Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI

Član 1.

U Zakonu o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11 i 80/11-ispravka), u članu 11. posle tačke 11) dodaje se nova tačka 11a), koja glasi:

„11a) propisuje uslove, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte; ”.

U tački 12) broj: „161” zamenjuje se brojem: „160”.

Član 2.

U članu 12. posle tačke 8) dodaje se nova tačka 8a), koja glasi:

„8a) priprema i predlaže Vladi akt kojim se propisuju uslovi, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte; ” .

Član 3.

U članu 20. stav 4. menja se i glasi:

„Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.”

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Rešenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Licenca nije potrebna za obavljanje sledećih energetskih delatnosti:

proizvodnje električne energije u objektima ukupne odobrene snage priključka do 1 MW;

proizvodnje električne energije isključivo za sopstvene potrebe;

proizvodnje biogoriva do 1000 t godišnje i proizvodnju biogoriva za sopstvene potrebe;

transporta nafte naftovodima isključivo za sopstvene potrebe;

transporta derivata nafte produktovodima za sopstvene potrebe;

transporta nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta;

skladištenja nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe;

proizvodnje toplotne energije u objektima ukupne snage do 1 MWt i proizvodnje toplotne energije isključivo za sopstvene potrebe;

kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije u termoelektranama -toplanama u objektima do 1 MW ukupne odobrene električne snage priključka i 1 MWt ukupne toplotne snage, kao i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije isključivo za sopstvene potrebe;

trgovina na malo tečnim naftnim gasom u bocama.”

Član 4.

U članu 26. u stavu 8. reči: „i energetske objekte” brišu se.

Član 5.

U članu 27. u stavu 5. reči: „stava 2” zamenjuju se rečima: „stava 3”.

Član 6.

U članu 29. u stavu 2. reči: „stav 2” zamenjuju se rečima: „stav 3”.

Član 7.

U članu 52. u stavu 4. tačka 7), menja se i glasi:

„7) nosioce aktivnosti i rokove za ostvarenje planiranih aktivnosti.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Nacionalni akcioni plan mora biti usaglašen sa propisima kojima se uređuje energetska efikasnost i smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 8.

U članu 65. stav 2. u tački 3) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Tačka 4) briše se.

Član 9.

U članu 159. stav 3. u tački 8) broj: „165” zamenjuje se brojem: „164”.

Član 10.

U članu 172. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Derivati nafte koji se stavljaju na tržište moraju biti obeleženi (markirani).

Vlada će bliže urediti uslove, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte iz stava 2. ovog člana.”

Član 11.

Naziv glave XVIII. AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST i čl. 179. i 180. brišu se.

Član 12.

U članu 191. stav 1. u tački 11) reči: „stav 4.” zamenjuju se rečima: „stav 5.”

Posle tačke 13) dodaje se nova tačka 13a), koja glasi:

„13a) ako derivate nafte stave na tržište suprotno članu 172. ovog zakona;”.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) ne obavesti inspektora o izvršenju rešenja u skladu sa članom 187. stav 2. ovog zakona i ne omogući inspekcijski nadzor u skladu sa članom 189. ovog zakona;”.

Član 13.

U članu 192. u stavu 1. tačka 14) menja se i glasi:

„14) ne obavesti inspektora o izvršenju rešenja u skladu sa članom 187. stav 2. ovog zakona i ne omogući inspekcijski nadzor u skladu sa članom 189. ovog zakona.”.

Član 14.

U članu 193. u stavu 2. tačka 7) menja se i glasi:

„7) ne omogući inspekcijski nadzor u skladu sa članom 189. ovog zakona.”

Član 15.

U članu 195. stav 3. reči: „plan za korišćenje obnovljivih izvora energije za period do 2020. godine” zamenjuju se rečima: „akcioni plan iz člana 52. stav 2. ovog zakona”.

Član 16.

Član 199. briše se.

Član 17.

U članu 205. u stavu 7. reči: „Energetski subjekti” zamenjuju se rečima: „Operator sistema”.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da radi Agencija za energetsku efikasnost.

Član 19.

Prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivu, zaposlene i postavljena lica u Agenciji za energetsku efikasnost, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona, preuzima Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, i to u tački 6), prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja privrednih i drugih delatnosti, monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem, ekonomske odnose sa inostranstvom i poreski sistem, tački 9, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje održivi razvoj i tački 16. prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Agencija za energetsku efikasnost obrazovana je kao posebna organizacija, 2002. godine, a Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) u istom svojstvu nastavila rad , kao i po Zakonu o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 57/11). Tim zakonom delokrug Agencije nije bitno menjan.

Agencija ima svojstvo pravnog lica i obrazovana je za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i mera za racionalnu upotrebu energije i povećanje energetske efikasnosti.

Radi racionalizacije rada republičke uprave sagledana je mogućnost prestanka sa radom Agencije za energetsku efikasnost, a imajući u vidu poslovi za koje je osnovana mogu da se obavljaju u okviru Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, to se predlaže ukidanje Agencije za energetsku efikasnost i prenošenje tih poslova na Ministarstvo, uključujući i izvršioce (državne službenike i postavljena lica) na tim poslovima.

Pored navedenog tokom primene Zakona uočene su tehničke greške u navođenju pogrešnog broja člana, stava, zatim greške prouzrokovane izostavljanjem razmaka između stavova, što dovodi do pogrešne primene zakona, pa je bilo nužno da se kroz izmene i dopune zakona takve greške otklone.

Takođe, u cilju sprečavanja nelegalnih tokova trgovine derivatima nafte, razmotrano je uvođenje obaveze obeležavanja (markiranja) derivata nafte. Uvođenjem obeležavanja derivata nafte, kroz postupak ubacivanja posebnih hemijskih elemenata u derivate nafte ne utiče se na kvalitet derivata nafte, ali se dokazuje da je derivat nafte iz legalnog prometa.

S tim u vezi bilo je potrebno izvršiti izmene člana 172. Zakona, na način da se propiše da derivati nafte koji se stavljaju u promet moraju biti obeleženi (markirani), te da Vlada propiše bliže uslove, način i postupak obeležavanja ( markiranja).

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona vrše se izmene u članu 11. tako da se kod nadležnosti Vlade utvrđuje da Vlada propisuje uslove, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte. Takođe, vrši se ispravka tehniče greške u tački 12) istog člana.

Članom 2. Predloga zakona vrše se izmene u članu 12. tako da se kod nadležnosti ministarstva utvrđuje da ministarstvo priprema i predlaže Vladi akt kojim se propisuju uslovi, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte

Članom 3. Predloga zakona vrši se ispravka tehničke greške u članu 20. stav 4. Tako da se stav 4. menja a posle stava 4. dodaju se st.5.i 6.

Članom 4. Predloga zakona vrši se ispravka tehničke greške u članu 26. stav 8. jer je greškom ostala reč „i energetske objekte”, i s obzirom da ista nije u funkciji tog člana predloženo je brisanje.

Članom 5.Predloga zakona vrši se ispravka tehničke greške u članu 27. u stavu 5. odnosno pogrešan je poziv na stav 2, pa je predložena izmena .

Članom 6. Predloga zakona vrši se ispravka tehničke greške u članu 29.stav 2. gde se reči stav 2 zamenjuju rečima stav 3.

Članom 7. Predloga zakona vrši se ispravka tehničke greške u članu 52. stav 4. tačke 7), a posle stava 4. dodaje se novi stav 5.

Članom 8. Predloga zakona u članu 65. stav 2. predloženo je brisanje tačke 4) imajući u vidu da je isto obuhvaćeno članom 67. stav 3, pa je nepotrebno da se ponavlja.

Članom 9. Predloga zakona u članu 159. stav 3.u tački 8) uočena je greška u pozivu na broj člana te je predloženo da se broj 165 zameni sa brojem 164.

Članom 10. Predloga zakona u članu 172. dodaju se dva nova stava kojim se propisuje obaveza da derivati nafte koji se stavljaju na tržište moraju biti obeleženi (markirani), Vlada će bliže urediti uslove, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte.

Članom 11. Predloga zakona briše se naziv glave i odredbe čl. 179. i 180. koje se odnose na Agenciju za energetsku efikasnost.

Članom 12. Predloga zakona u članu 191.stav 1. tačka 11) uočena je greška u pozivu na broj stava pa je predložene izmena tako da se stav 4. zamenjuje stavom 5. Takođe se posle tačke 13) dodaje nova tačka 13a) a tačka 14 se menja.

Članom 13. Predloga zakona u članu 192. stav 1. menja se tačka 14).

Članom 14. Predloga zakona u članu 193. stav 2. predložena je izmena tačke 7) jer se uočilo da nije u saglasnosti sa članom 187. stav 2.

Članom 15. Predloga zakona u članu 195. stav 3) bilo je potrebno usaglasiti naziv akta sa članom 52. zakona.

Članom 16. predlaže se brisanje člana 199. Zakona.

Članom 17. Predloga zakona u članu 205. stav 7. bilo je potrebno usaglasiti sa članom 17. Zakona tako da je predloženo brisanje reči energetski subjekt.

Članom 18. Predloga zakona propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da radi Agencija za energetsku efikasnost.

Članom 19. Predloga zakona bilo je potrebno urediti pitanje preuzimanja, zaposlenih i postavljenih lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu Agencije za energetsku efikasnost od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Članom 20. propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), predlaže se pre svega iz razloga smanjenja troškova budžeta Republike Srbije imajući u vidu da trenutna ekonomska situacija u Republici Srbiji nalaže ekonomično postupanje i štednju na svim nivoima pa samim tim i u organima državne uprave.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA O ENERGETICI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 11.

Vlada na predlog Ministarstva:

predlaže i prati ostvarenje Strategije;

donosi Program;

donosi Energetski bilans;

donosi akt o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnog gasa kupcima, kao i mere koje se preduzimaju u slučaju da je ugrožena sigurnost isporuke električne energije i prirodnog gasa kupcima usled poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu;

donosi nacionalne akcione planove;

donosi akt o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije;

donosi akt o kojim se propisuju mere podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i za otkup te energije i akt kojim se utvrđuje visina naknade za podsticaj;

donosi akt kojim se uređuje obavezan udeo biogoriva u sektoru saobraćaja i mere za njegovo dostizanje, podsticajne mere za proizvodnju biogoriva kao i kriterijume za održivu proizvodnju biogoriva;

donosi akt kojim se određuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski ugroženog kupca;

donosi akt kojim se određuje drugi energetski subjekt da obavlja energetsku delatnost od opšteg interesa na području na kome je energetsku delatnost obavljao energetski subjekt kome je trajno oduzeta licenca i određuju prava i obaveze tog energetskog subjekta;

donosi akt kojim se propisuje način utvrđivanja najviših cena osnovnih derivata nafte radi sprečavanja poremećaja na tržištu nafte i derivata nafte;

11A) PROPISUJE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE;

donosi Preventivni akcioni plan i Krizni plan iz člana 161. 160 st. 2. i 3. ovog zakona i donosi mere u slučaju nastupanja opšte nestašice;

vrši izbor javnog snabdevača i rezervnog snabdevača u skladu sa odredbama ovog zakona;

odlučuje o raspisivanju javnog tendera za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije;

stvara uslove za investiranje u energetski sektor Republike Srbije i podstiče konkurenciju zasnovanu na transparentnosti i nediskriminaciji;

odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno ovim zakonom.

Član 12.

Ministarstvo, u skladu sa zakonom:

priprema i predlaže Vladi Strategiju, Program, Energetski bilans, prati njihovo sprovođenje i podnosi izveštaj;

predlaže akt o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnog gasa kupcima, kao i mere koje se preduzimaju u slučaju da je ugrožena sigurnost isporuke električne energije i prirodnog gasa kupcima usled poremećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu;

izrađuje izveštaj o sigurnosti snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom svake godine i javno ga objavljuje;

predlaže akt o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije;

predlaže akt o kojim se propisuju mere podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i za otkup te energije i predlaže akt kojim se utvrđuje visina naknade za podsticaj;

predlaže akt kojim se uređuje obavezan udeo biogoriva u sektoru saobraćaja i mere za njegovo dostizanje, podsticajne mere za proizvodnju biogoriva kao i kriterijume za održivu proizvodnju biogoriva;

predlaže akt kojim se određuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski ugroženog kupca;

predlaže akt kojim se propisuje način utvrđivanja najviših cena osnovnih derivata nafte radi sprečavanja poremećaja na tržištu nafte i derivata nafte;

8A) PRIPREMA I PREDLAŽE VLADI AKT KOJIM SE PROPISUJU USLOVI, NAČIN I POSTUPAK OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE;

donosi akt kojim se propisuju način i bliži uslovi za izdavanje energetske dozvole, sadržina zahteva i način izdavanja energetske dozvole i vodi registar energetskih dozvola;

donosi akt kojim se propisuju način i bliži uslovi za izdavanje, izmenu i oduzimanja licence za obavljanje energetske delatnosti;

donosi akt kojim se propisuju uslovi i način obezbeđenja, korišćenja i obnavljanja operativnih rezervi derivata nafte;

donosi akte kojim se propisuju uslovi i način polaganja odgovarajućeg stručnog ispita;

donosi tehničke propise iz nadležnosti Ministarstva;

donosi akte kojim se bliže propisuju uslovi i način preuzimanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu, odnosno merno regulacionih stanica;

donosi akt kojim se propisuje sadržina garancije porekla, postupak izdavanja, prenošenja i prestanak važenja garancije porekla i način vođenja registra izdatih garancija;

donosi akt kojim se bliže propisuje obrazac i sadržina legitimacije inspektora;

donosi akt kojim se propisuju uslovi za donošenje akta o izuzeću, sadržina zahteva i akta za izuzeće i donosi akt o izuzeću u skladu sa čl.119. 120 i 121. ovog zakona;

donosi akt kojim se propisuju rokovi, sadržaj i način dostavljanja podataka iz člana 172. ovog zakona;

donosi akt kojim se propisuju uslovi, način i postupak kontrole kvaliteta derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa;

donosi akt kojim se bliže uređuje način vođenja, korišćenja i razmene podataka iz nadležnosti Ministarstva (informacioni sistem);

daje prethodnu saglasnost u skladu sa članom 36. ovog zakona;

vrši nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti energetike i stara se o sprovođenju međunarodnih sporazuma u oblasti energetike;

predlaže i prati sprovođenje nacionalnih akcionih planova;

predlaže raspisivanje javnog tendera za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije;

predlaže akt kojim se određuje drugi energetski subjekt da obavlja energetsku delatnost od opšteg interesa na području na kome je energetsku delatnost obavljao energetski subjekt kome je trajno oduzeta licenca i određuju prava i obaveze tog energetskog subjekta;

predlaže Preventivni akcioni plan i Krizni plan iz člana 161. st. 2. i 3. ovog zakona i predlaže mere u slučaju nastupanja opšte nestašice;

odlučuje po žalbama u skladu sa odredbama ovog zakona i

odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno ovim zakonom.

Član 20.

Energetski subjekt može da otpočne sa obavljanjem energetske delatnosti po dobijanju licence koju izdaje Agencija, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Licenca se izdaje rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Licenca sadrži naročito: naziv energetskog subjekta, energetsku delatnost, spisak energetskih objekata koji se koriste za obavljanje delatnosti, tehničke karakteristike tih objekata, podatke o lokaciji odnosno području na kome će se energetska delatnost obavljati, period na koji se izdaje licenca i obaveze po pitanju neprekidnog obavljanja delatnosti, transparentnosti i izveštavanja.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Rešenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Licenca nije potrebna za obavljanje sledećih energetskih delatnosti:

PROTIV REŠENJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTARSTVU U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENJA.

REŠENJE MINISTARSTVA JE KONAČNO I PROTIV NJEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

LICENCA NIJE POTREBNA ZA OBAVLJANJE SLEDEĆIH ENERGETSKIH DELATNOSTI:

1) PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U OBJEKTIMA UKUPNE ODOBRENE SNAGE PRIKLJUČKA DO 1 MW;

2) PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ISKLJUČIVO ZA SOPSTVENE POTREBE;

3) PROIZVODNJE BIOGORIVA DO 1000 T GODIŠNJE I PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE;

4) TRANSPORTA NAFTE NAFTOVODIMA ISKLJUČIVO ZA SOPSTVENE POTREBE;

5) TRANSPORTA DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ZA SOPSTVENE POTREBE;

6) TRANSPORTA NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA DRUGIM OBLICIMA TRANSPORTA;

7) SKLADIŠTENJA NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE;

8) PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE U OBJEKTIMA UKUPNE SNAGE DO 1 MWT I PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE ISKLJUČIVO ZA SOPSTVENE POTREBE;

9) KOMBINOVANA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE U TERMOELEKTRANAMA – TOPLANAMA U OBJEKTIMA DO 1 MW UKUPNE ODOBRENE ELEKTRIČNE SNAGE PRIKLJUČKA I 1 MWT UKUPNE TOPLOTNE SNAGE, KAO I KOMBINOVANE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ISKLJUČIVO ZA SOPSTVENE POTREBE;

10) TRGOVINA NA MALO TEČNIM NAFTNIM GASOM U BOCAMA.

Član 26.

Energetski subjekt kome je izdata licenca za obavljanje energetske delatnosti može za vreme važenja licence podneti zahtev za njeno ukidanje.

Energetski subjekt kome je izdata licenca za obavljanje energetske delatnosti dužan je da podnese zahtev za izmenu rešenja kojim je izdata licenca, u slučaju promena u vezi sa energetskim objektima koji se koriste za obavljanje energetske delatnosti, kao i promena tehničkih i drugih propisa.

Operatori sistema, kao i energetski subjekt za transport nafte naftovodom i za transport derivata nafte produktovodom, u slučaju promena u vezi sa energetskim objektima koji se koriste za obavljanje energetske delatnosti, zahtev iz stava 2. ovog člana podnose jednom godišnje.

O zahtevu iz st. 1. i 2. ovog člana Agencija donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Rešenje Ministarstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Licenca prestaje da važi po sili zakona u slučaju prestanka pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Ministarstvo bliže propisuje uslove za izdavanje, izmenu i oduzimanje licence; sadržinu zahteva za izdavanje licence; uslove u pogledu stručnog kadra iz člana 22. tačka 4) ovog zakona, i energetske objekte i način vođenja registra izdatih i oduzetih licenci.

Energetska dozvola

Član 27.

Energetski objekti se grade u skladu sa zakonom kojim se uređuje uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima, a po prethodno pribavljenoj energetskoj dozvoli koja se izdaje u skladu sa ovim zakonom.

Energetska dozvola se podnosi uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Energetska dozvola se pribavlja za izgradnju sledećih objekata:

objekata za proizvodnju električne energije snage 1 MW i više;

objekata za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama-toplanama električne snage 1 MW i više i ukupne toplotne snage 1 MWt i više;

objekata za prenos i distribuciju električne energije napona 110 kV i više;

objekata za proizvodnju derivata nafte;

direktnih dalekovoda i gasovoda;

naftovoda i produktovoda, objekata za skladištenje nafte i ukupnog rezervoarskog prostora za derivate nafte većeg od 50 m3;

objekata za transport prirodnog gasa, objekata za distribuciju prirodnog gasa i objekata za skladištenje prirodnog gasa;

objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MWt i više;

objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 1000 t godišnje.

Energetska dozvola za objekte iz stava 3. tačka 3) ovog člana može se izdati samo energetskom subjektu koji ima licencu za obavljanje delatnosti prenosa električne energije i upravljanja prenosnim sistemom, odnosno distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom.

energetska dozvola za izgradnju direktnih dalekovoda i direktnih gasovoda iz stava 2. STAVA 3. tačka 5. ovog člana, može se izdati u slučaju odbijanja pristupa sistemu ili otpočinjanja rešavanja spora povodom pristupa sistemu.

Izdavanje energetske dozvole za izgradnju direktnog dalekovoda može se odbiti, uz detaljno obrazloženje, ako bi izgradnja tog dalekovoda ugrozila obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Energetska dozvola iz stava 2. tačka 5) ovog člana može se izdati energetskom subjektu koji obavlja delatnost proizvodnje električne energije i prirodnog gasa ili snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom, kao i krajnjem kupcu a radi povezivanja njihovih objekata u cilju snabdevanja energijom.

Za energetske objekte koji se grade na osnovu dodeljene koncesije za izgradnju energetskog objekta nije potrebno pribavljanje energetske dozvole u smislu ovog zakona.

Član 29.

Energetsku dozvolu izdaje Ministarstvo.

Poverava se jedinici lokalne samouprave izdavanje energetskih dozvola iz člana 27. stav 2. STAV 3. tač. 8) i 9) ovog zakona koji se grade na njenom području.

.

Član 52.

Korišćenje energije iz obnovljivih izvora je u interesu Republike Srbije.

Vlada, na predlog Ministarstva, donosi Nacionalni akcioni plan kojim se utvrđuju ciljevi za korišćenje obnovljivih izvora energije za period od najmanje 10 godina.

Ciljevi iz stava 2. ovog člana utvrđuju se na osnovu energetskih potreba, ekonomskih mogućnosti i obaveza Republike Srbije preuzetih ratifikovanim međunarodnim sporazumima.

Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije iz stava 2. ovog člana posebno sadrži:

udeo energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto finalnoj potrošnji energije;

udeo energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji električne energije;

udeo energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji za grejanje i hlađenje;

udeo energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj energiji utrošenoj u svim oblicima saobraćaja;

dinamiku za ostvarenje udela iz tač. 1), 2), 3) i 4) ovog člana po godinama;

mere i procenjena finansijska sredstva za ostvarenje planiranih udela energije iz obnovljivih izvora;

nosioce aktivnosti i rokove za ostvarenje planiranih aktivnosti. Nacionalni akcioni plan mora biti usaglašen sa propisima kojima se uređuje energetska efikasnost i smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

7) NOSIOCE AKTIVNOSTI I ROKOVE ZA OSTVARENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI.

NACIONALNI AKCIONI PLAN MORA BITI USAGLAŠEN SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ENERGETSKA EFIKASNOST I SMANJENJE EMISIJE GASOVA KOJI IZAZIVAJU EFEKAT STAKLENE BAŠTE.

Ministarstvo prati sprovođenje Nacionalnog akcionog plana i o tome dostavlja Vladi godišnji izveštaj.

Član 65.

Regulisane cene iz člana 64. stav 2. određuju se na osnovu metodologija koje donosi Agencija.

Metodologijama iz stava 1. ovog člana određuju se:

1) uslovi i način utvrđivanja maksimalne visine prihoda energetskih subjekata;

2) kriterijumi i pravila za raspodelu prihoda na kategorije i grupe kupaca;

3) elementi za obračun i način obračuna preuzete električne energije, odnosno prirodnog gasa i izvršenih usluga; .

4) kriterijumi i uslovi pod kojima su operatori sistema dužni da vrše izmene cena.

Maksimalna visina prihoda iz stava 2. tačka 1) ovog člana utvrđuje se na način da se obezbedi pokriće opravdanih troškova poslovanja, kao i odgovarajući prinos na angažovana sredstva i investicije u obavljanju regulisane energetske delatnosti.

Metodologijom se mogu odrediti različite tarife, zavisno od količine preuzete energije i uslova preuzimanja, snage, odnosno kapaciteta, sezonske i dnevne dinamike isporuke, mesta preuzimanja i načina merenja i drugih karakteristika.

Član 159.

Ministarstvo izrađuje izveštaj o sigurnosti snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom svake godine i javno ga objavljuje.

Izveštaj o sigurnosti snabdevanja električnom energijom sadrži:

procenu sigurnosti rada prenosnog i distributivnog sistema;

podatke o planiranoj potrošnji i proizvodnji električne energije, kao i način obezbeđivanja nedostajućih količina za naredni petogodišnji period;

prognozirana sigurnost snabdevanja za narednih pet do petnaest godina;

plan investicija prenosnog sistema i korisnika prenosnog sistema za narednih pet do petnaest godina, uključujući izgradnju interkonektivnih dalekovoda;

mehanizme upravljanja zagušenjima u prenosnim i distributivnim sistemima u skladu sa Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice i pravilima evropskih asocijacija operatora prenosnog sistema;

mere za pokrivanje vršne potrošnje i mere koje se preduzimaju u slučaju da jedan ili više snabdevača ne obezbede dovoljne količine električne energije;

obim i kvalitet održavanja prenosnog i distributivnog sistema;

regionalne, nacionalne i evropske ciljeve održivog razvoja uključujući i međunarodne projekte i

raznovrsnost primarnih izvora za proizvodnju elektične energije.

Izveštaj o sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom sadrži:

procenu sigurnosti rada transportnog i distributivnog sistema;

podatke o kapacitetima skladišta prirodnog gasa;

podatke o planiranoj potrošnji i proizvodnji prirodnog gasa, kao i način obezbeđivanja nedostajućih količina za naredni petogodišnji period;

podatke o planiranoj izgradnji energetskih objekata za obezbeđenje sigurnosti snabdevanja;

podatke koji se odnose na kvalitet i nivo održavanja energetskih objekata;

predmet ugovora o dugoročnom snabdevanju gasom, a posebno preostali period njihovog važenja, kao i stepen likvidnosti tržišta gasa;

mere za pokrivanje vršne potrošnje i mere koje se preduzimaju u slučaju da jedan ili više snabdevača ne obezbede dovoljne količine prirodnog gasa;

uticaj mera iz čl. 161. st. 2. i 3. i 165. 164. ovog zakona na sigurnost snabdevanja;

mere podsticaja za nove investicije u istraživanje, proizvodnju, transport i skladištenje prirodnog gasa, uključujući i član 119. ovog zakona

Član 172.

Derivati nafte i biogoriva koji se stavljaju na tržište moraju ispunjavati uslove propisima o kvalitetu tečnih naftnih goriva i biogoriva, propisima o zaštiti životne sredine, tehničkim i drugim propisima koji se odnose na promet derivata nafte.

DERIVATI NAFTE KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE MORAJU BITI OBELEŽENI (MARKIRANI).

VLADA ĆE BLIŽE UREDITI USLOVE, NAČIN I POSTUPAK OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 179.

Agencija za energetsku efikasnost je obrazovana kao posebna organizacija za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i mera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i povećanje efikasnosti korišćenja energije u svim sektorima potrošnje energije.

Agencija za energetsku efikasnost ima svojstvo pravnog lica.

Član 180.

Agencija za energetsku efikasnost obavlja stručne poslove koji se odnose na: promociju energetske efikasnosti u Republici Srbiji i promovisanje značaja energetske efikasnosti, upravljanje programima i projektima za racionalno korišćenje energije i veću upotrebu obnovljivih izvora energije, kao i druge poslove određene zakonom.

Agencija za energetsku efikasnost jednom godišnje podnosi Vladi, preko Ministarstva, izveštaj o svom radu u prethodnoj godini sa predlogom mera.

Član 191.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup energetski subjekt, odnosno drugo pravno lice ako:

ne vodi zasebne račune za svaku energetsku delatnost u skladu sa ovim zakonom, ne izradi godišnji bilans stanja i bilanse uspeha i ne obezbedi reviziju u skladu sa članom 19. st. 1, 2. i 3. ovog zakona;

ne obezbedi tajnost komercijalnih, poslovnih i drugih podataka do kojih je došao u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa članom 19. stav 4. ovog zakona;

otpočne da obavlja energetsku delatnost bez pribavljene licence u skladu sa članom 20. stav 1. ovog zakona;

ne zaključi predugovor, odnosno ugovor o otkupu električne energije sa povlašćenim proizvođačem u skladu sa članom 59. st. 2. i 3. ovog zakona;

ne izvršava dužnosti utvrđene ovim zakonom u skladu sa članom 68. stav 3, čl. 72, 77, 91, 97, 103, 109, 143, 144, članom 145. stav 2, članom 146. st. 4. i 5, članom 147. st. 3. i 5. i članom 148. stav 2. ovog zakona;

ne donese pravila o radu sistema ili ne postupa u skladu sa donetim pravilima iz člana 72. stav 1. tač. 2) i 3), člana 77. stav 1. tačka 2), člana 91, člana 97. stav 1. tačka 2), člana 103. stav 1. tačka 2) i člana 109. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

ne donesu plan preuzimanja mernih uređaja u skladu sa članom 77. stav 1. tačka 4) ovog zakona;

ne održava unutrašnje gasne instalacije u skladu sa članom 106. stav 1. ovog zakona;

ne omogući pristup sistemu u skladu sa članom 122. stav 1. ovog zakona;

ako pravila raspodele kapaciteta ne uskladi u skladu sa članom 128. stav 3. ovog zakona;

ako akt o visini troškova priključenja ne dostavi Agenciji u skladu sa članom 132. stav 4. STAV 5. ovog zakona;

12) ne izvrši priključenje objekta kupca na sistem po nalogu inspektora u skladu sa članom 133. stav 5. ovog zakona;

13) ne obezbedi propisane operativne rezerve u skladu sa članom 170. ovog zakona;

13A) AKO DERIVATE NAFTE STAVE NA TRŽIŠTE SUPROTNO ČLANU 172.OVOG ZAKONA.

14) ne omogući inspekcijski nadzor i ne izvrši rešenje inspektora u skladu sa članom 189. ovog zakona;

14)NE OBAVESTI INSPEKTORA O IZVRŠENJU REŠENJA U SKLADU SA ČLANOM 187. STAV 2. OVOG ZAKONA I NE OMOGUĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U SKLADU SA ČLANOM 189. OVOG ZAKONA.

15) ne preuzmu, odnosno predaju objekte, opremu i postrojenja u skladu sa članom 203. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u energetskom subjektu, odnosno drugom pravnom licu.

2) Prekršaji

Član 192.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj energetski subjekt, odnosno drugo pravno lice ako:

ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju u skladu sa članom 5. stav 5, članom 8. stav 3, članom 72. stav 1. tačka 22), članom 77. stav 1. tačka 19), članom 85. stav 2, članom 97. stav 1. tačka 18), članom 103. stav 1. tačka 16), članom 109. stav 1. tačka 13) i članom 171. ovog zakona;

ne donese program mera i ne postupi u skladu sa članom 17. ovog zakona;

ne ponudi sistemske usluge u skladu sa članom 69. st. 3. i 4. ovog zakona;

ne zaključi ugovore u skladu sa članom 83. st. 1. i 2, članom 86. stav 2, članom 91. stav 1. tačka 2), čl. 112, 114, 123, 126, 127, 134 i 141. ovog zakona;

ne odluči po zahtevu kupca za priključenje objekta u skladu sa članom 130. st. 2. i 4.ovog zakona;

ne priključi objekat kupca na prenosni, transportni odnosno distributivni sistem u skladu sa članom 133. ovog zakona;

ne uklanja drveće i drugo rastinje u skladu sa članom 139. stav 3.ovog zakona;

ne reguliše finansijske obaveze u skladu sa članom 148. stav 2. ovog zakona;

električnu energiju i prirodni gas koristi suprotno članu 151. ovog zakona;

ne omogući ovlašćenim licima pristup mernim uređajima, instalacijama i mestu priključka u skladu sa članom 152. ovog zakona;

ne dostavi pismenu opomenu u skladu sa članom 153. ovog zakona;

ne dostavi pismeno obaveštenje u skladu sa članom 154. ovog zakona;

ne obavesti inspektora o otklanjanju nedostataka u skladu sa članom 187. stav 2. ovog zakona;

ne omogući inspekcijski nadzor i ne izvrši rešenje inspektora u skladu sa članom 189. ovog zakona.

14) NE OBAVESTI INSPEKTORA O IZVRŠENJU REŠENJA U SKLADU SA ČLANOM 187. STAV 2. OVOG ZAKONA I NE OMOGUĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U SKLADU SA ČLANOM 189. OVOG ZAKONA.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u energetskom subjektu, odnosno u drugom pravnom licu.

Član 193.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

ne održava unutrašnje gasne instalacije u skladu sa članom 106. stav 2. ovog zakona;

ne omogući pristup energetskim objektima u skladu sa članom 137. stav 2. ovog zakona;

gradi, odnosno izvodi druge radove pored energetskih objekata i sadi drveće i drugo rastinje u blizini energetskog objekta u skladu sa članom 139. st.1. i 2. ovog zakona;

ne reguliše finansijske obaveze u skladu sa članom 148. stav 2. ovog zakona;

električnu energiju i prirodni gas koristi suprotno članu 151. ovog zakona;

ne omogući ovlašćenim licima pristup mernim uređajima, instalacijama i mestu priključka u skladu sa članom 152. ovog zakona;

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj ako:

1) ne omogući pristup energetskim objektima u skladu sa članom 137. stav 2. ovog zakona;

2) gradi, odnosno izvodi druge radove pored energetskih objekata i sadi drveće i drugo rastinje u blizini energetskog objekta u skladu sa članom 139. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) ne reguliše finansijske obaveze u skladu sa članom 148. stav 2. ovog zakona;

4) električnu energiju i prirodni gas koristi suprotno članu 151. ovog zakona;

5) ne omogući ovlašćenim licima pristup mernim uređajima, instalacijama i mestu priključka u skladu sa članom 152. ovog zakona;

6) ne obavesti inspektora o otklanjanju nedostataka u skladu sa članom 187. stav 2. ovog zakona;

7) ne omogući inspekcijski nadzor i ne izvrši rešenje inspektora u skladu sa članom 189. ovog zakona.

7) NE OMOGUĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U SKLADU SA ČLANOM 189. OVOG ZAKONA.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice iz člana 17. stav 2. ovog zakona.

Član 195.

Propisi za izvršavanje ovog zakona biće doneti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa iz člana 26. stav 8, člana 31. stav 3, člana 56. stav 9, člana 59. st. 6. i 7. i člana 158. stav 1. ovog zakona koji će biti doneti najkasnije u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenje propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se propisi koji su doneti na osnovu Zakona o energetici („Službeni glasnik RS” broj 84/04), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Nacionalni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije za period do 2020. godine AKCIONI PLAN IZ ČLANA 52. STAV 2.OVOG ZAKONA doneće se do 31. decembra 2012. godine.

Član 199.

Agencija za energetsku efikasnost obrazovana kao posebna organizacija Zakonom o energetici (,,Službeni glasnik RS”, broj 84/04) nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom.

Član 205.

Operatori sistema i energetski subjekt koji obavlja delatnost transporta nafte naftovodom ili transporta derivata nafte produktovodom dostaviće pravila o radu sistema iz čl. 74, 79. i 167. ovog zakona Agenciji radi davanja saglasnosti, najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Operatori transportnog sistema prirodnog gasa dostaviće Agenciji pravila o radu iz člana 99. ovog zakona, radi davanja saglasnosti, najkasnije u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a operatori distributivnih sistema prirodnog gasa dostaviće Agenciji pravila o radu iz člana 105. ovog zakona, najkasnije u roku od šest meseci od dana objavljivanja pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa na čiji sistem su priključeni.

Operator skladišta prirodnog gasa dostaviće Agenciji, radi davanja saglasnosti, pravila o radu iz člana 110. ovog zakona najkasnije u roku od dvanaest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Operator prenosnog sistema dostaviće pravila o radu iz člana 87. ovog zakona Agenciji, radi davanja saglasnosti, najkasnije u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a pravila iz člana 72. tačka 4. ovog zakona najkasnije do 1. novembra 2011. godine.

Operator tržišta dostaviće pravila o radu iz člana 92. ovog zakona Agenciji, radi davanja saglasnosti, najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 89. ovog zakona.

Operatori sistema za prenos i distribuciju električne energije i operator transportnog sistema prirodnog gasa dostaviće Agenciji, radi davanja saglasnosti, planove razvoja sistema iz člana 72. tačka 5), člana 77. tačka 3) i člana 97. tačka 3) ovog zakona najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Energetski subjekti OPERATOR SISTEMA će doneti program mera i odrediti odgovorno lice iz člana 17. ovog zakona najkasnije do 1. novembra 2012. godine.

ČLAN 18.

DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA RADI AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST.

ČLAN 19.

PRAVA, OBAVEZE, PREDMETE, OPREMU, SREDSTVA ZA RAD , ARHIVU, ZAPOSLENE I POSTAVLJENA LICA U AGENCIJI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST,SA STANJEM NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, PREUZIMA MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE .

ČLAN 20.

.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“.

VI. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Glavni efekat koji se očekuje donošenjem i primenom ovog zakona je racionaloizacija rada organa državne uprave i shodno tome ukidanje posebnih organizacija koje obavljaju poslove koji se mogu obavljati i u okviru delokruga organa državne uprave, odnosno ministarstva.

Propisivanjem obaveze obeležavanja (markiranja) derivata nafte stvoriće se uslovi za uspostavljanje sistema markiranja derivarta nafte koji bi omogućio otkrivanje derivata nafte koji na tržište Reopublike Srbije nisu stavljeni na propisan način kao i kontrole tržišnih tokova derivata nafte u Republici Srbiji. Očekivani efekat primene navedenog uticaće na priliv sredstava u budžet Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA PROPISA SA ACQUIS

COMMUNA UTAIRE-OM

1. Ovlašćeni predlagač – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

2. Naziv Nacrta zakona, drugog propisa ili opšteg akta

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE ENERGY LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar