Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 44/14 – dr. zakon), u članu 5. stav 1. reči: „socijalnu politiku” zamenjuju se rečima: „poslove finansija”.

Član 2.

Posle člana 29. dodaju se nazivi glava i čl. 29a i 29b, koji glase:

„IXa JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

Član 29a

Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa.

Jedinstvena baza podataka iz stava 1. ovog člana uspostavljena je na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava.

Podaci o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa unose se u jedinstvenu bazu Centralnog registra registracijom osiguranika i osiguranih lica podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku i ažuriranjem podataka iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koje se vode u Republici Srbiji.

Registar osiguranika, odnosno osiguranih lica, kao i evidencija obveznika doprinosa u jedinstvenoj bazi podataka sadrži sledeće podatke:

a) za osiguranike:

– jedinstveni matični broj građana – lični broj osiguranika;

– prezime i ime;

– pol;

– ime jednog roditelja;

– evidencioni broj za strane državljane;

– jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

– dan, mesec i godina rođenja;

– opština, mesto i adresa prebivališta;

– državljanstvo;

– zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

– vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

– vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja koje lice ima;

– datum početka osiguranja;

– osnov osiguranja;

– radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno);

– broj časova provedenih na radu nedeljno;

– vrstu radnog angažovanja (radni odnos i rad van radnog odnosa);

– podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

– podatke o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, o vremenu provedenim na tim poslovima i stepenu uvećanja staža;

– datum i osnov promene u toku osiguranja;

– datum i osnov prestanka osiguranja;

– posebne podatke o osiguraniku;

– da li je osiguranik korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

– prekid osiguranja zbog mirovanja;

– osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i period na koji se ta uplata odnosi;

– podatke o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade;

b) za osigurana lica:

– prezime i ime;

– jedinstveni matični broj građana – lični broj osiguranika;

– pol;

– dan, mesec i godinu rođenja;

– srodstvo sa osiguranikom;

– adresu prebivališta;

v) za obveznike doprinosa:

– naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa;

– jmbg preduzetnika/fizičkog lica;

– opštinu sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresu fizičkog lica;

– sedište i adresu mesta rada;

– šifru delatnosti;

– matični broj registra i poreski identifikacioni broj poslodavca;

– opštinu u kojoj se nalazi nepokretnost;

– jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

– adresu elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (imejl);

– datum početka, prestanka i promene u poslovanju.

Jedinstvena baza podataka Centralnog registra vodi se po propisanim jedinstvenim metodološkim principima, a podaci se unose u bazu prema propisima o jedinstvenom kodeksu šifara.

IXb VRŠENJE NADZORA

Član 29b

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.”.

Član 3.

Oprema i sredstva za rad koje koristi Centralni registar su u državnoj svojini i koriste se u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku je dužno da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona isknjiži opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana iz svojih poslovnih knjiga.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana evidentirati u svojim poslovnim knjigama, po ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, broj 98/06), kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti socijalnog osiguranja.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 44/14 – dr. zakon), jesu:

1) usklađivanje Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 44/14), koji je donet u periodu od donošenja sada važećeg Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a kojim se uređuje da Ministarstvo finansija vrši i nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

2) usklađivanje Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa odredbom člana 42. stav 2. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom.

Odredbama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja definisan je pravni okvir za početak funkcionisanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i saglasno odredbama tog zakona doneto je više podzakonskih akata kojima se, između ostalog, regulisala materija prikupljanja, držanja, obrade i korišćenja podataka o ličnosti obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Sa druge strane, iz Ustava i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr.zakon, 68/12-odluka US i 107/12) jasno proizlazi da osnov obrade podataka o ličnosti mora biti zakon ili pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/14), u delu koji se odnosi na poziciju u budžetu na kojoj se obezbeđuju sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Uz član 2.

Odredbe ovog člana odnose se na opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu koje se unose u Jedinstvenu bazu Centralnog registra, kao i na podatke o osiguranju i obvezniku plaćanja doprinosa.

Takođe, ovim članom predlaže se dodavanje člana kojim će se urediti vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra, imajući u vidu da su stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/14) prestale da važe odredbe člana 30. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), koje su se odnosile na vršenje nadzora.

Uz član 3.

Ovim članom predlaže se da se oprema i sredstva za rad koje koristi Centralni registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo javne svojine evidentiraju u poslovnim knjigama ministarstva nadležnog za poslove finansija, s obzirom da, prema odredbama Zakona o ministarstvima, Ministarstvo finansija vrši nadzor nad radom Centralnog registra. Do stupanja na snagu tog zakona, nadzor nad radom Centralnog registra vršilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. U tom smislu, a kako bi se obezbedila dosledna primena Zakona o ministarstvima, potrebno je propisati da se oprema i sredstva za rad Centralnog registra, koja su u državnoj svojini, evidentiraju u poslovnim knjigama Ministarstva finansija, što ujedno predstavlja pravni osnov da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isknjiži iz poslovnih knjiga opremu i sredstva za rad koja koristi Centralni registar, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz član 4.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Zakon je neophodno doneti po hitnom postupku da bi se stvorili uslovi da se predložena rešenja primene u rebalansu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Stoga je u cilju finansiranja ostvarivanja prava i dužnosti utvrđenih zakonom, potrebno da se omogući nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka. U suprotnom, bila bi dovedena u pitanje redovna dinamika izvršavanja rashoda i izdataka Centralnog registra, a posebno bi bilo ugroženo finansiranje preuzetih obaveza i plata.

Razlog za ranije stupanje na snagu ovog zakona, sadržan je i u potrebi da se odredbe Zakona usklade sa odredbama Zakona o ministarstvima.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Sredstva za osnivanje i rad

Član 5.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za socijalnu politiku POSLOVE FINANSIJA.

IXA JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

ČLAN 29A

CENTRALNI REGISTAR VODI JEDINSTVENU BAZU PODATAKA OSIGURANIKA, OSIGURANIH LICA I EVIDENCIJU OBVEZNIKA DOPRINOSA.

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA USPOSTAVLJENA JE NA OSNOVU POSTOJEĆIH BAZA PODATAKA KOJE VODE ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA I PORESKA UPRAVA.

PODACI O OSIGURANICIMA, OSIGURANIM LICIMA I OBVEZNICIMA UPLATE DOPRINOSA UNOSE SE U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA REGISTRACIJOM OSIGURANIKA I OSIGURANIH LICA PODNOŠENJEM JEDINSTVENE PRIJAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU I AŽURIRANJEM PODATAKA IZ POSTOJEĆIH NADLEŽNIH REGISTARA, BAZA PODATAKA I SLUŽBENIH EVIDENCIJA, KOJE SE VODE U REPUBLICI SRBIJI.

REGISTAR OSIGURANIKA, ODNOSNO OSIGURANIH LICA, KAO I EVIDENCIJA OBVEZNIKA DOPRINOSA U JEDINSTVENOJ BAZI PODATAKA SADRŽI SLEDEĆE PODATKE:

A) ZA OSIGURANIKE:

– JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA – LIČNI BROJ OSIGURANIKA;

– PREZIME I IME;

– POL;

– IME JEDNOG RODITELJA;

– EVIDENCIONI BROJ ZA STRANE DRŽAVLJANE;

– JEDINSTVENI BROJ DODELJEN OD STRANE CENTRALNOG REGISTRA;

– DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA;

– OPŠTINA, MESTO I ADRESA PREBIVALIŠTA;

– DRŽAVLJANSTVO;

– ZANIMANJE, PREMA KLASIFIKACIJI ZANIMANJA, KOJE SE ZAHTEVA ZA RADNO ANGAŽOVANJE NA ODREĐENIM POSLOVIMA, ODNOSNO RADNOM MESTU;

– VRSTU I STEPEN STRUČNE SPREME, ODNOSNO OBRAZOVANJA KOJI SU USLOVI ZA RADNO ANGAŽOVANJE NA ODREĐENIM POSLOVIMA, ODNOSNO RADNOM MESTU;

– VRSTU I STEPEN STRUČNE SPREME, ODNOSNO OBRAZOVANJA KOJE LICE IMA;

– DATUM POČETKA OSIGURANJA;

– OSNOV OSIGURANJA;

– RADNO VREME (PUNO, NEPUNO ILI SKRAĆENO);

– BROJ ČASOVA PROVEDENIH NA RADU NEDELJNO;

– VRSTU RADNOG ANGAŽOVANJA (RADNI ODNOS I RAD VAN RADNOG ODNOSA);

– PODATAK O ZAPOSLENJU KOD VIŠE POSLODAVACA;

– PODATKE O STAŽU OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM, O VREMENU PROVEDENIM NA TIM POSLOVIMA I STEPENU UVEĆANJA STAŽA;

– DATUM I OSNOV PROMENE U TOKU OSIGURANJA;

– DATUM I OSNOV PRESTANKA OSIGURANJA;

– POSEBNE PODATKE O OSIGURANIKU;

– DA LI JE OSIGURANIK KORISNIK PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA;

– PREKID OSIGURANJA ZBOG MIROVANJA;

– OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, VISINU UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I PERIOD NA KOJI SE TA UPLATA ODNOSI;

– PODATKE O UPLATI DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE;

B) ZA OSIGURANA LICA:

– PREZIME I IME;

– JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA – LIČNI BROJ OSIGURANIKA;

– POL;

– DAN, MESEC I GODINU ROĐENJA;

– SRODSTVO SA OSIGURANIKOM;

– ADRESU PREBIVALIŠTA;

V) ZA OBVEZNIKE DOPRINOSA:

– NAZIV I SEDIŠTE OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA;

– JMBG PREDUZETNIKA/FIZIČKOG LICA;

– OPŠTINU SEDIŠTA PRAVNOG LICA, PREDUZETNIKA, ADRESU FIZIČKOG LICA;

– SEDIŠTE I ADRESU MESTA RADA;

– ŠIFUA DELATNOSTI;

– MATIČNI BROJ REGISTRA I PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ POSLODAVCA;

– OPŠTINU U KOJOJ SE NALAZI NEPOKRETNOST;

– JEDINSTVENI BROJ DODELJEN OD STRANE CENTRALNOG REGISTRA;

– ADRESU ELEKTRONSKE POŠTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PRIJAVE (IMEJL);

– DATUM POČETKA, PRESTANKA I PROMENE U POSLOVANJU.

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA CENTRALNOG REGISTRA VODI SE PO PROPISANIM JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA, A PODACI SE UNOSE U BAZU PREMA PROPISIMA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA.

IXB VRŠENJE NADZORA

ČLAN 29B

NADZOR NAD SPROVOĐENJEM OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE, KAO I NADZOR NAD RADOM CENTRALNOG REGISTRA VRŠI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA.

SAMOSTALNE ODREDBE NACRTA ZAKONA

ČLAN 3.

OPREMA I SREDSTVA ZA RAD KOJA KORISTI CENTRALNI REGISTAR SU U DRŽAVNOJ SVOJINI I KORISTE SE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVO JAVNE SVOJINE.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOCIJALANU POLITIKU JE DUŽNO DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA ISKNJIŽI OPREMU I SREDSTVA ZA RAD IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZ SVOJIH POSLOVNIH KNJIGA.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE FINANSIJA ĆE OPREMU I SREDSTVA ZA RAD IZ STAVA 1. OVOG ČLANA EVIDENTIRATI U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA, PO ISPUNJENJU USLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa:

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

NE POSTOJE RELEVANTNE ODREDBE SPORAZUMA I PRELAZNOG SPORAZUMA

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

NEMA

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

NE POSTOJE PROPISI SA KOJIMA JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

NIJE PREVEDEN

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar