Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU

RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA

Član 1.

U Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15), u članu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„ 2a) „imovina označenog lica” je imovina iz tačke 2) ovog člana koja se nalazi u svojini ili državini označenog lica ili kojom označeno lice posredno ili neposredno upravlja.”

Član 2.

Član 3.

Naziv odeljka 1. menja se i glasi:

„Liste označenih lica”.

Član 4.

Iznad člana 3. dodaje se naziv člana koji glasi: „Lista označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član”.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Lista označenih lica doneta od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član preuzima se u originalu na engleskom jeziku i objavljuje na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca.

Ministarstvo nadležno za spoljne poslove dužno je da obaveštenje o svakoj promeni na listi označenih lica od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član, u najkraćem mogućem roku dostavi ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Upravi za sprečavanje pranja novca, Upravi carina, Agenciji za privredne registre, Republičkom javnom tužilaštvu, Narodnoj banci Srbije i organima nadležnim za bezbednosne i obaveštajne poslove.

Uprava za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) o svakoj promeni na listi označenih lica iz stava 1. ovog člana obaveštava fizička i pravna lica koja su dužna da primenjuju radnje i mere za sprečavanje finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, propisuje način obaveštavanja iz stava 3. ovog člana.”

Član 5.

Posle člana 3. dodaje se odeljak 2. i naziv odeljka:

„2. Postupak za označavanje lica”.

Član 6.

Naziv člana i član 4. menjaju se i glase:

„Označavanje lica na osnovu rešenja Vlade

Član 4.

Vlada rešenjem utvrđuje listu označenih lica na osnovu:

1) predloga nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta;

2) obrazloženog zahteva druge države.

Vlada, najmanje jednom godišnje, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija, a po pribavljenom mišljenju nadležnih državnih organa iz člana 5. stav 1. ovog zakona razmatra opravdanost stavljanja na listu označenih lica.

Uprava o svakoj promeni na listi označenih lica iz stava 1. ovog člana obaveštava fizička i pravna lica koja su dužna da primenjuju radnje i mere za sprečavanje finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.”

Član 7.

U nazivu člana 5. broj: „2)” briše se.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove ili nadležno javno tužilaštvo ili organ nadležan za bezbednosne i obaveštajne poslove ili Uprava podnosi Vladi pismeni i obrazloženi predlog akta za označavanje lica.

Uz predlog akta iz stava 1. ovog člana prilažu se: podaci o licu; informacije koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta; podaci o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja, kao i mišljenja nadležnih organa iz stava 1. ovog člana.

Vlada, na osnovu opravdanog uverenja odlučuje o stavljanju predloženog lica na listu označenih lica.

Rešenje o stavljanju na listu dostavlja se lično označenom licu, u skladu sa zakonom.

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, upućuje molbu drugoj državi da ograniči raspolaganje imovinom licu koje je rešenjem Vlade stavljeno na listu označenih lica, ukoliko postoji saznanje da označeno lice ima imovinu u drugoj državi.

Molba sadrži podatke o licu, činjenice koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, kao i podatke o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja.”

Član 8.

U nazivu člana 6. broj: „3)” briše se.

U članu 6. stav 2. reči: „u roku od tri radna dana od dana dostavljanja zahteva,” brišu se, a posle reči: „ili vršenje terorističkog akta,” dodaju se reči: „u najkraćem mogućem roku”.

Član 9.

Posle člana 6. dodaje se član 6a koji glasi:

„Član 6a

Rešenje o stavljanju na listu iz čl. 5. i 6. ovog zakona objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i na zvaničnim internet stranicama Uprave i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.”

Član 10.

U nazivu odeljka iznad člana 7. broj: „2.” briše se.

Član 11.

Posle člana 7. dodaju se nazivi članova i čl. 7a i 7b koji glase:

„Stavljanje na listu označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Član 7a

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, predlaže lice za stavljanje na listu označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija:

1) ako je lice, koje je na osnovu rešenja Vlade stavljeno na listu označenih lica, povezano sa licima i organizacijama označenim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija,

2) ako se lice ne nalazi na listi označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana dostavljaju se podaci o licu; informacije koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta; podaci o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja, kao i druge informacije u skladu sa zahtevima nadležnih komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Brisanje sa liste označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Član 7b

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, predlaže brisanje lica sa liste označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija:

1) ako nakon razmatranja opravdanosti stavljanja na listu označenih lica na osnovu člana 4. ovog zakona donese odluku o brisanju sa liste označenih lica;

2) ako je u postupku pred sudom odlučeno u korist označenog lica i lice je brisano sa liste označenih lica;

3) ako je nastupila smrt označenog lica.

Uz predlog se dostavljaju podaci o licu, obrazloženje o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, kao i druge informacije u skladu sa zahtevima nadležnih komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.”

Član 12.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem.

Ako pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da u najkraćem mogućem roku ograniči raspolaganje imovinom označenog lica i o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Upravu.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da ograniči raspolaganje imovinom označenog lica do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, ili obaveštenja da rešenje nije doneto, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi.

Lice iz stava 2. ovog člana ne sme učiniti dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da uz obaveštenje dostavi ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sedište, kao i svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju i druge informacije od značaja za identifikaciju označenog lica, imovine i posla ili drugih sličnih odnosa.

Obaveštenje iz stava 2. i informacije iz stava 5. ovog člana dostavljaju se u pismenoj ili elektronskoj formi, a ako se dostavljaju telefonskim putem, obaveštenje se mora potvrditi u pismenoj formi.

Organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, kao i sudovi i javni beležnici dužni su da pregledaju listu označenih lica pre upisa u registar, odnosno pre sačinjavanja ili potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti. Upis u registar neće se izvršiti, niti će se ugovor o prometu nepokretnosti sačiniti, odnosno potvrditi, u slučaju da je označeno lice predloženo za direktora, odgovorno lice ili većinskog vlasnika privrednog subjekta, udruženja, zadužbine, fondacije ili ako se označeno lice pojavi kao ugovorna strana kod prometa nepokretnosti.

Obaveštenje o neizvršenju upisa u registar privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili o odbijanju sačinjavanja, odnosno potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti, u slučaju iz stava 7. ovog člana, dostavlja se Upravi u najkraćem mogućem roku.

Radnje i mere iz ovog člana odnose se i na lice koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, uređuje način dostavljanja obaveštenja iz st. 2. i 8. ovog člana. ”

Član 13.

U članu 10. stav 3. posle reči: „ministarstvu nadležnom za spoljne poslove,” dodaju se reči: „ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove,”.

Član 14.

U članu 19. stav 1. tačka 2) reči: „obustavi svaku aktivnost sa označenim licem” zamenjuju se rečima: „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) učini dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama (član 8. stav 4);”.

U tački 3) broj: „4” zamenjuje se brojem: „5”.

Član 15.

U članu 20. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u sudu, organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili javni beležnik ako:

1) upiše u registar privredno društvo, udruženje, zadužbinu, fondaciju ili sačini, odnosno potvrdi ugovor o prometu nepokretnosti (član 8. stav 7);

2) obaveštenje o neizvršenju upisa u registar privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili o odbijanju sačinjavanja, odnosno potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti ne dostavi Upravi (član 8. stav 8). ”

U stavu 2. tačka 2) reči: „obustavi svaku aktivnost sa označenim licem” zamenjuju se rečima: „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) učini dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama (član 8. stav 4);”.

U tački 3) broj: „4” zamenjuje se brojem: „5”.

Član 16.

Ministar nadležan za poslove finansija u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona doneće propis iz člana 4. stav 4. ovog zakona.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar