Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

Član 1.

U Zakonu o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, br. 45/10 i 99/11), u članu 8. reči: „2012. godine” zamenjuju se rečima: „2014. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija između ostalog, uređuje i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. Razlozi za donošenje

Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, br. 45/10 i 99/11 u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 4.jula 2010. godine, uređeni su uslovi i način realizacije projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata visokogradnje i niskogradnje, određena je vrsta postupka koji se primenjuje za izbor projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača radova, vršioca stručnog nadzora i vršioca tehničkog pregleda. Takođe, uređena su i druga pitanja od značaja za realizaciju projekata izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje, radi podsticanja građevinske industrije u uslovima ekonomske krize.

U postupku preispitivanja Zakona ocenjeno je da pojedina rešenja treba preciznije definisati, a zbog očekivanja da će se negativni efekti ekonomske krize nastaviti i u sledećoj godini, neophodno je i produžiti rok važenja ovog zakona za još godinu dana. Za vreme važenja, Zakon je dao dobre rezultate, a građevinska industrija, kao važna privredna grana, zabeležila je blagi rast ove godine. Osnovna intencija Zakona bila je i jeste da se, u uslovima negativnih efekata svetske ekonomske krize, doprinese očuvanju radnih mesta, uposli domaća građevinska operativa, odnosno podstakne upotreba domaćih građevinskih proizvoda, što je i postignuto. Kao razlog za pokretanje rasta u građevinskoj industriji, Republički zavod za statistiku označava investicije, koje je u tom sektoru pokrenula država, navodeći da prave efekte Zakona, treba očekivati prvom polovinom 2013. godine.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. predviđeno je da se zakon primenjuje do 31.decembra 2014. godine.

U članu 2. predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva iz budžeta.

V. Analiza efekata

Analiza efekata nije potrebna s obzirom da se izmena odnosi samo na rok važenja Zakona.

VI. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Donošenje zakona u uslovima krize zahteva njegovo hitno sprovođenje, posebno imajući u vidu nastupajuću građevinsku sezonu tokom koje je neophodno upošljavanje postojećih i dodatnih kapaciteta, kao i činjenicu sprovođenja neophodnih postupaka i radnji na pripremi i izradi tehničke i druge dokumentacije, jer će u suprotnom doći do nesagledivih štetnih posledica po građevinsku industriju i privredu u celini.

Kako bi što pre bili započeti radovi na izgradnji objekata od javnog značaja, neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine(„Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po privredu.

VII.Razlozi zbog kojih se predlaže da Zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” sadržani su u ciljevima za njegovo donošenje. Naime, donošenjem ovog zakona po hitnom postupku i njegovim stupanjem na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” omogućava se nastavak sprovođenja započetih postupaka u skladu sa Zakonom, odnosno pokretanje novih postupaka za realizaciju izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije objekata od javnog značaja.

PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i prestaje da važi 31. decembra 2012. godine 2014. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koje se odnose na normativnu saržinu propisa.

Član 73. SSP (član 38. PTS)

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Četiri godine od dana stupanja na snagu SSP (član 73. stav 6), odsnosno PTS (član 38. PTS stav 6)

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne postoje odgovarajući propisi.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar