Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNjI IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine, potpisan 27.marta 2009. godine u Sarajevu, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine: bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije i Veće ministara Bosne i Hercegovine, ( u daljem tekstu: Ugovorne strane ),

U duhu prijateljskih odnosa između država Ugovornih strana,

Vođene željom za daljim razvojem međusobne ekonomske saradnje,

Priznajući važnost i značenje nastavljanja i snaženja postojećih tradicionalnih ekonomskih odnosa,

U cilju razvijanja i intenziviranja obostrano korisne ekonomske, industrijske i tehnološke saradnje,

Verujući da intenziviranje ove saradnje stvara povoljne uslove i odgovarajuće osnove za njihov dalji razvoj,

Poštujući zakonodavstvo Republike Srbije i Bosne i Hercegovine uz puno poštovanje međunarodnih obaveza,

Dogovorile su se, radi postizanja ovih ciljeva, o sledećem:

Ovim sporazumom uspostavljaju se opšti uslovi i oblici proširenja ekonomske saradnje između Republike Srbije i  Bosne i Hercegovine. Ugovorne strane promovisaće, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, razvoj i širenje međusobno korisne ekonomske saradnje u svim oblastima od važnosti za ekonomski i društveni razvoj.

Član 2.

Nadležni organi – koordinatori iz država Ugovornih strana sa ciljem realizovanja ovog sporazuma su :

Za Republiku Srbiju-Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Za Bosnu i Hercegovinu-Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Oblasti saradnje

Na osnovu analize mogućnosti za razvoj budućih ekonomskih odnosa Ugovorne strane su se dogovorile da saradnju razvijaju u sledećim oblastima:

1) poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

2) transport i telekomunikacije;

3) zdravstvo;

4) životna sredina/okolina;

5) turizam;

6) mašinska industrija;

7) hemijska industrija;

8) farmaceutska industrija;

9) elektrotehnička industrija;

10) rudarstvo i energetika;

11) izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju energije,

električnih mreža, gasovoda i naftovoda;

12) informacione i računarske tehnologije;

13) razmena znanja, iskustva i proširenje saradnje u razvoju malih

i srednjih preduzeća;

14) druga područja ekonomske i industrijske saradnje o kojima se

međusobno može postići dogovor na osnovu ovog sporazuma.

Član 4.

Ugovorne strane širiće i razvijati međusobnu saradnju kroz:

podržavanje veza i snaženje saradnje na nivou institucija država Ugovornih strana, privrednih komora, poslovnih udruženja, regionalnih i lokalnih subjekata, kroz promovisanje razmene informacija u privredi od obostrane koristi;

b) razmenu informacija o razvojnim prioritetima i promovisanje učestvovanja realizatora razvojnih projekata;

v) razmenu informacija o privredi, podršku učestvovanju na sajmovima i izložbama, organizovanje profesionalnih skupova, seminara, simpozijuma i konferencija;

g) promovisanje angažovanja u međusobnim privrednim odnosima malih i srednjih preduzeća u privatnom sektoru;

d) promovisanje saradnje u pružanju usluga savetovanja, marketinga i drugih profesionalnih usluga u oblastima od obostranog interesa;

đ) promovisanje finansijskih institucija i bankarskog sektora pri uspostavljanju bližih kontakata, kroz snaženje njihove saradnje;

e) promovisanje investicionih aktivnosti, uspostavljnjem zajedničkih ulaganja i otvaranjem zastupništava i predstavništava preduzeća ili filijala;

ž) promovisanje razvoja međuregionalne saradnje i saradnje na međunarodnom nivou u pitanjima od obostranog interesa.

Član 5.

Zajednička komisija

1. Ugovorne strane, u cilju koordiniranja aktivnosti razvoja međusobne ekonomske saradnje i realizovanja ciljeva definisanih u ovom sporazumu, obrazuju Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija će se sastajati na predlog Ugovornih strana, naizmenično u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Broj članova svake od Ugovornih strana u Komisiji odrediće nadležni organi – koordinatori zajedničkim dogovorom.

2. Komisija će posebno pratiti pitanja vezana za:

ocenu nivoa razvoja međusobnih ekonomskih odnosa postignutom u prethodnom periodu;

b) traženje novih oblika za dalji razvoj ekonomske saradnje;

v) izradu predloga za poboljšanje uslova za međusobnu ekonomsku saradnju;

g) davanje predloga za realizovanje ovog sporazuma;

d) iznalaženje zajedničkih rešenja u slučajevima kada se mišljenja Ugovornih strana vezano za realizovanje ili tumačenje odredaba ovog sporazuma razlikuju.

Član 6.

Kvalitet pravnih obaveza

Odredbe ovog sporazuma ne odnose se na prava i obaveze koje su ugovorne strane već preuzele ili će preuzeti po osnovu i u skladu sa odredbama drugih međunarodnih sporazuma, čije su potpisnice Republika Srbija i Bosna i Hercegovina, ili ta prava i obaveze proizilaze iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član 7.

Rešavanje sporova

Svi eventualni sporovi nastali u tumačenju ili realizovanju odredaba ovog sporazuma rešavaće se pregovorima između Ugovornih strana.

Član 8.

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum stupa na snagu trideset (30) dana nakon prijema poslednjeg pismenog obaveštenja o ispunjenju svih procedura predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje sporazuma na snagu i ostaće na snazi četiri (4) godine. Posle isteka ovog perioda, važnost sporazuma se automatski produžava za još jednu (1) godinu svaki put, ukoliko neka od Ugovornih strana ne izvesti u pismenom obliku, diplomatskim putem, da raskida sporazum najkasnije šest (6) meseci pre njegovog isteka.

2. Ovaj sporazum se može menjati uz obostranu saglasnost Ugovornih strana u pismenoj formi. Te promene stupaju na snagu u skladu s postupkom navedenom u stavu 1. ovog člana.

Potpisano u Sarajevu, dana 27.marta 2009. godine u dva originalna primerka, na srpskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine: bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.

Za Vladu Republike Srbije Za Veće ministara Bosne i Hercegovine

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predvićena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Inicijativu za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i veća ministara Bosne i Hercegovine, pokrenula je srpska strana početkom 2009. godine obrazlažući je potrebom da se bilateralni ekonomski odnosi ugovorno regulišu.

U skladu sa tim, predložila je zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji, s obzirom na želju da se i dalje na bilateralnoj osnovi razvija i podstiče ekonomska saradnja. Zaključcima 05 Broj: 018-1410/2009 i 05 Broj: 018-1410/2009-1 u martu 2009. godine Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji.

Sporazum je potpisan u Sarajevu 27. marta 2009. godine. U ime Vlade Republike Srbije Sporazum je potpisao Mlađan Dinkić, podpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, a u ime Veća ministara Bosne i Hercegovine, Mladen Zirojević, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

2. Bosna i Hercegovina predstavlja značajnog trgovinsko-ekonomskog partnera Republike Srbije sa svetom. Od važnosti za ekonomsku saradnju je činjenica da se radi o susednoj zemlji sa kojom postoje velike mogućnosti za svestrani razvoj ekonomske saradnje. Republika Srbija je jedana od najznačajnijih zemalja ulagača u Bosnu i Hercegovinu.Naša ulaganja u Bosnu i Hercegovinu iznose oko 779 mil.evra, što čini gotovo četvrtinu ukupnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. U planu su i nova ulaganja naših preduzeća u Bosnu i Hercegovinu.

U međusobnim ekonomskim odnosima posebno mesto zauzima robna razmena, koja u poslednjih sedam godina beleži stalan rast i ima povoljan odnos izvoza i uvoza za našu stranu.

U 2008.godini ukupna robna razmena iznosila je 1983,2 mil.USD. U tome naš izvoz 1338,7 mil.USD ili 28,5 % više u odnosu na 2007.godinu. Sa učešćem od 12,2 % u našem ukupnom izvozu u 2008.godini, BiH je postala prvi po redu kupac naše robe u prošloj godini. Uvoz je iznosio 644,5 mil.USD ili 24,4 % više nego u 2007.godini.

Očekuje se da će se i u narednom periodu nastaviti dinamičan rast međusobne robne razmene, pre svega našeg izvoza u Bosnu i Hercegovinu.

Mogućnosti za dalji razvj saradnje postoje kroz otvaranje tržišta za ulaganja, trgovinu uslugama i razvoj viših oblika privredne saradnje, posebno u oblasti mašinogradnje, automobilske industrije, namenske industrije, proizvodnje opreme za elektroprivredu, proizvodnji i preradi duvana, preradi voća i povrća, kao i u preradi mesa.

3. Sporazum se sastoji od osam članova. U članu 1. potvrđuje se interes za razvoj i proširivanje uzajamno korisne ekonomske saradnje u svim oblastima od važnosti za ekonomski i društveni razvoj.

Članom 2. određuju se ministartva ekonomije dve zemlje, kao organi-koordinatori sa ciljem sprovođenja ovog sporazuma.

Razvoj i proširivanje ekonomske saradnje predviđa se u oblastima navedenim u članu 3., a članom 4. predviđeni su oblici, odnosno mere i aktivnosti koje će imati za cilj podsticanje ekonomskih odnosa i saradnje u celini i u prioritetnim oblastima.

U cilju koordiniranja aktivnosti razvoja međusobne ekonomske saradnje i realizovanja ciljeva definisanih u ovom sporazumu (član 5.) predviđeno je obrazovanje Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju, sastav, način rada i njeni osnovni zadaci.

Sporazum neće uticati na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze ili će proizaći iz drugih međunarodnih sporazuma ili iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama (član 6).

Članom 7. regulisano je pitanje reševanja sporova, koji mogu da nastanu u vezi sa sprovođenjem i tumačenjem ovog sporazuma, a regulisaće se putem pregovora.

Stupanje na snagu, period važenja, izmene i raskid Sporazuma regulisani su članom 8. sporazuma.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA ZAKONA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine, potpisanog u Sarajevu 27. marta 2009. godine na srpskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine

U Članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine .

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar