Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI (VOZNA SREDSTVA – VIŠEDELNE ELEKTROMOTORNE GARNITURE)

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o garanciji (vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 8. maja 2009. godine u Beogradu.

Član 2.

Tekst Ugovora o garanciji (vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik glasi:

(Operation Number 38711)

GUARANTEE AGREEMENT

(ROLLING STOCK – ELECTRIC MULTIPLE UNITS)

between

REPUBLIC OF SERBIA

and

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated 8 May 2009

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I – STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS 2

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions 2

Section 1.02. Definitions 2

Section 1.03. Interpretation 3

Section 1.04. Acknowledgement 3

ARTICLE II – GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS 3

Section 2.01. Guarantee 3

Section 2.02. Project Completion 3

Section 2.03. Other Obligations 3

ARTICLE III – MISCELLANEOUS 4

Section 3.01. Notices 4

Section 3.02. Legal Opinion 4

AGREEMENT dated 8 May 2009 between REPUBLIC OF SERBIA (the „Guarantor“) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the „Bank“).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Public Enterprise Serbian Railways have requested assistance from the Bank in the financing of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between Public Enterprise Javno preduzeće „Železnice Srbije“ as Borrower and the Bank (the „Loan Agreement“ as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of EUR 100,000,000, subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated 1 October 2007, amended by the Loan Agreement, are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (such provisions as so modified are hereinafter called the „Standard Terms and Conditions“).

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

„Guarantor’s Authorised

Representative“ means the Minister of Finance of the Guarantor.

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

The Guarantor has been provided with, and hereby acknowledges receipt of a copy of the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement.

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

The Guarantor shall promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such adequate support to perform all of its obligations under the Loan Agreement in support of the successful realisation of the Project.

(a) The Guarantor shall introduce prior to 31 December 2010, and thereafter maintain a transparent system of financial compensation to the Borrower in respect of the Public Service Obligation in accordance with 2005 Railway Act.

(b) The Guarantor shall, prior to 31 December 2010, formally adopt the regulations relating to access charges using the Serbian Railways Infrastructure Access Regime and Network Statement, prepared by Booz Allen Hamilton, 2007.

(c) The Guarantor shall, prior to 30 June 2011, prepare and approve a performance contract for the financing of railway infrastructure between the Guarantor and the Borrower.

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Ministry of Finance of the Republic of Serbia

Kneza Milosa 20

11000 Belgrade

Serbia

Attention: Minister of Finance

Fax: +381 11 361 8961

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02(b) of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in six copies and delivered at Belgrade, Serbia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF SERBIA

By: ______________________________

Name: Diana Dragutinović

Title: Minister of Finance

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: ______________________________

Name: Thomas Maeir

Title: Director

(Redni broj 38711)

UGOVOR O GARANCIJI

(VOZNA SREDSTVA – VIŠEDELNE ELEKTROMOTORNE GARNITURE)

između

REPUBLIKE SRBIJE

i

EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Dana 8. maja 2009.

SADRŽAJ

ČLAN I – STANDARDNI USLOVI; DEFINICIJE 2

Odeljak 1.01. Uključenje Standardnih uslova 2

Odeljak 1.02. Definicije 2

Odeljak 1.03. Tumačenje 3

Odeljak 1.04. Potvrda 3

ČLAN II – GARANCIJA I OSTALE OBAVEZE

Odeljak 2.01. Garancija 3

Odeljak 2.02. Izvođenje Projekta 3

Odeljak 2.03. Ostale obaveze 3

ČLAN III – RAZNO 4

Odeljak 3.01. Obaveštenja 4

Odeljak 3.02. Pravno mišljenje 5

UGOVOR potpisan dana 8. maja 2009. godine između REPUBLIKE SRBIJE (Garant) i EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka).

PREAMBULA

S OBZIROM NA TO DA su Garant i Javno preduzeće „Železnice Srbije” zatražili pomoć od Banke za finansiranje Projekta;

S OBZIROM NA TO DA se u skladu sa Ugovorom o zajmu koji nosi datum ovog ugovora između Javnog preduzeća „Železnice Srbije” kao Zajmoprimca i Banke („Ugovor o zajmu” kao što je definisano u Standardnim uslovima), Banka složila da odobri zajam Zajmoprimcu u iznosu od 100.000.000 EUR prema uslovima iznesenim ili pomenutim u Ugovoru o zajmu, ali samo pod uslovom da Garant garantuje za obaveze Zajmoprimca iz Ugovora o zajmu kako je predviđeno u ovom ugovoru;

S OBZIROM NA TO DA je Garant razmotrio zaključenje Ugovora o zajmu između Banke i Zajmoprimca, i saglasio se da garantuje za obaveze Zajmoprimca iz tog ugovora;

NA OSNOVU TOGA, ugovorne strane su saglasne sa dole navedenim:

Sve odredbe Standardnih uslova Banke od 1. oktobra 2007. godine, izmenjene u skladu sa Ugovorom o zajmu, uključuju se u ovaj ugovor i primenjive su na ovaj ugovor sa isti dejstvom kao da su u celosti navedene u ovom ugovoru (ovako izmenjene odredbe u daljem tekstu nazivaju se Standardni uslovi).

Gde god da se koriste u ovom ugovoru (uključujući Preambulu), osim ako nije drugačije utvrđeno ili ako kontekst drugačije ne nalaže, termini definisani u Preambuli imaju značenja koja su im tamo data, termini definisani u Standardnim uslovima i Ugovoru o zajmu imaju odgovarajuća značenja koja su im data u njima, a sledeći termin ima sledeće značenje:

„Ovlašćeni predstavnik Garanta” označava ministra finansija Garanta.

U ovom ugovoru, pozivanje na određeni član ili odeljak, osim kada je drugačije naglašeno, tumači se kao pozivanje na određeni član ili odeljak ovog ugovora.

Garant je dobio Standardne uslove i Ugovor o zajmu, i ovim putem potvrđuje prijem istih.

ČLAN II – GARANCIJA; OSTALE OBAVEZE

Garant ovim putem bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao jemac, propisno i pravovremeno plaćanje svih iznosa dospelih prema Ugovoru o zajmu, bilo po utvrđenom roku dospeća, prevremenoj otplati ili nekom drugom osnovu, kao i pravovremeno izvršenje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, kako je predviđeno Ugovorom o zajmu.

Garant će bez odlaganja preduzeti mere zadovoljavajuće po Banku da obezbedi Zajmoprimcu adekvatnu pomoć kako bi izvršio sve svoje obaveze iz Ugovora o zajmu u cilju uspešne realizacije Projekta ili će omogućiti Zajmoprimcu da dobije adekvatnu pomoć.

(a) Garant će pre 31. decembra 2010. godine uvesti, a potom održavati transparentan sistem finansijske nadoknade Zajmoprimcu u vezi sa obavezom o pružanju javnih usluga u skladu sa Zakonom o železnici iz 2005. godine.

(b) Garant će pre 31. decembra 2010. godine zvanično usvojiti propise koji se odnose na naknade za korišćenje infrastrukture, koristeći Režim naknada za korišćenje infrastrukture i Katalog podataka o mreži Železnica Srbije koji je izradila firma Buz Alen Hamilton 2007. godine.

(c) Garant će pre 30. juna 2011. godine pripremiti i odobriti ugovor o ciljevima i zadacima u vezi sa finansiranjem infrastrukture železnice između Garanta i Zajmoprimca.

U smislu odeljka 10.01 Standardnih uslova navedene su sledeće adrese:

Za Garanta:

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

Na ruke: ministru finansija

Faks: +381 11 361 8961

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Na ruke: Operation Administration Unit

Faks: +44-20-7338-6100

U smislu odeljka 9.03(b) Standardnih uslova, a u skladu sa odeljkom 6.02.(b) Ugovora o zajmu, mišljenje ili mišljenja pravnog savetnika u ime Garanta biće dato od strane ministra pravde.

U POTVRDU NAPRED NAVEDENOG, ugovorne strane preko svojih propisno ovlašćenih predstavnika postarale su se da se ovaj ugovor potpiše u šest primerka i preda u Beogradu, Srbija na dan i u godini kako je napred navedeno.

REPUBLIKA SRBIJA

Potpisuje: ______________________________

Ime: Diana Dragutinović

Zvanje: ministar finansija

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Potpisuje: ______________________________

Ime: Tomas Majer

Zvanje: Direktor

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 8. maja 2009. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o garanciji), sadržani su u činjenici da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da odobri zajam od 100 miliona evra za Projekat nabavke voznih sredstava – elektromotornih garnitura, pod uslovom da Republika Srbija garantuje za obaveze Javnog preduzeća „Železnice Srbije”, kao zajmoprimca po Ugovoru o zajmu (vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture) između Evropske banke za obnovu i razvoj i Javnog preduzeća „Železnice Srbije” zaključenom takođe 8. maja 2009. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

JP Železnice Srbije planira da sprovede Projekat nabavke voznih sredstava (elektromotornih garnitura) za unapređenje organizacije regionalnog i putničkog saobraćaja.

Projekat nabavke voznih sredstava (elektromotornih garnitura – u daljem tekstu: EMG) ima za cilj poboljšanje kvaliteta i ekonomičnosti prevozne usluge kroz bolju organizaciju prevoza putnika i nabavku kvalitativno boljih i modernijih prevoznih sredstava. Imajući u vidu da je poslednjih godina najveći problem u funkcionisanju železničkog saobraćaja upravo nedostatak ispravnih EMG, opredeljenje Javnog preduzeća „Železnice Srbije” je da se za organizaciju regionalnog i putničkog saobraćaja koriste EMG.

Procenjena vrednost nabavke robe, radova i usluga za ovaj projekat iznosi 100.000.000 EUR-a. Zaduženje kod EBRD-a bi iznosilo 100.000.000 EUR-a. Interna stopa rentabilnosti (IRR) iznosi IRR=19,89, što ukazuje da je ovaj projekat ekonomski opravdan. Efekti nabavke sagledani su u periodu do 2033. godine.

Osnovni pravci u razvoju regionalnog saobraćaja su planirani na:

a) elektrificiranim prugama: Beograd – Subotica, Beograd – Šid, Beograd – Niš, Niš – Preševo, Beograd – Prijepolje i Beograd – Požarevac;

b) prugama na kojima se planira elektrifikacija u narednom periodu: Požega – Kraljevo, Beograd – Lapovo – Kraljevo, Niš – Dimitrovgrad i Pančevo – Vršac.

Očekivani efekti i koristi nabavke elektromotornih garnitura za regionalni saobraćaj bi bili sledeći:

– doprinos privrednom rastu Srbije kroz bolje povezivanje čime će se stimulisati razvoj regiona;

– veći udeo železnice u podeli po vidovima prevoza;

– obezbeđenje konstantnog kvaliteta usluge;

– organizacija prevoza prilagođena potrebama korisnika;

– značajan doprinos očuvanju životne sredine koji se ogleda u manjem broju vozila u drumskom saobraćaju i u korišćenju ekološki povoljnijeg vida energije;

– stvaranje brenda u pogledu kvaliteta usluge u regionalnom železničkom saobraćaju;

– povećanje prihoda od prevoza putnika;

– smanjenje troškova eksploatacije;

– smanjenje troškova održavanja.

EBRD odobrava JP Železnice Srbije zajam pod sledećim uslovima:

– iznos zajma je 100 mil. evra;

– predmet projekta je nabavka do 30 višedelnih elektromotornih garnitura;

– period trajanja zajma je 15 godina, uključujući 4 godine grejs perioda;

– otplata zajma bi se vršila u 22 polugodišnje rate, datumi plaćanja su 8. mart i 8. septembar;

– provizija na nepovučeni deo zajma je 0,5% godišnje;

– kamatna stopa EURIBOR+1% marža [varijabilna sa opcijom fiksiranja

kamatne stope];

– poslednji datum raspoloživosti zajma je 30. jun 2013;

– rok za stupanje na snagu ugovora o zajmu je 120 dana od datuma potpisivanja ugovora.

Obaveze JP Železnice Srbije uključuju sledeće:

– izradu i usvajanje plana poslovanja za svaku poslovnu jedinicu;

– uvođenje metodologije utvrđivanja troškova za svaki segment delatnosti

putničkog saobraćaja;

– obračuni moraju u svakom trenutku biti u skladu sa Međunarodnim standardima za finansijsko izveštavanje;

– JP Železnice Srbije će u cilju koordinacije, upravljanja, praćenja i ocenjivanja svih aspekata realizacije projekta, formirati i sve vreme tokom izvršenja projekta održavati operativnom Jedinicu za realizaciju projekta (PIU);

Ugovorom o garanciji Republika Srbija kao Garant, u celosti garantuje potpuno i blagovremeno izvršenje svih novčanih obaveza zajmoprimca tj. Javnog preduzeća „Železnice Srbije” prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po osnovu Ugovora o zajmu u pogledu iznosa glavnice, kamate, provizija i svih ostalih naknada, troškova i iznosa koji mogu dospeti na plaćanje u skladu sa bilo kojom odredbom Ugovora o zajmu. Takođe, Ugovorom o garanciji predviđeno je da su sve obaveze Evropske banke za obnovu i razvoj po osnovu Ugovora o zajmu uslovljene izdavanjem i kontinuiranim važenjem garancije koju daje Republika Srbija na ime finansijskih obaveza Javnog preduzeća „Železnice Srbije ” kao zajmoprimca po osnovu Ugovora o zajmu.

Izdavanje garancije Republike Srbije na iznos zajma od 100.000.000 evra Evropske banke za obnovu i razvoj Javnom preduzeću „Železnice Srbije”, predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09).

Shodno navedenom, a imajući u vidu činjenicu da je članom 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), između ostalog, propisano da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač, i to u formi zakona, neophodno je potvrditi Ugovor o garanciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o garanciji (vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 8. maja 2009. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma, izdavanje garancije Republike Srbije, kako bi JP „Železnice Srbije”, kao zajmoprimac, što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu u cilju realizacije Projekta nabavke voznih sredstava – elektromotornih garnitura.

Ostavite komentar