Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

Član 1.

U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), u članu 4. stav 2. posle reči: „interesnog računa” dodaju se reči: „i obračun broja dana po metodi 30/360”.

Član 2.

U članu 5. reči: „od 31. avgusta 2018. godine i zaključno sa 28. februarom 2023. godine” zamenjuju se rečima: „od 31. avgusta 2019. godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine”.

Član 3.

U članu 11. stav 1. reči:godinu dana zamenjuju se rečima:dve godine.

Član 4.

U članu 12. stav 2. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

U stavu 3. reči: „nadležnih organa i institucija” zamenjuju se rečima: „nadležnih organa, odnosno finansijskih institucija”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Nadležni organ, odnosno finansijska institucija iz stava 3. ovog člana jeste organ, odnosno finansijska institucija koju je bivša republika SFRJ ovlastila da izdaje potvrde iz tog stava.”.

Član 5.

U članu 13. st. 2. i 3. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

Član 6.

U članu 17. stav 1. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

U stavu 2. posle reči: „poništene štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kartice deviznog računa”, a posle reči: „original štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar