Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) član 39. stav 1. menja se i glasi:

„Do 1. jula 2017. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakon kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave a na koje se primenjuju propisi o radnim odnosima u autonomnim pokrajinama ili jedinicama lokalne samouprave.”

U stavu 2. broj: „2017” zamenjuje se brojem: „2018”, a reči: „a do 1. januara 2018. godine zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja”, brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Do 1. januara 2018. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „st. 1–3.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj „3” zamenjuje se brojem „4”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „st. 1–3.”.

Član 2.

U članu 40. reči: „1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine – na policijske službenike, profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi” zamenjuju se rečima: „1. januara 2018. godine, odnosno od 1. jula 2017. godine – na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

Član 39.

Do 1. januara 2017. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

DO 1. JULA 2017. GODINE DONEĆE SE, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, ZAKON KOJIM SE UREĐUJU PLATE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE A NA KOJE SE PRIMENJUJU PROPISI O RADNIM ODNOSIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA ILI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Do 1. januara 2017. 2018. godine sa odredbama ovog zakona uskladiće se zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima, a do 1. januara 2018. godine zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi.

DO 1. JANUARA 2018. GODINE DONEĆE SE, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, ZAKONI KOJIMA SE UREĐUJU RADNOPRAVNI STATUS, PLATE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA, JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Posebnim zakonima iz st. 1. i 2. ST. 1–3. ovog člana odrediće se da zaposleni zadržava zatečenu platu na radnom mestu na koje je bio raspoređen, odnosno čije poslove obavlja na dan početka primene posebnih zakona, uz određivanje načina prilagođavanja te plate, kojim će se obezbediti njeno usaglašavanje sa platom koju bi ostvario primenom odredaba ovog i posebnih zakona, a koji mora biti postepen i prilagođen budžetskim ograničenjima.

Zatečena plata iz stava 34. ovog člana predstavlja osnovnu platu zaposlenog uvećanu za dodatak na platu, odnosno uvećanje plate koje je zaposleni imao na dan stupanja na snagu posebnog zakona, a koje nije propisano odredbama ovog zakona ili koje postaje sastavni deo koeficijenta u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Pravo na platu i druga primanja iz radnog odnosa zaposleni u organima, organizacijama, službama i agencijama ostvaruju na osnovu propisa koji su na snazi do početka primene posebnih zakona iz st. 1. i 2 ST. 1–3. ovog člana.

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od 1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine –na policijske službenike, profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi, 1. JANUARA 2018. GODINE, ODNOSNO OD 1. JULA 2017. GODINE – NA ZAPOSLENE U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, izuzev odredaba člana 10. i čl. 37–39. ovog zakona koje se primenjuju od stupanja na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar