Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PREUZIMANjA OBAVEZA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE POLjOPRIVREDNIKA NASTALIH PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA

Član 1.

U Zakonu o javnom dugu Republike Srije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05), u članu 2. stav 2. reči: „od 20. februara 2006. godine do 20. februara 2010. godine“ zamenjuju se rečima: „od 1. januara 2006. godine do dana konačne isplate u 2010. godini“.

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Obaveze po osnovu duga prema licima koja ostvaruju prava u skladu sa ovim zakonom po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada iz člana 1. ovog zakona (u daljem tekstu: korisinici prava), Republika će isplaćivati do iznosa iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona, u visini i prema sledećoj dinamici:

– u 2007. godini – u visini 1/4 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 1. januara 2006. godine do dana prve isplate u 2007. godini;

– u 2008. godini – u visini 1/4 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 1. januara 2006. godine do dana isplate u 2008. godini;

– u 2009. godini – u visini 1/4 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 1. januara 2006. godine do dana isplate u 2009. godini;

– u 2010. godini – u visini 1/4 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 1. januara 2006. godine do dana konačne isplate u 2010. godini.

Vlada će svojim aktima odrediti datume izmirivanja obaveza korisnicima prava, odnosno datume isplate, u skladu sa dinamikom iz stava 1. ovog člana.“

Član 3.

U članu 5. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Republika će, radi izmirivanja obaveza korisnicima prava, Fondu prenositi sredstva za izmirivanje obaveza iz člana 2. ovog zakona u skladu sa dinamikom iz člana 4. ovog zakona.“

Član 4.

Naslovi iznad čl. 6, 7, 9, 10. i 11. i čl. 6, 7, 9, 10. i 11. brišu se.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 6. i 10. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, kao i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05) regulisan je način, uslovi, rokovi i način obezbeđenja sredstava za izmirivanje dugovanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada utvrđenih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 i 84/04).

Naime, ovim zakonom Republika Srbija je preuzela kao javni dug obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, po navedenom osnovu, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000 dinara. Ovaj iznos se odnosi na dugovanje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika u visini od 20,5 neisplaćenih penzija, odnosno novčanih naknada. Stupanjem na snagu navedenog zakona omogućilo se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika isplaćivanje penzija, odnosno novčanih naknada u tekućem mesecu za prethodni mesec, kako je to i predviđeno Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prilikom inoviranja teksta imala se u vidu okolnost, da je stvorena mogućnost isplate navedenog duga u gotovini.

Takođe, navedenim izmenama doprinosi se pojednostavljenju isplate navedenog duga, jer će isplata biti obezbeđena u gotovini i na isti način i po postupku kako se isplaćuju penzije i novčane naknade.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona predviđenom izmenom predlaže se obračun kamatne stope u visini od 8,5% na godišnjem nivou, koja će se obračunavati od 1. januara 2006. godine do dana poslednje isplate u 2010. godini.

U odredbama člana 2. Predloga zakona predviđena je dinamika isplate navedenog duga u skladu sa skraćenjem vremenskog intervala u kojem će se penzije i novčane naknade isplatiti korisnicima prava. Takođe je predviđeno da će Vlada svojim aktima odrediti tačne datume isplate.

U čl. 3. i 4. Predloga zakona predlažu se neophodne izmene, odnosno brisanje odredaba kojima je bila uređena isplata duga u obveznicama, imajući u vidu da se prema Predlogu zakona ove obaveze izmiruju u gotovini.

U članu 5. Predloga zakona predviđa se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenjima predviđenim u Zakonu o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada definišu se način, uslovi i rokovi za izmirivanje tih obaveza, kao i način obezbeđenja sredstava za izmirivanje obaveza nastalih po ovom osnovu. Danom stupanja na snagu navedenog zakona, odnosno preuzimanjem obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od strane Republike Srbije, nastalih po ovom osnovu, stvoreni su uslovi da se iz budžeta Republike Srbije izmiri celokupan dug prema korisnicima prava koji je nastao zbog neredovnih isplata penzija i novčanih naknada utvrđenih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Polazeći od navedenog cilja izmenama, odnosno dopunama navedenog zakona stvorili bi se uslovi za što efikasnije i jednostavnije ispunjenje navedene obaveze, koju je Republika Srbija preuzela kao javni dug. Naime, predloženim izmenama i dopunama navedenog zakona proizveli bi se pozitivni efekti za korisnike prava, iz razloga što je na predloženi način u mnogome olakšan način isplate, koji bi bio u gotovini, a koji bi i korisnike prava poštedeo komplikovane procedure oko naplate putem obveznica. Na način kako je to predloženo u izmenama i dopunama, isplata bi se vršila na identičan način kao što se vrši isplata redovnih penzija i novčanih naknada, a kamatna stopa bi se obračunavala ne od dana prve isplate, već od 1. januara 2006. godine.

Zbog hitnosti donošenja navedenog zakona i pozitivnih efekata koji proističu za korisnike prava iz ovog zakona, nije mogla biti vršena analiza stavova zainteresovanih lica. Napominjemo da je izrada navedenog zakona vršena u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz potrebe da ovaj zakon bude razmatran i donet što hitnije, kako bi se stvorili uslovi da se predlog ovog zakona razmatra na istoj sednici Narodne skupštine na kojoj bi bio razmatran Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika) preuzima kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000 dinara.

Na ukupan iznos neizmirenih obaveza iz stava 1. ovog člana, obračunava se kamata po kamatnoj stopi od 8,5% na godišnjem nivou, za period od 20. februara 2006. godine do 20. februara 2010. godine OD 1. JANUARA 2006. GODINE DO DANA KONAČNE ISPLATE U 2010. GODINI.

Ukupan iznos obaveza koji je utvrđen odredbama st. 1. i 2. ovog člana predstavlja konačnu obavezu Republike po ovom zakonu.

Član 4.

Radi izmirivanja obaveza prema licima koja ostvaruju prava u skladu sa ovim zakonom po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada iz člana 1. ovog zakona (u daljem tekstu: korisnici prava), Republika će emitovati obveznice u visini utvrđenoj u članu 2. st. 1. i 2. ovog zakona.

Obveznicama iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: obveznice) izmirivaće se obaveze za svakog korisnika prava, u visini i prema sledećoj dinamici:

– 20. februara 2006. godine – u visini 1/5 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava;

– 20. februara 2007. godine – u visini 1/5 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 20. februara 2006. godine do 20. februara 2007. godine;

– 20. februara 2008. godine – u visini 1/5 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 20. februara 2006. godine do 20. februara 2008. godine;

– 20. februara 2009. godine – u visini 1/5 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 20. februara 2006. godine do 20. februara 2009. godine;

– 20. februara 2010. godine – u visini 1/5 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećanog za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 20. februara 2006. godine do 20. februara 2010. godine.

OBAVEZE PO OSNOVU DUGA PREMA LICIMA KOJA OSTVARUJU PRAVA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA IZ ČLANA 1. OVOG ZAKONA (U DALjEM TEKSTU: KORISINICI PRAVA), REPUBLIKA ĆE ISPLAĆIVATI DO IZNOSA IZ ČLANA 2. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA, U VISINI I PREMA SLEDEĆOJ DINAMICI:

– U 2007. GODINI – U VISINI 1/4 UKUPNOG IZNOSA OBAVEZE UTVRĐENE ZA KORISNIKA PRAVA UVEĆANOG ZA IZNOS KAMATE OBRAČUNATE PO STOPI OD 8,5% NA GODIŠNjEM NIVOU, KOJA SE OBRAČUNAVA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2006. GODINE DO DANA PRVE ISPLATE U 2007. GODINI;

– U 2008. GODINI – U VISINI 1/4 UKUPNOG IZNOSA OBAVEZE UTVRĐENE ZA KORISNIKA PRAVA UVEĆANOG ZA IZNOS KAMATE OBRAČUNATE PO STOPI OD 8,5% NA GODIŠNjEM NIVOU, KOJA SE OBRAČUNAVA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2006. GODINE DO DANA ISPLATE U 2008. GODINI;

– U 2009. GODINI – U VISINI 1/4 UKUPNOG IZNOSA OBAVEZE UTVRĐENE ZA KORISNIKA PRAVA UVEĆANOG ZA IZNOS KAMATE OBRAČUNATE PO STOPI OD 8,5% NA GODIŠNjEM NIVOU, KOJA SE OBRAČUNAVA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2006. GODINE DO DANA ISPLATE U 2009. GODINI;

– U 2010. GODINI – U VISINI 1/4 UKUPNOG IZNOSA OBAVEZE UTVRĐENE ZA KORISNIKA PRAVA UVEĆANOG ZA IZNOS KAMATE OBRAČUNATE PO STOPI OD 8,5% NA GODIŠNjEM NIVOU, KOJA SE OBRAČUNAVA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2006. GODINE DO DANA KONAČNE ISPLATE U 2010. GODINI.

VLADA ĆE SVOJIM AKTIMA ODREDITI DATUME IZMIRIVANjA OBAVEZA KORISNICIMA PRAVA, ODNOSNO DATUME ISPLATE, U SKLADU SA DINAMIKOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 5.

Administrativne poslove u vezi sa izmirivanjem obaveza korisnicima prava vršiće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (u daljem tekstu: Fond).

REPUBLIKA ĆE, RADI IZMIRIVANjA OBAVEZA KORISNICIMA PRAVA, FONDU PRENOSITI SREDSTVA ZA IZMIRIVANjE OBAVEZA IZ ČLANA 2. OVOG ZAKONA U SKLADU SA DINAMIKOM IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA.

Obveznice

Član 6.

Odluku o emisiji obveznica donosi Vlada.

Obveznicama se izmiruju obaveze prema korisnicima prava, pod uslovima i na način utvrđen odredbama ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona.

Član 7.

Obveznice su izražene u dinarima, izdaju se u nematerijalnom obliku, bez kupona i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti A.D. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

Obveznice glase na ime, prenosive su i isplaćuju se u dinarima.

Osnovne elemente obveznica, iznos emisije, kao i uslove distribucije i isplate obveznica propisaće Vlada.

Član 9.

Vlasnik obveznica može tim obveznicama, u rokovima njihovog dospeća, plaćati porez na dodatu vrednost, akcize, porez na imovinu, porez na dohodak građana i porez na dobit korporacija.

Konverzija potraživanja i isplata obveznica

Član 10.

Konverziju utvrđenih potraživanja iz člana 8. ovog zakona, registraciju obveznica u Centralnom registru, izdavanje potvrde o registraciji obveznica i isplatu obveznica vrše banke sa teritorije Republike koje su članovi Centralnog registra, preko kojih se vrši isplata penzija i novčanih naknada korisnicima prava.

Banke iz stava 1. ovog člana otvoriće vlasnički račun hartija od vrednosti u Centralnom registru za svakog korisnika prava na osnovu podataka dostavljenih od Fonda.

Na osnovu računa hartija od vrednosti otvorenog u Centralnom registru, korisnici prava ostvaruju prava iz obveznica – isplatu u rokovima iz ovog zakona, trgovinu i druga prava predviđena ovim zakonom.

Ovlašćuje se ministar nadležan za poslove finansija da zaključi ugovore sa bankama o obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana.

Uslove konverzije utvrđenih potraživanja iz člana 8. ovog zakona, registraciju obveznica i način isplate, bliže utvrđuje Vlada.

Kupovina i prodaja obveznica

Član 11.

Domaće pravno lice i preduzetnik, domaće fizičko lice i lica na privremenom radu u inostranstvu, kao i strano fizičko i pravno lice, mogu obveznice slobodno kupovati i prodavati na finansijskom tržištu.

ČLAN 5.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“.

Ostavite komentar