Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena (ECSPV)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNjEROČNE PROGNOZE VREMENA (ECSPV)

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena (ECSPV), sačinjen i potpisan 13. decembra 2002. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Sporazum se potvrđuje zakonom Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena (ECSPV) u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SARADNjI IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNjEROČNE PROGNOZE VREMENA (ECSPV)

Preambula

Prema članu 3 Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena (u daljem tekstu Konvencija);

Imajući u vidu da Savezna Republika Jugoslavija želi, u skladu sa međunarodnom tradicijom u oblasti meteorologije, da sarađuje sa Evropskim centrom za srednjeročnu prognozu vremena (u daljem tekstu Centar);

Centar prihvata da sklopi Sporazum o saradnji sa Saveznom vladom Savezne Republike Jugoslavije prema sledećim uslovima:

Član 1.

U skladu sa ciljevima Centra definisanim u članu 2 Konvencije, Savezna Republika Jugoslavija stavlja na raspolaganje Centru sva meteorološka osmatranja koja su izvršile ili prikupile vladine agencije ili institucije po potrebi.

Član 2.

Savezna Republika Jugoslavija besplatno dobija za svoje potrebe u oblasti prognoze vremena, ne-ekskluzivnu licencu i sva druga ne-ekskluzivna prava korišćenja, u pogledu industrijskih vlasničkih prava, kompjuterskih programa i tehničkih informacija koje su rezultat rada izvršenog u skladu sa Konvencijom i koji pripadaju Centru.

Član 3.

Ako se strane drugačije ne dogovore, proizvodi primljeni iz Centra prema uslovima iz ovog Sporazuma ne mogu se preneti na treću stranu (vlade zemalja ne-članica ili privatna tela) niti prodati u komercijalne svrhe. Savezna Republika Jugoslavija se pridržava pravila i smernica za distribuciju rezultata rada Centra i deljenjem proizvoda Centra, a koje usvoji Savet Centra i primenjuje na zemlje članice.

Član 4.

Primena i korišćenje proizvoda primljenih iz Centra prema uslovima ovog Sporazuma ni na koji način ne predstavlja obavezu Centra.

Član 5.

Rezultati proučavanja i istraživanja predviđeni u članu 2(1)(a) i (c) kao podataka pomenutih u članu 2(1)(b) i (d) Konvencije biće na raspolaganju meteorološkoj službi Savezne Republike Jugoslavije u istom obliku kao i meteorološkim službama zemalja članica.

Član 6.

Centar neće ulaziti ni u kakve troškove u vezi sa podnošenjem svojih meteoroloških proizvoda Saveznoj Republici Jugoslaviji ili osnivanjem ili održavanjem telekomunikacione veze između Centra i Savezne Republike Jugoslavije.

Član 7.

Savezna Republika Jugoslavija će imati pristup obuci u Centru po istoj proceduri selekcije koju Centar primenjuje na zemlje članice. Centar neće ulaziti ni u kakve troškove u odnosu na putne troškove i troškove boravka učesnika na obuci iz Savezne Republike Jugoslavije.

Član 8.

Godišnji doprinos Savezne Republike Jugoslavije Centru biće jedna polovina doprinosa koji bi Savezna Republika Jugoslavija morala da plati prema odredbama člana 13(1) Konvencije kad bi bila zemlja članica.

Godišnji doprinos Savezne Republike Jugoslavije Centru plaćaće se u skladu sa članovima 12. i 13. Konvencije. Jedna polovina godišnjeg doprinosa će se platiti pre 20. januara, a preostala polovina pre 1. juna određene finansijske godine.

U slučaju da Savezna Republika Jugoslavija zatraži specijalne usluge koje nisu predviđene ovim Sporazumom, Savezna Republika Jugoslavija i Centar će ući u dodatni sporazum koji će odrediti uslove primene, prirodu bilo kakvog potencijalnog doprinosa i naknadu za pružene usluge.

Ako iznos neplaćenih doprinosa pređe iznos doprinosa koji se duguju prema članu 8(1) za tekuću finansijsku godinu i za prethodnu finansijsku godinu, Savezna Republika Jugoslavija će izgubiti svoje pravo da bude zastupljena na Savetodavnom komitetu pridruženih članica (ACCS), a rezultati studija i istraživanja određeni članom 2(1)(b) i (d) Konvencije neće više biti na raspolaganju meteorološkoj službi Savezne Republike Jugoslavije.

Član 9.

U odnosu na jedinstveni dodatni doprinos koji se daje prema članu 13(3), drugi pod-stav Konvencije, Savezna Republika Jugoslavija plaća sličan doprinos koji će biti jedna polovina iznosa koji bi Savezna Republika Jugoslavije morala da plati kad bi bila zemlja članica, ali će dati doprinos samo za troškove Centra za desetogodišnji period koji neposredno prethodi stupanju na snagu ovog doprinosa; iznos će biti smanjen za onaj iznos koji odgovara operativnim troškovima Centra u toku tog perioda.

Član 10.

Pojedinačni dodatni doprinos Savezne Republike Jugoslavije će se plaćati u pet rata, gde će se 20% doprinosa platiti pre kraja godine u kojoj se ovaj Sporazum zaključi, a 20% u svakoj od četiri finansijske godine nakon godine u kojoj je Sporazum zaključen.

Član 11.

U pogledu zastupanja na sednicama Saveta i njegovim Savetodavnim komitetima, Savezna Republika Jugoslavija će biti član Savetodavnog komiteta pridruženih članica (ACCS).

ACCS će biti pozivan da pošalje svog predstavnika na sednice Saveta i njegovih odgovarajućih savetodavnih komiteta.

Član 12.

Svaki spor između članica koji se odnosi na tumačenje ili primenu odredbi ovog ili nekog dodatnog sporazuma u koji se naknadno uđe, a koji ne može da se reši direktnim pregovorima, biće upućen na arbitražu na zahtev jedne ili obe članice. Arbitražna procedura će biti u skladu sa odredbom iz člana 17 Konvencije.

Član 13.

U slučaju oružanog konflikata koji ima za rezultat prekid komunikacija između Centra i Savezne Republike Jugoslavije nijedna strana se neće smatrati odgovornom za neispunjavanje obaveza iz ovog Sporazuma. U tom slučaju obe strane imaju pravo da suspenduju primenu Sporazuma, jednostranom odlukom ili sporazumom sa drugom stranom.

Član 14.

Po potpisivanju obeju strana, ovaj sporazum stupiće na snagu danom prijema formalnog obaveštenja o sprovedenom postupku ratifikacije od strane Savezne Republike Jugoslavije.

Ovaj ugovor o saradnji se okončava ili raspuštanjem Centra ili pismenim odbacivanjem Sporazuma jedne od strana.

Istupanje iz Sporazuma bilo koje strane stupa na snagu krajem druge finansijske godine nakon godine u toku koje je data odluka, a Savezna Republika Jugoslavija će biti obavezna da plaća doprinos u skladu sa odredbama člana 8. ovog Sporazuma za finansiranje svih obaveza u koje je Centar ušao pre takve odluke o istupanju.

U potvrdu čega, dole potpisani, na osnovu propisnog ovlašćenja, potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjena su i potpisana dva originala, jedan za svaku stranu ovog Sporazuma, na srpskom i engleskom jeziku.

Potpisano u Beogradu 13. 12. 2002.

Za Saveznu vladu Za Evropski centar za

Savezne Republike Jugoslavije srednjeročnu prognozu vremena

—————————————– ——————————————

Momčilo Živković David Burridge

Direktor Saveznog Direktor Evropskog centra za

hidrometeorološkog zavoda srednjeročnu prognozu vremena

Član 4.

O sprovođenju Sporazuma o saradnji između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena (ECSPV) u Republici Srbiji staraće se republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori.“

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI NjIME ŽELE DA SE OSTVARE

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 920-5022/2008, od 27. novembra 2008. godine, usvojena je Informacija o statusu Republike Srbije u međunarodnim organizacijama u oblasti meteorologije sa predlogom za pokretanje postupka potvrđivanja Ugovora i uključivanje u članstvo Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita, Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena, i Evropsku mrežu Nacionalnih meteoroloških službi Evropske unije. Navedenim Zaključkom Vlade, Republički hidrometeorološki zavod je zadužen da, u okviru procesa integracije u EU, pokrene postupak za donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena.

Evropski centar za srednjoročne prognoze vremena – ECSPV (u daljem tekstu: Centar) je evropska međuvladina stručna organizacija koju sačinjava 18 država Evrope – punopravnih članica: Belgija, Danska, Nemačka, Španija, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Austrija, Portugalija, Švajcarska, Finska, Švedska, Turska i Velika Britanija. U svojstvu pridruženih članica nalazi se nekoliko država i međunarodnih organizacija, među kojima su: Island, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Češka Republika, Slovačka, Latvija, Litvanija, Rumunija, Maroko, Svetska meteorološka organizacija, Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita, Zajednički centar za istraživanja EU, Evropska svemirska agencija i Afrički centar za meteorološke primene i razvoj.

Centar je ustanovljen na osnovu Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, potpisane 10. oktobra 1973, godine. Pri osnivanju Centra, pored zemalja članica Evropske Unije, učestvovala je i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Zakon o ratifikaciji

Konvencije o osnivanju usvojen je decembra 1974. godine («Službeni list SFRJ», br. 66/74). U vreme sankcija članstvo naše države je suspendovano, a 2002. godine je pokrenuta procedura za ponovno pristupanje naše zemlje ECSPV. Sporazum o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjeročne prognoze vremena (ECSPV), SR Jugoslavija je potpisala 13. decembra 2002. godine u Beogradu. Kao zemlji osnivaču, Centar je odmah posle potpisivanja Sporazuma, omogućio Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) uspostavljanje operativne računarsko-komunikacione veze i pristup svim hemisferskim i globalnim meteorološkiim podacima i analitičko-prognostičkim produktima Centra neophodnim za izradu vremenskih i klimatskih prognoza i upozorenja o atmosferskim nepogodama i katastrofama na teritoriji Republike Srbije, kao i učešće na edukativnim kursevima koji se redovno organizuju u Centru. Predstavnici RHMZ Srbije takođe redovno učestvuju u radu rukovodećih tela Centra, kao što je i predviđeno Sporazumom. U pogledu izmirivanja stručnih obaveza predviđenih Sporazumom, RHMZ operativno dostavlja Centru podatke iz državne mreže meteoroloških stanica na teritoriji Republike Srbije, i to neprekidno od potpisivanja Sporazuma.

Sporazumom je predviđeno da naša zemlja kao pridružena članica plaća godišnji doprinos koji iznosi polovinu sume koju bi plaćala kao zemlja-punopravna članica. Od dana potpisivanja ovog Sporazuma, Savezna Republika Jugoslavija, kasnije državna zajednica Srbija i Crna Gora, i potom Republika Srbija, su redovno izmirivale finansijske obaveze po osnovu kontribucija prema Evropskom centru za srednjeročne prognoze vremena, u skladu sa odredbama Sporazuma.

Sporazum stupa na snagu danom prijema formalnog obaveštenja o sprovedenom postupku ratifikacije. Potvrđivanjem ovog Sporazuma, Republika Srbija postaje pridružena članica Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena. Jačanje saradnje sa evropskim organizacijama i integracija u Evropsku Uniju predstavlja najviši prioritet spoljne politike naše zemlje.

Donošenjem zakona obezbedio bi se dugoročno pravni okvir saradnje između Centra i Srbije zasnovan na Konvenciji o osnivanju ECSPV. Kao pridružena članica ECSPV, Republika Srbija bi ostvarila kako svoj specifični interes u oblasti meteorologije, u pogledu operativne izrade srednjeročnih i sezonskih prognoza vremena, za potrebe brojnih korisnika iz sektora poljoprivrede, elektroprivrede, saobraćaja, vodoprivrede, i najšire javnosti, tako i svoj opšti interes koji se odnosi na unapređenje i razvoj meteorološke i hidrološke nauke i delatnosti, i izvršavanje funkcija Podregionalnog centra za klimatske promene za Jugoistočnu Evropu, koji je u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 br.337-3745/2007-1, od 28. juna 2007. godine, osnovan u sastavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Nadležni organ za realizaciju Sporazuma je Republički hidrometeorološki zavod.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECSPV) potpisan 13. decembra 2002. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

U članu 2. ovog zakona, s obzirom na to da je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno, Savezne Republike Jugoslavije, predlaže se donošenje zakona Republike Srbije o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECSPV).

U članu 3. ovog zakona dat je tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U članu 4. ovog zakona utvrđeno je da će se o sprovođenju Sporazuma starati republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove, odnosno Republički hidrometeorološki zavod, koji u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom, kao posebna organizacija, izvršava poslove međunarodne saradnje u oblasti meteorologije.

U članu 5. ovog zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona i to tako da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja.

4. OCENA POTREBE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog Zakona nisu potrebna nova sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Naša zemlja je, počev od 1. januara 2003. godine, kao potpisnica Sporazuma, u skladu sa odredbama čl. 8, 9. i 10. Sporazuma, redovno ivršavala obaveze u Centru po osnovu kontribucija, tako da su sve finansijske obaveze u celosti izmirene zaključno sa 2008. godinom. Obaveze za 2009. godinu u iznosu od 59.264,26 GBP predviđene su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, tako da ne postoji potreba za dodatnim sredstvima.

Ostavite komentar