Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, i sistem u oblasti obrazovanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o visokom obrazovanju koji je donet 2005. godine i koji je u međuvremenu pretrpeo određene izmene i dopune, u cilju poboljšanja efikasnosti sistema visokog obrazovanja, potrebno je izmeniti i dopuniti u delu koji se odnosi na:

produženje roka na realizaciju prava studenata na završetak studija započetih po nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (član 1. Predloga zakona);

pravo studenata upisanih i u školskoj 2013/2014. godini da zadrže mogućnost da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija (član 2. Predloga zakona);

pravo studenata koji u školskoj 2014/2015, odnosno školskoj 2015/2016. godini ostvare najmanje 48 ESPB bodova da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije (član 3. Predloga zakona).

Nacionalni savet za visoko obrazovanje je na sednicama održanim 22. juna 2016. godine i 14. septembra 2016. godine razmotrio pitanje potrebe izmena i dopuna Zakona i dao mišljenje koje je u celosti usvojeno.

Probleme u primeni Zakona nije moguće rešiti bez donošenja novog zakona, odnosno izmena i dopuna Zakona i to je jedini način za rešavanje problema.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. – uređuje pravo studenta na završetak započetih odgovarajućih studija – po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u određenom vremenu. Prema predloženom rešenju, studenti upisani na osnovne studije imaju pravo da završe započete studije najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno do kraja školske 2018/2019. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka.

Član 2. – postojeća odredba člana 124. stav 3. Zakona kojom je utvrđeno pravo studenata upisanih u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. i 2012/2013. godini, da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, menja se radi utvrđivanja tog prava i za studente upisane u prvu godinu osnovnih studija zaključno sa upisom u školsku 2013/2014. godinu.

Član 3. – uređuje pravo studenta da može da se u narednoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2014/2015, odnosno školskoj 2015/2016. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa zakonom, kao izuzetak od člana 88. Zakona.

Član 4. – propisuje obavezu i rok u kom su visokoškolske ustanove dužne da usaglase svoja opšta akta sa izmenama i dopunama Zakona.

Član 5. – sadrži završnu odredbu o stupanju na snagu propisa.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Prema predloženom rešenju u članu 1, studije studenata koji imaju pravo da završe započete osnovne studije najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno do kraja školske 2018/2019. godine za integrisane studije iz polja medicinskih nauka, ne finansiraju se iz budžeta Republike Srbije, već studenti sami snose troškove svojih studija, tako da se troškovi njihovih studija finansiraju iz sopstvenih sredstava visokoškolske ustanove, ostvarenih iz školarina koje ovi studenti plaćaju i zato dodatno ne opterećuju budžet Republike Srbije.

Predloženo rešenje u članu 2, takođe ne zahteva dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, jer finansiranje studenata upisanih na studije školske 2013/2014. godine, a koji bi usvajanjem ovog predloga stekli pravo na produžene studije, ne zahteva dodatne troškove za plate zaposlenih i materijalne troškove visokoškolskih ustanova.

Prema predloženom rešenju u članu 3, finansiranje studija studenata koji u školskoj 2014/2015. odnosno 2015/2016. godini ostvare najmanje 48 ESPB bodova i koji se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i mogu da steknu pravo da se u narednoj godini studija finansiraju iz budžeta Republike Srbije, vrši se u okviru broja studenata u okviru budžetske kvote utvrđene odlukom Vlade, što praktično znači da se utvrđena budžetska kvota ne povećava i dodatno ne opterećuje budžet Republike Srbije.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ovog akta u narednim godinama biće planirana u okviru limita određenih od strane Ministarstva finansija, a u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Sredstva su obezbeđena u budžetu Republike Srbije, u delu koji se odnosi na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na programskim aktivnostima:

0004-Podrška radu Univerziteta u Beogradu

411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)……..6.747.500.000,00

412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca…………1.207.804.000,00

0005-Podrška radu Univerziteta u Novom Sadu

463-Transferi ostalim nivoima vlasti…………………..4.608.301.000,00

0006-Podrška radu Univerziteta u Kragujevcu

411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)……..1.542.970.000,00

412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca……………276.193.000,00

0007-Podrška radu Univerziteta u Nišu

411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)……..2.064.293.000,00

412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca……………369.511.000,00

0008-Podrška radu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)……..1.511.015.000,00

412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca……………270.473.000,00

0009-Podrška radu Državnog univerziteta u Novom Pazaru

411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)………..273.900.000,00

412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca……………..49.029.000,00

0010-Podrška radu Univerziteta umetnosti

411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)………..794.310.000,00

412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca……………142.183.000,00

0011-Podrška radu Visokih škola

411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)……..1.721.005.000,00

412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca……………308.061.000,00

463-Transferi ostalim nivoima vlasti……………………..486.629.000,00

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku jesu u činjenici da se njime uvode izmene čiju je primenu potrebno obezbediti prilikom upisa studenata u narednu godinu studija u školskoj 2016/2017. godini, pa se donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbeđuju pravne pretpostavke za blagovremenu primenu utvrđenih rešenja i sprečavaju štetne posledice po studente, koje će nastupiti ukoliko se odgovarajuće izmene ne usvoje do početka navedene školske godine.

Predložena rešenja neće negativno uticati na kvalitet visokog obrazovanja.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je i iz razloga što su samostalne visokoškolske ustanove u obavezi da usaglase svoja opšta akta sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana njegovog donošenja, tako da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi zbog kojih se predlaže da Zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, jesu u činjenici da prema Zakonu o visokom obrazovanju visokoškolska ustanova organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja po pravilu počinje u oktobru, pa se stupanjem na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” obezbeđuju pravne pretpostavke za blagovremenu primenu predloženih rešenja.

Ostavite komentar