Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

VII. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 13.

Tehničko održavanje vodnih puteva obuhvata planiranje i izvršenje poslova: hidrografskog merenja, izgradnje i održavanja hidrograđevinskih objekata, obeležavanja vodnih puteva, kao i postavljanje, održavanje i obezbeđenje pravilnog funkcionisanja objekata bezbednosti plovidbe.

TEHNIČKO ODRŽAVANJE VODNIH PUTEVA OBUHVATA PLANIRANJE I IZVRŠENJE POSLOVA:

1) ODRŽAVANJA PROPISANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA PLOVNOG PUTA;

2) IZGRADNJE I ODRŽAVANJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA;

3) POSTAVLJANJA, ODRŽAVANJA I OBEZBEĐENJA PRAVILNOG FUNKCIONISANJA OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE;

4) UKLANJANJA SA PLOVNOG PUTA PLUTAJUĆIH I POTONULIH PREDMETA KOJI UGROŽAVAJU BEZBEDNOST PLOVIDBE;

5) HIDROGRAFSKIH MERENJA;

6) INTERVENTNOG ODRŽAVANJA PLOVNOG PUTA PO NALOGU INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE;

7) OBELEŽAVANJA VODNIH PUTEVA;

8) UPRAVLJANJA REČNIM INFORMACIONIM SERVISIMA (RIS).

Tehničko održavanje vodnih puteva obuhvata i:

1) održavanje propisanih tehničkih karakteristika plovnog puta;

2) uklanjanje sa plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju bezbednost plovidbe;

3) interventno održavanje plovnog puta po nalogu inspektora bezbednosti plovidbe.

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA OBUHVATAJU OBALOUTVRDE, NAPERE, PARALELNE GRAĐEVINE SA TRAVERZAMA, PREGRADE, PRAGOVE, KASKADE I ŠEVRONE.

Tehničko održavanje podrazumeva i održavanje objekata, uređaja i drugih elemenata koji služe za Rečne informacione servise (RIS).

Tehničko održavanje međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva, vrši se u skladu sa godišnjim Programom tehničkog održavanja koji se donosi u skladu sa akcionim planom iz člana 9. ovog zakona.

Godišnji program tehničkog održavanja međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva donosi Vlada na predlog ministarstva.

Tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine vrši se u skladu sa godišnjim Programom tehničkog održavanja koji se donosi u skladu sa akcionim planom iz člana 9. ovog zakona.

Godišnji program tehničkog održavanja državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine donosi nadležni organ autonomne pokrajine.

Način tehničkog održavanja međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva propisuje ministar, a državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine propisuje nadležni organ autonomne pokrajine.

Član 14.

Tehničko održavanje međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva, u skladu sa utvrđenom kategorijom vodnog puta, kao i objekti bezbednosti plovidbe na njima u nadležnosti je Direkcije za vodne puteve.

Tehničko održavanje državnih vodnih puteva u skladu sa utvrđenom kategorijom vodnog puta, kao i objekti bezbednosti plovidbe na njima u nadležnosti je ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva.

Tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine u skladu sa utvrđenom kategorijom vodnog puta, kao i objekti bezbednosti plovidbe na njima u nadležnosti je ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje tih vodnih puteva.

POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ČLANA 13. OVOG ZAKONA VRŠI DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE, KOJA ZA IZVOĐENJE RADOVA U OKVIRU OBAVLJANJA POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ČLANA 13. ST. 1)-5) OVOG ZAKONA, MOŽE DA ANGAŽUJE PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE.

POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ČLANA 13. OVOG ZAKONA, VRŠI OVLAŠĆENO PRAVNO LICE ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA, KOJE ZA IZVOĐENJE RADOVA U OKVIRU OBAVLJANJA POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ČLANA 13. ST. 1)-5) OVOG ZAKONA, MOŽE DA ANGAŽUJE PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE.

POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE IZ ČLANA 13. OVOG ZAKONA VRŠI OVLAŠĆENO PRAVNO LICE ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE TIH DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA, KOJE ZA IZVOĐENJE RADOVA U OKVIRU OBAVLJANJA POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ČLANA 13. ST. 1)-5) OVOG ZAKONA, MOŽE DA ANGAŽUJE PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE.

AKO DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE, ODNOSNO OVLAŠĆENO PRAVNO LICE ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ST. 2 I 3. OVOG ČLANA, ANGAŽUJE PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ ST. 1-3. OVOG ČLANA, DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE, ODNOSNO OVLAŠĆENO PRAVNO LICE ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, OBAVLJA POSLOVE TEHNIČKOG NADZORA.

IZUZETNO, ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG NADZORA DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE, ODNOSNO OVLAŠĆENO PRAVNO LICE ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA IZ ST. 2 I 3. OVOG ČLANA, MOŽE DA ANGAŽUJE FIZIČKO ILI PRAVNO LICE KOJE IMA LICENCU ZA PROJEKTOVANJE ILI IZVOĐENJE RADOVA ZA HIDROTEHNIČKE, ODNOSNO HIDROGRAĐEVINSKE OBJEKTE NA OSNOVU SPROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU JAVNE NABAVKE.

Član 15.

Tehničko održavanje međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva finansira se iz budžeta Republike Srbije i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine finansira se iz budžeta autonomne pokrajine i drugih izvora u skladu sa zakonom.

SREDSTVA OBEZBEĐENA U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA NAMENE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KORISTE SE PREMA GODIŠNJEM PROGRAMU TEHNIČKOG ODRŽAVANJA IZ ČLANA 13. STAV 3. OVOG ZAKONA.

SREDSTVA IZ ST. 1-3. OVOG ČLANA, KORISTE SE ZA FINANSIRANJE SVIH POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ILI KAO UČEŠĆE U FINANSIRANJU POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA MEĐUNARODNIH, MEĐUDRŽAVNIH I DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA KOJI SE KOFINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE ILI DRUGIH DOSTUPNIH IZVORA FINANSIRANJA.

GODIŠNJI PROGRAM TEHNIČKOG ODRŽAVANJA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA SADRŽI ANALIZU POSTOJEĆEG STANJA VODNOG PUTA I OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE, PREDLOG MERA I AKTIVNOSTI ZA ODRŽAVANJE ILI POSTIZANJE UTVRĐENE KATEGORIJE VODNOG PUTA SA ANALIZOM NJIHOVIH EFEKATA, DETALJNI PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI U CILJU IZVRŠAVANJA SVIH POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA VODNIH PUTEVA, OBJEKTE, VRSTU I OBIM (PREDMER) RADOVA KOJI ĆE SE FINANSIRATI U PERIODU ZA KOJI SE PROGRAM DONOSI, DINAMIKU IZVOĐENJA POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA, IZVORE FINANSIRANJA SA VISINOM UČEŠĆA I DRUGA PITANJA VEZANA ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODNOSNO IZVOĐENJE TEHNIČKIH RADOVA I OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA.

DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU I IZVOĐENJE RADOVA NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA VRŠI DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE, NA OSNOVU SPROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU JAVNE NABAVKE.

DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU I IZVOĐENJE RADOVA NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA VRŠI OVLAŠĆENO PRAVNO LICE ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE TIH DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA, NA OSNOVU SPROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU JAVNE NABAVKE.

MINISTAR PROPISUJE BLIŽE USLOVE I KRITERIJUME ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

MINISTAR PROPISUJE USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRIVREDNA DRUŠTVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVOĐENJE RADOVA U OKVIRU OBAVLJANJA POSLOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA VODNIH PUTEVA.

Član 22.

Vlada propisuje uslove koje moraju da ispunjavaju zimovnici otvoreni za zimovanje stranih plovila.

Ministar propisuje uslove koje moraju da ispunjavaju zimovnici otvoreni za zimovanje STRANIH I domaćih plovila.

Vlada određuje zimovnike otvorene za zimovanje stranih plovila.

Ministar određuje zimovnike otvorene za zimovanje STRANIH I domaćih plovila.

Nadležni organ autonomne pokrajine određuje zimovnike na državnim vodnim putevima na teritoriji autonomne pokrajine otvorene za zimovanje domaćih plovila.

Član 27.

Na plovnom putu zabranjeno je sidrenje plovila.

Izuzetno, zbog bezbednosti plovila i plovidbe, vanrednih uslova (magla, oluja, smanjena vidljivost i slično) ili ukoliko je to nužno zbog operativnih potreba transporta, plovilo se može sidriti i na ivici plovnog puta, van plovnog puta i van sidrišta, na način kojim se ne ugrožava njegova bezbednost i bezbednost plovidbe.

Na plovilu koje je usidreno na način predviđen stavom 1. STAVOM 2. ovog člana zapovednik mora odrediti člana posade koji će vršiti stalan nadzor nad bezbednošću tog plovila, a na plovilu koje prevozi opasan teret mora odrediti lice stručno osposobljeno za rukovanje takvim teretom.

Lučka kapetanija naložiće da se usidreno plovilo koje ugrožava bezbednost plovidbe premesti na mesto na kome neće ugrožavati bezbednost plovidbe o trošku brodara.

Davanje saglasnosti i odobrenja

Član 37.

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju prevodnica, plovnih kanala i drugih hidrotehničkih objekata (OBALOUTVRDA, NAPERA, PARALELNIH GRAĐEVINA SA TRAVERZAMA, PREGRADA, PRAGOVA, KASKADA, ŠEVRONA, KEJSKIH ZIDOVA, MOSTOVA), PRISTANA NA ŠIPOVIMA, za postavljanje kablova i cevovoda, kao i drugih objekata od uticaja na bezbednost plovidbe na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, potrebno je pribaviti nautičke uslove za projektovanje koje izdaje lučka kapetanija i uslove za projektovanje koji se odnose na vodne puteve koje izdaje Direkcija.

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju objekata iz stava 1. ovog člana na državnim vodnim putevima, potrebno je pribaviti uslove za projektovanje ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva, a na državnim vodnim putevima koji se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine, ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine.

Uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljaju se u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju, koja je propisana zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, sa rokom važenja od dve godine.

Početak radova na objektima iz st. 1. i 2. ovog člana, investitor je dužan da prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 15 dana pre početka izvođenja radova.

Nadležna lučka kapetanija dužna je da najkasnije osam dana pre početka radova obavesti učesnike u plovidbi o promenama uslova plovidbe koje će nastati kao posledica izvođenja radova na vodnom putu, putem saopštenja brodarstvu ili putem sredstava javnog informisanja.

PRE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA NA MEĐUNARODNIM I MEĐUDRŽAVNIM VODNIM PUTEVIMA KOJI NE PODLEŽU IZDAVANJU AKATA U OSTVARIVANJU PRAVA NA IZGRADNJU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA, POTREBNO JE PRIBAVITI NAUTIČKU SAGLASNOST KOJU IZDAJE NADLEŽNA LUČKA KAPETANIJA I SAGLASNOST KOJU IZDAJE DIREKCIJA.

Član 38.

Delove obale i vodnog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti HIDROTEHNIČKI OBJEKTI (BRODSKE PREVODNICE, PLOVNI KANALI, OBALOUTVRDE, NAPERI, PARALELNE GRAĐEVINE SA TRAVERZAMA, PREGRADE, PRAGOVI, KASKADE, ŠEVRONI, KEJSKI ZIDOVI I MOSTOVI), PRISTANI NA ŠIPOVIMA i postavljati plutajući objekti određuje nadležni organ lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Na propise i druge opšte akte koje donose nadležni organi lokalne samouprave koji uređuju materiju određivanja delova obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti HIDROTEHNIČKI OBJEKTI i postavljati plutajući objekti, kao i na plan postavljanja plutajućih objekata, prethodno se pribavlja saglasnost ministarstva i ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva, odnosno ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine.

Ako se propisi i drugi opšti akti iz stava 2. ovog člana odnose na vodne puteve na kojima druga privredna društva ili druga pravna lica imaju pravo upravljanja, odluka se donosi po prethodno pribavljenoj saglasnosti tog privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica.

Propisom i drugim opštim aktom iz stava 2. ovog člana, može da se odredi i mesto za postavljanje pristana za ukrcavanje i iskrcavanje putnika kao dela lučke suprastrukture putničkog terminala u sastavu luke ili putničkog pristaništa.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, mesto koje je određeno za postavljanje pristana za ukrcavanje i iskrcavanje putnika mora da bude obuhvaćeno lučkim područjem.

Član 39.

Investitor, UPRAVLJAČ ili vlasnik objekta ili sredstva koje predstavlja stalnu ili privremenu prepreku na vodnom putu (mostovi, kablovi, cevovodi, potonuli objekti i slično), dužan je da, u roku određenom od lučke kapetanije, postavi i održava svetla i znakove za obeležavanje te prepreke, a po potrebi i da tu prepreku ukloni sa vodnog puta.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postavi propisano svetlo ili drugi znak ili ako postavljeno svetlo ili drugi znak ne održava u ispravnom stanju ili ne ukloni prepreku, Direkcija, odnosno ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje državnih vodnih puteva, odnosno ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine, po nalogu lučke kapetanije, a na teret tog lica, postaviće propisano svetlo ili drugi znak, odnosno neispravno svetlo ili drugi znak će dovesti u ispravno stanje ili ukloniti prepreke.

Član 46a

Lučka kapetanija će odobriti pristajanje broda u međunarodnom saobraćaju van određenog graničnog prelaza za vodni saobraćaj u slučaju uplovljenja broda u brodogradilište radi obavljanja popravki na brodu ili preuzimanja drugog broda koji je građen u brodogradilištu, ili na kome su vršene popravke, kao i u drugim sličnim situacijama.

Lučka kapetanija neće odobriti pristajanje broda iz stava 1. ovog člana, radi ukrcavanja i iskrcavanja robe i putnika.

LUČKA KAPETANIJA ODOBRAVA PRISTAJANJE BRODA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU VAN ODREĐENOG GRANIČNOG PRELAZA ZA VODNI SAOBRAĆAJ U SLUČAJU UPLOVLJAVANJA BRODA U BRODOGRADILIŠTE RADI OBAVLJANJA POPRAVKI NA BRODU ILI PREUZIMANJA DRUGOG BRODA KOJI JE GRAĐEN U BRODOGRADILIŠTU ILI NA KOME SU VRŠENE POPRAVKE, KAO I U DRUGIM SLIČNIM SITUACIJAMA.

LUČKA KAPETANIJA NE ODOBRAVA PRISTAJANJE BRODA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, RADI UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA ROBE I PUTNIKA.

Član 47.

Strano plovilo na unutrašnjim vodama Republike Srbije dužno je da vije zastavu svoje državne pripadnosti i zastavu Republike Srbije.

PREVOZ LICA JAHTOM, ODNOSNO PLOVILOM ZA REKREACIJU NA UNUTRAŠNJIM VODAMA REPUBLIKE SRBIJE, PO OSNOVU IZNAJMLJIVANJA UZ NAKNADU JAHTE, ODNOSNO PLOVILA ZA REKREACIJU (ČARTERING), MOŽE DA SE OBAVLJA SAMO JAHTOM, ODNOSNO PLOVILOM ZA REKREACIJU DOMAĆE DRŽAVNE PRIPADNOSTI, KOJE JE U SVOJINI DOMAĆEG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA KOJE JE REGISTROVANO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA (ČARTERING) JAHTE, ODNOSNO PLOVILA ZA REKREACIJU.

NA PLOVILU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, MORA DA SE NALAZI NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

Član 63.

Zabranjeno je iz plovila ispuštanje, izlivanje ili izbacivanje u unutrašnje vode štetnih predmeta ili materija, uključujući i ulje, derivate ulja, koji mogu prouzrokovati zagađenje unutrašnjih voda ili stvoriti prepreku ili opasnost za plovidbu.

Zabranjeno je ispuštanje, izlivanje ili izbacivanje delova tereta ili otpada od tereta iz plovila u unutrašnje vode, KAO I NJIHOVO ISPUŠTANJE, IZLIVANJE ILI IZBACIVANJE U PLOVILA PRAVNIH LICA KOJA NE PRUŽAJU LUČKU USLUGU PRIJEMA DELOVA TERETA ILI OTPADA OD TERETA.

Zabranjeno je spaljivanje smeća, mulja, taloga i posebnog otpada na plovilu.

Zabranjeno je ispuštanje otpadne vode sa:

1) plovila namenjenih za prevoz putnika sa više od 50 kabina;

2) putničkih plovila, namenjenih za prevoz više od 50 putnika.

ZABRANJENO JE:

1) KORIŠĆENJE POKRETNIH SPREMIŠTA POSTAVLJENIH NA PALUBI KAO SPREMIŠTA ZA SAKUPLJANJE OTPADNIH ULJA;

2) UBACIVANJE U KALJUŽE MAŠINSKOG PROSTORA PROIZVODA ZA ČIŠĆENJE KOJI RASTVARAJU ULJE ILI MAZIVO I EMULGATORE, OSIM PROIZVODA KOJI NE OTEŽAVAJU PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ KALJUŽA NA PRIJEMNIM STANICAMA.

Zabranjeno je premazivanje plovila uljem ili čišćenje spoljnjeg dela plovila s proizvodima čije je oticanje u vodu zabranjeno.

Zabranjena je upotreba sistema protiv obrastanja plovila koji sadrže elemente žive, arsena, organske elemente koji se koriste kao biocidi, kao i heksahloricikloheksan.

Način postupanja u slučaju zagađivanja sa plovila propisuje ministar uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministra nadležnog za poslove vodoprivrede.

MINISTAR UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE VODOPRIVREDE, PROPISUJE MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U CILJU SPREČAVANJA ZAGAĐENJA SA PLOVILA, POSTUPANJE SA ZAULJENIM I ZAMAŠĆENIM MATERIJAMA, OTPADNIM ULJIMA I OSTACIMA GORIVA, MERE KOJE SE ODNOSE NA PRIKUPLJANJE, SORTIRANJE I OZNAČAVANJE KOMUNALNOG I DRUGOG POSEBNOG OTPADA, ZAHTEVE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I PRIJEMNE STANICE U CILJU SPREČAVANJA ZAGAĐENJA, NAČIN ČIŠĆENJA TOVARNOG PROSTORA, ODNOSNO TANKOVA, KAO I NAČIN ISPUŠTANJA OSTATAKA TERETA I ZAHTEVE ZA POSUDE ZA OSTATKE, POSTUPANJE SA OTPADNIM VODAMA NA PUTNIČKOM BRODU, KAO I GRANIČNE I KONTROLNE VREDNOSTI NA ISPUSTU POGONA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PUTNIČKOM BRODU, VRSTE TEHNIČKIH SREDSTAVA KOJA SU POTREBNA ZA REAGOVANJE NA IZLIVANJE, NAČIN POSTUPANJA ORGANA KOJI SU NADLEŽNI ZA REAGOVANJE NA ZAGAĐENJE KOJE JE PROUZROKOVANO PLOVIDBOM I OBAVEZNE ELEMENTE TEHNIČKIH I OPERATIVNIH PLANOVA ZA SPREČAVANJE ZAGAĐENJA, ODNOSNO SMANJIVANJE I UBLAŽAVANJE POSLEDICA NASTALOG ZAGAĐENJA.

Član 67.

Luka otvorena za međunarodni saobraćaj mora biti opremljena na način da se ulje, derivati ulja kao i druge opasne materije koje se izliju na operativnu obalu, ne izliju u vodu.

U slučaju izlivanja opasnih materija iz stava 1. ovog člana primenjuju se najbolje dostupne tehnike za ograničavanje prostiranja i uklanjanja izlivenih materija.

Luka iz stava 1. ovog člana mora biti snabdevena plutajućim branama, kao i drugom opremom za ograničavanje i sprečavanje širenja ulja, uljnih derivata i drugih opasnih materija u lučkim akvatorijima.

Član 70.

Traganje predstavljaju radnje na ustanovljenju mesta, prirode i obima nezgode na vodnim putevima, kao i hidrometeoroloških uslova radi pružanja pomoći, prvenstveno radi zaštite i spasavanja ugroženih lica.

Spasavanje predstavljaju radnje u cilju pružanja pomoći, odnosno otklanjanja opasnosti u slučaju nezgode na vodnim putevima.

U okviru traganja i spasavanja obavlja se osmatranje i javljanje o zapaženim pojavama i događajima.

DOMAĆI BRODARI DONOSE SOPSTVENE PLANOVE HITNIH MERA ZA POMOĆ ŽRTVAMA I NJIHOVIM PORODICAMA KOJE UKLJUČUJU PREVOZ, SMEŠTAJ I MEDICINSKU POMOĆ ŽRTVAMA I NJIHOVIM PORODICAMA U SLUČAJU PLOVIDBENIH NEZGODA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA.

Član 84.

Sposobnost broda za plovidbu utvrđuje se vršenjem tehničkog nadzora kojim se utvrđuje da brod odgovara zahtevima Tehničkih pravila.

Tehnički nadzor obuhvata odobravanje tehničke dokumentacije na osnovu koje se brod gradi ili prepravlja i tehničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuju materijali, mašine, uređaji i oprema, koji su namenjeni za gradnju, prepravku i popravku broda, nadzor nad gradnjom ili prepravkama, nadzor nad izradom materijala, mašina, uređaja i opreme, kao i pregled postojećih brodova i nadzor nad izvođenjem prepravki i obnavljanja onih delova broda za koje je pregledom utvrđeno da ih treba popraviti ili obnoviti.

Sposobnost broda za plovidbu koji prevozi opasnu robu utvrđuje se vršenjem tehničkog nadzora u skladu sa odredbama Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima – ADN, ovog zakona i zakona kojima se uređuje prevoz opasnog tereta.

Član 106.

Brod mora da ima svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu, kojim se utvrđuje da brod odgovara zahtevima Tehničkih pravila, izdaje Uprava, nakon izvršenog pregleda iz člana 86. ovog zakona.

Svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu izdato novosagrađenim brodovima u skladu sa zahtevima Tehničkih pravila, izdaje se na rok koji ne može da bude duži od:

1) pet godina za putničke brodove;

2) deset godina za sva ostala plovila.

Rok važenja utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju u skladu sa zahtevima Tehničkih pravila.

Rok važenja se upisuje u svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

U slučaju brodova koji su u eksploataciji pre izdavanja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu u skladu sa odredbama ovog zakona i zahtevima Tehničkih pravila, rok važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu utvrđuje se od slučaja do slučaja, na osnovu rezultata kontrolnog pregleda.

Rok važenja iz stava 6. ovog člana ne može da bude duži od rokova iz stava 1. STAVA 3. ovog člana.

O izdatim ispravama iz stava 1. ovog člana, Uprava vodi upisnik koji sadrži:

1) ime i adresu vlasnika broda;

2) broj izdatog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, datum i mesto izdavanja, odnosno rok važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu;

3) ime i vrsta broda, ENI broj, nosivost broda u skladu sa svedočanstvom o baždarenju i podatke o svedočanstvu o baždarenju, zone plovidbe broda.

Upisnik se vodi u elektronskom obliku i dostupan je na internet stranici ministarstva.

Član 125.

Sposobnost čamca i plovećeg tela za plovidbu, odnosno plutajućeg objekta za plutanje utvrđuje se tehničkim nadzorom kojim se utvrđuje da čamac, ploveće telo, odnosno plutajući objekat odgovara zahtevima Tehničkih pravila za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte.

Tehnička pravila iz stava 1. ovog člana naročito sadrže:

1) zone plovidbe;

2) tehničke zahteve za gradnju čamaca i plutajućih objekata;

3) tehničke zahteve za baždarenje, stabilitet, nadvođe, manevarsku sposobnost, sposobnost održavanja na površini i plutanje, trup, otvore na trupu, palubi i nadgrađu, prodor vode, opremu na čamcu, motor i prostori za motor, ventilaciju, pokretanje vanbrodskog motora, sistem cevovoda, električne sisteme, kormilarski sistem, protivpožarnu zaštitu i sprečavanje zagađivanja;

4) posebne tehničke zahteve za čamce za prevoz putnika i čamce koji se koriste u privredne svrhe;

5) znakove bezbednosti (signalni znakovi);

6) rokove za primenu tehničkih zahteva.

Pregled može biti osnovni, redovni i vanredni.

Tehnički nadzor i preglede JAVNIH PLOVILA, čamaca za privredne svrhe i plutajućih objekata namenjenih za privredne svrhe vrši Uprava, a čamaca i plutajućih objekata za sport i razonodu i plovećih tela vrši komisija koju obrazuje ministar na period od četiri godine.

Plutajućem objektu koji treba da obavi premeštanje u svrhu posebnog prevoza, mora da bude utvrđena sposobnost za premeštanje u svrhu posebnog prevoza.

Posle izvršenog pregleda izdaje se isprava o sposobnosti za plovidbu čamca i plovećeg tela, odnosno isprava o sposobnosti za plutanje plutajućeg objekta.

Plutajućem objektu iz stava 6. ovog člana, izdaje se privremeno svedočanstvo o sposobnosti plutajućeg objekta za premeštanje u svrhu posebnog prevoza.

Za čamce i ploveća tela koji su upisani u upisnik, izdaje se plovidbena dozvola sa registarskim brojem za identifikaciju sa rokom važenja redovnog pregleda.

Za plutajući objekat koji je upisan u upisnik, izdaje se plutajuća dozvola sa registarskim brojem za identifikaciju.

Ministar propisuje vrstu i namenu čamaca i plutajućih objekata, način, postupak i sadržinu tehničkog nadzora, kao i način, postupak, sadržinu i rokove vršenja pregleda čamaca i plovećih tela, odnosno plutajućih objekata.

Ministar utvrđuje Tehnička pravila za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte.

Član 126

Za pružanje stručne usluge vršenja pregleda i tehničkog nadzora iz člana 125. stav 3. ovog zakona, plaća se taksa.

Sredstva koja se ostvaruju od vršenja stručne usluge iz stava 1. ovog člana su vrsta prihoda nastalih upotrebom javnih sredstava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Stručnu uslugu vršenja pregleda i tehničkog nadzora iz stava 1. ovog člana plaćaju vlasnici plovila iz člana 125. stav 1. ovog zakona.

Visinu takse koja se naplaćuje za pružanje usluge iz stava 1. ovog člana određuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Sredstva ostvarena po osnovu pružene stručne usluge prihod su budžeta Republike Srbije.

VLASNICI PLOVILA IZ ČLANA 125. STAV 1. OVOG ZAKONA, ZA VRŠENJE PREGLEDA I TEHNIČKOG NADZORA IZ ČLANA 125. STAV 3. OVOG ZAKONA, SNOSE TROŠKOVE PLAĆANJA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE.

Član 166.

Lučka kapetanija je područna jedinica ministarstva, koja obavlja upravne, tehničke, inspekcijske i druge stručne poslove kojima se obezbeđuje bezbednost plovidbe na području svoje nadležnosti.

Član 171.

Ministarstvo obavezno sprovodi postupak ispitivanja plovidbenih nezgoda, ako je usled plovidbene nezgode nastala smrt ili teža telesna povreda lica, gubitak ili oštećenje imovine većeg obima.

MINISTARSTVO VRŠI ISPITIVANJE PLOVIDBENIH NEZGODA PREKO INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE.

ZA ORGANIZACIJU I SPROVOĐENJE BEZBEDNOSNE ISTRAGE U CILJU UTVRĐIVANJA OKOLNOSTI I UZROKA OZBILJNIH PLOVIDBENIH NEZGODA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA, KAO I PLOVIDBENIH NEZGODA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I PREDLAGANJA MERA RADI IZBEGAVANJA OZBILJNIH PLOVIDBENIH NEZGODA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA, KAO I PLOVIDBENIH NEZGODA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA, KAO I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE ODGOVORAN JE NADLEŽNI ORGAN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU.

Lučka kapetanija evidentira nezgode i štete iz stava 1. ovog člana.

Ministar propisuje način ispitivanja plovidbenih nezgoda plovila.

Član 173.

Učesnik u plovidbi, drugi organ kao i drugo lice, koje je obavešteno o plovidbenoj nezgodi, dužno je da o tome hitno obavesti lučku kapetaniju I INSPEKCIJU BEZBEDNOSTI PLOVIDBE.

Član 199.

Brod koji plovi u međunarodnoj plovidbi mora imati sigurnosni plan i člana posade odgovornog za sigurnost broda.

Luka otvorena za međunarodni saobraćaj mora imati sigurnosni plan i lice odgovorno za sigurnost u luci.

BRODAR, LUČKI OPERATER I DIREKCIJA MORAJU DA ORGANIZUJU SIGURNOSNU ZAŠTITU, I TO UGOVORNIM ANGAŽOVANJEM SUBJEKATA LICENCIRANIH ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ILI KAO ORGANIZOVANU SAMOZAŠTITNU DELATNOST KOJA OBAVEZNO IMA ORGANIZOVANU PLANSKU, ORGANIZACIONU I KONTROLNU FUNKCIJU, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRIVATNO OBEZBEĐENJE.

SIGURNOSNA ZAŠTITA SE OBAVLJA NA NAČIN PREDVIĐEN AKTOM O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI BRODARA, LUČKOG OPERATERA, ODNOSNO DIREKCIJE.

LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MOGU DA DOBIJU ODGOVARAJUĆU LICENCU ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRIVATNO OBEZBEĐENJE, RADI ORGANIZOVANJA SAMOZAŠTITNE DELATNOSTI, ODNOSNO RADI ZAŠTITE SVOJE IMOVINE, POSLOVANJA, OBJEKATA, PROSTORA I LICA U NJIMA I ORGANIZOVANJA SVOJE UNUTRAŠNJE (REDARSKE) SLUŽBE OBEZBEĐENJA ZA ODRŽAVANJE REDA.

LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA, NA OSNOVU IZVRŠENE PROCENE RIZIKA, USVOJE SIGURNOSNE PLANOVE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

NA NAČIN VRŠENJA POSLOVA SIGURNOSNE ZAŠTITE LUKA, OVLAŠĆENJA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA, VOĐENJE EVIDENCIJA I ZAŠTITU PODATAKA, KOJI NISU UREĐENI OVIM ZAKONOM I PROPISOM DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA, PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PRIVATNO OBEZBEĐENJE.

NA SIGURNOSNU ZAŠTITU RATNIH PLOVILA I VOJNIH PRISTANIŠTA PRIMENJUJU SE ODREDBE PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE VOJSKA SRBIJE.

Član 200.

Direkcija mora imati sigurnosne planove kojima se obezbeđuje minimum mera za zaštitu objekata bezbednosti plovidbe i drugih infrastrukturnih objekata koji čine sastavni deo međunarodnih vodnih puteva, kao i lice odgovorno za sigurnost.

Član 201.

Saglasnost na predložene sigurnosne planove iz čl. 199. i 200. ovog zakona daje ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Brodar, Agencija za upravljanje lukama i Direkcija dužni su da sprovode sigurnosne planove.

Član 202.

Vlada propisuje način ostvarivanja sigurnosne zaštite brodova, objekata bezbednosti plovidbe na međunarodnim vodnim putevima i luka otvorenih za međunarodni saobraćaj, sadržinu i način donošenja sigurnosnih planova, program obuke i način polaganja ispita za lica odgovorna za sigurnost, kao i odgovarajuće isprave.

VLADA PROPISUJE NAČIN OSTVARIVANJA I LICA KOJA PREDUZIMAJU MERE SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA, LUKA I OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NA MEĐUNARODNIM VODNIM PUTEVIMA, NIVO SIGURNOSTI, OBAVEŠTAVANJE U SLUČAJU PROMENE NIVOA SIGURNOSTI, OBAVEZNU SADRŽINU SIGURNOSNIH PLANOVA BRODA, LUKE, ODNOSNO OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE, KAO I SPROVOĐENJE VEŽBI PROVERE POJEDINIH SIGURNOSNIH MERA.

Član 207.

Agencija obavlja sledeće regulatorne, stručne i razvojne poslove:

1) daje lučku koncesiju za usluge sa pravom na eksploataciju konkretne usluge, kada se koncesija daje za obavljanje lučke usluge, odnosno lučku koncesiju za javne radove sa pravom na komercijalno korišćenje izvedenih radova, kada se koncesija daje za izgradnju lučkih građevina i objekata;

2) utvrđuje visinu koncesione naknade;

3) zaključuje ugovor o koncesiji;

4) izdaje i oduzima odobrenje za obavljanje lučke delatnosti;

5) zaključuje ugovor o obavljanju lučke delatnosti na osnovu dobijenog odobrenja;

6) vodi upisnik lučkih operatera kojima je izdato odobrenje, odnosno data lučka koncesija, odnosno lučkih operatera iz člana 217. stav 1. ovog zakona;

7) naplaćuje lučke naknade;

8) donosi i javno objavljuje lučke tarife;

9) prati rad lučkih operatera koji obavljaju lučke delatnosti u skladu sa prirodom njihovog poslovanja i obavezama preuzetim prema Agenciji;

10) obezbeđuje uslove za ostvarivanje međulučke i unutrašnje lučke konkurencije;

11) vrši promociju luka i pristaništa na domaćem i međunarodnom tržištu;

12) u skladu sa prihodima ostvarenim po osnovu naplate lučkih naknada i koncesione naknade investira u izgradnju, modernizaciju i održavanje lučke infrastrukture koja je u javnoj svojini, osim kada je to obaveza lučkog operatera po osnovu izdatog odobrenja, odnosno date lučke koncesije, kao i kontrole nad održavanjem lučkih građevina i objekata;

13) održava red u luci, izuzev poslova koji su u nadležnosti lučkih kapetanija;

14) zaštite lučkog područja i akvatorije od zagađenja;

14A) VODI EVIDENCIJU KORISNIKA DRŽAVNE POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS DRŽAVNA POMOĆ) U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DRŽAVNA POMOĆ MALE VREDNOSTI;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Član 211.

U luke i pristaništa mogu da uplovljavaju plovila radi obavljanja ukrcavanja – iskrcavanja putnika i robe, snabdevanje zalihama, smene članova posade ili nekog drugog razloga u skladu sa zakonom.

Radi vršenja poslova iz stava 1. ovog člana strana plovila mogu uplovljavati samo u luke.

Izuzetno, strana plovila mogu uplovljavati u putnička pristaništa i pristaništa iz člana 237a 237B ovog zakona koja ispunjavaju uslove da budu otvorena za međunarodni saobraćaj.

Član 213.

Lučke građevine i objekti su lučka infrastruktura i lučka suprastruktura.

Lučku infrastrukturu čine: izgrađene obale za pristajanje plovila (kejski zidovi i slično), lučke saobraćajnice (putevi, staze, železnički koloseci sa pripadajućim železničkim uređajima), vodovodne, kanalizacione, energetske i komunikacione mreže, rasveta, ograde, PRISTANI ZA UKRCAVANJE I ISKRCAVANJE PUTNIKA, kao i druge građevine i uređaji koji po svojoj nameni služe za bezbedan prilaz i privezivanje plovila.

Lučku suprastrukturu čine: građevine izgrađene na lučkom području (upravne zgrade, skladišta, silosi, rezervoari), kao i posebna oprema (kontejnerske dizalice, kranovi, pristani za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i slično).

Odredbe st. 1. do 3. ovog člana odnose se i na pristaništa.

Član 214.

Lučko zemljište i lučka infrastruktura su u svojini Republike Srbije.

Svojinski oblik lučkog zemljišta i lučke infrastrukture utvrđen u stavu 1. ovog člana ne može biti promenjen u postupku devolucije javne svojine ili konverzije prava korišćenja u pravo svojine sve dok određeno područje uživa pravni status lučkog područja iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno, infrastruktura u lukama, odnosno pristaništima može biti u svojini operatera koji su to pravo stekli u procesu privatizacije, odnosno svojinske transformacije, a što se utvrđuje na osnovu ugovora o privatizaciji, odnosno uvidom u odgovarajuću dokumentaciju iz postupka kojim je sproveden proces svojinske transformacije i uvidom u zemljišne knjige, odnosno katastar nepokretnosti.

Odredbe stava 3. ovog člana ne primenjuju se na lučke operatere koji su ugovore o privatizaciji, kojima se stiče POSTUPKE PRIVATIZACIJE, NA OSNOVU KOJIH SU STEKLI pravo svojine na delovima lučke infrastrukture, zaključili ZAPOČELI posle 4. juna 2003. godine, A ŠTO SE UTVRĐUJE UVIDOM U DOKUMENTACIJU IZ POSTUPKA PRIVATIZACIJE.

ODREDBE STAVA 3. OVOG ČLANA PRIMENJUJE SE I NA LUČKE OPERATERE KOJI OBAVLJAJU LUČKU DELATNOST U OKVIRU PROGLAŠENOG LUČKOG PODRUČJA, A KOJI SU DO 4. JUNA 2003. GODINE SOPSTVENIM SREDSTVIMA IZGRADILI LUČKU INFRASTRUKTURU NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SU OBUHVAĆENE ODLUKOM KOJOM SE ODREĐUJU PRISTANIŠTA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ, ZA KOJU JE IZDATA GRAĐEVINSKA, ODNOSNO UPOTREBNA DOZVOLA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE IZGRADNJA, KAO I NA PRAVNA LICA KOJA SU U STEČAJNOM ILI IZVRŠNOM POSTUPKU STEKLA NJIHOVU IMOVINU ZA OBAVLJANJE LUČKE DELATNOSTI.

Na lučkoj infrastrukturi i suprastrukturi u sastavu lučkog područja koja nije u javnoj svojini Republika Srbija ima pravo preče kupovine.

Član 214a

Vlada na predlog Agencije utvrđuje lučko područje za svaku luku, odnosno pristanište u skladu sa Strategijom, dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Lučko područje može da obuhvati više lučkih bazena, odnosno više izdvojenih saobraćajno-tehnoloških celina (terminala) specijalizovanih za pretovar određene vrste robe na teritoriji jedne ili više katastarskih opština NA TERITORIJI JEDNE KATASTARSKE OPŠTINE.

Lučko područje luke obuhvata područje graničnog prelaza koje se utvrđuje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita državne granice.

Propisom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se katastarske parcele koje čine lučko područje određene luke, odnosno pristaništa, odnosno terminale unutar lučkog područja, obaveza upisivanja zabeležbe lučkog područja u katastar nepokretnosti, kao i obaveza Agencije da dostavi potrebnu dokumentaciju nadležnom opštinskom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe lučkog područja.

Agencija ima pravo korišćenja na lučkom zemljištu, kao i na lučkoj infrastrukturi koja je u državnoj svojini.

Pravo preče kupovine iz člana 214. stav 5. ovog zakona, kao i pravo korišćenja iz stava 5. ovog člana upisuju se u katastar nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje katastar nepokretnosti.

Izuzetno, u odnosu na katastarske parcele koje čine lučko zemljište u sastavu lučkog područja na kojima su izgrađeni objekti lučke infrastrukture i lučke suprastrukture koji su u svojini lučkih operatera iz člana 214. stav 3. ovog zakona, upisaće se pravo korišćenja lučkog zemljišta u katastar nepokretnosti u korist tih lučkih operatera.

Ako je u skladu sa Strategijom iz člana 8. ovog zakona Agenciji podnet predlog za proširivanje lučkog područja u odnosu na katastarske parcele na kojima se obavljala lučka delatnost do dana stupanja na snagu ovog zakona, podnosilac predloga dužan je da Agenciji uz predlog dostavi prethodnu analizu osnovnih faktora koji utiču na opravdanost proglašenja novog, odnosno proširivanja postojećeg lučkog područja (u daljem tekstu: Prethodna analiza osnovnih faktora), studiju lokacije i ekonomsko-finansijsku analizu opravdanosti proglašenja novog, odnosno proširivanja postojećeg lučkog područja (u daljem tekstu: Ekonomsko-finansijska analiza), radi davanja saglasnosti Agencije.

Agencija pokreće postupak za utvrđivanje lučkog područja iz stava 8. ovog člana, nakon davanja saglasnosti iz stava 8. ovog člana.

Odredbe st. 8. i 9. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju izgradnje nove luke i pristaništa.

IZUZETNO, AKO JE PODNOSILAC ZAHTEVA ZA PROŠIRIVANJE LUČKOG PODRUČJA LUČKI OPERATER IZ ČLANA 214. STAV 5. OVOG ZAKONA, ON NIJE DUŽAN DA DOSTAVI DOKUMENTA IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, ZA KATASTARSKE PARCELE NA KOJIMA JE DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA OBAVLJAO LUČKU DELATNOST.

Član 214b

Katastarske parcele neizgrađenog građevinskog zemljišta za koje je utvrđeno da čine lučko područje u skladu sa članom 214a ovog zakona, postaju svojina Republike Srbije, po sprovedenom postupku eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija.

Ovim zakonom utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta, odnosno administrativni prenos nepokretnosti za koje je utvrđeno da čine lučko područje.

Dosadašnji lučki operateri LUČKI OPERATERI IZ ČLANA 214. STAV 3. OVOG ZAKONA koji su nosioci prava korišćenja na katastarskim parcelama neizgrađenog građevinskog zemljišta koje čine lučko područje, a koji su nastavili sa obavljanjem lučke delatnosti, stiču pravo da obavljaju lučku delatnost na ovim katastarskim parcelama dobijanjem odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lučki operater iz stava 3. ovog člana, Agenciji podnosi zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz zahtev iz stava 4. ovog člana, lučki operater podnosi pismo o zainteresovanosti za obavljanje lučke delatnosti, zajedno sa dokumentacijom iz člana 214v ovog zakona.

Agencija sprovodi prethodni postupak u kome se utvrđuje vrednost katastarskih parcela na kojima je lučki operater iz stava 3. ovog člana upisan u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima kao nosilac prava korišćenja, u skladu sa odredbama zakona o eksproprijaciji koje se odnose na administrativni prenos.

Po sprovedenom prethodnom postupku, Agencija dostavlja ministarstvu dokumentaciju iz st. 5. i 6. ovog člana, radi davanja saglasnosti ministarstva za izdavanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti lučkom operateru iz stava 3. ovog člana.

Odobrenje se izdaje na rok od 30 godina, sa pravom produženja trajanja odobrenja za dodatnih 30 godina, ako lučki operater ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Po dobijanju saglasnosti iz stava 7. ovog člana, Agencija izdaje odobrenje za obavljanje lučke delatnosti i zaključuje ugovor iz člana 216a stav 4. ovog zakona sa lučkim operaterom.

Po sprovedenom postupku eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa, na katastarskim parcelama neizgrađenog građevinskog zemljišta na kojima je upisano pravo javne svojine u korist Republike Srbije kao vlasnika, lučki operater IZ STAVA 3. OVOG ČLANA stiče pravo službenosti građenja u skladu sa odredbama člana 218. ovog zakona.

Visina lučke naknade za operativnu upotrebu luke kao dobra u opštoj upotrebi koju lučki operater iz stava 3. ovog člana plaća po osnovu izdatog odobrenja za obavljanje lučke delatnosti, umanjuje se za iznos vrednosti katastarskih parcela određen u stavu 6. ovog člana.

Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti izdaje se u roku ne dužem od 12 meseci od dana podnošenja pisma o zainteresovanosti iz stava 5. ovog člana i dokumentacije iz člana 214v ovog zakona.

Član 215.

Lučke delatnosti obuhvataju lučke usluge i ostale privredne delatnosti koje se obavljaju u luci, odnosno pristaništu.

Lučka delatnost se može obavljati samo unutar lučkog područja, osim u slučaju privremenih pretovarnih mesta, SNABDEVANJA BRODOVA POGONSKIM GORIVOM, kao i u svrhu spasavanja, ili iz razloga bezbednosti plovidbe.

Lučke usluge su:

1) nautičke usluge: privezivanje i odvezivanje plovila, pilotaža, boksaža, prihvat i opsluživanje plovila na sidrištu, snabdevanje plovila, posade i putnika;

2) transportne usluge: ukrcavanje, iskrcavanje, prekrcavanje, prenos i slaganje tereta, skladištenje, deponovanje i transportne operacije u zavisnosti od vrste tereta, priprema i objedinjavanje tereta za transport, usluge prihvata i otpreme putnika.

Ostale privredne delatnosti u luci uključuju distribuciju i logistiku tereta, doradu i oplemenjivanje robe kao i industrijske proizvodne delatnosti, a sve u cilju potpunije iskorišćenosti lučkih kapaciteta.

Luke otvorene za međunarodni saobraćaj OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA moraju biti opremljene prijemnim stanicama.

Prijemne stanice moraju da budu opremljene prirubnicama za preuzimanje kaljužne i sanitarne otpadne vode u skladu sa važećim evropskim standardom, kao i sudovima za prijem otpadnog ulja, otpadnog maziva i smeća.

LUČKA DELATNOST SNABDEVANJA BRODOVA POGONSKIM GORIVOM, OSIM U LUKAMA, MOŽE DA SE OBAVLJA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ JE UTVRĐENO PODRUČJE GRANIČNOG PRELAZA ZA MEĐUNARODNI REČNI SAOBRAĆAJ U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA DRŽAVNE GRANICE, POD USLOVOM DA SE OBAVLJA NA LOKACIJI ČIJA JE NAMENA ZA OBAVLJANJE OVE LUČKE DELATNOSTI U SKLADU SA DOKUMENTIMA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA.

NA PRAVNI REŽIM ZEMLJIŠTA NA KOME SE OBAVLJA LUČKA DELATNOST SNABDEVANJA BRODOVA POGONSKIM GORIVOM PRIMENJUJU SE ODREDBE ČLANA 214. I ČLANA 214A STAV 5. OVOG ZAKONA, DOK SE NA STICANJE PRAVA NA OBAVLJANJE OVE LUČKE DELATNOSTI PRIMENJUJU ODREDBE ČL. 216-227. OVOG ZAKONA.

Član 216a

Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti izdaje Agencija ako je procenjena vrednost lučke usluge, odnosno izgradnje lučkih građevina i objekata manja od 5.186.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, odobrenje za obavljanje lučke delatnosti naročito se izdaje za obavljanje sledećih lučkih delatnosti, i to:

1) snabdevanje brodova pogonskim gorivom;

2) ukrcavanje i iskrcavanje robe i putnika;

3) vađenje rečnog nanosa u okviru lučke akvatorije ili na pristupnom plovnom putu do luke;

4) upravljanje sidrištem u sastavu lučkog područja;

5) prihvat otpada, smeća, sanitarnih otpada i kaljužnih voda sa plovila;

6) lučke boksaže.

Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti mogu da dobiju pravna lica koja su registrovana za obavljanje jedne ili više lučkih delatnosti i koja imaju stručno osposobljeno osoblje, tehničko-tehnološku opremljenost, sposobnost kontinuiranog obavljanja delatnosti za koje su registrovane (u daljem tekstu: lučki operater).

Na osnovu dobijenog odobrenja lučki operater i Agencija zaključuju ugovor o obavljanju lučke delatnosti.

Ugovor o obavljanju lučke delatnosti mora da bude zaključen kao izvršna isprava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršni postupak i zakona kojim se uređuje javno beležništvo.

Ako je odobrenje izdato radi obavljanja lučke delatnosti pretovara i skladištenja nafte, derivata nafte, utečnjenog naftnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa, odnosno trgovinu pogonskog goriva za brodove u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, lučki operater je dužan da u postupku izdavanja građevinske dozvole prethodno pribavi energetsku dozvolu, kao i da u roku od 60 dana od dana završetka gradnje lučke infrastrukture i lučke suprastrukture dobije licencu za obavljanje energetske delatnosti u skladu sa uslovima propisanim odredbama zakona kojim se uređuje energetika.

REŠENJE KOJIM SE IZDAJE ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE LUČKE DELATNOSTI JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NJEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENJA.

Član 217.

Lučki operater koji je u procesu privatizacije, odnosno svojinske transformacije stekao pravo svojine na celini ili određenom delu lučke suprastrukture ili lučke infrastrukture, koja se nalazi na lučkom području luke, odnosno pristaništa, a što se utvrđuje na osnovu ugovora o privatizaciji, odnosno uvidom u odgovarajuću dokumentaciju iz postupka kojim je sproveden proces svojinske transformacije i uvidom u zemljišne knjige, odnosno katastar nepokretnosti, KAO I LUČKI OPERATER IZ ČLANA 214. STAV 5. OVOG ZAKONA može da obavlja lučku delatnost i bez odobrenja iz člana 216. ovog zakona.

Odredbe stava 1. ovog člana ne primenjuju se na lučke operatere koji su ugovore o privatizaciji, kojima se stiče POSTUPKE PRIVATIZACIJE, NA OSNOVU KOJIH SU STEKLI pravo svojine na delovima lučke infrastrukture, zaključili ZAPOČELI posle 4. juna 2003. godine, A ŠTO SE UTVRĐUJE UVIDOM U DOKUMENTACIJU IZ POSTUPKA PRIVATIZACIJE.

Odredbe ovog zakona kojima se propisuju pravila za oduzimanje odobrenja, odnosno stečenog prava za obavljanje lučke delatnosti, primenjuju se i na lučke operatere iz stava 1. ovog člana, izuzev odredbi iz člana 223. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako Agencija donese odluku o privremenoj zabrani obavljanja lučke delatnosti lučkom operateru iz stava 1. ovog člana iz razloga propisanih u čl. 224. i 225. ovog zakona, lučki operater zadržava pravo svojine na objektima lučke suprastrukture ili infrastrukture i ima pravo da iste proda, ponudi nosiocu javne svojine iz člana 214. stav 1. ovog zakona da iste otkupi po tržišnoj ceni ili da objekte da u zakup.

Ukoliko lučki operater kome je izrečena privremena zabrana obavljanja lučke delatnosti ne postupi ni na jedan od načina predviđenih u stavu 4. ovog člana Agencija će, nakon isteka roka koji ostavi operateru da postupi u skladu sa odredbama stava 4. ovog člana, u njegovo ime i za njegov račun dati objekte lučke suprastrukture i/ili infrastrukture na korišćenje putem zakupa operaterima koji imaju odobrenje za rad u luci ili drugim operaterima na način predviđen ovim zakonom.

Član 225a

Odobrenje je neprenosivo.

ODOBRENJE SE PRIBAVLJA I U SLUČAJU STATUSNE PROMENE KOD LUČKOG OPERATERA – IMAOCA ODOBRENJA, KAO I U SLUČAJEVIMA KUPOVINE IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA – LUČKOG OPERATERA U STEČAJU ILI IZVRŠNOM POSTUPKU, ODNOSNO PROMENE VLASNIŠTVA KAPITALA I IMOVINE PRAVNIH LICA KOJA POSLUJU DRUŠTVENIM I JAVNIM KAPITALOM JEDNIM OD PROPISANIH MODELA I METODA PRIVATIZACIJE.

Pre sprovođenja statusne promene iz stava 2. ovog člana, lučki operater dužan je da postupi u skladu sa članom 214. stav 5. ovog zakona.

Lučki operater – imalac odobrenja dužan je da u slučaju statusne promene iz stava 2. ovog člana istovremeno sa objavljivanjem nacrta ugovora, odnosno odluke o statusnoj promeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, KAO I PRE OKONČANJA POSTUPKA STEČAJA, IZVRŠNOG POSTUPKA ILI POSTUPKA PRIVATIZACIJE, o započinjanju statusne ZAPOČINJANJU TAKVE promene obavesti Agenciju.

Lučki operater koji po izvršenoj statusnoj promeni nastavi sa obavljanjem lučke delatnosti, dužan je da podnese zahtev za izdavanje, odnosno izmenu odobrenja u roku od 30 dana od dana registracije statusne promene, a pravno lice koje prestaje sa obavljanjem lučke delatnosti, u istom roku, zahtev za ukidanje odobrenja.

Lučki operater iz stava 4. ovog člana mora da ispunjava uslove za lučkog operatera propisane članom 216a stav 3. ovog zakona.

U slučaju ispunjenosti uslova iz stava 5. ovog člana, Agencija izdaje odobrenje u upravnom postupku uz plaćanje naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi, srazmerno roku važenja izdatog odobrenja.

Odobrenje iz stava 7. ovog člana izdaje se sa rokom važenja odobrenja koji se određuje prema isteku važenja odobrenja pravnog lica koje prestaje sa obavljanjem lučke delatnosti.

Član 225b

Lučki operater iz člana 214. stav 3. ČLANA 214. ST. 3. I 5. ovog zakona, stečena prava i obaveze iz člana 214. stav 3, člana 217. i člana 230. stav 1. ovog zakona može da ustupi trećem licu (u daljem tekstu: prijemnik), pod uslovima propisanim ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, odnosno zakonom kojim se uređuju privredna društva, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Agencije.

Pre ustupanja iz stava 1. ovog člana, lučki operater dužan je da postupi u skladu sa članom 214. stav 5. STAV 6. ovog zakona.

Prijemnik može biti samo pravno lice koje ispunjava uslove za lučkog operatera propisane članom 216a stav 3. ovog zakona.

Nakon dobijanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana prijemnik je dužan da podnese zahtev za dobijanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u roku od 30 dana od dana zaključivanja pravnog posla na osnovu koga je stupio u prava i obaveze ustupioca.

Odobrenje iz stava 4. ovog člana izdaje se u upravnom postupku bez plaćanja naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi.

Odobrenje iz stava 4. ovog člana se izdaje najduže na 20 godina.

Po isteku roka na koji je izdato odobrenje, na prijemnika se ne primenjuju odredbe člana 214. stav 3, člana 217. i člana 230. stav 1. ovog zakona.

Član 227b

Agencija usvaja srednjoročni (trogodišnji) plan davanja lučkih koncesija u kojem se navode lučka područja u kojima se planira davanje lučke koncesije u skladu sa Strategijom iz člana 8. ovog zakona, lučke građevine i objekti koji će se graditi, odnosno delatnosti koje će se obavljati na osnovu lučke koncesije, planirani prihodi i rashodi od lučkih koncesija, procena očekivane privredne koristi od planiranih lučkih koncesija, kao i druge elemente koji su od značaja za efikasno sprovođenje lučkih koncesija.

Agencija je dužna da na zahtev ministarstva nadležnog za poslove privrede i ministarstva nadležnog za poslove finansija dostavi srednjoročni plan iz stava 1. ovog člana sa jasno iskazanim procenjenim ekonomskim efektima sprovođenja planiranih ugovora o koncesijama.

Pored srednjoročnog plana iz stava 1. ovog člana Agencija je dužna da pre isteka tekuće kalendarske godine usvoji godišnji plan davanja lučkih koncesija za sledeću kalendarsku godinu.

Agencija pokreće postupak za davanje lučkih koncesija iz člana 227. ovog zakona ako su ispunjeni uslovi propisani odredbama člana 227. ovog zakona i ako je to u skladu sa Strategijom iz člana 8. ovog zakona, dokumentima iz člana 214v ovog zakona i planovima iz st. 1. i 3. ovog člana.

Izuzetno, Agencija može da pokrene postupak za davanje lučkih koncesija iz člana 227. ovog zakona, na predlog zainteresovanog lica za realizaciju određene lučke koncesije koje dostavi Agenciji pismo o namerama, pod uslovom da se taj predlog ne odnosi na davanje koncesije za obavljanje lučke usluge, odnosno koncesije za izgradnju lučkih građevina i objekata, za koje je pokrenut postupak dodele ugovora o koncesiji ili objavljen javni poziv.

Zainteresovano lice iz stava 5. ovog člana dostavlja Agenciji Izveštaj o detaljnom projektu (Detailed Project Report) koji sadrži nacrt generalnog projekta IDEJNOG PROJEKTA sa rokovima za sve faze izgradnje.

Na Izveštaj o detaljnom projektu Agencija daje saglasnost po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Izveštaj o detaljnom projektu na koji je Agencija dala saglasnost postaje sastavni deo ugovora o lučkoj koncesiji prilikom njegovog zaključivanja.

Na postupak za davanje lučkih koncesija na predlog zainteresovanih lica za realizaciju određene lučke koncesije primenjuje se zakon kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo i koncesije.

Član 229a

Obveznik plaćanja naknade za upotrebu obale je primalac ili krcatelj čija se roba ukrcava ili iskrcava u luci, odnosno pristaništu ili privremenom pretovarnom mestu.

Kada je primalac ili krcatelj čija se roba ukrcava ili iskrcava u luci, odnosno pristaništu strano pravno lice, naknadu za upotrebu obale plaća carinski zastupnik tog pravnog lica ili predstavništvo tog pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji.

U slučaju prevoza putnika, obveznik plaćanja naknade za upotrebu obale je putnik, odnosno agent broda ili turistički operater koji je organizator putovanja.

Osnovica naknade za upotrebu obale je tona ukrcane, odnosno iskrcane robe i namena robe ili broj ukrcanih/iskrcanih putnika.

Naknada za upotrebu obale naplaćuje se pod istim uslovima za brod koji pretovara robu preko linije obale, kao i sa broda na brod.

Naknada za upotrebu obale naplaćuje se za svakog putnika koji prelazi preko linije obale.

Naknada za upotrebu obale ne naplaćuje se u slučaju kada se plovilo snabdeva gorivom na terminalu za snabdevanje broda pogonskim gorivom.

Iznos naknade za upotrebu obale koja se plaća za ukrcavanje ili iskrcavanje utečnjenog naftnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa može da se umanji UMANJUJE SE za 30 % od iznosa koji je utvrđen odlukom iz člana 228. stav 2. ovog zakona.

Iznos naknade za upotrebu obale koja se plaća za ukrcavanje ili iskrcavanje proizvoda od čelika i ruda potrebnih za njegovu proizvodnju, može da se umanji za 50 % od iznosa koji je utvrđen odlukom iz člana 228. stav 2. ovog zakona.

Agencija ispostavlja fakturu primaocu ili krcatelju čija se roba ukrcava ili iskrcava u luci, odnosno carinskom zastupniku ili predstavništvu pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji u slučaju iz stava 2. ovog člana, na osnovu podataka iz sažete prijave koju je lice iz st. 1. i 2. ovog člana dužno da podnese Agenciji 24 časa pre očekivanog dolaska broda, a najkasnije odmah nakon dobijanja pisma spremnosti.

Obveznik naknade mora da navede tačne i potpune podatke u sažetoj prijavi.

U putničkom saobraćaju faktura se ispostavlja putniku, agentu broda ili turističkom operateru koji je organizator putovanja, a na osnovu podataka iz sažete prijave koju putnik, brodski agent broda ili turistički operater podnosi Agenciji 24 h pre očekivanog pristajanja broda.

Ako do isplovljavanja broda iz luke, odnosno pristaništa dođe do promene podataka u odnosu na podatke iz sažete prijave, obveznik naknade je dužan da Agenciji odmah prijavi nastalu promenu na sažetoj prijavi.

Uplata naknade za upotrebu obale mora da se izvrši najkasnije 15 dana od dana kada je brod isplovio iz luke, odnosno pristaništa.

Obrazac sažete prijave propisuje Agencija.

Član 229b

Obveznik plaćanja naknade za pristajanje je vlasnik ili brodar broda koji koristi luku, odnosno pristanište u svrhu ukrcavanja ili iskrcavanja robe ili putnika.

Za brodove koji viju stranu zastavu naknadu za pristajanje plaća agent broda ili predstavništvo privrednog društva koje je upisani vlasnik broda a koje je registrovano u Republici Srbiji.

Brod koji indirektno koristi operativnu obalu ili pristan (preko drugog plovila) plaća naknadu za pristajanje kao za direktno korišćenje operativne obale ili pristana.

Osnovica naknade za pristajanje je dužina (m) broda preko svega i putničke brodove, odnosno nosivost broda ili snaga mašinskog uređaja za pogon po kilovatu (u daljem tekstu: kW) za potiskivače i tegljače, kao i vreme provedeno u luci na ukrcavanju i/ili iskrcavanju robe ili putnika.

Kada se plovilo snabdeva utečnjenim prirodnim gasom kao pogonskim gorivom na terminalu za snabdevanje broda pogonskim gorivom, iznos naknade za pristajanje može da se umanji UMANJUJE SE za 30 % od iznosa koji je utvrđen odlukom iz člana 228. stav 2. ovog zakona.

Agencija ispostavlja fakturu vlasniku ili brodaru broda, odnosno agentu broda ili predstavništvu privrednog društva koje je upisani vlasnik broda a koje je registrovano u Republici Srbiji u slučaju iz stava 2. ovog člana, na osnovu podataka iz sažete prijave koju je lice iz st. 1. i 2. ovog člana dužno da podnese Agenciji 24 časa pre očekivanog dolaska broda, a najkasnije odmah nakon dobijanja pisma spremnosti.

Obveznik naknade mora da navede tačne i potpune podatke u sažetoj prijavi.

Uplata naknade za upotrebu obale mora da se izvrši najkasnije 15 dana od dana kada je brod isplovio iz luke, odnosno pristaništa.

Član 229g

Obveznik plaćanja naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi je lučki operater koji koristi luku, odnosno pristanište kao dobro u opštoj upotrebi na osnovu odobrenja za obavljanje lučkih delatnosti, odnosno koncesionar koji je dobio lučku koncesiju iz člana 227. ovog zakona.

Osnovica naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa je tržišna vrednost lučkog zemljišta koje čini konkretno lučko područje na dan pokretanja postupka za javno prikupljanje ponuda od strane Agencije koju utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija – Poreska uprava, korigovana za koeficijent koji se određuje prema položaju luke, odnosno pristaništa na mreži unutrašnjih vodnih puteva Republike Srbije i infrastrukturne povezanosti sa drugim vidovima transporta, te nameni lučkog područja.

Pored elemenata iz stava 2. ovog člana, prilikom utvrđivanja osnovice uzima se u obzir i namena lučkog područja ili akvatorije luke, kao i iznos planiranih ulaganja javnog i privatnog partnera, odnosno koncesionara i planiranog prometa po površinskoj ili dužinskoj meri na lučkom području.

Iznos naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi može da se umanji UMANJUJE SE najviše za 30% ako se lučki operater u studiji ekonomske opravdanosti koju podnosi u okviru postupka za javno prikupljanje ponuda obaveže na investiciju u razvoj opštih logističkih usluga, usluga integrisanja logističkog lanca ili objekata koji stvaraju dodatnu vrednost za luku.

Iznos naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi može da se umanji UMANJUJE SE najviše za 50% kada se odobrenje ili lučka koncesija daje za izgradnju ili korišćenje terminala za ukrcavanje ili iskrcavanje utečnjenog prirodnog gasa.

Iznos naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi koja se plaća za operativnu upotrebu putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj koji je utvrđen u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, može da se umanji UMANJUJE SE za 80% za prve tri godine trajanja odobrenja i da se po isteku tog roka na godišnjem nivou povećava srazmerno A PO ISTEKU TOG ROKA NA GODIŠNJEM NIVOU POVEĆAVA SE SRAZMERNO broju ugovorenog broja pristajanja putničkih brodova do punog iznosa takse za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa.

NA UMANJENJE IZNOSA NAKNADE ZA OPERATIVNU UPOTREBU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA KAO DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, PRIMENJUJU SE ODREDBE PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE DRŽAVNA POMOĆ MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS DRŽAVNA POMOĆ).

KADA LUČKI OPERATER IZ ČLANA 214. ST. 3. I 5. OVOG ZAKONA IZVRŠI PRENOS ZEMLJIŠTA NA REPUBLIKU SRBIJU BEZ NAKNADE, ODNOSNO KADA LUČKI OPERATER UGOVOROM IZ ČLANA 216A STAV 4. OVOG ZAKONA PREUZME OBAVEZU ODRŽAVANJA POSTOJEĆE LUČKE INFRASTRUKTURE I/ILI IZGRADNJE NOVE LUČKE INFRASTRUKTURE, IZNOS NAKNADE ZA OPERATIVNU UPOTREBU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA KAO DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI UMANJIĆE SE SRAZMERNO PROCENJENOJ TRŽIŠNOJ VREDNOSTI ZEMLJIŠTA, ODNOSNO VREDNOSTI RADOVA NA ODRŽAVANJU I/ILI IZGRADNJI LUČKE INFRASTRUKTURE.

Naknada za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi plaća se na način i u rokovima koji se bliže uređuju ugovorom o obavljanju lučke delatnosti koji Agencija zaključuje sa lučkim operaterom koji stekne odobrenje za obavljanje lučke delatnosti nakon sprovedenog postupka za javno prikupljanje ponuda.

Agencija na godišnjem nivou određuje i javno objavljuje koeficijente iz stava 2. ovog člana.

Član 230.

Izuzetno, ukoliko su određeni delovi LUČKE infrastrukture za čije se korišćenje plaća naknada iz člana 229. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona u svojini lučkog operatera iz člana 217. stav 1. ovog zakona, a što se utvrđuje na osnovu ugovora o privatizaciji ili odgovarajuće dokumentacije iz postupka kojim je sproveden proces svojinske transformacije i uvidom u zemljišne knjige, odnosno katastar nepokretnosti, istom Agencija plaća paušalnu naknadu koja se utvrđuje ugovorom između operatera i Agencije i koja ne može da bude manja od 50% prihoda koji se ostvare naplatom lučkih, odnosno pristanišnih naknada iz člana 229. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona u toj luci, odnosno pristaništu.

Odredbe stava 1. ovog člana ne primenjuju se na lučke operatere koji su ugovore o privatizaciji, kojima se stiče POSTUPKE PRIVATIZACIJE, NA OSNOVU KOJIH SU STEKLI pravo svojine na delovima lučke infrastrukture, zaključili ZAPOČELI posle 4. juna 2003. godine, A ŠTO SE UTVRĐUJE UVIDOM U DOKUMENTACIJU IZ POSTUPKA PRIVATIZACIJE

Lučki operater iz člana 217. stav 1. ovog zakona ne plaća naknadu iz člana 229. stava 1. tačka 4) ovog zakona.

Član 236.

Pristanište se može osnovati i kao pristanište za posebne namene.

Pristanište za posebne namene je pristanište koje je namenjeno samo za određenu vrstu robe i način iskorišćavanja (vojno pristanište, pristanište za opasne robe, putničko pristanište, marina i slično).

NA OSNIVANJE I RAD VOJNIH PRISTANIŠTA PRIMENJUJU SE ODREDBE PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE ODBRANA I VOJSKA SRBIJE.

Član 239.

Pristanište se može osnovati i kao pristanište za sopstvene potrebe.

PRISTANIŠTE ZA SOPSTVENE POTREBE JE PRISTANIŠTE NAMENJENO ZA SOPSTVENE POTREBE OPERATERA, U OKVIRU OBAVLJANJA NJEGOVE DELATNOSTI I MOŽE DA SE OSNUJE SAMO RADI PRETOVARA ROBE POTREBNE ZA OBAVLJANJE NJEGOVE OSNOVNE DELATNOSTI, A ZA KOJU NE MOŽE DA SE PRUŽI USLUGA PRETOVARA U NAJBLIŽOJ LUCI I KOJE ISPUNJAVA DRUGE USLOVE U SKLADU SA PROPISOM IZ ČLANA 210. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Na izdavanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u okviru pristaništa za sopstvene potrebe primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Rok na koji se izdaje odobrenje za obavljanje lučke delatnosti u pristaništu za sopstvene potrebe određuje Agencija u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja iz stava 3. ovog člana mora da ispunjava uslove za lučkog operatera u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i da dostavi Agenciji na saglasnost dokumenta iz člana 221. stav 1. ovog zakona.

Na naplatu lučkih naknada i taksi u pristaništima za sopstvene potrebe primenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 240.

Privremeno pretovarno mesto je mesto na kome će se odlagati i dalje otpremati određena vrste robe.

Privremeno pretovarno mesto osniva se po odobrenju Agencije uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede, nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ministarstva, odnosno ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva, odnosno ovlašćenog pravnog lica za tehničko održavanje državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine.

Na izdavanje i oduzimanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u okviru privremenog pretovarnog mesta primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

REŠENJE KOJIM SE IZDAJE ODOBRENJE ZA PRIVREMENO PRETOVARNO MESTO JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NJEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR KOD UPRAVNOG SUDA U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENJA.

Na naplatu lučkih naknada i taksi u privremenim pretovarnim mestima primenjuju se odredbe ovog zakona.

Rok na koji se izdaje odobrenje za privremena pretovarna mesta određuje Agencija u zavisnosti od konkretnog slučaja, a najduže na rok od godinu dana.

Član 267.

Novčanom kaznom od 150.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj, privredno društvo ili drugo pravno lice:

1) ako ne uređuje i ne održava plovnost i ne postavi objekte bezbednosti plovidbe na način da se obezbedi bezbedna plovidba u skladu sa utvrđenom kategorijom vodnog puta (član 12. stav 2);

1a) ako se plovila koja su sprečena naglom pojavom leda ili drugih vanrednih okolnosti da uplove u zimovnik, ne sklone u rečne rukavce ili druga prirodno zaštićena mesta na vodnom putu (član 23. stav 1);

2) ako plovilo na sidrištu nema neprekidni i neposredni nadzor (član 25);

3) ako održava sportska takmičenja, odnosno priredbe bez odobrenja lučke kapetanije (član 33. stav 1);

4) ne ukloni sa vodnog puta oznake, uređaje i predmete (član 35. stav 1);

4a) ako ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji početak radova u propisanom roku (član 37. stav 4);

5) ako po nalogu lučke kapetanije ne postavi i ne održava svetla i znakove (član 39. stav 1);

5a) ako ne prijave nadležnoj lučkoj kapetaniji promene na plovnom putu (član 49. stav 1. tačka 2));

6) ako brod i tehnički plovni objekt u raspremi boravi na unutrašnjim vodnim putevima bez odobrenja (član 56. stav 1);

6a) ako po nalogu inspektora bezbednosti plovidbe ne ukloni plovilo koje nije upisano u odgovarajući upisnik plovila (član 56a stav 1);

6b) ako brod nema važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu, a ne podnese zahtev za određivanje raspreme (član 56a stav 2);

6v) ako skelski prelaz radi bez odobrenja (član 57. stav 1);

7) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode štetne predmete ili materije, delova tereta ili otpada od tereta koje mogu prouzrokovati zagađenje vode ili stvoriti prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1, 2, 3, 4, 5), odnosno ako koristi sisteme protiv obrastanja plovila (član 63. stav 6);

8) ako se po nalogu ministra nadležnog za unutrašnje poslove ne uključi u traganje i spasavanje ugroženih lica i stvari na vodnim putevima (član 73. stav 2);

9) ako vadi potonulu stvar bez odobrenja nadležne lučke kapetanije (član 76. stav 2);

10) ako o početku, prekidu, nastavljanju ili napuštanju radova na vađenju ne obavesti lučku kapetaniju (član 76. stav 6);

11) ako ne izvadi potonulu stvar u roku koji odredi lučka kapetanija (član 78. stav 1);

12) ako brod nije ukrcan u skladu sa dobijenom teretnom linijom, odnosno slobodnim bokom i pravilnim načinom rasporeda tereta (član 83. tačka 4));

13) ako posle izvršenog nadzora nad gradnjom, odnosno prepravke broda i drugih plovila vrše promene (čl. 94. i 97);

14) ako ne podnese zahtev za baždarenje domaćeg broda (član 99. stav 8);

15) ako ne podnese zahtev za ponovno baždarenje broda unutrašnje plovidbe, odnosno pomorskog broda kad se menja upisnik (član 100. stav 1. tačka 3));

16) ako ne podnese zahtev za ponovno baždarenje domaćeg broda pre završetka radova na prepravci (član 100. stav 3);

17) ako na zahtev lučke kapetanije ne učini dostupnim brodske isprave i knjige (član 103. stav 4);

18) ako brod plovi van određene zone plovidbe ili protivno određenoj nameni ili ako brodom preuzme putovanje za koje brod nije oglašen sposobnim suprotno podacima iz brodskog svedočanstva (član 105. stav 3);

19) ako stavi u plovidbu ili drži u plovidbi brod i drugo plovilo bez bilo koje od brodskih isprava i knjiga, propisanih ovim zakonom (član 103. stav 1. i čl. 105. do 119.), kao i isprava i knjiga za druga plovila (član 128);

20) ako u brod ili drugo plovilo ukrca veći broj putnika, odnosno lica nego što je to određeno ispravom o baždarenju, odnosno brodskim svedočanstvom ili plovidbenom i plutajućom dozvolom (čl. 95. i 129);

21) ako plovilo ne koristi usluge, odnosno nije opremljeno opremom i uređajima iz člana 183. ovog zakona;

22) ako ne postupaju u skladu sa nalozima lučke kapetanije (član 170. stav 2);

22a) ako domaće ili strano plovilo obavlja poslove ukrcavanja – iskrcavanja putnika i robe, snabdevanja zalihama ili smene članova posade izvan luke, pristaništa ili privremenog pretovarnog (član 211);

22b) ako plovila plove u području obavezne primene VTS-a, a ne koriste propisane usluge i informacije VTS-a (član 195);

22v) ako kao obveznik lučke naknade ne dostavi sažetu prijavu koja se podnosi radi plaćanja lučke naknade u propisanom roku (član 229a stav 10, član 229b stav 6. i član 229v stav 8);

22g) ako kao obveznik lučke naknade dostavi nepotpunu prijavu ili ako prijava sadrži netačne podatke (član 229a stav 11, član 229b stav 7. i član 229v stav 9);

22d) ako kao obveznik lučke naknade ne plati lučku naknadu u propisanom roku (član 229a stav 14, član 229b stav 8. i član 229v stav 10);

23) ako u luci obavlja delatnost koja ugrožava bezbednost ljudi, plovila, zagađuje životnu sredinu ili obavlja druge aktivnosti koje su u suprotnosti sa odredbama reda u luci (član 241);

24) ako stavi u plovidbu plovilo i pored izrečene mere zabrane, ne preduzme ili ne preduzme mere u određenom roku koje je naložio inspektor (član 247. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

NOVČANOM KAZNOM OD 150.000,00 DO 2.000.000,00 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ, PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE:

1) AKO NE UREĐUJE I NE ODRŽAVA PLOVNOST I NE POSTAVI OBJEKTE BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NA NAČIN DA SE OBEZBEDI BEZBEDNA PLOVIDBA U SKLADU SA UTVRĐENOM KATEGORIJOM VODNOG PUTA (ČLAN 12. STAV 2);

2) AKO SE PLOVILA KOJA SU SPREČENA NAGLOM POJAVOM LEDA ILI DRUGIH VANREDNIH OKOLNOSTI DA UPLOVE U ZIMOVNIK, NE SKLONE U REČNE RUKAVCE ILI DRUGA PRIRODNO ZAŠTIĆENA MESTA NA VODNOM PUTU (ČLAN 23. STAV 1);

3) AKO PLOVILO NA SIDRIŠTU NEMA NEPREKIDNI I NEPOSREDNI NADZOR (ČLAN 25);

4) AKO ODRŽAVA SPORTSKA TAKMIČENJA, ODNOSNO PRIREDBE BEZ ODOBRENJA LUČKE KAPETANIJE (ČLAN 33. STAV 1);

5) NE UKLONI SA VODNOG PUTA OZNAKE, UREĐAJE I PREDMETE (ČLAN 35. STAV 1);

6) AKO NE PRIJAVI NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI POČETAK RADOVA U PROPISANOM ROKU (ČLAN 37. STAV 4);

7) AKO PO NALOGU LUČKE KAPETANIJE NE POSTAVI I NE ODRŽAVA SVETLA I ZNAKOVE (ČLAN 39. STAV 1);

8) AKO VRŠI PREVOZ LICA JAHTOM, ODNOSNO PLOVILOM ZA REKREACIJU NA UNUTRAŠNJIM VODAMA REPUBLIKE SRBIJE, PO OSNOVU IZNAJMLJIVANJA UZ NAKNADU JAHTE, ODNOSNO PLOVILA ZA REKREACIJU, JAHTOM, ODNOSNO PLOVILOM ZA REKREACIJU STRANE DRŽAVNE PRIPADNOSTI I AKO NA ISTOM NEMA PROPISANI NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE (ČLAN 47. ST. 2. I 3);

9) AKO NE PRIJAVE NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI PROMENE NA PLOVNOM PUTU (ČLAN 49. STAV 1. TAČKA 2));

10) AKO BROD I TEHNIČKI PLOVNI OBJEKT U RASPREMI BORAVI NA UNUTRAŠNJIM VODNIM PUTEVIMA BEZ ODOBRENJA (ČLAN 56. STAV 1);

11) AKO PO NALOGU INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NE UKLONI PLOVILO KOJE NIJE UPISANO U ODGOVARAJUĆI UPISNIK PLOVILA (ČLAN 56A STAV 1);

12) AKO BROD NEMA VAŽEĆE SVEDOČANSTVO O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU, A NE PODNESE ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE RASPREME (ČLAN 56A STAV 2);

13) AKO SKELSKI PRELAZ RADI BEZ ODOBRENJA (ČLAN 57. STAV 1);

14) AKO ISPUSTI, IZLIJE ILI IZBACI U UNUTRAŠNJE VODE, ODNOSNO PLOVILA PRAVNIH LICA KOJA NE PRUŽAJU LUČKU USLUGU PRIJEMA DELOVA TERETA ILI OTPADA OD TERETA, ŠTETNE PREDMETE ILI MATERIJE, DELOVE TERETA ILI OTPADA OD TERETA KOJI MOGU DA PROUZROKUJU ZAGAĐENJE VODE ILI DA STVORE PREPREKU ILI OPASNOST ZA PLOVIDBU, KAO I AKO SPALJUJE SMEĆE NA PLOVILU (ČLAN 63. ST. 1-5), ODNOSNO AKO KORISTI SISTEME PROTIV OBRASTANJA PLOVILA (ČLAN 63. STAV 7);

15) AKO SE PO NALOGU MINISTRA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE NE UKLJUČI U TRAGANJE I SPASAVANJE UGROŽENIH LICA I STVARI NA VODNIM PUTEVIMA (ČLAN 73. STAV 2);

16) AKO VADI POTONULU STVAR BEZ ODOBRENJA NADLEŽNE LUČKE KAPETANIJE (ČLAN 76. STAV 2);

17) AKO O POČETKU, PREKIDU, NASTAVLJANJU ILI NAPUŠTANJU RADOVA NA VAĐENJU NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU (ČLAN 76. STAV 6);

18) AKO NE IZVADI POTONULU STVAR U ROKU KOJI ODREDI LUČKA KAPETANIJA (ČLAN 78. STAV 1);

19) AKO BROD NIJE UKRCAN U SKLADU SA DOBIJENOM TERETNOM LINIJOM, ODNOSNO SLOBODNIM BOKOM I PRAVILNIM NAČINOM RASPOREDA TERETA (ČLAN 83. TAČKA 4));

20) AKO POSLE IZVRŠENOG NADZORA NAD GRADNJOM, ODNOSNO PREPRAVKE BRODA I DRUGIH PLOVILA VRŠE PROMENE (ČL. 94. I 97);

21) AKO NE PODNESE ZAHTEV ZA BAŽDARENJE DOMAĆEG BRODA (ČLAN 99. STAV 8);

22) AKO NE PODNESE ZAHTEV ZA PONOVNO BAŽDARENJE BRODA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE, ODNOSNO POMORSKOG BRODA KAD SE MENJA UPISNIK (ČLAN 100. STAV 1. TAČKA 3));

23) AKO NE PODNESE ZAHTEV ZA PONOVNO BAŽDARENJE DOMAĆEG BRODA PRE ZAVRŠETKA RADOVA NA PREPRAVCI (ČLAN 100. STAV 3);

24) AKO NA ZAHTEV LUČKE KAPETANIJE NE UČINI DOSTUPNIM BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE (ČLAN 103. STAV 4);

25) AKO BROD PLOVI VAN ODREĐENE ZONE PLOVIDBE ILI PROTIVNO ODREĐENOJ NAMENI ILI AKO BRODOM PREUZME PUTOVANJE ZA KOJE BROD NIJE OGLAŠEN SPOSOBNIM SUPROTNO PODACIMA IZ BRODSKOG SVEDOČANSTVA (ČLAN 105. STAV 3);

26) AKO STAVI U PLOVIDBU ILI DRŽI U PLOVIDBI BROD I DRUGO PLOVILO BEZ BILO KOJE OD BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA, PROPISANIH OVIM ZAKONOM (ČLAN 103. STAV 1. I ČL. 105-119), KAO I ISPRAVA I KNJIGA ZA DRUGA PLOVILA (ČLAN 128);

27) AKO U BROD ILI DRUGO PLOVILO UKRCA VEĆI BROJ PUTNIKA, ODNOSNO LICA NEGO ŠTO JE TO ODREĐENO ISPRAVOM O BAŽDARENJU, ODNOSNO BRODSKIM SVEDOČANSTVOM ILI PLOVIDBENOM I PLUTAJUĆOM DOZVOLOM (ČL. 95. I 129);

28) AKO NE POSTUPAJU U SKLADU SA NALOZIMA LUČKE KAPETANIJE (ČLAN 170. STAV 2);

29) AKO PLOVILO NE KORISTI USLUGE, ODNOSNO NIJE OPREMLJENO OPREMOM I UREĐAJIMA IZ ČLANA 183. OVOG ZAKONA;

30) AKO PLOVILA PLOVE U PODRUČJU OBAVEZNE PRIMENE VTS-A, A NE KORISTE PROPISANE USLUGE I INFORMACIJE VTS-A (ČLAN 195);

31) AKO DOMAĆE ILI STRANO PLOVILO OBAVLJA POSLOVE UKRCAVANJA – ISKRCAVANJA PUTNIKA I ROBE, SNABDEVANJA ZALIHAMA ILI SMENE ČLANOVA POSADE IZVAN LUKE, PRISTANIŠTA ILI PRIVREMENOG PRETOVARNOG (ČLAN 211);

32) AKO KAO OBVEZNIK LUČKE NAKNADE NE DOSTAVI SAŽETU PRIJAVU KOJA SE PODNOSI RADI PLAĆANJA LUČKE NAKNADE U PROPISANOM ROKU (ČLAN 229A STAV 10, ČLAN 229B STAV 6. I ČLAN 229V STAV 8);

33) AKO KAO OBVEZNIK LUČKE NAKNADE DOSTAVI NEPOTPUNU PRIJAVU ILI AKO PRIJAVA SADRŽI NETAČNE PODATKE (ČLAN 229A STAV 11, ČLAN 229B STAV 7. I ČLAN 229V STAV 9);

34) AKO KAO OBVEZNIK LUČKE NAKNADE NE PLATI LUČKU NAKNADU U PROPISANOM ROKU (ČLAN 229A STAV 14, ČLAN 229B STAV 8. I ČLAN 229V STAV 10);

35) AKO U LUCI OBAVLJA DELATNOST KOJA UGROŽAVA BEZBEDNOST LJUDI, PLOVILA, ZAGAĐUJE ŽIVOTNU SREDINU ILI OBAVLJA DRUGE AKTIVNOSTI KOJE SU U SUPROTNOSTI SA ODREDBAMA REDA U LUCI (ČLAN 241);

36) AKO STAVI U PLOVIDBU PLOVILO I PORED IZREČENE MERE ZABRANE, NE PREDUZME ILI NE PREDUZME MERE U ODREĐENOM ROKU KOJE JE NALOŽIO INSPEKTOR (ČLAN 247. STAV 1).

NOVČANOM KAZNOM OD 30.000,00 DO 500.000,00 KAZNIĆE SE PREDUZETNIK ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ZA RADNJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRIVREDNOM DRUŠTVU ILI DRUGOM PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 20.000,00 DO 150.000,00 DINARA.

Član 270.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zapovednik stranog trgovačkog broda, odnosno plovila ili lice koje ga zamenjuje:

1) ako plovilo na sidrištu nema neprekidni i neposredni nadzor (član 25);

1a) ako usidri plovilo na plovnom putu (član 27. stav 1);

1b) ako ne podnese Agenciji za upravljanje lukama prijavu dolaska, odnosno prijavu odlaska, a nadležnoj lučkoj kapetaniji prijavu dolaska i odlaska, izvod iz popisa posade i putnika, zdravstvenu izjavu i izvod iz dnevnika brodskog otpada (član 46. stav 2);

1v) ako tokom plovidbe ne plovi bezbednom brzinom i ne preduzme sve mere opreza (član 48);

1g) ako ne prijave nadležnoj lučkoj kapetaniji promene na plovnom putu (član 49. stav 1. tačka 2));

1d) ako plovilo sa posadom nema neprekidnu stražu (član 50. stav 1);

2) ako strano plovilo plovi državnim vodnim putevima bez odobrenja (čl. 41. stav 3. i 42. stav 1);

3) ako brod izvrši prevoz stvari ili putnika protivno odredbi člana 43. stav 1. ovog zakona;

4) ako brod izvrši kabotažno tegljenje ili potiskivanje protivno odredbi člana 43. stav 2. ovog zakona;

5) ako kad uplovljava u vodne puteve Republike Srbije ne obavesti lučku kapetaniju o količini, načinu skladištenja i vrsti opasnog tereta koji prevozi, kao i o luci, odnosno pristaništu iskrcaja (član 51. stav 2);

6) ako ne ukrca locmana na vodnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je propisana obavezna pilotaža (član 60. stav 1);

7) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode štetne predmete ili materije, delova tereta ili otpada od tereta koje mogu prouzrokovati zagađivanje unutrašnjih voda ili stvoriti prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1, 2, 3. i 4);

7a) ako bez odlaganja ne obavesti lučku kapetaniju o ispuštanju, izlivanju ili izbacivanju štetnih predmeta ili materija (član 65);

8) ako štetne predmete i materije, odnosno smeće sa plovila ne preda prijemnim stanicama (član 68. st. 1. i 2);

9) ako bez dozvole vrši spasavanje plovila i stvari sa tih plovila (član 72. stav 2);

9a) ako upravlja brodom ili se u vreme obavljanja dužnosti na brodu nalazi u stanju opijenosti, ili mu je radna sposobnost umanjena usled premora, ili ne postupi po naredbi inspektora bezbednosti plovidbe (član 140. st. 1, 4, 5, 6, 8);

9b) ako se ne podvrgne lekarskom pregledu i drugim metodama, odnosno analizama krvi i/ili urina, radi utvrđivanja stanja opijenosti (član 140. stav 2);

10) ako ne postupaju u skladu sa nalozima koje donosi lučka kapetanija (član 170. stav 2);

11) ako ne zadrži plovilo na mestu plovidbene nezgode do okončanja uviđaja, ako ne ukloni plovilo koje svojim položajem ugrožava bezbednost i ne obavesti nadležnu lučku kapetaniju o plovidbenoj nezgodi (član 172);

11a) ako saopšti netačne podatke RIS centru o plovilu i putovanju (član 187. stav 1);

11b) ako plove u području obavezne primene VTS-a, a ne koriste propisane usluge i informacije VTS-a (član 195);

12) ako uplovi sa stranim nuklearnim brodom u unutrašnje vode, odnosno domaću luku bez odobrenja ministarstva (član 243).

NOVČANOM KAZNOM OD 30.000,00 DO 150.000,00 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ZAPOVEDNIK STRANOG TRGOVAČKOG BRODA, ODNOSNO PLOVILA ILI LICE KOJE GA ZAMENJUJE:

1) AKO PLOVILO NA SIDRIŠTU NEMA NEPREKIDNI I NEPOSREDNI NADZOR (ČLAN 25);

2) AKO USIDRI PLOVILO NA PLOVNOM PUTU (ČLAN 27. STAV 1);

3) AKO NE PODNESE AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE LUKAMA PRIJAVU DOLASKA, ODNOSNO PRIJAVU ODLASKA, A NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI PRIJAVU DOLASKA I ODLASKA, IZVOD IZ POPISA POSADE I PUTNIKA, ZDRAVSTVENU IZJAVU I IZVOD IZ DNEVNIKA BRODSKOG OTPADA (ČLAN 46. STAV 2);

4) AKO TOKOM PLOVIDBE NE PLOVI BEZBEDNOM BRZINOM I NE PREDUZME SVE MERE OPREZA (ČLAN 48);

5) AKO NE PRIJAVE NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI PROMENE NA PLOVNOM PUTU (ČLAN 49. STAV 1. TAČKA 2));

6) AKO PLOVILO SA POSADOM NEMA NEPREKIDNU STRAŽU (ČLAN 50. STAV 1);

7) AKO KAD UPLOVLJAVA U VODNE PUTEVE REPUBLIKE SRBIJE NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU O KOLIČINI, NAČINU SKLADIŠTENJA I VRSTI OPASNOG TERETA KOJI PREVOZI, KAO I O LUCI, ODNOSNO PRISTANIŠTU ISKRCAJA (ČLAN 51. STAV 2);

8) AKO NE UKRCA LOCMANA NA VODNIM PUTEVIMA, LUKAMA I PRISTANIŠTIMA NA KOJIMA JE PROPISANA OBAVEZNA PILOTAŽA (ČLAN 60. STAV 1);

9) AKO ISPUSTI, IZLIJE ILI IZBACI U UNUTRAŠNJE VODE, ODNOSNO PLOVILA PRAVNIH LICA KOJA NE PRUŽAJU LUČKU USLUGU PRIJEMA DELOVA TERETA ILI OTPADA OD TERETA, ŠTETNE PREDMETE ILI MATERIJE, DELOVE TERETA ILI OTPADA OD TERETA KOJI MOGU DA PROUZROKUJU ZAGAĐIVANJE UNUTRAŠNJIH VODA ILI DA STVORE PREPREKU ILI OPASNOST ZA PLOVIDBU, KAO I AKO SPALJUJE SMEĆE NA PLOVILU (ČLAN 63. ST. 1-4);

10) AKO BEZ ODLAGANJA NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU O ISPUŠTANJU, IZLIVANJU ILI IZBACIVANJU ŠTETNIH PREDMETA ILI MATERIJA (ČLAN 65);

11) AKO ŠTETNE PREDMETE I MATERIJE, ODNOSNO SMEĆE SA PLOVILA NE PREDA PRIJEMNIM STANICAMA (ČLAN 68. ST. 1. I 2);

12) AKO BEZ DOZVOLE VRŠI SPASAVANJE PLOVILA I STVARI SA TIH PLOVILA (ČLAN 72. STAV 2);

13) AKO UPRAVLJA BRODOM ILI SE U VREME OBAVLJANJA DUŽNOSTI NA BRODU NALAZI U STANJU OPIJENOSTI, ILI MU JE RADNA SPOSOBNOST UMANJENA USLED PREMORA, ILI NE POSTUPI PO NAREDBI INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE (ČLAN 140. ST. 1, 4, 5, 6. I 8);

14) AKO SE NE PODVRGNE LEKARSKOM PREGLEDU I DRUGIM METODAMA, ODNOSNO ANALIZAMA KRVI I/ILI URINA, RADI UTVRĐIVANJA STANJA OPIJENOSTI (ČLAN 140. STAV 2);

15) AKO NE POSTUPAJU U SKLADU SA NALOZIMA KOJE DONOSI LUČKA KAPETANIJA (ČLAN 170. STAV 2);

16) AKO NE ZADRŽI PLOVILO NA MESTU PLOVIDBENE NEZGODE DO OKONČANJA UVIĐAJA, AKO NE UKLONI PLOVILO KOJE SVOJIM POLOŽAJEM UGROŽAVA BEZBEDNOST I NE OBAVESTI NADLEŽNU LUČKU KAPETANIJU O PLOVIDBENOJ NEZGODI (ČLAN 172);

17) AKO PLOVILO NE KORISTI USLUGE, ODNOSNO NIJE OPREMLJENO OPREMOM I UREĐAJIMA IZ ČLANA 183. OVOG ZAKONA;

18) AKO SAOPŠTI NETAČNE PODATKE RIS CENTRU O PLOVILU I PUTOVANJU (ČLAN 187. STAV 1);

19) AKO PLOVE U PODRUČJU OBAVEZNE PRIMENE VTS-A, A NE KORISTE PROPISANE USLUGE I INFORMACIJE VTS-A (ČLAN 195);

20) AKO UPLOVI SA STRANIM NUKLEARNIM BRODOM U UNUTRAŠNJE VODE, ODNOSNO DOMAĆU LUKU BEZ ODOBRENJA MINISTARSTVA (ČLAN 243).

Član 271.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje:

1) ako plovilo na sidrištu nema neprekidni i neposredni nadzor (član 25);

1a) ako usidri plovilo na plovnom putu (član 27. stav 1);

2) ako na brodu koji mora da ima brodsku radio-stanicu ne organizuje službu bdenja (član 28. stav 3);

2a) ako koristi radio stanicu suprotno odredbama člana 28. ovog zakona;

2b) ako na plovilu velike brzine ne koristi radar (član 30. stav 4);

2v) ako ne prijave nadležnoj lučkoj kapetaniji promene na plovnom putu (član 49. stav 1. tačka 2);

2g) ako plovilo sa posadom nema neprekidnu stražu (član 50. stav 1);

3) ako kad uplovljava u vodne puteve Republike Srbije ne obavesti lučku kapetaniju o količini, načinu skladištenja i vrsti opasnog tereta koji prevozi, kao i o luci, odnosno pristaništu iskrcaja (član 51. stav 2);

4) ako postavi predmete koji se nalaze na plovilu tako da izlaze iz granica gabarita plovila, ili vrši transport vangabaritnih predmeta bez odobrenja (član 52);

5) ako ne obavesti lučku kapetaniju o podacima i mestu gde je izgubljen predmet sa plovila koji može da predstavlja smetnju ili opasnost za plovidbu, odnosno o nepoznatoj prepreci na plovnom putu (član 53);

6) ako ne obavesti lučku kapetaniju da je znak za regulisanje plovidbe uništen, oštećen, neispravan ili pomeren, ili da je plovilo oštetilo građevinu na vodnom putu, kao i ako pri vezivanju ili manevrisanju plovila koristi znakove ili oznake na vodnom putu (član 54. st. 1, 2. i 3);

7) ako ne ukrca locmana na vodnim putevima, lukama i pristaništima na kojima je propisana obavezna pilotaža (član 60. stav 1);

8) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode štetne predmete ili materije, delova tereta ili otpada od tereta koje mogu prouzrokovati zagađivanje unutrašnjih voda ili stvoriti prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1, 2, 3, 4);

8a) ako bez odlaganja ne obavesti lučku kapetaniju o ispuštanju, izlivanju ili izbacivanju štetnih predmeta ili materija (član 65);

9) ako štetne predmete i materije ne preda prijemnim stanicama (član 68);

10) ako upravlja brodom koji nema odgovarajući broj članova posade sa propisanim zvanjima (član 131. stav 1);

11) ako upravlja brodom ili se u vreme obavljanja dužnosti na brodu nalazi u stanju opijenosti, ili mu je radna sposobnost umanjena usled premora, ili ne postupi po naredbi inspektora bezbednosti plovidbe (član 140. st. 1, 2, 4, 5, 6. i 8);

12) ako lično ne rukovodi brodom kad to zahteva bezbednost broda, ili broda u tegljenju ili potiskivanju, kao i za vreme slabe vidljivosti ili magle i u svim drugim slučajevima kad to zahteva bezbednost broda, broda u tegljenju i potiskivanju (član 145);

13) ako za vreme putovanja broda prema članu posade, putniku ili drugom licu na brodu ili brodu u tegljenju ili potiskivanju, koje je izvršilo krivično delo, ne preduzme mere potrebne da se spreči ili ublaži nastupanje štetnih posledica toga dela i izvršilac pozove na odgovornost (član 153. st. 1, 2. i 4);

14) ako ne krene u pomoć i ne preduzme spasavanje lica na unutrašnjim vodama koje se nalazi u životnoj opasnosti, ako ne postoje razlozi iz člana 157. ovog zakona koji ga oslobađaju obaveze spasavanja (član 156);

15) ako ne preduzme spasavanje broda sa kojim se sudario brod kojim on zapoveda ili koje ne ukloni takav brod sa plovnog puta, ako postoji opasnost da će potonuti (član 158. stav 1);

16) ako ne preduzme na unutrašnjim vodama spasavanje broda koji traži pomoć, ako se brod kojim zapoveda nalazi u blizini (član 158. stav 2);

17) ako ne preduzme spasavanje broda koji je u opasnosti i stvari sa tog broda koje su svojina domaćeg pravnog lica ili državljanina Republike Srbije, ako ne postoje razlozi iz člana 159. stav 2. ovog zakona koji ga oslobađaju od te obaveze (član 159. stav 1);

18) ako ne postupaju u skladu sa nalozima koje donosi lučka kapetanija (član 170. stav 2);

19) ako postupi suprotno odredbama člana 172. ovog zakona;

20) ako saopšti netačne podatke RIS centru o plovilu i putovanju (član 187. stav 1);

21) ako plove u području obavezne primene VTS-a, a ne koriste propisane usluge i informacije VTS-a (član 195).

NOVČANOM KAZNOM OD 20.000,00 DO 150.000,00 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ZAPOVEDNIK BRODA ILI LICE KOJE GA ZAMENJUJE:

1) AKO PLOVILO NA SIDRIŠTU NEMA NEPREKIDNI I NEPOSREDNI NADZOR (ČLAN 25);

2) AKO USIDRI PLOVILO NA PLOVNOM PUTU (ČLAN 27. STAV 1);

3) AKO KORISTI RADIO STANICU SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 28. OVOG ZAKONA;

4) AKO NA BRODU KOJI MORA DA IMA BRODSKU RADIO-STANICU NE ORGANIZUJE SLUŽBU BDENJA (ČLAN 28. STAV 3);

5) AKO NA PLOVILU VELIKE BRZINE NE KORISTI RADAR (ČLAN 30. STAV 4);

6) AKO NE PRIJAVE NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI PROMENE NA PLOVNOM PUTU (ČLAN 49. STAV 1. TAČKA 2));

7) AKO PLOVILO SA POSADOM NEMA NEPREKIDNU STRAŽU (ČLAN 50. STAV 1);

8) AKO KAD UPLOVLJAVA U VODNE PUTEVE REPUBLIKE SRBIJE NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU O KOLIČINI, NAČINU SKLADIŠTENJA I VRSTI OPASNOG TERETA KOJI PREVOZI, KAO I O LUCI, ODNOSNO PRISTANIŠTU ISKRCAJA (ČLAN 51. STAV 2);

9) AKO POSTAVI PREDMETE KOJI SE NALAZE NA PLOVILU TAKO DA IZLAZE IZ GRANICA GABARITA PLOVILA, ILI VRŠI TRANSPORT VANGABARITNIH PREDMETA BEZ ODOBRENJA (ČLAN 52);

10) AKO NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU O PODACIMA I MESTU GDE JE IZGUBLJEN PREDMET SA PLOVILA KOJI MOŽE DA PREDSTAVLJA SMETNJU ILI OPASNOST ZA PLOVIDBU, ODNOSNO O NEPOZNATOJ PREPRECI NA PLOVNOM PUTU (ČLAN 53);

11) AKO NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU DA JE ZNAK ZA REGULISANJE PLOVIDBE UNIŠTEN, OŠTEĆEN, NEISPRAVAN ILI POMEREN, ILI DA JE PLOVILO OŠTETILO GRAĐEVINU NA VODNOM PUTU, KAO I AKO PRI VEZIVANJU ILI MANEVRISANJU PLOVILA KORISTI ZNAKOVE ILI OZNAKE NA VODNOM PUTU (ČLAN 54. ST. 1-3);

12) AKO NE UKRCA LOCMANA NA VODNIM PUTEVIMA, LUKAMA I PRISTANIŠTIMA NA KOJIMA JE PROPISANA OBAVEZNA PILOTAŽA (ČLAN 60. STAV 1);

13) AKO ISPUSTI, IZLIJE ILI IZBACI U UNUTRAŠNJE VODE, ODNOSNO PLOVILA PRAVNIH LICA KOJA NE PRUŽAJU LUČKU USLUGU PRIJEMA DELOVA TERETA ILI OTPADA OD TERETA, ŠTETNE PREDMETE ILI MATERIJE, DELOVE TERETA ILI OTPADA OD TERETA KOJI MOGU DA PROUZROKUJU ZAGAĐIVANJE UNUTRAŠNJIH VODA ILI DA STVORE PREPREKU ILI OPASNOST ZA PLOVIDBU, KAO I AKO SPALJUJE SMEĆE NA PLOVILU (ČLAN 63. ST. 1-4);

14) AKO BEZ ODLAGANJA NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU O ISPUŠTANJU, IZLIVANJU ILI IZBACIVANJU ŠTETNIH PREDMETA ILI MATERIJA (ČLAN 65);

15) AKO ŠTETNE PREDMETE I MATERIJE NE PREDA PRIJEMNIM STANICAMA (ČLAN 68);

16) AKO UPRAVLJA BRODOM KOJI NEMA ODGOVARAJUĆI BROJ ČLANOVA POSADE SA PROPISANIM ZVANJIMA (ČLAN 131. STAV 1);

17) AKO UPRAVLJA BRODOM ILI SE U VREME OBAVLJANJA DUŽNOSTI NA BRODU NALAZI U STANJU OPIJENOSTI, ILI MU JE RADNA SPOSOBNOST UMANJENA USLED PREMORA, ILI NE POSTUPI PO NAREDBI INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE (ČLAN 140. ST. 1, 2, 4, 5, 6. I 8);

18) AKO LIČNO NE RUKOVODI BRODOM KAD TO ZAHTEVA BEZBEDNOST BRODA, ILI BRODA U TEGLJENJU ILI POTISKIVANJU, KAO I ZA VREME SLABE VIDLJIVOSTI ILI MAGLE I U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA KAD TO ZAHTEVA BEZBEDNOST BRODA, BRODA U TEGLJENJU I POTISKIVANJU (ČLAN 145);

19) AKO ZA VREME PUTOVANJA BRODA PREMA ČLANU POSADE, PUTNIKU ILI DRUGOM LICU NA BRODU ILI BRODU U TEGLJENJU ILI POTISKIVANJU, KOJE JE IZVRŠILO KRIVIČNO DELO, NE PREDUZME MERE POTREBNE DA SE SPREČI ILI UBLAŽI NASTUPANJE ŠTETNIH POSLEDICA TOGA DELA I IZVRŠILAC POZOVE NA ODGOVORNOST (ČLAN 153. ST. 1, 2. I 4);

20) AKO NE KRENE U POMOĆ I NE PREDUZME SPASAVANJE LICA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA KOJE SE NALAZI U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI, AKO NE POSTOJE RAZLOZI IZ ČLANA 157. OVOG ZAKONA KOJI GA OSLOBAĐAJU OBAVEZE SPASAVANJA (ČLAN 156);

21) AKO NE PREDUZME SPASAVANJE BRODA SA KOJIM SE SUDARIO BROD KOJIM ON ZAPOVEDA ILI KOJE NE UKLONI TAKAV BROD SA PLOVNOG PUTA, AKO POSTOJI OPASNOST DA ĆE POTONUTI (ČLAN 158. STAV 1);

22) AKO NE PREDUZME NA UNUTRAŠNJIM VODAMA SPASAVANJE BRODA KOJI TRAŽI POMOĆ, AKO SE BROD KOJIM ZAPOVEDA NALAZI U BLIZINI (ČLAN 158. STAV 2);

23) AKO NE PREDUZME SPASAVANJE BRODA KOJI JE U OPASNOSTI I STVARI SA TOG BRODA KOJE SU SVOJINA DOMAĆEG PRAVNOG LICA ILI DRŽAVLJANINA REPUBLIKE SRBIJE, AKO NE POSTOJE RAZLOZI IZ ČLANA 159. STAV 2. OVOG ZAKONA KOJI GA OSLOBAĐAJU OD TE OBAVEZE (ČLAN 159. STAV 1);

24) AKO NE POSTUPAJU U SKLADU SA NALOZIMA KOJE DONOSI LUČKA KAPETANIJA (ČLAN 170. STAV 2);

25) AKO POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 172. OVOG ZAKONA;

26) AKO PLOVILO NE KORISTI USLUGE, ODNOSNO NIJE OPREMLJENO OPREMOM I UREĐAJIMA IZ ČLANA 183. OVOG ZAKONA;

27) AKO SAOPŠTI NETAČNE PODATKE RIS CENTRU O PLOVILU I PUTOVANJU (ČLAN 187. STAV 1);

28) AKO PLOVE U PODRUČJU OBAVEZNE PRIMENE VTS-A, A NE KORISTE PROPISANE USLUGE I INFORMACIJE VTS-A (ČLAN 195).

Član 276.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj član posade plovila:

1) ako ispusti, izlije ili izbaci u unutrašnje vode štetne predmete ili materije, delova tereta ili otpada od tereta koje mogu prouzrokovati zagađivanje unutrašnjih voda ili stvoriti prepreku ili opasnost za plovidbu, kao i ako spaljuje smeće na plovilu (član 63. st. 1, 2, 3, 4);

1a) ako za vreme vršenja straže napusti mesto i prostoriju u kojoj se vrši straža bez odobrenja zapovednika plovila ili najstarijeg oficira palube koji zamenjuje zapovednika plovila (član 50. stav 3);

1b) ako koristi radio stanicu suprotno odredbama člana 28. ovog zakona;

2) ako čamac, ploveće telo i plutajući objekat nema isprave i knjige iz člana 128. ovog zakona;

3) ako ne vrši poslove na plovilu u skladu sa dužnostima propisanim u članu 135. ovog zakona;

4) ako postupa suprotno odredbama člana 138. ovog zakona;

5) ako za vreme obavljanja dužnosti na plovilu bude u stanju opijenosti i ako se ne podvrgne lekarskom pregledu, odnosno drugim metodama, odnosno analizama krvi i/ili urina (član 140. stav 8);

6) ako postupi suprotno odredbama člana 159. ovog zakona;

7) ako ne postupa u skladu sa nalozima koje donosi lučka kapetanija (član 170. stav 2).

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000,00 DO 100.000,00 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ČLAN POSADE PLOVILA:

1) AKO KORISTI RADIO STANICU SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 28. OVOG ZAKONA;

2) AKO ZA VREME VRŠENJA STRAŽE NAPUSTI MESTO I PROSTORIJU U KOJOJ SE VRŠI STRAŽA BEZ ODOBRENJA ZAPOVEDNIKA PLOVILA ILI NAJSTARIJEG OFICIRA PALUBE KOJI ZAMENJUJE ZAPOVEDNIKA PLOVILA (ČLAN 50. STAV 3);

3) AKO ISPUSTI, IZLIJE ILI IZBACI U UNUTRAŠNJE VODE, ODNOSNO PLOVILA PRAVNIH LICA KOJA NE PRUŽAJU LUČKU USLUGU PRIJEMA DELOVA TERETA ILI OTPADA OD TERETA, ŠTETNE PREDMETE ILI MATERIJE, DELOVE TERETA ILI OTPADA OD TERETA KOJI MOGU DA PROUZROKUJU ZAGAĐIVANJE UNUTRAŠNJIH VODA ILI DA STVORE PREPREKU ILI OPASNOST ZA PLOVIDBU, KAO I AKO SPALJUJE SMEĆE NA PLOVILU (ČLAN 63. ST. 1-4);

4) AKO ČAMAC, PLOVEĆE TELO I PLUTAJUĆI OBJEKAT NEMA ISPRAVE I KNJIGE IZ ČLANA 128. OVOG ZAKONA;

5) AKO NE VRŠI POSLOVE NA PLOVILU U SKLADU SA DUŽNOSTIMA PROPISANIM U ČLANU 135. OVOG ZAKONA;

6) AKO POSTUPA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 138. OVOG ZAKONA;

7) AKO ZA VREME OBAVLJANJA DUŽNOSTI NA PLOVILU BUDE U STANJU OPIJENOSTI I AKO SE NE PODVRGNE LEKARSKOM PREGLEDU, ODNOSNO DRUGIM METODAMA, ODNOSNO ANALIZAMA KRVI I/ILI URINA (ČLAN 140. STAV 8);

8) AKO POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 159. OVOG ZAKONA;

9) AKO NE POSTUPA U SKLADU SA NALOZIMA KOJE DONOSI LUČKA KAPETANIJA (ČLAN 170. STAV 2);

10) AKO VLASNIK PLOVILA NEMA ISPRAVE I KNJIGE IZ ČLANA 128. I NE POSTUPI U SKLADU SA NALOZIMA KOJE DONOSI LUČKA KAPETANIJA IZ ČLANA 170. STAV 2) OVOG ZAKONA.

Član 277.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) koji je naručilac broda – ako izvrši radnju iz člana 266. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2) koji izvrši radnju iz člana 267. stav 1. tačka 12) ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako izvrši radnju iz člana 55. ovog zakona;

2) ako upravlja čamcem, plovećim telom odnosno plutajućim objektom bez odgovarajuće stručne osposobljenosti (član 165. stav 1);

3) ako ne obavesti nadležnu lučku kapetaniju o plovidbenoj nezgodi (član 173);

4) koji je vlasnik broda ako izvrši radnju iz člana 267. stav 1. tač. 4), 9), 10), 11) i 14) ovog zakona.

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000,00 DO 100.000,00 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE:

1) AKO PO NALOGU INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NE UKLONI PLOVILO KOJE NIJE UPISANO U ODGOVARAJUĆI UPISNIK PLOVILA (ČLAN 56A STAV 1);

2) KOJE JE NARUČILAC BRODA – AKO IZVRŠI RADNJU IZ ČLANA 266. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA;

3) KOJE IZVRŠI RADNJU IZ ČLANA 267. STAV 1. TAČKA 19) OVOG ZAKONA.

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000,00 DO 80.000,00 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE:

1) AKO IZVRŠI RADNJU IZ ČLANA 55. OVOG ZAKONA;

2) AKO UPRAVLJA ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ODNOSNO PLUTAJUĆIM OBJEKTOM BEZ ODGOVARAJUĆE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI (ČLAN 165. STAV 1);

3) AKO NE OBAVESTI NADLEŽNU LUČKU KAPETANIJU I INSPEKCIJU BEZBEDNOSTI PLOVIDBE O PLOVIDBENOJ NEZGODI (ČLAN 173);

4) AKO STAVI U PLOVIDBU PLOVILO I PORED IZREČENE MERE ZABRANE, NE PREDUZME MERE ILI NE PREDUZME MERE U ODREĐENOM ROKU KOJE JE NALOŽIO INSPEKTOR BEZBEDNOSTI PLOVIDBE (ČLAN 247. STAV 1);

5) KOJI JE VLASNIK BRODA AKO IZVRŠI RADNJU IZ ČLANA 267. STAV 1. TAČ. 5), 16), 17), 18) I 21) OVOG ZAKONA.

Član 278.

Pored kazne za prekršaje iz člana 271. tač. 2), 8), 10), 12) i 13) I ČLANA 274. TAČKA 2) ovog zakona zapovedniku i drugom članu posade broda i drugog plovila, za prekršaj, može se, kao zaštitna mera, zabraniti vršenje svih ili pojedinih ovlašćenja za vršenje poslova određenog zvanja na bilo kom brodu, odnosno drugom plovilu u trajanju od 30 dana do jedne godine.

Ostavite komentar