Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE O IZMENI UGOVORA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE GRČKE O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Član 1.

Potvrđuje se Protokol između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 11. novembra 2008. godine u Atini, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola u originalu na srpskom jeziku glasi:

PROTOKOL

IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE

I

REPUBLIKE GRČKE

O IZMENI UGOVORA

IZMEĐU

SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

I

REPUBLIKE GRČKE

O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

REPUBLIKA SRBIJA

I

REPUBLIKA GRČKA

u želji da zaključe Protokol o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Odredbe člana 8. Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine, zamenjuju se kako sledi:

„1. Dobit od obavljanja međunarodnog saobraćaja pomorskim brodovima oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj su brodovi registrovani ili čiju dokumentaciju poseduju.

2. Dobit od obavljanja međunarodnog saobraćaja vazduhoplovima oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

3. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na dobit od učešća u pulu, zajedničkom poslovanju ili međunarodnoj poslovnoj agenciji.”

Član 2.

Svako pozivanje na član 8. iz Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine, podrazumeva da se odnosi na član 8. onako kako je izmenjen članom 1. ovog protokola.

Član 3.

1. Izraz „Savezna Republika Jugoslavija” koji se odnosi na Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan u Atini, 25. juna 1997. godine, podrazumeva da označava „Republiku Srbiju”, odnosno teritoriju Republike Srbije.

2. Izraz „nadležan organ” iz člana 3. stav 1. tačka 9) Ugovora spomenutog u stavu 1. ovog člana, podrazumeva da označava:

– u slučaju Republike Srbije, Ministarstvo finansija Republike Srbije ili njegovog ovlašćenog predstavnika;

– u slučaju Republike Grčke, ministra ekonomije i finansija ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Član 4.

1. Ovaj protokol se potvrđuje i stupa na snagu zajedno sa Ugovorom između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanim u Atini, 25. juna 1997. godine, u skladu sa njegovim članom 29.

2. Protokol stupa na snagu danom razmene instrumenata potvrđivanja (jedinstven instrument potvrđivanja i za Ugovor i za Protokol) a njegove odredbe se primenjuju u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren i na poreze na imovinu koja se poseduje u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena instrumenata potvrđivanja.

3. Danom početka primene ovog protokola, kao i Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine, prestaje da se primenjuje „Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnom izuzimanju od oporezivanja dobiti od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja”, potpisan u Atini, 15. aprila 1967. godine.

Član 5.

Ovaj protokol ostaje na snazi dok jedna od država ugovornica, shodno njegovom članu 30, ne otkaže Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan u Atini, 25. juna 1997. godine.

U potvrdu čega su dole potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisali ovaj protokol.

Sačinjeno u Atini ovog 11. dana novembra 2008. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, grčkom i engleskom jeziku, s tim što su oba primerka podjednako verodostojna. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je engleski tekst.

ZA ZA

REPUBLIKU SRBIJU REPUBLIKU GRČKU

DR DIANA DRAGUTINOVIĆ JORGOS ALOGOSKUFIS

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je potpisan 11. novembra 2008. godine u Atini, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se njime žele ostvariti

Problem dvostrukog oporezivanja regulisan je Ugovorom između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/98). Ugovor je potpisan u Atini, 25. juna 1997. godine.

Posebno ukazujemo, da je naša strana ratifikovala Ugovor još 1998. godine, a da grčka strana (jer nije, u potpunosti, bila zadovoljna materijalnim rešenjem u članu 8. – Oporezivanje dobiti od međunarodnog pomorskog saobraćaja) to nije uradila, iz kog razloga Ugovor nije stupio na snagu, odnosno nije počeo da se primenjuje, što je otežavalo dalji razvoj bilateralne ekonomske saradnje između rezidenata (fizičkih i pravnih lica) Republike Srbije i Republike Grčke.

S obzirom na navedeno, kao i želju obe strane da se sadašnje stanje prevaziđe, na formalnu inicijativu grčke strane, dogovoreno je da delegacije dve zemlje otpočnu pregovore radi zaključenja Protokola o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine.

Pregovori su održani u Atini 6. i 7. oktobra 2008. godine.

U toku pregovora, koji su vođeni u atmosferi prijateljstva i obostranog razumevanja, razmatrani su svi članovi teksta Protokola, koji su u potpunosti su usaglašeni.

Dogovoreno je da dve strane preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Protokola.

S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 6. novembra 2008. godine, donela Zaključak o prihvatanju Izveštaja o pregovorima radi zaključenja Protokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

Na istoj sednici, Vlada je usvojila Nacrt protokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

Vlada je ovlastila dr Dianu Dragutinović, ministra finansija, da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše Protokol.

Protokol je potpisan 11. novembra 2008. godine u Atini. U ime Vlade Republike Srbije, Protokol je potpisala dr Diana Dragutinović, ministar finansija, a u ime Vlade Republike Grčke, Jorgos Alogoskufis, ministar ekonomije i finansija u Vladi Republike Grčke.

Zaključenjem Protokola, kao i njegovim stupanjem na snagu (zajedno sa Ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) pored ostalog, postiže se:

– otklanjanje problema dvostrukog oporezivanja fizičkih i pravnih lica rezidenata Srbije i Grčke, putem obezbeđenja zajedničkih metoda i kriterijuma za određivanje prava oporezivanja pojedinih kategorija dohotka i imovine, što omogućava stimulisanje, odnosno intenziviranje ekonomsko-finansijskih odnosa između Srbije i Grčke;

– pravna, odnosno poreska sigurnost kao uslov za unapređenje privredne delatnosti rezidenata obe države ugovornice;

– obezbeđenje poreskih olakšica koje se daju rezidentima Srbije i Grčke u cilju stimulisanja ulaganja u njihova preduzeća;

– da se zarade rezidenata Srbije po osnovu rada koji se obavlja u Grčkoj, mogu oporezivati u toj zemlji samo ako rad traje duže od 183 dana;

– da dohodak koji srpski vazdušni prevoznici ostvare od međunarodnog saobraćaja u Grčkoj, ne podleže oporezivanju u toj zemlji, već u Srbiji;

– unapređenje saradnje poreskih organa Srbije i Grčke, kroz postupak zajedničkog dogovaranja i razmenu obaveštenja.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. Nacrta zakona predviđa se potvrđivanje Protokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog 11. novembra 2008. godine u Atini.

Odredba člana 2. Nacrta zakona sadrži tekst Protokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Nacrta zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar