Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST SOCIETE GENERALE BANKE SRBIJA A.D. BEOGRAD

I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

PO ZADUŽENjU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JAT AIRWAYS” A.D. BEOGRAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) po dinarskim dugoročnim kreditima sa valutnom (evro) klauzulom odobrenim od strane Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac), u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 51.500.000 (slovima: pedeset jedan milion petsto hiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdaje u korist Zajmodavca, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. P 04/10, za revitalizaciju avio kompanije u iznosu od EUR 40.000.000 (slovima: četrdeset miliona evra), Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. P 07/10, za osposobljavanje flote i radove na motorima, u iznosu od EUR 9.500.000 (slovima: devet miliona petsto hiljada evra) i Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. P 08/10, za najam dva aviona nove generacije, u iznosu od EUR 2.000.000 (slovima: dva miliona evra) zaključenih između Zajmodavca i Zajmoprimca, dana 20. septembra 2010. godine (u daljem tekstu: Ugovori).

Garant i Zajmodavac su dana 20. septembra 2010. godine zaključili Ugovor o garanciji, kojim je predviđeno da garant jemči za obaveze Zajmoprimca po osnovu sva tri Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu u ukupnom kumulativnom iznosu od EUR 51.500.000 (slovima: pedeset jedan milion petsto hiljada evra).

Garant ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Zajmoprimca prema Zajmodavcu, odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz Ugovora, sa rokom važnosti do konačnog izmirenja svih obaveza, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu Garancije da plati dospelu a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno u skladu sa Ugovorom.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 3. ovog člana, Zajmodavac će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama Ugovora.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema Zajmodavcu u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama Ugovora.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac) po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u članu 5. Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. P 04/10, za revitalizaciju avio kompanije u iznosu od EUR 40.000.000 (slovima: četrdeset miliona evra), Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. P 07/10, za osposobljavanje flote i radove na motorima, u iznosu od EUR 9.500.000 (slovima: devet miliona petsto hiljada evra) i Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu br. P 08/10, za najam dva aviona nove generacije, u iznosu od EUR 2.000.000 (slovima: dva miliona evra), zaključenim 20. septembra 2010. godine (u daljem tekstu: Ugovori).

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Članom 5. Ugovora, povlačenje sredstava kredita u iznosu od EUR 40.000.000 (slovima: četrdeset miliona evra), EUR 9.500.000 (slovima: devet miliona petsto hiljada evra) i EUR 2.000.000 (slovima: dva miliona evra), u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan isplate tranše Zajmoprimca, uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije, odnosno stupanjem na snagu Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „Jat Airways” a.d. Beograd.

Ugovorom o garanciji između Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) i Zajmodavca zaključenog dana 20. septembra 2010. godine, predviđeno je da Garant jemči za obaveze Zajmoprimca po osnovu sva tri Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu u ukupnom kumulativnom iznosu od EUR 51.500.000. Takođe, predviđeno je da Garant neopozivo i bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje po osnovu svih Ugovora o kreditu kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, a u skladu sa Ugovorima o kreditu i na prvi poziv. Ukoliko Garant oformi novo pravno lice koje bi nastavilo operativno poslovanje Zajmoprimca, Garant je u obavezi da preduzme sve radnje sa ciljem da omogući, između ostalog, da novo pravno lice pristupi dugu i preuzme obaveze otplate odobrenih kredita.

Sredstva, kredita br. P 04/10, biće upotrebljena za revitalizaciju avio kompanije, kredita br. P 07/10, za osposobljavanje flote i radove na motorima i kredita br. P 08/10, za najam dva aviona nove generacije. Izdavanje garancije Zajmodavcu od strane Garanta u iznosu od 51.500.000 EUR (slovima: pedeset jedan milion petsto hiljada evra), predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), i to:

– poslovnim bankama za Javno preduzeće „Jat Airways” za osposobljavanje flote, radove na motorima Boing 737 – 300 i ATR – 72, u iznosu do EUR 9.500.000 (slovima: devet miliona petsto hiljada evra);

– poslovnim bankama za Javno preduzeće „Jat Airways” za revitalizaciju avio kompanije u iznosu do EUR 40.000.000 (slovima: četrdeset miliona evra);

– poslovnim bankama za JP „Jat Airways” za najam dva aviona nove generacije, u iznosu do USD 3.000.000 (slovima: tri miliona dolara).

Zajmoprimac je sproveo posebne pregovaračke postupke bez objavljivanja javnog poziva za nabavku investicionih kredita kao finansijskih usluga za potrebe revitalizacije avio kompanije, najma dva aviona nove generacije i osposobljavanje flote i radove na motorima. Zajednička ponuda Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd izabrana je u sva tri postupka kao najpovoljnija ponuda.

Ugovorima o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 3,95% na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,20% od ukupnog iznosa kredita;

– naknada zbog prevremene otplate kredita, na ime štete koju je Banka pretrpela usled prevremene otplate, iznosi 0,50% od iznosa koji se prevremeno isplaćuje;

– period počeka 2 godine od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice 6 godina;

– otplata kredita je u šestomesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Garanta da izmiri obaveze Zajmoprimca po zaduženju kod Zajmodavca, u iznosu od 51.500.000 EUR (slovima: slovima: pedeset jedan milion petsto hiljada evra) u dinarskoj protivvrednosti.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđaju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je za potrebe revitalizacije avio kompanije i osposobljavanje flote, neophodno zaključiti ugovore o kreditu sa poslovnim bankama u 2010. godini.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRADPO ZADUŽENjU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JAT AIRWAYS” A.D. BEOGRAD

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD AND UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD BY INDEBTEDNESS JOINT-STOCK COMPANY FOR AIR TRANSPORT „JAT AIRWAYS” A.D.BEOGRAD

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar