Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

PREDLOG ZAKONA

O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČIMA ZEMLjIŠTA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje, kvalitet, obeležavanje, fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu, uvozu i primeni sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i ispitivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kao i druga pitanja od značaja za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta.

Značenje pojmova

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota jeste proizvod zasnovan na amonijum nitratu i proizveden za primenu kao đubrivo, koji sadrži 28% i više azota po masi đubriva u odnosu na amonijum nitrat i koji može da sadrži neorganske ili inertne supstance;

2) deklaracija jeste dokaz o sadržaju hranljivih materija, uključujući i njihov oblik i rastvorljivost, i drugih sastojaka, koji se garantuje u okviru propisanih odstupanja;

3) sadržaj hranljivih materija jeste sadržaj koji je naveden na deklaraciji ili na odgovarajućem pratećem dokumentu;

4) distributer jeste pravno lice ili preduzetnik koji vrši promet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, a pri tome ne menja njihove karakteristike;

5) dobra poljoprivredna praksa jeste obavljanje poljoprivredne delatnosti na način kojim se omogućava upravljanje poljoprivrednim zemljištem i reproduktivnim materijalom uz uvažavanje prirodnih karakteristika poljoprivrednog područja i optimalnu kombinaciju agortehničkih mera u cilju očuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta i sprečavanja prekomernog zagađenja životne sredine, prekomerne upotrebe sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, tako da proizvedeno bilje ili biljni proizvodi namenjeni ishrani sadrže što je moguće manji nivo štetnih materija;

6) đubrivo jeste hemijsko jedinjenje mineralnog i organskog porekla i mešavine tih jedinjenja bez obzira na agregatno stanje, kao i mikroorganizmi čija je osnovna namena da obezbede hranljive elemente za ishranu bilja;

7) mineralno odnosno neorgansko đubrivo jeste proizvod u kojem su sadržani hranljivi elementi koji se đubrenjem unose u zemljište u obliku neorganskih soli i koji se dobija ekstrakcijom, fizičkim i/ili hemijskim industrijskim postupcima;

8) mikrohranljivi element jeste bor, kobalt, bakar, gvožđe, mangan, molibden i cink;

9) oplemenjivač zemljišta jeste sredstvo za poboljšanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, koje ima nizak sadržaj primarnih i/ili mikrohranljivih elemenata ili ih ne sadrži i koje se radi toga ne smatra đubrivom;

10) organsko đubrivo jeste proizvod organskog porekla, biljnog i životinjskog, u kojem se deklariše sadržaj organske materije hranljivih elemenata, a izuzetno i sadržaj mikroorganizama, i koje se dodaje zemljištu u cilju ishrane biljaka i popravke plodnosti zemljišta, a dobija se fermentacijom biljnih i životinjskih ostataka;

11) pakovanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: pakovanje) jeste originalno pakovanje u kojem mogu da se distribuiraju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta i kojim može da se rukuje, s tim da ne sadrži više od 1.000 kilograma i da može da se trajno zatvori i čuva;

12) primarni makrohranljivi element (makroelement) jeste azot, fosfor i kalijum;

13) proizvođač bilja jeste pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje se bavi proizvodnjom bilja;

14) proizvođač sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: proizvođač) jeste pravno lice ili preduzetnik koji proizvodi, pakuje, i/ili menja karakteristike sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i odgovoran je za njihovo stavljanje u promet;

15) promet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: promet) jeste prodaja na veliko i malo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta na teritoriji Republike Srbije;

16) propisano odstupanje jeste dozvoljeno odstupanje od deklarisanog sastava sredstava za ishranu bilja ili od sadržaja hranljivih materija;

17) pošiljka jeste količina jedne iste vrste sredstava za ishranu bilja, oplemenjivača zemljišta ili sirovina za njihovu proizvodnju, koja je stavljena u promet ili je pristigla na granični prelaz;

18) sredstva za ishranu bilja jesu đubrivo i supstrat;

19) sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta u rasutom stanju jesu proizvodi koji nisu upakovani na način iz tačke 11) ovog člana;

20) supstrat jeste proizvod organskog ili neorganskog porekla ili mešavina organskih i neorganskih materija, različitog hemijskog i mehaničkog sastava, koji služi za direktnu setvu ili sadnju;

21) tranzit sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: tranzit) jeste svaki transport pošiljke preko teritorije Republike Srbije;

22) uvoz sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: uvoz) jeste svako unošenje pošiljke na teritoriju Republike Srbije, osim tranzita;

23) uvoznik jeste pravno lice ili preduzetnik koji vrši uvoz sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, a pri tome ne menja njihove karakteristike;

24) partija jeste količina sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja je proizvedena istim tehnološkim postupkom, utvrđenog propisanog kvaliteta (partija u proizvodnji), odnosno količina za koju je proizvođač u vreme otpremanja utvrdio isti kvalitet (partija u prometu), odnosno količina određene vrste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, istog određenog kvaliteta i porekla, koja se uvozi (partija pri uvozu).

Primena drugih propisa

Član 3.

Sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta (u daljem tekstu: sredstva za ishranu bilja) koja sadrže i sredstva za zaštitu bilja, odnosno hemikalije, mogu se proizvoditi, stavljati u promet i primenjivati na teritoriji Republike Srbije ako su razvrstana, upakovana i obeležena u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega i propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja, odnosno hemikalije.

Rizik za bezbednost

Član 4.

Ako, u skladu sa novim naučnim i tehničkim saznanjima, postoji razlog da sredstva za ishranu bilja određene vrste i tipa, koja ispunjavaju uslove za proizvodnju, stavljanje u promet i primenu u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, predstavljaju rizik za bezbednost ili zdravlje ljudi, životinja ili bilja ili rizik za plodnost zemljišta i životnu sredinu, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) može:

1) privremeno ili trajno zabraniti proizvodnju i promet takvih sredstava za ishranu bilja;

2) odrediti uslove pod kojima se takva sredstva za ishranu bilja mogu proizvoditi, stavljati u promet i primenjivati.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje način sprovođenja mera iz stava 1. tačka 1) ovog člana i uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Vrste subjekata

Član 5.

Poslove u oblasti sredstava za ishranu bilja na teritoriji Republike Srbije, u okviru svojih ovlašćenja, obezbeđuje Republika Srbija preko Ministarstva, subjekata koji se upisuju u Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja (u daljem tekstu: Registar distributera i uvoznika), subjekata koji obavljaju poslove od javnog interesa i drugih subjekata u oblasti sredstava za ishranu bilja.

Subjekti koji se bave proizvodnjom, prometom i uvozom sredstava za ishranu bilja

Proizvođač

Član 6.

Proizvodnjom sredstava za ishranu bilja može da se bavi proizvođač koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji ispunjava uslove za proizvodnju sredstava za ishranu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Proizvođač je dužan da vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet i da o tome vodi evidenciju.

Evidenciju iz stava 2. ovog člana proizvođač je dužan da čuva u periodu u kome se sredstva za ishranu bilja nalaze u prometu, kao i u roku od dve godine od dana prestanka njihovog stavljanja u promet.

Distributer i uvoznik

Član 7.

Prometom sredstava za ishranu bilja može da se bavi distributer koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Distributer koji se bavi prometom sredstava za ishranu bilja na veliko upisuje se u Registar distributera i uvoznika, ako:

1) ispunjava uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja;

2) ima zaposlenog sa visokim obrazovanjem poljoprivredne, tehnološke, odnosno hemijske struke.

Distributer koji se bavi prometom sredstava za ishranu bilja na malo upisuje se u Registar distributera i uvoznika, ako na prodajnom mestu ima:

1) prostoriju za prodaju sredstava za ishranu bilja;

2) prostoriju ili posebno odvojen deo za smeštaj sredstava za ishranu bilja;

3) zaposlenog sa najmanje srednjim obrazovanjem poljoprivredne struke.

Uvozom sredstava za ishranu bilja može da se bavi uvoznik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoznik može da se upiše u Registar distributera i uvoznika ako ispunjava uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz st. 2, 3. i 5. ovog člana.

Ministar propisuje bliže uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja i prostorija za prodaju i smeštaj sredstava za ishranu bilja.

Upis u Registar distributera i uvoznika

Član 8.

Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika.

Registar distributera i uvoznika

Član 9.

Registar distributera i uvoznika vodi Ministarstvo.

Registar distributera i uvoznika naročito sadrži:

1) redni broj upisa u Registar distributera i uvoznika;

2) broj i datum rešenja o upisu u Registar distributera i uvoznika;

3) naziv i sedište distributera, odnosno uvoznika;

4) delatnost;

5) prodajno mesto.

Podaci iz Registra distributera i uvoznika su javni.

Registar distributera i uvoznika se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama i registrima koje vodi Ministarstvo.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika

Član 10.

Distributer, odnosno uvoznik, briše se iz Registra distributera i uvoznika, ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 7. st. 2, 3. i 5. ovog zakona;

2) ne prijavi promenu podataka u roku iz člana 8. stav 4. ovog zakona;

3) podnese zahtev za brisanje iz Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje o brisanju iz Registra distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Obaveza dostavljanja podataka

Član 11.

Proizvođač, odnosno distributer, dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja dva puta godišnje, i to za prvo polugodište do 15. jula tekuće godine, a za drugo polugodište do 15. januara naredne godine.

Ministar bliže propisuje način dostavljanja podataka o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja.

2. Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa

Nacionalna referentna laboratorija za rezidue

Član 12.

Nacionalna referentna laboratorija za rezidue (u daljem tekstu: referentna laboratorija) osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Poslovi od javnog interesa

Član 13.

Referentna laboratorija, u oblasti sredstava za ishranu bilja, obavlja poslove od javnog interesa, i to:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja i njihove biološke hranljive vrednosti;

2) utvrđivanje eventualnog štetnog delovanja sredstava za ishranu bilja na ljude, životnu sredinu i druge ekosisteme prilikom njihove primene;

3) naučnu i stručnu podršku pri donošenju odluka u ispitivanju hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja i njihove biološke hranljive vrednosti;

4) sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja;

5) laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina;

6) laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole u slučaju ponovnog ispitivanja;

7) sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti;

8) uspostavljanje i primenu jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica u obavljanju poslova u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja;

9) edukaciju u oblasti sredstava za ishranu bilja;

10) razvijanje, uspostavljanje i primenu novih načela dobre poljoprivredne prakse u primeni sredstava za ishranu bilja;

11) uvođenje standarda u oblasti ispitivanja biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu bilja;

12) saradnju pri uvođenju, razvoju i uspostavljanju informacionog sistema u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja;

13) aktivnosti u oblasti evidencije prometa i primene sredstava za ishranu bilja;

14) druge aktivnosti u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

Poslove od javnog interesa iz stava 1. tač. 4), 6), 8), 9) 11) i 12) ovog člana referentna laboratorija vrši kao poverene poslove.

Konkurs za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 14.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja, osim poslova koje vrši referentna laboratorija kao poverene poslove, mogu se ustupiti pravnim licima putem konkursa (u daljem tekstu: Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa) koji Ministarstvo raspisuje i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obavljanje poslova od javnog interesa iz člana 13. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 5) može se na osnovu konkursa ustupiti na period od najmanje pet godina.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslove od javnog interesa za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se dodeljuje obavljanje poslova od javnog interesa;

3) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti;

4) kriterijume za izbor Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru Pravnog lica za obavljanje poslova od javnog interesa donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ugovor o obavljanju poslova od javnog interesa

Član 15.

Na osnovu odluke o izboru Pravnog lica za obavljanje poslova od javnog interesa, Ministarstvo sa pravnim licem kome je dodeljeno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja zaključuje ugovor kojim se naročito utvrđuju:

1) poslovi od javnog interesa koji su predmet ugovora;

2) odgovorno lice koje će obavljati određene poslove;

3) metode, način i postupak obavljanja određenih poslova;

4) međusobna prava, obaveze i odgovornosti;

5) vreme na koje se zaključuje ugovor;

6) način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova;

7) kontrola vršenja određenih poslova;

8) prestanak važenja ugovora;

9) razlozi za raskid ugovora;

10) otkazni rok za raskid ugovora.

Jedinstvene metode, kriterijumi i smernice

za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 16.

Referentna laboratorija organizuje i uspostavlja primenu jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova od javnog interesa na teritoriji Republike Srbije, koje obavljaju Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa.

Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa dužna su da poslove od javnog interesa obavljaju u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama referentne laboratorije.

Referentna laboratorija je dužna da izveštava Ministarstvo o sprovođenju poslova od javnog interesa i usaglašenosti jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica koje primenjuju Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa.

Ministar propisuje način i rokove izveštavanja iz stava 3. ovog člana.

III. RAZVRSTAVANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA

Vrsta i tip

Član 17.

Sredstva za ishranu bilja mogu se staviti u promet ako su propisane vrste, tipa i kvaliteta, ako su obeležena na propisani način i ako se njihovom pravilnom primenom ne ugrožava zdravlje ljudi, životinja i bilja, plodnost zemljišta i životna sredina.

Sredstva za ishranu bilja mogu se razvrstati u određenu vrstu i tip, ako:

1) obezbeđuju biljke hranljivim materijama;

2) su obezbeđena odgovarajuća uzorkovanja i ispitivanja i metode ispitivanja kada su te metode potrebne;

3) u uslovima praktične primene ne utiču štetno na zdravlje ljudi, životinja, bilja, plodnost zemljišta i životnu sredinu.

Ministar propisuje bliže uslove za razvrstavanje sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip i potrebnu dokumentaciju za razvrstavanje.

Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

Član 18.

Pre stavljanja u promet sredstva za ishranu bilja moraju biti upisana u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva proizvođača, distributera, odnosno uvoznika sredstava za ishranu bilja, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar ako su ispunjeni uslovi iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar donosi se na rok od deset godina.

Rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za upis u Registar.

Sadržina i način vođenja Registra

Član 19.

Registar sadrži naročito:

1) redni broj upisa u Registar;

2) broj i datum rešenja o upisu u Registar;

3) naziv sredstava za ishranu bilja;

4) vrstu i tip sredstava za ishranu bilja;

5) sadržaj hranljive materije;

6) naziv i sedište proizvođača, distributera, odnosno uvoznika.

Podaci iz Registra su javni.

Registar se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama i registrima koje vodi Ministarstvo.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra.

Sredstva za ishranu bilja koja se ne upisuju u Registar

Član 20.

U Registar se ne upisuju:

1) sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza;

2) sredstva za ishranu bilja koja se koriste u naučno-istraživačke svrhe i u količinama potrebnim za te svrhe;

3) ostatak od izvoza i sredstva za ishranu bilja koja se iz razloga probne proizvodnje, u određenoj količini i na određeno vreme, stavljaju u promet;

4) stajnjak i osoka.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 2) ovog člana naučno-istraživačka organizacija podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučno-istraživačke svrhe.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 3) ovog člana proizvođač podnosi Ministarstvu zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 3) ovoga člana, moraju:

ispunjavati uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

na deklaraciji imati odštampan tekst: „proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji”, odnosno „proizvedeno prema posebnim zahtevima”;

zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u proizvođačkoj specifikaciji.

Ministar donosi rešenje po zahtevu iz st. 2. i 3. ovog člana u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje ministra iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje sadržinu zahteva i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev iz st. 2. i 3. ovog člana.

Brisanje iz Registra

Član 21.

Sredstva za ishranu bilja se brišu iz Registra:

1) ako prestanu da ispunjavaju uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

2) po isteku roka iz člana 18. stav 4. ovog zakona;

3) ako je izrečena mera trajne zabrane proizvodnje i prometa sredstava za ishranu bilja iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

4) ako proizvođač, distributer, odnosno uvoznik podnese zahtev za brisanje sredstava za ishranu bilja iz Registra.

Brisanje iz Registra vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje ministra iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Spisak sredstava za ishranu bilja

Član 22.

Ministarstvo jednom godišnje objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” Spisak sredstava za ishranu bilja koja su upisana, odnosno brisana iz Registra.

IV. KVALITET, DEKLARISANjE I OBELEŽAVANjE

Kvalitet i propisana odstupanja

Član 23.

Zabranjena je proizvodnja, promet, uvoz i primena sredstava za ishranu bilja koja nemaju odgovarajući kvalitet i koja ne ispunjavaju uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona.

Sredstva za ishranu bilja su odgovarajućeg kvaliteta ako imaju određeni sadržaj hranljivih materija i odgovarajuća hemijska, fizička, fiziološka i druga svojstva.

Sadržaj hranljivih materija mora biti u skladu sa propisanim odstupanjima.

Zabranjena su odstupanja sadržaja hranljivih materija od minimalnih i maksimalnih vrednosti i sistematsko iskorišćavanje propisanih odstupanja.

Ministar bliže propisuje uslove za utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanja sadržaja hranljivih materija i minimalne i maksimalne vrednosti dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija.

Deklarisanje i obeležavanje

Član 24.

Sredstva za ishranu bilja moraju biti deklarisana i obeležena.

Kvalitet sredstava za ishranu bilja mora odgovarati podacima o kvalitetu sredstava za ishranu bilja koji su navedeni u deklaraciji.

Podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja koji su navedeni u deklaraciji moraju biti napisani na srpskom jeziku, jasno i čitljivo, na način da se ne mogu izbrisati ili odstraniti.

Ministar bliže propisuje sadržinu deklaracije i način obeležavanja sredstava za ishranu bilja.

Član 25.

Ako se sredstva za ishranu bilja stavljaju u promet upakovana deklaracija mora biti utisnuta na pakovanju ili neodvojivo pričvršćena za pakovanje i mora se nalaziti na vidnom mestu na pakovanju ili na mehanizmu koji se koristi za zatvaranje.

Pakovanje mora biti zatvoreno posebnim mehanizmom ili na drugi sličan način u slučaju čijeg otvaranja bi nastala trajna oštećenja na pakovanju.

Pakovanje može biti i vreća sa ventilom.

Ministar bliže propisuje način pakovanja.

Sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju

Član 26.

Ako su sredstva za ishranu bilja u prometu u rasutom stanju, podaci o kvalitetu tih sredstava moraju biti navedeni u pratećoj dokumentaciji.

Pod pratećom dokumentacijom, u smislu ovog zakona, naročito se smatraju:

sertifikat proizvođača;

otpremnica;

račun.

Zabranjen je promet u rasutom stanju amonijum nitratnih đubriva sa visokim sadržajem azota.

Ministar bliže propisuje način stavljanja u promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju.

Mineralna đubriva sa oznakom „EC FERTILISER”

Član 27.

Mineralno đubrivo koje ispunjava uslove za promet na području zemalja članica Evropske unije obeležava se oznakom „EC FERTILISER”.

Oznaka „EC FERTILISER” ne sme se u Republici Srbiji koristiti ako mineralno đubrivo nije u saglasnosti sa propisanim uslovima za kvalitet i stavljanje u promet na području zemalja članica Evropske unije.

Dokumenti nadležnog organa ili laboratorije Evropske unije kojim se potvrđuje da se mineralno đubrivo može obeležiti sa oznakom „EC FERTILISER” moraju biti dostavljeni Ministarstvu pri upisu u Registar i dostupni fitosanitarnoj inspekciji.

V. PRIMENA I REKLAMIRANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA

Primena sredstava za ishranu bilja

Član 28.

Sredstva za ishranu bilja primenjuju se u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, u količini koja je u skladu sa plodnošću zemljišta i potrebama biljaka uzimajući u obzir klimatske uslove područja i uslove setve i sadnje.

Proizvođač bilja dužan je da vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i da tu evidenciju dostavi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa dužno je da obradi podatke iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i da te podatke dostavi Ministarstvu do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministar propisuje elemente dobre poljoprivredne prakse, sadržinu i način vođenja evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i način obrade i dostavljanja podataka iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja.

Reklamiranje sredstava za ishranu bilja

Član 29.

Zabranjeno je reklamiranje sredstava za ishranu bilja koje ne pripada propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar.

VI. FITOSANITARNA KONTROLA I UZORKOVANjE U PROMETU,

UVOZU I PRIMENI

Fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu i primeni

Pregledi i uzorkovanje

Član 30.

Sredstva za ishranu bilja u prometu i primeni podležu:

1) pregledu, koji obuhvata identifikaciju sredstava za ishranu bilja i pregled dokumentacije, pakovanja i objekata u kojima se sredstva za ishranu bilja skladište;

2) uzorkovanju.

Uzorke uzete iz sredstava za ishranu bilja fitosanitarni inspektor dostavlja na laboratorijska ispitivanja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa radi provere hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda sredstava za ishranu bilja, način uzorkovanja i dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzoraka radi ispitivanja u prometu i primeni.

2. Fitosanitarna kontrola uvoza

Granični prelazi

Član 31.

Pošiljka pri uvozu podleže fitosanitarnom pregledu na graničnim prelazima.

Uvoz i tranzit pošiljki može se vršiti preko graničnih prelaza na kojima je organizovana fitosanitarna inspekcija i koji ispunjavaju higijensko-tehničke i radne uslove.

Izuzetno od stava 2. ovog člana uvoz i tranzit pošiljki može se vršiti i preko graničnih prelaza na kojima nije organizovana fitosanitarna inspekcija, a koji se za tu namenu rešenjem ministra privremeno otvaraju.

Ako pošiljka pristigne na granični prelaz na kome ne postoji organizovana fitosanitarna inspekcija ili na granični prelaz iz stava 3. ovog člana, organi carinske službe uputiće pošiljku na najbliži granični prelaz na kome postoji organizovana fitosanitarna inspekcija ili će narediti da se takva pošiljka vrati pošiljaocu.

Ministar određuje granične prelaze iz stava 3. ovog člana.

Ministar bliže propisuje higijensko-tehničke i radne uslove koje moraju da ispunjavaju granični prelazi iz st. 2. i 3. ovog člana.

Član 32.

Pošiljka pri uvozu podleže:

pregledu, koji obuhvata identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, pakovanja i prevoznog sredstva;

2) uzorkovanju.

Uvoznik ili carinski agent dužan je da:

1) fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke;

2) u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke;

3) omogući sve potrebne uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda;

4) sprovede sve naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora.

Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled pošiljke i uzorkovanje.

Za pošiljke u tranzitu sa pretovarom na teritoriji Republike Srbije, carinski agent dužan je da fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke, radi njenog evidentiranja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke iz stava 1. ovog člana, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržinu zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

Član 33.

Ako na graničnom prelazu ne postoje uslovi za pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje, u skladu sa ovim zakonom, pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje, može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u odredišnoj carinarnici.

U slučaju iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor donosi rešenje o prevozu na osnovu kojeg pošiljku propušta do odredišne carinarnice, gde je ista pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza i tranzita.

Zabranjeno je svako premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke iz stava 2. ovog člana.

Član 34.

Uzorke sredstava za ishranu bilja uzetih iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja na laboratorijska ispitivanja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa radi provere hemijskih i fizičkih osobina.

Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, u skladu sa propisanim uslovima fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke.

Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima fitosanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz pošiljke i naređuje njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje.

Ministar bliže propisuje način dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzoraka radi ispitivanja i način postupanja sa oduzetom pošiljkom.

Ispitivanje sredstava za ishranu bilja

Član 35.

Pod ispitivanjem sredstava za ishranu bilja, u smislu ovog zakona, smatra se utvrđivanje usklađenosti ispitivanih sredstava za ishranu bilja sa propisanim uslovima i međunarodnim standardima, u pogledu vrste, sadržaja hranljivih materija, sadržaja štetnih materija i biološke hranljive vrednosti.

Ispitivanje sredstava za ishranu bilja vrši referentna laboratorija prema Godišnjem planu ispitivanja, koji donosi ministar.

Godišnji plan ispitivanja sadrži: plan uzimanja uzoraka; vrstu i broj uzoraka; način uzimanja i ispitivanja uzoraka; objekte iz kojih se uzima uzorak; dinamiku uzimanja uzoraka; mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da hemijske i fizičke osobine sredstava za ishranu bilja nisu u saglasnosti sa rešenjem o upisu Registar.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa obavlja:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina i biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu bilja radi upisa u Registar;

2) laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere hemijskih i fizičkih osobina.

Ministarstvo će priznati rezultate ispitivanja iz stava 1. ovog člana samo ako su u postupku ispitivanja sredstava za ishranu bilja primenjene propisane metode uzorkovanja i ispitivanja, uzimajući u obzir i propisana odstupanja.

Ministar propisuje metode ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

Ponovno ispitivanje

Član 36.

Stranka koja se ne slaže sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina, može u roku od 15 dana od dana prijema rezultata ispitivanja podneti zahtev Ministarstvu za ponovno ispitivanje.

Ponovno ispitivanje može zahtevati i fitosanitarni inspektor.

Ponovno ispitivanje vrši Referentna laboratorija.

Rezultat ponovnog ispitivanja je konačan.

VIII. AMONIJUM NITRATNA ĐUBRIVA

SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA

Promet amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota

Član 37.

Radi praćenja amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota koje se stavlja u promet proizvođač mora čuvati podatke o nazivima i adresama pogona gde se to đubrivo i njegove osnovne komponente proizvode i podatke o licima odgovornim za te pogone.

Podatke iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da čuva u periodu u kome se amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota stavlja u promet, kao i u roku od dve godine od dana prestanka njegovog stavljanja u promet.

Pre stavljanja u promet proizvođač mora ispitati otpornost amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota na eksplozivnost, odnosno mora dokazati da su izvršena ispitivanja otpornosti tog đubriva na eksplozivnost.

Proizvođač mora dostaviti rezultate ispitivanja otpornosti na eksplozivnost amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota Ministarstvu, najmanje pet dana pre njegovog stavljanja u promet, odnosno pri uvozu najmanje pet dana pre pristizanja pošiljke na granični prelaz.

Proizvođač mora garantovati da sve količine amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota koje se nalaze u prometu ispunjavaju uslove u pogledu otpornosti tog đubriva na eksplozivnost.

Amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota moraju ispunjavati uslove u pogledu objekata za skladištenje u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine, odnosno hemikalije.

Ministar bliže propisuje karakteristike amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota, granične vrednosti azota u amonijum nitratnom đubrivu sa visokim sadržajem azota i metode ispitivanja otpornosti na eksplozivnost koje mora ispunjavati amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota.

Sredstva i naknade

Član 38.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja i sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Proizvođač, distributer i uvoznik plaćaju naknadu za:

1) ispitivanje sredstava za ishranu bilja radi upisa u Registar;

2) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja koje se vrši na njihov zahtev;

3) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole u proizvodnji i prometu u slučaju ako je rezultat analize negativan;

4) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja u postupku inspekcijske kontrole pri uvozu sredstava;

5) ponovno ispitivanje sredstava za ishranu bilja koje se vrši na njihov zahtev.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana prihod su Republike Srbije i vode se na posebnom računu u budžetu Republike Srbije. Visinu naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje Vlada.

Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1) izdavanje rešenja za upis u Registar i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja;

2) izdavanje rešenja kojim se odobrava uvoz pošiljke.

Sredstva iz stava 5. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova za izdavanje rešenja iz stava 5. ovog člana utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadama troškova u upravnom postupku.

X. NADZOR

Upravni i inspekcijski nadzor

Član 39.

Nadzor nad radom referentne laboratorije u vršenju poverenih poslova iz člana 13. stav 2. ovog zakona vrši Ministarstvo u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši fitosanitarni inspektor.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 40.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li se sredstva za ishranu bilja suprotno privremenoj ili trajnoj zabrani proizvodnje i stavljanja u promet proizvode ili stavljaju u promet;

2) proverava da li se proizvodnja, stavljanje u promet i primena sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa uslovima iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) proverava da li proizvođač vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja u promet;

4) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika i da li su ispunjeni uslovi za upis u Registar distributera i uvoznika;

5) proverava da li proizvođač i distributer dostavljaju podatke o proizvodnji i prometu sredstava za ishranu bilja u propisanim rokovima;

6) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

7) proverava da li referentna laboratorija vrši redovno izveštavanje o sprovođenju poslova od javnog interesa i o usaglašenosti jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica od strane Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

8) proverava da li su sredstva za ishranu bilja upisana u Registar;

9) proverava primenu sredstava za ishranu bilja u naučno-istraživačke svrhe, odnosno da li su sredstva za ishranu bilja stavljena u promet u skladu sa članom 20. ovog zakona;

10) proverava kvalitet sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu i primeni;

11) proverava deklarisanje i obeležavanje sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu i primeni;

12) proverava način pakovanja;

13) proverava promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju;

14) proverava da li se sredstva za ishranu bilja primenjuju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom;

15) proverava da li proizvođač bilja vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i da li tu evidenciju dostavlja u propisanim rokovima;

16) proverava da li Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa obrađuju podatke o primeni sredstava za ishranu bilja i da li obrađene podatke dostavljaju Ministarstvu;

17) proverava da li se reklamiranje sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa članom 29. ovog zakona;

18) proverava da li je proizvođač pre stavljanja u promet izvršio ispitivanje otpornosti na eksplozivnost amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota;

19) proverava izvršavanje mera iz člana 42. ovog zakona;

20) uzima uzorke sredstava za ishranu bilja, bilja i zemljišta bez naknade njihove vrednosti;

21) vrši pregled dokumentacije koja prati pošiljku, pregled pošiljke, pakovanja i prevoznog sredstva i uzima uzorke sredstava za ishranu bilja pri uvozu bez naknade vrednosti uzoraka;

22) određuje vremenski rok u kome su uvoznici obavezni da otklone nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole.

Mere koje nalaže fitosanitarni inspektor u proizvodnji,

prometu i primeni

Član 41.

U vršenju poslova iz člana 40. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) naredi proizvođaču, distributeru, uvozniku ili proizvođaču bilja da uskladi obavljanje delatnosti, odnosno otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;

2) privremeno zabrani proizvodnju ili stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja dok proizvođač, odnosno prometnik ne uskladi obavljanje delatnosti, odnosno ne otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;

3) privremeno zabrani proizvodnju određenih sredstava za ishranu bilja do otklanjanja nedostataka, ukoliko rezultati ispitivanja sredstava za ishranu bilja nisu u skladu ovim zakonom;

4) zabrani promet proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja, ukoliko rezultati ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja nisu u skladu sa ovim zakonom;

5) naredi povlačenje iz prometa proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja i oduzme sredstva za ishranu bilja do okončanja postupka, ukoliko rezultati ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava nisu u skladu ovim zakonom;

6) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako se ne koriste u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom;

7) zabrani reklamiranje sredstava za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar;

8) naredi mere za otklanjanje nepravilnosti kada u postupku nadzora utvrdi da propis o sredstvima za ishranu bilja nije primenjen ili je nepravilno primenjen;

9) zabrani uvoz i naredi vraćanje pošiljke;

10) zabrani uvoz i oduzme pošiljku;

11) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

12) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor nalaže rešenjem.

O izvršenju mera naloženih rešenjem iz stava 2. ovog člana proizvođač, uvoznik, odnosno distriburer obaveštava fitosanitarnog inspektora.

Nadležnost za rešavanje po žalbi

Član 42.

Na rešenje fitosanitarnog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi ministar odlučuje u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Privredni prestup

Član 43.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2) proizvodi, stavlja u promet ili primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) ne vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet i o tome ne vodi evidenciju (član 6);

4) vrši promet sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 1);

5) vrši uvoz sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 4);

6) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar (član 18. stav 1);

7) proizvodi, stavlja u promet ili uvozi sredstva za ishranu bilja koje ne zadovoljavaju propisan kvalitet (član 23. stav 1);

8) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja sa odstupanjima sadržaja hranljivih materija od minimalnih i maksimalnih vrednosti i sistematski iskorišćava propisana odstupanja (član 23. stav 4);

9) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu deklarisana i obeležena (član 24. stav 1);

10) proizvodi i stavlja u promet sredstva za ishranu bilja čiji kvalitet ne odgovara kvalitetu navedenom u deklaraciji (član 24. stav 2);

11) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju bez prateće dokumentacije u kojoj su navedeni podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja (član 26. stav 1);

12) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota u rasutom stanju (član 26. stav 3);

13) reklamira sredstva za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar (član 29);

14) uvozi sredstva za ishranu bilja preko graničnog prelaza koji nije odredio ministar (član 31. stav 3);

15) vrši uvoz pošiljke suprotno odredbama člana 32. stav 2. ovog zakona;

16) vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda (član 33. stav 3);

17) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota bez ispitivanja otpornosti na eksplozivnost (član 37. stav 3);

18) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 44.

Novčanom kaznom od 200.000 – 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavlja Ministarstvu podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);

2) ne obavlja poslove od javnog interesa u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama referentne laboratorije (član 16. stav 2);

3) ne izveštava Ministarstvo o sprovođenju poslova od javnog interesa i usaglašenosti sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama koje primenjuje Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa (član 16. stav 3);

4) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja bez rešenja ministra iz člana 20. stav 5. ovog zakona;

5) podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u deklaraciji na propisani način (član 24. stav 3);

6) deklaracija nije utisnuta na pakovanju, odnosno nije neodvojivo pričvršćena na pakovanju (član 25. stav 1);

7) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju, a podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u pratećoj dokumentaciji (član 26. stav 1);

8) ne vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i ne dostavi tu evidenciju Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 28. stav 2);

9) ne obrađuje podatke iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i ne dostavi te podatke Ministarstvu do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu (član 28. stav 3);

10) ne čuva podatke o nazivima i adresama pogona u kojima se amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota i njegove osnovne komponente proizvode, podatke o licima odgovornim za te pogone i ne čuva ih u propisanom roku (član 37. st. 1. i 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 45.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 43. stav 1. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 44. stav 1. tač. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 10) ovog zakona.

Prekršaj fizičkog lica

Član 46.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje se bavi proizvodnjom bilja ako učini radnje iz člana 44. stav 1. tačka 8).

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 47.

Proizvođač, distributer, uvoznik i proizvođač bilja dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Preuzimanje u Registar

Član 48.

Podaci o đubrivima koja su registrovana u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr.zakon) preuzimaju se u Registar i važe do isteka roka važenja utvrđenog rešenjem o izdavanju stalne dozvole za stavljanje u promet, a najduže tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nastavljanje obavljanja poslova od javnog interesa

do raspisivanja konkursa

Član 49.

Pravno lice koje je ovlašćeno za ispitivanje đubriva na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon), obavljaće poslove za koje je ovlašćeno do okončanja konkursa za obavljanje poslova od javnog interesa, koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Primena podzakonskih akata

Član 50.

Propisi koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon), osim odredaba tih propisa koji nisu u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 51.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon) u delu kojim se uređuju đubriva.

Stupanje na snagu zakona

Član 52.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 9) Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija obezbeđuje sistem zaštite i unapređivanja životne sredine i zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Proizvodnja, registracija, stavljanje u promet, uvoz, kontrola u prometu preko državne granice i u unutrašnjem prometu, ispitivanje, deklarisanje i obeležavanje, ambalaža za pakovanje sredstava za zaštitu bilja uređena je Zakonom o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98, „Sl. list Republike Srbije”, br. 101/05-drugi zakon) i podzakonskim propisima za njegovo sprovođenje.

Međutim, pomenutim zakonom pored sredstava za ishranu bilja uređene su još i dve velike oblasti kao što su zdravlje bilja i sredstava za zaštitu bilja.

Istim zakonskim odredbama, uređeni su i sredstva za ishranu i sredstva za zaštitu bilja, bez obzira na postojanje značajnih razlika između ove dve grupe agrohemikalija.

Pre stupanja na snagu pomenutog zakona sredstva za ishranu bilja (naročito uzimajući u obzir mineralna đubriva, kao sredstva za ishranu bilja koja se najčešće koriste u poljoprivrednoj proizvodnji) nisu bila na adekvatan uređena, odnosno nije postojao sistem kontrole njihove proizvodnje, prometa i primene.

Izjednačavanjem sa sredstvima za zaštitu bilja, bez obzira na veliki otpor agrohemijske struke, ova oblast je ipak, za prilike u našoj zemlji, uređena na adekvatniji način. Naravno, zbog svih okolnosti u kojima se naša zemlja, od donošenja Zakona o zaštiti bilja nalazila, zakonska rešenja ni u ovoj, kao ni u drugim oblastima, nisu inovirana, kao što nisu ni praćena nova naučna i tehnička saznanja.

Tokom sprovođenja Zakona o zaštiti bilja pojedine odredbe je bilo skoro nemoguće sprovesti, kako zbog razlika između sredstava za zaštitu i sredstava za ishranu bilja, tako i zbog neadekvatnosti zakonskog rešenja (što inače važe i za druge oblasti), koje su se ogledale u sledećem:

1) nije uspostavljena osnovna pravna odgovornost koja mora da bude na subjektima koji se bave proizvodnjom i prometom sredstava za ishranu bilja, već su odgovornost preuzeli nadležni organi primenom mera kontrole (sistem kontrole zasnovan na represivnim, a ne preventivnim merama);

2) neintegrisanost sistema kontrole bez koordinacije i planiranja aktivnosti (granična kontrola, kontrola u objektima proizvodnje i prometa), što za rezultat ima nepotrebne troškove i prepreke za optimalno funkcionisanje tržišta (sistem kontrole zasnovan samo na uzorkovanju i ispitivanju);

3) za laboratorije koje rade ispitivanje uzoraka nije predviđen zahtev o akreditaciji;

4) neadekvatni postupci uzorkovanja, rukovanja i transporta uzorcima, kao i metode za ispitivanje uzoraka, odnosno JUS standardi sa obaveznom primenom nisu u saglasnosti sa odgovarajućim metodama uzorkovanja i ispitivanja koji se primenjuju u Evropskoj uniji (u daljem tekstu EU) i u svetu;

5) u zakonu i podzakonskim aktima su, u određenim slučajevima, propisani različiti uslovi za ista pitanja (neki primeri): stručna sprema za zaposlena lica kod uslova za stavljanje u promet na veliko – u zakonu predviđena visoka stručna sprema, a u podzakonskom aktu srednja stručna sprema;

6) pakovanje sredstava za ishranu bilja – članom 70. Zakona propisano je da se đubrivo može staviti u promet samo u originalnoj ambalaži, a članovima 4. i 6. Pravilnika o vrstama ambalaže za pesticide i đubriva i o uništavanju pesticida i đubriva („Službeni list SRJ”, broj 35/99) takođe je propisano da se granulisana i tečna đubrivo mogu staviti u promet samo u originalnoj ambalaži, suprotno tome JUS standardi sa obaveznom primenom, koji su sastavni deo važećeg pravilnika o metodama za ispitivanje đubriva (JUS H.B3.046, JUS H.B4.021, JUS H.B4.031, JUS H.B4.035, JUS H.B4.036, JUS H.B4.037, JUS H.B4.038, JUS H.B4.041) predviđaju, između ostalog, stavljanje đubriva u promet i u rasutom stanju (rinfuza), dok evropska regulativa o mineralnim đubrivima (Uredba Evropskog parlamenta i Saveta br. 2003/2003 od 13. oktobra 2003. godine) takođe dopušta promet đubriva u rinfuznom stanju (član 7.);

7) neusklađenost dozvoljenih odstupanja hranljivih elemenata kod mineralnih đubriva sa dozvoljenim odstupanjima koja se primenjuju u Evropskoj uniji (neki primeri): za kompleksna đubriva odstupanja za makroelemente azot i fosfor u našoj su -0,5% zemlji, a u EU -1%;

8) dozvoljena odstupanja sekundarnik mikroelemenata su u našoj zemlji ¼ od njihove deklarisane vrednosti, a u EU ¼ do maksimalno 0,9% od apsolutne vrednosti sadržaja sekundarnih elemenata;

9) dozvoljena odstupanja mikroelemenata su u našoj zemlji 1/5 od deklarisanih vrednosti za sadržaj mikroelemenata do 2%, a u EU pored ovih postoje i dozvoljena odststupanja i za sadržaj mikroelemenata čiji je sadržaj u đubrivima ispod 2% i iznose 0,4% od apsolutne vrednosti sadržaja mikroelemenata;

10) propisane minimalne vrednosti mikroelemenata u mineralnim đubrivima u našoj zemlji nisu u saglasnosti sa propisanim u EU, gde su minimalni sadržaji propisani u zavisnosti od fizičkog stanja đubriva (tečno ili čvrsto) i načina njihove primene (preko zemljišta ili folijarno);

11) nemogućnost primene postojećih zakonskih odredbi – sklapanje zastupničkih ugovora, jer većina inostranih proizvođača ima sopstvenu distributersku mrežu, tako da uvoznici đubriva ne sarađuju sa proizvođačima direktno, već preko njihovih distributera.

Obzirom da je u procesu evropskih integracija i pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) potrebno otkloniti i barijere za promet ove vrste proizvoda, donošenjem novog zakonskog rešenja uslovi za proizvodnju i promet izmeniće se i uskladiti sa odgovarajućim propisima u Evropskoj Uniji (Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta 2003/2003/EC i 1774/2002/EC) i pravilima STO, čime će se omogućiti i pristup domaćih proizvođača sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta ovim tržištima.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U poglavlju I uređene su osnovne odredbe.

Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje, kvalitet i obeležavanje, fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu, uvozu i primeni i ispitivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta, kao i druga pitanja od značaja za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta.

U osnovnim odredbama data su pojašnjenja pojedinih izraza upotrebljenih u ovom zakonu, u cilju boljeg razumevanja teksta Zakona, kao i unošenje pojmova koji su proizašli iz usklađivanja teksta zakona sa evropskom regulativom (član 2.).

Utvrđena je mogućnost primene propisa kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja, odnosno propisa kojima se uređuju hemikalije ako sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta sadrže i sredstva za zaštitu bilja, odnosno hemikalije (član 3.).

Takođe, utvrđeno je postupanje u slučaju rizika za bezebednost kada sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta određene vrste i tipa, iako zadovoljavaju uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, predstavljaju rizik za bezbednost ili zdravlje ljudi, životinja ili bilja ili rizik za plodnost zemljišta (član 4).

U poglavlju II utvrđeni su subjekti u oblasti sredstava za ishranu bilja i njihovi organizacioni oblici.

Tako je utvrđeno da poslove u oblasti sredstava za shranu bilja na teritoriji Republike Srbije, u okviru svojih ovlašćenja obezbeđuje Republika Srbija preko ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), subjekata koji se upisuju u Registar distributera i uvoznika sredstava, subjekata koji obavljaju poslove od javnog interesa i drugih subjekata u oblasti sredstava (član 5).

Proizvodnjom sredstava za ishranu bilja može da se bavi proizvođač koji je registrovan u Registru privrednih subjekta i ako ispunjava uslove za proizvodnju sredstava za ishranu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine. Propisana je obaveza proizvođača da vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i da o tome vodi evidenciju (član 6).

Subjekti koji se bave proizvodnjom, prometom i uvozom sredstava za ishranu bilja obavljaju poslove ako su upisani u Registar privrednih subjekata, odnosno prometnici i uvoznici ako su upisani i u Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta. Zavisno od toga da li se distributer bavi prometom na veliko odnosno prometom na malo, ministar propisuje bliže uslove, kao i posebne uslove koje mora da ispunjava uvoznik (član 7).

Uslove za upis i brisanje iz Registra distributera i uvoznika kao obrazac i sadržinu bliže propisuje ministar (čl. 8, 9. i 10).

Takođe je odredbom člana 11. propisana obaveza proizvođača odnosno distributera da dostavlja Ministarstvu podatke o proizvedenim i u promet stavljenih sredstava za ishranu bilja, i to u propisanim rokovima.

Kao subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa propisani su Nacionalna referentna laboratorija za rezidue, kao i pravna lica sa javnim ovlašćenjima kojima se putem konkursa koji raspisuje ministarstvo ustupaju poslovi od javnog interesa (čl. 12, 13. i 14).

Ugovorom o obavljanju poslova od javnog interesa definišu se međusobna prava između Ministarstva i pravnog lica sa javnim ovlašćenjem (član 15).

Referentna laboratorija organizuje i uspostavlja primenu jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova od javnog interesa na teritoriji Republike Srbije, koje obavljaju pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa (član 16).

U poglavlju III definisano je razvrstavanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta moraju da ispunjavaju određene tehničke karakteristike koje postavljaju obavezni uslovi. Tako, mogu se staviti u promet ako su propisane vrste, tipa i kvaliteta, ako su obeležena na propisan način, kao i ako se njihovom pravilnom primenom ne ugrožava zdravlje ljudi, životinja i bilja, plodnost zemljišta i životna sredina. Sredstva se razvrstavaju u određenu vrstu i tip: ako obezbeđuju biljke hranljivim materijama; ako je sprovedeno odgovarajuće uzorkovanje i ispitivanje, a kada je potrebno i sprovedene metode ispitivanja; u uslovima praktične primene, ne utiče nepovoljno, štetno na zdravlje ljudi, životinja, bilja, plodnost zemljište i životnu sredinu (član 17).

Utvrđena je obaveza upisa sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar) pre stavljanja u promet, podnošenja zahteva proizvođača, distributera i uvoznika radi upisa u Registar i donošenja rešenja od strane Ministarstva po podnetom zahtevu, kao i obaveza bližeg propisivanja sadržaja i načina vođenja Registra, načina upisa i drugih uslova koji su od značaja za upis kao i uslovi za brisanje iz Registra. Ministarstvo objavljuje Spisak sredstava upisanih u Registar u „Službenom glasniku Republike Srbije“, najmanje dva puta godišnje (čl. 18, 19, 21. i 22).

Odredbom člana 20. Predloga zakona utvrđeno je koja sredstva za ishranu bilja se ne upisuju Registar, kao i uslovi koji moraju ispunjavati ta sredstva.

U poglavlju IV uređuje se kvalitet i obeležavanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Utvrđena je zabrana proizvodnje, prometa, uvoza i primene sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta ako nemaju odgovarajući kvalitet i ako ne ispunjavaju druge propisane uslove. Sredstva su odgovarajućeg kvaliteta ako imaju određeni najmanji sadržaj hranjivih materija, kao i odgovarajuća hemijska, fizička, fiziološka i druga svojstva.

Kako se sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta proizvode različitim tehnologijama i različitim analitičkim procedurama, neophodno je propisati dozvoljena odstupanja. Tako je utvrđeno da sadržaj hranljivih materija sredstava mora biti u skladu sa propisanim odstupanjima i nije dozvoljeno odstupanje sadržaja hranljivih materija od minimalnih i maksimalnih propisanih vrednosti. (član 23).

U prometu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta neophodna je njihova identifikacija. Zato, moraju biti deklarisana i obeležena. Kvalitet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta mora odgovarati kvalitetu navedenom u deklaraciji. Podaci o kvalitetu u deklaraciji, kao i sadržina deklaracije mora odgovarati propisanoj deklaraciji (član 24).

Takođe, u prometu sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta moraju biti upakovana tako što su zatvorena na način ili uz pomoć takvog mehanizma, da kada se otvori postane trajno oštećen. Mogu se koristiti vreće sa ventilom. Ako se sredstva stavljaju u promet upakovana, deklaracija mora biti utisnuta na pakovanju ili neodvojivo pričvršćena za pakovanje. Pri tome, deklaracija mora se nalaziti na vidnom mestu na pakovanju ili na sistemu koji se koristi za njegovo zatvaranje (član 25).

Utvrđeni su i posebni uslovi obeležavanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u rasutom stanju, kao i zabrana prometa u rasutom stanju aminijum nitrata sa visokim sadržajem azota (član 26).

U skladu sa Regulativom 2003/2003 propisano je da mineralno đubrivo koje ispunjava uslove za promet na području zemalja članica Evropske unije obeležava se oznakom „EC FERTILISER“. Oznaka „EC FERTILISER“ ne sme se u Republici Srbiji koristiti ako mineralno đubrivo nije u saglasnosti sa propisanim uslovima za kvalitet i stavljanje u promet na području zemalja članica Evropske unije (član 27).

U poglavu V uređena je primena i reklamiranje sredstava za ishranu bilja.

Tako je odredbom člana 28. Predloga zakona propisano da se sredstva za ishranu bilja primenjuju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom. Takođe je propisano da proizvođač bilja vodi evidenciju o primeni sredstava za ishrau bilja koju dostavlja pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa.

Propisana je zabrana reklamiranja sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koje nisu razvrstana u odgovarajuću vrstu i tip, kao i suprotno kvalitetu i nameni navedenih u rešenju o upisu u Registar (član 29).

U poglavlju VI uređuje se fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu, uvozu i primeni.

Odredbom člana 30. utvrđeno je da sredstva za ishranu bilja u prometu i primeni podležu pregledu koji obuhvata identifikaciju sredstava za ishranu bilja kao i pregledu dokumentacije, pakovanja i objekata u kojima se sredstva skladište. Takođe, sredstva za ishranu bilja se uzorkuju i dostavljaju na laboratorijsko ispitivanje pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa.

Tako su utvrđeni granični prelazi, pregledi pošiljki pri uvozu, obaveze uvoznika, procedura uvoza, kao i odobrenje ili zabrana izvoza (od čl. 31. do 34).

Članom 31. utvrđeno je da se uvoz i provoz pošiljki može vršiti preko graničnih prelaza na kojima postoji organizovana fitosanitarna inspekcija i koji ispunjavaju higijensko tehničke i radne uslove, a izuzetno i preko graničnih prelaza na kojima nije organizovana fitosanitarna inspekcija, a koji se za tu namenu rešenjem Ministra privremeno otvaraju. Ako pošiljka pristigne na granični prelaz na kome ne postoji organizovana fitosanitarna inspekcija, organi carinske službe uputiće pošiljku na najbliži granični prelaz na kojima postoji organizovana fitosanitarna inspekcija, ili će narediti da se takva pošiljka vrati pošiljaocu.

Članom 32. uređena je procedura pregleda pošiljke pri uvozu (identifikacija pošiljke, pregled dokumentacije, pakovanja i prevoznog sredstva) i uzorkovanju.

Članom 33. propisana je procedura pregleda pošiljke u odredišnoj carinarnici i definisana situacija kada na graničnom prelazu ne postoje uslovi za pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje u skladu sa ovim zakonom, pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u mestu gde se pošiljka carini. Pošiljku fitosanitarni inspektor, rešenjem o prevozu, propušta do mesta carinjenja pošiljke, gde je ista pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno odbijanja njenog uvoza.

U članu 34. definisan je postupak donošenja odobrenja, odnosno odbijanja uvoza.

U poglavlju VII uređeno je ispitivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta.

Ispitivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta radi upisa u Registar i u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina vrši pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa. Ispitivanje sredstava prema Godišnjem planu ispitivanja vrši referentna laboratorija. Godišnji plan ispitivanja sadrži: plan uzimanja uzoraka, vrstu i broj uzoraka, način uzimanja i ispitivanja uzoraka, objekte iz kojih se uzima uzorak, dinamiku uzimanja uzoraka, kao i mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da hemijske i fizičke osobine sredstva nisu u saglasnosti sa izdatim rešenjem o upisu u Registar (član 35).

Odredbom člana 36. propisani su uslovi za ponovno ispitivanje sredstava za ishranu, kao i subjekti koji vrše ponovno ispitivanje.

U poglavlju VIII propisan je promet amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota, sledljivost, kao i mere bezbednosti, kontrole i mere koje nalaže ispitivanja otpornosti na eksplozivnost (član 37).

U poglavlju IX propisana su sredstva za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja i obavljanje poslova od javnog interesa.

U ovom poglavlju definisana su sredstva za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja kao i sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa, odnosno troškovi i naknade, kao i utvrđivanje obaveze propisivanja njihove visine (član 38).

U poglavlju X uređen je nadzor

U ovom poglavlju uređen je upravni i inspekcijski nadzor, prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora u proizvodnji, prometu i primeni sredstava, kao i pri uvozu, te mere koje nalaže fitosanitarni inspektor u proizvodnji, prometu i primeni, kao i u uvozu (čl. 39, 40, 41. i 42).

U poglavlju XI utvrđene su kaznene odredbe.

Ovim poglavljem utvrđene su kaznene odredbe za pravna lica, preduzetnike i fizička lica (čl. 43, 44, 45. i 46).

U poglavlju XII regulisane su prelazne i završne odredbe.

Prelazne i završne odredbe regulišu rok za usklađivanje poslovanja, preuzimanje u Registar, nastavljanje obavljanja poslova od javnog interesa do raspisivanja konkursa, primenu podzakonskih akata, prestanak važenja i stupanje na snagu zakona (čl. 47, 48, 49, 50, 51. i 52).

IV PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Nacionalna referentna laboratorija za rezidue osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane. Navedenim zakonom izvršena je i procena iznosa finansijskih sredstava vezanih za osnivanje referentnih laboratorija i imenovanje referentnih laboratorija za pojedine vrste ispitivanja. Napominjemo da je osnivanje nacionalnih referentnih laboratorija i njihovog imenovanja za pojedine vrste ispitivanja bio deo programa CARDS – Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (Pomoć Zajednice za rekonstrukciju, razvoj i stabilizaciju) koji je završen 2006. godine (ukupan iznos sredstava šest miliona evra).

Sredstva za sprovođenje poslova od javnog interesa (znači i finansiranje Referentne laboratorije), uključujući i Godišnji plana ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta biće obezbeđena u budžetu od naplate troškova postupka uvođenja u Registre (Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta). Sredstva koja će po tom osnovu biti uplaćena u budžet Republike Srbije procenjuju se na oko 2.500.000 dinara na godišnjem nivou.

V. ANALIZA EFEKATA

1) Koji problem se rešava zakonom?

Primena kvalitetnih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, bilo da su proizvedena u našoj zemlji ili da potiču iz uvoza, je izuzetno značajna sa stanovišta unapređenja poljoprivredne proizvodnje, očuvanja biljnih resursa, zaštite potrošača i životne sredine.

Obzirom na činjenicu da je biljna proizvodnja u našoj zemlji, u smislu inputa kao što su sredstva za zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta, uvozno zavisna nameće se potreba izrade novog Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, kojim će se uslovi za njihovo stavljanje u promet izjednačiti sa uslovima u EU, a naročito kada su u pitanju mineralna đubriva koja se i najviše koriste u biljnoj proizvodnji.

Novim Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljištima urediće se razvrstavanje, promet, kvalitet i ispitivanje mineralnih đubriva u skladu sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Saveta 2003/2003/EC, kao i mogućnost da se organska đubriva definišu u skladu sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Saveta 1774/2002/EC i to prevashodno ona koja se proizvode od nusproizvoda biljnog i životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi.

Već je, u Poglavlju II Razlozi za donošenje zakona istaknuto je da su se u toku sprovođenja važećeg Zakona o zaštiti bilja pojavili problemi primene pojedinih odredbi vezanih za sredstva za ishranu bilja. S tim u vezi, donošenjem ovog zakona (kao i podzakonskim propisima koji će biti doneti na osnovu njega) biće rešeni glavni problemi, koji se ogledaju u:

1) uniformnosti u vršenju poslova od javnog interesa i pružanju laboratorijskih usluga, odnosno za međunarodni promet je vrlo bitna garancija jedne referentne laboratorije koja se stara o primeni jedinstvenih procedura (metoda) u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja, čime se obezbeđuje kvalitet, kako poslova od javnog interesa, tako i laboratorijskih usluga;

2) usklađivanju metoda uzorkovanja, rukovanja i transporta uzorcima, kao i metoda ispitivanja sa međunarodno priznatim, a razvrstavanje, deklarisanje, minimalni i maksimalni sadržaji hranljivih elemenata biće u skladu sa onima koji su propisani za kvalitet mineralnih đubriva koji važe u EU;

3) kontroli prilikom uvoza sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, u smislu dozvoljenih odstupanja koja će biti u skladu sa onima koji su propisani za kvalitet mineralnih đubriva koji važe u EU;

4) razdvajanju sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta od sredstvava za zaštitu bilja, obzirom na razlike u njihovim osobinama i nameni;

5) ukidanju procedure izdavanja Odobrenja za uvoz i nepotrebnog čekanja na izdavanje, čime se postiže kraća administrativna procedura i neće biti zadržavanja pošiljki zbog administrativnih prepreka.

2. Koji ciljevi treba da se postignu donošenjem zakona?

Donošenjem novog zakona uspostaviće se osnovna pravna odgovornost subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom sredstava za ishranu bilja, a državni organi, primenom mera kontrole, utvrđuju da li su svi uslovi uspostavljeni zakonom ispunjeni preko sprovođenja Godišnjeg plana ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kojim će se imati uvid u njihov kvalitet, pored ispitivanja koja će se sprovoditi u postupku inspekcijske kontrole.

Takođe, izbeći će se dupliranje kontrole proizvodnje đubriva, odnosno kontrole tehnoloških postupaka, kao i uticaja tehnoloških postupaka i proizvodnih pogona u celini na životnu sredinu koja će u potpunosti biti nadležnosti državnog organa zaduženog za životnu sredinu, osim proizvodnje specifičnih sredstava za ishranu bilja, kao što su kompost, glistenjaci i sl.

Ovim zakonom uspostaviće se adekvatno vođenje podataka o proizvodnji, prometu i primeni sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, uvođenjem registara, njihovog povezivanja sa već postojećim koji su uspostavljeni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Registar poljoprivrednih gazdinstava) i obaveza vođenja evidencija i izveštavanja.

Donošenje novog zakona omogućiće domaćim proizvođačima sredstava za ishranu bilja pristup međunarodnom tržištu, a domaćem tržištu će se obezbediti sredstva za ishranu bilja boljeg kvaliteta i veća sigurnost potrošača što će se odraziti na uspešniju poljoprivrednu proizvodnju.

3. Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešavanje problema?

I pre i u toku izrade novog zakona rađeno je na izmenama postojećih podzakonskih propisa, ali su time samo delimično rešeni neki od problema.

Tako je, zbog problema sa neadekvatnim kvalitetom mešanih mineralnih đubriva u prometu u toku 2003. i 2004. godine u 2005. godine doneta izmena Pravilnik o metodama za ispitivanje đubriva, koja se odnosila na uslove proizvodnje, kvaliteta i ispitivanja ovih đubriva.

Rukovodeći se idejom da se svi podzakonski propisi vezani za mineralna đubriva izmene i usklade sa Prilozima Uredbe Evropskog Parlamenta i Saveta 2003/2003/EC započeto je sa izradom i novog Pravilnikao metodama za ispitivanje, u saglasnosti sa Prilogom IV pomenute Uredbe.

Uporedo rađeno je i na novom zakonskom rešenju, tako da sadašnji predlog zakona predstavlja šestu verziju, a dve Radne grupe su bile uključene u njihove izrade. Tako sada, nakon donošenja novog zakona u potpunosti su spremni za donošenje i tri podzakonska propisa za njegovu primenu, a koji se tiču razvrstavanja, metoda uzorkovanja i ispitivanja i dozvoljenih odstupanja.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje rešenje datog problema?

Donošenje zakona je najbolje rešenje za navedene probleme prvenstveno iz razloga što će se u oblasti sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta primenjivati propisi koji se primenjuju u zemljama EU gde god je to moguće, čime se, dostizanjem odgovarajućih standarda, olakšava spoljno-trgovinska razmena.

5. Na koga će i kako uticati rešenja predložena u zakona?

Realizacija zakona će imati direktan uticaj na:

1) proizvođače, uvoznike i distributere koji će svoju delatnost sa aspekta stavljanja u promet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, obavljati sa manje rizika, a time i gubitaka;

2) pravna lica sa javnim oblvašćenjima, koja će primenjivati jedinstvene metode ispitivanja uz kontrolu referentne laboratorije, a radi obavljanja ovih javnih poslova biće sprovedeni konkursi, čime se u ovoj oblasti javlja i konkurencija i podiže kvalitet usluga;

3) proizvođače bilja, koji će kupovati sredstva sa manje sumnje u njihov kvalitet.

6. Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi posebno malim i srednjim preduzećima?

Realizacija ovog zakona neće izazvati troškove građana, privredi niti pojedinačnim preduzećima.

U pojedinim aspektima troškovi će se i smanjiti, npr. neće postojati troškovi preduzeća vezani za izdavanja Odobrenja za uvoz (iznos procenjen na godišnjem nivou na oko 1.500.000 dinara) kao ni troškovi utvrđivanja uslova za liniju za proizvodnju, koji su bili 16.000 po zahtevu (postojaće troškovi vezani za Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja).

Troškovi izdavanja rešenja radi upisa u Registar sredstava neće biti veći od nivoa troškova koje su do sada imala mala i srednja preduzeća u smislu izdavanja dozvola za stavljanje u promet sredstva (oko 20.000 dinara po pojedinačnom zahtevu).

Takođe, troškovi utvrđivanja uslova za promet sredstava (oko 8.000 dinara po pojedinačnom zahtevu) koja su do sada imala mala i srednja preduzeća neće biti veći od nivoa troškova radi utvrđivanje uslova za upisa u Registar distributera.

7. Da li pozitivni efekti zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Troškovi sprovođenja zakona su već predviđeni u budžetu kojim raspolaže Uprava za zaštitu bilja i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprovrede. U njih su uključeni i troškovi predviđeni za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u svrhu sagledavanja njihovog kvaliteta, koje će obavljati Referentna laboratorije za rezidue.

Osnivanjem Referentne laboratorije formiraće se kontrolna laboratorija koja je kao takva prepoznatljiva u EU, jer u međunarodnom prometu roba priznaje se samo rezultat one laboratorije koja sprovodi jedinstvene procedure, smernice i standarde. Ova laboratorija obavljaće poslove vezane i za bezbednost hrane, kao i za sredstva za zaštitu bilja i za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta, a osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

U Republici Srbiji registrovano je 24 proizvođača mineralnih đubriva (uglavnom mešanih đubriva), od kojih, zbog rekonstruisanja ove privredne grane, aktivno radi oko 7 proizvođača (Azotara- Pančevo, Azotara- Subotica, Azohem- Subotica, IHP- Prahovo, Fertil- Bačka Palanka, Žito Medija- Kula, Ekomineral- Smederevo, Delta Agrar- Beograd). Takođe, registrovana su i 33 preduzeća koja se bave zastupanjem odnosno distribucijom starnih proizvođača sredstava, ali istovremeno, u većini slučajeva, i prometom sredstava (računajući i uvoz).

Proizvodnja sredstava ne sadrži kvantitativne pokazatelje, iz razloga što se ovo ministarstvo ne bavi proizvodnjom, a što je u nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja.

Uvoz sredstava (gotovih đubriva i sirovina za njihovu proizvodnju) na godišnjem nivou (prosek za poslednje tri godine) je oko 600.000 tona (u 2005. godini uvezeno je 287.165,77 tona gotovih đubriva i 170.145,1 tona sirovina (ukupno 457.310,87 tona), u 2006. godine 427.129,29 tona gotovih đubriva i 171.598,09 tona sirovina (ukupno 598.727,38 tona) i 2007. godini 679.155,20 tona gotovih đubriva i 42.596,26 tona sirovina (ukupno 721.751,46 tona).

U prvoj polovini 2008. godine (šestomesečni izveštaj) uvoz gotovih đubriva je 317.472,66 tona i sirovina 38.856,97 tona, odnosno ukupno 356.329,63 tone.

U vezi sa gore navedenim podacima, broj izdatih odobrenja za uvoz sredstava (gotovih đubriva i sirovina za njihovu proizvodnju) je na godišnjem nivou (prosek za poslednje tri godine) oko 300 odobrenja, pri čemu su troškovi izdavanja odobrenja oko 1.500.000 dinara (oko 5.000 dinara po pojedinačnom zahtevu). U vezi sa tim, troškovi će se smanjiti, odnosno neće ni postojati troškovi vezani za izdavanja odobrenja za uvoz.

U 2007. godini izdato je oko 220 stalnih dozvola za stavljanje đubriva u promet i oko 70 izmena stalnih dozvola za stavljanje u promet , pri čemu su troškovi izdavanja stalnih dozvola bili oko 2.550.000 dinara (oko 10.000 dinara za stalnu dozvolu i oko 5.000 dinara za izmenu stalne dozvole po pojedinačnom zahtevu) tako da će se dosadašnji troškovi vezani za izdavanje stalnih dozvola za stavljanje u promet biti isti sa planiranim troškovima za uvođenje u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Sva do sada registrovana đubriva uvešće se direktno u Registar na period do kada važe Rešenja o izdavanju stalnih dozvola za stavljanje u promet, ali taj period neće biti duži od tri godine. Taj period se poklapa sa očekivanjima Republike Srbije da pristupi EU, od kada će propisi tipa Uredbi biti direktno primenljivi i u našem zakonodavstvu.

8. Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkureciju?

Raspisivanjem konkursa za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti ispitivanja srestava, kao i u postupku inspekcijskog nadzora i kontrole stimulisaće pojavu novih privrednih subjekata, a time i tržišnu konkurenciju u pogledu kvaliteta usluga.

Osnivanjem Referentne laboratorije se ne ugrožavaju postojeće institucije, nego se jasno odvaja šta je to posao od javnog interesa i pod kojim uslovima se obavlja i šta je usluga.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Sadašnji predlog zakona predstavlja šestu verziju zakona u čiju su izradu bile uključene dve Radne grupe, jedna formirana maja 2004. i druga avgusta 2007. godine u okviru Uprave za zaštitu bilja.

Radne grupe su bile sastavljene kako od eminentih naučnika koji se bave sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, tako i od predstavnika organizacija koje vrše ispitivanja, proizvođača, uvoznika, distributera i privrednih komora.

Zastupnici inostranih proizvođača su delegirali svog predstavnika, kao i domaći proizvođači preko grupacije proizvođača mineralnih đubriva Privredne komore. Iz tih razloga Predlog zakona predstavlja koncenzus između zainteresovanih strana i nadležnog organa uz poštovanje relevantne regulative EU.

U toku izrade zakona održan je sastanak na kome su bili predstavnici domaćih proizvođača, zastupnika, distributera i organizacija koje se bave ispitivanjem i na kome je izložena jedna od verzija zakona. Sugestije sa sastanka su u toku izrade ugrađene u verziju zakona, a prevashodno su se odnosile na kontrolu prometa i uvoza sredstava. Iz tih razloga, ovo Ministarstvo je u zakoni i predložilo Registar distributera, kao jedan od važnih mehanizama u adekvatnoj kontroli sredstava.

Predlog zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta je postavljen na zvaničan sajt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pozivom svim zainteresovanim licima da se aktivno uključe u javnu raspravu povodom izrade Predlog zakona i daju svoje predloge i sugestije. Tako je, između ostalog, prihvaćena i sugestija koja se odnosi na odredbu zakona kojom se definiše kvalitet i propisana odstupanja u smislu da proizvođač neće sistematski iskorišćavati dozvoljena odstupanja sadržaja hranljivih materija sredstava. S druge strane, sugestije koje su se odnosile na proizvodnju sredstava nisu prihvaćene iz razloga što će oblast proizvodnje sredstava biti definisana u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

10. Koje će mere tokom primene zakona biti preduzete da bi se ostvarili ciljevi donošenja akta?

Tokom primene sprovodiće se mere koje su propisane zakonom i podzakonskim propisima koji će u roku od jedne godine od stupanja na snagu zakona biti doneti.

Posebna pažnja biće posvećena uspostavljanju baza podataka koje su neophodne za sprovođenje ovog zakona, a naročito u smislu evidencije prometa i primene sredstava.

4427008.171.doc/1

Ostavite komentar