Predlog zakona o izmenama Zakona o hemikalijama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA

Član 1.

U Zakonu o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11), naziv poglavlja II. menja se i glasi:

„II. OVLAŠĆENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE”.

Član 2.

Član 5. briše se.

Član 3.

U članu 6. st. 2. i 3. brišu se.

Član 4.

U članu 30. stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 5.

Član 48. briše se.

Član 6.

Član 61. briše se.

Član 7.

U članu 67. stav 7. briše se.

Član 8.

U članu 68. stav 5. briše se.

Član 9.

U članu 76. stav 2. briše se.

Član 10.

Član 81a briše se.

Član 11.

U članu 82. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 12.

U članu 86. stav 3. menja se i glasi:

„Inspekcije iz stava 2. ovog člana međusobno sarađuju, odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama, razmenjuju informacije, pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora. ”

Član 13.

Član 87. briše se.

Član 14.

U članu 88. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 15.

U članu 6. stav 1, članu 7. st. 2. i 3, članu 10. stav 4, članu 11. stav 3, članu 15. stav 3, članu 16. stav 6, članu 17. stav 2, članu 18. st. 1. 2, članu 19. st. 3, 4. i 5, članu 20. stav 5, članu 26. st. 2. i 3, članu 30, članu 31. st. 2. 3. i 5, članu 33. stav 2, članu 34. stav 3, članu 35. stav 3, članu 36. st. 2. i 3, članu 38. st. 3. i 4, članu 39. stav 3, članu 40. st. 1, 2. i 6, članu 41, članu 42. stav 2, članu 43. stav 1, članu 45, članu, 46. st. 3.i 4, članu 49. st. 1. i 3, članu 53. st. 1, 2, 3, 4 i 5, članu 54, članu 55. st. 2, 3, i 5, članu 56. st. 1, 3, i 4, članu 57. st. 1, članu 58, članu 59, članu 60. stav 4, članu 63. stav 3, članu 65. stav 5, članu 67. st. 1. i 4, članu 68. stav 2, članu 70. stav 1, članu 72. stav 3, članu 73. st. 3, 4. i 5, članu 74. st. 1. i 4, članu 75. st. 1. i 2, članu 76. stav 1, članu 77. st. 1. i 2, članu 78. st. 1. i 2, članu 81. st. 1.i 4, članu 82, članu 83. st. 1, 2 i 3, članu 84. st. 1, 3. i 4, članu 85. st. 1, 2. 3, 4 i 5, članu 89. stav 3, članu 97. tač. 11), 17), 24) i 26), članu 98. tač. 1), 8), 9), 10), 11), 12), 13) i 15), članu 99. st. 1. i 2. reč: „Agencija” u određenom padežu, zamenjuje se rečima: „ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine”, u odgovarajućem padežu.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. tačka 9. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenja životne sredine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE POSTIŽU

Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11) je jedan od zakona koji je pripremljen u postupku usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske unije koji ovu oblast uređuje koherentno i celovito. Zakon je koncipiran tako da sadrži 15 poglavlja: Osnovne odredbe, Agencija za hemikalije, Integrisano upravljanje hemikalijama, Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i skladištenje hemikalija, Savetnik za hemikalije, Integralni registar hemikalija, Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, Uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija, Dozvole za obavljanje delatnosti stavljanja u promet i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, Detergenti, Sistematsko praćenje hemikalija, Dostupnost podataka, Nadzor, Kaznene i Prelazne i završne odredbe.

Agencija za hemikalije je osnovana kao javna agencija Odlukom o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09). Ova odluka doneta je na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 9. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka). Takođe, Zakonom o javnim agencijama propisano je da prava osnivača u ime Republike Srbije vrši Vlada ako posebnim zakonom nije što drugo određeno (član 8).

Agencija ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar (tačka 3. Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije).

Agencija u okviru svog delokruga vrši sledeće poslove državne uprave kao poverene poslove (tačka 5. Odluke), i to:

1) donosi podzakonske propise za sprovođenje Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima;

2) donosi Spisak klasifikovanih supstanci;

3) donosi rešenja o upisu hemikalije u Registar hemikalija i vodi taj registar;

4) vodi Integralni registar hemikalija;

5) objavljuje liste supstanci koje izazivaju zabrinutost;

6) sprovodi postupak prethodnog obaveštenja i postupak dobijanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija;

7) izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;

8) izdaje odobrenja za korišćenje surfaktanta u detergentu;

9) izrađuje i sprovodi projekte kojima se prati da li se hemikalije stavljaju u promet i koriste na takav način da nemaju štetan uticaj po zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu;

10) objavljuje liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu;

11) donosi rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea;

12) izdaje odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda;

13) se stara o proceni tehničkog dosijea biocidnog proizvoda;

14) priprema godišnje deklaracije o proizvodnji, preradi i korišćenju hemikalija sa lista propisanih zakonom kojim se uređuje zabrana razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovo uništavanje, kao i godišnje deklaracije o proizvodnji diskretnih organskih supstanci i obavlja druge poslove u skladu sa tim zakonom.

Agencija je osnivanjem preuzela od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja potreban broj zaposlenih, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja – koji su Agenciji bili potrebni za obavljanje poslova iz njenog delokruga sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine.

Agencija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na biocidne proizvode hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11).

Cilj donošenja ovog zakona jeste uvođenje novih standarda u upravljanju hemikalijama. Navedeni ciljevi biće najefikasnije ostvarivani preko Ministartva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, u okviru unutrašnje organizacione jedinice koja je u njegovom sastavu, nego preko Agencije za hemikalije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. izmenjen naziv poglavlja II ovog zakona.

U članu 2. brisana je nadležnost Agencije za hemikalije.

U članu 3 brisana je nadležnost Agencije za hemikalije u pogledu propisivanja naknada, kao i vršenje poverenih poslova u oblasti upravljanja hemikalijama.

U čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. brisane su naknade koje su prihod Agencije.

U članu. 12, 13. i 14. preciziran je inspekcijski nadzor i brisan je nadzor nad radom Agencije.

U članu 15. izvršeno je terminološko usaglašavanje.

U članu 16 propisano je stupanje na snagu zakona.

IV.ANALIZA EFEKATA

Određivanje problema koje zakon treba da reši

Ovaj zakon je koncipiran tako da obrađuje pitanja funkcionisanja Agencije za hemikalije i plaćanja naknada za upravljanje hemikalijama. Funkcionisanje Agencije kao regulatornog tela za upravljanje hemikalijama sagledano je sa stanovišta prakse u drugim zemljama i mogućnosti vršenja javnih ovlašćenja Agencije u drugom organizacionom obliku.

Pri predlaganju rešenja kojim se menja status Agencije za hemikalije uzeti su primeri postojeće prakse u drugim zemljama: Slovenija (Ured za upravljanje hemikalijama), Poljska (Biro za hemikalije), Slovačka (Centar za supstance i preparate), Švedska (Švedska agencija za hemikalije) i dr.

Cilj koji se postiže

Osnovni cilj donošenja ovog zakona je uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije, osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalijama sa zemljama EU i drugim zemljama, osiguravajući konkurentnost privrede, a podstičući razvoj bezbednijih alternativa.

Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešavanje problema?

Druge mogućnosti nisu razmatrane s obzirom da je i do sada ova oblast bila uređena zakonom. Ova oblast je zakonski rešena u svim zemljama Evrope, a i šire.

Zašto je donošenje zakona najbolje rešenje problema?

EU propisi ne preciziraju na koji način treba da se organizuju nadležnosti državnih organa koji su zaduženi za implementaciju pravnih tekovina EU, pod uslovom da su nadležnosti jasno odvojene i ne sprečavaju potpunu implementaciju. Međutim, početak procesa aproksimacije obezbeđuje jedinstvenu mogućnost za pregled postojećeg institucionalnog uređenja i razmatra mogućnosti poboljšanja učinka.

Poslove Agencije za hemikalije će vršiti Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine čime će se obezbediti efikasnije sprovođenje Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima.

Na koga će i kako uticati rešenja predložena u zakonu?

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) samostalnost obavljanja poslova upravljanja hemikalijama preko organizacionih oblika državne uprave na koje se primenjuje Zakon o državnoj upravi, bez poveravanja poslova državne uprave drugim pravnim licima (javna agencija).

2) pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom, prometom hemikalija.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima?

Primena ovog zakona ne izaziva nove troškove građanima, privredi, posebno malim i srednjim preduzećima.

Da li pozitivni efekti donošenja zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Efekti donošenja ovog zakona opravdavaju troškove njegove primene jer se njegovim donošenjem obezbeđuje delotvornije, racionalnije i ekonomičnije zadovoljavanje svrhe obavljanja poslova državne uprave, odnosno vršenja javnih ovlašćenja koje je do sada imala Agencija za hemikalije

Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Donošenje ovog zakona uticaće na ukidanje naknada za izdavanje rešenja, odobrenja i licenci u oblasti upravljanja hemikalijama. Umesto naknada za izdavanje upravnih akata podnosioci zahteva plaćaće administrativne takse, čiji će iznosi biti propisani posebnim zakonom o administrativnim taksama.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Javna rasprava o Nacrtu zakona nije sprovedena po posebnom programu javne rasprave Vlade.

Koje će mere tokom primene zakona biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona?

1) ukidanje Agencije za hemikalije kao regulatornog tela i preuzimanje poslova Agencije, zaposlenih, prava, obaveza, predmeta, opreme, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturskog materijala kome nije istekao rok čuvanja;

2) organizaciju poslova upravljanja hemikalijama u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine kroz uređivanje unutrašnje organizacije u kojoj će se obavljati ti poslovi.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za obavljanje poslova upravljanja hemikalijama. Funkcionisanje vršenja poslova obezbediće se preuzimanjem poslova i sredstava Agencije za hemikalije prelaskom zaposlenih na tim poslovima, radi obavljanja predmetnih poslova.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJA ZAKONA PO HITNOM POSTPKU

Saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, s obzirom da bi nedonošenje zakona po navedenom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice u pogledu ekonomičnog i efikasnog vršenja poslova upravljanja hemikalijama.

S obzirom na kompleksnost i povezanost materije donošenjem zakona po hitnom postupku obezbeđuju se zakonodavni, organizaciono-institucionalni i drugi uslovi za funkcionisanje sistema upravljanja hemikalijama u Republici Srbiji.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Naročito opravdani razlog za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. Ustava Republike Srbije, sastoji se u potrebi da se obezbede neophodni uslovi za efikasno vršenje poslova upravljanja hemikalijama.

hemikaliju prilikom svakog uvoza.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O HEMIKALIJAMA KOJE SE MENJAJU

II. AGENCIJA ZA HEMIKALIJE OVLAŠĆENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA

Član 5.

Radi obezbeđivanja administrativnih uslova za kvalitetno, efikasno i bezbedno upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, Vlada će osnovati Agenciju za hemikalije (u daljem tekstu: Agencija), kao samostalnu, razvojnu, stručnu i regulatornu organizaciju koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Na osnivanje, pravni položaj i finansiranje Agencije primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne agencije.

Vlada daje saglasnost na akta kojima se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji.

Član 6.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE je nadležno da:

1) donosi podzakonske propise za sprovođenje Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima;

2) donosi Spisak klasifikovanih supstanci;

3) donosi rešenja o upisu hemikalije u Registar hemikalija i vodi taj registar;

4) vodi Integralni registar hemikalija;

5) objavljuje Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost;

6) sprovodi postupak prethodnog obaveštenja i postupak dobijanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija;

7) izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;

8) izdaje odobrenja za korišćenje surfaktanta u detergentu;

9) izrađuje i sprovodi projekte kojima se prati da li se hemikalije stavljaju u promet i koriste na takav način da nemaju štetan uticaj po zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu;

10) objavljuje liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu;

11) donosi rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea;

12) izdaje odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda;

13) se stara o proceni tehničkog dosijea biocidnog proizvoda;

14) priprema godišnje deklaracije o proizvodnji, preradi i korišćenju hemikalija sa lista propisanih zakonom kojim se uređuje zabrana razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovo uništavanje, kao i godišnje deklaracije o proizvodnji diskretnih organskih supstanci i obavlja druge poslove u skladu sa tim zakonom;

15) vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zajedničkog tela za integrisano upravljanje hemikalijama;

16) pruža informacije i stručna uputstva privrednim subjektima, jedinicama lokalne samouprave i inspektorima za sprovođenje ovog i drugih zakona za čije sprovođenje je nadležno Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE kao i da daje stručnu ocenu o svojstvima i nameni određenih hemikalija;

17) ostvaruje saradnju sa Evropskom agencijom za hemikalije, agencijama drugih zemalja i sekretarijatima međunarodnih konvencija koji uređuju upravljanje hemikalijama i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave raznim aspektima upravljanja hemikalijama;

18) sprovodi aktivnosti kojima informiše javnost o uticaju hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu, merama za smanjenje rizika i bezbednom korišćenju hemikalija;

19) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju biocidni proizvodi i drugim zakonima.

Agencija propisuje, uz saglasnost Vlade, bliže kriterijume, visinu, način obračuna i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikalijama, visinu naknade za procenu mera za smanjenje rizika i načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost, kao i visinu drugih naknada utvrđenih ovim zakonom.

Poslove iz stava 1. tač. 1) do 14) ovog člana Agencija vrši kao poverene poslove.

III. INTEGRISANO UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA

Član 7.

Da bi se ostvarili principi strateškog pristupa upravljanja hemikalijama, obezbedilo adekvatno upravljanje hemikalijama u svim fazama životnog ciklusa hemikalija od proizvodnje odnosno uvoza do odlaganja, kao i da bi se doprinelo održivom razvoju Republike Srbije, ministar nadležan za životnu sredinu (u daljem tekstu: Ministar), u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem osniva Zajedničko telo za integrisano upravljanje hemikalijama (u daljem tekstu: Zajedničko telo).

Zajedničko telo osniva se od predstavnika državnih organa, Agencije MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA, industrije, naučnoistraživačkih organizacija i nevladinih organizacija.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zajedničkog tela.

Zadatak Zajedničkog tela je da priprema Integrisan program upravljanja hemikalijama i akcione planove za sprovođenje tog programa, kao i da prati ostvarivanje programa i akcionih planova i koordinira poslove koji su u vezi sa bezbednim upravljanjem hemikalijama.

Integrisan program upravljanja hemikalijama donosi Vlada.

IV. KLASIFIKACIJA, PAKOVANJE, OBELEŽAVANJE I SKLADIŠTENJE HEMIKALIJA

1. Opšte odredbe o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju

Član 10.

Klasifikacija hemikalije i određenog proizvoda vrši se na osnovu procene njihovih fizičkih i hemijskih svojstava, svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi, svojstava koja utiču na životnu sredinu, kao i utvrđenih kriterijuma za klasifikaciju u određene klase opasnosti.

Opasna hemikalija je hemikalija koja se može klasifikovati u najmanje jednu od klasa opasnosti.

U okviru klasa opasnosti hemikalija se može dalje različito klasifikovati na osnovu puta izlaganja ljudi ili životne sredine toj hemikaliji ili na osnovu prirode efekata hemikalije.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje način klasifikacije hemikalije i određenog proizvoda.

Član 11.

Supstanca se klasifikuje u skladu sa klasifikacijom supstance istog hemijskog sastava iz Spiska klasifikovanih supstanci.

Ako se supstanca ne nalazi na Spisku klasifikovanih supstanci ili nije na tom spisku klasifikovana za sve klase opasnosti i razlike unutar tih klasa, klasifikacija te supstance vrši se na osnovu postojećih podataka o svojstvima te supstance, odnosno na osnovu rezultata novih ispitivanja njenih svojstava i upoređivanjem tih podataka, odnosno rezultata sa utvrđenim kriterijumima za klasifikaciju hemikalije.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE donosi Spisak klasifikovanih supstanci.

3. Metode ispitivanja

Član 15.

Nova ispitivanja hemikalije radi klasifikacije vrše se po propisanim metodama.

Toksikološka i ekotoksikološka ispitivanja sprovode se u laboratorijama čiji je rad usklađen sa principima dobre laboratorijske prakse.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija.

4. Pakovanje, obeležavanje, oglašavanje i evidentiranje podataka

Član 16.

Ambalaža opasne hemikalije i određenog proizvoda mora da odgovara svojstvima, svrsi i načinu korišćenja hemikalije ili proizvoda i mora da bude obeležena na propisan način.

Ambalaža opasne hemikalije, određenog proizvoda i određene smeše koja nije opasna, ali sadrži barem jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna, mora da bude obeležena tako da naročito sadrži trgovačko ime hemikalije, imena određenih opasnih supstanci sadržanih u smeši, ime i adresu snabdevača hemikalije, količinu hemikalije u ambalaži kao i grafičke prikaze, oznake i tekst koji ukazuje na opasna svojstva hemikalije.

Ambalaža hemikalije i određenog proizvoda mora da bude obeležena i na srpskom jeziku.

Određena opasna hemikalija mora da bude obeležena tako da opasnost mogu da raspoznaju osobe sa posebnim potrebama, a ambalaža određene opasne hemikalije treba da ima zatvarač koji otežava otvaranje od strane dece.

Način obeležavanja i pakovanja opasne hemikalije zavisi od toga da li se ta hemikalija pakuje i u unutrašnjoj i u spoljašnjoj ambalaži, odnosno da li se opasna hemikalija nalazi u jedinstvenoj ambalaži koja služi i za stavljanje u promet i za transport.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje način pakovanja i obeležavanja hemikalije i određenog proizvoda.

Član 17.

Snabdevač opasne hemikalije i određene smeše koja nije opasna, ali sadrži barem jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna, dužan je da u oglasnoj poruci istakne njena opasna svojstva i da je oglašava na takav način da se njeni korisnici ne dovode u zabludu o opasnim svojstvima hemikalije.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje način oglašavanja hemikalije.

Član 18.

Propis o načinu klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda iz člana 10. stav 4, člana 16. stav 6. i člana 17. stav 2. ovog zakona Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE donosi u skladu sa propisima EU.

Pored propisa iz stava 1. ovog člana Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE donosi i propis kojim se uređuje način klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN.

Hemikalija i određeni proizvod se mogu klasifikovati, pakovati, obeležiti i oglašavati u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana ili iz stava 2. ovog člana.

Član 19.

Snabdevač je dužan da vodi evidenciju o hemikalijama koja naročito sadrži podatke o identitetu hemikalije, distributerima odnosno daljim korisnicima i količinama hemikalija koje su im isporučene, kao i o zbirnim količinama hemikalija koje su prodate potrošačima u kalendarskoj godini.

Snabdevač je dužan da prikuplja sve podatke o hemikalijama koji se odnose na klasifikaciju i obeležavanje kao i druge podatke koji su mu potrebni radi sprovođenja ovog zakona.

Evidenciju iz stava 1. ovog člana i podatke iz stava 2. ovog člana snabdevač je dužan da čuva najmanje 10 godina posle poslednje proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalije i da ih dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE na njen zahtev.

Ako je snabdevač svoje poslove ili deo svojih poslova ustupio trećem licu, obaveza čuvanja podataka prelazi na to lice, a ako je prestao sa radom odgovorno lice snabdevača dužno je da odmah po prestanku rada te podatke dostavi Agenciji MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje način vođenja evidencije o hemikalijama.

5. Bezbednosni list

Član 20.

Snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list (safety data sheet) kada stavlja u promet opasnu hemikaliju, hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne – bioakumulativne – toksične (u daljem tekstu: PBT) ili veoma perzistentne – veoma bioakumulativne (u daljem tekstu: vPvB) i druge hemikalije koje imaju svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi.

Izvoznik hemikalije iz stava 1. ovog člana dužan je da dostavi bezbednosni list uvozniku, a ako je to moguće bezbednosni list treba da bude na jeziku zemlje u koju se izvozi.

Bezbednosni list sadrži naročito identifikaciju hemikalije, podatke o svojstvima hemikalije, načinu korišćenja, preventivne mere, mere za smanjenje rizika i podatke o snabdevaču hemikalije.

Ako su sačinjeni izveštaj o bezbednosti hemikalije i scenario izloženosti, informacije navedene u bezbednosnom listu moraju da odgovaraju informacijama iz izveštaja o bezbednosti hemikalije, a scenario izloženosti mora da bude naveden u aneksu bezbednosnog lista.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje kriterijume za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB i bliži sadržaj bezbednosnog lista.

6. Izveštaj o bezbednosti hemikalije

Član 26.

Na osnovu procene bezbednosti hemikalije utvrđuju se mere za smanjenje i kontrolu rizika koji predstavlja supstanca.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje način na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije i sadržinu izveštaja o bezbednosti hemikalije.

Izveštaj o bezbednosti hemikalije Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE se dostavlja na srpskom jeziku, a može se dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU.

8. Alternativni hemijski naziv supstance

Član 30. .

U bezbednosnom listu ili prilikom obeležavanja na ambalaži opasne supstance sadržane u smeši može da se upotrebi alternativni hemijski naziv za tu supstancu tako da se koristi naziv kojim se identifikuju najvažnije hemijske funkcionalne grupe ili da se koristi druga alternativna odrednica.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik opasne supstance sadržane u smeši podnosi zahtev Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Alternativni hemijski naziv može da se upotrebi ako korišćenje hemijskog naziva supstance može da dovede do povrede poslovne tajne ili prava na intelektualnu svojinu i ako alternativni hemijski naziv pruža dovoljno informacija za preduzimanje mera koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu i kontrolu rizika pri rukovanju smešom.

Alternativni hemijski naziv može da se upotrebi za supstancu koja ima određena svojstva.

Za procenu opravdanosti zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva plaća se naknada.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje svojstva supstance za koju može da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadržaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Član 31.

Agencija može u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva iz člana 30. stav 2. da traži od podnosioca zahteva da dostavi dodatne podatke neophodne za donošenje odluke za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. st. 3. i 4. ovog zakona Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE izdaje odobrenje za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Alternativni hemijski naziv podnosilac zahteva može da počne da koristi 45 dana posle dana podnošenja zahteva ako Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE nije tražila dodatne podatke, odnosno 45 dana posle dana podnošenja dodatnih podataka.

Agencija može doneti rešenje o stavljanju van snage odobrenja za upotrebu alternativnog hemijskog naziva ako se na osnovu novih informacija ustanovi da alternativni hemijski naziv ne pruža dovoljno informacija za preduzimanje mera koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu i kontrolu rizika pri rukovanju smešom.

U slučaju iz stava 4. ovog člana Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE može da odobri drugi alternativni hemijski naziv za tu supstancu.

Na rešenje iz st. 2, 4. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Član 33.

Određena opasna hemikalija koja se stavlja u promet kao proizvod namenjen za opštu upotrebu može da se prodaje u specijalizovanim prodavnicama za hemikalije, a u drugim prodavnicama mora da se drži odvojeno od ostale robe tako da ne dolazi u dodir sa drugom robom, da bude van domašaja dece i da potrošača ne dovodi u zabludu o njenoj nameni.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje bliže uslove za držanje opasne hemikalije u prodajnom prostoru i način obeležavanja tog prostora.

V. SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Član 34.

Snabdevač opasnih hemikalija dužan je da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama (u daljem tekstu: savetnik za hemikalije).

Izuzetno od stava 1. ovog člana određeni snabdevači opasnih hemikalija nisu dužni da obezbede savetnika za hemikalije.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje vrstu, sektor i oblast delatnosti snabdevača iz stava 2. ovog člana.

Član 35.

Savetnik za hemikalije mora da ima odgovarajuću stručnu spremu i položen ispit za savetnika za hemikalije.

Provera znanja savetnika za hemikalije vrši se svakih šest godina.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje stručnu spremu, program obuke i način provere znanja savetnika za hemikalije.

Član 36.

Obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije po propisanom programu, vrši pravno lice ili preduzetnik koji ispunjava uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i tehničke opremljenosti za sprovođenje obuke.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE izdaje odobrenje pravnom licu ili preduzetniku koje je ispunio uslove iz stava 1. ovog člana.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje uslove koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije.

VI. INTEGRALNI REGISTAR HEMIKALIJA

Član 38.

Integralni registar hemikalija koje se nalaze na tržištu Republike Srbije sastoji se od Registra hemikalija i Registra biocidnih proizvoda kao i podataka o sredstvima za zaštitu bilja.

Podaci o sredstvima za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana su naročito podaci o trgovačkom imenu sredstva za zaštitu bilja, nazivu i svojstvima aktivnih supstanci, dozvoljenim načinima korišćenja, licu koje ih stavlja u promet i količinama koje su stavljene u promet, a koje je organ nadležan za zaštitu bilja dobio u postupku registracije na osnovu zakona kojim se uređuju sredstva za zaštitu bilja.

Organ nadležan za zaštitu bilja dostavlja Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE podatke iz stava 2. ovog člana jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet u prethodnoj godini.

Integralni registar hemikalija Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE vodi i kao elektronsku bazu podataka u cilju razmene podataka i integrisanog upravljanja hemikalijama.

1. Registar hemikalija

Član 39.

U Registar hemikalija upisuju se hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana u Registar hemikalija ne upisuju se hemikalije koje imaju određena svojstva ili se koriste za određene svrhe, a stavljaju se u promet u količinama koje su ispod propisane donje granice na godišnjem nivou, kao i druge određene hemikalije.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje određene hemikalije koje se ne upisuju u Registar hemikalija kao i donju granicu količine hemikalije određenih svojstava i načina korišćenja ispod koje se ta hemikalija ne upisuje u Registar hemikalija.

Član 40.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik (u daljem tekstu: lice koje upisuje hemikalije) dužan je da podnese prijavu Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE radi upisa hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini.

Poverljive podatke koji su potrebni za upis hemikalija u Registar hemikalija strani proizvođač može da dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE neposredno ili preko zastupnika koji je dužan da priloži ovlašćenje za zastupanje.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži: ime i adresu, poreski identifikacioni broj, vrstu delatnosti, ime odgovornog lica u preduzeću, a gde je propisano obaveze da ima savetnika za hemikalije i njegovo ime.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana dostavlja se dosije o svakoj hemikaliji, a za hemikaliju za koju je propisano da mora da ima bezbednosni list i taj list.

Dosije o hemikaliji naročito sadrži:

1) trgovačko ime hemikalije i drugu identifikaciju hemikalije;

2) podatke o količini hemikalije stavljene u promet;

3) podatke o svakom načinu korišćenja hemikalije za koje lice koje upisuje hemikalije zna;

4) podatke o hemijskom sastavu.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje sadržinu dosijea o hemikaliji.

Član 41.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE u roku od šest meseci od dana prijema prijave proverava iz dosijea potpunost podataka o hemikalijama.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE donosi rešenje o upisu hemikalije u Registar hemikalija za hemikalije čiji je dosije potpun i za koje je u skladu sa ovim zakonom dostavljen bezbednosni list.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE u rešenju o upisu hemikalije u Registar hemikalija upisuje registarski broj svake hemikalije iz stava 2. ovog člana.

Član 42.

Lice koje je upisalo hemikalije u Registar hemikalija dužno je da svake naredne godine u roku datom u članu 40. stav 1. ovog zakona za te hemikalije dostavi podatke o količinama stavljenim u promet i druge izmene podataka u dostavljenim dosijeima o hemikaliji.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje koji se podaci o svakoj hemikaliji vode u Registru hemikalija.

2. Upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar hemikalija

Član 43.

Da bi se omogućila kontrola rizika i obezbedila zamena određene supstance sa odgovarajućom bezbednijom alternativnom supstancom Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE objavljuje Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost formira se od supstanci koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 i 2, mutagene kategorije 1 i 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 i 2, kao i supstanci identifikovanih kao PBT ili vPvB supstance.

Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost formira se i od supstanci koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 45.

Dalji korisnik koji koristi supstancu koja izaziva zabrinutost odnosno smešu koja sadrži tu supstancu dužan je da dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE prijavu iz člana 40. stav 1. ovog zakona sa dosijeom o hemikaliji radi upisa hemikalije u Registar hemikalija.

Član 46.

Dosije o hemikaliji za supstancu koja izaziva zabrinutost odnosno smešu koja sadrži tu supstancu pored podataka iz člana 40. ovog zakona sadrži i bliži opis načina korišćenja te supstance ili smeše koja je sadrži, opis mera za smanjenje rizika za taj način korišćenja kao i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja.

Dosije o hemikaliji iz stava 1. ovog člana sadrži, ako su dostupni, i podatke o mogućim alternativnim supstancama, opasnostima odnosno riziku koje te alternativne supstance mogu da predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i tehničke i socio-ekonomske podatke o izvodljivosti zamene ovih supstanci alternativnim supstancama.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE vrši stručnu procenu dostavljenih podataka, mera za smanjenje rizika i predloga načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost iz dosijea o hemikaliji.

Ako Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE proceni da mere za smanjenje rizika odnosno načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost nisu odgovarajuće donosi rešenje kojim nalaže izmene i dopune predloženih mera za smanjenje rizika odnosno načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost i određuje rok za izvršenje naloženih mera.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje koje donosi ministar po žalbi iz stava 5. ovog člana je konačno.

Član 48.

Za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i za procenu mera za smanjenje rizika i načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost ne plaća se naknada.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se naročito u zavisnosti od broja i količine hemikalija koje su u prethodnoj godini stavljene u promet.

VII. OGRANIČENJA I ZABRANE PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA

Član 49.

Za hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje ograničenja odnosno zabrane njihove proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja (u daljem tekstu: ograničenja i zabrane).

Propis iz stava 1. ovog člana sadrži zabranjene odnosno dozvoljene načine korišćenja, kao i druge uslove za proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenje supstance, smeše ili proizvoda.

Ukoliko se iz tehničkih, socijalnih i ekonomskih razloga za određenu supstancu, smešu ili proizvod ne mogu odmah da primene ograničenja i zabrane, Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE istim propisom određuje rokove od kada ograničenja i zabrane postaju obavezni za primenu.

VIII. UVOZ I IZVOZ ODREĐENIH OPASNIH HEMIKALIJA

1. Postupak prethodnog obaveštenja

Postupak prethodnog obaveštenja

Član 53.

Postupak prethodnog obaveštenja za izvoz sprovodi se tako što Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE dostavlja nadležnom organu zemlje u koju se izvozi obaveštenje o izvozu hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa ovog spiska u takvoj koncentraciji da se prema ovom zakonu obeležava kao opasna, kao i obaveštenje o izvozu proizvoda koji sadrži hemikaliju sa Spiska hemikalija za PIC postupak.

Izvoznik hemikalije i proizvoda iz stava 1. ovog člana dužan je da pre izvoza podnese zahtev Agenciji MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja i da uz zahtev dostavi informaciju koja sadrži naročito identitet hemikalije, podatke o sebi i uvozniku hemikalije ili proizvoda, kao i podatke o svojstvima te hemikalije i merama za smanjenje rizika.

Na osnovu informacije iz stava 2. ovog člana Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE priprema obaveštenje za zemlju u koju se izvozi i sprovodi postupak prethodnog obaveštenja.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE izdaje izvozniku iz stava 2. ovog člana potvrdu da je sproveden postupak prethodnog obaveštenja.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje proceduru i rokove u kojima se sprovodi postupak prethodnog obaveštenja, u kojim slučajevima nije potrebno dalje sprovoditi postupak prethodnog obaveštenja, sadržaj obaveštenja o izvozu, kao i dokumente koji se dostavljaju radi sprovođenja tog postupka.

Sastavni deo propisa iz stava 5. ovog člana je i Spisak hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja

Član 54.

Postupak prethodnog obaveštenja za uvoz sprovodi se za hemikalije čija je proizvodnja, stavljanje u promet i korišćenje zabranjeno odnosno ograničeno prema propisima zemlje iz koje se uvozi, tako što Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE nakon dobijanja obaveštenja o izvozu od nadležnog organa zemlje iz koje se uvozi informiše taj organ da je primila obaveštenje.

2. PIC postupak

Član 55.

PIC postupak sprovodi se za uvoz odnosno izvoz hemikalije koja se nalazi na Spisku hemikalija za PIC postupak odnosno za hemikaliju koja sadrži supstancu sa ovog spiska u takvoj koncentraciji da se prema ovom zakonu obeležava kao opasna.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE je dužna da dostavi Sekretarijatu Roterdamske konvencije odgovor u vezi sa uvozom svake hemikalije sa spiska Roterdamske konvencije.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE je dužna da dostavi odgovor o uvozu hemikalije koja nije na spisku Roterdamske konvencije, nadležnom organu zemlje iz koje se uvozi, ako ta zemlja zahteva prethodnu saglasnost prema PIC postupku.

Odgovor iz st. 2. i 3. ovog člana može da bude saglasnost, saglasnost pod određenim uslovima odnosno nesaglasnost, a priprema se na osnovu utvrđenih ograničenja i zabrana iz člana 49. ovog zakona ili na osnovu akta kojim se dozvoljava stavljanje u promet hemikalije u skladu sa zakonima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja odnosno biocidni proizvodi.

Odgovor iz st. 2. i 3. ovog člana za sredstva za zaštitu bilja Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE priprema u saradnji sa organom nadležnim za zaštitu bilja, a za hemikalije koje imaju pesticidno dejstvo sa organom nadležnim za te hemikalije.

Član 56.

Izvoznik je dužan da za hemikaliju koja se nalazi na Spisku hemikalija za PIC postupak odnosno za hemikaliju koja sadrži supstancu sa ovog spiska u takvoj koncentraciji da se prema ovom zakonu obeležava kao opasna, podnese zahtev Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za sprovođenje PIC postupka.

Izuzetno od stava 1. ovog člana izvoznik nije dužan da podnese zahtev za sprovođenje PIC postupka za hemikaliju sa spiska Roterdamske konvencije ako je zemlja članica Roterdamske konvencije za tu hemikaliju dostavila odgovor Sekretarijatu te konvencije.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana traži od nadležnog organa zemlje u koju se izvozi prethodnu saglasnost prema PIC postupku.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE izdaje izvozniku koji je podneo zahtev za sprovođenje PIC postupka potvrdu da je sproveden PIC postupak i u nju upisuje odgovor iz člana 55. stav 4. ovog zakona.

Izvoznik iz stava 4. ovog člana je dužan da postupa u skladu sa odgovorom nadležnog organa zemlje u koju se izvozi.

Član 57.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje proceduru i rokove u kojima se sprovodi PIC postupak, kao i sadržaj zahteva za sprovođenje PIC postupka.

Sastavni deo propisa iz stava 1. ovog člana je Spisak hemikalija za PIC postupak.

3. Ostale odredbe koje se odnose na uvoz i izvoz hemikalija

Član 58.

Izvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalija i proizvoda koji sadrže supstancu sa tog spiska, dužan je da Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informacije o izvezenim količinama, zemlji u koju je izvozio hemikalije odnosno proizvode i opšte podatke o uvozniku.

Uvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, dužan je da Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi pored podataka iz člana 42. stav 1. ovog zakona i informaciju o zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku.

Uvoznik proizvoda koji sadrži hemikaliju sa Spiska hemikalija za PIC postupak dužan je da Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informaciju o uvezenim količinama, zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE na osnovu podataka iz st. 1, 2. i 3. ovog člana vodi Evidenciju uvezenih i izvezenih hemikalija odnosno proizvoda po postupku prethodnog obaveštenja i PIC postupku u vidu elektronske baze podataka.

Član 59.

Izvoznik je dužan da dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE informacije koje zahteva nadležni organ zemlje članice Roterdamske konvencije o tranzitu hemikalije sa spiska Roterdamske konvencije preko teritorije te zemlje najkasnije 30 dana pre dana prvog tranzita ili osam dana pre svakog sledećeg tranzita.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE nadležnom organu zemlje članice Rotrdamske konvecije iz stava 1. ovog člana dostavlja informacije o tranzitu hemikalije najkasnije 15 dana pre dana prvog tranzita ili pre svakog sledećeg tranzita.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje spisak zemalja članica Roterdamske konvencije koje zahtevaju informacije o tranzitu hemikalija i sadržaj tih informacija.

Član 60.

Određene opasne hemikalije i proizvodi čije je korišćenje zabranjeno ne smeju se izvoziti.

Pored hemikalija iz stava 1. ovog člana ne smeju se izvoziti ni hemikalije, a naročito pesticidi čija čistoća nije u skladu sa propisanom, kao i hemikalije čiji rok upotrebe ističe šest meseci posle izvoza.

Spisak opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen sadrži naročito naziv opasne hemikalije odnosno proizvoda, brojeve kojima se identifikuje hemikalija odnosno proizvod i tarifni broj opasne hemikalije, odnosno proizvoda.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje Spisak opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen.

Član 61.

Za stručnu procenu podataka koje dostavlja izvoznik radi sprovođenja postupka prethodnog obaveštenja i PIC postupka plaća se naknada.

IX. DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA I DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA

Član 63.

Stavljanje u promet određenih opasnih hemikalija (u daljem tekstu: naročito opasne hemikalije) mogu da obavljaju samo pravna lica ili preduzetnici koji imaju dozvolu za obavljanje delatnosti prometa tih hemikalija.

Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija izdaje se pravnom licu ili preduzetniku koji je obezbedio takvo skladištenje i čuvanje naročito opasnih hemikalija da one ne mogu biti dostupne licima koja ih mogu koristiti u nedozvoljene svrhe i koji je utvrdio preventivne mere za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje naročito opasne hemikalije za koje se izdaje dozvola, kao i naročito opasne hemikalije za koje nije potrebna dozvola.

Član 65.

Zahtev za izdavanje dozvole iz člana 63. stav 1. i člana 64. stav 1. ovog zakona naročito sadrži ime i adresu podnosioca zahteva, podatke o naročito opasnim hemikalijama i svrhu za koju se dozvola traži.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija prilaže se dokaz da je obezbeđeno odgovarajuće skladište i da su utvrđene preventivne mere za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija prilaže se obrazloženje za način korišćenja naročito opasne hemikalije, način čuvanja tih hemikalija, kao i dokaz da fizičko lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

Preventivne mere iz stava 2. ovog člana odnose se naročito na bezbedno čuvanje odnosno skladištenje naročito opasnih hemikalija, bezbednosne procedure, kao i na način sprovođenja interne kontrole bezbednosnih procedura i rukovanja naročito opasnim hemikalijama.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje:

1) obrazac zahteva i obrazac dozvole za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;

2) uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Član 67.

Dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija uvozniku, proizvođaču odnosno daljem korisniku izdaje Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.

Dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik, kao i dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija izdaje nadležan organ jedinice lokalne samouprave.

U dozvolu iz člana 63. stav 1. i člana 64. stav 1. ovog zakona naročito se upisuje naziv imaoca dozvole, svrha za koju se dozvola izdaje, rok važenja dozvole, kao i uslovi za bezbedno čuvanje i skladištenje odnosno bezbedno čuvanje i korišćenje utvrđeni u postupku izdavanja dozvole.

Nadležan organ jedinice lokalne samouprave dostavlja jednom godišnje izveštaj o izdatim dozvolama iz stava 2. ovog člana Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Na rešenje iz st. 1, 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija ne plaća se naknada.

Član 68.

Rok važenja dozvole iz člana 66. stav 3. ovog zakona može se produžiti na zahtev imaoca dozvole.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ili organ jedinice lokalne samouprave vrši procenu zahteva za produženje dozvole i produžuje dozvolu ako su i dalje ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Za produženje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija NE plaća se naknada.

Član 70.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE odnosno organ jedinice lokalne samouprave oduzeće dozvolu iz člana 63. stav 1. i člana 64. stav 1. ovog zakona ako su u postupku izdavanja dozvole dostavljeni netačni podaci i ako više nisu ispunjeni uslovi iz dozvole.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Član 72.

Imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija može da vrši promet naročito opasnih hemikalija pravnim licima odnosno preduzetnicima koji ih koriste u industrijske ili profesionalne svrhe, kao i drugim imaocima dozvole za obavljanje delatnosti prometa ili dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija dužan je da pored evidencije iz člana 19. ovog zakona vodi i evidenciju o potrošačima kojima je prodata ili ustupljena bez naknade naročito opasna hemikalija.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje način vođenja evidencije o prometu naročito opasne hemikalije.

X. DETERGENTI

Član 73.

Proizvođač detergenta stavlja detergent u promet ako surfaktant sadržan u tom detergentu ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti i ako hemikalije i surfaktanti sadržani u detergentu ispunjavaju druge uslove propisane ovim zakonom.

Proizvođač detergenta iz stava 1. ovog člana je pravno lice ili preduzetnik koji stavlja detergent ili surfaktant u promet, a koji iste proizvodi, uvozi ili koji menja karakteristike detegrenta i pakuje odnosno menja obeležavanje detergenta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, detergent koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti može da se stavi u promet ako je Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE izdalo odobrenje za korišćenje tog surfaktanta u detergentu (u daljem tekstu: odobrenje) ili je donet akt kojim se odobrava korišćenje surfaktanta u detergentu u EU.

Proizvođač detergenta iz stava 3. ovog člana dužan da je Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE dostavi overenu kopiju akta kojim se odobrava korišćenje surfaktanta u detergentu u EU.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje kriterijume i metode ispitivanja biorazgradljivosti surfaktanta.

Član 74.

Proizvođač detergenta iz člana 73. stav 3. ovog zakona podnosi zahtev Agenciji MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za dobijanje odobrenja pre stavljanja detergenta sa tim surfaktantom u promet.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se i tehnički dosije o surfaktantu koji naročito sadrži identitet surfaktanta, rezultate ispitivanja biorazgradljivosti surfaktanta, informacije o surfaktantu i metabolitima biorazgradnje, podatke o količini surfaktanta u detergentu koji je stavljen u promet, predviđen način korišćenja detergenta, kao i predlog procene rizika koji predstavlja surfaktant.

Tehnički dosije iz stava 2. ovog člana dostavlja se na srpskom jeziku, a može se dostaviti i na engleskom jeziku kao jednom od jezika u službenoj upotrebi u EU.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE bliže propisuje sadržinu tehničkog dosijea o surfaktantu.

Član 75.

Ako je to potrebno za procenu rizika koji predstavlja surfaktant, Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE može u roku od 90 dana od dana podnošenja zahteva iz člana 74. stav 1. ovog zakona da zahteva da se dostave dodatne informacije.

Ukoliko podnosilac zahteva ne postupi u skladu sa zahtevom iz stava 1. ovog člana, Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE zaključkom zahtev odbacuje kao nepotpun.

Na zaključak iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje koje donosi ministar po žalbi iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Član 76.

Na osnovu tehničkog dosijea iz člana 74. stav 2. ovog zakona Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE utvrđuje da li:

1) surfaktant koji je sadržan u detergentu ispunjava kriterijume primarne biorazgradljivosti;

2) se detergent sa tim surfaktantom koristi za industrijske ili profesionalne svrhe;

3) se detergent koristi na takav način da se surfaktant malo ispušta u životnu sredinu;

4) je rizik koji taj surfaktant predstavlja po zdravlje ljudi i životnu sredinu mali uzimajući u obzir količinu surfaktanta u detergentu koji je stavljen u promet i način korišćenja tog detergenta, a poredeći taj rizik sa socio-ekonomskom koristi pri upotrebi tog detergenta i imajući u vidu korist od njegove upotrebe za bezbednost hrane i sprovođenje higijene.

Za procenu tehničkog dosijea o surfaktantu ne plaća se naknada.

Član 77.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINEu roku od 12 meseci od dana podnošenja potpunog tehničkog dosijea o surfaktantu izdaje odobrenje ako su ispunjeni uslovi iz člana 76. ovog zakona.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE u odobrenju može da odredi uslove za stavljanje u promet i korišćenje surfaktanta kao sastojka detergenta.

Imalac odobrenja dužan je da se pridržava uslova za stavljanje u promet i korišćenje surfaktanta kao sastojka detergenta.

Na rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Član 78.

Imalac odobrenja je dužan da dostavi tehnički dosije o surfaktantu ažuriran novim informacijama o količini surfaktanta u detergentu koji je stavljen u promet, odnosno o novom načinu korišćenja tog detergenta na zahtev Agencije MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.

Ako Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE na osnovu informacija iz stava 1. ovog člana proceni da surfaktant ne ispunjava uslove iz člana 76. ovog zakona može da donese:

1) novo odobrenje u kome se određuju uslovi za korišćenje tog surfaktanta;

2) rešenje o prestanku važenja odobrenja i u tom rešenju da odredi rok u kom se taj surfaktant odnosno detergent koji ga sadrži mora da povuče sa tržišta.

Na rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Član 81.

Proizvođač detergenta dužan je da čuva rezultate ispitivanja kojima se potvrđuje da je ispunjen kriterijum potpune aerobne biorazgradljivosti surfaktanata i da ih dostavi Agenciji MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

na njen zahtev.

Pored obaveza u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje, proizvođač detergenta je dužan da detergent obeleži i u skladu sa propisom o obeležavanju detergenta donetim na osnovu ovog zakona.

Proizvođač detergenta koji je namenjen opštoj upotrebi dužan je da sačini List o sastavu detergenta i da ga čuva pet godina, kao i da određene podatke sadržane u tom listu učini dostupnim javnosti na svojoj internet stranici.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE propisuje specifičan način obeležavanja detergenata, sadržaj Liste o sastavu detergenta, kao i podatke iz tog lista koje treba učiniti dostupnim javnosti.

Član 81a

Za davanje stručne ocene o svojstvima i nameni određenih hemikalija u vezi sa primenom ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, kao i za utvrđivanje, na osnovu procene svojstava, namene i korišćenja da li je određena hemikalija detergent i slično, plaća se naknada.

XI. SISTEMATSKO PRAĆENJE HEMIKALIJA

Član 82.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE izrađuje i sprovodi projekte za praćenje stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, praćenje njihovih metabolita i putanje hemikalija u životnoj sredini i živim organizmima radi praćenja rizika koje hemikalije predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu odnosno kontrole načina korišćenja supstanci koje izazivaju zabrinutost i sprovođenja ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija.

Sredstva za sprovođenje projekata iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se iz prihoda Agencije.

Za sprovođenje projekata iz stava 1. ovog člana Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE može da angažuje naučnoistraživačke organizacije.

Član 83.

Centar za kontrolu trovanja dostavlja Agenciji MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE podatke prikupljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE podatke iz stava 1. ovog člana može da koristi samo za kontrolu rizika koji pojedine hemikalije predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE dostavlja Centru za kontrolu trovanja informacije o hemikalijama i svojstvima hemikalija sa kojima raspolaže, a koje su neophodne za njegov rad.

Informacije iz stava 3. ovog člana Centar za kontrolu trovanja može u hitnim slučajevima da dobije i od lica koje stavlja u promet hemikalije.

Dobijene informacije Centar za kontrolu trovanja i drugi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici mogu da koriste samo u medicinske svrhe odnosno radi preventivnih i mera lečenja, naročito u hitnim slučajevima i ne mogu da se koriste u druge svrhe.

XII. DOSTUPNOST PODATAKA

Član 84.

Javnosti su dostupni podaci koji se dostavljaju Agenciji MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE u postupku upisa hemikalije u Registar hemikalija kao i drugi podaci sa kojima Agencija raspolaže, a naročito:

1) hemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi opasne supstance sadržane u hemikaliji;

2) trgovačko ime hemikalije;

3) klasifikacija i obeležavanje hemikalije;

4) podaci o fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije;

5) podaci o putanji supstance i njenoj sudbini u životnoj sredini;

6) rezultati toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja hemikalije;

7) prag efekta;

8) uputstvo za bezbedno rukovanje;

9) analitičke metode za identifikaciju opasne supstance u slučaju njenog ispuštanja u životnu sredinu i za određivanje direktne izloženosti ljudi.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, javnosti su dostupni i podaci iz obaveštenja iz člana 53. ovog zakona.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE će smatrati poslovnom tajnom i neće učiniti dostupne javnosti:

1) podatke o punom sastavu smeše;

2) preciznu namenu i način primene supstance;

3) vezu između proizvođača, uvoznika i daljih korisnika u lancu snabdevanja;

4) preciznu količinu hemikalija proizvedenih ili stavljenih u promet.

U hitnim slučajevima, kada je to neophodno zbog bezbednosti i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE može da učini dostupnim i podatke iz stava 3. ovog člana.

Član 85.

Lice koje u skladu sa odredbama ovog zakona dostavlja podatke Agenciji MINISTARSTU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE u postupku upisa hemikalije u Registar hemikalija, u postupku izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija i drugim postupcima, kao i podatke koje dostavlja Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE na njen zahtev, a koji nisu navedeni u članu 84. st. 1. i 2. ovog zakona, može označiti određene podatke kao poverljive.

Svako može podneti zahtev da mu se učine dostupni podaci kojima raspolaže Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.

Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE neće tražiocu iz stava 2. ovog člana omogućiti pristup podacima koji su označeni kao poverljivi ako proceni da je pristup tim podacima potrebno ograničiti u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i o tome donosi rešenje.

Pre donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana, Agencija MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE je dužna da konsultuje lice koje je te podatke označilo kao poverljive.

Zaposleni u Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, u Centru za kontrolu trovanja, zdravstveni radnici, kao i druga lica kojima su, u obavljanju poslova dostupni poverljivi podaci, dužni su da ih čuvaju i po prestanku obavljanja tih poslova.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

XIII. NADZOR

Član 86.

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.

Inspekcijski nadzor vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine preko inspektora za zaštitu životne sredine, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko sanitarnih inspektora i ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora.

Inspekcije iz stava 2. ovog člana međusobno sarađuju, odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama, razmenjuju informacije, pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora, a Agenciji dostavljaju informacije o rezultatima i nalazima izvršenih inspekcija.

INSPEKCIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MEĐUSOBNO SARAĐUJU, ODNOSNO MEĐUSOBNO SE OBAVEŠTAVAJU O PREDUZETIM MERAMA, RAZMENJUJU INFORMACIJE, PRUŽAJU NEPOSREDNU POMOĆ I PREDUZIMAJU ZAJEDNIČKE MERE I AKTIVNOSTI ZNAČAJNE ZA SPROVOĐENJE NADZORA.

Jedinica lokalne samouprave vrši inspekcijski nadzor nad poslovima koji su joj povereni ovim zakonom.

Član 87.

Nadzor nad radom Agencije u vršenju poverenih poslova iz člana 6. ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava.

Član 88.

Ministarstva iz člana 86. stav 2. ovog zakona sporazumom obrazuju zajedničko telo radi obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava.

U radu zajedničkog tela učestvuje Agencija.

Sporazumom iz stava 1. ovog člana uređuju se i pitanja programiranja inspekcijskog nadzora.

Član 89.

Inspektori za zaštitu životne sredine, sanitarni i tržišni inspektori (u daljem tekstu: inspektori) mogu da vrše uzorkovanje i preliminarnu kontrolu sadržaja hemikalije i proizvoda radi utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi za stavljanje u promet odnosno za korišćenje hemikalije i proizvoda.

Prilikom uzimanja uzoraka pravno odnosno fizičko lice ili preduzetnik dužan je da nadležnom inspektoru stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi ispitivanja.

Troškove uzorkovanja i ispitivanja hemikalije i proizvoda snosi pravno ili fizičko lice ili preduzetnik od kog je uzorak uzet, ako se u konačnom postupku utvrdi da ne odgovara propisanim svojstvima. Ako uzorak odgovara propisanim svojstvima troškovi uzorkovanja i ispitivanja hemikalije i proizvoda padaju na teret sredstava predviđenih finansijskim planom Agencije za hemikalije MINISTARSTVA NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.

XIV KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Član 97.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) hemikaliju i određeni proizvod koji stavlja u promet ne klasifikuje, odnosno ne obeležava i pakuje u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega (član 9 stav 1);

2) u svrhu klasifikacije hemikalije sprovodi ispitivanja na primatima (član 14. stav 2);

3) stavlja u promet opasnu hemikaliju i određenu smešu koja nije opasna, ali sadrži bar jednu supstancu koja je klasifikovana kao opasna, a u oglasnoj poruci ne istakne njena opasna svojstva i oglašava je na takav način da se njeni korisnici dovode u zabludu o opasnim svojstvima hemikalije (član 17. stav 1);

4) stavlja opasnu hemikaliju u promet, kao i hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao PBT ili vPvB i druge hemikalije koje imaju svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona, a ne dostavi bez naknade, u štampanoj ili elektronskoj formi bezbednosni list (safety data sheet) na srpskom jeziku svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja (član 20. stav 1);

5) ne dostavi bezbednosni list uvozniku (član 20 stav 2);

6) bezbednosni list ne sadrži podatke iz člana 20. stav 3. ovog zakona;

7) informacije navedene u bezbednosnom listu ne odgovaraju informacijama iz izveštaja o bezbednosti hemikalije, a scenario izloženosti ne bude naveden u aneksu bezbednosnog lista, a sačinjeni su izveštaj o bezbednosti hemikalije i scenario izloženosti (član 20. stav 4);

8) ne vrši izmene i dopune sadržaja bezbednosnog lista u skladu sa novim saznanjima o hemikaliji, a naročito o saznanjima koja mogu uticati na mere za smanjenje i kontrolu rizika odnosno opasnosti hemikalije, kao i o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet ili korišćenja hemikalije (član 23. stav 1);

9) nije dostavio svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja kome je hemikalija isporučena u prethodnih 12 meseci izmenjen i dopunjen bezbednosni list (član 23 stav 2);

10) ne dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja informacije dovoljne za bezbednu upotrebu proizvoda koji sadrži supstancu koja ima propisane karakteristike i koncentracije (član 27 stav 1);

11) bez odobrenja Agencije MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE u bezbednosnom listu ili prilikom obeležavanja na ambalaži opasne supstance sadržane u smeši upotrebi alternativni hemijski naziv za tu supstancu ili to ne uradi u skladu sa odobrenjem (član 30. stav 1. i član 31. st. 2. i 5);

12) ne skladišti opasne hemikalije na takav način da ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životnu sredinu (član 32 . stav 1);

13) ne sakuplja, skladišti i bezbedno odlaže ostatke opasnih hemikalija i praznu ambalažu u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom (član 32. stav 2);

14) ne obezbedi savetnika za hemikalije i ako taj savetnik nema propisanu stručnu spremu i dokaz o položenom ispitu (član 34. stav 1. i član 35. stav 1);

15) ne podnese u određenom roku prijavu za upis hemikalija u Registar hemikalija za hemikaliju za koju je propisana obaveza upisa u taj registar ili u prijavi za upis hemikalija u taj registar navede netačne podatke (član 40. stav 1);

16) za hemikaliju koja je upisana u Registar hemikalija ne dostavi u propisanom roku podatke o količinama stavljenim u promet i druge izmene podataka u dostavljenim dosijeima o hemikalijama ili dostavi netačne podatke (član 42. stav 1);

17) za supstancu koja izaziva zabrinutost odnosno smešu koja sadrži tu supstancu ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, prijavu i dosije o hemikaliji radi upisa u Registar hemikalija (član 45 );

18) se ne pridržava mera za smanjenje rizika i načina sistematskog praćenja korišćenja supstance koja izaziva zabrinutost iz rešenja o upisu hemikalije u Registar hemikalija (član 47 stav 2);

19) se ne pridržava ograničenja i zabrana propisanih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega (član 50);

20) izveze određene opasne hemikalije i proizvode čije je korišćenje zabranjeno (član 60 stav 1);

21) stavlja u promet naročito opasne hemikalije ako nema dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija (član 63. stav 1);

22) se ne pridržava preventivnih mera iz člana 63. stav 2. ovog zakona i uslova za bezbedno čuvanje i skladištenje, kao i ako ne dostavi odmah po saznanju sve izmene podataka koje je dostavio u postupku izdavanja dozvole (član 69 );

23) vrši promet naročito opasnih hemikalija pravnim licima odnosno preduzetnicima koji ih ne koriste u industrijske ili profesionalne svrhe kao i drugim licima koja nemaju dozvolu za obavljanje delatnosti prometa ili dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija (član 72.stav 1);

24) stavlja u promet detergent koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti, a nema odobrenje za korišćenje tog surfaktanta u detergentu koje je izdala Agencija MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, odnosno nema akt kojim se u EU odobrava korišćenje surfaktanta u detergentu (član 73 stav 3);

25) ako se ne pridržava uslova iz odobrenja za stavljanje u promet i korišćenje surfaktanta kao sastojka detergenta (član 77 stav 3);

26) ne povuče sa tržišta surfaktant odnosno detergent koji ga sadrži u roku utvrđenom u rešenju Agencije MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (član 78 stav 2).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se izreći novčana kazna u srazmeri sa visinom učinjene štete, neizvršene obaveze ili vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet privrednog prestupa, a najviše do dvadesetostrukog iznosa učinjene štete, neizvršene obaveze ili vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet privrednog prestupa.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određene privredne delatnosti do 10 godina.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu se uz izrečenu kaznu može izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova do 10 godina.

2. Prekršaji

Član 98.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne vodi evidenciju i ne prikuplja podatke u skladu sa članom 19 18. st. 1. i 2. ovog zakona i te podatke ne čuva najmanje 10 godina posle poslednje proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ili ih ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE na njen zahtev (član 19);

2) bezbednosni list ne dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev ako oni nabavljaju smešu iz člana 21. ovog zakona;

3) nije na zahtev daljeg korisnika ili distributera dostavio bezbednosni list za opasnu hemikaliju namenjenu opštoj upotrebi (član 22);

4) izmenjen i dopunjen bezbednosni list ne sadrži napomenu „Revidiran“ i datum kada su izvršene izmene, odnosno dopune (član 23. stav 3);

5) na zahtev potrošača ne dostavi bez naknade informacije o supstanci iz člana 27. stav 1. ovog zakona (član 27. stav 2);

6) ne razmenjuje sa proizvođačima, uvoznicima, distributerima i daljim korisnicima nova saznanja o opasnim svojstvima hemikalije, kao i druge informacije koje su u vezi sa podacima iz bezbednosnog lista, a odnose se na određene načine upotrebe te hemikalije (član 29);

7) određenu opasnu hemikaliju ne drži odvojeno od ostale robe tako da ne dolazi u dodir sa drugom robom i bude van domašaja dece, kao i ako potrošača dovodi u zabludu o njenoj nameni (član 33. stav 1);

8) pre izvoza hemikalije i proizvoda iz člana 53. stav 1. ovog zakona ne podnese zahtev Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja ili ako uz zahtev nije dostavio informaciju koja sadrži propisane podatke (član 53.. stav 2);

9) ne podnese zahtev Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za sprovođenje PIC postupaka za propisane hemikalije ili ne postupi u skladu sa odgovorom zemlje u koju se izvozi (član 56. st. 1. i 5);

10) ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za propisane hemikalije i proizvode u propisanom roku informacije o izvezenim količinama, zemlji u koju su izvezene hemikalije odnosno proizvodi i opšte podatke o uvozniku (član 58.. stav 1);

11) ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za propisane hemikalije u propisanom roku pored podataka iz člana 42. stav 1. ovog zakona i informacije o zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku (član 58.stav 2);

12) ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE za proizvod koji sadrži hemikaliju sa Spiska hemikalija za PIC postupak u propisanom roku informacije o uvezenim količinama, zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku (član 58. stav 3);

13) ako ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE informacije koje zahteva nadležni organ zemlje članice Roterdamske konvencije o tranzitu hemikalije preko teritorije te zemlje u propisanom roku (član 59 . stav 1);

14) ne vodi pored evidencije iz člana 19. ovog zakona i evidenciju o potrošačima kojima je prodata odnosno ustupljena bez naknade naročito opasna hemikalija (član 72. stav 2);

15) ne čuva rezultate ispitivanja kojima se potvrđuje da je ispunjen kriterijum potpune aerobne biorazgradljivosti surfaktanta ili ih ne dostavi Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE na njen zahtev (član 81. stav 1);

16) detergent ne obeleži u skladu sa odredbama ovog zakona i u skladu sa propisom o obeležavanju detergenta donetim na osnovu ovog zakona (član 81. stav 2);

17) ne sačini List o sastavu detergenta ili taj list ne čuva pet godina ili određene podatke sadržane u tom listu ne učini dostupnim javnosti na svojoj internet stranici (član 81. stav 3).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana može se izreći novčana kazna u srazmeri sa visinom pričinjene štete ili neizvršene obaveze, vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet prekršaja, a najviše do dvadesetostrukog iznosa tih vrednosti.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti do tri godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se preduzetniku uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine.

Član 99.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ako:

1) u postupku prethodnog obaveštenja ne dostavi nadležnom organu zemlje u koju se izvozi obaveštenje o izvozu hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa ovog spiska u takvoj koncentraciji da prema ovom zakonu mora da se obeleži kao opasna kao i obaveštenje o izvozu proizvoda koji sadrži hemikaliju sa Spiska hemikalija za PIC postupak (član 53. stav 1);

2) nakon dobijanja obaveštenja o izvozu od nadležnog organa zemlje iz koje se uvozi ne informiše taj organ da je primio obaveštenje (član 54 );

3) ne dostavi Sekretarijatu Roterdamske konvencije odgovor u vezi sa uvozom svake hemikalije sa spiska Roterdamske konvencije (član 55. stav 2);

4) nadležnom organu zemlje iz koje se uvozi ne dostavi odgovor o uvozu hemikalije koja nije na spisku Roterdamske konvencije, a za koju ta zemlja zahteva prethodnu saglasnost prema PIC postupku (član 55. stav 3);

5) na zahtev nadležnog organa zemlje članice Roterdamske konvencije preko čije teritorije se obavlja tranzit hemikalija sa spiska Roterdamske konvencije ne dostavi tražene informacije najkasnije 15 dana pre dana prvog tranzita odnosno pre svakog sledećeg tranzita (član 59. stav 2);

6) ne izda odobrenje za korišćenje surfaktanta u detergentu u roku od 12 meseci od dana podnošenja potpunog tehničkog dosijea o surfaktantu, ako su ispunjeni uslovi iz člana 76. ovog zakona (član 77. stav 1);

7) ne učini dostupnim javnosti podatke o hemikalijama iz člana 84. st. 1. i 2. ovog zakona;

8) učini dostupnim javnosti podatke o hemikalijama koje se smatraju poslovnom tajnom iz člana 84. stav 3. ovog zakona osim u hitnim slučajevima kada je to neophodno zbog bezbednosti i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine (član 84. stav 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u Agenciji MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE može se uz izrečenu kaznu izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju od jedne godine.

I Z J A V A

O USKLAĐENOSTI NACRTA PROPISA SA ACQUIS COMMUNAUTAIRE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

2. Naziv nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta

Predlog zakona o izmenama Zakona o hemikalijama

Draft Law on Amenments of the Law on Chemicals

3. Usklađenost nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta sa aquis communitaire-om

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov VIII – Politike saradnje, član 72 i 111 – Životna sredina

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

– član 111, opšti rok (član 72)

a) odredbe primarnih izvora prava EU

Naslov VIII – Politike saradnje SSP

– član 111 – Životna sredina;

– ispunjava u potpunosti

Predlog zakona je u skladu sa članom 111. SSP jer doprinosi saradnji u oblasti životne sredine usklađivanjem srpskih propisa sa pravnim tekovinama EU

potpuno usklađen

b) odredbe sekundarnih izvora prava EU

Uredba (EC) br 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006 o registraciji, evaluaciji, odobravanju i ograničavanju hemikalija (rEACH), uspostavlja Evropsku agenciju za hemikalije, o izmenama Direktive 1999/45/EC kojom se ukida Uredba Saveta (EEZ) br 793/93 i Uredba Komisije (EZ) br 1488/94, kao i Direktiva Saveta 76/769/EEC i Direktive 91/155/EEC komisijE, 93/67/EEC, 93/105/EC i 2000/21/EC

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

32006R1907

Potpuno usklađeno

Uredba (EC) br.1272/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 16. decembra 2008 o klasifikaciji, označavanju i pakovanju supstanci i smeša, izmene i ukidanje Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC, kao i izmene Uredbe (EC) No 1907/2006 (Tekst od značaja za EEP)

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance)

32008R1272

Potpuno usklađeno

Direktiva 98/8/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 16. februara 1998 o stavljanju biocidnih proizvoda na tržištu

Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 concerning the placing of biocidal products on the market

31998L0008

Potpuno usklađeno

Ovim zakonom obezbeđuje se reforma institucionalnog okvira u oblasti zaštite životne sredine u sklopu Nacionalne Strategije Republike Srbije za aproksimaciju u oblasti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 80/11) – Opšta Strategija institucionalnog okvira (Odeljak 4.3.) i 5.3 Strategija za institucionalnu aproksimaciju.

EU propisi ne preciziraju na koji način treba da se organizuju nadležnosti državnih organa koji su zaduženi za implementaciju pravnih tekovina EU, pod uslovom da su nadležnosti jasno odvojene i ne sprečavaju potpunu implementaciju. Međutim, početak procesa aproksimacije obezbeđuje jedinstvenu mogućnost za pregled postojećeg institucionalnog uređenja i razmatra mogućnosti poboljšanja učinka.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09). Pri predlaganju odluke kojim se menja status Agencije za hemikalije posebno treba imati u vidu postojeću praksu u drugim zemljama: Slovenija (Ured za upravljanje hemikalijama), Poljska (Biro za hemikalije), Slovačka (Centar za supstance i preparate), Švedska (Švedska agencija za hemikalije) i dr.

Poslove Agencije za hemikalije će vršiti Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine čime će se obezbediti efikasno sprovođenje Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima.

v) ostali izvori prava EU

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta sa aquis communitaire-om

4. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

5. Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

6. Da li je nacrt zakona, drugog propisa i opšteg akta preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

7. Učešće konsultanata u izradi nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predlog zakona pripremilo je Ministartsvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Ostavite komentar