Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI

ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), u članu 111. stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2. do 5. postaju st. 1. do 4.

Član 2.

Garantni fond iz člana 73. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) otpočeće sa obavljanjem poslova utvrđenih tim zakonom najkasnije do 30. juna 2012. godine.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 7. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti i svojinske i obligacione odnose.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenjem Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 – u daljem tekstu: Zakon), sistemski je regulisana oblast obaveznog osiguranja u saobraćaju imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije i regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja tržišta osiguranja u Republici Srbiji.

Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (u daljem tekstu: Predlog zakona), utvrđuje pomeranje roka za početak rada Garantnog fonda za najkasnije do 30. jun 2012. godine.

SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona briše se odredba Zakona kojom je predviđeno da Garantni fond počne sa radom 11. oktobra 2011. godine.

Članom 2. Predloga zakona odlaže se početak rada Garantnog fonda.

Članom 3. Predloga zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Normativnu sadržinu ovog zakona čini odlaganje početka rada Garantnog fonda, te nema implikacija za privredni sistem.

S obzirom na gore navedeno analiza efekata ovog zakona nije potrebna.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije za 2012. godinu. Tačan iznos sredstava će biti utvrđen nakon analize visine sredstava, prava i obaveza koje će Udruženje osiguravača preneti na Garantni fond.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Prema članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11) predviđena je mogućnost donošenja zakona po hitnom postupku, uz navođenje razloga za hitno postupanje. Prema postojećem Zakonu, rok za početak rada Garantnog fonda je 11. oktobar 2011. godine. Imajući u vidu da nisu postojali uslovi za otpočinjanje rada Garantnog fonda u predviđenom roku, a da bi neprodužavanje roka dovelo do pravne nesigurnosti i neodređenosti, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

VII. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Razlozi za ovako predloženo stupanje na snagu je što prema postojećem Zakonu, rok za početak rada Garantnog fonda je 11. oktobar 2011. godine. Imajući u vidu da nisu postojali uslovi za otpočinjanje rada Garantnog fonda u predviđenom roku, a da bi neprodužavanje roka dovelo do pravne nesigurnosti i neodređenosti, predloženo je ovakvo stupanje na snagu ovog zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: MINISTARSTVO FINANSIJA

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Draft Law on Amending the Law on Compulsory Insurance in Traffic

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma se ne odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ne postoji prelazni rok pošto se odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma ne odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma se ne odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma se ne odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Predlog zakona ne predstavlja usaglašavanja sa primarnim izvorima prava EU.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju ne predstavlja usaglašavanja sa sekundarnim izvorima prava EU.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Predlogom zakona samo se vrši odlaganje početka rada Garantnog fonda

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoji.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, upravo iz razloga što se Predlogom zakona samo vrši odlaganje početka rada Garantnog fonda.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU KOJE SE MENjAJU

Početak rada Garantnog fonda

Član 111.

Garantni fond otpočeće sa obavljanjem poslova utvrđenih ovim zakonom po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka rada Garantnog fonda poslove iz njegovog delokruga obavljaće Udruženje, saglasno propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Udruženje je dužno da poslovanje nastalo po osnovu obaveza garantnog fonda pri Udruženju proisteklih po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju zaključenim sa društvima za osiguranje kojima je oduzeta dozvola za obavljanje poslova osiguranja do dana stupanja na snagu ovog zakona, obavlja preko posebnog namenskog računa garantnog fonda pri Udruženju.

Poseban namenski račun garantnog fonda pri Udruženju iz stava 3. ovog člana Udruženje je dužno da otvori po stupanju na snagu ovog zakona.

Danom početka rada Garantnog fonda Udruženje će tom fondu preneti sredstva, prava i obaveze u vezi sa tim sredstvima, koji se odnose na teritoriju Republike Srbije, kao i pripadajuću opremu, arhivu i dokumentaciju koja je služila za obavljanje poslova tog fonda, osim onih koji se odnose na izmirivanje obaveza iz stava 3. ovog člana. Garantni fond će preuzeti i zaposlene u Udruženju koji su u Udruženju, na dan stupanja na snagu ovog zakona, obavljali poslove Garantnog fonda iz stava 2. ovog člana.

Ostavite komentar