Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI (EPS PROJEKAT ZA BROJILA)

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 2. septembra 2010. godine u Beogradu.

Član 2.

Tekst Ugovora o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik glasi:

(Operation Number 40379)

GUARANTEE AGREEMENT

(EPS Metering Project)

between

REPUBLIC OF SERBIA

and

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated 2 September 2010

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I – STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

Section 1.02. Definitions

Section 1.03. Interpretation

ARTICLE II – GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

Section 2.02. Project Completion

Section 2.03. Other Obligations

Section 2.04 Effectiveness of the Guarantee

ARTICLE III – MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

Section 3.02. Legal Opinion

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT dated 2 September 2010 between REPUBLIC OF SERBIA (the „Guarantor“) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the „Bank“).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and PE Elektroprivreda Srbije have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between PE Elektroprivreda Srbije as Borrower and the Bank (the „Loan Agreement“ as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of up to EUR 40 million for the purpose of, amongst other things, assisting the Borrower in the acquisition and installation of electronic meters together with the related concentrators, remote reading and disconnection equipment and communications equipment, subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, and on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated 1 October 2007 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein.

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

„Guarantor’s Authorised

Representative“ means the Minister of Finance of the Guarantor.

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, the Guarantor shall promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such adequate support to perform all of its obligations under the Loan Agreement in support of the successful realisation of the Project.

(a) The Guarantor shall not impose any direct or indirect taxes on foreign consultants employed by the Bank or the Borrower in the implementation of the Project and financed out of the proceeds of the Loan or any technical cooperation funds made available by the Bank, if any.

(b) The Guarantor will by 31 December 2010 present draft legislation to the Parliament of the Republic of Serbia providing for the Energy Regulatory Agency to progressively acquire full authority over tariff setting for the electricity sector.

This Agreement shall become effective in accordance with Article IX of the Standard Terms and Conditions and upon the corresponding ratification of this Agreement by the National Assembly of the Republic of Serbia.

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Ministry of Finance of the Republic of Serbia

No 20 Kneza Miloša Street

Belgrade 11 000

Republic of Serbia

Attention: Mrs. Diana Dragutinović

Fax: + 381 11 361 89 61

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: 44 20 7338 6100

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02(b) of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Ministry of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in English in six (6) copies and delivered at Belgrade, the Republic of Serbia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF SERBIA

By: ______________________________

Name:

Title:

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: ______________________________

Name:

Title:

(Operativni broj 40379[i])

UGOVOR O GARANCIJI

(EPS PROJEKAT ZA BROJILA)

između

REPUBLIKE SRBIJE

i

EVROPSKE BANKE

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Dana 2. septembra 2010. godine[ii]

SADRŽAJ[iii]

ČLAN I – STANDARDNE ODREDBE I USLOVI; DEFINICIJE

Član 1.01. Primenjivanje standardnih odredbi i uslova

Član 1.02. Definicije

Član 1.03. Tumačenje

ČLAN II – GARANCIJA; OSTALE OBAVEZE

Član 2.01. Garancija

Član 2.02. Izvršenje Projekta

Član 2.03. Ostale obaveze

Član 2.04. Stupanje garancije na snagu

ČLAN III – RAZNO

Član 3.01. Obaveštenja

Član 3.02. Pravno mišljenje

UGOVOR O GARANCIJI

UGOVOR sačinjen dana 2. septembra 2010. godine[iv] između REPUBLIKE SRBIJE[v] (u daljem tekstu „Garant”) i EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljem tekstu „Banka”).

PREAMBULA

S OBZIROM NA TO DA su Garant i Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” zatražili pomoć od Banke u finansiranju dela ovog Projekta;

S OBZIROM NA TO DA u skladu sa ugovorom o zajmu koji nosi datum ovog Ugovora, a koji je potpisan između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” kao Zajmoprimca i Banke („Ugovor o zajmu” kako je definisan u Standardnim odredbama i uslovima), Banka je saglasna da odobri zajam Zajmoprimcu u iznosu do EUR 40 miliona za, između ostalog, nabavku i ugradnju elektronskih brojila zajedno sa odgovarajućim koncentratorima, opremom za daljinsko očitavanje i isključenje i komunikacionu opremu, pod odredbama i uslovima navedenim u Ugovoru o zajmu, ili na koje se poziva Ugovor o zajmu i pod uslovom da Garant jemči za obaveze Zajmoprimca na osnovu Ugovora o zajmu kako je navedeno u ovom ugovoru; i

S OBZIROM NA TO DA je Garant, radi stupanja Banke u Ugovor o zajmu sa Zajmoprimcem, saglasan da jemči za navedene obaveze Zajmoprimca.

NA OSNOVU TOGA, strane su saglasne kako sledi:

Sve odredbe Standardnih odredbi i uslova Banke od 1. oktobra 2007. godine ovim se uključuju i obezbeđuje njihovo primenjivanje na ovaj ugovor sa istom snagom i dejstvom kao da su u potpunosti navedene u ovom ugovoru.

Kad god se koriste u ovom ugovoru (uključujući i Preambuli), ukoliko nije drugačije naznačeno ili kontekst drugačije ne nalaže, termini definisani u Preambuli imaju odgovarajuća značenja koja su im data u istoj, termini definisani u Standardnim odredbama i uslovima i u Ugovoru o zajmu imaju značenja koja su im data u istima, a sledeći termini imaju sledeće značenje:

„Ovlašćeni predstavnik

Garanta” označava ministra finansija Garanta.

U ovom ugovoru, svako pozivanje na neki konkretan član ili odeljak, ukoliko nije drugačije naznačeno u ovom ugovoru, smatraće se pozivanjem na taj konkretan član ili odeljak ovog ugovora.

Garant ovim bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao garant, uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje na osnovu Ugovora o zajmu, bilo o redovnom datumu dospeća, usled ubrzavanja ili na drugi način, kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, sve u skladu sa Ugovorom o zajmu.

Kad god postoji razuman povod da se veruje da sredstva koja su na raspolaganju Zajmoprimcu neće biti dovoljna za pokrivanje predviđenih izdataka potrebnih radi izvršavanja Projekta, Garant će bez odlaganja da preduzme mere koje će Banka smatrati zadovoljavajućim da obezbedi Zajmoprimcu, ili da organizuje da se Zajmoprimcu obezbedi onakva podrška kakva bude potrebna za izvršavanje svih njegovih obaveza na osnovu Ugovora o zajmu radi uspešne realizacije Projekta.

(a) Garant neće nametnuti nikakve direktne ni indirektne poreze na strane konsultante koje Banka ili Zajmoprimac budu angažovali u sprovođenju Projekta i finansirali iz sredstava Zajma ili bilo kojih sredstava za tehničku saradnju koje Banka bude stavila na raspolaganje, ukoliko ih bude.

(b) Garant će do 31. decembra 2010. godine, podneti Narodnoj Skupštini Republike Srbije predlog zakona koji obezbeđuje Agenciji za energetiku Republike Srbije da postepeno stekne punu kontrolu za utvrđivanje nivoa tarifa elektroenergetskog sektora.

Član 2.04. Stupanje garancije na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu u skladu sa članom IX Standardnih odredbi i uslova, kao i po odgovarajućem potvrđivanju ovog ugovora od strane Narodne Skupštine Republike Srbije.

Sledeće adrese su navedene za potrebe člana 10.01 Standardnih odredbi i uslova:

Za Garanta:

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Kneza Miloša broj 20

Beograd 11 000

Republika Srbija

Na ruke: gđa Diana Dragutinović

Faks: + 381 11 361 89 61

Za Banku:

Evropska banka za obnovu i razvoj

One Exchange Square

London EC2A 2JN

Velika Britanija

Na ruke: Jedinica za administrativno poslovanje

Faks: +44 20 7338 6100

Za potrebe člana 9.03(b) Standardnih odredbi i uslova a u skladu sa članom 6.02(b) Ugovora o zajmu, mišljenje ili mišljenja pravnih savetnika davaće u korist Garanta Ministarstvo pravde Republike Srbije. [vii]

POTVRĐUJUĆI NAPRED NAVEDENO, strane su preko svojih uredno ovlašćenih predstavnika potpisale ovaj ugovor u šest (6) primeraka na engleskom jeziku i zaključile ga u Beogradu, Republika Srbija, gore navedenog datuma i godine.

REPUBLIKA SRBIJA

Potpisao: ______________________________

Ime:

Funkcija:

EVROPSKA BANKA

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Potpisao: ______________________________

Ime:

Funkcija:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 2. septembra 2010. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o garanciji), sadržani su u činjenici da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da odobri zajam od 40 miliona evra za sprovođenje projekta nabavke i ugradnje elektronskih brojila zajedno sa odgovarajućim koncentratorima, opremom za daljinsko očitavanje i isključenje, komunikacionu opremu, niskonaponske i srednjenaponske nadogradnje, obuku i puštanje u rad u elektrodistributivnu mrežu Republike Srbije (u daljem tekstu: Projekat), pod uslovom da Republika Srbija garantuje za obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, kao zajmoprimca po Ugovoru o zajmu (EPS Projekat za brojila) između Evropske banke za obnovu i razvoj i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” zaključenom takođe 2. septembra 2010. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

Projekat koji će, između ostalog, finansirati i Evropska investiciona banka sastoji se iz četiri dela:

Deo A: Pametna brojila za domaćinstva: Nabavka i ugradnja do 250.000 elektronskih pametnih brojila koja će se uglavnom ugrađivati u domaćinstvima. Ovaj deo uključuje, po potrebi, premeštanje brojila iz domaćinstava na javnu lokaciju i poboljšanje niskonaponskih žica koje idu do brojila.

Deo B: Pametna brojila za velike potrošače i upravljanje mrežom: Ugradnja oko 7.000 brojila u srednjenaponskim i niskonaponskim podstanicama i kod nekih velikih potrošača.

Deo C: IT infrastruktura i integracija sistema: Nabavka kompjuterskog hardvera i softvera za funckije: daljinskog očitavanja brojila, upravljanja brojilima sa daljinskim očitavanjem i baze podataka za zapisivanje podataka sa brojila i integraciju sistema (integracija nabavljenog sistema sa postojećim sistemima fakturisanja).

Deo D: Konsultant JIP tima: Imenovanje stranog konsultanta koji će pružati pomoć i podršku JIP timu u svim aspektima izvođenja Projekta.

Gotovo 90% postojećih brojila su elektromehanički uređaji, prosečne starosti 25 godina. Ova brojila su neprecizna, lako se mogu prepravljati i ometati i uglavnom se nalaze u prostorijama potrošača. To olakšava nedozvoljeno korišćenje i predstavlja poteškoću kod očitavanja brojila, tako da su zamena i izmeštanje brojila ključni deo obnavljanja mreže. Imajući to u vidu, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” je pripremilo projekat uvođenja sistema daljinskog očitavanja potrošnje električne energije. Projekat su podržali Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka.

Osnovni cilj projekta je da se smanje gubici u distribuciji električne energije i da se poveća stepen naplate.

Očekivani rezultati projekta su:

Povećanje efikasnosti upravljanja i kontrole distributivne mreže;

Smanjenje operativnih troškova i komercijalih i tehničkih gubitaka u distribuciji električne energije;

Poboljšanje stepena naplate isporučene i fakturisane električne energije.

Ulaganje predviđeno ovim projektom je izuzetno rentabilno, sa prosečnom stopom povraćaja od preko 20% što ga čini najprofitabilnijim investicionim projektom u portfoliju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”.

Evropska banka za obnovu i razvoj odobrava Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” zajam pod sledećim uslovima:

– iznos kredita EUR 40.000.000;

– period trajanja zajma je 12 godina sa grejs periodom od 3 godine;

– kamatna stopa je 6 (šestomesečni) EURIBOR + 1% marža;

– minimalni iznos za povlačenje je dvesta hiljada evra (EUR 200.000);

– minimalni iznos za prevremenu otplatu je pet miliona evra (EUR 5.000.000);

– minimalni iznos za otkazivanje zajma je milion evra (EUR 1.000.000);

– provizija za neiskorišćeni deo zajma biće 0,5% godišnje.

Obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, između ostalog, uključuju sledeće:

– poslovanje u skladu sa međunarodnim priznatim administrativnim, finansijskim i ostalim odgovarajućim standardima;

– Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” će u cilju koordinacije, upravljanja, praćenja i ocenjivanja svih aspekata realizacije projekta, formirati i sve vreme tokom izvršenja projekta održavati operativnom Jedinicu za realizaciju projekta (PIU);

Ugovorom o garanciji Republika Srbija kao Garant, u celosti garantuje potpuno i blagovremeno izvršenje svih novčanih obaveza zajmoprimca tj. Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po osnovu Ugovora o zajmu u pogledu iznosa glavnice, kamate, provizija i svih ostalih naknada, troškova i iznosa koji mogu dospeti na plaćanje u skladu sa bilo kojom odredbom Ugovora o zajmu. Takođe, Ugovorom o garanciji predviđeno je da su sve obaveze Evropske banke za obnovu i razvoj po osnovu Ugovora o zajmu uslovljene izdavanjem i kontinuiranim važenjem garancije koju daje Republika Srbija na ime finansijskih obaveza Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” kao zajmoprimca po osnovu Ugovora o zajmu.

Takođe, Ugovorom o garanciji je predviđeno da će Garant podneti Narodnoj Skupštini Republike Srbije predlog zakona koji obezbeđuje Agenciji za energetiku Republike Srbije da postepeno stekne punu kontrolu za utvrđivanje nivoa tarifa elektroenergetskog sektora.

Izdavanje garancije Republike Srbije na iznos zajma od 40.000.000 evra Evropske banke za obnovu i razvoj Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09).

Shodno navedenom, a imajući u vidu činjenicu da je članom 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09), između ostalog, propisano da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač, i to u formi zakona, neophodno je potvrditi Ugovor o garanciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 2. septembra 2010. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o garanciji (EPS Projekat za brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANjEM ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Izdavanje garancije Republike Srbije na iznos zajma od 40.000.000 evra Evropske banke za obnovu i razvoj Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09).

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma, izdavanje garancije Republike Srbije, kako bi JP „Elektroprivreda Srbije”, kao zajmoprimac, što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu u cilju realizacije Projekta nabavke i ugradnje elektronskih brojila.

———————–[i] The Operation Number should be obtained from Loan and Equity Operations and inserted here. The Operation Number is assigned following approval of the operation by the Board of Directors.

[ii]

[iii]

[iv]

[v]

[vi]

[vii]

Ostavite komentar