Predlog zakona o izmeni Zakona o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica Državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala

PREDLOG

ZAKONA O IZMENI

ZAKONA O AKCIONOM PLANU HARMONIZACIJE EKONOMSKIH SISTEMA DRŽAVA ČLANICA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA RADI SPREČAVANjA I UKLANjANjA PREPREKA SLOBODNOM PROTOKU LjUDI, ROBE, USLUGA I KAPITALA

Član 1.

U Zakonu o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala («Službeni glasnik RS», br. 67/03, 81/03 i 98/03) u Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala, u poglavlju «III. SLOBODAN PROTOK ROBE», u delu «1. Oblasti harmonizacije», u tački 11. podtač. 3), 6), 8) i 10) brišu se, a podtačka 4) menja se i glasi:

«4) međunarodni sporazumi, u skladu sa članom 15. stav 1. Ustavne povelje;».

U delu «2. Ciljevi harmonizacije» tač. 15, 20. i 22. brišu se, a tačka 18. menja se i glasi:

«18. U oblasti spoljnotrgovinskih režima cilj harmonizacije je uspostavljanje spoljnotrgovinskih režima, na bazi pravila i prakse Svetske trgovinske organizacije.

Saglasno odredbi člana 15. stav 2. Ustavne povelje, države članice će u konsultacijama sa Evropskom unijom i članicama Svetske trgovinske organizacije dogovoriti okvir za vođenje ovih pregovora.»

U delu «4. Planirane mere harmonizacije» u tački 30. u fusnoti 13 dodaju se reči: «i Prilog 13: Spisak tarifnih oznaka.», a tač. 31, 34. i 36. brišu se.

U poglavlju «V. SLOBODAN PROTOK KAPITALA», u delu «4. Planirane mere harmonizacije», u tački 79. u stavu 1. druga rečenica i stav 2. brišu se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine; pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora; finansijski sistem; sistem u oblastima ekonomskih odnosa s inostranstvom, tržišta, i sl.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od načela da je «Srbija i Crna Gora zasnovana na ravnopravnosti dve države članice, države Srbije i države Crne Gore» (čl.2 Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, «Sl.list SiCG», br 01/03), i principa da se «ekonomski odnosi u Srbiji i Crnoj Gori zasnivaju na tržišnoj ekonomiji utemeljenoj na slobodnom preduzetništvu, konkurenciji, liberalnoj spoljnotrgovinskoj politici i zaštiti svojine» (čl.11, st.2), a imajući u vidu da je cilj Srbije i Crne Gore «uključivanje u evropske strukture, a naročito u Evropsku uniju», «usklađivanjem propisa i prakse sa evropskim i međunarodnim standardima», kao i uspostavljanje i obezbjedivanje neometanog funkcionisanja zajedničkog tržišta na teritoriji Srbije i Crne Gore koju čine teritorije država članica, u skladu sa principima i standardima Evropske unije (čl.3), uz uvažavanje, objektivnih okolnosti, tj. razlika u ekonomskim sistemima država članica i njihovim razvojnim prioritetima, a u skladu sa zaključcima Saveta ministara Evropske unije od 11.oktobra 2004.godine o razvoju modela «dvostrukog koloseka» u procesu pregovaranja i zaključenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU radi obezbeđenja dinamičijeg procesa evropskih integracija dva ekonomska sistema država članica, predstavnici vlada država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora su se dogovorile o izmeni Zakona o akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala («Službeni glasnik RS» br.67/03, 81/03 i 98/03) – u daljem tekstu Zakon o akcionom planu.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

U članu 1, u Poglavlju III “Slobodan protok robe”, u delu 1. “Oblasti harmonizacije”, u tački 11 brišu se podtačke 3) carinske stope; 6) spoljnotrgovinski režim; 8) odnosi prema STO i 10) poreski sistem, jer su to oblasti u kojima nije bilo moguće, zbog razlika u ekonomskim sistemima, postići planiranu harmonizaciju, pa se ovim predlogom navedene oblasti prepuštaju u nadležnost država članica, uz uvažavanje modela «dvostrukog koloseka» i važećih evropskih principa i standarda u ovim oblastima. Pored navedenog, za izostavljanje tačke 8) pravni osnov daje i član 14 stav 2 Ustavne povelje, da” države članice mogu biti članice međunarodnih globalnih i regionalnih organizacija, za čije članstvo nije uslov međunarodni subjektivitet”.

U podtački 4) tekst je promenjen iz razloga što je članom 15, st. 2 Ustavne povelje predviđeno da “države članice mogu održavati međunarodne odnose, zaključivati međunarodne sporazume i osnivati predstavništva u drugim državama, ako to nije u suprotnosti sa nadležnostima Srbije i Crne Gore i interesima druge države članice”. Prethodnom formulacijom je bila utvrđena obaveza da države harmonizuju sve međunarodne sporazume, u skladu sa odredbama Ustavne povelje.

U poglavlju III “Slobodan protok robe”, u delu 2. “Ciljevi harmonizacije”, brišu se tačke 15) “U oblasti carinskih stopa cilj harmonizacije je definisanje jedinstvene carinske zaštite”; 20) “U oblasti odnosa prema STO cilj harmonizacije je pristupanje državne zajednice SiCG Svetskoj trgovinskoj organizaciji” i 22) “U oblasti poreskog sistema ciljevi harmonizacije su usaglašavanje poreskih sistema država članica, akciznih sistema, usaglašavanje propisa o porezu na promet, odnosno poreza na dodatu vrednost, kao i uspostavljanje razmene podataka između poreskih i carinskih uprava država članica”, jer su ovo ciljevi interne harmonizacije dva ekonomska sistema koji više nisu predmet harmonizacije, brisanjem ovih oblasti iz tačke 11. poglavlja III Zakona.

U istom poglavlju (III “Slobodan protok robe”, u delu 2. “Ciljevi harmonizacije”) tačka 18 menja se i glasi: “U oblasti spoljnotrgovinskih režima cilj harmonizacije je uspostavljanje spoljnotrgovinskih režima na bazi pravila i prakse STO. Imajući u vidu sadržinu člana 15. stav 2. Ustavne povelje, države članice će u konsultacijama sa EU i članicama STO dogovoriti okvir za vođenje ovih pregovora”, u skladu sa potrebama definisanja okvira pregovaranja država članica sa STO.

U poglavlju III “Slobodan protok robe”, u delu 4. “Planirane mere harmonizacije” u tački 30. u fusnoti 13 dodaje se: «i Prilog 13: Spisak tarifnih oznaka» s obzirom da se navedeni Prilog odnosi na carinske stope koje se trenutno primenjuju u Republici Srbiji, a rezultat su predhodno ostvarene harmonizacije carinskih sistema dve države članice.

U poglavlju III “Slobodan protok robe”, u delu 4. “Planirane mere harmonizacije” brišu se tačke: 31) “U oblasti carinskih stopa…”; 34) “U oblasti spoljnotrgovinskog režima…” i 36) “U oblasti odnosa sa STO…”, jer su ovo planirane mere interne harmonizacije dva ekonomska sistema koje više nisu predmet harmonizacije brisanjem ovih oblasti iz tačaka 11, 15, 18, 20 i 22 , poglavlja III Zakona.

U poglavlju V »Slobodan protok kapitala«, u delu 4. »Planirane mere harmonizacije« u tački 79. briše se druga rečenica stava 1 i ceo stav 2. «Zajednička Komisija za konkurenciju biće formirana do 31.decembra 2003.godine. Nadležni organ za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke je Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose državne zajednice, osim u slučaju ustanovljavanja zajedničke Komisije za konkurenciju».

Ova izmena je u skladu sa potrebom država članica da što pre definišu republičke zakone o zaštiti konkurencije.

U članu 2, definiše se rok za stupanje na snagu ovog zakona.

4. Potrebna sredstva za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje – primenu ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

5. Analiza efekata akta

Zakon će imati sledeći pozitivan efekat:

Izmene Zakona o Akcionom planu odnose se na slobodni protok robe i kapitala i omogućiće državama članicama, da u skladu sa modelom «dvostrukog koloseka», koji ih oslobađa obaveze dalje međusobne harmonizacije ekonomskih sistema definisane u Zakonu o akcionom planu, prevaziđu zaostajanje u procesu evropskih integracija i nastave pregovore sa Evropskom unijom o izradi Studije izvodljivosti i zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kao i ubrzan pristup Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Blokada procesa evropskih integracija nastala je upravo zbog nemogućnosti dalje međusobne harmonizacije ekonomskih sistema Republike Srbije i Republike Crne Gore, koja se u najvećem broju slučajeva kosila sa osnovnim ekonomskim interesima država članica pojedinačno. Ova izmena imaće pozitivne implikacije i na nastavak pregovora Srbije i Crne Gore sa Svetskom trgovinskom organizacijom koji je blokiran iz istih razloga.

Pregled odredaba

Zakona o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala,

koje se menjaju odnosno dopunjuju

III. SLOBODAN PROTOK ROBE

1. Oblasti harmonizacije

11. U okviru slobodnog protoka roba proces harmonizacije obuhvata sledeće oblasti:

1) carinska teritorija;

2) carinski postupak;

3) carinske stope;

4)međunarodni sporazumi, u skladu sa odredbama Ustavne povelje;

4) MEĐUNARODNI SPORAZUMI, U SKLADU SA ČLANOM 15. STAV 1. USTAVNE POVELjE;

5) veterinarska, sanitarna i fitosanitarna kontrola;

6) spoljnotrgovinski režim;

7) sporazumi o slobodnoj trgovini (SST), u skladu sa odredbama Ustavne povelje;

8) odnosi prema Svetskoj trgovinskoj organizaciji u skladu sa odredbama Ustavne povelje;

9) odnosi prema Evropskoj uniji, u skladu sa odredbama Ustavne povelje;

10) poreski sistem.

2. Ciljevi harmonizacije

12. Cilj harmonizacije je uklanjanje prepreka slobodnom protoku robe.

13. U oblasti koja se odnosi na carinske teritorije cilj harmonizacije je regulisanje procedura prelaska robe preko postojeće carinske linije.

14. U oblasti carinskog postupka cilj harmonizacije je uspostavljanje međusobno priznatog i usaglašenog carinskog postupka.

15. U oblasti carinskih stopa cilj harmonizacije je definisanje jedinstvene carinske zaštite.

16. U oblasti međunarodnih sporazuma koje izvršavaju carinske uprave, cilj harmonizacije je obezbeđenje kontinuiteta u primeni postojećih međunarodnih sporazuma.

17. U oblasti veterinarsko-sanitarne i fitosanitarne kontrole cilj harmonizacije je usaglašavanje propisa o bezbednosti hrane i o bezbednosti i zdravlju biljaka i životinja.

18. U oblasti spoljnotrgovinskog režima cilj harmonizacije je uspostavljanje uasaglašenog spoljnotrgovinskog režima na bazi pravila i prakse STO.

18. U OBLASTI SPOLjNOTRGOVINSKIH REŽIMA CILj HARMONIZACIJE JE USPOSTAVLjANjE SPOLjNOTRGOVINSKIH REŽIMA, NA BAZI PRAVILA I PRAKSE SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE.

SAGLASNO ODREDBI ČLANA 15. STAV 2. USTAVNE POVELjE, DRAŽAVE ČLANICE ĆE U KONSULTACIJAMA SA EVROPSKOM UNIJOM I ČLANICAMA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE DOGOVORITI OKVIR ZA VOĐENjE OVIH PREGOVORA.

19. U oblasti sporazuma o slobodnoj trgovini cilj harmonizacije je njihova primena na teritoriji Srbije i Crne Gore.

20. U oblasti odnosa prema Svetskoj trgovinskoj organizaciji cilj harmonizacije je pristupanje državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

21. U oblasti odnosa prema Evropskoj uniji cilj harmonizacije je započinjanje pregovora za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i pristupanje Evropskoj uniji.

22. U oblasti poreskog sistema ciljevi harmonizacije su usaglašavanje poreskih sistema država članica, akciznog sistema, usaglašavanje propisa o porezu na promet, odnosno poreza na dodatu vrednost, kao i uspostavljanje razmene podataka između poreskih i carinskih uprava država članica.

4. Planirane mere harmonizacije

30. U oblasti koja se odnosi na carinske teritorije, mere poboljšanja funkcionisanja svih ustanovljenih procedura biće sprovedene do 31.decembra 2004.godine, u cilju nesmetanog protoka roba u međusobnom prometu.

Administrativna carinska linija će se ukinuti sa okončanjem prelaznih perioda definisanih Akcionim planom. Do tog momenta kontrola na administrativnoj carinskoj liniji će se vršiti samo u vezi sa i u meri u kojoj je to neophodno radi kontrole implementacije prelaznih aranžmana.

Nadležni organi za sprovođenje mera iz st. 1. i 2. ove tačke su uprave carina država članica.

31. U oblasti carinskih stopa, do 31. decembra 2003. godine usvojiće se zakoni o carinskoj tarifi, kojima će se primeniti Konvencija o Harmonizovanom Sistemu roba 2000 u državama članicama.

Usaglašene carinske stope za pojedine carinske pozicije primenjuju se po usvajanju izmena Zakona o carinskoj tarifi Republike Srbije i usvajanja odgovarajućeg propisa Republike Crne Gore, koji će biti usvojeni najkasnije do 15. avgusta 2003. godine

Usaglašene carinske stope za pojedine carinske pozicije biće primenjene nakon 18 meseci od dana stupanja na snagu Akcionog plana.

Usaglašene carinske stope za pojedine carinske pozicije biće primenjene nakon 24 meseca od stupanja na snagu Akcionog plana.

Za sprovođenje mera iz st. 1, 2, 3, i 4. ove tačke nadležni organi su Ministarstvo finasija i ekonomije Republike Srbije i Ministarstvo finansija Republike Crne Gore.

Za poljoprivredne proizvode usaglašene su zajedničke carinske stope, pri čemu prelazni period za usaglašavanje 56 pozicija označenih ovim Akcionim planom kao paket strateških roba za potrebe Crne Gore, neće biti duži od tri godine od dana usvajanja Zakona o Akcionom planu, uz mogućnost produženja ovog roka za dodatni period od dve godine, u skladu sa dogovorom Vlade Srbije i Vlade Crne Gore..

Imajući u vidu da Srbija i Crna Gora imaju za cilj učlanjenje u STO pre isteka prelaznog perioda, ukoliko učlanjenje do tada nastupi, do njegovog datuma će se izvršiti i harmonizacija carinskih stopa ovih 56 carinskih pozicija .Ova odredba se neće ni u kom slučaju primenjivati niti interpretirati kao prepreka za proces integracije Srbije i Crne Gore u Evropsku Uniju.

Pored harmonizacije carinskih stopa u skladu sa ovim Akcionim planom, sve uvozne dažbine ili kvantitativna ograničenja ili mere sa ekvivalentnim efektom koje su trenutno na snazi biće harmonizovane unutar Državne zajednice u roku od tri godine od dana usvajanja Zakona o Akcionom planu, uz moguće produženje ovog roka za još dve godine.

Za sprovođenje mera iz stavova 6, 7 i 8 ove tačke nadležni organi su Ministarstvo finasija i ekonomije Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstovm Republike Srbije, Ministarstvo finansija Republike Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Crne Gore i Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Republike Crne Gore.

32. U oblasti međunarodnih sporazuma, do 30.septembra 2003.godine biće dogovoren zajednički predlog modaliteta obezbeđivanja kontinuiteta u primeni međunarodnih sporazuma.

Nadležni organi za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke su ministarstva saobraćaja, uprave carina i privredne komore država članica.

33. U oblasti veterinarske, sanitarne i fitosanitarne kontrole, Kancelarija za vezu usklađuje rad veterinasrskih i fitosanitarnih službi, usaglašava propise i uslklađuje saradnju država članica sa međunarodnom zajednicom i međunarodnim organizacijama.

U roku od godinu dana od datuma usvajanja Zakona o Akcionom planu biće definisana detaljna pojašnjenja u vezi sa veterinarskom, sanitarnom i fitosanitarnom kontrolom uvoza radi potpunog prihvatanja principa uzajamnog priznavanja u skladu sa međunarodnim standardima i procedurama.

Nadležni organi za sprovođenje mera iz st. 1. i 2. ove tačke su ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede i ministrstva zdravlja država članica.

34. U oblasti spoljnotrgovinskog režima vlade država članica će do 31. decembra 2003. godine usvojiti suštinski identične predloge zakona o spoljnoj trgovini koji će biti bazirani na pravilima i praksi STO. Postojeća količinska ograničenja uvoza, odnosno izvoza u Crnoj Gori biće automatski ukinuta, istovremeno sa primenom usaglašenih carinskih stopa, s tim što će se isključivo pri uvozu za deo oblasti crne metalurgije primjenjivati istovetni spoljnotrgovinski režim, kao prelazno rešenje, i u Srbiji i u Crnoj Gori, dok jedna od država članica ne odustane od njegove primene.

Nadležni organi za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke su Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije i Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Republike Crne Gore.

35. U oblasti sporazuma o slobodnoj trgovini, pitanje njihove primene biće rešeno u okviru Radne grupe za liberalizaciju i olakšanje trgovine Drugog radnog stola Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Postojeće liste osetljivih proizvoda će se dopuniti i o njima će Državna zajednica Srbija i Crna Gora obaviti pregovore sa zemljama potpisnicama sporazuma o slobodnoj trgovini u roku od tri meseca od usvajanja Zakona o Akcionom planu. Takođe, do 31.decembra 2003.godine biće izvršena tehnička redakcija sporazuma o slobodnoj trgovini, u skladu sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Nadležni organi za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke su Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom Repbulike Srbije i Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Republike Crne Gore.

36. U oblasti odnosa sa Svetskom trgovinskom organizacijom do 30. septembra 2003. godine biće formirane institucionalne strukture i koordinacioni mehanizmi za vođenje procesa pristupanja. Sekretarijatu Svetske trgovinske organizacije biće dostavljeni odgovori na pitanja članica STO, kao i svi ostali dokumenti potrebni za neometani nastavak ovog procesa. Reforme ekonomskih zakona će se vršiti u skladu sa dinamikom pristupanja STO, ali bez štete po sprovođenje te iste reforme u državama članicama.

Nadležni organi za sprovođenje mere iz stava 1. ove tačke su Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Republike Crne Gore i Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose Srbije i Crne Gore.

37. U oblasti odnosa prema Evropskoj uniji do 20.jula 2003.godine Akcioni plan će biti usvojen u zakonskoj formi u državama članicama i verifikovan u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. Zakon o Akcionom planu će potvrditi Skupština Srbije i Crne Gore. Biće nastavljene zakonodavne reforme, u cilju usklađivanja sa propisima Evropske unije.

U vezi sa proizvodima koji vode poreklo iz Evropske unije, Srbija i Crna Gora će se uzdržati od uvođenja novih carina ili dažbina sa ekvivalentnim efektom ili od povećavanja postojećeg nivoa carina ili od uvođenja nekih drugih uvoznih ograničenja.

38. Do 31.decembra 2004.godine biće postignuta informaciona povezanost carinskih uprava, a u slučaju poreskih uprava po dodeljivanju jedinstvenog poreskog identifikacionog broja svim poreskim obveznicima u Republici Srbiji.

Nadležni organi za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke su Ministarsvo finansija i ekonomije Republike Srbije i Ministarstvo finansija Republike Crne Gore.

V. SLOBODAN PROTOK KAPITALA

4. Planirane mere harmonizacije

74. U oblasti direktnih investicija, do 31.decembra 2003.godine biće izvršeno ispitivanje tokova investicija i utvrđene metodologije i način praćenja investicija. Utvrđene metodologija i način praćenja investicija biće sprovedeni do 31.decembra 2004.godine.

Organi država članica nadležni za investicije će formirati zajednički stručni tim država članica radi sprovođenja mera iz stava 1. ove tačke.

75. U oblasti investicija u nekretnine, ispitivanje saglasnosti propisa, uključujući i izradu metodologije usaglašavanja, biće izvršeno do 31.decembra 2003.godine, a realizacija utvrđene metodologije i načina praćenja i potpuna harmonizacija propisa biće sprovedena do 31.decembra 2003.godne.

Organi država članica nadležni za investicije će formirati zajednički stručni tim država članica radi sprovođenja mera iz stava 1. ove tačke.

76. U oblasti tržišta kapitala biće nastavljen proces harmonizacije. Do 31.decembra 2003.godine biće formiran zajednički stručni tim komisija za hartije od vrednosti država članica i formiran jedinstveni Centralni registar u Republici Srbiji (u Crnoj Gori već funkcioniše Centralna depozitarna agencija), a do 31.decembra 2004.godine biće usaglašeni tehnički propisi, uspostavljene zajedničke procedure usaglašavanja, dualnog listinga i kliringa.

Nadležni organ za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke je zajednička radna grupa dva nacionalna Registra hartija od vrednosti.

77. U oblasti tržišta novca do 31.decembra 2003.godine biće utvrđena zajednička strategija usaglašavanja.

78. U oblasti ulaganja fizičkih lica, do 31. decembra 2003.godne biće sprovedeno ispitivanje stepena usaglašenosti propisa, utvrđen stepen potrebne harmonizacije i sprovedena harmonizacije i sprovedena harmonizacija u skladu sa rezultatima ispitivanja.

Sprovođenje usaglašenih rešenja, utvrđene metodologije i načina praćenja biće ostvareno do 31.decembra 2004.godine.

79. U oblasti prava konkurencije, do 31. decembra 2003.godine biće utvrđen koncept identičnih propisa. Zajednička Komisija za konkurenciju biće formirana do 31. decembra 2003. godine.

Nadležni organ za sprovođenje mera iz stava 1. ove tačke je Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose državne zajednice, osim u slučaju ustanovljavanja zajedničke Komisije za konkurenciju.

80. U oblasti sprečavanja pranja novca, do 31.decembra 2003.godine biće uspostavljena saradnja i razmena informacija između nadležnih institucija država članica sa institucijama drugih zemalja. Formiranje koordinacionog tela država članica biće ostvareno do 31.deembra 2003.godina, a koordinaciono telo počeće sa radom najkasnije do 1.juna 2004.godine.

Ostavite komentar