Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje i 68/15) (u daljem tekstu: Zakon), u članu 123. stav 1. reči: „školske 2015/2016.”, zamenjuju se rečima: „školske 2017/2018.”, a reči: „školske 2016/2017.” zamenjuju se rečima: „školske 2018/2019.”.

Član 2.

U članu 124. stav 3. menja se i glasi:

„Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. i 2013/2014. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.”

Član 3.

Izuzetno od odredaba člana 88. Zakona, student može da se u narednoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2014/2015, odnosno školskoj 2015/2016. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa zakonom.

Član 4.

Samostalne visokoškolske ustanove usaglasiće svoje opšte akte sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Ostavite komentar