Uredba o osnivanju Kancelarije za brzi odgovor

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA BRZI ODGOVOR

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za brzi odgovor (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja od značaja za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Član 2.

Kancelarija vrši stručne, operativne i administrativne poslove za potrebe Vlade i poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama, a odnose se na unapređivanje uslova za privlačenje stranih investicija, podizanje efikasnosti u realizaciji projekata od značaja za Republiku Srbiju, kao i na efikasnost rada svih organa državne uprave, posebnih organizacija i ustanova koje učestvuju u postupcima ostvarivanja prava na gradnju.

Kancelarija vrši za potrebe Vlade poslove povezane sa koordinacijom rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade, kao i ustanova i nadležnih organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokane samouprave koji se odnose na postupke ostvarivanja prava na gradnju, a posebno na: koordinaciju vršenja poslova Republičkog geodetskog zavoda, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i organa nadležnih za izdavanje uslova i saglasnosti u oblasti infrastrukture, protivpožarne zaštite i zaštite prirode; koordinaciju pripreme i izrade Strategije razvoja građevinarstva; koordinaciju pripreme i izrade zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti građevinarstva, državnog premera i katastra nepokretnosti i srodnih oblasti; koordinaciju pripreme i izrade vodiča za izdavanje lokacijske, građevinske i upotrebne dozvole i drugih akata potrebnih za gradnju; koordinacija nadzora nad radom organa državne uprave, ustanova i organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave u postupku ostvarivanja prava na gradnju; koordinaciju predlaganja i preduzimanja posebnih mera u slučaju nepostupanja nadležnih organa u postupku ostvarivanja prava na gradnju; koordinaciju instrumentima za sprovođenje Strategije razvoja građevinarstva; identifikaciju i utvrđivanje nedostataka u postupku ostvarivanja prava na gradnju; praćenje i izveštavanje o načinu sprovođenja postupka ostvarivanja prava na gradnju; koordinaciju i organizaciju obuka iz oblasti ostvarivanja prava na gradnju; identifikaciju i obaveštavanje javnosti o uočenim problemima i načinima njihovog rešavanja.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa Ministarstvom građevinarstva i urbanizma i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih akata u oblasti građenja.

Kancelarija obavlja i druge poslove koje joj Vlada poveri.

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Zamenik direktora pomaže direktoru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora je državni službenik na položaju.

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora je državni službenik na položaju.

Član 6.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3464/2013

U Beogradu, 23. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

4100313.028/44

Ostavite komentar