Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INOVACIONOJ DELATNOSTI

Član 1.

U Zakonu o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05), naslov iznad člana 2. briše se.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nacionalni inovacioni sistem jeste skup organizacija, institucija i njihovih veza u funkciji generisanja, difuzije i primene naučnih i tehnoloških znanja u Republici Srbiji;

2) inovaciona delatnost jesu aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta;

3) invencija jeste koncept, ideja i metod za dobijanje novog proizvoda ili procesa, uključujući otkriće nove tehnologije (proizvoda ili procesa) za iskorišćavanje prirodnih resursa;

4) inovacija jeste uspešna tržišna primena invencije, odnosno primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge (uključuje značajna poboljšanja tehničkih karakteristika, komponenti i materijala, ugrađenog softvera, korisničke orjentisanosti ili drugih funkcionalnih karakteristika) ili marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima pravnog lica sa okruženjem, pa može biti:

– inovacija proizvoda, kao primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, koje je novo za odnosno pravno lice (ne mora biti nova za tržište), a nije promena estetske prirode ili isključivo prodaja inoviranih proizvoda koje je proizvelo i razvilo drugo pravno lice;

– inovacija procesa, kao primena novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke (uključujući značajne promene u tehnici, opremi ili softveru, ali ne isključivo organizacione i menadžerske promene) koja je nova ili unapređena za posmatrano pravno lice, bez obzira ko je razvio;

– inovacija organizacije, kao primena novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama menadžmenta, s namerom da se u odnosnom pravnom licu poboljša korišćenje znanja, kvaliteta proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova;

– marketinška inovacija, kao primena nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda;

5) subjekat inovacione delatnosti jeste pravno ili fizičko lice koje obavlja inovacionu delatnost, uključujući i pravna lica osnovana radi pružanja usluga u oblasti inovacione delatnosti;

6) registrovani subjekat inovacione delatnosti jeste subjekat inovacione delatnosti upisan u registar inovacione delatnosti, u skladu sa ovim zakonom;

7) nosilac realizacije inovacione aktivnosti jeste pravno ili fizičko lice koje objedinjuje i koordinira inovacione aktivnosti sufinansirane sredstvima budžeta Republike Srbije;

8) inovacioni projekat jeste dokument kojim se predlaže način realizacije programa inovacione delatnosti, a koji za rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta;

9) razvojni projekat jeste dokument kojim se predlaže način realizacije programa inovacione delatnosti, a koji objedinjuje primenjena i razvojna istraživanja u određenoj naučnoj i tehnološkoj oblasti;

10) inovaciona infrastruktura jeste okruženje stvoreno u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, tehničko-tehnološkog opremanja, fizičke infrastrukture (prostorne, transportne, internet i intranet), kao i infrastrukture znanja (resursi naučnoistraživačkih organizacija i drugi obrazovni i konsalting resursi), koje je u funkciji pokretača restrukturiranja poslovnog sektora i umrežavanja subjekata inovacione delatnosti iz akademskog sektora i sektora privrede;

11) tehnopreduzetništvo jeste delatnost koja obuhvata znanja, veštine i sposobnosti usmerene na pokretanje, organizovanje, razvoj i inoviranje tehnoloških procesa, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti;

12) novoosnovano privredno društvo jeste privredno društvo od čijeg osnivanja, do momenta podnošenja zahteva za finansiranje sredstvima budžeta Republike Srbije, u skladu sa zakonom, nije prošlo više od dve godine.”

Član 2.

Naslov iznad člana 3. i član 3. menjaju se i glase:

„Inovaciona politika

Član 3.

Inovaciona politika je postavljanje ciljeva i obezbeđenje sistemskih uslova za stvaranje, razvoj i primenu inovacija.

Inovacionu politiku, kao strateški dokument, utvrđuje Vlada za period od pet godina, na predlog ministarstva nadležnog za inovacionu delatnost, a u skladu sa resursima, ograničenjima i težnjama u tehnološkom razvoju države.”

Član 3.

Naslov iznad člana 4. briše se, a član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Inovaciona politika realizuje se putem programa inovacione delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

U skladu sa prioritetima definisanim u inovacionoj politici, ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost obezbeđuje uslove i prati realizaciju programa inovacione delatnosti i po potrebi predlaže Vladi mere za otklanjanje uočenih problema.”

Član 4.

Naslov iznad člana 5. briše se, a član 5. menja se i glasi:

„U obavljanju inovacione delatnosti, kao i korišćenju podsticajnih mera, privatni i javni sektor su ravnopravni.”

Član 5.

Naslov iznad člana 6. i član 6. menjaju se i glase:

„Ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost

Član 6.

Ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) odgovorno je za utvrđivanje i realizaciju inovacione politike, podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredu, razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji i propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine.”

Član 6.

Naslov iznad člana 7. briše se, a član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Ministarstvo:

sarađuje sa drugim ministarstvima s ciljem podsticanja razvoja ukupnih inovacionih kapaciteta u Republici Srbiji;

predlaže Vladi politiku u oblasti inovacione delatnosti i programe inovacione delatnosti;

prati realizaciju postojećih aktivnosti u inovacionoj delatnosti, i predlaže programe u skladu sa razvojnim potencijalom Republike Srbije; donosi akt o načinu realizacije i finansiranja programa inovacione delatnosti u skladu sa razvojnim potencijalom Republike Srbije, akt o uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima pod kojima se programi inovacione delatnosti realizuju i finansiraju, vrši raspodelu sredstva budžeta Republike Srbije za njihovo finansiranje i kontroliše njihovo namensko korišćenje, u skladu sa ovim zakonom;

realizuje javne pozive za finansiranje inovacione delatnosti, u skladu sa zakonom;

ostvaruje međunarodnu saradnju i stara se o uključivanju nosilaca inovacione delatnosti u evropski i međunarodni inovacioni prostor, u skladu sa zakonom;

podnosi Vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o stanju i rezultatima inovacione delatnosti u Republici Srbiji.”

Član 7.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Ministar nadležan za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: ministar) obrazuje Komisiju za praćenje razvoja i komercijalne eksploatacije inovacija (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija:

priprema ekspertske analize u oblasti inovacione delatnosti;

analizira inostranu praksu u ovoj oblasti;

inicira izmene važećih zakona i ostalih propisa u ovoj oblasti, s ciljem podsticanja inovacione delatnosti.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.”

Član 8.

Naslov iznad člana 9. briše se, a član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Ministar može obrazovati posebna tela za praćenje i podsticanje inovacione delatnosti u posebnim oblastima i privrednim granama, radi koordiniranja rada, ostvarivanja zajedničkih interesa, nabavke i korišćenja neophodne opreme, prostora i stručnih publikacija, a posebno negovanja stručne kritike i vrednovanja sopstvenog inovacionog stvaralaštva.”

Član 9.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Ministarstvo vodi elektronsku i javno dostupnu bazu podataka i evidencija o registrovanim subjektima inovacione delatnosti i inovacionim i razvojnim projektima i inovacionim aktivnostima kojima se realizuju programi inovacione delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.”

Član 10.

U članu 11. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Ministar propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra.”

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Registar je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 11.

Naslov iznad člana 13. menja se i glasi:

„Tehnološka privredna društva”.

Član 12.

U članu 13. stav 1. reči: „visokotehnološkim i srednjetehnološkim” zamenjuju se rečju: „tehnološkim”.

St. 2, 3 i 4. menjaju se i glase:

„Kao tehnološka privredna društva u Registru se evidentiraju ona privredna društva koja primenjuju ili razvijaju tehnologiju kao važnu komponentu svojih poslovnih aktivnosti, a bave se istraživanjem i razvojem, sopstvenim ili naručenim kod drugih privrednih društava, organizacija, ustanova ili pojedinaca.

Ministar propisuje uslove pod kojima privredno društvo iz stava 1. ovog člana može biti evidentirano u Registar, kao i uslove pod kojima se verifikuju ulaganja u istraživanja i razvoj.

Subjekti iz stava 1. ovog člana finansiraju se sredstvima budžeta Republike Srbije, po posebnom programu, u skladu sa ovim zakonom.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Evidencija iz stava 1. ovog člana je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.”

Član 13.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

„Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu razvojno-proizvodnog centra, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.”

Član 14.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu inovacionog centra, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.”

Član 15.

U članu 19. stav 2. se menja i glasi:

„Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u registar u svojstvu inovacionog centra, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.”

Član 16.

U članu 20. stav 1. dodaju se tač. 3) i 4) koje glase:

„3) organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije;

4) centar za transfer tehnologija.”

Član 17.

U članu 21. stav 1. reči:„ili inovacionim organizacijama” brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Svi subjekti koji koriste usluge poslovno-tehnološkog inkubatora stiču status stanara poslovno-tehnološkog inkubatora.”

Član 18.

Član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu poslovno-tehnološkog inkubatora, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.”

Član 19.

U članu 23. stav 2. reči: „ili su povezani u naučno-tehnološki park” zamenjuju se rečima: „naučno-tehnološkog parka,”.

Član 20.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu naučno-tehnološkog parka, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.”

Član 21.

U članu 25. stav 1. reči: „svojim članovima” brišu se.

Član 22.

Posle člana 25. dodaje se naslov i čl. 25a i 25b koji glase:

„Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije

Član 25a

Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije je privredno društvo osnovano isključivo radi obavljanja delatnosti podsticaja inovacionih aktivnosti u prioritetnim oblastima nauke i tehnologije utvrđenim strateškim dokumentom.

Organizacija iz stava 1. ovog člana podstiče inovacione aktivnosti prvenstveno kroz ulaganja u novoosnovana privredna društva iz prioritetnih oblasti iz stava 1. ovog člana, koja imaju poslovnu ideju sa potencijalom da dobit i rast obezbede na osnovu komercijalnog uspeha inovacije i koja razvijaju, proizvode ili prodaju inovativne proizvode, procese i usluge sa visokim učešćem naučnih znanja i novih tehnologija.

Član 25b

Delatnost podsticaja inovacionih aktivnosti organizacija iz člana 25a ovog zakona može obavljati samo u pravnoj formi društva s ograničenom odgovornošću i na osnovu saglasnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojim pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu organizacije za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.”

Član 23.

Posle člana 25b dodaju se naslov i član 25v koji glase:

„ Centar za transfer tehnologija

Član 25v

Centar za transfer tehnologija je privredno društvo osnovano isključivo radi obavljanja delatnosti transfera tehnologija radi primene tehnoloških inovacija, što obuhvata naročito traganje za idejama i partnerima za transfer tehnologija, procenu komercijalnog potencijala transfera, podsticaje za realizaciju i komercijalizaciju transfera tehnologija i pomoć u zaštiti intelektualne svojine tehnološkim privrednim društvima koja razvijaju, proizvode i prodaju inovativne proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom know-how i novih tehnologija.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojim pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu centra za transfer tehnologija, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.”

Član 24.

U članu 26. reči: „iz čl. 15. i 20. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „iz čl. 12. i 16. ovog zakona”.

Član 25.

U članu 27. stav 1. reč: „tekuću” zamenjuje se rečju: „narednu”.

Član 26.

Naslov iznad člana 28. menja se i glasi:

„Inovacioni i razvojni projekti”.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

„Realizacija programa iz člana 27. ovog zakona vrši se putem inovacionih i razvojnih projekata. ”

U stavu 2. posle reči: inovacionih” dodaju se reči: „i razvojnih”.

U stavu 3. posle reči: „jedne ” dodaje se zapeta i reči: „a razvojni do dve”.

Član 27.

U članu 29. tačka 1) posle reči: „ inovacionim” dodaju se reči: „i razvojnim”.

U tački 2) posle reči: „inovacionih” dodaju se reči: „i razvojnih”.

U tački 3) posle reči: „inovacionim” dodaju se reči: „i razvojnim”.

Član 28.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

„Ministarstvo u Registru vodi evidenciju inovacionih i razvojnih projekata, koja je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.”

Član 29.

U članu 31. stav1. posle reči: „ inovacionih” dodaju se reči: „i razvojnih”.

U stavu 2. posle reči: „inovacionih” dodaju se reči: „i razvojnih”.

U stavu 3. reč: „tri” zamenjuje se rečju: „četiri”.

Član 30.

Naslov iznad člana 32. i čl. 32. i 33. menjaju se i glase:

„ Va Prava intelektualne svojine nad rezultatima inovacionih i razvojnih projekata

Član 32.

Intelektualna svojina (pronalazak, industrijski dizajn, topografija integrisanih kola) koja nastane u toku realizacije inovacionog i razvojnog projekta koji se finansira i sredstvima budžeta Republike Srbije pripada organizaciji u kojoj je intelektualna svojina nastala.

Organizacija iz stava 1. ovog člana ima pravo na zaštitu pronalaska (pravo na sticanje patenta i malog patenta), industrijskog dizajna i topografije integrisanih kola.

Pronalazač, autor dizajna i autor topografije integrisanih kola imaju pravo da u tom svojstvu budu navedeni u prijavi za priznanje patenta, malog patenta, industrijskog dizajna i topografije integrisanih kola, kao i u spisima, registrima, ispravama i drugim publikacijama.

Ukoliko je patent ili mali patent ekonomski iskorišćavan, pronalazač iz stava 3. ovog člana ima pravo na naknadu u iznosu od najmanje 50% dobiti koju je organizacija iz stava 2. ovog člana ostvarila iskorišćavanjem patenta, odnosno malog patenta.

Kada je više učesnika u projektu, odnosno više pronalazača stvorilo pronalazak, učešće u dobiti utvrđuju zavisno od njihovog pojedinačnog doprinosa stvaranju pronalaska.

Član 33.

Troškove sticanja i održavanja prava iz člana 32. stav 2. ovog zakona može da sufinansira Ministarstvo na osnovu posebne odluke.”

Član 31.

Posle člana 33. dodaju se čl. 33a, 33b i 33v koji glase:

„Član 33a

Organizacija koja je sufinansirala realizaciju inovacionog i razvojnog projekta ima pravo da koristi intelektualnu svojinu iz člana 32. stav 1. ovog zakona.

Član 33b

Nosilac realizacije inovacione aktivnosti i lice određeno za rukovodioca projekta koji se finansira sredstvima iz budžeta Republike Srbije preduzimaju mere ispitivanja potencijalne novosti proizvoda i postupaka do kojih dođe u toku realizacije projekta u odnosu na postojeće stanje tehnologije i u slučaju pozitivnog nalaza staraju se da u skladu sa članom 32. stav. 2. takvi proizvodi ili postupci budu zaštićeni patentom ili malim patentom u Republici Srbiji. O podnetim domaćim, odnosno međunarodnim prijavama patenata ili malih patenata i o stečenim pravima dužni su da bez odlaganja obaveste Ministarstvo.

Član 33v

Svaki učesnik u projektu koji stvori pronalazak dužan je da odmah po nastanku pronalaska organizaciji u kojoj je pronalazak nastao i licu koje je određeno za rukovodioca projekta podnese pismeni izveštaj kojim ih obaveštava o pronalasku.

Organizacija u kojoj je pronalazak nastao dužna je da, u roku od 60 dana od dana prijema izveštaja iz stava 1. ovog člana, ispita potencijalnu novost pronalaska, mogućnost njegovog ekonomskog iskorišćavanja i opravdanost zaštite pronalaska patentom, odnosno malim patentom.

Rok iz stava 2. ovog člana može se produžiti u saglasnosti sa pronalazačem.

Ako organizacija u kojoj je pronalazak nastao u rokovima iz st. 2. i 3. ovog člana donese odluku da podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta, dužna je da o tome pismeno obavesti pronalazača.

Učesnik u projektu koji stvori pronalazak nema pravo da ga objavi, niti ga na bilo koji drugi način učini dostupnim javnosti, dok organizacija u kojoj je pronalazak nastao ne podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta.

Ako realizator projekta u rokovima iz st. 2. i 3. ovog člana ne obavesti pronalazača da ima nameru da podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta, ili ga obavesti da ne želi da podnese takvu prijavu, pronalazač ima pravo da podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta na svoje ime.”

Član 32.

U članu 36. reči: „nosiocima inovacione delatnosti iz člana 5. ovog zakona,” brišu se

Član 33.

U članu 41. reč: „nacionalne” briše se.

U tački 2) posle reči: „fizičkih lica” dodaju se zapeta i reči: „naročito u oblastima nauke i tehnologije koje strateški dokumenti utvrde kao prioritetne”.

Član 34.

U članu 42. stav 2. briše se.

Član 35.

U članu 43. stav 2. menja se i glasi:

„Sredstva Fonda koriste se za finansiranje inovacione delatnosti, a naročito za:

ulaganja u realizaciju i plasman tržišno orjentisanih

inovacija novoosnovanih privrednih subjekata;

2) podsticanje inovativnosti u priroritetnim oblastima nauke i tehnologije;

3) ostvarivanje delatnosti Fonda.”

U stavu 3. reči: „pravna lica” zamenjuju se rečima: „i domaća pravna i fizička lica”.

Član 36.

U članu 45. stav 3. menja se i glasi:

„Upravni odbor ima pet članova koje čine: tri predstavnika Vlade i dva predstavnika iz reda zaposlenih u Fondu.”

Stav 5. menja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima tri člana koje čine: dva predstavnika Vlade i jedan predstavnik Fonda.”

Član 37.

U članu 46. stav 3. posle reči: „i način poslovanja Fonda,” dodaju se reči: „način predlaganja predstavnika zaposlenih u organe Fonda,

Član 38.

U članu 47. stav 4. briše se.

Član 39.

U članu 55. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Vlada može, na predlog ministra, do imenovanja direktora Fonda, da imenuje vršioca dužnosti.

Vlada može, na predlog ministra, da imenuje predstavnike Fonda u prvom sazivu organa upravljanja Fonda, do ispunjenja uslova za njihovo predlaganje u skladu sa statutom Fonda.”

Član 40.

U čl. 26, 34, naslovu iznad člana 35. i članu 35, 36. i 52. reč: „Republika” zamenjuje se rečima: „Republika Srbija” u odgovarajućem padežu.

Član 41.

Realizacija i finansiranje inovacionih aktivnosti započetih po odredbama Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05), okončaće se u skladu sa odredbama tog zakona.

Do donošenja odgovarajućih propisa na osnovu ovog zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 42.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine da utvrdi prečišćen tekst Zakona o inovacionoj delatnosti.

Član 43.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 18. februara 2010. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o garanciji), sadržani su u činjenici da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da odobri zajam od 150 miliona evra za sprovođenje projekta refinansiranja kratkoročnog duga, izgradnje podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa (u daljem tekstu: Projekat), pod uslovom da Republika Srbija garantuje za obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas”, kao zajmoprimca po Ugovoru o zajmu (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Evropske banke za obnovu i razvoj i Javnog preduzeća „Srbijagas” zaključenom takođe 18. februara 2010. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

JP „Srbijagas” planira da sprovede Projekat refinansiranja kratkoročnog duga, izgradnje podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa.

Svrha Projekta je da obezbedi finansiranje Zajmoprimca za:

– refinansiranje kratkoročnih kredita;

– izgradnju podzemnog skladišta gasa „Itebej”;

– povezivanje gasovodnog sistema Republike Srbije i Republike Srpske;

– povezivanje gasovodnog sistema Republike Srbije i Republike Rumunije;

– rehabilitacija gasovodnog sistema za transport prirodnog gasa.

Projekat se sastoji iz četiri dela:

A) refinansiranje kratkoročnog kredita;

B) održavanje i unapređenje distributivne mreže;

V) implementacija projekta;

G) izgradnja podzemnog skladišta gasa.

Ugovorom o zajmu predviđeno je da Banka odobrava kredit Zajmoprimcu pod sledećim uslovima:

– iznos kredita EUR 150.000.000;

– period trajanja zajma je 12 godina, uključujući 4 godine grejs perioda za otplatu glavnice;

– zajam se sastoji iz tri tranše, od kojih će se prva i druga tranša isplaćivati u devetnaest jednakih polugodišnjih rata, 30. aprila i 30. oktobra svake godine, a treća tranša će se isplaćivati u sedamnaest jednakih polugodišnjih rata, 30. aprila i 30. oktobra svake godine;

– kamatna stopa je 6 (šestomesečni) EURIBOR + 1% marža;

– minimalni iznos za povlačenje je pet miliona evra (EUR 5.000.000);

– minimalni iznos za prevremenu otplatu je dvadeset miliona evra (EUR 20.000.000);

– minimalni iznos za otkazivanje zajma je pet miliona evra (EUR 5.000.000);

– provizija za neiskorišćeni deo zajma biće 0,5% godišnje;

– jednokratna novčana naknada je trideset hiljada evra (EUR 30.000).

Ugovorom o garanciji je predviđeno da će Garant sprovesti reforme gasnog sektora, čim to bude izvodljivo i pod uslovom da su pribavljena sva odobrenja koja su potrebna u Republici Srbiji.

Ugovorom o garanciji Republika Srbija kao Garant, u celosti garantuje potpuno i blagovremeno izvršenje svih novčanih obaveza zajmoprimca tj. Javnog preduzeća „Srbijagas” prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po osnovu Ugovora o zajmu u pogledu iznosa glavnice, kamate, provizija i svih ostalih naknada, troškova i iznosa koji mogu dospeti na plaćanje u skladu sa bilo kojom odredbom Ugovora o zajmu. Takođe, Ugovorom o garanciji predviđeno je da su sve obaveze Evropske banke za obnovu i razvoj po osnovu Ugovora o zajmu uslovljene izdavanjem i kontinuiranim važenjem garancije koju daje Republika Srbija na ime finansijskih obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” kao zajmoprimca po osnovu Ugovora o zajmu.

Izdavanje garancije Republike Srbije na iznos zajma od 150.000.000 evra Evropske banke za obnovu i razvoj Javnom preduzeću „Srbijagas”, predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09).

Shodno navedenom, a imajući u vidu činjenicu da je članom 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09), između ostalog, propisano da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač, i to u formi zakona, neophodno je potvrditi Ugovor o garanciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 18. februara 2010. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma, izdavanje garancije Republike Srbije, kako bi JP „Srbijagas”, kao zajmoprimac, što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu u cilju realizacije Projekta refinansiranja kratkoročnog duga, izgradnje podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa.

Ostavite komentar