Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, br. 45/02 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2016. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 24/16), u Programu korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini, u delu I. UVOD, u stavu 2. tačka 1) podtačka (2) iznos: ,,100.000.000”, zamenjuje se iznosom: „198.000.000”.

U delu II. NAMENA SREDSTAVA, u tački 1) podtačka (2), iznos: „100.000.000”, zamenjuje se iznosom: „198.000.000”.

U tački 1) podtačka (2), posle alineje 2. dodaje se alineja 3 koja glasi:

„- za dodelu jednokratne novčane pomoći za priključenje montažnih stambenih objekata na infrastrukturu za porodična domaćinstva kojima su dodeljeni montažni stambeni objekti u okviru sprovođenja Regionalnog stambenog programa za rešavanje stambenih potreba izbeglica, potprojekata br. 1, 2, 3 i 4 – komponenta montažne kuće, a koji nemaju sopstvenih sredstava za navedenu namenu”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9103/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar