Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Član 1.

U Zakonu o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 2. posle reči: „podataka” dodaju se reči: „o ličnosti, delatnost javnih beležnika i drugih srodnih profesija u pogledu primene poverenih javnih ovlašćenja, restriktivne sporazume u smislu propisa o zaštiti konkurencije”.

Član 2.

U članu 3. tač. 1) i 2) brišu se.

U tački 3) posle reči: „na daljinu,” dodaju se reči: „po pravilu”, a reči „prodaja robe i usluga” zamenjuju se rečju: „trgovina”.

Tački 4) menja se i glasi: „pružalac usluga informacionog društva je pravno lice ili preduzetnik, kao i fizičko lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom koji uređuje trgovinu, koje pruža usluge informacionog društva (u daljem tekstu: pružalac usluga)”.

U tački 7) reči: „elektronskoj formi” zamenjuju se rečima: „elektronskom obliku”.

Član 3.

U članu 4. stav 2. reči: „daljinska trgovina” zamenjuju se rečima „vid daljinske trgovine”.

U stavu 5. reči: „ili u elektronskoj formi” zamenjuju se rečima: „odnosno u elektronskom obliku”.

Član 4.

U članu 5. st. 3. i 4. brišu se.

Član 5.

U članu 6. stav 1. tačka 4) posle reči: „Registar privrednih subjekata,” dodaju se zapeta i reči: „odnosno drugi javni registar;”.

Član 6.

Naziv iznad člana 9. menja se i glasi: „Punovažnost ugovora”.

Član 7.

U članu 10. tačka 5) posle reči: „poklonu,” dodaju se reči: „jemstvu i zalozi”.

Član 8.

Član 11. briše se.

Član 9.

U članu 20. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku na osnovu kojeg pružalac usluga postupa u smislu člana 18. stav 1. tačka 2) i člana 19. stav 1. tačka 2) ovog zakona, mora da sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti.”

Član 10.

Posle člana 21. dodaju se naziv i član 21a, koji glase:

„Mera ograničenja pružanja usluga informacionog društva

Član 21a

Na zahtev subjekta čija su prava povređena, sud može odrediti meru ograničenja pružanja usluge informacionog društva, ako podnosilac zahteva učini verovatnim postojanje povrede, odnosno nastupanje nenadoknadive štete.

Sud može merom iz stava 1. ovog člana da naredi uklanjanje spornog sadržaja, zabranu radnji koje su dovele do kršenja prava, odnosno drugog oblika zaštite srazmerno cilju koji se želi postići merom.

Po nalogu iz mere iz stava 1. ovog člana, dužni su da postupaju svi pružaoci usluga koji prenose, skladište ili omogućavaju pristup podacima na koje se mera odnosi.

Na postupak, nadležnost i uslove određivanja mere iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju pravila o privremenim merama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.”

Član 11.

U članu 22. stav 1. broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „2.000.000”.

U stavu 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 7) koja glasi: „

„7) postupi suprotno upravnoj meri iz člana 21a ovog zakona.”

Stav 2. menja se i glasi:

„Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.”

U stavu 3. broj „100.000” zamenjuje se brojem „500.000”.

Član 12.

U čl. 9, 13. i 15. reči: „elektronskoj formi” u određenom padežu zamenjuju se rečima „elektronskom obliku”, u odgovarajućem padežu.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS” br. 41/09), usvojen 2009 godine, uređuje pravni okvir za obavljanje elektronske trgovine, uvodi insitut usluge informacionog društva i uslova za pružanje usluga informacionog društva. Regulišu se obavezne informacije u vezi sa obaveštavanjem o pružaocu usluga, obavezni podaci pre zaključenja ugovora, uslovi za punovažnost ugovora, kao i postupak zaključenja ugovora, u cilju transparentnosti poslovanja i zaštite korisnika usluge i potrošača. Dalje se reguliše i pitanje komercijalne poruke i netražene komercijalne poruke, odgovornosti pružaoca usluga i skladištenje podataka. Ovim zakonom se samo uređuju pravni okviri za elektronsku trgovinu i teži se da se to uradi uz mininum ograničenja kako se ne bi stvarale bespotrebne prepreke za obavljanje elektronske trgovine. Zakon predstavlja izraz procesa pravne harmonizacije sa evropskim zakonodavstvom, kojim je transponovana Direktiva o elektronskoj trgovini (Directive 2000/31/EC).

Iako je zakon velikim delom sledio i preneo rešenja direktive, u toku prethodne tri godine od donošenja Zakona, javila se potreba da se preispitaju usvojena rešenja u cilju preciziranja normi i uklapanja u tržišni i pravni okvir Repiblike Srbije, imajući pritom u vidu da Republika Srbija još uvek nije zemlja članica EU, pa je potrebno adekvatno modifikovati neka rešenja iz direktive, koja ne mogu imati istovetnu primenu u našem sistemu. Imajući u vidu sve to, predložene su sledeće izmene i dopune.

Ovim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, na prvom mestu, se vrši preciziranje pojedinih formulacija osnovnog teksta zakona, u skladu sa formulacijama iz direktive, kao i brisanje definicija koje stvaraju konfuziju u primeni, a nisu bile sadržane u Direktivi. Takođe, uvode se pojašnjenja čime se precizira odnos sa drugim sistemskim zakonima, kao što je Zakon o trgovini, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o registraciji privrednih društava.

Što se tiče najznačajnijih izmena u vezi formulacija, izmene i dopune sada preciznije definišu pružaoca usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom o trgovini.

Naročiti značaj ima odredba kojom se otklanja postojeća kontradikcija u pogledu zakonskih uslova punovažnosti ugovora. Naime, osnovnim tekstom Zakona su postavljeni zahtevi posebne pravne forme, definisani kao uslovi ugovora u elektronskoj formi, a zamenjuju se uslovima ugovora u elektronskom obliku, na koji način se uslovi punovažnosti svode na poseban način izražavanja volje, putem elektronske komunikacije.

Među najznačajnijim novinama je preciznije regulisanje polja primene zakona, time što se ono proširuje i na pružaoce usluga koji nemaju sedište u Republici Srbiji, u odnosu na oblast potrošačkih ugovora i netraženih komercijalnih poruka, a u skladu sa odredbama člana 3. stav 3. i Aneksa Direktive, koje nisu bile transponovane osnovnim tekstom zakona. Time se stvaraju uslovi da pružaoci usluga čija je ekonomska aktivnost direktno usmereno na potrošače i korisnike sa teritorije Republike Srbije, imaju obavezu poštovanja merodavnih pravila ovog zakona, bez obzira na njihovo sedište.

U vezi sa odgovornošću pružaoca usluge informacionog društva, preciznije se definišu informacije koje treba da sadrži obaveštenje o nedopuštenom podatku ili delovanju, čime se olakšava pružaocu usluge da odluči kako će reagovati po primljenom obaveštenju.

Veoma bitna novina je u vezi sa upravnom merom, koja se odnosi na unapređenje pravne zaštite. Time se daje tržišnom inspektoru i inspektoru za elektronske komunikacije još jedno dodatno ovlašćenje (pored već postojećih propisanih relevantnim zakonima) u odnosu na povrede iz ovog zakona. Konkretno daje mu se ovlašćenje da pod propisanim uslovima odredi meru kojom se onemogućava pružanje usluge informacionog društva u slučaju povrede odredbi ovog zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. – Precizira se član 2. Zakona, u pogledu karaktera zaštićenih podataka koji su izuzeti od primene ovog zakona, kao podataka o ličnosti, zatim restriktivnih sporazuma u smislu propisa o zaštiti konkurencije, kao i delatnosti javnih beležnika, radi potpune transpozicije merodavne odredbe Direktive o elektronskoj trgovini.

Član 2. – U članu 3. Zakona brišu se iz tač. 1) i 2) koje se odnose na nedopušten podatak i podatak, jer predstavljaju definicije bez značaja u daljem tekstu Zakona, koje nemaju ni uporište u dikciji Direktive. U tački 3) se precizira definisanje pružanja usluge informacionog društva i u tački 4) se definiše pružalac usluga informaionog društva u odnosu na Zakon o trgovini. U tački 7) se se umesto ugovora u elektronskoj formi, predviđa ugovorim u elektronskom obliku.

Član 3. – U članu 4. stav 2. Zakona se uvodi pojašnjenje da je elektronska trgovina samo deo daljinske trgovine u smislu Zakona o trgovini. U stavu 4. se sprovodi napred navedena prometa „forme” u „oblik”. Takođe se i uvodi novi stav 5. čiji je cilj uvođenje pružalaca usluga koji nisu registrovani u Republici Srbiji, pod pravni režim ovog zakona, u pogledu ekonomskih aktivnosti koje su ciljno usmereno ka korisnicima i potrošačima sa teritorije Republike Srbije, u pogledu potrošačkih ugovora i netražene komercijalne poruke.

Član 4. – U članu 5. Zakona brišu se st. 3. i 4. jer bespotrebno uređuju statusna pitanja koja su već regulisana drugim zakonima.

Član 5. – U članu 6. stav 1. tačka 4. Zakona, predviđa se obaveza prikaza podataka o upisu u drugi javni registar, ne samo Registar privrednih subjekata, kako bi se obuhvatili svi oni subjekti koji imaju svojstvo trgovca po Zakonu o trgovini, a nisu dužni da se registruju u Registru privrednih subjekata.

Član 6. – Sprovodi se promena naziva člana iz ugovor u elektronskoj formi u ugovor u elektronskom obliku.

Član 7 – Sprovodi se transpozicija merodavne odredbe Direktive o elektronskoj trgovini, u vezi izuzeća od odredbi o punovažnosti ugovora u pogledu ugovora o jemstvu, i ugovora o zalozi.

Član 8. – Član 11. se briše, radi otklanjanja zahteva elektronskog potpisa, u skladu sa napred opisanom promenom zahteva forme, a u vezi sa uslovima Zakona o elektronskom potpisu.

Član 9. – U članu 20. Zakona se posle stava 3. dodaje novi stav 4. koji uvodi detaljnije regulisanje obaveštenja o nedopuštenom delovanju ili podatku u vezi sa članom 18. stav 1. tačka 2) i članom 19. stav 1. tačka 2) ovog zakona. U vezi s tim se posebno definišu informacije koje obaveštenje treba da sadrži (identitet, lokacija, priroda povrede) kako bi pružalac usluge informacionog društva (koji se javlja u ulozi prenosioca) mogao pouzdano da utvrdi da li je neki podatak dozvoljen ili ne.

Član 10. – Posle člana 21. Zakona dodaje se odredba novog člana 21a, kojim se uvodi posebna upravna mera, prema kojoj nadležni inspektor, pored ovlašćenja na osnovu propisa koji uređuju elektronske komunikacije, odnosno trgovinu, ovlašćen da u slučaju utvrđivanja povrede ovog zakona u postupku inspekcijskog nadzora, rešenjem odredi privremenu zabranu pružanja usluga informacionog društva. Ovu meru je pored lica prema kojem je mera usmerena, dužan da sprovede i svaki drugi pružalac usluga koji prenosi, skladišti ili omogućava pristup podacima na koje se mera odnosi. Upravna mera se određuje do otklanjanja utvrđene povrede, a najduže u trajanju od tri meseca i protiv nje je dozvoljena žalba ministru, ali ona ne odlaže izvršenje.

Član 11. – U članu 22. Zakona povećavaju se iznosi pojedinih kazni i uvodi nova kazna u vezi sa upravnom merom.

Član 12. – U čl. 9, 13. i 15. reči „elektronskoj formi” zamenjuju se rečima „elektronskom obliku”, u odgovarajućem padežu.

.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Zakon o elektronskoj trgovini donet je 29. maja 2009. godine, a stupio na snagu od 6. juna 2009. godine. Pre početka izrade izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini kontinuirano je praćena primena postojećeg zakona, i uočene su određene nejasnoće i nedostaci u praksi. Takođe, analizirana su i uporedna rešenja naročito zemalja u regionu imajući u vidu da su sličnog tržišnog razvoja i pravnih sistema, kao i da su svi zasnovani na Direktivi o elektronskoj trgovini. Zainteresovane strane su putem cirkularne elektronske pošte zamoljene da dostave svoje viđenje i probleme koje su imale u primeni zakona. Stručne službe ministarstva su detaljno analizirale zahteve za mišljenja o primeni zakona koja su stizala za vreme perioda primene zakona. Izmene i dopune su nastale su kao posledica ukazivanja zainteresovanih strana na pojedine nejasnoće koje su izazvale odredbe zakona u praksi.

Određivanje problema koje zakon treba da reši:

Važeći Zakon o elektronskoj trgovini sadržao je nepotrebne i neprecizne odredbe, koje su stvarale značajne prepreke pravilnom razumevanju i primeni u praksi. Predlogom zakona o izmenama i dopunama vrše se normativne ispravke i pojašnjenja određenih instituta, kako bi se izbegla tumačenja koja se u praksi mogu pojaviti i uneti pravnu nesigurnost. Ta pojašnjenja vrše se u svrhu dalje harmonizacije sa Direktivom, a u duhu pravnih i tržišnih okvira Republike Srbije. Takođe, polje primene zakona se detaljnije reguliše kako bi se preciziralo koje sve situacije podpadaju pod primenu ovog zakona. Na kraju uvode se i novi mehanizmi zaštite.

Ciljevi koji se postižu donošenjem zakona

Pojašnjenje određenih instituta radi uspostavljanja pravne sigurnosti i dublje preciziranje postojećih mehanizama, a i uvođenje novih, u skladu sa Direktivom.

Koje su druge mogućnosti za rešavanje problema

U toku analize razmatrano je nekoliko mogućnosti za prevazilaženje problema u primeni zakona:

1) Prvo je razmatrana status quo opcija, međutim u tom slučaju bi brojna pitanja ostala nerešena.

2) Drugo, razmatralo se da se rešenja uvedu kroz izmene Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektronskim komunikacijama. Ipak smo se složili da ova pitanja treba regulisati kroz poseban Zakon o elektronskoj trgovini i da ne treba bespotrebno opterećivati druge zakone.

3) Nakon detaljne analize definitivno je utvrđeno da izmene treba izvrštiti u samom Zakonu o elektronskoj trgovini i je da imajući u vidu pitanja koja je potrebno dodatno regilisati nije neophodno donošenje novog zakona, već se željeni cilj može postići izmenama i dopunama.

Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Predložene odredbe se odnose na materiju koja se reguliše zakonom, tako da je procenjeno da se na ovaj način vrši neophodno usklađivanje sa zahtevima tržišta i direktivom. Predviđenim pojašnjenjima i izbegavaju se nejasnoće u primeni zakonskih odredbi, a ukidanje pojedinih instiuta moguće je sprovesti jedino zakonom.

Na koga će uticati predložena rešenja

Ovaj zakon će imati pozitivan uticaj kako na sve pružaoce usluge informacionog društva, tako i korisnike ove usluge i potrošače, pre svega zbog uklanjanja niza nedoumica zbog tumačenja određenih odredbi koje su predmet izmena i dopuna, čime će se olakšati njihovo poslovanje i obezbediti veća efikasnost. Takođe njegovo polje primene se širi u određenom obimu i na inostrane pružaoce usluge informacionog društva, a i obezbeđuje dodatni mehanizam zaštite u vezi sa kršenjem odredbi ovog zakona.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati privredi

Polazeći od cilja izmena i dopuna, koje su usmerene na pojašnjenja i pojednostavljivanja prakse elektronske trgovine, naročito putem smanjenja određenih zakonskih zahteva (ugovor u elektronskoj formi, zahtev kvalifikovanog elektronskog potpisa), očekuje se smanjenja troškova na strani privrednih subjekata u vezi sa ostvarivanjem prometa putem elektronske trgovine.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o ovom zakonu.

Prilikom izrade teksta zakona o izmenama i dopunama zainteresovane strane imale su priliku da dostave konkretne predloge za izmene određenih članova zakona i to po principu amandmana. Poziv je putem cirkularne elektronske pošte dostavljen trgovcima („Univerexport”, „Limundo”, „Kupi me”, „Politika”, „PTT Srbija”, itd…) Američkoj privrednoj komori, i dr. Radna grupa je imala članove iz Ministrastva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Narodne Banke Srbije, Poreske uprave, kao i predstavnike stručne javnosti.

Većina predloga privrede odnosila se na preciznije formulisanje pojedinih pojmova i brisanje nepotrebnih. Takođe dosta predloga je bilo u vezi sa poljem primene zakona, odgovornosti pružaoca usluge infromacionog društva, kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Svi predlozi su razmatrani i nastojalo se da se nađe najbolje rešenje za prevazilaženje nejasnoća, a rezultat tog procesa je Nacrt zakona o izmenama i dopunama koji ukida i menja upravo one odredbe na koje su zainteresovane strane ukazale i oko kojih smo smatrali da je neophodno intervenisati.

Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja akta

Ovaj zakon ne predviđa posebne akte za njegovo sprovođenje.

ODREDBE ZAKONA ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 2.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na: zaštitu podataka O LIČNOSTI, DELATNOST JAVNIH BELEŽNIKA I DRUGIH SRODNIH PROFESIJA U POGLEDU PRIMENE POVREMENIH JAVNIH OBLAŠĆENJA, RESTRIKTIVNE SPORAZUME U SMISLU PROPISA O ZAŠTITI KONKURENCIJE, oporezivanje, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, kao ni na igre na sreću sa novčanim ulozima, uključujući lutrijske igre, igre u kazinima, kladioničke igre i igre na sreću na automatima, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) podatak je informacija, poruka i dokument sačinjen, poslat, primljen, zabeležen, skladišten ili prikazan elektronskim putem, uključujući prenos Internetom i elektronsku poštu;

2) nedopušteni podatak je informacija, poruka i dokument koji je u suprotnosti sa propisima i moralom ili koji je zakonom određen kao poverljiv;

3) usluga informacionog društva je usluga koja se pruža na daljinu, PO PRAVILU uz naknadu, putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno prodaja robe i usluga TRGOVINA putem Interneta, nuđenje podataka i reklamiranje putem Interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga;

4) pružalac usluga informacionog društva je pravno lice ili preduzetnik, koji pruža usluge informacionog društva (u daljem tekstu: pružalac usluga) PRUŽALAC USLUGA INFORMACIONOG DRUŠTVA JE PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK, KAO I FIZIČKO LICE KOJE IMA SVOJSTVO TRGOVCA U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE TRGOVINU, KOJE PRUŽA USLUGE INFORMACIONOG DRUŠTVA (U DALJEM TEKSTU: PRUŽALAC USLUGA);

5) korisnik usluga je svako fizičko ili pravno lice koje zbog profesionalnih ili drugih ciljeva koristi usluge informacionog društva;

6) potrošač je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao na tržištu u svrhe koje nisu namenjene obavljanju njegovog zanimanja, poslovne aktivnosti ili preduzetničke delatnosti;

7) ugovor u elektronskoj formi ELEKTRONSKOM OBLIKU je ugovor koji pravna i fizička lica zaključuju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, kome pristupaju i koji prikazuju elektronskim putem uz korišćenje elektronskih sredstava;

8)komercijalna poruka je poruka u bilo kojem obliku, sačinjena da promoviše, neposredno ili posredno, robu, usluge ili ugled pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost.

Primena

Član 4.

Pružalac usluga sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da postupa i pruža usluge u skladu sa zakonima i propisima donetim na osnovu zakona Republike Srbije.

Elektronska trgovina robom i uslugama jeste daljinska trgovina VID DALJINSKE TRGOVINE u smislu zakona kojim se uređuje trgovina.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na pitanja zaštite potrošača, ako su povoljnije za potrošača.

Ovlašćena strukovna udruženja i organizacije pružalaca usluga, mogu da uređuju poslovanje svojih članova svojim unutrašnjim pravilima – kodeksima.

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na pravne odnose nastale iz ili u vezi sa ugovorima zaključenim elektronskim putem ili u elektronskoj formi, ODNOSNO U ELEKTRONSKOM OBLIKU, primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni odnosi.

Sloboda pružanja usluga

Član 5.

Pružanje usluga informacionog društva slobodno je.

Za pružanje usluga informacionog društva nije potrebna posebna dozvola ili odobrenje.

Pružalac usluga mora, pre nego što otpočne da obavlja delatnost pružanja tih usluga, da bude registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Odredba stava 3. ovog člana ne odnosi se na pružaoca usluga koji ima svojstvo stranog lica u smislu zakona kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

Obavezne informacije

Član 6.

Pružalac usluga dužan je da, u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan, korisnicima usluga i nadležnim organima državne uprave pruži sledeće informacije:

1) ime i prezime ili naziv pružaoca usluga;

2) sedište pružaoca usluga;

3) ostale podatke o pružaocu usluga na osnovu kojih korisnik usluga može sa njim brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju, uključujući i elektronsku adresu;

4) podatke o upisu u Registar privrednih subjekata, ODNOSNO DRUGI JAVNI REGISTAR;

5) pojedinosti o nadležnom organu, ako delatnost pružaoca usluga podleže službenom nadzoru;

6) u pogledu posebno regulisnih delatnosti, odnosno profesija:

– profesionalno ili slično strukovno udruženje kod koga je pružalac usluga registrovan;

– profesionalni naziv i država koja ga je odobrila;

– uputstva o profesionalnim pravilima u državi u kojoj se obavlja delatnost i mestu njihove dostupnosti;

7) poreski identifikacioni broj (PIB), kao i broj obveznika poreza na dodatu vrednost, iz potvrde o izvršenom evidentiranju za porez na dodatu vrednost izdate od strane nadležnog poreskog organa, ako je pružalac usluga obveznik poreza na dodatu vrednost.

Ako pružalac usluga navodi cene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču.

Forma i punovažnost ugovora PUNOVAŽNOST UGOVORA

Član 9.

Ugovor može biti zaključen elektronskim putem, odnosno u elektronskoj formi ELEKTRONSKOM OBLIKU.

Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektronskim putem, odnosno u elektronskoj formi ELEKTRONSKOM OBLIKU.

Kada se elektronska poruka, odnosno elektronska forma ELEKTRONSKI OBLIK koristi prilikom zaključenja ugovora, takvom ugovoru se ne može osporiti punovažnost samo zbog toga što je sačinjen u elektronskoj formi.

Ugovori na koje se zakon ne primenjuje

Član 10.

Odredba člana 9. stav 3. ovog zakona ne primenjuje se na:

1) pravne poslove kojima se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti ili kojima se ustanovljavaju druga stvarna prava na nepokretnostima;

2) izjave stranaka i dugih učesnika u postupku za raspravljanje zaostavštine, formu zaveštanja, ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovore o doživotnom izdržavanju i sporazume u vezi sa nasleđivanjem, kao i druge ugovore iz oblasti naslednog prava;

3) ugovore o utvrđivanju imovinskih odnosa između bračnih drugova;

4) ugovore o raspolaganju imovinom lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost;

5) ugovore o poklonu, JEMSTVU I ZALOZI;

6) druge pravne poslove ili radnje, za koje je posebnim zakonom ili na osnovu zakona donetih propisa, izričito određena upotreba svojeručnog potpisa u dokumentima na papiru ili overa svojeručnog potpisa.

Elektronski potpis

Član 11.

Kada se kao pretpostavka punovažnosti i nastanka ugovora zahteva potpis lica, smatra se da taj uslov zadovoljava elektronska poruka potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Dostupnost ugovora

Član 13.

Pružalac usluga dužan je da obezbedi da tekst ugovora i odredbe opštih uslova poslovanja koje su sastavni deo ugovora zaključenih u elektronskoj formi ELEKTRONSKOM OBLIKU budu dostupni korisnicima usluga na način koji omogućava njihovo skladištenje, ponovno korišćenje i reprodukovanje.

Vreme zaključenja ugovora

Član 15.

Ugovor u elektronskoj formi ELEKTRONSKOM OBLIKU smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.

Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti.

Obavezna obaveštenja

Član 20.

Prilikom pružanja usluga informacionog društva, pružalac usluga nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje korisnika usluga.

Pružalac usluga mora da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da:

1) korišćenjem njegove usluge korisnik usluga preduzima nedopuštene aktivnosti;

2) je korisnik njegove usluge pružio nedopušteni podatak.

Pružalac usluga dužan je da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

OBAVEŠTENJE O NEDOPUŠTENOM DELOVANJU ILI PODATKU NA OSNOVU KOJEG PRUŽALAC USLUGA POSTUPA U SMISLU ČL. 18. ST. 1. TAČ. 2) I ČL. 19. ST. 1. TAČ. 2) OVOG ZAKONA, MORA DA SADRŽI PODATKE O POŠILJAOCU OBAVEŠTENJA, PRECIZNOM OPISU MESTA NA INTERNET STRANICI, ODNOSNO DRUGOM ELEKTRONSKOM PRIKAZU NA KOJEM SE JAVLJA NEDOPUŠTENI PODATAK, KAO I OBRAZLOŽENJE NEDOPUŠTENOSTI.

MERA OGRANIČENJA PRUŽANJA USLUGA INFORMACIONOG DRUŠTVA

ČLAN 21A

NA ZAHTEV SUBJEKTA ČIJA SU PRAVA POVREĐENA, SUD MOŽE ODREDITI MERU OGRANIČENJA PRUŽANJA USLUGE INFORMACIONOG DRUŠTVA, AKO PODNOSILAC ZAHTEVA UČINI VEROVATNIM POSTOJANJE POVREDE, ODNOSNO NASTUPANJE NENADOKNADIVE ŠTETE.

SUD MOŽE MEROM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DA NAREDI UKLANJANJE SPORNOG SADRŽAJA, ZABRANU RADNJI KOJE SU DOVELE DO KRŠENJA PRAVA, ODNOSNO DRUGOG OBLIKA ZAŠTITE SRAZMERNO CILJU KOJI SE ŽELI POSTIĆI MEROM.

PO NALOGU IZ MERE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DUŽNI SU DA POSTUPAJU SVI PRUŽAOCI USLUGA KOJI PRENOSE, SKLADIŠTE ILI OMOGUĆAVAJU PRISTUP PODACIMA NA KOJE SE MERA ODNOSI.

NA POSTUPAK, NADLEŽNOST I USLOVE ODREĐIVANJA MERE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENJUJU PRAVILA O PRIVREMENIM MERAMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE.

Prekršaji

Član 22.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – pružalac usluga, ako:

1) korisnicima usluga i nadležnim organima državne uprave ne pruži propisane informacije u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan (član 6);

2) pošalje netraženu komercijalnu poruku bez prethodnog pristanka lica kojem je takva poruka namenjena (član 8);

3) potencijalnom korisniku usluga, pre zaključenja ugovora, ne obezbedi na razumljiv i nedvosmislen način propisane podatke i obaveštenja (član 12. stav 1);

4) ne omogući pristup tekstu ugovora i opštih uslova poslovanja na način koji omogućava da ih korisnik usluga može skladištiti, ponovo koristiti i reprodukovati (član 13);

5) ne obavesti nadležni državni organ o nedopuštenim aktivnostima ili podacima korisnika njegove usluge ili ne predoči sve podatke, saglasno odgovarajućem sudskom, odnosno upravnom aktu (član 20. st. 2. i 3);

6) ne omogući pristup računarskoj opremi i uređajima, kao i ako bez odlaganja ne pokaže ili ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju radi vršenja nadzora (član 21. stav 3).

7) postupi suprotno upravnoj meri iz člana 21a ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu. ZA RADNJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE FIZIČKO LICE ILI ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

Ako prekršaj iz stava 1. ovog člana učini preduzetnik – pružalac usluga, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 500.000 dinara.

U slučaju posebno teških povreda ili ponavljanja povreda iz stava 1. ovog člana može se izreći zabrana vršenja delatnosti pravnom licu u trajanju od tri do šest meseci.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa -VLADA

Obrađivač propisa -Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Draft Law Amending the Law on E-Commerce

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Naslov, VIII Politika saradnje

Član 105. (Informatičko društvo) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

U skladu sa članom 8. Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju, usklađivanje će u potpunosti biti ostvareno u prelaznom periodu od najviše šest godina.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini pripada poglavlju 3.10.2. (Informaciono društvo) Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU, (NPAA), a u NPAA bazi se nalazi pod oznakom 2012-548

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva 2000/31/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 8. Juna 2000. godine o određenim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine, u unutrašnjem tržištu („Direktiva o elektronskoj trgovini“) (OJ L 178 , 17/07/2000 P. 0001 – 0016).

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’)

CELEX No. 32000L0031- Delimično usklađen.

Uzete su u obzir i sve izmene predmetne Direktive, obuhvaćene sledećim CELEX-ima:

32000L0031 R(01)

32004R2006

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Ovim izmenama još uvek nije uređeno pitanje koordinatnog polja i unutrašnjeg tržišta jer identična primena ovog člana nije moguća, s obzirom da kao i što sam naziv člana kaže, odnosi se na unutrašnje tržište zemalja članica EU. Stoga dok Srbija ne postane članica EU indentična primena ovog nije moguća. Takođe bismo napomeunli da ni pitanje regulisanih profesija nije uređeno jer ono nije pitanje koje treba da se uredi ovim zakonom. Što se tiče sudskih mehanizama zaštite oni su propisani ovim izmenama.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne.

Potpis rukovodioca organa organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa, datum i pečat

TABELA USKLAĐENOSTI

Zakonodavstvo EUDirektiva 2000/31/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 8. Juna 2000. godine o određenim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine, u unutrašnjem tržištu („Direktiva o elektronskoj trgovini“) (OJ L 178 , 17/07/2000 P. 0001 – 0016)Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) (OJ L 178 , 17/07/2000 P. 0001 – 0016) 2. Broj CELEXA32000L003132000L0031R (01)32004R2006 3. Ovlašćeni predlagač propisa –V L A D A Obrađivač – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 4. Datum 28.3.2013 5. Nacionalno zakonodavstvo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini Draft Law Amending the Law on E-Commerce 6. Referenca u NPAA bazi podataka2012-548 7. Saglasnost nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Pravne odredbe EU(član, stav, podstav,tačka, aneks) Tekst Odredbe nacionalnog zakona(član, stav, tačka) Sadržaj Usaglašenosti (puna usaglašenost, delimična usaglašenost, nisu u skladu, neprenosiv) Razlozi za delimičnu usklađenost, nesaglasnost ili neprenosivost Datum kada će se postići usklađenost Primedbe 1.1.-1.4 This Directive seeks to contribute to the proper functioning of the internal market by ensuring the free movement of information society services between the Member StatesThis Directive approximates, to the extent necessary for achievement of the objective set out in paragraph 1, certain national provisions on information society services relating to the internal market, the establishment of service providers, commercial communications, electronic contracts, the liability of intermediaries, codes of conduct, out-of-court dispute settlements, court actions and cooperation between MemberThis Directive complements Community law applicable to information society services without prejudice to the level of protection for, in particular, public health and consumer interests, as established by Community acts and national legislation implementing them in so far as this does not restrict the freedom to provide information society services.This Directive does not establish additional rules on private international law nor does it deal with the jurisdiction of Courts. 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji. Potpuno usklađeno 1.5.-1.6 This Directive shall not apply to:(a) the field of taxation;(b) questions relating to information society services covered by Directives 95/46/EC and 97/66/EC;(c) questions relating to agreements or practices governed by cartel law;(d) the following activities of information society services:- the activities of notaries or equivalent professions to the extent that they involve a direct and specific connection with the exercise of public authority,- the representation of a client and defence of his interests before the courts,- gambling activities which involve wagering a stake with monetary value in games of chance, including lotteries and betting transactions.This Directive does not affect measures taken at Community or national level, in the respect of Community law, in order to promote cultural and linguistic diversity and to ensure the defence of pluralism. 2. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:zaštitu podataka o ličnosti, delatnost javnih beležnika, restriktivne sporazume u smislu propisa o zaštiti konkurencije oporezivanje, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, kao ni igre na sreću sa novčanim ulozima, uključujući i lutrijske igre, igre u kazinima, kladioničke igre i igre na sreću na automatima, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Potpuno usklađeno 2.1.1. For the purpose of this Directive, the following terms shall bear the following meanings:“information society services“ 3.1.3 „usluge informacionog društva“ Potpuno usklađeno 2.1.2. „service provider“ 3.1.4 „pružalac usluga informacionog društva je pravno lice ili preduzetnik, kao i fizičko lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom koji uređuje trgovinu, koje pruža usluge informacionog društva (u daljem tekstu: pružalac usluga)“. Potpuno usklađeno 2.1.3. „established service provider“ Neusklađeno Nije predmet ovog zakona 2.1.4. „recipient of the service“ 3.1.5 „korisnik usluga“ Potpuno usklađeno 2.1.5. „consumer“ 3.1.6 „potrošač“ je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao na tržištu u svrhe koje nisu namenjene obavljanju njegovog zanimanja, poslovne aktivnosti ili preduzetničke delatnosti; Potpuno usklađeno Takođe, odredba preneta članom 5.1.1 Zakona o zaštiti potrošača 2.1.6. „commercial communication“: any form of communication designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of a company, organisation or person pursuing a commercial, industrial or craft activity or exercising a regulated profession. The following do not in themselves constitute commercial communications:- information allowing direct access to the activity of the company, organisation or person, in particular a domain name or an electronic-mail address,- communications relating to the goods, services or image of the company, organisation or person compiled in an independent manner, particularly when this is without financial consideration; 3.1.8 komercijalna poruka je poruka u bilo kojem obliku, sačinjena da promoviše, neposredno ili posredno, robu, usluge ili ugled pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost Delimično usklađeno Ova odredba propisa biće u potpunosti preneta Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača 2.1.8. „coordinated field“ . Neusklađeno Ove odredbe nisu primenjive dok ne postanemo članica EU, jer se odnose na unutrašnje tržište EU 3 Internal market Neusklađeno Ove odredbe nisu primenjive dok ne postanemo članica EU, jer se odnose na unutrašnje tržište EU 4 Principle excluding prior authorisation 5. Pružanje usluga informacionog društva slobodno je.Za pružanje usluga informacionog društva nije potrebna posebna dozvola ili odobrenje Potpuno usklađeno 5.1.3 the details of the service provider, including his electronic mail address, which allow him to be contacted rapidly and communicated with in a direct and effective manner; 6.1.3 ostale podatke o pružaocu usluga na osnovu kojih korisnik usluga može sa njim brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju, uključujući i elektronsku adresu; Potpuno usklađeno 5.1.4 where the service provider is registered in a trade or similar public register, the trade register in which the service provider is entered and his registration number, or equivalent means of identification in that register; 6.1.4 podatke o upisu u Registar privrednih subjekata „odnosno drugi javni registar“ Potpuno usklađeno 5.1.5 where the activity is subject to an authorisation scheme, the particulars of the relevant supervisory authority 6.1.5 pojedinosti o nadležnom organu, ako delatnost pružaoca usluga podleže službenom nadzoru; Potpuno usklađeno 5.1.6 as concerns the regulated professions:- any professional body or similar institution with which the service provider is registered,- the professional title and the Member State where it has been granted,- a reference to the applicable professional rules in the Member State of establishment and the means to access them; 6.1.6 u pogledu posebno regulisnih delatnosti, odnosno profesija: -profesionalno ili slično strukovno udruženje kod koga je pružalac usluga registrovan;-profesionalni naziv i država koja ga je odobrila;-uputstva o profesionalnim pravilima u državi u kojoj se obavlja delatnost i mestu njihove dostupnosti; Potpuno usklađeno 5.1.7 where the service provider undertakes an activity that is subject to VAT, the identification number referred to in Article 22(1) of the sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment(29).. 6.1.7 poreski identifikacioni broj (PIB), kao i broj obveznika poreza nadodatu vrednost, iz potvrde o izvršenom evidentiranju za porez na dodatuvrednost izdate od strane nadležnog poreskog organa, ako je pružalac uslugaobveznik poreza na dodatu vrednost. Potpuno usklađeno Odredba preneta i u Zakonu o PDV-u 5.2 In addition to other information requirements established by Community law, Member States shall at least ensure that, where information society services refer to prices, these are to be indicated clearly and unambiguously and, in particular, must indicate whether they are inclusive of tax and delivery costs. 6.2 Ako pružalac usluga navodi cene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču. Potpuno usklađeno Takođe, odredba preneta u Zakon o zaštiti potrošača, članovi 6.1.i 17.1.3 6 Information to be provided 7 Pružalac usluga dužan je da obezbedi da svaki podatak iz komercijalne poruke koji je delimično ili u celini usluga informacionog društva zadovolji sledeće uslove:1)da je komercijalnu poruku moguće kao takvu jasno identifikovati u trenutku kada je korisnik usluga primi;2)da je lice u čije ime je komercijalna poruka sačinjena moguće jasno identifikovati;3)da svaki promotivni poziv za stavljanje ponude iz komercijalne poruke (uključujući popuste i poklone) mora kao takav biti jasno identifikovan;4)da uslovi koji moraju biti ispunjeni za stavljanje ponude iz komercijalne poruke moraju biti lako dostupni, kao i da su predočeni na jasan i nedvosmislen način. Potpuno usklađeno Takođe, odredba je preneta i članom 43. Zakona o zaštiti potrošača 7.1 In addition to other requirements established by Community law, Member States which permit unsolicited commercial communication by electronic mail shall ensure that such commercial communication by a service provider established in their territory shall be identifiable clearly and unambiguously as such as soon as it is received by the recipient. 7.1.1 Pružalac usluga dužan je da obezbedi da svaki podatak iz komercijalne poruke koji je delimično ili u celini usluga informacionog društva zadovolji sledeće uslove:da je komercijalnu poruku moguće kao takvu jasno identifikovati u trenutku kada je korisnik usluga primi; Potpuno usklađeno Takođe, odredba je preneta i članom 43. Zakona o zaštiti potrošača 7.2 Without prejudice to Directive 97/7/EC and Directive 97/66/EC, Member States shall take measures to ensure that service providers undertaking unsolicited commercial communications by electronic mail consult regularly and respect the opt-out registers in which natural persons not wishing to receive such commercial communications can register themselves. 8 Korišćenje elektronske pošte u svrhu slanja netražene komercijalne poruke, dozvoljeno je samo uz prethodni pristanak lica kome je takva vrsta poruke namenjena, u skladu sa zakonom. Delimično usklađeno Odnos odredbe je prenet u Zakon, ali vođenje registara je obaveza država članica. 8 Regulated professions Neusklađeno Nije predmet ovog zakona 9.1 Member States shall ensure that their legal system allows contracts to be concluded by electronic means. Member States shall in particular ensure that the legal requirements applicable to the contractual process neither create obstacles for the use of electronic contracts nor result in such contracts being deprived of legal effectiveness and validity on account of their having been made by electronic means. 9 „Punovažnost ugovora“ Potpuno usklađeno Takođe, odredba je preneta članom 5.1.6 Zakona o zaštiti potrošača. (Vidi takođe član 3.1 Zakona o elektronskom potpisu). 9.2 Member States may lay down that paragraph 1 shall not apply to all or certain contracts falling into one of the following categories:(a) contracts that create or transfer rights in real estate, except for rental rights;(b) contracts requiring by law the involvement of courts, public authorities or professions exercising public authority;(c) contracts of suretyship granted and on collateral securities furnished by persons acting for purposes outside their trade, business or profession;(d) contracts governed by family law or by the law of succession. 10 Odredba člana 9. stav 3. ovog zakona ne primenjuje se na:1)pravne poslove kojima se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti ili kojima se ustanovljavaju druga stvarna prava na nepokretnostima;2)izjave stranaka i dugih učesnika u postupku za raspravljanje zaostavštine, formu zaveštanja, ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovore o doživotnom izdržavanju i sporazume u vezi sa nasleđivanjem, kao i druge ugovore iz oblasti naslednog prava;3)ugovore o utvrđivanju imovinskih odnosa između bračnih drugova;4)ugovore o raspolaganju imovinom lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost;5)ugovore o poklonu, jemstvu i zalozi.6)druge pravne poslove ili radnje, za koje je posebnim zakonom ili na osnovu zakona donetih propisa, izričito određena upotreba svojeručnog potpisa u dokumentima na papiru ili overa svojeručnog potpisa. Potpuno usklađeno Takođe, odredba je preneta članom 3.2 Zakona o elektronskom potpisu. 9.3 Member States shall indicate to the Commission the categories referred to in paragraph 2 to which they do not apply paragraph 1. Member States shall submit to the Commission every five years a report on the application of paragraph 2 explaining the reasons why they consider it necessary to maintain the category referred to in paragraph 2(b) to which they do not apply paragraph 1. Neprenosivo Obaveza država članica EU prema Evropskoj komisiji. 10.1.1. In addition to other information requirements established by Community law, Member States shall ensure, except when otherwise agreed by parties who are not consumers, that at least the following information is given by the service provider clearly, comprehensibly and unambiguously and prior to the order being placed by the recipient of the service:the different technical steps to follow to conclude the contract; 12.1.1 Pružalac usluga dužan je da potencijalnom korisniku usluga, pre zaključenja ugovora o pružanju usluga, obezbedi na jasan, razumljiv i nedvosmislen način podatke i obaveštenja o:1)postupku koji se primenjuje kod zaključivanja ugovora; Potpuno usklađeno 10.1.2. whether or not the concluded contract will be filed by the service provider and whether it will be accessible; 13 Dostupnost člana Potpuno usklađeno 10.1.3. the technical means for identifying and correcting input errors prior to the placing of the order; 12.2 Pružalac usluga dužan je da potencijalnom korisniku usluga, pre zaključenja ugovora, obezbedi tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka u poruku pre njene predaje ili slanja. Potpuno usklađeno 10.1.4. the languages offered for the conclusion of the contract 12.1.4 jezicima na kojima ugovor može biti zaključen; Potpuno usklađeno 10.2 Member States shall ensure that, except when otherwise agreed by parties who are not consumers, the service provider indicates any relevant codes of conduct to which he subscribes and information on how those codes can be consulted electronically. 12.1.5 kodeksima ponašanja u skladu sa kojima postupaju pružaoci usluga i kako se ti kodeksi mogu pregledati elektronskim putem Potpuno usklađeno 10.3 Contract terms and general conditions provided to the recipient must be made available in a way that allows him to store and reproduce them. 13 Dostupnost člana Potpuno usklađeno 10.4 Paragraphs 1 and 2 shall not apply to contracts concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual communications. 12.4 Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana ne primenjuju se na ugovore zaključene putem elektronske pošte, odnosno drugim vidom lične komunikacije ostvarene elektronskim putem. Potpuno usklađeno 11.1.1. Member States shall ensure, except when otherwise agreed by parties who are not consumers, that in cases where the recipient of the service places his order through technological means, the following principles apply:- the service provider has to acknowledge the receipt of the recipient’s order without undue delay and by electronic means, 14.1 Pružalac usluga dužan je da, bez odlaganja, elektronskim putem, posebnom elektronskom porukom, potvrdi prijem elektronske poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude za zaključenje ugovora. Potpuno usklađeno 11.1.2. – the order and the acknowledgement of receipt are deemed to be received when the parties to whom they are addressed are able to access them. 15. Ugovor u elektronskoj formi smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primnjenim kada im lice kome su upućene može pristupiti. Potpuno usklađeno 11.2 Member States shall ensure that, except when otherwise agreed by parties who are not consumers, the service provider makes available to the recipient of the service appropriate, effective and accessible technical means allowing him to identify and correct input errors, prior to the placing of the order. 12.2 Pružalac usluga dužan je da potencijalnom korisniku usluga, pre zaključenja ugovora, obezbedi tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka u poruku pre njene predaje ili slanja. Potpuno usklađeno 11.3 Paragraph 1, first indent, and paragraph 2 shall not apply to contracts concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual communications. 14.3 Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na ugovore zaključene putem elektronske pošte, odnosno drugim vidom lične komunikacije ostvarene elektronskim putem. Potpuno usklađeno 12.1 Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted, on condition that the provider:(a) does not initiate the transmission;(b) does not select the receiver of the transmission; and(c) does not select or modify the information contained in the transmission. 16.1 Pružalac usluga koji prenosi elektronske poruke koje mu je predao korisnik usluga, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje, ako nije:1)inicirao prenos;2)izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose;3)izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata;4)odabrao primaoca prenosa Potpuno usklađeno 12.2 The acts of transmission and of provision of access referred to in paragraph 1 include the automatic, intermediate and transient storage of the information transmitted in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network, and provided that the information is not stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission. 16.2 Prenos poruka i pružanje pristupa porukama iz stava 1. ovog člana moraju biti obavljeni na način koji omogućava automatsko, posredničko i privremeno skladištenje prenetih poruka i u njima sadržanih podataka i moraju biti privremeno skladištene samo u vremenskom periodu koji je neophodan za prenos poruka. Potpuno usklađeno 12.3 This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States’ legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement. 21.a Na zahtev subjekta čija su prava povređena, sud može odrediti meru ograničenja pružanja usluge informacionog društva, ako podnosilac zahteva učini verovatnim postojanje povrede, odnosno nastupanje nenadoknadive štete.Sud može merom iz stava 1. ovog člana da naredi uklanjanje spornog sadržaja, zabranu radnji koje su dovele do kršenja prava, odnosno drugog oblika zaštite srazmerno cilju koji se želi postići merom.Po nalogu iz mere iz stava 1. ovog člana, dužni su da postupaju svi pružaoci usluga koji prenose, skladište ili omogućavaju pristup podacima na koje se mera odnosi. Na postupak, nadležnost i uslove određivanja mere iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju pravila o privremenim merama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.“ Potpuno usklađeno 13.1 „Caching“ 17 Privremeno skladištenje podataka Potpuno usklađeno 13.2 This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States’ legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement. 21.a. Na zahtev subjekta čija su prava povređena, sud može odrediti meru ograničenja pružanja usluge informacionog društva, ako podnosilac zahteva učini verovatnim postojanje povrede, odnosno nastupanje nenadoknadive štete.Sud može merom iz stava 1. ovog člana da naredi uklanjanje spornog sadržaja, zabranu radnji koje su dovele do kršenja prava, odnosno drugog oblika zaštite srazmerno cilju koji se želi postići merom.Po nalogu iz mere iz stava 1. ovog člana, dužni su da postupaju svi pružaoci usluga koji prenose, skladište ili omogućavaju pristup podacima na koje se mera odnosi. Na postupak, nadležnost i uslove određivanja mere iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju pravila o privremenim merama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.“ Potpuno usklađeno 14.1 Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information. 18.1 Pružalac usluga koji skladišti podatke pružene od strane korisnika usluga, na zahtev korisnika usluga, nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka, ako:1)nije znao niti je mogao znati za nedopušteno delovanje korisnika usluga ili za sadržaj podatka;2)odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogući pristup tom podatku Potpuno usklađeno 14.2 Paragraph 1 shall not apply when the recipient of the service is acting under the authority or the control of the provider. 18.2 Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se u slučajevima kada je korisnik usluga lice zavisno na bilo koji način od pružaoca usluga (povezana privredna društva u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava). Potpuno usklađeno 14.3 This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States’ legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement, nor does it affect the possibility for Member States of establishing procedures governing the removal or disabling of access to information. 21.a. Na zahtev subjekta čija su prava povređena, sud može odrediti meru ograničenja pružanja usluge informacionog društva, ako podnosilac zahteva učini verovatnim postojanje povrede, odnosno nastupanje nenadoknadive štete.Sud može merom iz stava 1. ovog člana da naredi uklanjanje spornog sadržaja, zabranu radnji koje su dovele do kršenja prava, odnosno drugog oblika zaštite srazmerno cilju koji se želi postići merom.Po nalogu iz mere iz stava 1. ovog člana, dužni su da postupaju svi pružaoci usluga koji prenose, skladište ili omogućavaju pristup podacima na koje se mera odnosi. Na postupak, nadležnost i uslove određivanja mere iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju pravila o privremenim merama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.“ Potpuno usklađeno 15.1 Member States shall not impose a general obligation on providers, when providing the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor the information which they transmit or store, nor a general obligation actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity. 20.1 Prilikom pružanja usluga informacionog društva, pružalac usluga nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje korisnika usluga. Potpuno usklađeno 15.2 Member States may establish obligations for information society service providers promptly to inform the competent public authorities of alleged illegal activities undertaken or information provided by recipients of their service or obligations to communicate to the competent authorities, at their request, information enabling the identification of recipients of their service with whom they have storage agreements. 20.220.320.4 Pružalac usluga mora da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da:1)korišćenjem njegove usluge korisnik usluga preduzima nedopuštene aktivnosti;2)je korisnik njegove usluge pružio nedopušteni podatak.Pružalac usluga dužan je da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica. „Obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku na osnovu kojeg pružalac usluga postupa u smislu čl. 18. st. 1. tač. 2) i čl. 19. st. 1. tač. 2) ovog zakona, mora da sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti.“ Potpuno usklađeno 16.1. Member States and the Commission shall encourage:the drawing up of codes of conduct at Community level, by trade, professional and consumer associations or organisations, designed to contribute to the proper implementation of Articles 5 to 15; Neprenosivo Obaveza država članica EU i Evropske komisije. 16.2 Member States and the Commission shall encourage the involvement of associations or organisations representing consumers in the drafting and implementation of codes of conduct affecting their interests and drawn up in accordance with paragraph 1(a). Where appropriate, to take account of their specific needs, associations representing the visually impaired and disabled should be consulted. Neprenosivo Obaveza država članica EU i Evropske komisije. 17.1 Member States shall ensure that, in the event of disagreement between an information society service provider and the recipient of the service, their legislation does not hamper the use of out-of-court schemes, available under national law, for dispute settlement, including appropriate electronic means. Neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog zakona. Vansudsko rešavanja sporova je regulisano u poglavlju XII Zakona o zaštiti potrošača, kao i u Zakonu o posredovanju. 17.2 Member States shall encourage bodies responsible for the out-of-court settlement of, in particular, consumer disputes to operate in a way which provides adequate procedural guarantees for the parties concerned. Neusklađeno Nije predmet regulisanja ovog zakona. Regulisana je Zakonom o posredovanju i Zakonom o parničnom postupku. 17.3 Member States shall encourage bodies responsible for out-of-court dispute settlement to inform the Commission of the significant decisions they take regarding information society services and to transmit any other information on the practices, usages or customs relating to electronic commerce. Neprenosivo Obaveza država članica EU prema Evropskoj komisiji. 18.1 Member States shall ensure that court actions available under national law concerning information society services’ activities allow for the rapid adoption of measures, including interim measures, designed to terminate any alleged infringement and to prevent any further impairment of the interests involved 21.a. Na zahtev subjekta čija su prava povređena, sud može odrediti meru ograničenja pružanja usluge informacionog društva, ako podnosilac zahteva učini verovatnim postojanje povrede, odnosno nastupanje nenadoknadive štete.Sud može merom iz stava 1. ovog člana da naredi uklanjanje spornog sadržaja, zabranu radnji koje su dovele do kršenja prava, odnosno drugog oblika zaštite srazmerno cilju koji se želi postići merom.Po nalogu iz mere iz stava 1. ovog člana, dužni su da postupaju svi pružaoci usluga koji prenose, skladište ili omogućavaju pristup podacima na koje se mera odnosi. Na postupak, nadležnost i uslove određivanja mere iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju pravila o privremenim merama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.“ Potpuno usklađeno 18.2 The Annex to Directive 98/27/EC shall be supplemented as follows:“11. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects on information society services, in particular electronic commerce, in the internal market (Directive on electronic commerce) (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1).“ Neprenosivo Ove odredbe nisu primenjive dok ne postanemo članica EU, jer se odnose na unutrašnje tržište EU 19.1 Member States shall have adequate means of supervision and investigation necessary to implement this Directive effectively and shall ensure that service providers supply them with the requisite information. 21 Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona Potpuno usklađeno Takođe,odredba je preneta članom 147 Zakona o zaštiti potrošača 19.2-19.5 Member States shall cooperate with other Member States; they shall, to that end, appoint one or several contact points, whose details they shall communicate to the other Member States and to the Commission. Neprenosivo Obaveza država članica EU i Evropske komisije. 20 Sanctions 22 Prekršaji Potpuno usklađeno 21 Re-examination Neprenosivo Obaveza Evropske komisije. 22 Transposition Neprenosivo Obaveza država članica EU 23 Entry into force Neprenosivo Obaveza država članica EU 24 Addressees Neprenosivo Obaveza država članica EU A1 Derogations from Article 3 Neusklađeno Nije predmet ovog zakona

Ostavite komentar