Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 i 119/12), u članu 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) biogoriva i biotečnosti;”.

Član 2.

U nazivu iznad člana 9. posle reči: „Derivati nafte” dodaju se zapeta i reči: „biogoriva i biotečnosti”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. posle reči: „derivate nafte” dodaju se zapeta i reči: „biogoriva i biotečnosti”.

U tački 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 7), koja glasi:

„7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)

– do 31. decembra 2013. godine 42,00 din/lit; – u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 46,00 din/lit; – od 1. januara 2015. godine 50,00 din/lit.”

U stavu 3. posle reči: „derivata nafte” na oba mesta dodaju se zapeta i reči: „biogoriva i biotečnosti”, reči: „3), 4), 5) i 6)” zamenjuju se rečima: „3), 4), 5), 6) i 7)”, a posle reči: „derivati nafte” dodaju se zapeta i reči: „biogoriva i biotečnosti”.

U stavu 4. posle reči: „derivata nafte” dodaju se zapeta i reči: „biogoriva i biotečnosti”, a reči: „3), 4), 5) i 6)” na oba mesta zamenjuju se rečima: „3), 4), 5), 6) i 7)”.

U stavu 5. posle reči: „derivata nafte” dodaju se zapeta i reči: „biogoriva i biotečnosti”, a reči: „3), 4), 5) i 6)” zamenjuju se rečima: „3), 4), 5), 6) i 7)”.

U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 5) i 6), koje glase:

„5) za biogoriva iz stava 1. tačka 7) ovog člana koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 39,50 din/lit.

6) za biotečnosti iz stava 1. tačka 7) ovog člana koje se koriste:

(1) za grejanje 2,50 din/lit; (2) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije 0 din/lit.”

Stav 6. menja se i glasi:

„Biogoriva, definisana su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna ili gasovita goriva za saobraćaj, proizvedena iz biomase.”

Dodaje se stav 7, koji glasi:

„Biotečnosti, definisane su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna goriva za proizvodnju električne i toplotne energije i energije za grejanje i hlađenje, proizvedene iz biomase, osim za saobraćaj.”

Član 4.

U članu 9b stav 1. posle reči: „iz člana 9. stav 1. tačka 3)” dodaju se reči: „i biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7)”, a reči: „tačka 3)” zamenjuju se rečima: „tač. 3) i 7)”.

Član 5.

U članu 19. stav 1. tačka 3) posle reči: „derivate nafte” dodaju se zapeta i reči: „biogoriva i biotečnosti”.

Član 6.

U članu 20a tačka 1) posle reči: „carinsko skladište” dodaju se reči: „za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno”.

U tački 2) posle reči: „carinsko skladište” dodaju se reči: „za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno”.

Član 7.

U članu 21. stav 2. tačka 1) posle reči: „carinsko skladište” dodaju se reči: „za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno”.

U tački 2) posle reči: „carinsko skladište” dodaju se reči: „za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno”.

Član 8.

U članu 30. stav 1. posle reči: „derivata nafte,” dodaju se reči: „biogoriva i biotečnosti,”.

Član 9.

U članu 31a stav 3. reč: „prethodnom” briše se.

Član 10.

Član 39a menja se i glasi:

„Član 39a

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se koriste za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, ostvaruje lice koje motorno gorivo koristi za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.”

Član 11.

Član 39b menja se i glasi:

„Član 39b

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.”

Član 12.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima zatečene proizvedene, uvezene ili nabavljene količine biogoriva i biotečnosti na zalihama (u kontejnerima, cisternama, rezervoarima, magacinima i skladištima) dužno je da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti i da najkasnije u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Popis zaliha biogoriva i biotečnosti iz stava 1. ovog člana vrši se kod proizvođača, uvoznika, trgovca na veliko i trgovca na malo biogoriva i biotečnosti, uključujući i benzinske stanice koje vrše prodaju biogoriva i biotečnosti.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave uz popisnu listu iz stava 1. ovog člana, dostave i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na poslednji dan u mesecu počev od januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti na posledenji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Član 13.

Na biogoriva i biotečnosti koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona uneti u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunaće akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 14.

Iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti iz člana 3. ovog zakona primenjuju se do početka primene propisa kojim se određuje obavezan sadržaj biogoriva i biotečnosti u gasnom ulju.

Od početka primene propisa iz stava 1. ovog člana plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din/lit. na sadržane količine ovih energenata u gasnom ulju, a do njihovog najvećeg dozvoljenog učešća u gasnom ulju u skladu sa tehničkim standardima koji uređuju tu oblast.

Od početka primene propisa iz stava 1. ovog člana plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din/lit. kada se koristi kao čisto biogorivo, odnosno biotečnost u skladu sa propisom koji uređuje ovu oblast.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 15.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice iz člana 12. ovog zakona ako:

1) na dan stupanja na snagu ovog zakona ne izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti;

2) u propisanom roku ne dostavi popisne liste nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave;

3) uz popisnu listu iz člana 12. stav 1. ovog zakona ne dostavi i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na posledenji dan u mesecu počev od januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu;

4) u propisanom roku ne dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti na posledenji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Član 16.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa iz člana 14. stav 4. ovog zakona koji će se doneti najkasnije do početka primene propisa iz člana 14. stav 1. ovog zakona.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što su proširenje predmeta oporezivanja akcizom, posebno kada se radi o oporezivanju akcizom biogoriva i biotečnosti, a sve u cilju smanjenja pojave sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda, posebno derivata nafte, biogoriva i biotečnosti i samim tim, obezbeđivanja stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Naime, polazeći od činjenice da je u prethodnom periodu došlo do pojave enormnog uvoza biogoriva tečnog ili gasovitog porekla proizvedenog iz biomase za pogon motornih vozila, a da navedeni proizvod nije predmet oporezivanja akcizom, izmenom zakona predlaže se oporezivanje akcizom navedenog proizvoda. Imajući u vidu da čist biodizel ima limitiranu upotrebu i plasman, odnosno da ga veoma mali broj automobila i drugih vozila u Republici Srbiji može koristiti kao pogonsko gorivo, a sa druge strane konstantan porast količine biogoriva koje se stavlja u promet, ukazuje na mogućnost zloupotrebe u smislu namešavanja biogoriva sa evrodizelom i njegovu dalju prodaju kao evrodizela, s obzirom da je mogućnost prodaje korisnicima motornih vozila ovako čistog biodizela na benzinskim stanicama jako mala. Ovo za posledicu ima neobračunavanje i neplaćanje akcize na ovako namešan evrodizel, čime se republički budžet potencijalno umanjuje za prihode od akcize i PDV. Konsekvence ovakvog postupanja su veoma štetne, kako za budžetske prihode koji se prema procenama umanjuju između 50 i 100 miliona evra na godišnjem nivou, tako i za energetske subjekte koji na zakonit način obavljaju delatnost, uz izmirivanje svih propisanih dažbina.

Napominjemo da je pojava namešavanja biogoriva u evrodizel konstatovana u mnogim zemljama EU koje su u cilju suzbijanja iste, uvele akcizu na biodizel. Akciza je uvedena kako bi se regulisalo tržište (primer Mađarske koja je uvela akcizu na sve proizvode koji mogu da se namešavaju u goriva, pa i na biodizel i laka bazna ulja), ili kako bi se regulisala cena hrane (Francuska). Neke od država članica EU, kao i druge evropske države koje su sprovele navedenu meru su: Belgija, Bugarska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Holandija, Poljska, Španija, Ukrajina, Velika Britanija, Švajcarska i dr.

Propisivanje akcize na biogorivo u saglasnosti je sa Direktivom o restrukturiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine (Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity), a imajući u vidu član 16. pomenute Direktive. Takođe Direktivom o restrukturiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine data je mogućnost propisivanja sniženih stopa akcize u zavisnosti od namene korišćenja istih. Imajući u vidu da evropsko zakonodavstvo podstiče primenu različitih oslobađanja ili sniženih stopa oporezivanja za korišćenje energenata, ovim zakonom predlaže se propisivanje refakcije plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti koja se koriste kao motorno gorivo u transportne svrhe od strane privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prevoza lica i stvari, za grejanje, odnosno kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, a u cilju rasterećenja krajnjih korisnika ovog proizvoda.

Takođe, vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1. Ovim članom propisije se da je predmet oporezivanja akcizom i biogriva i biotečnosti koja su definisana propisima iz oblasti energetike.

Uz čl. 2. i 3. Ovim članovima propisiju se iznosi akcize, i to po periodima primene, na biogoriva i biotečnosti iz tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00. Takođe, propisuje se da se pravo na refakciju plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti može ostvariti u zavisnosti od namene korišćenja istih, i to za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, za grejanje i kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, kao i iznosi refakcije za ove namene.

Uz čl. 4, 5. i 8. Ovim članovima vrši se usagašavanje sa predloženim izmenama predmeta oporezivanja biogoriva i biotečnosti.

Uz čl. 6. i 7. Ovim članovima vrši se preciziranje odredaba u delu koji se odnosi na otpremanje akciznih proizvoda u carinska skladišta.

Uz član 9. Ovim članom vrši se pravno tehnička redakcija teksta.

Uz član 10. Ovim članom vrši se izmena dosadašnjeg člana u smislu da se, pored do sada propisanog prava na refakciju, pravo na refakciju plaćene akcize može ostvariti i na biogoriva i biotečnosti koja se koriste za transportne svrhe i za grejanje. Refakcija se može ostvariti pod uslovom da su biogoriva i biotečnosti nabavljene od uvoznika, odnosno proizvođača, da je uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize na biogoriva i biotečnosti, kao i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize na biogoriva i biotečnosti. U slučaju kada se ovi proizvodi prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Pored toga, propisuje se da ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, može biti lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku Republike Srbije i koje se bavi prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.

Uz član 11. Ovim članom vrši se izmena dosadašnjeg člana u smislu da se, pored do sada propisanog prava na refakciju, pravo na refakciju plaćene akcize može ostvariti i na biotečnosti koje se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije. Refakcija se može ostvariti pod uslovom da su biotečnosti nabavljene od uvoznika, odnosno proizvođača, da je uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize na biotečnosti, kao i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize na biotečnost. Pravo na refakciju plaćene akcize na biotečnosti, koje se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije. Takođe, propisuje se da ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize za navedene svrhe.

Uz član 12. Propisuje se da je pravno lice, odnosno preduzetnik koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima zatečene proizvedene, uvezene ili nabavljene količine biogoriva i biotečnosti na zalihama (u kontejnerima, cisternama, rezervoarima, magacinima i skladištima) dužno da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti i da u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Popis zaliha biogoriva i biotečnosti vrši se kod proizvođača, uvoznika, trgovca na veliko i trgovca na malo biogoriva i biotečnosti, uključujući i benzinske stanice koje vrše prodaju biogoriva i biotečnosti. Takođe, propisuje se da su navedena lica dužna da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave uz popisnu listu dostave i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na posledenji dan u mesecu počev od 1. januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu. Pored toga, propisuje se da su, od dana stupanja na snagu ovog zakona, lica koja imaju zatečene zalihe dužna da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti na posledenji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Uz član 13. Ovim članom se propisuje da će na biogoriva i biotečnosti koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona uneti u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunati akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona.

Uz član 14. Propisuje se da se iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti primenjuju do početka primene propisa kojim se određuje obavezan sadržaj biogoriva i biotečnosti u gasnom ulju. Takođe, od početka primene navedenog propisa plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din/lit. na sadržane količine ovih energenata u gasnom ulju, a do njihovog najvećeg dozvoljenog učešća u gasnom ulju u skladu sa tehničkim standardima koji uređuju tu oblast. Od početka primene istog propisa plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din/lit. kada se koristi kao čisto biogorivo, odnosno biotečnost u skladu sa propisom koji uređuje ovu oblast. Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Uz član 15. Propisuje se novčana kazna za učinjen prekršaj iz člana 12. ovog zakona.

Uz član 16. Ovim članom propisuje se da će se propisi za izvršavanje ovog zakona doneti najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa kojim se uređuje refakcija iznosa plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti koji će se doneti najkasnije do početka primene propisa o obaveznom sadržaju biogoriva i biotečnosti u gasnom ulju.

Uz član 17. Ovim članom propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se stvore uslovi za realizaciju planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza u republičkom budžetu.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da se što pre otpočne sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom u cilju stvaranja uslova za očuvanje budžetskih prihoda.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženim izmenama zakona (uvođenjem akcize na biogoriva i biotečnosti), stvaraju se uslovi za sprečavanje gubitka planiranih prihoda po osnovu akcize u republičkom budžetu, odnosno održavanje trenda prikupljana prihoda od akcize na derivate nafte, imajući u vidu da će se oporezivanjem biogoriva smanjiti supstitucija ovog proizvoda u evrodizel.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Proizvođači i uvoznici biogoriva i biotečnosti imaće obavezu plaćanja akcize na ovaj proizvod.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predlaganje iznosa akcize na biogorivo može uticati na rast maloprodajnih cena čistog biogoriva koje se kao takvo koristi za pogon motornih vozila.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predloženim izmenama zakona obezbediće se održivost budžetskih prihoda.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene i dopune zakona imaju neutralan efekat kada je reč o stvaranju novih privrednih subjekata. Međutim, regulisanje tržišta derivata nafte i biogoriva na način predložen ovim zakonom dovodi sve privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i prometom derivata nafte i biogoriva u ravnopravan položaj, čime se podstiče konkuretnost istih na tržištu.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija i privrede, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

VIII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA

KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Član 2.

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

1a) BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI;

2) duvanske preređevine;

3) (brisana)

4) alkoholna pića;

5) (brisana)

6) kafa;

7) (brisana)

8) (brisana)

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE

Derivati nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI

Član 9.

Na derivate nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00) 55,00 din/lit;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

– do 31. decembra 2013. godine 49,60 din/lit; – od 1. januara 2014. godine 50,00 din/lit;

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00)

– do 31. decembra 2013. godine 42,00 din/lit; – u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 46,00 din/lit; – od 1. januara 2015. godine 50,00 din/lit;

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) 62,00 din/kg;

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

– do 31. decembra 2013. godine 30,00 din/kg; – u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine 35,00 din/kg; – od 1. januara 2015. godine 40,00 din/kg;

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99) 62,00 din/kg.;

7) BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI (TARIFNE OZNAKE NOMENKLATURE CT: 3826 00 10 00 I 3826 00 90 00)

– DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE 42,00 DIN/LIT; – U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE 46,00 DIN/LIT; – OD 1. JANUARA 2015. GODINE 50,00 DIN/LIT;

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) 3), 4), 5), 6) I 7) ovog člana, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI koriste.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) 3), 4), 5), 6) I 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5) i 6) 3), 4), 5), 6) I 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu – krajnjem korisniku derivata nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) 3), 4), 5), 6) I 7) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to: – do 31. decembra 2012. godine 37,00 din/lit; – od 1. januara 2013. godine 39,50 din/lit; (2) kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju 2,50 din/lit; (3) brisana (4) za grejanje 2,50 din/lit; (5) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije 0 din/lit; (6) u industrijske svrhe 0 din/lit.

2) za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe 0 din/lit.

3) za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to: do 31. decembra 2012. godine 19,21 din/kg; – od 1. januara 2013. godine 20,50 din/kg; (2) za grejanje 4,40 din/kg; (3) u industrijske svrhe 0 din/kg.

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija naftekoje imaju raspon destilacije do 380°S a koji se koriste u industrijskesvrhe 0 din/kg.;

5) ZA BIOGORIVA IZ STAVA 1. TAČKA 7) OVOG ČLANA KOJA SE KORISTE KAO MOTORNO GORIVO ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ LICA I STVARI 39,50 DIN/LIT.

6) ZA BIOTEČNOSTI IZ STAVA 1. TAČKA 7) OVOG ČLANA KOJE SE KORISTE:

(1) ZA GREJANJE 2,50 din/lit; (2) KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE 0 din/lit.

Na biogoriva koja su tečna ili gasovita goriva za pogon motornih vozila proizvedena iz biomase ne obračunava se i ne plaća akciza.

BIOGORIVA, DEFINISANA SU ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBLAST ENERGETIKE, KAO TEČNA ILI GASOVITA GORIVA ZA SAOBRAĆAJ, PROIZVEDENA IZ BIOMASE.

BIOTEČNOSTI, DEFINISANE SU ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBLAST ENERGETIKE, KAO TEČNA GORIVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE I ENERGIJE ZA GREJANJE I HLAĐENJE, PROIZVEDENE IZ BIOMASE, OSIM ZA SAOBRAĆAJ.

Član 9b

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vođenje tog registra u skladu sa propisom kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava, koje nabavlja gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) I BIOGORIVA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ovog zakona, a ista koristi kao motorno gorivo u poljoprivredne svrhe, ostvaruje pravo na regresiranje ovog goriva u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tačka 3) TAČ. 3) I 7) ovog zakona umanjenog do iznosa od 2,50 din/lit, do količina potrebnih za obradu zemljišta u skladu sa propisima kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Do donošenja propisa kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, pravo na regresiranje motornog goriva za poljoprivredne svrhe ostvarivaće se u skladu sa aktom Vlade donetim na osnovu zakona o budžetu Republike Srbije.

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE

Oslobođenja

Član 19.

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

3) derivate nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI koje prodaje proizvođač, odnosno uvoznik, a čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5) brisana

6) gorivo za mlazne motore – kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe;

6a) cigarete, odnosno alkoholna pića koje je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležene su kontrolnim akciznim markicama.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 2. podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Bliže uslove, način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE

Član 20a

Obračunavanje i plaćanje akcize se odlaže ako se:

1) akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, odnosno otpremaju u carinsko skladište ZA KOJE JE NADLEŽNI ORGAN DAO AKCIZNU DOZVOLU, OTVORENO u skladu sa carinskim propisima;

2) akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko sladište ZA KOJE JE NADLEŽNI ORGAN DAO AKCIZNU DOZVOLU, OTVORENO u skladu sa carinskim propisima.

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obračun akcize

Član 21.

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, osim otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište ZA KOJE JE NADLEŽNI ORGAN DAO AKCIZNU DOZVOLU, OTVORENO u skladu sa carinskim propisima;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište ZA KOJE JE NADLEŽNI ORGAN DAO AKCIZNU DOZVOLU, OTVORENO u skladu sa carinskim propisima;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

3a) (brisana)

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, derivata nafte, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava – Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar.

Član 31a

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete (u daljem tekstu: promena akcize) na dan primene novog iznosa akcize, izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izuzetno od odredaba čl. 3, 21. i 21a ovog zakona, proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da nakon dostavljanja obaveštenja Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovca na veliko, obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane u skladu sa stavom 1. ovog člana, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u prethodnom polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta iz stava 3. ovog člana obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan shodno propisu koji uređuje proizvodnju i promet duvanskim proizvodima, podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90. U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u „Službenom glasniku Republike Srbije” do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona na prosečnu maloprodajnu cenu cigareta u prethodnom polugodištu po svakoj robnoj marki cigareta, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije” i važećeg, novog iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona koja se primenjuje na osnovicu koju čini najviša objavljena maloprodajna cena cigareta u „Službenom glasniku Republike Srbije” od dana nakon promene iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

U slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. ovog člana, odnosi se isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

Izuzetno od člana 23. ovog zakona, obveznik akcize obračunatu akcizu iz stava 3. ovog člana uplaćuje najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji.

Član 39a

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), i 5) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. 3) i 5) ovog zakona, koje se koristi za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, ostvaruje lice koje motorno gorivo koristi za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod organa nadležnog za poslove energetike i bavi se prodajom na malo derivata nafte, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

ČLAN 39A

KUPAC – KRAJNJI KORISNIK KOJI DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) OVOG ZAKONA, KORISTI ZA TRANSPORTNE SVRHE, KAO I PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ODNOSNO ZA GREJANJE, MOŽE OSTVARITI REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TE DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, POD USLOVOM DA TE DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI NABAVLJA OD UVOZNIKA, ODNOSNO PROIZVOĐAČA, DA JE NA TE DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI UVOZNIK, ODNOSNO PROIZVOĐAČ PLATIO PROPISANI IZNOS AKCIZE, DA JE KUPAC – KRAJNJI KORISNIK PLATIO RAČUN U KOME JE ISKAZAN OBRAČUNATI IZNOS AKCIZE, A KADA SE OVI DERIVATI NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI PRODAJU KUPCU – KRAJNJEM KORISNIKU PREKO OVLAŠĆENOG DISTRIBUTERA TIH DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, KUPAC – KRAJNJI KORISNIK OSTVARUJE PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE POD USLOVOM DA POSEDUJE FISKALNI ISEČAK, ODNOSNO RAČUN DA JE PLATIO TE DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE OSTVARUJE SE U ZAVISNOSTI OD NAMENE ZA KOJE SE DERIVATI NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KORISTE.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOGORIVA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) OVOG ZAKONA, KOJI SE KAO MOTORNO GORIVO KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, OSTVARUJE LICE KOJE OBAVLJA DELATNOST PREVOZA LICA I STVARI U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DRUMSKI PREVOZ LICA I STVARI.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) OVOG ZAKONA, KOJI SE KORISTE ZA GREJANJE, OSTVARUJE LICE RADI ZAGREVANJA POSLOVNOG, ODNOSNO STAMBENOG PROSTORA.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, OSTVARUJE LICE KOJE MOTORNO GORIVO KORISTI ZA POGON BRODOVA ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOGORIVA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) OVOG ZAKONA IMA I PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK ISTIH KADA IH KORISTI ZA SOPSTVENE POTREBE U TRANSPORTNE SVRHE.

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESTE LICE KOJE JE REGISTROVANO KOD AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE I BAVI SE PRODAJOM NA VELIKO, ODNOSNO NA MALO DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PROMET DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA.

BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IZ OVOG ČLANA PROPISAĆE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA.

Član 39b

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

ČLAN 39B

KUPAC – KRAJNJI KORISNIK KOJI DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) OVOG ZAKONA, KORISTI KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE, MOŽE OSTVARITI REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TE DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI, POD USLOVOM DA TE DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI NABAVLJA OD UVOZNIKA, ODNOSNO PROIZVOĐAČA, DA JE NA TE DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI UVOZNIK, ODNOSNO PROIZVOĐAČ PLATIO PROPISANI IZNOS AKCIZE I DA JE KUPAC – KRAJNJI KORISNIK PLATIO RAČUN U KOME JE ISKAZAN OBRAČUNATI IZNOS AKCIZE.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3) I 7) OVOG ZAKONA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKO GORIVO U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE, OSTVARUJE LICE KOJE SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBLAST ENERGETIKE BAVI PROIZVODNJOM ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE.

PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) OVOG ZAKONA ZA INDUSTRIJSKE SVRHE, OSTVARUJE LICE KOJE TE DERIVATE NAFTE KORISTI ZA INDUSTRIJSKE SVRHE.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA BLIŽE PROPISUJE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IZ OVOG ČLANA I UTVRĐUJE LISTU GASNIH ULJA KOJA SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 12.

PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA IMA ZATEČENE PROIZVEDENE, UVEZENE ILI NABAVLJENE KOLIČINE BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI NA ZALIHAMA (U KONTEJNERIMA, CISTERNAMA, REZERVOARIMA, MAGACINIMA I SKLADIŠTIMA) DUŽNO JE DA NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI I DA NAJKASNIJE U ROKU OD DESET DANA OD DANA IZVRŠENOG POPISA POPISNE LISTE DOSTAVI NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE.

POPIS ZALIHA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE KOD PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, TRGOVCA NA VELIKO I TRGOVCA NA MALO BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, UKLJUČUJUĆI I BENZINSKE STANICE KOJE VRŠE PRODAJU BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI.

LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE UZ POPISNU LISTU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DOSTAVE I PODATAK O STANJU ZALIHA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI PO MESECIMA, I TO NA POSLEDNJI DAN U MESECU POČEV OD JANUARA 2013. GODINE DO POSLEDNJEG DANA U MESECU KOJI PRETHODI MESECU U KOJEM JE OVAJ ZAKON STUPIO NA SNAGU.

OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE DOSTAVLJAJU PODATAK O STANJU ZALIHA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI NA POSLEDENJI DAN U MESECU, I TO ZA SVAKI MESEC, DO UTROŠKA POPISANIH ZALIHA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAJKASNIJE U ROKU OD DESET DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA.

ČLAN 13.

NA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SU DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA UNETI U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE, A ZA KOJE NIJE OKONČAN CARINSKI POSTUPAK, NADLEŽNI CARINSKI ORGAN OBRAČUNAĆE AKCIZU U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

ČLAN 14.

IZNOSI DO KOJIH SE UMANJUJE PLAĆENA AKCIZA ZA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 3. OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE DO POČETKA PRIMENE PROPISA KOJIM SE ODREĐUJE OBAVEZAN SADRŽAJ BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI U GASNOM ULJU.

OD POČETKA PRIMENE PROPISA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PLAĆENA AKCIZA ZA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI UMANJIVAĆE SE DO IZNOSA OD 0 DIN/LIT. NA SADRŽANE KOLIČINE OVIH ENERGENATA U GASNOM ULJU, A DO NJIHOVOG NAJVEĆEG DOZVOLJENOG UČEŠĆA U GASNOM ULJU U SKLADU SA TEHNIČKIM STANDARDIMA KOJI UREĐUJU TU OBLAST.

OD POČETKA PRIMENE PROPISA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PLAĆENA AKCIZA ZA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI UMANJIVAĆE SE DO IZNOSA OD 0 DIN/LIT. KADA SE KORISTI KAO ČISTO BIOGORIVO, ODNOSNO BIOTEČNOST U SKLADU SA PROPISOM KOJI UREĐUJE OVU OBLAST.

BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE IZ OVOG ČLANA PROPISAĆE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA.

ČLAN 15.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA AKO:

1) NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA NE IZVRŠI POPIS ZATEČENIH ZALIHA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI;

2) U PROPISANOM ROKU NE DOSTAVI POPISNE LISTE NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE;

3) UZ POPISNU LISTU IZ ČLANA 12. STAV 1. OVOG ZAKONA NE DOSTAVI I PODATAK O STANJU ZALIHA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI PO MESECIMA, I TO NA POSLEDENJI DAN U MESECU POČEV OD JANUARA 2013. GODINE DO POSLEDNJEG DANA U MESECU KOJI PRETHODI MESECU U KOJEM JE OVAJ ZAKON STUPIO NA SNAGU;

4) U PROPISANOM ROKU NE DOSTAVLJA NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE PODATAK O STANJU ZALIHA BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI NA POSLEDENJI DAN U MESECU, I TO ZA SVAKI MESEC, DO UTROŠKA POPISANIH ZALIHA.

ZA RADNJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DINARA DO 500.000 DINARA.

ČLAN 16.

PROPISI ZA IZVRŠAVANJE OVOG ZAKONA DONEĆE SE NAJKASNIJE U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, OSIM PROPISA IZ ČLANA 14. STAV 3. OVOG ZAKONA KOJI ĆE SE DONETI NAJKASNIJE DO POČETKA PRIMENE PROPISA IZ ČLANA 14. STAV 1. OVOG ZAKONA.

ČLAN 17.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Član 37. SSP-a i član 100. SSP-a, kao i član 22. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

2008-1

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 110. i 111. Ugovora o funkcionisanju EU – potpuno usklađeno.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva o restrukturiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine– delimično usklađen

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Propisivanje akcize na biogoriva i biotečnosti u saglasnosti je sa Direktivom o restrukturiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine (Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity), imajući u vidu odredbe pomenute Direktive kojom je data mogućnost propisivanja akcize na biogorivo koje služi kao motorno gorivo. Takođe, navedenom Direktivom data je mogućnost propisivanja sniženih stopa akcize u zavisnosti od namene korišćenja istih. Imajući u vidu da navedena Direktiva podstiče primenu različitih oslobađanja ili sniženih stopa oporezivanja za korišćenje energenata, ovim zakonom predlaže se propisivanje refakcije plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti koja se koriste kao motorno gorivo u transportne svrhe od strane privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prevoza lica i stvari, za grejanje, odnosno kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, a u cilju rasterećenja krajnjih korisnika ovog proizvoda.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

U skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Odredbe čl. 1, 2, 3, 4, 10. i 11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama su predmet usaglašavanja sa standardima Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava EU su u postupku prevođenja na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis je u postupku prevođenja na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine o restrukturiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energijeCouncil Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity 32003L0096 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede 17. maj 2013. godine 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMADRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW 2008-1 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

16. |Ovom odredbom data je mogućnost propisivanja akcize na biogorivo koje služi kao motorno gorivo. Takođe, istim članom Direktive data je mogućnost propisivanja sniženih stopa akcize na proizvode koji su sačinjeni ili sadrže biomasu. |1, 2. i 3. |Ovim članovima propisuje se akciza na biogoriva i biotečnosti, kao i pravo na refakciju plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti koja se koriste kao motorna goriva u transportne svrhe od strane privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prevoza lica i stvari, za grejanje, odnosno kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije. | |Zakon o akcizama biće predmet daljeg usaglašavanja.

|Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |8. Aneks I

Tabela B. |Propisuje minimalni nivo oporezivanja koji se primenjuje na proizvode koji se koriste kao motorno gorivo u industrijske i komercijalne svrhe, za poljoprivredu, šumarstvo, uzgoj riba, javne radove, stacionarne motore i dr. |4, 10. i 11. |Propisuje se da kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte, iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte), i biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona, koristi u transportne svrhe, kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, odnosno u industrijske svrhe, kao i za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti do iznosa propisanih zakonom. |delimično usklađeno |Zakonom o akcizama propisuje se pravo na refakciju plaćene akcize u zavisnosti od namene korišćenja derivata nafte, odnosno biogoriva i biotečnosti za pojedine delatnosti.

|Najkasnije u skladu sa rokovima predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. |Smisao direktive preuzet je u najvećoj meri

| |Ostali članovi Direktiva nisu relevantni za narmativnu uređenost Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. | | | | | | | | |

Ostavite komentar