Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi

PREDLOG ZAKONA

O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O ELEKTROPRIVREDI

Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o elektroprivredi («Službeni glasnik RS», br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95).

Član 2.

Prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i proizvodnju uglja «Elektroprivreda Srbije», (u daljem tekstu: JP EPS), preuzimaju preduzeća, na način utvrđen osnivačkim aktima tih preduzeća, i to:

Javno preduzeće «Elektroprivreda Srbije», osnovano Odlukom Vlade Republike Srbije za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije, distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom i delatnosti trgovine električne energije, 05 Broj: 023-396/2005-1 od 27. januara 2005. godine;

Javno preduzeće «Elektromreža Srbije», osnovano Odlukom Vlade Republike Srbije za obavljanje delatnosti prenosa električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, 05 Broj: 023-397/2005-1 od 27. januara 2005. godine.

Danom registracije javnih preduzeća iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana u registar privrednih subjekata, briše se iz registra JP EPS.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 30. juna 2005. godine.

OBRAZLOŽENjE ZAKONA

Ustavni osnov

Ustavno-pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 4. i 5. Ustava Republike Srbije.

Razlozi za donošenje zakona

Odredbama člana 4. st. 1. i 2. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 25/00 i 25/02), utvrđeno je da javna preduzeća osniva Republika Srbija i da prava osnivača tih javnih preduzeća ostvaruje Vlada Republike Srbije.

Odredbama člana 170. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), koji je stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine, propisano je da će Vlada Republike Srbije utvrditi način organizovanja energetskih subjekata za obavljanje delatnosti koje su do dana stupanja na snagu tog zakona obavljala javna preduzeća osnovana zakonom, odnosno javna preduzeća koja su ta javna preduzeća osnovala za obavljanje pojedinih energetskih delatnosti i doneti akte o osnivanju energetskih subjekata za njihovo obavljanje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa.

Saglasno članu 171. st. 1. i 2. Zakona o energetici, Vlada Republike Srbije treba da donese, u navedenom roku od šest meseci, akt o osnivanju energetskog subjekta za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije, distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom i delatnosti trgovine električne energije za potrebe tarifnih kupaca kao i akt o osnivanju energetskog subjekta za obavljanje delatnosti prenosa električne energije i upravljanja prenosnim sistemom.

Na osnovu izloženog, Ministarstvo rudarstva i energetike prosledilo je Vladi Republike Srbije Predlog odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije i Predlog odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosim sistemom.

Da bi pomenute odluke Vlade Republike Srbije mogle biti donete i stupile na snagu 1. jula 2005. godine neophodno je da Zakon o elektroprivredi prestane važi, odnosno odredbe čl.5-20 zakona koje imaju karakter osnivačkog akta, istovremeno sa stupanjem na snagu tih odluka.

– 2 –

U realizaciji izloženog, u Ministarstvu rudarstva i energetike izrađen je Nacrt Zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi, odnosno odredaba koje imaju karakter osnivačkog akta Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, čije je donošenje od strane Narodne skupštine Republike Srbije neophodan uslov za donošenje i stupanje na snagu pomenutih odluka Vlade Republike Srbije.

Obrazloženje pojedinih odredaba Zakona

Odredbom člana 1. Nacrta Zakona utvrđeno je da Zakon o elektroprivredi prestaje da važi sa 30. junom 2005. godine.

Sredstva za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u Budžetu Republike.

Ostavite komentar