Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

Član 1.

U Zakonu o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), u članu 3. stav 1. posle reči: „u odgovarajući registar” reč: „za” zamenjuje se rečima: „i koji obavlja”, a posle reči: „odnosno” reči: „za pružanje usluga” zamenjuju se rečima: „pruža usluge”.

U stavu 3. posle reči: „poljoprivrednog proizvođača” reči: „i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti,” zamenjuju se rečima: „koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaje poljoprivredne proizvode, uključujući i preduzetnika koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima,”.

Član 2.

U članu 6. stav 2. reči: „Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja („Službeni list SRJ”, br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99 – u daljem tekstu: Zakon o klasifikaciji delatnosti) obuhvaćene granama, odnosno podgrupama 50300, 50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300, 55400 i 70310” zamenjuju se rečima: „Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10 – u daljem tekstu: Zakon o klasifikaciji delatnosti) obuhvaćene oblastima, granama, odnosno grupama delatnosti 45.32, 47.3, 47.11, 47.2, 55.10, 56 i 68.31”.

Član 3.

U članu 18. stav 7. reči: „i obvezniku izreći meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana” brišu se.

Član 4.

U članu 19. stav 2. posle reči: „izdavanje fiskalnog isečka” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „odnosno ako se vrši reklamacija pružene usluge, posle izdavanja fiskalnog isečka.”

Član 5.

U članu 22. stav 3. tačka 1) reči: „iz podgrupe 30020 – Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka i podgrupe 72200 – Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa” zamenjuju se rečima: „iz grupe 26.20 Proizvodnja računara i periferne opreme i oblasti 62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti,”.

Član 6.

U članu 24. stav 3. reči: „Uprave za javna plaćanja” zamenjuju se rečima: „Uprave za trezor” .

Član 7.

U članu 34. st. 8, 9. i 10. menjaju se i glase:

„Obveznik je dužan da Poreskoj upravi u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, omogući daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja fiskalne kase u toku zadatog perioda preko terminala za daljinsko očitavanje, ukoliko je fiskalna kasa ispravna.

Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrđuje da li se podaci iz dnevnog izveštaja za konkretan dan odštampani iz baze podataka Poreske uprave formirani na osnovu dostavljenih podataka putem terminala za daljinsko očitavanje, slažu sa podacima iz dnevnog izveštaja za isti dan, uloženog u knjigu dnevnog izveštaja, ili za konkretan dan u knjizi nije evidentiran dnevni izveštaj ili se dnevni izveštaj ne nalazi na kontrolnoj traci fiskalne kase.

Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrđuje da li obveznik preko fiskalizovane kase izdaje isečke trake koji imaju izgled fiskalnog isečka, i da li ti isečci sadrže sve propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unete elemente iz člana 12. stav 2. ovog zakona.”

U stavu 13. reči: „8, 9, 10,” brišu se.

Član 8.

U članu 43. stav 1. broj: „1.000.000” zamenjuju se brojem: „2.000.000”.

U stavu 2. broj: „50.000” zamenjuju se brojem: „150.000”.

Član 9.

U članu 52. stav 1. reči: „(član 18. stav 7, član 29. st. 8. i 9. i član 34. st. 5, 7, 8, 9, 10, 11. i 12)” zamenjuju se rečima: „(član 29. st. 7. i 8. i član 34. st. 5, 7, 11. i 12)”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi ukidanja obavezne mere zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana za određene situacije u kojima se nađu poreski obveznici, a koje se odnose na utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole (npr. ako u objektu, pored fiskalne kase poseduju drugu registar kasu; ako onemogući daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja fiskalne kase u toku zadatog perioda preko terminala za daljinsko očitavanje, ukoliko je fiskalna kasa ispravna; ako se podaci iz dnevnog izveštaja za određeni dan koji su odštampani iz baze podataka Poreske uprave formirani na bazi dostavljenih podataka putem terminala za daljinsko očitavanje, ne slažu sa podacima iz dnevnog izveštaja za isti dan kod obveznika; ako obveznik preko fiskalne kase izdaje isečke trake koji imaju izgled fiskalnog isečka, a ti isečci ne sadrže sve propisane elemente ili sadrže pogrešno unete elemente propisane Zakonom).

Takođe, imajući u vidu situaciju otežanog poslovanja, usled ekonomske krize, predlaže se da se preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod, a koji obavljaju proizvodnu delatnost, pri čemu u okviru proizvodne delatnosti prodaju sopstvene proizvode, odnosno pružaju usluge fizičkim licima vezane za proizvodnu delatnost kojom se bave, oslobode obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, u cilju smanjenja troškova poslovanja pomenutih preduzetnika, imajući u vidu finansijsku snagu navedenih preduzetnika, s obzirom na specifičnost načina obavljanja tih delatnosti.

Kako su se dosadašnjim zakonskim rešenjem greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogle ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, pojavila se potreba da se propiše mogućnost izdavanja Naloga za ispravku (NI) i u slučaju reklamacije pružene usluge, posle izdavanja fiskalnog isečka, kako bi se omogućila ispravka evidentiranog prometa preko fiskalne kase ne samo za reklamirana dobra već i za pružene usluge.

Takođe, vrši i se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom vrši se preciziranje lica koja su obveznici evidentiranja prometa preko fiskalne kase, u smislu da je obveznik lice koje obavlja delatnost prometa na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima. Takođe, predlaže se oslobađanje od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase za preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod, a koji obavljaju proizvodnu delatnost, pri čemu u okviru proizvodne delatnosti prodaju sopstvene proizvode, odnosno pružaju usluge fizičkim licima vezanu za proizvodnu delatnost kojom se bave.

Uz član 2.

Vrši se pravno – tehnička redakcija teksta.

Uz član 3.

Predlaže se ukidanje izricanja obavezne mere zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana, ako obveznik u objektu ili drugom mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima drži drugu registar kasu osim fiskalne.

Uz član 4.

Ovim članom predlaže se mogućnost izdavanja Naloga za ispravku (NI) i u slučaju reklamacije pružene usluge, posle izdavanja fiskalnog isečka.

Uz čl. 5. i 6.

Vrši se pravno -tehnička redakcija teksta.

Uz član 7.

Predlaže se ukidanje izricanja obavezne mere zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana, i to u sledećim slučajevima: ako Poreska uprava u postupku kontrole utvrdi da je obveznik onemogućio daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja fiskalne kase u toku zadatog perioda preko terminala za daljinsko očitavanje, a fiskalna kasa je bila ispravna; ako Poreska uprava u postupku kontrole utvrdi da se podaci iz dnevnog izveštaja za konkretan dan odštampani iz baze podataka Poreske uprave formirani na osnovu dostavljenih podataka putem terminala za daljinsko očitavanje, ne slažu sa podacima iz dnevnog izveštaja za isti dan, uloženog u knjigu dnevnog izveštaja, ili za konkretan dan u knjizi nije evidentiran dnevni izveštaj ili se dnevni izveštaj ne nalazi na kontrolnoj traci fiskalne kase; kao i ako Poreska uprava u postupku kontrole utvrdi da obveznik preko fiskalizovane kase izdaje isečke trake koji imaju izgled fiskalnog isečka, a ti isečci ne sadrže sve propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unete elemente iz člana 12. stav 2. Zakona o fiskalnim kasama. S tim u vezi, propisuju se postupanje Poreke uprave, kao i obaveze obveznika u smislu Zakona o fiskalnim kasama. Takođe, vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 8.

Ovim članom vrši se usaglašavanje novčanih kazni za učinjeni prekrašaj obveznika u smislu ovog zakona sa propisima kojima se uređuje visina novčanih kazni za učenjini prekršaj.

Uz član 9.

Ovim članom vrši se preciziranje u kojim slučajevima Poreska uprava u postupku kontrole izriče meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

Uz član 10.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

           

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se što pre otpočne sa primenom ovog zakona u cilju stvaranja uslova za smanjenje troškova poslovanja lica koja su obveznici prema ovom zakonu, imajući u vidu ekonomsku krizu, kao i finansijsku snagu pojedinih obveznika, posebno preduzetnika – paušalaca, s obzirom na specifičnost načina obavljanja njihovih delatnosti.

 

VI ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predložene izmene i dopune zakona utiču na uslove poslovanja privrednih subjekata u smislu da se više doprinosi pravnoj sigurnosti istih u postupku kontrole pravilnosti evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena rešenja u zakonu uticaće na sve obveznike u smislu ovog zakona koji vrše evidentiranje prometa preko fiskalne kase.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predložena rešenja u zakonu neće stvoriti troškove građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predložene izmene i dopune zakona ne stvaraju troškove.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene i dopune zakona ne utiču na stvaranje novih privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Zaintresovane strane su se putem inicijativa i sugestija izjašnjavale o izmenama i dopunama zakona.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija i privrede, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

ODREDBE ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 3.

Lice koje je upisano u odgovarajući registar za I KOJI OBAVLJA promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga PRUŽA USLUGE fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Obaveza iz stava 1. ovog člana postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, KOJI NA PIJAČNIM TEZGAMA I SLIČNIM OBJEKTIMA PRODAJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE, UKLJUČUJUĆI I PREDUZETNIKA KOJI PLAĆA POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD KOJI SE BAVI PROIZVODNOM DELATNOŠĆU, A U OKVIRU PROIZVODNE DELATNOSTI PRODAJE SOPSTVENE PROIZVODE, ODNOSNO PRUŽA USLUGE FIZIČKIM LICIMA, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Izuzetno od st. 1 – 3. ovog člana, Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo finansija) i ministarstva nadležnog za poslove trgovine (u daljem tekstu: ministarstvo trgovine), odrediti i druge delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u smislu st. 1. i 2. ovog člana.

Lice na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa u smislu stava 3. ovog člana, kao i lice koje je oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase aktom Vlade iz stava 4. ovog člana, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dužno je da svaki pojedinačni promet kod obavljanja tih delatnosti evidentira preko fiskalne kase.

Obveznikom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: obveznik).

Član 6.

Fiskalna kasa mora da ima terminal za daljinsko očitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase (u daljem tekstu: terminal za daljinsko očitavanje) za zadati period, osim fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa na pijačnim tezgama i fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koja zahteva čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Pravna lica koja obavljaju delatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (“Službeni list SRJ”, br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99 – u daljem tekstu: Zakon o klasifikaciji delatnosti) obuhvaćene granama, odnosno podgrupama 50300, 50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300, 55400 i 70310, ZAKONU O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 104/09) I UREDBI O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 54/10 – U DALJEM TEKSTU: ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI) OBUHVAĆENE OBLASTIMA, GRANAMA, ODNOSNO GRUPAMA DELATNOSTI 45.32, 47.3, 47.11, 47.2, 55.10, 56 I 68.31, dužna su da na mestima prodaje dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima, u okviru tih delatnosti, omoguće kupcima dobara, odnosno korisnicima usluga, plaćanje pomoću platne kartice.

Obveznik može fiskalnu kasu povezati sa računarom sa softverskom aplikacijom za koju je izdat sertifikat za njeno stavljanje u promet, a koja omogućava zadavanje komandi fiskalnoj kasi preko njenog definisanog interfejsa.

Fiskalna kasa može imati i ostalu dodatnu opremu, kao što je: barkod čitač, vaga, štampač i dr.

Povezivanje dodatne opreme iz st. 1 – 4. ovog člana može se vršiti isključivo preko postojećeg interfejsa fiskalne kase.

Softverska aplikacija iz stava 3. ovog člana mora da onemogući da se:

1) štampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim dokumentima;

2) štampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim štampačima i na nefiskalizovanim fiskalnim kasama;

3) obezbedi štampanje svakog storniranja evidentiranog prometa na fiskalnom isečku i na kontrolnoj traci fiskalne kase.

Dokaz o ispunjenosti uslova iz st. 3. i 6. ovog člana i drugih uslova propisanih ovim zakonom za softversku aplikaciju, predstavlja sertifikat izdat od organa nadležnog za mere i dragocene metale, nakon vrednovanja rezultata svih ispitivanja.

Organ iz stava 7. ovog člana objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”, spisak proizvođača sa nazivima softverskih aplikacija iz stava 3. ovog člana, za koje je izdat sertifikat.

Troškove objavljivanja spiska iz stava 8. ovog člana snosi proizvođač softverske aplikacije.

Vlada, na zajednički predlog ministarstva finansija i ministarstva trgovine određuje delatnosti iz stava 1. ovog člana čije obavljanje zahteva čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase.

Član 18.

Obveznik koji je, u skladu sa ovim zakonom, dužan da evidentira svaki pojedinačni promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima preko fiskalne kase, dužan je da kupcu dobara, odnosno korisniku usluge odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li kupac dobara, odnosno korisnik usluga to zahteva ili ne.

Obveznik je dužan da fiskalni isečak izdaje sa svim obaveznim podacima iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, istakne obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka od strane obveznika, o obavezi uzimanja fiskalnog isečka od strane kupca dobara, odnosno korisnika usluga, kao i o pravu kupca dobara, odnosno korisnika usluga da kupljena dobra, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne odštampa i izda fiskalni isečak.

Oblik i sadržinu obaveštenja iz stava 3. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Kupac dobra, odnosno korisnik usluge je dužan da fiskalni isečak uzme i sačuva u krugu od 20 metara po izlasku iz objekta, odnosno napuštanju mesta na kome obveznik iz stava 1. ovog člana vrši promet dobara, odnosno usluga i pokaže ga ovlašćenom licu zaposlenom u ministarstvu trgovine koje obavlja poslove kontrole, na njegov usmeni zahtev.

Obveznik ne može u objektu ili drugom mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima držati drugu registar kasu osim fiskalne.

Ako obveznik u objektu ili drugom mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima drži drugu registar kasu osim fiskalne, Poreska uprava će rešenjem oduzeti drugu registar kasu i obvezniku izreći meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

Žalba protiv rešenja iz stava 7. ovog člana nije dopuštena.

Član 19.

Greške tokom evidentiranja prometa preko fiskalne kase mogu se ispraviti do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka.

Greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogu se ispravljati samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, ODNOSNO AKO SE VRŠI REKLAMACIJA PRUŽENE USLUGE, POSLE IZDAVANJA FISKALNOG ISEČKA.

Greškom u evidentiranju prometa, u smislu ovog zakona, ne smatra se storniranje svih evidentiranih dobara, odnosno pruženih usluga preko fiskalne kase pre štampanja fiskalnog isečka, koje je zabeleženo na kontrolnoj traci fiskalne kase (fiskalni isečak bez prometa).

Član 22.

Fiskalnu kasu može staviti u promet samo proizvođač fiskalne kase kome je data saglasnost za stavljanje fiskalne kase u promet (u daljem tekstu: proizvođač).

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje Vlada, na predlog ministarstva trgovine.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana može se dati proizvođaču koji ispunjava sledeće uslove:

da je upisan u registar nadležnog organa kao pravno lice za obavljanje delatnosti iz podgrupe 30020 – Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka i podgrupe 72200 – Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa, IZ GRUPE 26.20 PROIZVODNJA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME I OBLASTI 62 RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE, KONSULTANTSKE I S TIM POVEZANE DELATNOSTI, prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti;

da ima uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase iz člana 4. ovog zakona, za koju zahteva davanje saglasnosti za stavljanje u promet;

da obezbedi licitacionu garanciju u iznosu od 500.000 evra.

Osim dokaza o ispunjenju uslova iz stava 3. ovog člana, proizvođač uz zahtev za davanje saglasnosti, dužan je da dostavi i sledeću dokumentaciju, i to:

1) dokaz o uplati naknade za otkup dokumentacije po javnom pozivu za davanje saglasnosti za stavljanje fiskalne kase u promet;

2) popunjen kvalifikacioni formular u štampanoj formi;

3) komercijalnu brošuru fiskalne kase sa slikom, tipom i oznakom fiskalne kase i podacima o proizvođaču;

4) korisničko i servisno uputstvo koja obuhvataju: osnovne tehničke podatke, instrukcije o načinu korišćenja, programiranja i održavanja, opis konstrukcije, montažni crtež, detaljne električne šeme, spisak elektronskih elemenata, komunikacioni protokol, opis i izgled proizvođačke plombe i načina plombiranja, algoritam rada fiskalne kase, algoritam rada aplikativnog programa računara i sl;

5) program rada fiskalne kase;

6) pismenu izjavu proizvođača da fiskalna kasa za koju se zahteva davanje saglasnosti za stavljanje u promet nema skrivene funkcije koje nisu navedene u dokumentaciji iz stava 4. tačka 4) ovog člana;

7) pismenu izjavu proizvođača da će fiskalne kase koje se stavljaju u promet biti tehnički i funkcionalno identične sa uzorkom tipa fiskalne kase za koju je izdato uverenje iz stava 3. tačka 2) ovog člana;

8) podatke o organizaciji servisne mreže (adresa i naziv ovlašćenog servisa, kadrovska i tehnička opremljenost) i organizaciji distributivne mreže (adresa i naziv ovlašćenog distributera, kadrovska i tehnička opremljenost);

9) podatke o finansijskim i drugim pogodnostima za prodaju fiskalne kase obvezniku;

10) podatke o referencama podnosioca zahteva;

11) podatke o finansijskom kapacitetu (završni račun);

12) podatke o tehničkoj opremljenosti;

13) podatke o kadrovskoj osposobljenosti.

Uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase iz stava 3. tačka 2) ovog člana jeste uverenje izdato od organa nadležnog za mere i dragocene metale, nakon vrednovanja rezultata svih ispitivanja na uzorku određenog tipa fiskalne kase.

Uz zahtev za izdavanje uverenja iz stava 3. tačka 2) ovog člana, proizvođač je dužan da priloži i dokumentaciju iz stava 4. tač. 3), 4) i 5) ovog člana.

Zahtevi za davanje saglasnosti za stavljanje u promet fiskalne kase sa dokazima i propisanom dokumentacijom iz ovog člana dostavljaju se ministarstvu trgovine, po raspisanom javnom pozivu za davanje saglasnosti za stavljanje u promet fiskalne kase.

Proizvođač ne sme da smanjuje servisnu mrežu iz stava 4. tačka 8) ovog člana u roku od pet godina od dana dobijanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 24.

Proizvođač koji dobije saglasnost iz člana 22. stav 1. ovog zakona, dužan je da pre stavljanja u promet fiskalne kase zaključi ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa ministarstvom trgovine kojim se garantuje ispunjenje uslova iz člana 22. ovog zakona.

Garancija za obezbeđenje ispunjenja uslova iz člana 22. ovog zakona vrši se sredstvima obezbeđenja, i to:

prvom garancijom poslovne banke sa klauzulom „bez prigovora“ u visini od 150.000 evra, pri upisu u evidenciju proizvođača iz člana 23. stav 7. ovog zakona, sa rokom važenja 12 meseci;

drugom, trećom, četvrtom i petom garancijom poslovne banke sa klauzulom „bez prigovora” u visini od 50% od zbira maloprodajnih cena svih fiskalizovanih fiskalnih kasa, a najviše 300.000 evra, sa rokom važenja 12 meseci, prema dinamici prestanka važenja prve, druge, treće i četvrte garancije, trideset dana pre isteka roka važenja odgovarajuće garancije, respektivno;

deponovanjem na rok od dve godine sredstava u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase.

Uplata sredstava iz stava 2. tačka 3) ovog člana vrši se do petnaestog u mesecu za kase fiskalizovane u prethodnom mesecu, na podračun za posebne namene „Depozitni račun za proizvođače fiskalnih kasa”, koji je otvoren u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način otvaranja i ukidanja podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za javna plaćanja UPRAVE ZA TREZOR – budžetskom korisniku ministarstvu trgovine.

Ministarstvo trgovine vodi evidenciju o zaključenim ugovorima iz stava 1. ovog člana u evidenciji proizvođača i stara se o izvršenju ugovornih obaveza.

Proizvođač je dužan da najkasnije u roku od tri dana po isteku roka iz stava 3. ovog člana, dostavlja Poreskoj upravi – Centrali podatke, za prethodni kalendarski mesec kumulativno od prve prodaje, podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava.

Član 34.

Kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, kontrolu fiskalnih plombi i fiskalne kase vrši Poreska uprava.

Obveznik je dužan da na zahtev Poreske uprave odštampa periodični izveštaj za određene periode i presek stanja.

Proizvođač je dužan da, za potrebe kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase, sačini posebno uputstvo o načinu korišćenja fiskalne kase, softvera fiskalne kase i svim njegovim mogućnostima, odnosno svoje sertifikovane softverske aplikacije na računaru povezanim sa fiskalnom kasom i svim njenim mogućnostima, i da ga dostavi ministarstvu trgovine i Poreskoj upravi – Centrali, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora iz člana 24. stav 1. ovog zakona.

Ako proizvođač vrši izmenu i dopunu softvera fiskalne kase, odnosno sertifikovane softverske aplikacije na računaru preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase, dužan je da sačini novo uputstvo o načinu korišćenja fiskalne kase, softvera fiskalne kase i svim njegovim mogućnostima, odnosno svoje sertifikovane softverske aplikacije računara povezanog sa fiskalnom kasom i svim njenim mogućnostima, i da ga dostavi ministarstvu trgovine i Poreskoj upravi – Centrali u roku od pet dana od dana dobijanja sertifikata.

Ako Poreska uprava, u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrdi da obveznik vrši evidentiranje prometa preko nefiskalizovane registar kase, Poreska uprava rešenjem privremeno oduzima kasu i obvezniku izriče rešenjem meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

Ako Poreska uprava, u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrdi da obveznik vrši evidentiranje prometa korišćenjem nesertifikovane softverske aplikacije na računaru preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase, Poreska uprava rešenjem privremeno oduzima fiskalnu kasu, računar i ostalu dodatnu opremu iz člana 6. ovog zakona radi veštačenja.

Ako se u postupku veštačenja utvrdi da je obveznik vršio evidentiranje prometa korišćenjem nesertifikovane softverske aplikacije na računaru preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase, iz stava 6. ovog člana, Poreska uprava oduzima fiskalnu kasu, računar i ostalu dodatnu opremu iz člana 6. ovog zakona, a obvezniku izriče rešenjem meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana i preduzima zakonom propisane mere.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrdi da je obveznik onemogućio daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja fiskalne kase u toku zadatog perioda preko terminala za daljinsko očitavanje, a fiskalna kasa je bila ispravna, Poreska uprava obvezniku izriče rešenjem meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

OBVEZNIK JE DUŽAN DA PORESKOJ UPRAVI U POSTUPKU KONTROLE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OMOGUĆI DALJINSKO OČITAVANJE SVIH DNEVNIH IZVEŠTAJA FISKALNE KASE U TOKU ZADATOG PERIODA PREKO TERMINALA ZA DALJINSKO OČITAVANJE, UKOLIKO JE FISKALNA KASA ISPRAVNA.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrdi da se podaci iz dnevnog izveštaja za konkretan dan odštampani iz baze podataka Poreske uprave formirani na osnovu dostavljenih podataka putem terminala za daljinsko očitavanje, ne slažu sa podacima iz dnevnog izveštaja za isti dan, uloženog u knjigu dnevnog izveštaja, ili za konkretan dan u knjizi nije evidentiran dnevni izveštaj ili se dnevni izveštaj ne nalazi na kontrolnoj traci fiskalne kase, Poreska uprava obvezniku izriče rešenjem meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

PORESKA UPRAVA U POSTUPKU KONTROLE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UTVRĐUJE DA LI SE PODACI IZ DNEVNOG IZVEŠTAJA ZA KONKRETAN DAN ODŠTAMPANI IZ BAZE PODATAKA PORESKE UPRAVE FORMIRANI NA OSNOVU DOSTAVLJENIH PODATAKA PUTEM TERMINALA ZA DALJINSKO OČITAVANJE, SLAŽU SA PODACIMA IZ DNEVNOG IZVEŠTAJA ZA ISTI DAN, ULOŽENOG U KNJIGU DNEVNOG IZVEŠTAJA, ILI ZA KONKRETAN DAN U KNJIZI NIJE EVIDENTIRAN DNEVNI IZVEŠTAJ ILI SE DNEVNI IZVEŠTAJ NE NALAZI NA KONTROLNOJ TRACI FISKALNE KASE.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrdi da obveznik preko fiskalizovane kase izdaje isečke trake koji imaju izgled fiskalnog isečka, a ti isečci ne sadrže sve propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unete elemente iz člana 12. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava obvezniku izriče rešenjem meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

PORESKA UPRAVA U POSTUPKU KONTROLE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UTVRĐUJE DA LI OBVEZNIK PREKO FISKALIZOVANE KASE IZDAJE ISEČKE TRAKE KOJI IMAJU IZGLED FISKALNOG ISEČKA, I DA LI TI ISEČCI SADRŽE SVE PROPISANE ELEMENTE, ODNOSNO SADRŽE POGREŠNO UNETE ELEMENTE IZ ČLANA 12. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrdi da je obveznik sakrio, oštetio, uništio ili učinio neupotrebljivom kontrolnu traku fiskalne kase na kojoj su zabeleženi podaci o evidentiranju prometa u okviru obavljanja delatnosti za koju je zakonom propisano evidentiranje prometa preko fiskalne kase, pre isteka zakonskog roka za njeno čuvanje, Poreska uprava rešenjem izriče meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana, utvrdi da je obveznik neovlašćeno vršio resete fiskalne kase iz člana 21. stav 7. ovog zakona, na fiskalnoj kasi preko koje se vrši evidentiranje prometa, Poreska uprava rešenjem privremeno oduzima fiskalnu kasu, kontrolne trake i servisnu knjižicu radi veštačenja, a obvezniku rešenjem izriče meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana.

Protiv rešenja Poreske uprave iz st. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. ovog člana, nije dopuštena žalba.

Ako se u postupku veštačenja iz stava 12. ovog člana utvrdi da je obveznik vršio neovlašćene resete, Poreska uprava donosi rešenje o oduzimanju fiskalne kase i preduzima zakonom propisane mere.

Kontrolu programske i fiskalne plombe fiskalne kase, vrši radnik Poreske uprave koji je obučen i ovlašćen rešenjem Poreske uprave za tu vrstu kontrole.

Ako ovlašćeni radnik Poreske uprave u postupku kontrole iz stava 15. ovog člana, utvrdi da programska i fiskalna plomba fiskalne kase ne sadrže sve vrste zaštite, sastavlja zapisnik i privremeno oduzima fiskalnu kasu.

U slučaju iz stava 16. ovog člana, Poreska uprava fiskalnu kasu dostavlja Narodnoj banci Srbije – Zavodu za izradu novčanica radi veštačenja.

Ako organ iz stava 17. ovog člana da nalaz i mišljenje da programska i fiskalna plomba fiskalne kase nisu verodostojne, Poreska uprava donosi rešenje o oduzimanju fiskalne kase i preduzima zakonom propisane mere.

Protiv rešenja iz st. 14. i 18. ovog člana nije dopuštena žalba.

Troškove veštačenja u slučaju iz stava 17. ovog člana, snosi obveznik.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana utvrdi da je obveznik sakrio, otuđio, uništio ili učinio neupotrebljivom fiskalnu kasu preko koje je evidentirao promet, zbog čega nije moguće izvršiti poresku kontrolu, sastavlja se zapisnik i postupa u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poreski postupak.

U slučaju iz stava 9. ovog člana, poreska osnovica utvrđuje se procenom na način propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Poreski inspektor je dužan da u postupku kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase, utvrdi da li na fiskalnoj kasi postoji servisna plomba koja odgovara kodu upisanom u servisnoj knjižici, odnosno da li je servisna plomba oštećena, kao i da, ako obveznik koristi softversku aplikaciju koja omogućava zadavanje komandi fiskalnoj kasi preko računara, utvrdi da li softverska aplikacija ima sertifikat iz člana 6. stav 3. ovog zakona.

Ako softver fiskalne kase, odnosno sertifikovana softverska aplikacija za računar preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase omogućava vođenje i čuvanje drugih podataka, koji nisu definisani u fiskalnim dokumentima (vođenje zaliha dobara, robnomaterijalno i finansijsko knjigovodstvo, i dr.), obveznik je dužan da ih učini dostupnim Poreskoj upravi, na njen zahtev, u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana.

X KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 43.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik, ako:

terminal za daljinsko očitavanje u vreme rada fiskalne kase ne drži priključen na fiskalnu kasu preko njenog interfejsa (član 7. stav 3.);

ne obezbedi daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase u toku zadatog perioda pomoću terminala za daljinsko očitavanje (član 7. stav 4.);

u fakturu ne unese redni broj fiskalnog isečka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi, ili u objektu, odnosno mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge, ne drži kopije izdatih faktura, ili evidentirani promet preko fiskalne kase za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture ne iskazuje u knjizi dnevnog izveštaja, ili ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima izdavanjem posebno propisanog fiskalnog računa u dva primerka u svim slučajevima neispravnosti fiskalne kase, oduzimanja fiskalne kase od strane Poreske uprave, krađe, uništenja ili oštećenja fiskalne kase, kao i u svim ostalim slučajevima propisanim zakonom, ili fiskalni račun ne čuva najmanje tri godine (član 12. st. 5, 6, 7, 8. i 10.);

ne formira i ne štampa jednom dnevno, na kraju rada dnevni izveštaj iz fiskalne kase, ili ne formira i ne štampa na kraju rada, poslednjeg dana svakog poreskog perioda periodični izveštaj iz fiskalne kase, ili na zahtev Poreske uprave ne formira i ne odštampa presek stanja iz svih fiskalnih isečaka formiranih i odštampanih od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja (čl. 13, 14. i 15.);

istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata ne štampa i njihov sadržaj na kontrolnoj traci fiskalne kase kopirnim putem ili putem dvostrukog štampača, ili za štampanje fiskalnih dokumenata ne koristi papir naveden u korisničkom uputstvu proizvođača za konkretan tip fiskalne kase, ili kontrolnu traku, dnevni izveštaj i periodični izveštaj ne čuva najmanje tri godine (čl. 17. st. 3, 7. i 8.);

6) svaki pojedinačni promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima ne evidentira preko fiskalne kase, ili ne odštampa i izda kupcu dobara, odnosno korisniku usluga fiskalni isečak fiskalne kase preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li je kupac dobara, odnosno korisnik usluga to zahtevao ili ne, ili ne izdaje fiskalne isečke sa svim obaveznim podacima, ili na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, ne istakne obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka od strane obveznika, o obavezi uzimanja fiskalnog isečka, kao i o pravu kupca dobara, odnosno korisnika usluga da za kupljena dobra, odnosno primljene usluge ne plati obvezniku, ako mu obveznik ne odštampa i izda fiskalni isečak, ili u objektu ili drugom mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima drži drugu registar kasu osim fiskalne (čl. 18. st. 1, 2, 3. i 6.I 7.);

7) ne vodi knjigu dnevnih izveštaja za svaku fiskalnu kasu, ili odštampane dnevne izveštaje ne evidentira i odlaže u knjigu dnevnih izveštaja hronološkim redom, ne čuva knjigu dnevnih izveštaja na mestu gde vrši promet dobara na malo, odnosno mestu pružanja usluga, ili knjigu dnevnih izveštaja ne čuva tri godine (član 20. st. 1, 2, 3. i 4.);

8) ne obezbedi evidentiranje prometa preko druge fiskalne kase u slučaju neispravnosti fiskalne kase duže od 15 radnih dana ukupno u toku kalendarske godine, ili u slučaju neispravnosti fiskalne kase preduzima radnje na fiskalnoj kasi, odnosno u propisanom roku ne obavesti ovlašćeni servis o neispravnosti fiskalne kase (član 21. st. 3. i 12.);

ne podnese zahtev za fiskalizaciju fiskalne kase Poreskoj upravi, preko ovlašćenog servisa, u propisanom roku, ili ne izvrši dodelu oznake poreske stope u skladu sa članom 5. ovog zakona, u bazi podataka operativne memorije, uz svaki naziv proizvoda, odnosno usluge, ili u operativnu memoriju fiskalne kase ne unese jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan celokupan asortiman dobara i usluga sa kojima je zadužen objekat ili drugo mesto na kome se vrši promet, ili rešenje o fiskalizaciji ne čuva uz fiskalnu kasu na koju se odnosi (član 27. st. 10, 14, 15. i 17.);

ne zaključi ugovor o servisiranju sa drugim ovlašćenim servisom, u propisanom roku (član 28. stav 17.);

ako se u postupku veštačenja utvrdi da je obveznik preduzimao radnje u cilju izmene podataka o evidentiranom prometu, odnosno da je koristio nesertifikovanu softversku aplikaciju, ili da je izvršio neovlašćene izmene u softverskoj aplikaciji (član 29. st. 7. i 8.);

ne obavlja tehnički pregled fiskalne kase u propisanom roku (član 30. stav 1.);

ne čuva servisnu knjižicu uz fiskalnu kasu na koju se odnosi (član 31. stav 3.);

ne evidentira promet na način iz člana 12. stav 8. ovog zakona (član 33. stav 8.);

na zahtev Poreske uprave ne odštampa periodični izveštaj za određeni period i presek stanja, ili vrši evidentiranje prometa preko nefiskalizovane kase, ili vrši evidentiranje prometa korišćenjem nesertifikovane softverske aplikacije na računaru preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko interfejsa fiskalne kase, ili onemogući daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase u toku zadatog perioda preko terminala za daljinsko očitavanje, a fiskalna kasa je bila ispravna, ili se podaci iz dnevnog izveštaja za konkretni dan odštampani iz baze podataka Poreske uprave formirani na osnovu dostavljenih podataka putem terminala za daljinsko očitavanje ne slažu sa podacima iz dnevnog izveštaja za isti dan uloženom u knjigu dnevnih izveštaja, ili za konkretan dan nije u knjizi dnevnih izveštaja evidentiran dnevni izveštaj, ili dnevni izveštaj nije evidentiran na kontrolnoj traci fiskalne kase, ili izdaje isečke trake koji imaju izgled fiskalnog isečka, a ti isečci ne sadrže sve propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unete elemente fiskalnog isečka, ili sakrije, ošteti, uništi ili učini neupotrebljivom kontrolnu traku fiskalne kase na kojoj su zabeleženi podaci o evidentiranju prometa u okviru obavljanja delatnosti za koju je zakonom propisano evidentiranje prometa preko fiskalne kase, pre isteka zakonskog roka za njeno čuvanje, ili vrši neovlašćeno resete fiskalne kase, ili ne učini dostupnim Poreskoj upravi, na njen zahtev druge podatke koji nisu definisani u fiskalnim dokumentima (član 34. st. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14. i 24.);

ne podnese zahtev za fiskalizaciju Poreskoj upravi preko ovlašćenog servisa, u roku od tri dana pre promene mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga (član 37. stav 1.);

otpočne obavljanje delatnosti prometa dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima pre fiskalizacije fiskalne kase i njenog instaliranja u objektu, odnosno na mestu na kome se obavlja promet (član 38. stav 1.);

fiskalnu kasu ne preda ovlašćenom servisu pre dobijanja rešenja Poreske uprave o brisanju obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti (član 39. stav 3.);

u slučaju krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalne kase usled više sile (poplava, požar, zemljotres i sl.), lično ili preko lica koje ga zastupa, o tome pismeno ne obavesti Poresku upravu, ili ne dostavi zapisnik nadležnog organa, u propisanom roku, ili ne otpočne evidentiranje prometa preko nove fiskalne kase najkasnije u roku od osam dana od dana krađe fiskalne kase, ili ne otpočne evidentiranje prometa preko nove fiskalne kase u roku od osam dana od dana nastavka obavljanja delatnosti posle više sile, u slučaju oštećenja ili uništenja fiskalne kase usled više sile, ili u slučaju krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalne kase usled više sile (poplava, požar, zemljotres i sl.) ne vrši evidentiranje prometa izdavanjem fiskalnog računa, ili u slučaju krađe, uništenja ili oštećenja fiskalne kase pri transportu, pismeno ne obavesti Poresku upravu u propisanom roku (član 40. st. 1, 5, 6, 7. i 8.);

koristi softversku aplikaciju za zadavanje komandi fiskalnoj kasi preko njenog interfejsa za koju nije izdat sertifikat za njeno stavljanje u promet (član 55. st. 1. i 2.);

ne obezbedi i ne priključi terminal za daljinsko očitavanje na interfejs fiskalne kase (član 55. st. 3, 4, 5. i 6.);

ne omogući kupcima dobara, odnosno korisnicima usluga plaćanje pomoću platne kartice (član 55. st. 7. i 8.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Mera zabrane obavljanja delatnosti

Član 52.

Mera zabrane obavljanja delatnosti propisana ovim zakonom (član 18. stav 7, član 29. st. 8. i 9. i član 34. st. 5, 7, 8, 9, 10, 11. i 12) (ČLAN 29. ST. 7. I 8. I ČLAN 34. ST. 5, 7, 11. I 12) izvršava se u toku kontrole, odmah po njenom izricanju, pečaćenjem pečatom Poreske uprave objekta obveznika kome je mera izrečena.

Objekat iz stava 1. ovog člana, vidno se označava oznakom Poreske uprave.

Način označavanja, sadržinu i izgled oznake iz stava 2. ovog člana, bliže uređuje ministar finansija.

ČLAN 11.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE.”

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE LAW ON FISCAL CASH REGISTERS

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koje se odnose na normativnu saržinu propisa.

Čl. 37. i 100. Sporazuma i član 22. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne postoje odgovarajući propisi.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar