Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Član 1.

U Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04), posle člana 52. dodaje se član 52a, koji glasi:

«Član 52a

Izuzetno od člana 52. ovog zakona, vlasničke hartije od vrednosti određenog izdavaoca mogu se prodavati i putem javnog tendera, i to:

1) akcije koje su prenete Akcijskom fondu u skladu sa zakonom;

2) akcije čiji je zakoniti imalac Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

3) akcije čiji je zakoniti imalac Republički fond za razvoj;

4) akcije čiji je zakoniti imalac Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja u kapital.

Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način prodaje hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana.»

Član 2.

U članu 67. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se ni na kupovinu, odnosno prodaju akcija iz člana 52a stav 1. ovog zakona putem javnog tendera i putem berze.“

Član 3.

U članu 262a stav 1. u uvodnoj rečenici reči: «Odredbe ovog zakona» zamenjuju se rečima: „Ako aktom Vlade Republike Srbije nije drukčije određeno, odredbe ovog zakona“.

Dodaju se tač. 3a) i 3b), koje glase:

„3a) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kada je, u skladu sa zakonom, zakoniti imalac tih akcija Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka;

3b) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kada su zakoniti imaoci tih akcija posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pismenoj formi, ovlastili Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu;»

Član 4.

Odredbe člana 1. stav 1. tač. 1)-3) i člana 2. ovog zakona primenjivaće se i u slučajevima kada je odluka o prodaji akcija javnim tenderom doneta pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI

I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđeno je da se prodaja hartija od vrednosti vrši na organizovanom tržištu, a izuzetno van organizovanog tržišta.

Takođe, odredbama čl. 67-83. Zakona uređen je postupak preuzimanja akcija kad jedno lice stiče 25% ili veće učešće u akcionarskom kapitalu akcionarskog društva.

Shodno navedenim odredbama, ne bi bila moguća prodaja, odnosno prenos van utvrđenih procedura:

1) akcija koje su prenete Akcijskom fondu u skladu sa zakonom kojim se uređuje Akcijski fond;

2) akcija čiji je zakoniti imalac Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

3) akcija čiji je zakoniti imalac Republički fond za razvoj;

4) akcija čiji je zakoniti imalac Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja u kapital.

Kako prodaja pomenutih akcija iziskuje posebnu proceduru koja omogućava ispunjenje očekivanja potencijalnih investitora, to je predlog da se izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata pruži pravni osnov za uvođenje mogućnosti prodaje ovih akcija i putem javnog tendera.

Takođe, predviđen je i izuzetak od primene člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u slučajevima kupovine, odnosno prodaje ovih akcija putem javnog tendera i putem berze, čime se ostavlja mogućnost izbora metoda trgovanja ovim akcijama (javni tender, finansijska berza, ponuda za preuzimanje).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Uz član 1.

Predviđenim zakonskim rešenjem propisuje se izuzetak od obavezne primene odredbe člana 52. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, koji predviđa obavezu trgovanja na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, između ostalog, za sve vlasničke hartije od vrednosti.

Predloženim zakonskim rešenjem pruža se mogućnost da se vlasničke hartije od vrednosti mogu prodavati i putem javnog tendera, i to u slučajevima kada se vrši prodaja:

1) akcija koje su prenete Akcijskom fondu u skladu sa zakonom kojim se uređuje Akcijski fond;

2) akcija čiji je zakoniti imalac Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

3) akcija čiji je zakoniti imalac Republički fond za razvoj;

4) akcija čiji je zakoniti imalac Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja u kapital.

Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način prodaje hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana.

Uz član 2.

Ovim zakonskim rešenjem predviđa se izuzetak od obavezne primene člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, koji predviđa obavezu svakog lica koje namerava da kupi akcije sa pravom glasa određenog akcionarskog društva po osnovu kojih bi steklo najmanje 25% akcija s pravom glasa tog društva da postupi u skladu sa tim zakonom, kao i sankciju za nepoštovanje te obaveze koja se sastoji u gubitku prava glasa po osnovu stečenih akcija. Izuzetak se odnosi na kupovinu, odnosno prodaju akcija iz člana 52a stav 1. ovog zakona putem javnog tendera i putem berze, čime se ostavlja mogućnost izbora metoda trgovanja ovim akcijama (javni tender, finansijska berza, ponuda za preuzimanje).

Uz član 3.

Ovom normom se propisuju dodatni izuzeci od primene odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata o trgovini hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu i ponudi za preuzimanje akcija, u odnosu na izuzetke od primene tih odredbi koji su već predviđeni važećim tekstom propisa, i to:

– za trgovinu akcijama koje su izdale banke, kada je zakoniti imalac tih akcija Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka;

– za trgovinu akcijama koje su izdale banke, kada su zakoniti imaoci tih akcija posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pismenoj formi, ovlastili Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu.

Na ovaj način, omogućava se priključivanje akcija banaka koje su u vlasništvu Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka paketu akcija koji čine akcije Republike Srbije i banaka u stečaju, koje su izuzete važećim tekstom propisa, kao i akcija drugih zakonitih imalaca koji posebnim ugovorom ovlaste tu Agenciju da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju njihovih akcija. Na taj način se omogućava stvaranje većih paketa akcija i uspešnija prodaja, koja rezultira većim prihodom svih prodavaca akcija i većim interesovanjem potencijalnih investitora za kupovinu tako ponuđenih paketa akcija.

Uz član 4.

Ovom prelaznom odredbom regulišu se situacije u kojima je odluka o prodaji javnim tenderom već bila doneta u trenutku kada ovaj Zakon stupi na snagu. Naime, članom 121. stav 2. Ustava Republike Srbije određeno je da pojedine odredbe zakona mogu imati retroaktivno dejstvo u slučaju postojanja opšteg interesa. Imajući u vidu dosadašnji tok privatizacije i situaciju da su određena preduzeća već ušla u taj postupak, potrebno je omogućiti nastavak tih postupaka, u skladu sa zakonom.

Uz član 5.

Navedenom normom uređuje se dan stupanja na snagu ovog zakona .

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE

ZAKONA

Za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbediti dodatna novčana sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA IZMENA I DOPUNA ZAKONA

Proces privatizacije društvenog i državnog kapitala dospeo je u fazu kad se zahtevaju obimnija prilagođavanja pozitivnih propisa nastalim potrebama, kako bi se taj proces okončao u propisanim rokovima. U tom smislu, neophodno je prilagoditi postojeće propise ovom cilju, što je i osnovni razlog za donošenje predloženih izmena i dopuna.

Predložene izmene i dopune Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata imaju za cilj ubrzanje započetog toka privatizacije društvenog i državnog kapitala i otklanjanje onih barijera koje su se tokom primene tog zakona pokazale kao destimulativne za ulaganje u kapital subjekata u procesu privatizacije.

Ovim izmenama Zakona doprineće se intenziviranju procesa privatizacije, uz nužnu zaštitu kako vlasnika neprivatizovanog dela kapitala, tako i drugih vlasnika akcija.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM

POSTUPKU

U skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, potrebno je sprovesti hitan postupak za donošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u cilju blagovremenog otpočinjanja rada na aktima Vlade Republike Srbije kojima se bliže uređuje postupak trgovine akcijama, shodno predloženoj dopuni, kao i u cilju blagovremenog preduzimanja drugih radnji koje prethode toj trgovini, a sve u cilju ubrzanja procesa privatizacije, uz povećanje pravne i materijalne zaštite kako državne, tako i imovine ostalih akcionara subjekata koji su u procesu privatizacije.

VII. OPŠTI INTERES ZA RETROAKTIVNO DEJSTVO

Članom 4. predviđa se retroaktivno dejstvo člana 1. stav 1. tač.1)-3) i člana 2. Predloga zakona, što je u skladu sa članom 121. stav 2. Ustava Republike Srbije, prema kome pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo, ako to zahteva opšti interes utvrđen u postupku donošenja zakona.

Opšti interes za povratno dejstvo pomenutih zakonskih odredaba sastoji se u potrebi stvaranja odgovarajućeg zakonskog osnova u cilju otklanjanja štetnih posledica po imovinske interese Republike koje bi se javile u slučaju da budu obustavljeni već pokrenuti postupci prodaje putem javnog tendera određenih akcija čiji je zakoniti imalac Republika Srbija.

VIII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE ZAKONA NA SNAGU

Razlozi koji su navedeni kod obrazloženja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, odnosno razlozi za utvrđivanje opšteg interesa za retroaktivno dejstvo pojedinih odredaba zakona istovremeno predstavljaju i naročito opravdane razloge za stupanje na snagu zakona narednog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU ODNOSNO

DOPUNjUJU

Član 52a

Izuzetno od člana 52. ovog zakona, vlasničke hartije od vrednosti određenog izdavaoca mogu se prodavati i putem javnog tendera, i to:

1) akcije koje su prenete Akcijskom fondu u skladu sa zakonom;

2) akcije čiji je zakoniti imalac Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

3) akcije čiji je zakoniti imalac Republički fond za razvoj;

4) akcije čiji je zakoniti imalac Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja u kapital.

Vlada Republile Srbije bliže propisuje postupak i način prodaje hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana.

Član 67.

Lice koje namerava da kupi akcije sa pravom glasa određenog akcionarskog društva po osnovu kojih bi steklo najmanje 25% akcija s pravom glasa tog društva, dužno je da postupi u skladu sa ovim zakonom.

Lice iz stava 1. ovog člana koje kupi akcije po osnovu kojih bi steklo najmanje 25% akcija s pravom glasa društva iz tog stava, a ne postupi u skladu sa odredbama ovog zakona o ponudi za preuzimanje akcija – ne može ostvarivati pravo glasa po osnovu tako stečenih akcija.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se kada Savezna Republika Jugoslavija, odnosno republike članice kupuju akcije s pravom glasa iz tih stavova.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se ni na kupovinu, odnosno prodaju akcija iz člana 52a stav 1. ovog zakonaputem javnog tendera i putem berze.

Član 262a

Ako aktom Vlade Republike Srbije nije drukčije određeno, odredbe ovog zakona Odredbe ovog zakona o trgovini hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu i ponudi za preuzimanje akcija ne primenjuju se:

1) na prenos svojine bez naknade na akcijama koje su izdale banke, sa državne zajednice Srbija i Crna Gora na Republiku Srbiju po osnovu Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03);

2) na trgovinu akcijama koje su izdale banke kad je zakoniti imalac tih akcija Republika Srbija po osnovu Zakona o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03) i Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana («Službeni list SRJ», broj 36/02);

3) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kad je zakoniti imalac tih akcija Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital;

3a) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kada je, u skladu sa zakonom, zakoniti imalac tih akcija Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka;

3b) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kada su zakoniti imaoci tih akcija posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pismenoj formi, ovlastili Agenciju za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu;

4) na trgovinu akcijama koje su izdale banke, kad se ta trgovina vrši u postupku unovčenja imovine banaka u stečaju, odnosno likvidaciji u kojima funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način trgovine hartijama od vrednosti iz stava 1. ovog člana.

Odredbe člana 1. stav 1. tač. 1)-3) i člana 2. ovog zakona primenjivaće se i u slučajevima kada je odluka o prodaji akcija javnim tenderom doneta pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Ostavite komentar