Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Član 1.

U Zakonu o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), u članu 2. stav 3. tačka 3) menja se i glasi:

„3) proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom;”.

U tački 6) reči: „pogrebne usluge” zamenjuju se rečju: „sahranjivanje”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) pogrebna delatnost;”.

U stavu 4. reči: „tač. 1) do 4)” zamenjuju se rečima: „tač. od 1) do 7) i tač. od 11) do 13)”.

U stavu 5. posle reči: „uslove” dodaju se reči: „i način”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) gradski i prigradski prevoz putnika je prevoz putnika unutar naseljenih mesta ili između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave, koji obuhvata javni linijski prevoz autobusom, trolejbusom, tramvajem, metroom, žičarom, putničkim brodom, skelom i čamcem za privredne svrhe, kao i obezbeđivanje mesta za ukrcavanje i iskrcavanje putnika (stanica, stajališta i plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz putnika u domaćoj linijskoj plovidbi i sl. kao saobraćajnih objekata koji se koriste u tim vidovima prevoza);”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) upravljanje grobljima i sahranjivanje je: upravljanje i održavanje groblja; održavanje grobnog mesta i naplata naknade za održavanje grobnog mesta; obezbeđivanje, davanje u zakup i prodaja uređenih grobnih mesta; pokopavanje i ekshumacija posmrtnih ostataka, kremiranje i ostavljanje pepela pokojnika; održavanje objekata koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela, rozarijum, kolumbarijum, krematorijum); održavanje pasivnih grobalja i spomen-obeležja;”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) pogrebna delatnost je preuzimanje i prevoz posmrtnih ostataka od mesta smrti, odnosno mesta na kome se nalazi umrla osoba (stan, zdravstvena ustanova, instituti za sudsku medicinu i patologiju, ustanove socijalne zaštite i druga mesta) i prevoz do mesta određenog posebnim propisom (patologije, sudske medicine, groblja, krematorijuma, aerodroma, poslovnog prostora pogrebnog preduzeća u kom postoje propisani uslovi za smeštaj i čuvanje pokojnika), organizaciju sahrane i ispraćaja sa pribavljanjem potrebne dokumentacije za organizaciju prevoza i sahranjivanja, čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju i pripremanje pokojnika za sahranjivanje;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) upravljanje javnim parkiralištima je usluga održavanja javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima (zatvoreni i otvoreni prostori), organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja, usluga uklanjanja nepropisno parkiranih, odbačenih ili ostavljenih vozila, premeštanje parkiranih vozila pod uslovima propisanim ovim i drugim posebnim zakonom, postavljanje uređaja kojima se po nalogu nadležnog organa sprečava odvoženje vozila, kao i uklanjanje, premeštanje vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, kao i vršenje naplate ovih usluga;”.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) upravljanje pijacama je komunalno opremanje, održavanje objekata na pijacama (pijačnog poslovnog prostora, uključujući i kioske i tezge na otvorenom prostoru), davanje u zakup tezgi na pijacama i organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda;”.

Tačka 11) menja se i glasi:

„11) održavanje čistoće na javnim površinama je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na javnim površinama, kao i održavanje javnih česmi, bunara, fontana, kupališta, plaža i toaleta kao komunalnih objekata;”.

U tački 12) posle reči: „investiciono održavanje” dodaje se zapeta i reč: „rekonstrukcija”, a posle reči: „sanacija zelenih” dodaje se zapeta.

Tačka 13) menja se i glasi:

„13) dimničarske usluge obuhvataju čišćenje i kontrolu dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja, vađenje i spaljivanje čađi u dimovodnim objektima, pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i merenje emisije dimnih gasova i utvrđivanje stepena korisnosti ložišnog uređaja, osim u slučajevima kada navedene poslove obavljaju pravna lica ili preduzetnici ovlašćeni u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, kao i zakonom kojim je uređena oblast efikasnog korišćenja energije;”.

Tačka 14) menja se i glasi:

„14) delatnost zoohigijene obuhvata poslove: hvatanja, prevoza, zbrinjavanja, smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja u prihvatilište; kontrole i smanjenja populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka; neškodljivog uklanjanja i transporta leševa životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu; sprovođenja mera za smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih mikroorganizama merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama.”.

Član 3.

Posle člana 3. dodaju se naziv iznad člana i član 3a, koji glase:

„Rodna neutralnost izraza

Član 3a

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.”.

Član 4.

U članu 4. stav 3. tačka 3) posle reči: „razvoja” dodaje se zapeta i reči: „koja su definisana posebnim zakonom koji uređuje određenu komunalnu delatnost;”.

U stavu 4. posle reči: „životne sredine” dodaje se zapeta i reči: „opšte uređenosti naselja, spoljnog izgleda objekta i uređenosti površina,”.

U stavu 5. reči: „sledeća merila za obavljanje komunalnih delatnosti” brišu se, a tač. od 1) do 4) zamenjuju se tač. od 1) do 3), koje glase:

„1) merila za obavljanje komunalnih delatnosti, i to za: minimalni obim koji obuhvata područja, odnosno broj stanovništva za koje se pruža određena komunalna usluga; učestalost pružanja komunalne usluge; sadržaj komunalne usluge; pokazatelj kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga;

2) sadržinu, način i uslove za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti iz člana 2. stav 3. ovog zakona, kojim se posebno uređuje: stručna osposobljenost kadrova i tehnički kapacitet koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za obavljanje određene komunalne delatnosti, ako to nije uređeno drugim propisima;

3) sadržinu i način vođenja evidencije privrednih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost.”.

St. 6, 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 6.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Obezbeđivanje uslova za obavljanje komunalnih delatnosti obuhvata aktivnosti na jačanju kapaciteta i funkcionalnosti komunalne infrastrukture, obezbeđenje sredstava za finansiranje izgradnje komunalne infrastrukture, aktivnosti na praćenju kvaliteta komunalnih usluga, kao i preduzimanje mera za kontinuirano vršenje komunalnih delatnosti u cilju obezbeđenja životnih potreba fizičkih i pravnih lica.”.

Član 5.

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

„Komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 1), komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 2) u delu koji obuhvata odvođenje atmosferskih i otpadnih voda i komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 5) ovog zakona u delu koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima mogu obavljati isključivo javna preduzeća koje osniva jedinica lokalne samouprave, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (u daljem tekstu: društvo kapitala) čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, odnosno čiji je jedini vlasnik jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo čiji je jedini vlasnik to društvo kapitala.”.

Stav 3. briše se.

Član 6.

Naziv iznad člana 8. menja se i glasi:

„Obaveza izveštavanja Ministarstva”

U članu 8. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Jedinica lokalne samouprave dužna je da do kraja februara tekuće godine dostavi Ministarstvu izveštaj, na propisanom obrascu, u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u prethodnoj godini.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da na zahtev Ministarstva dostavi Ministarstvu izveštaj, podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva.”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Vršilac komunalne delatnosti dužan je da na zahtev Ministarstva dostavi Ministarstvu podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva.

Vršioci komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona dostavljaju Ministarstvu izveštaj, na propisanom obrascu, u vezi sa obavljanjem delatnosti do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.”.

Posle dosadašnjih st. 3. i 4. koji postaju st. 5. i 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti propisuje obrazac izveštaja iz st. 1. i 4. ovog člana.”.

Član 7.

Posle člana 8. dodaju se naziv iznad člana i član 8a, koji glase:

„Ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti

Član 8a

Ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti iz člana 2. stav 3. ovog zakona, utvrđuje Ministarstvo.

Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti obrazuje komisiju koja proverava ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, a koju čine po jedan predstavnik: ministarstva nadležnog za poslove privrede, ministarstva nadležnog za poslove energetike, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede, ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, ministarstva nadležnog za poslove infrastrukture, ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove državne uprave, ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, ministarstva nadležnog za poslove veterine, ministarstva nadležnog za poslove zaštite od požara i Ministarstva, koji je ujedno i predsednik komisije (u daljem tekstu: komisija).

Ako komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti doneće rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti vršilaca komunalnih delatnosti, odnosno ako komisija oceni da nisu ispunjeni uslovi, ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Rešenje iz stava 3. ovog člana donosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti plaća se republička administrativna taksa i prihod je budžeta Republike Srbije.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana nije dozvoljena žalba, ali protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo vodi evidenciju privrednih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost.”.

Član 8.

U članu 9. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 6a) ovog zakona ne poveravaju se, već ih mogu obavljati svi privredni subjekti koji ispunjavaju propisane uslove.”.

Posle dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6, koji glase:

„Pre donošenja odluke o poveravanju komunalne delatnosti na delu teritorije jedinice lokalne samouprave, koja je u skladu sa odredbama posebnih zakona ili podzakonskih akata, proglašen za područje od posebnog značaja u smislu zaštite prirodnih dobara ili proglašen kao turistički prostor u smislu zakona kojima se uređuje turizam, jedinica lokalne samouprave pribavlja mišljenje upravljača tog javnog dobra, odnosno upravljača tog turističkog prostora.

Mišljenje iz stava 4. ovog člana upravljač javnog dobra, odnosno turističkog prostora daje u roku od 30 dana, a ukoliko ne postupi u tom roku, jedinica lokalne samouprave može doneti odluku iz stava 4. ovog člana i bez mišljenja tog upravljača.

Jedinica lokalne samouprave ne može doneti odluku o poveravanju poslova uređivanja i održavanja groblja koje je u svojini crkve ili verske zajednice, bez saglasnosti te crkve ili verske zajednice.”.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Na postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno čije se finansiranje obezbeđuje u celosti ili delimično naplatom naknade od korisnika komunalnih usluga, primenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. brišu se.

Član 9.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumom urediti zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti, osim za gradski i prigradski prevoz putnika.

Ukoliko utvrde interes za zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti, opštinsko, odnosno gradsko veće svake jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izradi studije opravdanosti.

Studija opravdanosti sadrži:

1) detaljan prikaz zatečenog stanja u toj komunalnoj delatnosti, finansijsku analizu sa predračunom potrebnih ulaganja, izvore finansiranja i prethodnu finansijsku ocenu opravdanosti zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti;

2) analizu tržišta za tu komunalnu delatnost;

3) detaljni prikaz ekonomski opravdanih i pravno mogućih modela zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti;

4) detaljno obrazloženje predloženog modela zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti sa osvrtom na prednosti i nedostatke tog modela u odnosu na druge moguće modele, posebno u odnosu na dotadašnji model obavljanja komunalne delatnosti;

5) očekivane rezultate predloženog modela, kao i preduslove za postizanje tih rezultata;

6) pregled rizika i predloga za njihovo otklanjanje, odnosno predupređivanje.

Kada rezultati studije opravdanosti upućuju na efikasnost i ekonomičnost zajedničkog obezbeđivanja komunalnih delatnosti, zaključuje se sporazum iz stava 1. ovog člana.”.

Član 10.

U članu 13. posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4, koji glase:

„Odlukom iz stava 1. ovog člana skupština jedinice lokalne samouprave obavezno određuje i način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti, koje se može organizovati elektronskim putem ili na drugi pogodan način.

Ukoliko su rezultati izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga takvi da većina nije zadovoljna pruženom komunalnom uslugom određenog vršioca komunalne delatnosti, jedinica lokalne samouprave pokreće postupak preispitivanja rada tog vršioca komunalne delatnosti i nalaže mu da otkloni nedostatke koji su navedeni u izjašnjavanju korisnika u roku koji ne može biti duži od 90 dana.

Ukoliko vršilac komunalne delatnosti ne postupi u skladu sa stavom 2. ovog člana u pogledu otklanjanja nedostataka kvaliteta pružene komunalne usluge, jedinica lokalne samouprave može raskinuti zaključen ugovor o poveravanju i poveriti obavljanje komunalne delatnosti drugom vršiocu komunalne delatnosti koji ispunjava uslove iz člana 8a ovog zakona.”.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 5, 6. i 7.

Član 11.

U članu 20. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Vozilo, stvar i drugi predmeti koji nisu preuzeti u roku iz stava 1. ovog člana imaju svojstvo napuštene stvari u smislu zakona kojim se uređuju svojinskopravni odnosi.”.

Član 12.

U članu 24. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) prihoda od koncesione naknade, odnosno naknade koju plaća privatni partner na osnovu javnog ugovora, ako je ima;”.

Član 13.

U članu 29. stav 2. menja se i glasi:

„Jedinica lokalne samouprave dužna je da vršiocu komunalne delatnosti dostavi spisak i podatke korisnika komunalnih usluga iz stava 1. ovog člana (ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta), sa ukupno iskazanim iznosom subvencija, do septembra tekuće godine za narednu godinu, kao i da nadoknadi subvencionisani deo cene vršiocu komunalne delatnosti, u periodu od 30 dana od dana izvršenja komunalne usluge.”.

Član 14.

U članu 32. stav 1. menja se i glasi:

„Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i republičkih propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, preko republičkih komunalnih inspektora, u okviru delokruga utvrđenog zakonom.”.

U stavu 2. posle reči: „sprovođenjem” dodaju se reči: „odredaba ovog zakona i republičkih propisa donetih na osnovu ovog zakona, kao i”, a posle reči: „preko” dodaju se reči: „opštinskih, odnosno gradskih”.

St. 4. i 5. menjaju se i glase:

„Poslove republičkog komunalnog inspektora može da obavlja lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke drugog stepena (master akademskih studija ili visoko obrazovanje stečeno u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu zakona kojima se uređuje visoko obrazovanje i koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master), položenim državnim stručnim ispitom za rad u organima uprave i ispitom za inspektora i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Opštinski, odnosno gradski komunalni inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje drugog stepena na master akademskim studijama iz odgovarajuće oblasti, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, a koje je u pogledu prava izjednačeno sa master akademskim studijama, kao i lice koje ima stečeno visoko obrazovanje prvog stepena na osnovnim strukovnim studijama iz odgovarajuće oblasti, odnosno lice koje ima stečeno više obrazovanje, a koje je u pogledu prava izjednačeno sa osnovnim strukovnim studijama, položenim državnim stručnim ispitom za rad u organima uprave i ispitom za inspektora i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.”.

Član 15.

U članu 33. stav 1. posle reči: „republički” dodaje se reč: „komunalni”, a reči: „za komunalne delatnosti” brišu se.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) proverava da li vršilac komunalne delatnosti ispunjava uslove za obavljanje komunalne delatnosti u smislu ovog zakona;”.

U tački 4) reči: „pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju, poslovne prostorije, objekte, postrojenja i uređaje, jedinice lokalne samouprave i vršioca komunalne delatnosti, da” zamenjuju se rečima: „vrši nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u važeće opšte i pojedinačne akte, evidenciju i drugu dokumentaciju, vrši pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja i uređaja jedinice lokalne samouprave i vršioca komunalne delatnosti,”.

St. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Protiv rešenja republičkog komunalnog inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba odlaže izvršenje rešenja, osim u slučajevima propisanim članom 39. stav 4. Zakona o inspekcijskom nadzoru.”.

Stav 4. briše se.

Član 16.

U nazivu iznad člana 34. posle reči: „dužnosti” dodaju se reči: „opštinskog, odnosno gradskog”.

U članu 34. stav 1. menja se i glasi:

„Opštinski, odnosno gradski komunalni inspektor ovlašćen je da:”.

U stavu 1. tačka 1) reč: „pregleda” zamenjuje se rečima: „vrši uvid u”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) fotografiše i snimi prostor u kome se vrši inspekcijski nadzor, kao i druge stvari koje su predmet nadzora;”.

U tački 7) posle reči: „korisniku” dodaju se reči: „izvršenje utvrđenih obaveza, kao i”.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) izriče novčanu kaznu prekršajnim nalogom u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;”.

U tački 9) posle reči: „oceni da” dodaju se reči: „postoji sumnja da”.

Posle tačke 20) dodaje se tačka 20a), koja glasi:

„20a) zabrani obavljanje komunalne delatnosti subjektu koji tu delatnost obavlja suprotno odredbi člana 9. ovog zakona;”.

St. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Opštinski, odnosno gradski komunalni inspektor dužan je da pokrene postupak po prijavi pravnih i fizičkih lica, u vezi sa poslovima iz nadležnosti komunalne inspekcije i da u roku od osam radnih dana obavesti podnosioca prijave o ishodu postupka.

O svakom izvršenom pregledu i svim preduzetim radnjama opštinski, odnosno gradski komunalni inspektor sastavlja zapisnik, u skladu sa zakonom.”.

U stavu 4. reč: „uvid” zamenjuje se rečima: „nadzor, u smislu ovog zakona”.

Član 17.

U članu 39. stav 1. reči: „ne postupi po rešenju iz člana 34. stav 1. tač. 5) ovog zakona” brišu se i dodaju se tač. od 1) do 3), koje glase:

„1) ne postupi po rešenju iz člana 33. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 7) ovog zakona;

2) ne dostavi Ministarstvu izveštaj, podatke i obaveštenja iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) ne postupi u skladu sa članom 17. ovog zakona.”.

U stavu 3. reči: „do jedne godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do tri godine”.

Član 18.

U članu 41. stav 1. tačka 1) posle reči: „podatke” dodaju se reči : „i obaveštenja”, a reči: „1. i 2.” zamenjuju se rečima: „3. i 4.”.

U tački 3) posle reči: „infrastrukturi” dodaje se zapeta i reči: „u cilju redovnog pregleda, popravke ili havarije, u skladu sa članom 21. ovog zakona;”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) kao vršilac komunalne delatnosti ne obavesti korisnike komunalne delatnosti o planiranom prekidu obavljanja komunalne delatnosti u skladu sa članom 15. ovog zakona ili ne obavesti nadležni organ uprave jedinice lokalne samouprave o neplaniranom prekidu obavljanja komunalne delatnosti u skladu sa članom 16. ovog zakona;”.

U tački 7) posle reči: „podataka” dodaju se reči: „u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 3) ovog zakona;”.

U tački 8) posle reči: „propisima” dodaju se reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 10) ovog zakona;”.

U tački 9) posle reči: „namenu” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 12) ovog zakona;”.

U tački 10) posle reči: „postrojenja” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 13) ovog zakona;”.

U tački 11) posle reči: „kontejnere” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 14) ovog zakona;”.

U tački 12) posle reči: „deponije” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 15) ovog zakona;”.

U tački 13) posle reči: „propisima” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 16) ovog zakona;”.

U tački 14) posle reči: „vodotoka” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 17) ovog zakona;”.

Tačka 15) menja se i glasi:

„15) obavlja komunalnu delatnost, suprotno članu 9. ovog zakona.”.

U stavu 3. reči: „do jedne godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do tri godine”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. tačka 8) ovog člana, uz izrečenu kaznu može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta.”.

Član 19.

U članu 42. stav 1. tačka 2) posle reči: „infrastrukturi” dodaju se reči: „u cilju redovnog pregleda, popravke ili havarije, u skladu sa članom 21. ovog zakona;”.

U tački 3) posle reči: „propisima” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 10) ovog zakona;”.

U tački 4) posle reči: „namenu” dodaju se reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 12) ovog zakona;”.

U tački 5) posle reči: „postrojenja” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 13) ovog zakona;”.

U tački 6) posle reči: „kontejnere” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 14) ovog zakona;”.

U tački 7) posle reči: „deponije” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 15) ovog zakona;”.

U tački 8) posle reči: „propisima” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 16) ovog zakona;”.

U tački 9) posle reči: „vodotoka” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 17) ovog zakona;”.

U tački 10) posle reči: „kontejnere” dodaju se reči: „i korpe za otpad, odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 18) ovog zakona;”.

U tački 11) posle reči: „igrališta” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 19) ovog zakona;”.

U tački 12) posle reči: „površine” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 20) ovog zakona;”.

U tački 13) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 13) dodaje se tačka 14), koja glasi:

„14) obavlja komunalnu delatnost, suprotno članu 9. ovog zakona;”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. tačka 3) ovog člana uz izrečenu kaznu može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta.”.

Član 20.

U članu 43. stav 1. tačka 2) posle reči: „infrastrukturi” dodaju se reči: „u cilju redovnog pregleda, popravke ili havarije, u skladu sa članom 21. ovog zakona;”.

U tački 3) posle reči: „propisima” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 10) ovog zakona;”.

U tački 4) posle reči: „namenu” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 12) ovog zakona;”.

U tački 5) posle reči „postrojenja” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 13) ovog zakona;”.

U tački 6) posle reči: „kontejnere” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 14) ovog zakona;”.

U tački 7) posle reči: „deponije” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 15) ovog zakona;”.

U tački 8) posle reči: „propisima” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 16) ovog zakona;”.

U tački 9) posle reči: „vodotoka” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 17) ovog zakona;”.

U tački 10) posle reči: „kontejnere” dodaju se reči: „i korpe za otpad, odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 18) ovog zakona;”.

U tački 11) posle reči: „igrališta” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 19) ovog zakona;”.

U tački 12) posle reči: „površine” dodaje se zapeta i reči: „odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 20) ovog zakona.”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1. tačka 3) ovog člana uz izrečenu kaznu može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta.”.

Član 21.

Podzakonski akti koji se donose u skladu sa odredbama ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da usklade svoja opšta akta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana.

Član 22.

Vršioci komunalnih delatnosti dužni su da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 4. stav 3. tačka 2) ovog zakona usklade svoje poslovanje sa tim podzakonskim aktom.

Član 23.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 15. tačka 13) Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12 i 83/16).

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Ostavite komentar