341. sednica Vlade Republike Srbije, 14. oktobar 2010. godine

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Draganu Terziću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7460/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05`-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Imenuje se Marija Vukićević za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7462/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Siniša Đorđević dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, kao predstavnik roditelja učenika.

II

Imenuje se Srđan Jovanović, nastavnik matematike u OŠ „12. februarˮ u Majdanpeku, za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, kao predstavnik roditelja učenika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7458/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Milanu Ćirkoviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7457/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Imenuje se Jovan Stamenić za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7463/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Toma Bušetić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Imenuje se Radiša Urošević za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7416/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINjEˮ

I

Razrešava se Nikola Pavičić dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinjeˮ, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7396/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINjEˮ

I

Imenuje se Dragoljub Vukadinović za predsednika Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinjeˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7398/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE

I

Razrešava se prof. dr Žarko Martinović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za mentalno zdravlje, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Zagorka Bradić za člana Upravnog odbora Instituta za mentalno zdravlje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7447/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ

I

U Upravni odbor Zavoda za sudsku medicinu Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragan Radenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Republički zavod za zdravstveno osiguranje – Filijala Niš;

2) za članove:

(1) Marko Filipović, dipl. pravnik, Gradska uprava Niš;

(2) Radovan Mitić, poljoprivredni tehničar, Mlekara Svrljig;

(3) prof. dr Lidija Kostić Banović, Zavod za sudsku medicinu Niš;

(4) Biljana Milosavljević, specijalista medicinske toksikologije, Zavod za sudsku medicinu Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7450/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ

I

U Nadzorni odbor Zavoda za sudsku medicinu Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– Saša Veličković, dipl. ekonomista, „Nenaˮ d.o.o. Niš;

2) za članove:

(1) Ljubiša Nikolić, dipl. ekonomista, Narodni muzej u Nišu;

(2) Mirjana Petrović, laboratorijski tehničar, Zavod za sudsku medicinu Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7446/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 6. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Nada Polovina dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Snežana Mirkov, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7490/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar