Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANjU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LITVANIJE O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 28. avgusta 2007. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, litvanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, koja propisuje da: „Republika Srbija uređuje i obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama” i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. koji propisuje da: „Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja”.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE NjIME ŽELE OSTVARITI

Savet ministara bivše državne zajednice Srbija i Crna gora je, na 78. sednici održanoj 7. jula 2005. godine (tačka 32. dnevnog reda) usvojio Izveštaj delegacije Srbije i Crne Gore o pregovorima radi zaključenja Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa parafiranim (Riga, 1. jul. 2005. godine) tekstom Ugovora, i odobrio potpisivanje parafiranog teksta Ugovora, onda kada se sa litvanskom stranom postigne dogovor o vremenu i mestu potpisivanja, kao i o nivou potpisnika.

S tim u vezi, a nakon prestanka postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora i proglašenja Republike Srbije samostalnom državom, Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 28. juna 2007. godine, donela Zaključak o prihvatanju Informacije o potrebi potpisivanja Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

Na istoj sednici, Vlada je usvojila tekst Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

Vlada je ovlastila Vuka Jeremića, ministra spoljnih poslova da, u ime Vlade Republike Srbije, potpiše navedeni ugovor.

Ugovor je potpisan 28. avgusta 2007. godine u Beogradu. U ime Vlade Republike Srbije, Ugovor je potpisao Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, a u ime Vlade Republike Litvanije, Petras Vaitiekunas, ministar inostranih poslova u Vladi Republike Litvanije.

Ovim ugovorom se postiže:

– otklanjanje problema dvostrukog oporezivanja fizičkih i pravnih lica rezidenata Srbije i Litvanije, putem obezbeđenja zajedničkih metoda i kriterijuma za određivanje prava oporezivanja pojedinih kategorija dohotka i imovine, što omogućava stimulisanje, odnosno intenziviranje ekonomsko-finansijskih odnosa između Srbije i Litvanije;

– pravna, odnosno poreska sigurnost kao uslov za unapređenje privredne delatnosti rezidenata obe države ugovornice;

– obezbeđenje poreskih olakšica koje se daju rezidentima Srbije i Litvanije u cilju stimulisanja ulaganja u njihova preduzeća;

– da se zarade rezidenata Srbije po osnovu rada koji se obavlja u Litvaniji, mogu oporezivati u toj zemlji samo ako rad traje duže od 183 dana;

– da dohodak koji srpski vazdušni prevoznici ostvare od međunarodnog saobraćaja u Litvaniji, ne podleže oporezivanju u toj zemlji, već u Srbiji;

– da se visina stopa za oporezivanje prihoda ostvarenih u Srbiji, odnosno u Litvaniji po osnovu dividendi, kamata i autorskih naknada određuje ovim ugovorom, a ne unutrašnjim zakonodavstvom država ugovornica. Inače, u slučaju nepostojanja ugovora, poreske stope bi bile znatno veće;

– unapređenje saradnje poreskih organa Srbije i Litvanije, kroz postupak zajedničkog dogovaranja i razmenu obaveštenja.

Posebno se ukazuje da se ugovorom obezbeđuje da preduzeća iz Srbije koja obavljaju delatnost u Litvaniji, podležu oporezivanju u ovoj zemlji samo ako u njoj imaju stalnu poslovnu jedinicu, i to za iznos dohotka koji se može pripisati stalnoj poslovnoj jedinici po osnovu delatnosti u Litvaniji. U slučaju izvođenja investicionih radova (građevinskih i montažnih delatnosti) ovim ugovorom se obezbeđuje rešenje prema kome preduzeća iz Srbije imaju stalnu poslovnu jedinicu u Litvaniji, samo ako ti radovi traju duže od devet meseci. Ako radovi traju kraće od devet meseci, dohodak naših preduzeća ne bi se oporezivao u Litvaniji, već u Srbiji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog 28. avgusta 2007. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. OCENA POTREBE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta.

Ostavite komentar