Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA ČL. 1. I 18. SPORAZUMA O OSNIVANJU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Član 1.

Potvrđuju se amandmani na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, koji su usvojeni 30. septembra 2011. godine, u Londonu, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

Amendments to the Agreement Establishing the European Bank for

Reconstruction and Development

Article 1 of the Agreement Establishing the Bank shall be amended to read as follows:

Article 1

PURPOSE

In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. Subject to the same conditions, the purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia and in member

countries of the Southern and Eastern Mediterranean as determined by the Bank upon the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to „Central and Eastern European countries“, „countries from Central and Eastern

Europe“, „recipient country (or countries)“ or „recipient member country (or countries)“ shall refer to Mongolia and each of such countries of the Southern and Eastern Mediterranean as well.“

Article 18 of the Agreement Establishing the Bank shall be amended to read as follows:

ARTICLE 18: SPECIAL FUNDS

1. (i) The Bank may accept the administration of Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank in its recipient countries and potential recipient countries. The full cost of administering any such Special Fund shall be charged to that Special Fund.

(ii) For the purposes of subparagraph (i), the Board of Governors may, at the request of a member which is not a recipient country, decide that such member qualifies as a potential recipient country for such limited period and under such terms as may seem advisable. Such decision shall be taken by the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

(iii) The decision to allow a member to qualify as a potential recipient country can only be made if such member is able to meet the requirements for becoming a recipient country. Such requirements are those set out in Article 1 of this Agreement, as it reads at the time of such decision or as it will read upon the entry into force of an amendment that has already been approved by the Board of Governors at the time of such decision.

(iv) If a potential recipient country has not become a recipient country at the end of the period referred to in subparagraph (ii), the Bank shall forthwith cease any special operations in that country, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of the assets of the Special Fund and settlement of obligations that have arisen in connection therewith.

2. Special Funds accepted by the Bank may be used in its recipient countries and potential recipient countries in any manner and on any terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank, with the other applicable provisions of this Agreement, and with the agreement or agreements relating to such Funds.

3. The Bank shall adopt such rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.“

Amandmani na Sporazum o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj

Član 1. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj menja se i glasi:

,,Član 1.

Svrha

U doprinošenju ekonomskom progresu i rekonstrukciji, svrha Banke je da podstakne tranziciju ka otvorenoj tržišno orijentisanoj ekonomiji i da promoviše privatne i preduzetničke inicijative u zemljama centralne i istočne Evrope u kojima se angažuje u primeni principa višepartijske demokratije, pluralizma i tržišne ekonomije. Svrha Banke se takođe može ostvariti u Mongoliji i zemljama članicama Južnog i Istočnog Mediterana pod istima uslovima kao što je određeno od strane Banke nakon potvrdnog glasanja od ne manje od dve trećine Guvernera, koji predstavljaju ne manje od tri četvrtine ukupne glasačke moći svih članova. Stoga, svako pozivanje, u ovom sporazumu i njegovim aneksima, koji se odnosi na „zemlje centralne i istočne Evrope”, „zemlje iz istočne i centralne Evrope”, „zemlja/e primalac/i” ili „zemlja/e članica/e primalac/i” odnosiće se na Mongoliju i svaku od zemalja Južnog i Istočnog Mediterana takođe”.

Član 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj menja se i glasi:

„Član 18.

Specijalni fondovi

1. (i) Banka može prihvatiti administriranje Specijalnih fondova koji su koncipirani da posluže svrsi i da budu u okviru funkcija Banke u njenim zemljama primaocima i potencijalnim zemljama primaocima. Pun iznos troškova administriranja svakog Specijalnog fonda biće na teret tog specijalnog fonda.

(ii) Za potrebe paragrafa (i), Odbor guvernera može, na zahtev člana koji nije zemlja primalac, da odluči da se taj član kvalifikovao kao potencijalna zemlja primalac za određeni ograničeni period i pod određenim uslovima koji se čine uputni. Ovakvu odluku će doneti potvrdno glasanje od ne manje od dve trećine guvernera, koji predstavljaju ne manje od tri četvrtine ukupne glasačke moći svih članova.

(iii) Odluka da se članici dozvoli da se kvalifikuje za zemlju potencijalnog primaoca može se doneti isključivo ukoliko je takva članica kadra da ispuni uslove da postane zemlja primalac. Takvi uslovi su navedeni u članu 1. ovog sporazuma, kao što stoji u vreme takve odluke ili kako će stajati nakon stupanja na snagu amandmana koji su već odobreni od strane Odbora guvernera u vreme takve odluke.

(iv) Ukoliko zemlja potencijalni primalac ne postane zemlja primalac na kraju perioda navedenom u paragrafu (ii), Banka će odmah prekinuti bilo kakve specijalne operacije u zemlji, osim onih koje su posledica uredne realizacije, konzervacije ili očuvanja sredstava Specijalnog fonda i regulisanja obaveza koje su nastale u vezi sa tim.

2. Specijalni fondovi prihvaćeni od strane Banke mogu biti korišćeni u njenim zemljama primaocima i potencijalnim zemljama primaocima na bilo koji način i pod bilo kojim uslovima koji su konzistentni sa svrhom i funkcijma Banke, sa ostalim primenjivim odredbama ovog sporazuma i sa sporazumom ili sporazumima koji se odnose na takve fondove.

3. Banka će usvojiti ona pravila i propise koji se mogu tražiti za formiranje, administriranje i korišćenje svakog specijalnog fonda. Ovi propisi i pravila biće konzistentni sa odredbama ovog sporazuma, osim sa onim odredbama koje se isključivo primenjuju na redovno poslovanje Banke”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE AMANDMANA

Evropska banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka) osnovana je 1991. godine u cilju pružanja kreditne podrške zemljama u tranziciji koje otvaraju svoju privredu, sprovode strukturne reforme i razvijaju demokratiju. U kapitalu Banke učestvuju Evropska unija, Evropska investiciona banka i države članice. Nakon uspešnih rezultata ostvarenih u zemljama centralne Evrope, Banka je usmerila svoje kreditne aktivnosti na zemlje jugoistočne Evrope.

Sporazum o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, sa aneksima, potpisan je 29. maja 1990. godine u Parizu, u originalu na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku i ratifikovan donošenjem Zakona o ratifikaciji Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, sa aneksima, koji je objavljen u „Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 5/91 i „Službenom listu SCG – Međunarodni ugovori”, br 3/05.

S obzirom na to da je određeni broj zemalja jugoistočne Evrope blizu okončanja procesa tranzicije, Banka je odlučila da proširi svoje aktivnosti na zemlje članice Južnog i Istočnog Mediterana.

Odlukom Odbora guvernera br. 137 i 138 od 30. septembra 2011. godine usvojeni su amandmani na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj.

U skladu sa članom 56. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, neophodno je da članice Banke prihvate navedene amandmane tj. da sprovedu neophodnu proceduru za formalno prihvatanje amandmana.

Pored proširenja zone operacije Banke na zemlje članice Južnog i Istočnog Mediterana, ovim amandmanima detaljnije je definisan način i donošenje odluka kojima se zemlji članici dozvoljava da se kvalifikuje kao zemlja koja je potencijalni primalac i tako ostvaruje pravo na korišćenje sredstava specijalnih fondova. Takođe, ovim amandmanima ne menja se ulog Republike Srbije u akcijskom kapitalu Banke.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, koji su usvojeni 30. septembra 2011. godine, u Londonu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, koji su usvojeni 30. septembra 2011. godine, u Londonu, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANJEM ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da je obaveza Republike Srbije da kao članica Banke potvrdi amandmane na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj i time omogući Banci da što pre započne sa aktivnostima u zemljama članicama Južnog i Istočnog Mediterana.

Ostavite komentar