Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU

Član 1.

U Zakonu o finansijskom lizingu (“Službeni glasnik RS“, broj 55/03), podnaslov “Trgovinski karakter ugovora“ i član 8. menjaju se i glase:

“Ugovor o lizingu

Član 8.

Ugovor o lizingu zaključuje se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.“

Član 2.

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

“Lice iz stava 1. ovog člana jeste privredno društvo, osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, čiji novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i koje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga u skladu sa ovim zakonom.“

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

“Davalac lizinga može da obavlja samo delatnost finansijskog lizinga.

Davalac lizinga dužan je da u svom poslovanju obezbedi da njegov osnovni kapital uvek bude u iznosu koji nije manji od iznosa iz stava 2. ovog člana.“

Član 3.

Posle Glave II dodaju se Glava IIA i čl. 13a, 13b. 13v. 13g, 13d, 13đ, 13e, 13ž, 13z i 13i, koji glase:

“Glava IIA

DOZVOLA ZA OBAVLjANjE POSLOVA FINANSIJSKOG

LIZINGA I NADZOR NAD OBAVLjANjEM TIH POSLOVA

Član 13a

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga osnivači privrednog društva podnose Narodnoj banci Srbije.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se sledeća dokumentacija:

1) osnivački akt društva;

2) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala iz člana 10. stav 2. ovog zakona;

3) dokaz o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti za obavljanje poslova finansijskog lizinga;

4) program rada privrednog društva za period od tri godine;

5) spisak lica predloženih za članove organa upravljanja, odnosno predloženih lica s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, preporuke o stručnim i profesionalnim kvalitetima tih lica, dokaz da ta lica nisu osuđivana za krivična dela koja ih čine nepodobnim za obavljanje ovih funkcija, kao i dokaz da im nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način dokazivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana.

Član 13b

Pri razmatranju zahteva i dokumentacije iz člana 13a ovog zakona, Narodna banka Srbije ocenjuje i poslovnu reputaciju osnivača privrednog društva i predloženih članova organa upravljanja, odnosno lica s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i propisuje kriterijume za ocenu poslovne reputacije.

Član 13v

Po zahtevu iz člana 13a ovog zakona Narodna banka Srbije donosi rešenje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Ako Narodna banka Srbije odbije zahtev iz člana 13a ovog zakona dužna je da u rešenju navede razloge za odbijanje zahteva.

Osnivači privrednog društva dužni su da prijavu za registraciju u registar privrednih subjekata, sa rešenjem kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga, podnesu Registratoru u roku od sedam dana od dana prijema tog rešenja.

Član 13g

Davalac lizinga je dužan da:

1) Narodnoj banci Srbije dostavlja godišnji izveštaj o poslovanju, sa finansijskim izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora;

2) Narodnu banku Srbije obavesti o statusnim i drugim promenama koje se registruju u registar privrednih subjekata;

3) dostavlja i druge podatke na zahtev Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije propisuje način i rokove dostavljanja podataka iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Član 13d

Davalac lizinga je dužan da Narodnoj banci Srbije podnese zahtev za davanje saglasnosti na odluku o imenovanju članova organa upravljanja, odnosno lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Narodna banka Srbije propisuje dokumentaciju koju je davalac lizinga dužan da dostavi uz zahtev iz stava 1. ovog člana.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije odlučuje rešenjem u roku 30 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno.

Član 13đ

Narodna banka Srbije može da propiše obavezu davaocima lizinga da na posebno otvorenom računu kod banke drže sredstva rezerve.

Ako Narodna banka propiše obavezu iz stava 1. ovog člana, istim aktom propisaće i visinu sredstava rezervi, stopu izdvajanja tih sredstava, kao i način i uslove njihovog korišćenja.

Sredstva rezerve iz stava 1. ovog člana ne mogu biti predmet prinudne naplate.

Član 13e

Narodna banka Srbije propisuje minimalne uslove na osnovu kojih davalac lizinga zaključuje ugovore o lizingu u skladu sa ovim zakonom, kao i način iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem ugovora o lizingu.

Član 13ž

Nadzor nad obavljanjem poslova davaoca lizinga vrši Narodna banka Srbije na osnovu naloga guvernera Narodne banke Srbije ili lica koje on ovlasti.

Nadzor iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) posrednu kontrolu izveštaja i druge dokumentacije, kao i drugih podataka koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije, odnosno kojima Narodna banka Srbije raspolaže;

2) neposredan uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju davaoca lizinga.

U postupku vršenja nadzora iz stava 2. ovog člana sastavlja se zapisnik.

Ako su u postupku nadzora utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, prema davaocu lizinga preduzimaju se mere koje se odnose na:

1) upućivanje pismene opomene;

2) upućivanje nalogodavnog pisma, uz mogućnost izricanja novčane kazne;

3) izdavanje naloga za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, uz mogućnost izricanja novčane kazne davaocu lizinga, kao i članovima njegovih organa upravljanja, odnosno licima s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;

4) oduzimanje dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga.

Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga.

Član 13z

Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga, ako:

1) je dozvola izdata na osnovu neistinitih i netačnih podataka osnivača privrednog društva;

2) davalac lizinga prestane da ispunjava uslove potrebne za izdavanje te dozvole;

3) davalac lizinga ne dostavlja propisane izveštaje, dokumentaciju i druge podatke o svom poslovanju na propisani način i u propisanim rokovima ;

4) davalac lizinga ne omogući vršenje nadzora nad njegovim poslovanjem;

5) se utvrdi da je novčani deo osnovnog kapitala davaoca lizinga manji od onog koji je propisan ovim zakonom;

6) u ostavljenom roku davalac lizinga nije sproveo mere koje mu je naložila Narodna banka Srbije, odnosno ako nije otklonio razloge za uvođenje tih mera.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i Narodna banka Srbije ga dostavlja davaocu lizinga i registru privrednih subjekata.

Od dana registracije rešenja iz stava 1. ovog člana u registar privrednih subjekata, privredno društvo kome je oduzeta dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga ne može zaključivati nove ugovore o lizingu, a prava i obaveze iz ugovora o lizingu zaključenih do dana tog upisa ostaju nepromenjeni.

Na davaoca lizinga kome je oduzeta dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društva koje se odnose na likvidaciju privrednih društava.

Član 13i

Nad davaocem lizinga kome je u skladu sa ovim zakonom oduzeta dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga u slučaju pokretanja stečajnog postupka, primenjuje se zakon kojim se uređuje stečajni postupak.“

Član 4.

Član 44. menja se i glasi:

“Registar vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), preko Registratora.

Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije.

Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.

Registrator može biti razrešen pre isteka perioda na koji je imenovan, i to:

1) na zahtev Registratora;

2) ako Registrator ne obavlja svoju funkciju u skladu sa zakonom;

3) iz drugih razloga utvrđenih zakonom.“

Član 5.

Posle člana 44. dodaje se član 44a koji glasi:

“Član 44a

Registrator ima ovlašćenja i obaveze da:

1) se stara o zakonitom, sistematičnom i ažurnom vođenju Registra;

2) bliže određuje način vođenja Registra;

3) donosi odluke po zahtevu za upis;

4) propisuje formu i sadržinu obrazaca za upis;

5) preduzima druge radnje neophodne za nesmetano i pravilno funkcionisanje Registra u skladu sa zakonom.

Registrator je nezavisan u radu na pojedinačnim predmetima, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, odnosno drugim propisom.“

Član 6.

Podnaslov iznad člana 47. i član 47. menjaju se i glase:

“Naknada

Član 47.

Agenciji iz člana 44. ovog zakona plaća se naknada za upis i brisanje podataka iz Registra, kao i druge usluge koja pruža u skladu sa zakonom.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana određuje Upravni odbor Agencije uz saglasnost Vlade Republike Srbije.“

Član 7.

Član 49. menja se i glasi:

“Davalac lizinga je dužan da zahtev za upis ugovora o finansijskom lizingu podnese u roku od sedam dana od dana isporuke predmeta lizinga, a zahtev za upis izmene i dopune podataka o ugovoru o finansijskom lizingu, kao i brisanje podataka iz Registra, u roku od sedam dana od momenta nastupanja činjenica koje su tu izmenu i dopunu, odnosno brisanje podataka uslovile.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može da podnese i primalac lizinga, ako je to određeno ugovorom o finansijskom lizingu.

Za štetu koju treće savesno lice pretrpi usled neispunjenja obaveze upisa iz stava 1. ovog člana, odgovara davalac lizinga, a sa njim solidarno i primalac lizinga ako je ugovorom o finansijskom lizingu određeno da i on može da podnese zahtev za upis u Registar.

Zahtev za upis zabeležbe spora radi zaštite prava i interesa u vezi sa predmetom finansijskog lizinga ili ugovorom o finansijskom lizingu može podneti svako zainteresovano lice.“

Član 8.

Podnaslov iznad člana 50. i član 50. menjaju se i glase:

“Podaci sadržani u Registru

Član 50.

Registar sadrži:

1) podatke o davaocu lizinga i o primaocu lizinga, a podatke o isporučiocu predmeta lizinga samo ako to traži podnosilac zahteva;

2) podatke kojima se bliže određuje predmet lizinga;

3) podatke o ugovoru o finansijskom lizingu (broj dodeljen od strane davaoca lizinga, dan zaključenja i rok na koji je ugovor zaključen);

4) podatke o postojanju spora u vezi sa predmetom lizinga i ugovorom o finansijskom lizingu;

5) podatke o prestanku ugovora o finansijskom lizingu;

6) druge podatke u skladu sa zakonom.

Ako je subjekt u poslu finansijskog lizinga domaće fizičko lice, podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na ime, prezime, matični broj i mesto u kome to lice ima prebivalište, a ako je subjekt u poslu finansijskog lizinga strano fizičko lice podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na ime, prezime, broj pasoša i zemlju izdavanja.

Ako je subjekt u poslu finansijskog lizinga domaće pravno lice, podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na poslovno ime i matični broj, a ako je subjekt u poslu finansijskog lizinga strano pravno lice podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na poslovno ime, oznaku pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata, naziv tog registra i naziv države u kojoj se nalazi njegovo sedište.

U Registar se upisuju i sve promene podataka iz stava 1. ovog člana.

U Registru ostaje trag o podacima iz stava 1. ovoga člana koji su brisani iz Registra.“

Član 9.

Podnaslov iznad člana 51. briše se.

Član 51. menja i glasi:

“Dokumentacija na osnovu koje je izvršen upis u Registar je sastavni deo Registra do njenog prevođenja u elektronsku formu.

Posle prevođenja dokumentacije iz stava 1. ovog člana u elektronsku formu i unošenja u Registar, ta dokumentacija se čuva u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.“

Član 10.

Posle člana 51. dodaju se podnaslov i čl. 51a, 51b, 51v, 51g, 51d i 51đ, koji glase:

“Postupak upisa u Registar

Član 51a

Postupak upisa u Registar pokreće se podnošenjem zahteva za upis (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji sadrži podatke iz člana 50. Zakona.

Uz zahtev se podnosi:

1) dokumentacija na osnovu koje se traži upis u Registar (ugovor, aneks ugovora, odluka suda i sl.);

2) dokaz o uplati naknade za upis u Registar.

Zahtev za upis se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Ako je uz zahtev priložena dokumentacija na stranom jeziku, podnosilac je dužan da dostavi i njen overen prevod.

Član 51b

Registrator proverava:

1) da li je potpisnik zahteva ovlašćen za njegovo podnošenje;

2) da li zahtev sadrži sve tražene podatke;

3) da li je uz zahtev podneta sva potrebna dokumentacija, u skladu sa zakonom;

4) da li su podaci sadržani u zahtevu istovetni sa podacima u dokumentaciji podnetoj uz zahtev;

5) da li je uz zahtev podnet dokaz o uplati naknade za upis u Registar.

Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz zahtev.

Član 51v

Registrator o zahtevu odlučuje rešenjem ili zaključkom.

Rešenjem se odobrava upis u Registar ili brisanje podataka iz Registra ako se to zahtevom traži.

Zaključkom se odbacuje zahtev, ako nije podnet u skladu sa ovim zakonom.

Registrator je dužan da uz zaključak o odbacivanju zahteva podnosiocu vrati originalnu dokumentaciju koja je podneta u pisanoj formi.

Član 51 g

Protiv rešenja i zaključka iz člana 51 v ovog zakona može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, ako zakonom nije drugačije određeno.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za poslove privrede, preko Agencije.

Član 51d

Na pitanja koja se odnose na postupak upisa u Registar, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak.

Član 51đ

Podaci koji su upisani u Registar objavljuju se istovremeno na internet strani Agencije.“

Član 11.

Posle Glave VII dodaje se Glava VIIA i čl. 51e i 51ž, koji glase:

“Glava VIIA

KAZNENE ODREDBE

Član 51e

Novačnom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ako se bavi poslovima finansijskog lizinga a ne ispunjava uslove iz člana 10. stav 2. ovog zakona.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara.

Član 51ž

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo koje je davalac lizinga:

1) ako ugovor o lizingu zaključi s rokom kraćim od dve godine (član 3);

2) ako ne dostavi podatke na način i u rokovima koje propiše Narodna banka Srbije (član 13g stav 2);

3) ako sredstva rezerve ne drži na posebno otvorenom računu kod banke kada mu to propiše Narodna banka Srbije (član 13đ stav 1);

4) ako ne postupa u skladu s članom 49. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu koje je davalac lizinga novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.“

Član 12.

Privredna društva koja su davaoci lizinga i koja su osnovana do dana stupanja na snagu ovog zakona dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Ako privredna društva koja su davaoci lizinga i koja su osnovana do dana stupanja na snagu ovog zakona ne usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku iz stava 1. ovog člana, prestaju da rade posle sprovedenog postupka likvidacije o trošku subjekta likvidacije, koji po službenoj dužnosti pokreće Agencija za privredne registre i brišu se iz registra privrednih subjekata.

Član 13.

Ugovori o lizingu zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi dok traju obaveze iz tih ugovora.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 4. i 12. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, finansijski sistem, kao i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o finansijskom lizingu („Sl. glasnik RS“, br. 55/03) donet je kako bi se zainteresovanim licima, a naročito privrednim subjektima, omogućilo da sa manjim početnim ulaganjima dođu do opreme i drugih stvari, čiju punu cenu ne mogu da plate u momentu nabavke. Ovaj pravni posao, veoma zastupljen u razvijenim ekonomijama, značajan je za ubrzan privredni rast u osiromašenim ekonomijama. S druge strane, obzirom da davalac lizinga zadržava pravo svojine sve do isplate poslednje rate po ugovoru o finansijskom lizingu, njegova prava su zagarantovana mogućnošću da u svakom momentu pokrene ubrzan postupak preuzimanja stvari iz državine primaoca lizinga, koji se pokaže kao neuredan platiša ili na drugi način krši ugovorne obaveze.

Zakon o finansijskom lizingu u članovima 43. do 51. propisuje pojam Registra, dejstvo i sadržinu upisa u Registar, kao i druga pitanja od značaj za rad Registra lizinga.

U cilju inplementacije Zakona o finansijskom lizingu, donet je i Zakon o Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 55/04) kojim je osnovana Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) nadležna da vodi Registar finansijskog lizinga (u daljem tekstu: Registar), a uz taj registar i Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar privrednih subjekata, kao i druge registre određene zakonom. Nakon usvajanja navedenog zakona preduzeti su koraci u cilju obezbeđenja tehničkih i ljudskih resursa neophodnih za otpočinjanje vođenja registara. Agencija je otpočela sa radom odmah nakon donošenja navedenog zakona, a sa vođenjem Registra 31. decembra 2004. godine, dakle daleko pre 01.jula 2005 godine, roka koji joj je stavljen kao krajnji rok za otpočinjanje rada Registra članom 15. Zakona o Agenciji za privredne registre.

Tokom rada Registra, uočena je potreba za dodatnim regulisanjem ove materije, naročito u pogledu normi kojima se uređuje postupak upisa u Registar. Norme u Predlogu su se dakle nametnule kao rezultat potreba na koje je ukazala praksa.

Predložene izmene su pripremljene uz konsultacije sa Agencijom za privredne registre i sa predstavnicima davaoca finansijskog lizinga.

Takođe, kako finansijski lizing pripada oblasti finansijskih usluga, a s obzirom na to da su u praksi preduzeća za obavljanje finansijskog lizinga uglavnom osnovale banke, ukazala se potreba značajnijeg nadzora nad poslovanjem tih preduzeća.

Zakonom o finansijskom lizingu definisan je okvir i definicija privrednog društva koje može da se bavi poslovima finansijskog lizinga, uz veći akcenat na međusobna prava i obaveze subjekata u poslu finansijskog lizinga. Izuzetna ekspanzija poslova finansijskog lizinga nametnula je potrebu izmene i dopune navedenog zakona kako bi se uvela institucija nadzora u cilju veće zaštite subjekata – učesnika u lizing aktivnostima. Takođe, pojačanom kontrolom i uvođenjem obaveze dostavljanja određenih podataka moći će da se sagleda obim i ukupna finansijska vrednost zaključenih poslova lizinga kao značajne ekonomske i finansijske kategorije, kao i pojedinačno praćenje zaduženosti korisnika lizinga – fizičkih i pravnih lica, što do sada nije bilo moguće.

. U tom smislu određuje se Narodna banka Srbije kao institucija koja će izdavati i oduzimati dozvolu za obavljanje poslova finansijskog lizinga, vršiti nadzor i preduzimati mere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju davaoca lizinga u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima koje će donositi na osnovu tog zakona.

Takođe, značajan segment su propisi koje donosi Narodna banka Srbije, a vezani su za opšte kriterijume i uslove koje moraju ispunjavati i kojih se moraju pridržavati davaoci lizinga pri zaključenju ugovora o lizingu.

Zakonom se uvodi obaveza za davaoce lizinga da na jasan i uočljiv način iskazuju lizing naknade i druge troškove koji nastaju zaključivanjem ugovora o lizingu.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona menja se član 8. Zakona o finansijskom lizingu, s tim što se novom odredbom karakter ugovora o lizingu prilagođava predloženim izmenama, i navode zakoni u skladu sa kojim se zaključuje ugovor o lizingu.

Članom 2. ovog zakona vrši se izmena i dopuna člana 10. Zakona o finansijskom lizingu tako što se precizira da se poslovima finansijskog lizinga mogu baviti ona privredna društva koja obezbede novčani deo osnivačkog kapitala koji ne može biti manji od 100.000 eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, i dobiju dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga u skladu sa ovim zakonom.

Članom 3. ovog zakona dodaje se nova glava IIa, i članovi od 13a do 13e kojima se uređuje način dobijanja dozvole za finansijski lizing, obavezu formiranja rezerve za pokriće rizika iz poslovanja i reguliše nadzor poslovanja davaoca lizinga.

Članom 4. ovog zakona vrši se izmena člana 44. tako sto se uređuje način imenovanja i razrešenja registratora, kao i rok na koji se imenuje.

Članom 5. ovog zakona dodaje se novi član 44a kojim se uređuju ovlašćenja i obaveze registratora.

Članom 6. ovog zakona menja se član 47. tako sto se uvodi naknada za usluge koje vrši registar i način određivanja te naknade.

Članom 7. ovog zakona menja se član 49. tako sto se uvodi solidarna odgovornost oba subjekta iz ugovora o finansijskom lizingu ukoliko je to ugovorom određeno, u slučaju kad neblagovremeno dostave zahtev za upis tog ugovora u registru.

Članom 8. ovog zakona menja se član 50. tako sto se proširuje lista podataka iz ugovora koji se upisuje i preciziraju se podaci za subjekte iz ugovora.

Članom 9. ovog zakona menja se član 51. tako sto se bliže uređuje način i forma čuvanja dokumentacije u registru.

Članom 10. ovog zakona dodaju se novi članovi zakona kojim se uređuje postupak upisa u registar, ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz zahtev, donošenje rešenja i zaključka, kao i podnošenje žalbe.

Članom 11. ovog zakona dodaje se nova glava VIIa, i članovi 51a i 51b kojima se uređuju kaznene odredbe za prekršaje koje učine pravna lica u obavljanju poslova finansijskog lizinga.

Članom 12, 13. i 14. ovog zakona regulišu se prelazne odredbe kao i vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predložena izmena Zakona ima za cilj stvaranje institucionalnih uslova za povećanu kontrolu poslovanja davaoca lizinga, čime se stvara veća sigurnost i uverenje učesnika u finansijskom lizingu da su poslovi finansijskog lizinga zaključeni zakonito i ispravno, uz maksimiziranje pravne i materijalne sigurnosti svih učesnika u lizing aktivnostima.

Osim toga, predložena izmena Zakona doprinosi mogućnosti kontrolisanja nivoa potrošnje koja direktno utiče na povećanje spoljnotrgovinskog deficita. Regulisanjem uslova poslovanja za lizing preduzeća, sprečava se nekontrolisano prelivanje kreditne aktivnosti iz banaka na preduzeća koja se bave finansijskim lizingom, kao i nekontrolisano zaduživanje primaoca lizinga.

Predložena izmena zakona omogućuje stvaranje i jačanje tržišne konkurencije u oblasti finansijskih usluga propisivanjem uslova pod kojima se izdaju dozvole davaocima lizinga i kriterijumi nadzora nad poslovanjem davaoca lizinga. Mogućnost izricanja mera kao način sankcionisanja utvrđenih nepravilnosti dovodi do eliminisanja iz finansijskog sektora onih davaoca lizinga koji ne posluju u skladu sa propisima i time doprinosi poboljšanju finansijske discipline, što podstiče lojalnu konkurenciju među preduzećima koja se bave finansijskim lizingom. Takođe, omogućava se praćenje obima lizing aktivnosti i eventualni uticaj na obima lizing aktivnosti, putem kriterijuma i uslova na osnovu kojih davalac lizinga zaključuje ugovore o lizingu u smislu ovog zakona.

Predložena izmena Zakona ne prouzrokuje dodatne troškove za davaoce lizinga, tako da se ne očekuje povećanje lizing naknade. Jačanje konkurencije u oblasti lizinga trebalo bi da dovede do smanjenja iste, što za primaoce lizinga znači smanjenje troškova nabavke predmeta lizinga. U skladu sa navedenim, izmene zakona stimulativno deluju na razvoj privrede, a naročito malih i srednjih preduzeća, kao primaoca predmeta lizinga.

Potencijalni korisnici finansijskog lizinga će, koristeći prednosti jedinstvenog prikazivanja «cene» finansijskog lizinga, moći da uporede uslove finansijskog lizinga sa uslovima koje banke nude pri odobravanju kredita za iste namene, i da se opredele za povoljniji finansijski aranžman.

Razmatrana je i mogućnost da se pitanja regulisana ovim propisom regulišu na neki drugi način (Uredbom ili Internim uputstvima Registratora), ali je zauzeto stanovište da je ovo jedini ispravan način za postizanje cilja. Naime, bilo koji podzakonski akt ne bi mogao u potpunosti da reguliše ovu materiju, a da ne bude uz određenom stepenu u suprotnosti sa Zakonom o

OVIM ZAKONOM SE VRšE IZMENE I DOPUNE POSTOJEćEG ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU U DELU KOJI REGULIšE PRAVILA POSTUPKA UPISA U REGISTAR. IZ TOG RAZLOGA ZAKON NE BI TREBAO DA IMA NEGATIVNE EKONOMSKE EFEKTE NI NA PRIVREDU KAO NI NA JEDNU INTERESNU GRUPU, VEć NAPROTIV, TREBAO BI DA IMA ISKLJUčIVO POZITIVNE EFEKTE, POšTO SE PRECIZNOM REGULATIVOM ELIMINIšU DILEME U POGLEDU PRAVA, A SAMIM TIM SE PODIžE STEPEN PRAVNE SIGURNOSTI U VEZI SA OVIM PRAVNIM POSLOM. IZ NAVEDENOG RAZLOGA PREDLOžENE IZMENE BI TREBALE DA REZULTIRAJU SMANJENJEM RIZIKA POSLOVANJA, PA SAMIM TIM I POVEćANJEM SIGURNOSTI POSLOVANJA U OBLASTI FINASIJSKOG LIZINGA.

RAZMATRANA JE I MOGUćNOST DA SE PITANJA REGULISANA OVIM PROPISOM REGULIšU NA NEKI DRUGI NAčIN (UREDBOM ILI INTERNIM UPUTSTVIMA REGISTRATORA), ALI JE ZAUZETO STANOVIšTE DA JE OVO JEDINI ISPRAVAN NAčIN ZA POSTIZANJE CILJA. NAIME, BILO KOJI PODZAKONSKI AKT NE BI MOGAO U POTPUNOSTI DA REGULIšE OVU MATERIJU, A DA NE BUDE UZ ODREđENOM STEPENU U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM O FINANSIJSKOM LIZINGU, šTO BI STVARALO PRAVNU NESIGURNOST U POGLEDU PRAVNOG DEJSTVA UPISA I UOPšTE VALIDNOSTI UPISA U REGISTAR KOJE BI VRšILA AGENCIJA. S DRUGE STRANE, PROPISI KOJIMA JE REGULISANO VOđENJE UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA U TOJ MERI REGULIšU PROCESNA PITANJA OD ZNAčAJA ZA RAD REGISTRA, DA JE POTREBA ZA REGULISANJEM OVIH PITANJA BILA MINIMALNOG OBIMA. IZ NAVEDENOG RAZLOGA SE REGULISANJE POSTUPKA UPISA U REGISTAR PODZAKONSKIM AKTOM SMATRALO SUVIšNIM.

OBZIROM DA SU PREDLOžENE IZMENE PRIPREMLJENE UZ KONSULTACIJE SA AGENCIJOM ZA PRIVREDNE REGISTRE I SA PREDSTAVNICIMA DAVAOCA FINANSIJSKOG LIZINGA, EVIDENTNO JE DA JE JAVNOST U PRIPREME OVOG PROPISA UKLJUčENA U DOVOLJNOJ MERI.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, kako bi se sprečile štetne posledice u privrednom društvu, imajući u vidu nekontrolisanu potrošnju koja ima negativan uticaj na ispunjenje okvira predviđenih Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2005. godinu, sa projekcijama za 2006. i 2007. godinu.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU ILI DOPUNjUJU

Trgovinski karakter ugovora

Član 8.

Ugovor o lizingu koji se zaključuje u skladu sa ovim zakonom smatra se ugovorom u privredi u smislu odredaba zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, osim u slučaju kad je primalac lizinga fizičko lice koje ne obavlja registrovanu delatnost radi sticanja dobiti.

«UGOVOR O LIZINGU

ČLAN 8.

UGOVOR O LIZINGU ZAKLJUčUJE SE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISIMA KOJI SE DONOSE NA OSNOVU OVOG ZAKONA, KAO I ZAKONOM KOJIM SE UREđUJU OBLIGACIONI ODNOSI.»

Davalac lizinga

Član 10.

Davalac lizinga je lice koje, uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga, prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja na predmetu lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

LICE IZ STAVA 1. OVOG čLANA Davalac lizinga, u smislu ovog zakona, je privredno društvo koje obavlja poslove finansijskog lizinga u skladu sa propisima države u kojoj je osnovano i čiji je minimalni uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala 100.000 eura. JESTE PRIVREDNO DRUšTVO OSNOVANO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJU PRIVREDNA DRUšTVA, čIJI NOVčANI DEO OSNOVNOG KAPITALA NE MOžE BITI MANJI OD 100.000 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE I KOJE JE DOBILO DOZVOLU NARODNE BANKE SRBIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA FINANSIJSKOG LIZINGA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

DAVALAC LIZINGA JE DUžAN DA SE POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA BAVI KAO JEDINOM DELATNOšćU I DA U SVOM POSLOVANJU OBEZBEDI DA NOVčANI DEO NJEGOVOG OSNOVNOG KAPITALA UVEK BUDE U VISINI IZ STAVA 2. OVOG čLANA.

GLAVA IIA

IZDAVANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE POSLOVA FINANSIJSKOG

LIZINGA I NADZOR NAD OBAVLjANjEM TIH POSLOVA

ČLAN 13A

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA FINANSIJSKOG LIZINGA OSNIVAčI PRIVREDNOG DRUšTVA PODNOSE NARODNOJ BANCI SRBIJE.

UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG čLANA PODNOSI SE SLEDEćA DOKUMENTACIJA:

1) UGOVOR O OSNIVANJU, ODNOSNO OSNIVAčKI AKT;

2) DOKAZ DA JE NA PRIVREMENI RAčUN KOD BANKE UPLAćEN NOVčANI DEO OSNOVNOG KAPITALA IZ čLANA 10. STAV 2. OVOG ZAKONA;

3) DOKAZ O KADROVSKOJ I TEHNIčKOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA FINANSIJSKOG LIZINGA;

4) PROGRAM RADA PRIVREDNOG DRUšTVA ZA PERIOD OD TRI GODINE;

5) IMENA I PREPORUKE ZA PREDLOžENE čLANOVE ORGANA UPRAVLJANJA, ODNOSNO ZA PREDLOžENA LICA S POSEBNIM OVLAšćENJIMA I ODGOVORNOSTIMA, DOKAZ DA TA LICA NISU OSUđIVANA ZA KRIVIčNA DELA KOJA IH čINE NEPODOBNIM ZA OBAVLJANJE OVIH FUNKCIJA I DOKAZ DA IM NIJE IZREčENA MERA ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE BLIžE USLOVE I NAčIN DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA IZ STAVA 2. OVOG čLANA.

ČLAN 13B

PRI RAZMATRANJU ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE IZ čLANA 13A. OVOG ZAKONA, NARODNA BANKA SRBIJE OCENJUJE I POSLOVNU REPUTACIJU OSNIVAčA PRIVREDNOG DRUšTVA I PREDLOžENIH čLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA, ODNOSNO LICA S POSEBNIM OVLAšćENJIMA I ODGOVORNOSTIMA I PROPISUJE KRITERIJUME ZA OCENU POSLOVNE REPUTACIJE.

ČLAN 13V

O ZAHTEVU IZ čLANA 13A. OVOG ZAKONA NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI REšENJE – U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA TOG ZAHTEVA I KOMPLETNE DOKUMENTACIJE IZ TOG čLANA.

REšENJE IZ STAVA 1. OVOG čLANA JE KONAčNO.

AKO ODBIJE ZAHTEV IZ čLANA 13A. OVOG ZAKONA, NARODNA BANKA SRBIJE JE DUžNA DA NAVEDE RAZLOGE TOG ODBIJANJA.

OSNIVAčI PRIVREDNOG DRUšTVA DUžNI SU DA PRIJAVU ZA UPIS U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, S REšENJEM IZ OVOG čLANA, PODNESU REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA – U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA PRIJEMA TOG REšENJA.

ČLAN 13G

DAVALAC LIZINGA JE DUžAN:

1) DA NARODNOJ BANCI SRBIJE DOSTAVLJA GODIšNJI IZVEšTAJ O POSLOVANJU, S FINANSIJSKIM IZVEšTAJEM I MIšLJENJEM OVLAšćENOG REVIZORA;

2) DA NARODNU BANKU SRBIJE OBAVESTI O STATUSNIM I DRUGIM PROMENAMA KOJE SE UPISUJU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA;

3) DA DOSTAVLJA I DRUGE PODATKE NA ZAHTEV NARODNE BANKE SRBIJE.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE NAčIN I ROKOVE DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG čLANA.

Član 13d

DAVALAC LIZINGA JE DUžAN DA PRIBAVI SAGLASNOST NARODNE BANKE SRBIJE NA ODLUKU O IMENOVANJU čLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA, ODNOSNO LICA S POSEBNIM OVLAšćENJIMA I ODGOVORNOSTIMA I PODNOSI ZAHTEV ZA DOBIJANJE TE SAGLASNOSTI.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE DOKUMENTACIJU KOJU JE DAVALAC LIZINGA DUžAN DA DOSTAVI UZ ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG čLANA.

O ZAHTEVU IZ STAVA 1. OVOG čLANA NARODNA BANKA SRBIJE ODLUčUJE REšENJEM – U ROKU 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA TOG ZAHTEVA I PROPISANE DOKUMENTACIJE.

REšENJE IZ STAVA 3. OVOG čLANA JE KONAčNO.

Član 13đ

NARODNA BANKA SRBIJE MOžE DAVAOCU LIZINGA PROPISATI OBAVEZU DA NA POSEBNO OTVORENOM RAčUNU KOD BANKE DRžI SREDSTVA REZERVE.

NARODNA BANKA SRBIJE UTVRđUJE VISINU SREDSTAVA REZERVI IZ STAVA 1. OVOG čLANA, STOPU IZDVAJANJA TIH SREDSTAVA, KAO I NAčIN I USLOVE NJIHOVOG KORIšćENJA.

SREDSTVA REZERVE IZ STAVA 1. OVOG čLANA NE MOGU BITI PREDMET PRINUDNE NAPLATE.

ČLAN 13E

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE MINIMALNE USLOVE NA OSNOVU KOJIH DAVALAC LIZINGA ZAKLJUčUJE UGOVORE O LIZINGU U SMISLU OVOG ZAKONA, KAO I NAčIN ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROšKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUčENJEM UGOVORA O LIZINGU.

ČLAN 13ž

NARODNA BANKA SRBIJE VRšI NADZOR NAD OBAVLJANJEM POSLOVA DAVAOCA LIZINGA:

1) POSREDNOM KONTROLOM IZVEšTAJA I DRUGE DOKUMENTACIJE, KAO I DRUGIH PODATAKA DAVAOCA LIZINGA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE, ODNOSNO KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE RASPOLAžE;

2) NEPOSREDNIM UVIDOM U POSLOVNE KNJIGE I DRUGU DOKUMENTACIJU DAVAOCA LIZINGA.

NADZOR IZ STAVA 1. OVOG čLANA VRšI SE NA OSNOVU NALOGA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ILI LICA KOJE ON OVLASTI.

U POSTUPKU VRšENJA NADZORA IZ STAVA 1. OVOG čLANA NARODNA BANKA SRBIJE SAčINJAVA ZAPISNIK I, U ZAVISNOSTI OD UTVRđENIH NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI, PREMA DAVAOCU LIZINGA PREDUZIMA SLEDEćE MERE:

1) UPUćUJE MU PISMENU OPOMENU;

2) UPUćUJE MU NALOGODAVNO PISMO, UZ MOGUćNOST IZRICANJA NOVčANE KAZNE;

3) IZRIčE MU NALOGE ZA OTKLANJANJE UTVRđENIH NEPRAVILNOSTI;

4) ODUZIMA MU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA FINANSIJSKOG LIZINGA.

U SLUčAJU IZ STAVA 3. TAčKA 3. OVOG čLANA, NARODNA BANKA SRBIJE MOžE DAVAOCU LIZINGA, KAO I čLANOVIMA NJEGOVIH ORGANA UPRAVLJANJA, ODNOSNO LICIMA S POSEBNIM OVLAšćENJIMA I ODGOVORNOSTIMA, IZREćI I NOVčANU KAZNU.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE BLIžE USLOVE I NAčIN VRšENJA NADZORA IZ OVOG čLANA.

ČLAN 13Z

NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI REšENJE O ODUZIMANJU DAVAOCU LIZINGA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA FINANSIJSKOG LIZINGA:

1) AKO SE UTVRDI DA JE TA DOZVOLA DATA NA OSNOVU NEISTINITIH I NETAčNIH PODATAKA OSNIVAčA PRIVREDNOG DRUšTVA;

2) AKO PRESTANE DA ISPUNJAVA USLOVE POTREBNE ZA DOBIJANJE TE DOZVOLE;

3) AKO NE DOSTAVLJA PROPISANE IZVEšTAJE, DOKUMENTACIJU I DRUGE PODATKE O SVOM POSLOVANJU NA NAčIN I U ROKOVIMA KOJI SU PROPISANI;

4) AKO NARODNOJ BANCI SRBIJE NE OMOGUćI DA IZVRšI NADZOR NAD NJEGOVIM POSLOVANJEM;

5) AKO SE UTVRDI DA JE NOVčANI DEO NJEGOVOG OSNOVNOG KAPITALA MANJI OD ONOG KOJI JE PROPISAN OVIM ZAKONOM;

6) AKO U OSTAVLJENOM ROKU NIJE SPROVEO MERE KOJE MU JE NALOžILA NARODNA BANKA SRBIJE, ODNOSNO AKO NIJE OTKLONIO RAZLOGE ZA UVOđENJE TIH MERA;

7) AKO NE POSTUPA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU TOG ZAKONA.

REšENJE IZ STAVA 1. OVOG čLANA JE KONAčNO I NARODNA BANKA SRBIJE GA DOSTAVLJA DAVAOCU LIZINGA I REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

OD DANA UPISA REšENJA IZ STAVA 1. OVOG čLANA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, PRIVREDNO DRUšTVO KOME JE ODUZETA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA FINANSIJSKOG LIZINGA NE MOžE ZAKLJUčIVATI NOVE UGOVORE O LIZINGU, A PRAVA I OBAVEZE IZ UGOVORA O LIZINGU ZAKLJUčENIH DO DANA TOG UPISA OSTAJU NEPROMENJENI.

NA DAVAOCA LIZINGA KOME JE ODUZETA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA FINANSIJSKOG LIZINGA PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREđUJU PRIVREDNA DRUšTVA KOJE SE ODNOSE NA LIKVIDACIJU PRIVREDNIH DRUšTAVA.

ČLAN 13I

NA DAVAOCA LIZINGA PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREđUJE STEčAJNI POSTUPAK KOJE SE ODNOSE NA STEčAJ PRIVREDNIH DRUšTAVA.

Član 44.

Registar vodi nadležna organizacija, određena u skladu sa zakonom.

REGISTAR VODI AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (U DALJEM TEKSTU: AGENCIJA), PREKO REGISTRATORA.

REGISTRATORA IMENUJE I RAZREšAVA UPRAVNI ODBOR AGENCIJE, UZ PRETHODNU SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE.

REGISTRATOR SE IMENUJE NA PERIOD OD čETIRI GODINE, S TIM šTO ISTO LICE MOžE BITI PONOVO IMENOVANO.

REGISTRATOR MOžE BITI RAZREšEN PRE ISTEKA PERIODA NA KOJI JE IMENOVAN, I TO:

1) NA ZAHTEV REGISTRATORA;

2) AKO REGISTRATOR NE OBAVLJA SVOJU FUNKCIJU U SKLADU SA ZAKONOM;

3) IZ DRUGIH RAZLOGA UTVRđENIH ZAKONOM.

ČLAN 44A

REGISTRATOR IMA OVLAšćENJA I OBAVEZE DA:

1) SE STARA O ZAKONITOM, SISTEMATIčNOM I AžURNOM VOđENJU REGISTRA;

2) BLIžE ODREđUJE NAčIN VOđENJA REGISTRA;

3) DONOSI ODLUKE PO ZAHTEVU ZA UPIS;

4) PROPISUJE FORMU I SADRžINU OBRAZACA ZA UPIS;

5) PREDUZIMA DRUGE RADNJE NEOPHODNE ZA NESMETANO I PRAVILNO FUNKCIONISANJE REGISTRA U SKLADU SA ZAKONOM.

REGISTRATOR JE NEZAVISAN U RADU NA POJEDINAčNIM PREDMETIMA, U OKVIRU OVLAšćENJA UTVRđENIH OVIM ZAKONOM, ODNOSNO DRUGIM PROPISOM.

Troškovi upisa

Član 47.

Organizaciji iz člana 44. ovog zakona plaća se naknada za:

1) upis ili izmenu podataka u registru;

2) pretraživanje koje uključuje dobijanje izvoda;

3) dobijanje overenog izvoda.

NAKNADA

ČLAN 47.

AGENCIJI IZ čLANA 44. OVOG ZAKONA PLAćA SE NAKNADA ZA UPIS I BRISANJE PODATAKA IZ REGISTRA, KAO I DRUGE USLUGE KOJA PRUžA U SKLADU SA ZAKONOM.

VISINU NAKNADE IZ STAVA 1. OVOG čLANA ODREđUJE UPRAVNI ODBOR AGENCIJE UZ SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE.

Član 49.

Ugovor o lizingu, njegove izmene i dopune i prestanak ugovora, upisuju se u registar.

Davalac lizinga dužan je da upis iz stava 1. ovog člana izvrši u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora o lizingu, njegovih izmena i dopuna i prestanka ugovora.

Ugovorom o lizingu može se predvideti da upis iz stava 1. ovog člana vrši primalac lizinga.

Za štetu koju treće savesno lice pretrpi usled neispunjenja obaveze upisa iz stava 1. ovog člana, davalac lizinga i primalac lizinga solidarno odgovaraju.

DAVALAC LIZINGA JE DUžAN DA ZAHTEV ZA UPIS UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU PODNESE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA ISPORUKE PREDMETA LIZINGA, A ZAHTEV ZA UPIS IZMENE I DOPUNE PODATAKA O UGOVORU O FINANSIJSKOM LIZINGU, KAO I BRISANJE PODATAKA IZ REGISTRA, U ROKU OD SEDAM DANA OD MOMENTA NASTUPANJA čINJENICA KOJE SU TU IZMENU I DOPUNU, ODNOSNO BRISANJE PODATAKA USLOVILE.

ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG čLANA MOžE DA PODNESE I PRIMALAC LIZINGA, AKO JE TO ODREđENO UGOVOROM O FINANSIJSKOM LIZINGU.

ZA šTETU KOJU TREćE SAVESNO LICE PRETRPI USLED NEISPUNJENJA OBAVEZE UPISA IZ STAVA 1. OVOG čLANA, ODGOVARA DAVALAC LIZINGA, A SA NJIM SOLIDARNO I PRIMALAC LIZINGA AKO JE UGOVOROM O FINANSIJSKOM LIZINGU ODREđENO DA I ON MOžE DA PODNESE ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR.

ZAHTEV ZA UPIS ZABELEžBE SPORA RADI ZAšTITE PRAVA I INTERESA U VEZI SA PREDMETOM FINANSIJSKOG LIZINGA ILI UGOVOROM O FINANSIJSKOM LIZINGU MOžE PODNETI SVAKO ZAINTERESOVANO LICE.

Sadržina upisa u registar

Član 50.

Zahtev za upis ugovora o lizingu u registar sadrži naročito:

1) podatke o identitetu davaoca lizinga i primaoca lizinga;

2) precizno određenje predmeta lizinga;

3) rok na koji je ugovor o lizingu zaključen;

4) potpis podnosioca zahteva za upis ugovora o lizingu u registar.

Podaci iz stava 1. ovog člana upisuju se u registar u trenutku podnošenja zahteva za upis.

PODACI SADRžANI U REGISTRU

ČLAN 50.

REGISTAR SADRžI:

1) PODATKE O DAVAOCU LIZINGA I O PRIMAOCU LIZINGA, A PODATKE O ISPORUčIOCU PREDMETA LIZINGA SAMO AKO TO TRAžI PODNOSILAC ZAHTEVA;

2) PODATKE KOJIMA SE BLIžE ODREđUJE PREDMET LIZINGA;

3) PODATKE O UGOVORU O FINANSIJSKOM LIZINGU (BROJ DODELJEN OD STRANE DAVAOCA LIZINGA, DAN ZAKLJUčENJA I ROK NA KOJI JE UGOVOR ZAKLJUčEN);

4) PODATKE O POSTOJANJU SPORA U VEZI SA PREDMETOM LIZINGA I UGOVOROM O FINANSIJSKOM LIZINGU;

5) PODATKE O PRESTANKU UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU;

6) DRUGE PODATKE U SKLADU SA ZAKONOM.

AKO JE SUBJEKT U POSLU FINANSIJSKOG LIZINGA DOMAćE FIZIčKO LICE, PODACI IZ STAVA 1. TAčKA 1. OVOG čLANA ODNOSE SE NA IME, PREZIME, MATIčNI BROJ I MESTO U KOME TO LICE IMA PREBIVALIšTE, A AKO JE SUBJEKT U POSLU FINANSIJSKOG LIZINGA STRANO FIZIčKO LICE PODACI IZ STAVA 1. TAčKA 1. OVOG čLANA ODNOSE SE NA IME, PREZIME, BROJ PASOšA I ZEMLJU IZDAVANJA.

AKO JE SUBJEKT U POSLU FINANSIJSKOG LIZINGA DOMAćE PRAVNO LICE, PODACI IZ STAVA 1. TAčKA 1. OVOG čLANA ODNOSE SE NA POSLOVNO IME I MATIčNI BROJ, A AKO JE SUBJEKT U POSLU FINANSIJSKOG LIZINGA STRANO PRAVNO LICE PODACI IZ STAVA 1. TAčKA 1. OVOG čLANA ODNOSE SE NA POSLOVNO IME, OZNAKU POD KOJOM SE VODI U STRANOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA, NAZIV TOG REGISTRA I NAZIV DRžAVE U KOJOJ SE NALAZI NJEGOVO SEDIšTE.

U REGISTAR SE UPISUJU I SVE PROMENE PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG čLANA.

U REGISTRU OSTAJE TRAG O PODACIMA IZ STAVA 1. OVOGA čLANA KOJI SU BRISANI IZ REGISTRA.

Ostali upisi

Član 51.

Davalac lizinga, primalac lizinga i ispručilac mogu zahtevati da se u registar upiše zabeleška o postojanju spora koji se odnosi na predmet lizinga.

DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE JE IZVRšEN UPIS U REGISTAR JE SASTAVNI DEO REGISTRA DO NJENOG PREVOđENJA U ELEKTRONSKU FORMU.

POSLE PREVOđENJA DOKUMENTACIJE IZ STAVA 1. OVOG čLANA U ELEKTRONSKU FORMU I UNOšENJA U REGISTAR, TA DOKUMENTACIJA SE čUVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREđUJE ARHIVSKA GRAđA.

POSTUPAK UPISA U REGISTAR

ČLAN 51A

POSTUPAK UPISA U REGISTAR POKREćE SE PODNOšENJEM ZAHTEVA ZA UPIS (U DALJEM TEKSTU: ZAHTEV).

ZAHTEV SE PODNOSI NA PROPISANOM OBRASCU KOJI SADRžI PODATKE IZ čLANA 50. ZAKONA.

UZ ZAHTEV SE PODNOSI:

1) DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE TRAžI UPIS U REGISTAR (UGOVOR, ANEKS UGOVORA, ODLUKA SUDA I SL.);

2) DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U REGISTAR.

ZAHTEV ZA UPIS SE PODNOSI NA JEZIKU I PISMU KOJI SU U SLUžBENOJ UPOTREBI U REPUBLICI SRBIJI.

AKO JE UZ ZAHTEV PRILOžENA DOKUMENTACIJA NA STRANOM JEZIKU, PODNOSILAC JE DUžAN DA DOSTAVI I NJEN OVEREN PREVOD.

ČLAN 51B

REGISTRATOR PROVERAVA:

1) DA LI JE POTPISNIK ZAHTEVA OVLAšćEN ZA NJEGOVO PODNOšENJE;

2) DA LI ZAHTEV SADRžI SVE TRAžENE PODATKE;

3) DA LI JE UZ ZAHTEV PODNETA SVA POTREBNA DOKUMENTACIJA, U SKLADU SA ZAKONOM;

4) DA LI SU PODACI SADRžANI U ZAHTEVU ISTOVETNI SA PODACIMA U DOKUMENTACIJI PODNETOJ UZ ZAHTEV;

5) DA LI JE UZ ZAHTEV PODNET DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U REGISTAR.

REGISTRATOR NE ISPITUJE TAčNOST PODATAKA I VERODOSTOJNOST DOKUMENATA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTEV.

ČLAN 51V

REGISTRATOR O ZAHTEVU ODLUčUJE REšENJEM ILI ZAKLJUčKOM.

REšENJEM SE ODOBRAVA UPIS U REGISTAR ILI BRISANJE PODATAKA IZ REGISTRA AKO SE TO ZAHTEVOM TRAžI.

ZAKLJUčKOM SE ODBACUJE ZAHTEV, AKO NIJE PODNET U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

REGISTRATOR JE DUžAN DA UZ ZAKLJUčAK O ODBACIVANJU ZAHTEVA PODNOSIOCU VRATI ORIGINALNU DOKUMENTACIJU KOJA JE PODNETA U PISANOJ FORMI.

ČLAN 51 G

PROTIV REšENJA I ZAKLJUčKA IZ čLANA 51 V OVOG ZAKONA MOžE SE IZJAVITI žALBA U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REšENJA, AKO ZAKONOM NIJE DRUGAčIJE ODREđENO.

ŽALBA SE PODNOSI MINISTRU NADLEžNOM ZA POSLOVE PRIVREDE, PREKO AGENCIJE.

ČLAN 51D

NA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA POSTUPAK UPISA U REGISTAR, A KOJA OVIM ZAKONOM NISU POSEBNO UREđENA, SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIMA SE UREđUJE OPšTI UPRAVNI POSTUPAK.

ČLAN 51đ

PODACI KOJI SU UPISANI U REGISTAR OBJAVLJUJU SE ISTOVREMENO NA INTERNET STRANI AGENCIJE.

GLAVA VIIA

KAZNENE ODREDBE

Član 51e

NOVAčNOM KAZNOM OD 300.000 DO 3.000.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PRIVREDNI PRESTUP PRIVREDNO DRUšTVO AKO SE POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA BAVI BEZ DOZVOLE NARODNE BANKE SRBIJE.

ZA PRIVREDNI PRESTUP IZ STAVA 1. OVOG čLANA KAZNIćE SE I ODGOVORNO LICE U PRIVREDNOM DRUšTVU NOVčANOM KAZNOM OD 20.000 DO 200.000 DINARA.

ČLAN 51Ž

NOVčANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ PRIVREDNO DRUšTVO KOJE JE DAVALAC LIZINGA:

1) AKO UGOVOR O LIZINGU ZAKLJUčI S ROKOM KRAćIM OD DVE GODINE (čLAN 3);

2) AKO NE DOSTAVI PODATKE NA NAčIN I U ROKOVIMA KOJE PROPIšE NARODNA BANKA SRBIJE (čLAN 13G. STAV 2);

3) AKO SREDSTVA REZERVE NE DRžI NA NAčIN PROPISAN čLANOM 13đ. STAV 1. OVOG ZAKONA;

4) AKO NE POSTUPA U SKLADU S čLANOM 49. OVOG ZAKONA.

ZA PREKRšAJ IZ STAVA 1. OVOG čLANA KAZNIćE SE I ODGOVORNO LICE U PRIVREDNOM DRUšTVU KOJE JE DAVALAC LIZINGA NOVčANOM KAZNOM OD 10.000 DO 50.000 DINARA.»

ČLAN 12.

PRIVREDNA DRUšTVA KOJA SU DAVAOCI LIZINGA I OSNOVANA SU DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA DUžNA SU DA SVOJE POSLOVANJE USKLADE SA ODREDBAMA TOG ZAKONA U ROKU OD šEST MESECI OD DANA NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU, S TIM DA SU DUžNA DA DO TADA POSLOVE FINANSIJSKOG LIZINGA OBAVLJAJU U SKLADU SA ZAKONOM O FINANSIJSKOM LIZINGU („SLUžBENI GLASNIK RS“, BR. 55/2003).

AKO PRIVREDNA DRUšTVA IZ STAVA 1. OVOG čLANA NE POSTUPE U SKLADU S TIM STAVOM, PRESTAJU DA RADE POSLE SPROVEDENOG POSTUPKA LIKVIDACIJE O TROšKU SUBJEKTA LIKVIDACIJE, KOJI PO SLUžBENOJ DUžNOSTI POKREćE REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, I BRIšU SE IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA.

ČLAN 13.

UGOVORI O LIZINGU ZAKLJUčENI DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA OSTAJU NA SNAZI DOK TRAJU OBAVEZE IZ TIH UGOVORA.

Ostavite komentar