Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o turizmu (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

ZA 2012. GODINU

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 8/12 i 35/12), u članu 1. reči: „100.000.000,00 dinaraˮ zamenjuju se rečima: „10.000.000,00 dinaraˮ.

Član 2.

U članu 10. stav 5. posle reči: „godina,ˮ dodaju se reči: „kao i korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana,ˮ.

Član 3.

U članu 13. posle reči: „godinama,ˮ dodaju se reči: „kao i sredstva odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana,ˮ.

Član 4.

Ova uredba stupa na na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar