Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA

Član 1.

U Zakonu o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11), u članu 14. stav 1. menja se i glasi:

„Sednice Državnog veća su javne, a Državno veće može da odluči da sednica bude zatvorena za javnost ako to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i u slučajevima određenim Poslovnikom.”.

Član 2.

U članu 17. stav 2. menja se i glasi:

„Odluke Državnog veća moraju biti obrazložene, ako Poslovnikom nije drukčije određeno.”.

Član 3.

U članu 18. stav 2. posle reči: „Službenom glasniku Republike Srbije” dodaju se reči: „i na internet strani Državnog veća”.

Član 4.

U članu 19. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Godišnji izveštaj o radu objavljuje se na internet strani Državnog veća.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca sadržan je u odredbi člana 97. tačka 16. Ustava, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 u oblasti „Pravosuđe”, predviđen je niz aktivnosti koje treba sprovesti radi realizacije preporuke određene pod brojem 1.1.4. koja glasi: „Potrebno je obezbediti dovoljno administrativnih kapaciteta kao i budžetskih ovlašćenja Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca nad sopstvenim budžetom kako bi im se omogućilo da efektivno izvršavaju svoje obaveze. Njihov rad bi trebalo da bude transparentan i da podleže institucionalnoj odgovornosti.”

Jedna od tih aktivnosti normativnog karaktera je i aktivnost određena pod brojem 1.1.4.2, koja predviđa usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca kojim se, u granicama odredaba važećeg Ustava, uvodi princip najšire transparentnosti rada ovog tela, koji podrazumeva:

– javne sednice Državnog veća tužilaca;

– obrazložene odluke;

– objavljivanje odluka i izveštaja o radu na internet strani Državnog veća tužilaca.

Kako je Ministarstvo pravde nosilac predmetne aktivnosti, te kako ona dospeva u III. kvartalu 2015. godine, to je u skladu sa gore navedenim sačinjen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Način rada (član 1. Predloga zakona)

Odredbom člana 14. važećeg Zakona o Državnom veću tužilaca, propisana je fakultativna mogućnost održavanja javnih sednica ovog samostalnog organa, ako je to u skladu sa Poslovnikom koji bliže uređuje način rada i odlučivanje Državnog veća tužilaca.

Ovakva odredba dovodi u pitanje javnost rada ovog organa, iz kog razloga je odredbom člana 1. Predloga zakona, izričito propisano da su sednice Državnog veća tužilaca javne, dok je održavanje sednica zatvorenih za javnost sada, suštinski postavljeno kao izuzetak ako to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i kroz propisivanje fakultativne mogućnosti održavanja nejavnih sednica.

Odlučivanje (član 2. Predloga zakona)

Za razliku od važećeg zakonskog rešenja prema kojem obaveza obrazlaganja odluka koje donosi Državno veće tužilaca postoji ako je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i Poslovnikom propisano, član 2. Predloga zakona propisuje obavezu obrazlaganja svih odluka koje Državno veće donosi, uz ostavljanje izuzetka kada je Poslovnikom drukčije određeno.

Poslovnik i javnosti rada (čl. 3. i 4. Predloga zakona)

Kako bi se u potpunosti ostvario princip javnosti u radu, ali i institucionalne odgovornosti kao deo rezultata sprovođenja preporuke određene u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23. pod brojem 1.1.4, to je u čl. 3. i 4. Predloga zakona, propisano obavezno objavljivanje poslovnika, drugih opštih akata i godišnjeg izveštaja na internet stranici Državnog veća tužilaca.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, s obzirom da je to neophodno radi ispunjavanja obaveze iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, koja je dospela u trećem kvartalu 2015. godine.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA

KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Način rada

Član 14.

Državno veće može da odluči da radi u javnoj sednici, u skladu sa Poslovnikom.

SEDNICE DRŽAVNOG VEĆA SU JAVNE, A DRŽAVNO VEĆE MOŽE DA ODLUČI DA SEDNICA BUDE ZATVORENA ZA JAVNOST AKO TO NALAŽU INTERESI JAVNOG REDA ILI ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA, KAO I U SLUČAJEVIMA ODREĐENIM POSLOVNIKOM.

Sednice Državnog veća saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje tri člana Državnog veća.

Savet može da održi sednicu ako je prisutno najmanje šest članova Državnog veća.

Odlučivanje

Član 17.

Odluke Državnog veća donose se većinom glasova svih članova.

OdlukeDržavnog veća moraju biti obrazložene kada je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i Poslovnikom propisano.

ODLUKE DRŽAVNOG VEĆA MORAJU BITI OBRAZLOŽENE, AKO POSLOVNIKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

Poslovnik

Član 18.

Državno veće donosi Poslovnik kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanje Državnog veća.

Poslovnik i druga opšta akta Državnog veća objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije” I NA INTERNET STRANI DRŽAVNOG VEĆA.

Javnost rada

Član 19.

Državno veće podnosi godišnji izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU OBJAVLJUJE SE NA INTERNET STRANI DRŽAVNOG VEĆA.

Državno veće redovno obaveštava javnost o svom radu na način uređen Poslovnikom.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.

Draft Law on amendments and supplements to the Law on the State Prosecutorial Council.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

– /

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

Pravne tekovine EU sa kojima je domaće zakonodavstvo potpuno usklađeno

Preporuka Rec 2000/19 čl. 5 c.Osnovni principi UN-a o nezavisnosti pravosuđa čl. 10.Evropska povelja o Zakonu za sudije čl. 2.1., 2.2., 2.3., 4.1.,4.4.

Preporuka RecR 1994/12e , stav 2 paragraf C;Preporuka CM/Rec (2010) 12 čl. 44.Preporuka Rec 2000/19 čl. 5.a. i 5b.Magna karta sudija čl. 5. –Mišljenje br. 1 (2001) CCJE- Osnovni principi UN-a o nezavisnosti pravosuđa čl. 13

Preporuka CM/Rec (2010) 12 Komiteta ministara Saveta Evrope: čl. 45-48. Evropska povelja o Zakonu za sudije: čl. 1.3, 3.1., 3.2.

Mišljenje br. 1 Konsultativnog veća Evropskih sudija: čl. 2

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

– /

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

-/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Jeste.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Jeste.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca nije ostvarena saradnja sa Evropskom komisijom, s obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o ispunjavanju normativne aktivnosti određene u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 pod brojem 1.1.4.2.

Ostavite komentar