Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2011. godinu:

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2011. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje sopstvenih prihoda, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2011. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA u dinarima Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine (budžetska sredstva) 707.345.000.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovinefinansirani iz budžetskih sredstava 824.575.917.519 Budžetski suficit/deficit -117.230.917.519 Izdaci za nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika, finansirani iz budžetskih sredstava 25.515.885.000 Ukupan fiskalni suficit/deficit (budžetska sredstva) -142.746.802.519 Sopstveni prihodi i donacije 81.140.234.888 Rashodi i izdaci finansirani iz sopstvenih prihoda i donacija 72.140.234.888 Suficit / deficit(po osnovu finansiranja iz sopstvenih prihoda i donacija) 9.000.000.000   B. RAČUN FINANSIRANjA   Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 552.400.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 331.111.711.000 Neto finansiranje 133.746.802.519 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 87.541.486.481

Prihodi i primanja koji predstavljaju budžetska sredstva utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 707.345.000.000 1. Poreski prihodi 71 657.845.000.000 1.1. Porez na dohodak građana 7111 71.100.000.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 35.100.000.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 341.355.000.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji 104.840.000.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza 233.915.000.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 2.600.000.000 1.4. Akcize 717 161.625.000.000 – Akcize na derivate nafte 75.350.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine 73.750.000.000 – Ostale akcize 12.525.000.000 1.5. Carine 715 39.765.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi 8.900.000.000 2. Neporeski prihodi 49.500.000.000 – Takse 742 15.000.000.000 – Novčane kazne 743 2.200.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 3.500.000.000 – Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 28.800.000.000 od toga deo dobiti javnih preduzeća 745123 9.000.000.000 3. Donacije 0

Rashodi i izdaci budžeta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI RASHODI I IZDACI   850.091.802.519 1. Tekući rashodi 4 801.143.689.851 1.1. Rashodi za zaposlene 41 204.128.033.785 – Plate zaposlenih 411 160.816.834.822 – Doprinosi na teret poslodavca 412 32.042.284.293 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 11.268.914.670 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 47.528.996.122 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 42.111.729.055 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 18.457.159.055 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 20.585.171.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 2.698.592.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 370.807.000 1.4. Subvencije 45 54.389.353.621 – Subvencije u privredi   3.750.000.000 – Subvencije u poljoprivredi   19.785.388.000 – Subvencije za železnicu   16.040.645.000 – Subvencije u oblasti turizma   2.896.000.000 – Subvencije za kulturu   488.366.000 – Ostale subvencije   11.428.954.621 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 778.283.519 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 65.669.501.945 – Transferi opštinama i gradovima   29.265.650.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV   25.777.248.000 – Ostali transferi   10.626.603.945 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 280.074.899.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   238.100.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje   16.700.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   23.620.760.000 – Republički fond za zdravstveno osiguranje   615.048.000 – Ostali transferi   1.039.091.000 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.318.002.000 1.9. Socijalna zaštita iz budžeta 47 91.520.871.991 – Tranzicioni fond    5.056.857.000 – Dečja zaštita 40.356.700.000 – Boračko – invalidska zaštita    15.180.650.000 – Socijalna zaštita 20.692.609.000 – Učenički standard   1.951.631.000 – Studentski standard   3.190.554.000 – Fond za mlade talente   589.252.000 – Sportske stipendije   800.000.000 – Izbegla i raseljena lica   1.037.905.000 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta   2.664.713.991 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 13.624.018.813 – Sredstva rezervi 499 1.095.759.000 – Ostali tekući rashodi   12.528.259.813 2. Kapitalni izdaci 5 23.432.227.668 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 16.604.932.668 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 6.827.295.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 25.515.885.000

Primanja i izdaci utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifikacija u dinarima Neto finansiranje   133.746.802.519 Primanja od zaduživanja 91 552.400.000.000 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana vrednost) 9111 400.000.000.000 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti(Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) 9121 102.400.000.000 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) 9112-91199122-9129 50.000.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova 6 331.111.711.000 Izdaci za otplatu kredita 61 312.219.211.000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 278.719.860.000 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 26.501.275.000 Otplata glavnice po garancijama 613 6.998.076.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 18.892.500.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   87.541.486.481

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

„Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 473.858.513.519 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 50.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 400.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 102.400.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 87.541.486.481 dinara.

Povećanje gotovinskih sredstava iz stava 2. ovog člana na računu potrebno je radi odgovornog upravljanja likvidnošću.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 552.400.000.000dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza, mogu se tokom 2011. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2011. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisija državnih hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

A. U 2011. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 299.416.335.267 dinara (820.000.000 USD, 2.066.802.903 EUR i JPY 28.252.000.000) i to:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskoj banci 1. JP „Elektroprivreda Srbije”- Izgradnja TC 110/x kV 1.451.798.000 USD 20.000.000 Ukupno: 1.451.798.000 USD 20.000.000 II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. Grad Beograd-Nadgradnja beogradskog prigradskog železničkog sistema 3.072.000.000 EUR 30.000.000 2. AD „Železnice Srbije” – Program rehabilitacije pruga i obnove duž Koridora H 9.728.000.000 EUR 95.000.000 3. JP „Elektroprivreda Srbije”- Revitalizacija i izgradnja malih HE iz POSa 4.608.000.000 EUR 45.000.000 4. Lokalna samouprava – Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u opštinama i gradovima 1.024.000.000 EUR 10.000.000 5. JP „Putevi Srbije” -Rehabilitacija autoputa E75 kroz Beograd, Surčin – Bubanj Potok – LOT 2 1.024.000.000 EUR 10.000.000 6. JP „Emisiona tehnika i veze”- Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u RS 10.240.000.000 EUR 100.000.000 7. JP „Elektroprivreda Srbije”- EPS Projekat za Kolubaru 8.192.000.000 EUR 80.000.000 8. JP „Transnafta”- Izgradnja rezervoara za skladištenje sirove nafte u Novom Sadu i Pančevu 843.980.800 EUR 8.242.000 Ukupno: 38.731.980.800 EUR 378.242.000 III. Evropskoj investicionoj banci 1. JP „Putevi Srbije” -Dodatno finansiranje za rehabilitaciju mosta Gazela 3.379.200.000 EUR 33.000.000 2. AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti 20.480.000.000 EUR 200.000.000 3. JP „Elektroprivreda Srbije“- EPS elektronska brojila 4.096.000.000 EUR 40.000.000 4. JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda, Sektor B6: Objekti i trase 8.192.000.000 EUR 80.000.000 5. FIAT automobili Srbija d.o.o- Fiat kompakt automobili Srbija/C 15.360.000.000 EUR 150.000.000 6. FIAT automobili Srbija d.o.o – Fiat kompakt automobili Srbija/D 5.120.000.000 EUR 50.000.000 7. Grad Beograd – Izgradnja mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/A 7.168.000.000 EUR 70.000.000 8. Grad Beograd – Izgradnja mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/B 9.216.000.000 EUR 90.000.000 Ukupno: 73.011.200.000 EUR 713.000.000 IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije”- Mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru Revitalizacija HE Zvornik 7.168.000.000 EUR 70.000.000 2. JP „Elektroprivreda Srbije” – BTO sistem za Polje B/C, Odlagač za Tamnavu Zapadno polje, Homogenizacija uglja (Kolubara) 6.656.000.000 EUR 65.000.000 Ukupno: 13.824.000.000 EUR 135.000.000 V. Stranim vladama 1. Vlada Španije 1.1 AD „Železnice Srbije” – Nabavka teretnih i putničkih vozova 3.788.800.000 EUR 37.000.000 2. Vlada Japana 2.1 JP „Elektroprivreda Srbije”- Izgradnja postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu Nikola Tesla 28.252.000.000 JPY 28.252.000.000 3. Češka Eksportna banka 3.1 AD „Železnice Srbije” – Rekonstrukcija i modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad 12.288.000.000 EUR 120.000.000 4. Vlada Ruske Federacije 4.1 AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti 58.071.920.000 USD 800.000.000 EUR 157.000.000 JPY 28.252.000.000 Ukupno: 102.400.720.000 USD 800.000.000 VI. Poslovnim bankama 1. Hypo-Alpe-Adria Bank a.d Beograd: Opštine Kosovska Mitrovica (sever), Zvečan i Zubin Potok – Vodosnabdevanje opštine Kosovske Mitrovice (sever), Zvečana i Zubinog Potoka 923.826.995 EUR 9.021.748 2. JP „Srbijagas” – Izgradnja gasovodnih objekata-transportni sistem 1.024.000.000 EUR 10.000.000 3. JP „Srbijagas” – Izgradnja gasovodnog pritiska Aleksandrovac-Kopaonik-N.Pazar-Tutin 6.656.000.000 EUR 65.000.000 4. JP „Srbijagas” – Izgradnja gasnih termoelektrana i toplana 2.048.000.000 EUR 20.000.000 5. JP „Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda visokog pritiska S.Mitrovica-Šid 512.000.000 EUR 5.000.000 6. (A) Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad, Komercijalna banka a.d. Beograd (B) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd: JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti 21.504.000.000 EUR 210.000.000 7. JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti 19.456.000.000 EUR 190.000.000 8. Galenika a.d. – Refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza 7.168.000.000 EUR 70.000.000 9. JP „Emisiona tehnika i veze” -Obnavljanje postojeće i izgradnja nove infrastrukture za emisionu tehniku 1.024.000.000 EUR 10.000.000 10. Jat tehnika d.o.o – Izgradnja hangara 2 512.000.000 EUR 5.000.000 11. Komercijalna banka a.d. Beograd: Građevinska direkcija Srbije – Opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu 1.898.409.472 EUR 18.539.155 12. JP PEU Resavica – Kombajn za izradu rudarskih prostorija 102.400.000 EUR 1.000.000 13. „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti 1.024.000.000 EUR 10.000.000 14. Građevinska direkcija Srbije – Izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne Stepa Stepanović u Beogradu 3.584.000.000 EUR 35.000.000 15. Građevinska direkcija Srbije – Izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokaciji u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu 2.560.000.000 EUR 25.000.000 Ukupno: 69.996.636.467 EUR 683.560.903 EUR 2.066.802.903 JPY 28.252.000.000 UKUPNO: 299.416.335.267 USD 820.000.000

B. Republika Srbija će u 2011. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 339.215.741.987 dinara (2.846.100.000 EUR, 800.000.000 RSD i 647.130.000 USD) i to sa:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom – IBRD 1. Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija 7.258.990.000 USD 100.000.000 2. Projekat energetske efikasnosti 4.096.000.000 EUR 40.000.000 3. Unapređenje zdravstva Srbije za održivi razvoj 5.120.000.000 EUR 50.000.000 4. Podrška inovacionoj delatnosti 3.629.495.000 USD 50.000.000 5. Razvoj privatnog i finansijskog sektora 7.258.990.000 USD 100.000.000 6. Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz 362.949.500 USD 5.000.000 EUR 90.000.000 Ukupno: 27.726.424.500 USD 255.000.000 II. Evropskom investicionom bankom 1. Rekonstrukcija objekta – Palata pravde u Beogradu 1.536.000.000 EUR 15.000.000 2. Izgradnja zgrade Republičkog javnog tužilaštva u ulici Kneza Miloša u Beogradu 1.536.000.000 EUR 15.000.000 3. Koridor X (E-80) faza 1 19.968.000.000 EUR 195.000.000 4. Izgradnja objekta za potrebe Tužilaštva za organizovani kriminal 1.536.000.000 EUR 15.000.000 5. Treća tranša u korist projekta Klinički centri 5.120.000.000 EUR 50.000.000 6. Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak 2.560.000.000 EUR 25.000.000 7. Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/A 5.120.000.000 EUR 50.000.000 8. Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/B 10.240.000.000 EUR 100.000.000 Ukupno: 47.616.000.000 EUR 465.000.000 III. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Investicije u naučnu infrastrukturu 7.168.000.000 EUR 70.000.000 2. Sanacija klizišta III 5.120.000.000 EUR 50.000.000 3. Izgradnja objekta specijalne namene za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica u Kragujevcu 921.600.000 EUR 9.000.000 4. Obrazovanje za socijalnu inkluziju 4.608.000.000 EUR 45.000.000 5. Izgradnja objekta specijalne namene za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica u Pančevu 1.126.400.000 EUR 11.000.000 6. Izgradnja stanova za socijalno stanovanje i podrška razvoju sistema socijalnog stanovanja u Srbiji 3.276.800.000 EUR 32.000.000 7. Reciklažni centar u Nišu 512.000.000 EUR 5.000.000 Ukupno: 22.732.800.000 EUR 222.000.000 IV. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV 4.608.000.000 EUR 45.000.000 2. Kredit za finansiranje malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji preko poslovnih banaka 10.240.000.000 EUR 100.000.000 3. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2 2.918.400.000 EUR 28.500.000 4. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji III 6.707.200.000 EUR 65.500.000 Ukupno: 24.473.600.000 EUR 239.000.000 V. Evropskom Komisijom 1. Zajam za makro-finansijsku pomoć 20.480.000.000 EUR 200.000.000 Ukupno: 20.480.000.000 EUR 200.000.000 VI. Poslovnim bankama i institucionalnim investitorima (za tačku 2.) 1. Kredit za programsku podršku budžetu u različitim valutama 25.600.000.000 EUR 250.000.000 2. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice) 102.400.000.000 EUR 1.000.000.000 3. Societe Generale Bank: Kredit za programsku podršku budžetu uz garanciju Svetske banke 29.962.240.000 EUR 292.600.000 4. Osposobljavanje aerodroma „Morava” 800.000.000 RSD 800.000.000 5. Kredit za refinansiranje reprograma duga prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji i finansiranje isporuke domaćih farmaceutskih proizvodaradi delimičnog izmirivanja reprogramiranog duga 4.096.000.000 EUR 40.000.000 6. Nabavka aviona za potrebe Vlade 3.072.000.000 EUR 30.000.000 7. Rekonstrukcija i kupovina zgrada za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava 544.424.250 USD 7.500.000 8. Kupovina zgrade Aeroinžinjeringa i izvođenje neophodnih radova na sanaciji i adaptaciji objekata za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu 1.331.200.000 EUR 13.000.000 9. Kupovina poslovne zgrade za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije 460.800.000 EUR 4.500.000 EUR 1.630.100.000 RSD 800.000.000 Ukupno: 168.266.664.250 USD 7.500.000 VII. Export-Import bankama 1. Export – Import Bank of China 1.1. Revitalizacija Bloka B1 i B2 – TE – KO Kostolac – I faza, Odsumporavanje Bloka B1 i B2 TE – KO Kostolac – I faza sa modernizacijom rečne luke, puta i izgradnjom železnice 25.016.657.237 USD 344.630.000 2. Turkish Exim Bank 2.1. Program rekonstrukcije putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama 2.903.596.000 USD 40.000.000 Ukupno: 27.920.253.237 USD 384.630.000 EUR 2.846.100.000 RSD 800.000.000 UKUPNO: 339.215.741.987 USD 647.130.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije iznosi 1.401.637.730.087 dinara (13.797.874.166 EUR), od čega:

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija poljoprivrednicima 65.115.874 6.614.704.881 Prvi datum otplate glavnice (četiri rate) 2007. (prva rata prevremeno isplaćena 20.11.2006.) 1.2 Poslednji datum otplate glavnice 2011. Rata glavnice za 2011. god 6.614.704.881RSD 7.172.516 728.609.976 Kamatna stopa 8,50% Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija fondu zaposlenih Prvi datum otplate glavnice (šest rata) 2005. 1.3 Poslednji datum otplate glavnice 2008. (šesta rata prevremeno isplaćena 19.12.2006,a peta 18.12.2007.) 11.607.143 1.179.095.357 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 8,50% Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu RS u Briselu  Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. 581.194.307 59.039.810.000 Rata glavnice za 2011. god 892.857EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,35% 1.4 Kratkoročne hartije od vrednosti Prvi datum otplate glavnice – 1.5 Poslednji datum otplate glavnice – 3.308.757 336.115.408 Rata glavnice za 2011. god – disk. stope na poslednjim aukcijama: – tromesečni zapisi- šestomesečni zapisi- dvanaestomesečni zapisi 11,95%12,00%13,05% Stara devizna štednja – NBS Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. 1.6 Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2016. 2.154.191.054 218.830.482.401 Rata glavnice za 2011. god 43,563,041RSD Kamatna stopa 2,00% Stara devizna štednja – građani  Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2016. 45.363.097 4.608.146.654 Rata glavnice za 2011. god 264.236.767EUR Kamatna stopa 2,00% 1.7 Stara devizna štednja – banke  Prvi datum otplate glavnice 4.07.2002. Poslednji datum otplate glavnice 4.07.2016. 8.016.007 814.294.893 Rata glavnice za 2011. god 6.754.874EUR Kamatna stopa 2,00% 1.8 Zajam za privredni razvoj  Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice 31.08.2007. 9.844.109 1.000.000.000 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 2,00% 1.9 HYPO ALPE- ADRIA BANK a.d. Beograd – Univerizijada 2010 – Prvi datum otplate glavnice 31.10.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2013. 1.799.958.655 182.846.280.000 Rata glavnice za 2011. god 500.000.000RSD Kamatna stopa 6M BELIBOR + 1,75% 1.10 Dugoročne hartije od vrednosti(državni zapisi) Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2011. god – Kamatna stopa- pedesettronedeljni zapisi- osamnaestomesečni zapisi- dvadesetčetvoromesečni zapisi- tridesetšestomesečni zapisi 13,00%12,95%12,99%14,50% 1.11 Državne obveznice 552.916.000 56.167.197.778 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa- pedesettronedeljne note- osamnaestomesečne note- tridesetšestomesečne obveznice sa kuponom- petnaestogodišnje obveznice sa kuponom 4,48%5,40%5,00%5,85% 1.12 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 17.500.000 1.777.713.000 Prvi datum otplate glavnice 29.04.2011. Poslednji datum otplate glavnice 29.10.2014. Rata glavnice za 2011. god 5.000.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.13 ALPHA BANK SRBIJA a.d. Beograd 26.250.000 2.666.569.500 Prvi datum otplate glavnice 04.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 04.11.2014. Rata glavnice za 2011. god 7.500.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.14 PIRAEUS BANK a.d. Beograd 35.000.000 3.555.426.000 Prvi datum otplate glavnice 26.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 26.11.2014. Rata glavnice za 2011. god 10.000.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.15 EUROBANK EFG a.d. Beograd 15.287.843 1.552.994.117 Prvi datum otplate glavnice 25.03.2011. Poslednji datum otplate glavnice 25.03.2015. Rata glavnice za 2011. god 5.882.353USD Kamatna stopa 3M LIBOR/USD + 4,75% 1.16 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 18.333.333 1.862.365.999 Prvi datum otplate glavnice 28.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015. Rata glavnice za 2011. god 3.333.333EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,35% 1.17 Banca Intesa a.d. Beograd 38.892.000 3.950.789.371 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.18 Raiffeisen bank a.d. Beograd 38.892.000 3.950.789.371 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.19 Unicredit bank a.d. Beograd 46.662.000 4.740.093.943 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.20 Societe Generale bank a.d. Beograd 15.554.000 1.580.031.314 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.21 Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd 20.000.000 2.031.672.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2016. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.22 Eurobank EFG a.d. Beograd 20.000.000 2.031.672.000 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,20% 1.23 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 20.000.000 2.031.672.000 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25% 1.24 KBC banka a.d. Beograd 10.000.000 1.015.836.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2015 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,25%

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 5.561.058.694 564.912.361.963

1. Direktne obaveze – spoljni dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD IBRD  1.1 IBRD A  384.951.817 39.104.791.388 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2011. god 18.810.742EUR Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,81% do kraja otplatnog perioda 1.2 IBRD B  731.526.988 74.311.144.921 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2011. god 35.746.203EUR Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009. a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,79% do kraja otplatnog perioda 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 5.443.999 553.020.973 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 9.154.585 929.955.662 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013 Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 2.351.300 238.853.538 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 10.408.925 1.057.376.069 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07%. 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 3.448.067 350.267.084 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 34.900.000 3.545.267.640 Prvi datum otplate glavnice 1.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 1.03.2029. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR – + varijabilna kamatna marža 1.9 IBRD – Koridor X 16.457.006 1.671.761.899 Prvi datum otplate glavnice 1.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 1.04.2029. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR – + varijabilna kamatna marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 7.192.118.880 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR – + varijabilna kamatna marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 7.121.010.360 Prvi datum otplate glavnice 1.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 1.09.2029. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR – + varijabilna kamatna marža 1.12 IBRD – Projekat zdravlja 3.597.841 365.481.671 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR – + varijabilna kamatna marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 11.376.565 1.155.672.442 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR + fiksna marža od 0,07%. 1 Ukupno: 1.354.517.093 137.596.722.528 IDA 2.1  IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje  61.863.534 6.284.320.500 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje  33.551.214 3.408.253.100 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora  75.908.228 7.711.031.100 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora  65.430.441 6.646.659.700 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora  67.325.360 6.839.152.400 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva  8.143.382 827.234.010 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi  4.843.634 492.033.737 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza    9.302.087 944.939.531 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća  8.595.095 873.120.664 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja  1.983.932 201.534.943 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva  16.377.392 1.663.674.404 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji  19.685.666 1.999.740.864 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji   15.710.565 1.595.935.703 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji  11.031.276 1.120.596.759 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije  8.193.058 832.280.377 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 42.357.014 4.302.778.000 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji   40.513.059 4.115.462.374 Prvi datum otplate glavnice 05.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 2.641.294 268.312.118 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.19 IDA–4326-YF Regionalni razvoj Bora 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2  Ukupno: 493.456.230 50.127.060.283 EIB 3.1 EIB–Obnova regionalnih bolnica  48.723.393 4.949.497.672 Prvi datum otplate glavnice 15.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2011. god 2.140.820EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 3.2 EIB–Projekat obnove škola 25.000.000 2.539.590.000 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 3.3 EIB – Apex Global  1.055.194 107.190.451 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2011. god 215.722EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 3.4 EIB – Apex Global II  35.681.473 3.624.652.447 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006.(prevremena otplata) Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2011. god 2.169.737EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 3.5 EIB – Apex zajam za MSP 238.299.190 24.207.289.587 Prvi datum otplate glavnice 6.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.02.2034. Rata glavnice za 2011. god 10.953.044EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 3.6 EIB – Opštinska i regionalnainfrastruktura 18.599.411 1.889.359.117 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2030. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 3.7 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 0 10.000.000 1.015.836.000 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2030. Rata glavnice za 2011. god Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža do 1,00% 3.8 EIB – Projekat modernizacije škola 0 2.500.000 253.959.000 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.07.2036. Rata glavnice za 2011. god Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža do 1,00% 3.9 Klinički centri/A 5.000.000 507.918.000 Prvi datum otplate glavnice 6.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.02.2034. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00%  3 Ukupno: 384.858.661 39.095.328.274 CEB 4.1 CEB- klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 7.900.000 802.510.440 Prvi datum otplate glavnice I tranša 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice I tranša 20.11.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,62% 4.2 CEB – izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 2.000.000 203.167.200 Prvi datum otplate glavnice I tranša 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice I tranša 30.09.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa I tranša 2,15% 4.3 CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture  9.000.000 914.252.400 Prvi datum otplate glavnice I tranša 09.05.2014.II tranša 29.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice I tranša 09.05.2023.II tranša 29.12.2023. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa I tranša 2,59%; II tranša 2,04% 4.4 CEB–Reprogramirani zajam  1.514.979 153.897.003 Prvi datum otplate glavnice 01.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 01.12.2011. Rata glavnice za 2011. god 3.029.958 EUR Kamatna stopa 3,558% 4.5 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 9.600.000 975.202.560 Prvi datum otplate glavnice I tranša 10.02.2012II tranša 10.05.2012III tranša 06.07.2012 Poslednji datum otplate glavnice I tranša 10.02.2021II tranša 10.05.2021III tranša 06.07.2021 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa I tranša 1,84%;II tranša 2,28%;III tranša 2,29% 4.6 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 17.500.000 1.777.713.000 Prvi datum otplate glavnice 22.07.2017. Poslednji datum otplate glavnice 22.07.2026 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + marža 0,55% 4 Ukupno: 47.514.979 4.826.742.603 EBRD 5.1 EBRD – Koridor X 4.624.575 469.780.969 Prvi datum otplate glavnice 8.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 8.09.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 4.624.575 469.780.969 Krediti stranih vlada 6.1 Vlada Ruske Federacije 138.609.776 14.080.480.000 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR + 2,95% 6.2 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije  30.479.167 3.096.183.475 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2011. god 2.770.833EUR Kamatna stopa 1,00% 6.3 Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam 60.579.581 6.153.891.895 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2011. god 9.201.080USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.4 Export – Import Bank of China – X RAY 21.847.033 2.219.300.271 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014 Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.5 Export – Import Bank of China – Most Zemun-Borča 0 22.532.752 2.288.958.030 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.6 Ostale strane vlade 260.388.885 26.451.240.338 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2034. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.7 Vlada Republike Francuske – NATIXIS 3.387.500 344.114.445 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031 Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2051 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,2% fiksna 6 Ukupno: 537.824.693 54.634.168.454 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć  49.500.000 5.028.388.200 Prvi datum otplate glavnice I tranša-28.02.2014.II tranša-01.09.2014.III tranša-04.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice I tranša-28.02.2018.II tranša-01.09.2018.III tranša-04.05.2020. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,03% I tranša4,54%( fix ) II tranša3,82% ( fix ) III tranša 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć  100.000.000 10.158.360.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017 Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub  1.556.352.541 158.099.894.010 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2011. god 396.930.908USD Kamatna stopa Kamatna stopa je različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub  670.910.185 68.153.471.890 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 1.11.2024. Rata glavnice za 2011. god 71.707.779USD Kamatna stopa 3,75% do 1.11.2009. 6,75% do 1.11.2024. 7.5 KfW–Rehabilitacija lokalnog sist. grejanja u Srbiji – faza III    10.059.541 1.021.884.384 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 10.04.2019. Rata glavnice za 2011. god 114.256EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih troškova finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,20% godišnje 7.6 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza II 0 0 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6,17% 7.7 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815 36.666.667 3.724.732.001 Prvi datum otplate glavnice 31.5.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.4.2015. Rata glavnice za 2011. god 6.666.667EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,00% + 1,25% 7.8 Marfin Bank a.d. 93.750.000 9.523.462.501 Prvi datum otplate glavnice 4.5.2011. Poslednji datum otplate glavnice 4.4.2015. Rata glavnice za 2011. god 14.583.333EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,35% 7.9 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820 30.000.000 3.047.508.000 Prvi datum otplate glavnice 29.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,18% 7.10 Nova kreditna banka Maribor 10.000.000 1.015.836.000 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2015 Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5% 7.11 Societe Genarale Bank Paris 292.600.000 29.723.361.360 Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017 Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017 Rata glavnice za 2011. god 396.930.908EUR Kamatna stopa 4,34% fiksna 7.12 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 432.900.894 43.975.631.266 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2010. god – Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7 Ukupno: 3.282.739.828 333.472.529.613 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 6.105.536.058 620.222.332.724   UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 11.666.594.752 1.185.134.694.688

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD  1.1 Obaveze prema UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – JP Putevi Srbije 53.580.000 5.442.849.288 Prvi datum otplate glavnice 07.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 07.07.2014. Rata glavnice za 2011. god 18.360.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05%  1.2 Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd – JP Putevi Srbije 42.857.143 4.353.582.851 Prvi datum otplate glavnice 03.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 03.07.2014. Rata glavnice za 2011. god 14.693.878EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,15%  1.3 Obaveze prema Banca Intesa a.d. Beograd – JP Srbijagas 50.000.000 5.079.180.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80%  1.4 Obaveze prema Banca Intesa a.d. Beograd – JP Srbijagas 120.000.000 12.190.032.000 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1.5 Obaveze prema Banca Intesa a.d. Beograd – JP Srbijagas 45.000.0000 4.571.262.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.6 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP Srbijagas 40.000.000 4.063.344.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.7 Obaveze prema Erste Bank a.d. Beograd – JP Srbijagas 40.000.000 4.063.344.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.8 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP Srbijagas 20.000.000 2.031.672.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.9 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – JP Srbijagas 35.000.000 3.555.426.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.10 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP Srbijagas 30.000.000 3.047.508.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,29% 1.11 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP JAT Airways 20.000.000 2.031.672.000 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,976% fiksna 1.12 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP JAT Airways 20.000.000 2.031.672.000 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,976% fiksna 1.13 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP JAT Airways 4.750.000 482.522.100 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,975% fiksna 1.14 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP JAT Airways 4.750.000 482.522.100 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,975% fiksna 1.15 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP JAT Airways 1.000.000 101.583.600 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,964% fiksna 1.16 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP JAT Airways 1.000.000 101.583.600 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,964% fiksna 1.17 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica 0 148.000 15.034.373 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2011. god Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1.18 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – Opština Zvečan 74.000 7.517.186 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1.19 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok 74.000 7.517.186 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1.20 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – 18.539.155 1.883.274.066 Prvi datum otplate glavnice 14.07.2012. Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2013. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,78%  1 UKUPNO 546.772.297 55.543.098.351 2. Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD EBRD 1.1 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  25.052.698 2.544.943.213 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2011. god 4.767.532EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.2 EBRD–EMS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  18.987.027 1.928.770.528 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2011. god 3.767.723EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD–Železnice Srbije: Sanacija koridora X   28.493.296 2.894.451.587 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2006. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2016. Rata glavnice za 2011. god 5.180.599EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD–Putevi Srbije: Dogradnja koridora X  41.454.550 4.211.102.425 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2011. god 6.909.090EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II  45.464.249 4.618.422.065 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2011. god 6.061.900EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD–Niš: Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda  2.261.237 229.704.608 Prvi datum otplate glavnice 22.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.09.2015. Rata glavnice za 2011. god 490.389EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.7  EBRD–Kragujevac Unapređenje sistema vodosnabdevanja  1.613.107 163.865.186 Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2011. god 349.830EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD–Kontrola leta  27.695.975 2.813.456.888 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2010. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2011. god 3.248.302EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00 %  1.9 EBRD–Subotica: Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 6.920.910 703.050.917 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2011. god 814.225EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.10  EBRD–Putevi Srbije: Autoput BG-NS i most kod Beške  53.733.008 5.458.392.355 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2011. god 5.579.175EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.11 EBRD–Železnice Srbije: Vozna sredstva 51.972.205 5.279.523.730 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2011. god 5.470.758EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.12 ŽELEZNICE SRBIJE – Vozna sredstva- višedelne elektromotorne garniture 1.000.000 101.583.600 Prvi datum otplate glavnice 8.9.2013. Poslednji datum otplate glavnice 8.3.2024. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.13 EBRD – JP SRBIJAGAS – refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 50.000.000 5.079.180.000 Prvi datum otplate glavnice 30.4.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.4.2022. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD – Putevi Srbije: Obilaznica oko Beograda 22.307.314 2.266.057.240 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023. Rata glavnice za 2011. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD – Koridor X 1.000.000 101.583.600 Prvi datum otplate glavnice 10.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 10.05.2025. Rata glavnice za 2011. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD – EPS:Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila 718.936 73.032.138 Prvi datum otplate glavnice 2.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 2.03.2022. Rata glavnice za 2011. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 378.674.511 38.467.120.078 EIB 2.1 EIB–Železnice Srbije: Obnova železničke infrastrukture 55.521.505 5.640.074.393 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 25.07.2025. Rata glavnice za 2011. god 4.627.957EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00%  2.2 EIB–Putevi Srbije: Rehabilitacija postojećih puteva 86.913.333 8.828.969.286 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2010. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2011. 4.890.000EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.3 EIB–EMS:Rekonstrukcija energetskog sistema  25.272.102 2.567.231.097 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2011. god 150.000EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00%  2.4 EIB–BEOGRAD: Obnova beogradskog jezgra  79.589.441 8.084.981.962 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2027. Rata glavnice za 2011. god 904.404EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00%  2.5 EIB–Putevi Srbije: Hitna sanacija saobraćaja  27.019.355 2.744.723.329 Prvi datum otplate glavnice 5.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2011. god 1.333.333EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00%  2.6 EIB–Aerodrom „Nikola Tesla“: Hitna sanacija saobraćaja  10.969.556 1.114.327.038 Prvi datum otplate glavnice 5.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2011. god 193.548EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.7 EIB–Putevi Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  3.064.063 311.258.582 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2011. god 6.059.382EUR Kamatna stopa 8,15 % 2.8 EIB–Železnice Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  452.774 45.994.374 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2011. god 895.389EUR Kamatna stopa 8,15 %  2.9 EIB–EPS: Uređaji za energetski sistem  21.464.667 2.180.661.278 Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027. Rata glavnice za 2011. god 133.333EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.10 EIB–Putevi Srbije: Projekat evropskih puteva B  94.480.000 9.597.618.528 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2033. Rata glavnice za 2011. god 320.000EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.11 EIB–Niš: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.12 EIB–Novi Sad: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00%  2.13 EIB–Kontrola leta  25.280.991 2.568.134.051 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2016. Rata glavnice za 2011. god 642.343EUR Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.14 EIB -Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II 32.000.000 3.250.675.200 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 18.12.2028. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.15 EIB -Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela 33.000.000 3.352.258.800 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,167% fiksna 2.16 EIB-Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2 20.000.000 2.031.672.000 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Rata glavnice za 2011. god 16.02.2031. Poslednji datum otplate glavnice 0 Kamatna stopa 4,531% fiksna 2.17 EIB-Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda 0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa EURIBOR + marža do 1,00% 2.18 EIB – FIAT:kompakt automobili 1 70.000.000 7.110.852.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,459% 2.19 EIB – FIAT:kompakt automobili 2 50.000.000 5.079.180.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,504% 2.20 EIB – JP EMS: Projekat unapređenja elektromreže JP EPS 5.784.700 587.630.651 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 4,019% fiksna 2 Ukupno 640.814.487 65.096.242.568 KfW 3.1  KfW 1–EPS: Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla    11.362.042 1.154.197.091 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2004. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2013. Rata glavnice za 2011. god 5.681.021EUR Kamatna stopa 4,32% 3.2 KfW 2–EPS: Nabavka opreme za Tamnavu  9.846.154 1.000.207.754 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2009. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2015. Rata glavnice za 2011. god 1.692.308EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih tr. finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,10% godišnje  3.3 KfW 3–EPS: Rehabilitacija HE Bajina Bašta  19.633.983 1.994.490.691 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2011. god 2.555.343EUR Kamatna stopa 0,75% godišnje  3.4 KfW 4 – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 13.455.926 1.366.901.376 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2011. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2018. Rata glavnice za 2011. god 961.138EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih tr. finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,75% godišnje 3 Ukupno: 54.298.104 5.515.796.912 EU 4.1  EU – EPS: Reprogram EIB kredita  2.483.107 252.242.981 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.2 EU – Železnice Srbije: Reprogram EIB kredita  35.768.623 3.633.505.494 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.3 EU–Putevi Srbije: Reprogram EIB kredita  185.544.881 18.848.316.976 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR 4 Ukupno: 223.796.611 22.734.065.451 EUROFIMA 5.1 Eurofima 2671  19.071.031 1.937.304.000 Prvi datum otplate glavnice 11.02.2013. Poslednji datum otplate glavnice 11.02.2013. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,05% (fiksna) 5.2 Eurofima 2534 14.409.224 1.463.740.800 Prvi datum otplate glavnice 27.02 2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.02.2012. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,51% ( fiksna) 5.3 Eurofima 2520 0 0 Prvi datum otplate glavnice 19.03.2011. Poslednji datum otplate glavnice 19.03.2011. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,95% (fiksna) 5.4 Eurofima 2771 10.036.278 1.019.521.298 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 11.08.2020. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 2,85% (fiksna) 5.5 Eurofima 2636 16.952.028 1.722.048.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 2,70% (fiksna) 5.6 Eurofima 2599 6.357.010 645.768.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2014. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,07% (fiksna) 5.7 Eurofima 2632 16.952.028 1.722.048.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2015. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 2,50% ( fiksna) 5.8 Eurofima 2653 9.323.615 947.126.400 Prvi datum otplate glavnice 20.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2014. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,12% (fiksna) 5.9 Eurofima 2602 2.119.003 215.256.000 Prvi datum otplate glavnice 24.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 24.09.2014. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 2,89% (fiksna) 5.10 Eurofima 2666 7.628.412 774.921.600 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3,07% (fiksna) 5 Ukupno: 102.848.630 10.447.734.098 Ostali poverioci 6.1 Vlada Poljske–EPS: Obnova elektroprivrede Srbije  22.893.712 2.325.625.658 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2011. god 3.369.988USD Kamatna stopa 0,75 % 6.2 IDA–4090–YF: Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju  10.315.852 1.047.921.374 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 6.3 Obaveze prema Societe Generale Bank Paris – JP Putevi Srbije 69.387.760 7.048.658.457 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2014. Rata glavnice za 2011. god 24.489.792EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05% 6.4 Export Development Canada – RTB Bor 23.014.846 2.337.930.875 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR/USD + 3,11% 6.5 Export Development Canada – RTB Bor 16.350.000 1.660.891.860 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2019. Rata glavnice za 2011. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,11% 6.6 Srpska banka a.d. Beograd – Davanje garancije RS za obaveze ,,JP Jugoimport – SDPR“ 42.112.602 4.277.949.717 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2011. god – Kamatna stopa – 6 Ukupno: 184.075.771 18.698.977.941 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 1.584.507.116 160.959.937.048 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) 2.131.279.413 216.503.035.399 UKUPNO UNTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze)  6.107.830.992 620.455.460.314 UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze)  7.690.043.174 781.182.269.772 UKUPNO STANjE DUGA 13.797.874.166 1.401.637.730.087

Član 4.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine u ukupnom iznosu od 824.575.917.519 dinara i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova u iznosu od 356.627.596.000 dinara raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 9.

Rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda i primanja koji uključuju sopstvene prihode direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u iznosu od 69.658.905.318 dinara, donacije u iznosu od 2.481.329.570 dinara, donacije od ostalih nivoa vlasti (transferi) u iznosu od 15.373.902.000 dinara, zajmove, odnosno kredite u iznosu od 48.424.882.670 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 19.801.129.928 dinara raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 10.

Sopstveni prihodi u iznosu od 9.000.000.000 dinara ne raspoređuju se po rashodima i izdacima, i to kod sledećih korisnika: 5.150.000.000 dinara kod Fonda za zaštitu životne sredine, 2.150.000.000 dinara kod Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, 200.000.000 dinara kod Ministarstva pravde i 1.500.000.000 dinara kod Uprave za trezor.

Uprava za trezor će do kraja oktobra prikupiti izveštaje svih budžetskih korisnika koji ostvaruju sopstvene prihode o projektovanom iznosu sopstvenih prihoda i rashoda i izdataka finansiranih iz sopstvenih prihoda za 2011. godinu, na gotovinskoj osnovi.

Ministarstvo finansija i Uprava za trezor, na osnovu prikupljenih izveštaja iz stava 4. ovog člana, proceniće, do sredine novembra tekuće godine, ukupni rezultat po osnovu finansiranja iz sopstvenih prihoda.

Ukoliko se utvrdi da limiti trošenja kod budžetskih korisnika iz stava 3. ovog člana nisu dovoljni da obezbede suficit na sopstvenim prihodima u iznosu od 9 milijardi dinara, automatski će se, od sredine novembra tekuće godine, primeniti dodatna ograničenja potrošnje koja se finansira iz sopstvenih prihoda.

Ograničenja potrošnje finansirane iz sopstvenih prihoda, u skladu sa aktom Vlade, primeniće se kod svih budžetskih korisnika koji ostvaruju sopstvene prihode, u iznosu potrebnom da bi se ostvario ciljani suficit iz ovog izvora finansiranja od 9 milijardi dinara.

(sledi TABELA 1)

Član 5.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji predstavlja obračunsku kategoriju za raspodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini utvrđuje se u ukupnom iznosu od 31.800.000.000 dinara.

Raspodela nenamenskog transfera jedinicama lokalne samouprave u periodu januar-septembar 2011. godine vrši se u ukupnom iznosu od 23.850.000.000 dinara.

Raspodela ukupnog transfera jedinicama lokalne samouprave u periodu oktobar-decembar 2011. godine vrši se u ukupnom iznosu od 5.415.650.000 dinara u tri jednake mesečne tranše, od čega se raspodela nenamenskog transfera vrši u iznosu od 4.604.313.000 dinara, a iznos transfera solidarnosti vrši se u iznosu od 811.337.000 dinara.”

Član 6.

U članu 13. dodaje se stav 2, koji glasi:

„U 2011. godini obračunaće se i isplatiti jubilarna nagrada zaposlenima kod korisnika iz stava 1. ovog člana, koji su ispunili uslove za ostvarivanje ovog prava u 2009. i 2010. godini.”

Član 7.

U članu 22. stav 7. zapeta posle reči: „Vojvodine” i reči: „u iznosu ne manjem od jedne milijarde” brišu se.

Član 8.

U članu 39. reč: „avgusta” zamenjuje se rečju: „decembra”.

Član 9.

Nadležnosti Visokog saveta sudstva propisane čl. 83. i 84. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10 i 31/11-dr. zakon) i nadležnosti Državnog veća tužilaca propisane članom 127. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09 i 101/10), do 31. decembra 2011. godine vrši ministarstvo nadležno za poslove pravde.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe član 95. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10 i 31/11-dr. zakon) i član 136. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09 i 101/10).

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe čl. 8, 9. i 10. ovog zakona primenjuju se od 1. septembra 2011. godine.

.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budžete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 63. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je utvrđeno da se rebalansom budžeta vrši usklađivanje prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budžet Republike Srbije, na predlog Vlade.

U okviru ukupnog obima rashoda i izdataka utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, u toku 2011. godine, u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”٫ br. 54/09, 73/10 i 101/10), a iz razloga promene obima poslovanja, (smanjenje ili povećanje obima poslovanja),odnosno promena nadležnsti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, vršena su preusmeravanja aproprijacija u iznosu do 5% odnosno 10% kod budžetskih korisnika koji svoje finansijske planove iskazuju kroz programe, od vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju.

Takođe, u toku 2011. godine, tekuća budžetska rezerva se koristila za neplanirane svrhe ili za svrhe za koje se pokazalo da sredstva nisu opredeljena u dovoljnom iznosu.

U toku 2011 godine izmenom Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”٫ broj 16/11), koji je stupio na snagu 11. marta 2011. godine, došlo je do promene obima poslovanja, (smanjenje ili povećanje obima poslovanja), odnosno promena nadležnsti direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, a što je sprovedeno korišćenjem tekuće budžetske rezerve u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu.

Tako utvrđene aproprijacije predstavljaju osnov za rebalans budžeta koji se predlaže.

U skladu sa dogovorom sa misijom MMF-a u vezi sa sklapanjem Stand-By aranžmana iz predostrožnosti, ovim rebalansom je bilo potrebno izvršiti smanjenje rashoda za korišćenje roba i usluga, kao i izdataka za kapitalne investicije, a što je i učinjeno na osnovu procene da aproprijicije neće biti izvršene do kraja godine, pri čemu neće biti odlaganja, kao ni obustavljanja kapitalnih projekata poput Koridora 10, izgradnje mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, stambene izgradnje na mestu nekadašnje kasarane „Stepa Stepanović” u Beogradu, obilaznice oko Beograda i dr.

Sredstva u iznosu od 1.000.000.000 dinara namenjena za realizaciju Nacionalnog investicionog plana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina ovim rebalansom iskazana su na ekonomskoj klasifikaciji 463-Transferi drugom nivou vlasti, na razdelu Ministarstva finansija, umestu na ekonomskoj klasifikaciji 551-Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, koja je bila iskazana na razdelu ministarstva nadležnog za nacionalni investicioni plan.

Imajući u vidu nestabilnost finansijskog tržišta uslovljenu krizom evropskih država i potrebu da se omogući nesmetano finansiranje rashoda i izdataka Republike Srbije u 2012. godini omogućuje se Ministartsvu finansija Republike Srbije da u 2011. godini izvrši ukoliko to tržišne mogućnosti dozvole i pozajmljivanje veće od potrebnog za finansiranje obaveza u 2011. godini.

Tabela 1. Rashodi i izdaci

OPIS Ekonomska klasifikacija BUDžET 2011 BUDžET 2011 REBALANS Razlika UKUPNI RASHODI I IZDACI 846.919.905.000 850.091.802.519 3.171.897.519 1.Tekući rashodi 4 788.760.626.000 801.143.689.851 12.383.063.851 1.1. Rashodi za zaposlene 41 196.745.456.000 204.128.033.785 7.382.577.785 – Plate zaposlenih 411 155.511.529.000 160.816.834.822 5.305.305.822 – Doprinosi na teret poslodavca 412 30.608.588.000 32.042.284.293 1.433.696.293 – Ostali rashodi za zaposlene 413 – 417 10.625.339.000 11.268.914.670 643.575.670 1.2. Rashodi za kupovinu roba i usluga 42 47.871.107.000 47.528.996.122 -342.110.878 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 44.926.001.000 42.111.729.055 -2.814.271.945 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 23.319.727.000 18.457.159.055 -4.862.567.945 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 14.058.530.000 20.585.171.000 6.526.641.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 7.274.278.000 2.698.592.000 -4.575.686.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 273.466.000 370.807.000 97.341.000 1.4. Subvencije 45 54.568.952.000 54.389.353.621 -179.598.379 – Subvencije u privredi 3.200.000.000 3.750.000.000 550.000.000 – Subvencije u poljoprivredi 19.785.388.000 19.785.388.000 0 – Subvencije za železnicu 16.040.645.000 16.040.645.000 0 – Subvencije u oblasti turizma 2.896.000.000 2.896.000.000 0 – Subvencije za kulturu 482.366.000 488.366.000 6.000.000 – Ostale subvencije 12.164.553.000 11.428.954.621 -735.598.379 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 942.443.000 778.283.519 -164.159.481 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 67.391.464.000 65.669.501.945 -1.721.962.055 – Transferi opštinama i gradovima 31.800.000.000 29.265.650.000 -2.534.350.000 -Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV 24.964.548.000 25.777.248.000 812.700.000 – Ostali transferi 10.626.916.000 10.626.603.945 -312.055 1.7. Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 464 274.302.042.000 280.074.899.000 5.772.857.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 230.900.000.000 238.100.000.000 7.200.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 18.350.000.000 16.700.000.000 -1.650.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 23.520.760.000 23.620.760.000 100.000.000 – Republički fond za zdravstveno osiguranje 615.048.000 615.048.000 0 – Ostali transferi 916.234.000 1.039.091.000 122.857.000 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.456.002.000 1.318.002.000 -138.000.000 1.9. Socijalna zaštita iz budžeta 47 88.155.887.000 91.520.871.991 3.364.984.991 – Tranzicioni fond 4.556.857.000 5.056.857.000 500.000.000 – Dečja zaštita 39.162.700.000 40.356.700.000 1.194.000.000 – Boračko – invalidska zaštita 14.680.650.000 15.180.650.000 500.000.000 – Socijalna zaštita 19.292.609.000 20.692.609.000 1.400.000.000 – Učenički standard 1.951.631.000 1.951.631.000 0 – Studentski standard 3.190.554.000 3.190.554.000 0 – Fond za mlade talente 589.252.000 589.252.000 0 – Sportske stipendije 744.000.000 800.000.000 56.000.000 – Izbegla i raseljena lica 1.037.905.000 1.037.905.000 0 – Ostala socijalna zaštita iz budžeta 2.949.729.000 2.664.713.991 -285.015.009 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 12.401.272.000 13.624.018.813 1.222.746.813 – Sredstva rezervi 499 235.635.000 1.095.759.000 860.124.000 – Ostali tekući rashodi 12.165.637.000 12.528.259.813 362.622.813 2. Kapitalni izdaci 5 31.483.694.000 23.432.227.668 -8.051.466.332 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 – 54 20.810.938.000 16.604.932.668 -4.206.005.332 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 10.672.756.000 6.827.295.000 -3.845.461.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 26.675.585.000 25.515.885.000 -1.159.700.000

Rashodi za zaposlene

Na aproprijacijama 411-Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412-Socijalni doprinosi na teret poslodavaca, planirana su sredstva za plate u skladu sa fiskalnim pravilima definisanim članom 27e Zakona o budžetskom sistemu.

Kako je u periodu januar-mart 2011. godine, stopa rasta potrošačkih cena ostvarena u visini od 5,5%, izvršeno je povećanje pojedinačnih plata za april 2011. godine u visini od 5,5% u skladu sa fiskalnim pravilima, umesto planiranih 2,95%.

Na osnovu usklađivanja sa planiranim zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i polovine stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, u skladu sa fiskalnim pravilima, planira se povećanje plata od plate za oktobar 2011. godine u visini od 1,4%, umesto planiranog povećanja u viini od 2%.

Kod pojedinih budžetskih korisnika, ocenjeno je, da će postojeći obim sredstava biti dovoljan za sprovođenje navedene indeksacije, a kod nekih je izvršeno smanjenje planiranog obima sredstava, iz razloga što tokom 2011. godine nije realizovano zapošljavanje u planiranom broju od 265.966 zaposlenih.

Pored dodatnih sredstava potrebnih za sprovođenje indeksacije, obezbeđena su i sredstva za realizovanje uvećane minimalne zarade od jula do decembra 2011. godine utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 35/11).

Kod pojedinih budžetskih korisnika, pored dodatnih sredstava potrebnih za sprovođenje navedene indeksacije obezbeđena su i dodatna sredstva, i to:

– Ministarstvu pravde – Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – radi usklađivanja koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih sa nižom, srednjom i višom stručnom spremom sa koeficijentima državnih službenika i nameštenika sa nižom, srednjom i višom stručnom spremom u skladu sa odredbama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i prijem zaposlenih u novoj ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija u Padinskoj Skeli;

– Bezbednosno informativnoj agenciji – radi nadoknade nedostajućih sredstava za redovnu isplatu plata,

– Pravosudnim organima (razdeli Sudovi i Javna tužilaštva) – za isplatu naknada plata za neizabrane sudije u skladu sa zaključcima Vlade 05 broj: 120-4978/2010 od 6. jula 2010. godine i 05 broj: 121-2249/2011 od 5. aprila 2011. godine;

– Ministarstvu unutrašnjih poslova – radi nadoknade sredstava koja su tokom godine sa aproprijacija plata preusmerena na aproprijaciju 416 – Naknade zaposlenima i ostali posebni rashodi, radi isplate jubilarnih nagrada policijskim službenicima. Takođe, u okviru sredstava za plate obezbeđena su i sredstva za prijem 173 novozaposlena u Direkciji policije – Policijska uprava za grad Beograd – policijska brigada.

U skladu sa odredbama zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. i 2010. godinu, nisu se obračunavale i isplaćivale jubilarne nagrade za zaposlene koji su ispunili uslove za ostvarivanje tog prava u 2009. i 2010. godini.

Vlada je 1. aprila 2011. godine zaključila Sporazum sa sindikatima zaposlenih u oblasti prosvete, kojim je dogovorena isplata jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu.

Rebalansom se predviđa navedeni obračun i isplata za zaposlene kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, a u skladu sa tim, i dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za korisnike ovog budžeta.

Takođe, rebalansom se obezbeđuju dodatna sredstva za zaposlene koji rade u ustanovama u oblasti obrazovanja za isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju i to: ustanovama u užoj Srbiji – 280 milionadinara i ustanovama u Vojvodini – 260 miliona dinara.

Penzije

Uskladu sa fiskalnim pravilima definisanim članom 27e Zakona o budžetskom sistemu, usklađivanje penzija se vrši u aprilu i oktobru.

Kako je u periodu januar-mart 2011. godine stopa rasta potrošačkih cena ostvarena u visini od 5,5%, izvršeno je povećanje pojedinačnih penzija za april 2011. godine u visini od 5,5% u skladu sa fiskalnim pravilima, umesto planiranih 2,95%.

Na osnovu usklađivanja sa planiranim zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i polovine stope realnog pozitivnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, u skladu sa fiskalnim pravilima, planira se povećanje penzija za oktobar 2011. godine u visini od 1,4%, umesto planiranog povećanja u visini od 2%.

Imajući u vidu navedenu promenu parametara za indeksaciju neophodno je rebalansom obezbediti dodatna sredstva za redovnu isplatu penzija u iznosu od 7.200.000.000 dinara.

Socijalna zaštita

Za redovnu isplatu prava i obezbeđivanja redovnog finansiranja socijalne zaštite, rebalansom se obezbeđuju dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 3.423 miliona dinara, i to:

– 500 miliona dinara, za isplatu prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite i 50 miliona dinara za novčane kazne i penale po rešenju sudova;

– 1.194 miliona dinara, za isplatu naknada zarada porodiljama, roditeljski dodatak i dečji dodatak. U 2011. godini povećan je broj primalaca naknade zarade za 1600, a povećan je i broj primalaca roditeljskog i dečijeg dodatka. Roditeljski i dečji dodatak usklađuju se u aprilu i oktobru sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci;

– 1.400 miliona dinara, za socijalnu pomoć ugroženom stanovništvu i to za materijalno obezbeđenje porodice, dodatak za negu i pomoć i naknadu za invalidnost;

– 56 miliona dinara, za PTT troškove i sredstva u iznosu od 223 miliona dinara, za isplatu plata zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite.

Nacionalna služba za zapošljavanje

U okviru ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, sa razdela Ministarstva finansija, izvršeno je smanjenje sredstava namenjenih za transfere Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u iznosu od 1.650 miliona dinara, što je rezultat smanjenog broja korisnika naknade (u januaru mesecu bilo je 70.227 korisnika, u martu – 69.758, u maju – 64.644 i junu – 62.952 korisnika).

Transferi jedinicama lokalne samouprave

Predloženim rebalansom budžeta Republike Srbije (član 5. ovog zakona), izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/06 i 47/11) godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera, koji predstavlja obračunsku kategoriju za raspodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini, utvrđuje se u ukupnom iznosu od 31.800.000.000 dinara. Raspodela nenamenskog transfera jedinicama lokalne samouprave u periodu januar-septembar 2011. godine, koji je prenošen do 25. u mesecu za tekući mesec u visini jedne dvanaestine godišnjeg iznosa transfera, izvršena je u ukupnom iznosu od 23.850.000.000 dinara.

U periodu oktobar-decembar 2011. godine raspodela ukupnog transfera jedinicama lokalne samouprave vrši se u ukupnom iznosu od 5.415.650.000 dinara u tri jednake mesečne tranše, od čega se raspodela nenamenskog transfera vrši u iznosu od 4.604.313.000 dinara, a iznos transfera solidarnosti vrši se u iznosu od 811.337.000 dinara.

Finansiranje političkih stranaka

Predloženim rebalansom, iznos sredstava koji se opredeljuje za finansiranje redovnog rada političkih stranaka smanjuje se u odnosu na sredstva opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10). S obzirom da se za obračun visine sredstava za finansiranje rada političkih stranaka, kao osnovica koriste prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine, koji se ovim rebalansom smanjuju, došlo je i do smanjenja ukupnog iznosa sredstava koji se opredeljuje za finansiranje redovnog rada političkih stranaka.

Javni dug

A. U 2011. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 299.416.335.267 dinara (820.000.000 USD, 2.066.802.903 EUR i JPY 28.252.000.000) i to:

I. Svetskoj banci po osnovu kredita u ukupnom iznosu do 1.451.798.000 dinara (20.000.000 USD), za:

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” – za izgradnju TC 110/h kV u iznosu do 1.451.798.000 dinara (20.000.000 USD).

II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu osam kredita u ukupnom iznosu do 38.731.980.800 dinara (378.242.000 EUR), za:

1. Grad Beograd za nadgradnju beogradskog prigradskog železničkog sistema u iznosu do 3.072.000.000 dinara (30.000.000 EUR);

2. Akcionarsko društvo „Železnice Srbije” za program rehabilitacije pruga i obnove duž Koridora H u iznosu do 9.728.000.000 dinara (95.000.000 EUR);

3. Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za revitalizaciju i izgradnju malih HE iz POS-a u iznosu do 4.608.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

4. Lokalna samouprava za rekonstrukciju komunalne infrastrukture u opštinama i gradovima u iznosu do 1.024.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

5. Javno preduzeće „Putevi Srbije” za rehabilitaciju autoputa E75 kroz Beograd, Surčin – Bubanj Potok – LOT 2 u iznosu do 1.024.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

6. Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze” za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u RS u iznosu do 10.240.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

7. Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za EPS Projekat za Kolubaru u iznosu do 8.192.000.000 dinara (80.000.000 EUR);

8. Javno preduzeće „Transnafta” za izgradnju rezervoara za skladištenje sirove nafte u Novom Sadu i Pančevu u iznosu do 843.980.800 dinara (8.242.000 EUR).

III. Evropskoj investicionoj banci po osnovu osam kredita u ukupnom iznosu do 73.011.200.000 dinara (713.000.000 EUR), za:

Javno preduzeće „Putevi Srbije” za dodatno finansiranje za rehabilitaciju mosta Gazela u iznosu do 3.379.200.000 dinara (33.000.000 EUR);

Akcionarsko društvo „Železnice Srbije” za infrastrukturne projekte u iznosu do 20.480.000.000 dinara (200.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za EPS elektronska brojila u iznosu do 4.096.000.000 dinara (40.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Putevi Srbije” za obilaznicu oko Beograda, Sektor B6 Objekti i trasa u iznosu do 8.192.000.000 dinara (80.000.000 EUR);

FIAT automobili Srbija d.o.o. za projekat Fiat kompakt automobili Srbija/C u iznosu do 15.360.000.000 dinara (150.000.000 EUR);

FIAT automobili Srbija d.o.o. za projekat Fiat kompakt automobili Srbija/D u iznosu do 5.120.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Grad Beograd za projekat izgradnje mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/A u iznosu do 7.168.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

Grad Beograd za projekat izgradnje mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/B u iznosu do 9.216.000.000 dinara (90.000.000 EUR).

IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu do 13.824.000.000 dinara (135.000.000 EUR), za:

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru – Revitalizacija HE Zvornik u iznosu do 7.168.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Elekroprivreda Srbije” za BTO sistem za Polje B/C, Odlagač za Tamnavu Zapadno polje, Homogenizacija uglja (Kolubara) u iznosu do 6.656.000.000 dinara (65.000.000 EUR).

V. Stranim vladama po osnovu četiri kredita u ukupnom iznosu do 102.400.720.000 dinara (800.000.000 USD, 28.252.000.000 JPY i 157.000.000 EUR), i to:

Vladi Španije za kredit Akcionarskom društvu „Železnice Srbije” za nabavku teretnih i putničkih vozova u iznosu do 3.788.800.000 dinara (37.000.000 EUR);

Vladi Japana za kredit Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu Nikola Tesla u iznosu do 28.252.000.000 dinara (JPY 28.252.000.000);

Češkoj Eksportnoj banci za kredit Akcionarskom društvu „Železnice Srbije” za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Niš-Dimitrovgrad u iznosu do 12.288.000.000 dinara (120.000.000 EUR);

Vladi Ruske Federacije za kredit Akcionarskom društvu „Železnice Srbije” za infrastrukturne projekte u iznosu do 58.071.920.000 dinara (800.000.000 USD).

VI. Poslovnim bankama po osnovu petnaest kredita u ukupnom iznosu do 69.996.636.647 dinara (683.560.903 EUR), za:

Opštine Kosovska Mitrovica (sever), Zvečan i Zubin Potok za izgradnju sistema vodosnabdevanja opština Kosovska Mitrovica (sever), Zvečan i Zubin Potok u iznosu do 923.826.995 dinara (9.021.748 EUR) u korist Hypo-Alpe-Adria Bank a.d Beograd;

Javno preduzeće „Srbijagas” za izgradnju gasovodnih objekata – transportni sistem u iznosu do 1.024.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Srbijagas” za izgradnju gasovodnog pritiska Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin u iznosu do 6.656.000.000 dinara (65.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Srbijagas” za izgradnju gasnih termoelektrana i toplana u iznosu do 2.048.000.000 dinara (20.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Srbijagas” za izgradnju razvodnog gasovoda visokog pritiska S. Mitrovica – Šid u iznosu do 512.000.000 dinara (5.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Srbijagas” za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 21.504.000.000 dinara (210.000.000 EUR) u korist (A) konzoricujm banaka: Banca Intesa AD Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad, Komercijalna banka a.d. Beograd i (B) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd: JP „Srbijagas”;

Javno preduzeće „Srbijagas” za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 19.456.000.000 dinara (190.000.000 EUR);

Galenika a.d. za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu do 7.168.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze” za obnovu postojeće i izgradnju nove infrastrukture za emisionu tehniku u iznosu do 1.024.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

Jat tehnika d.o.o za izgradnju hangara 2 u iznosu do 512.000.000 dinara (5.000.000 EUR);

Građevinska direkcija Srbije za opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu u iznosu do 1.898.409.472 dinara (18.539.155 EUR) u korist Komercijalne banke a.d. Beograd;

Javno preduzeće PEU Resavica za kombajn za izradu rudarskih prostorija u iznosu do 102.400.000 dinara (1.000.000 EUR);

„JAT AIRWAYS” a.d. Beograd za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 1.024.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

Građevinska direkcija Srbije za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu u iznosu do 3.584.000.000 dinara (35.000.000 EUR);

Građevinska direkcija Srbije za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji dr Ivana Ribara na Novom Beogradu u iznosu do 2.560.000.000 dinara (25.000.000 EUR).

B. Republika Srbija će u 2011. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 339.215.741.987 dinara (2.846.100.000 EUR, 800.000.000 RSD i 647.130.000 USD) i to sa:

I. Svetskom bankom u ukupnom iznosu do 27.726.424.500 dinara (90.000.000 EUR i 255.000.000 USD) i to:

Ministarstvu finansija za Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija u iznosu do 7.258.990.000 dinara (100.000.000 USD);

Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za Projekat energetske efikasnosti u iznosu do 4.096.000.000 dinara (40.000.000 EUR);

Ministarstvu zdravlja za unapređenje zdravstva Srbije za održivi razvoj i to u iznosu do 5.120.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu prosvete i nauke za podršku inovacionoj delatnosti i to u iznosu do 3.629.495.000 dinara (50.000.000 USD);

Ministarstvu finansija za Razvoj privatnog i finansijskog sektora i to u iznosu do 7.258.990.000 dinara (100.000.000 USD);

Ministarstvu finansija za Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz i to u iznosu od 362.949.500 dinara (5.000.000 USD).

II. Evropskom investicionom bankom u ukupnom iznosu do 47.616.000.000 dinara (465.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu pravde za rekonstrukciju objekta – Palata pravde u Beogradu u iznosu do 1.536.000.000 dinara (15.000.000 EUR);

Ministarstvu pravde za izgradnju zgrade Republičkog javnog tužilaštva u ulici Kneza Miloša u Beogradu i to u iznosu do 1.536.000.000 dinara (15.000.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za Koridor H (E-80) faza 1 u iznosu do 19.968.000.000 dinara (195.000.000 EUR);

Ministarstvu pravde za izgradnju objekta za potrebe Tužilaštva za organizovani kriminal i to u iznosu do 1.536.000.000 dinara (15.000.000 EUR);

Ministarstvu zdravlja za treću tranšu u korist Projekta Klinički centri u iznosu do 5.120.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu zdravlja za Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak i to u iznosu do 2.560.000.000 dinara (25.000.000 EUR);

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/A i to u iznosu do 5.120.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/B i to u iznosu do 10.240.000.000 dinara (100.000.000 EUR).

III. Bankom za razvoj Saveta Evrope u ukupnom iznosu do 22.732.800.000 dinara (222.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu prosvete i nauke za investicije u naučnu infrastrukturu i to u iznosu do 7.168.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za sanaciju klizišta III u iznosu do 5.120.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu pravde za izgradnju objekta specijalne namene za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica u Kragujevcu u iznosu do 921.600.000 dinara (9.000.000 EUR).

Ministarstvu prosvete i nauke za Projekat – obrazovanje za socijalnu inkluziju i to u iznosu do 4.608.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

Ministarstvu pravde za izgradnju objekta specijalne namene za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica u Pančevu i to u iznosu do 1.126.400.000 dinara (11.000.000 EUR);

Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja za izgradnju stanova za socijalno stanovanje i podrška razvoju sistema socijalnog stanovanja u Srbiji i to u iznosu do 3.276.800.000 dinara (32.000.000 EUR);

Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije za reciklažni centar u Nišu i to u iznosu do 512.000.000 dinara (5.000.000 EUR).

IV. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) u ukupnom iznosu do 24.473.600.000 dinara (239.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV, u iznosu do 4.608.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za kredit za finansiranje malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji preko poslovnih banaka, u iznosu do 10.240.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2, u iznosu od 2.918.400.000 dinara (28.500.000 EUR);

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji III, u iznosu od 6.707.200.000 dinara (65.500.000 EUR).

V. Evropskoj Komisiji u ukupnom iznosu do 20.480.000.000 dinara (200.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu finansija Zajam za makro-finansijsku pomoć u iznosu do 20.480.000.000 dinara (200.000.000 EUR).

VII. Poslovnim bankama i institucionalnim investitorima (odnosi se samo na tačku 2.) u ukupnom iznosu do 168.266.664.250 dinara (7.500.000 USD, 800.000.000 RSD i 1.630.100.000 EUR) i to:

Ministarstvu finansija kredit za programsku podršku budžetu u različitim valutama iznosu do 25.600.000.000 dinara (250.000.000 EUR);

Ministarstvu finansija za emitovanje obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice) u iznosu do 102.400.000.000 dinara (1.000.000.000 EUR);

Ministarstvu finansija kredit za programsku podršku budžetu kod Societe Generale Bank uz garanciju Svetske banke u iznosu do 29.962.240.000 dinara (292.600.000 EUR);

Ministarstvu odbrane za Osposobljavanje aerodroma „Morava” u iznosu do 800.000.000 dinara (800.000.000 RSD);

Ministarstvu finansija kredit za refinansiranje reprograma duga prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji i finansiranje isporuke domaćih farmaceutskih proizvoda radi delimičnog izmirivanja reprogramiranog duga u iznosu do 4.096.000.000 dinara (40.000.000 EUR);

Vladi Srbije za nabavku aviona u iznosu do 3.072.000.000 dinara (30.000.000 EUR);

Ministarstvu spoljnih poslova za rekonstrukciju i kupovina zgrada za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava u iznosu do 544.424.250 dinara (7.500.000 USD);

Ministarstvu pravde za kupovinu zgrade Aeroinžinjeringa i izvođenje neophodnih radova na sanaciji i adaptaciji objekata za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu u iznosu do 1.331.200.000 dinara (13.000.000 EUR);

Agenciji za borbu protiv korupcije za kupovinu poslovne zgrade u iznosu do 460.800.000 dinara (4.500.000 EUR).

VII. Export – Import bankama u ukupnom iznosu do 27.920.253.237 dinara (384.630.000 USD) i to:

Export – Import Bank of China za kredit Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za Projekat – Revitalizacija Bloka B1 i B2 – TE – KO Kostolac – I faza, Odsumporavanje Bloka B1 i B2 TE – KO Kostolac – I faza sa modernizacijom rečne luke, puta i izgradnjom železnice, u iznosu do 25.016.657.237 dinara (344.630.000 USD);

Turkish Exim Bank za kredit Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za program rekonstrukcije putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama u iznosu do 2.903.596.000 dinara (40.000.000 USD).

V. Stanje javnog duga Republike Srbije iznosi 1.397.359.780.370 dinara (13.755.761.564 EUR), od čega:

I Stanje javnog duga po osnovu direktnih obaveza Republike Srbije iznosi 1.185.134.694.688 dinara (11.666.594.752 EUR), od čega:

Unutrašnji dug u ukupnom iznosu od 564.912.361.963 dinara (5.561.058.694 EUR), i to po osnovu:

Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 6.614.704.881 dinara (65.115.874 EUR);

Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 728.609.976 dinara (7.172.516 EUR);

Obaveza prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd (kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu) u iznosu od 1.179.095.357 dinara (11.607.143 EUR);

Emitovanih kratokoročnih hartija od vrednosti (državnih zapisa) u iznosu od 59.039.810.000 dinara (581.194.307 EUR);

Stare devizne štednje – obaveze prema Narodnoj banci Srbije u iznosu od 336.115.408 dinara (3.308.757 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

Stare devizne štednje – obaveze prema građanima u iznosu od 218.830.482.401 dinara (2.154.191.054 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

Stare devizne štednje – obaveze prema bankama u iznosu od 4.608.146.654 dinara (45.363.097 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

Zajma za privredni razvoj Republike Srbije u iznosu od 814.294.893 dinara (8.016.007 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

Obaveze prema HYPO-ALPE-ADRIA BANK a.d. Beograd u iznosu od 1.000.000.000 dinara (9.844.109 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

Emitovanih dugoročnih hartija od vrednosti (državnih zapisa) u iznosu od 182.846.280.000 dinara (1.799.958.655 EUR);

Emitovanih državnih obveznica u iznosu od 56.167.197.778 dinara (552.916.000 EUR);

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u iznosu od 1.777.713.000 dinara (17.500.000 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 2.666.569.500 dinara (26.250.000 EUR);

Piraeus Bank a.d. Beograd u iznosu od 3.555.426.000 dinara (35.000.000 EUR);

Euro Bank-EFG a.d. Beograd u iznosu od 1.552.994.117 dinara (15.287.843 EUR);

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u iznosu od 1.862.365.999 (18.333.333 EUR);

Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 3.950.789.371 dinara (38.892.000 EUR);

Raiffeisen a.d. Beograd u iznosu od 3.950.789.371 dinara (38.892.000 EUR);

Unicredit banka a.d. Beograd u iznosu od 4.740.093.943 dinara (46.662.000 EUR);

Societe generale Banka a.d. Beograd u iznosu od 1.580.031.314 dinara (15.554.000 EUR);

Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd u iznosu od 2.031.672.000 dinara (20.000.000 EUR);

Euro Bank-EFG a.d. Beograd u iznosu od 2.031.672.000 dinara (20.000.000 EUR);

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u iznosu od 2.031.672.000 dinara (20.000.000 EUR);

KBC banka a.d. Beograd u iznosu od 1.015.836.000 dinara (10.000.000 EUR).

2. Spoljni dug u ukupnom iznosu od 781.182.269.772dinara (7.690.043.174 EUR), i to prema:

Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 137.596.722.528 dinara (1.354.517.093 EUR);

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 50.127.060.283 dinara (493.456.230 EUR),zajmovi Svetske banke, bez kamate;

Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 39.095.328.274 dinara (384.858.661 EUR);

Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) u iznosu od 4.826.742.603 dinara (47.514.979 EUR);

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 469.780.969 dinara (4.624.575 EUR);

Stranim Vladama u iznosu od 54.634.168.454 dinara (537.824.693 EUR);

Vladi Ruske Federacije u iznosu od 14.080.480.000 dinara (138.609.776 EUR);

Vladi Italije u iznosu od 3.096.183.475 dinara (30.479.167 EUR) – razvoj privatnog sektora putem kreditne linije;

Export-Import Bank of China u iznosu od 6.153.891.895 dinara (60.579.581 EUR) – Reprogramirani zajam;

Export-Import Bank of China u iznosu od 2.219.300.271 dinara (21.847.033 EUR) – X RAY;

Export-Import Bank of China u iznosu od 2.288.958.033 dinara (22.532.752 EUR) – Most Zemun-Borča;

Ostalim stranim Vladama u iznosu od 26.451.240.338 (260.388.885 EUR);

Vladi Republike Francuske u iznosu od 344.114.445 dinara (3.387.500 EUR) – NATIXIS

Ukupno ostali kreditori u iznosu od 333.472.529.613 dinara (3.282.739.828 EUR)

Evropskoj uniji (EU 55) u iznosu od 5.028.388.200 dinara (49.500.000 EUR), makroekonomska pomoć Republici Srbiji;

Evropskoj uniji (EU 200) u iznosu od 10.158.360.000 dinara (100.000.000 EUR), makroekonomska pomoć Republici Srbiji;

Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 158.099.894.010 dinara (1.556.352.541 EUR), nasleđeni dugovi bivše SFRJ;

Londonskom klubu u iznosu od 68.153.471.890 dinara (670.910.185 EUR) nasleđeni dugovi bivše SFRJ, reprogramirani sa 62% otpisa;

KfW u iznosu od 1.021.884.384 dinara (10.059.541 EUR), kredit za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III;

KfW u iznosu od 0 dinara (0 EUR), kredit za vodovod i rehabilitaciju u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza II;

Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam u iznosu od 3.724.732.001 dinara (36.666.667 EUR);

Marfin Bank a.d. u iznosu od 9.523.462.501 dinara (93.750.000 EUR);

Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam u iznosu od 3.047.508.000 dinara (30.000.000 EUR);

Nova kreditna banka Maribor u iznosu od 1.015.836.000 dinara (10.000.000 EUR);

Societe Generale Bank Paris u iznosu od 29.723.361.360 dinara (292.600.000 EUR), za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu;

MMF sredstva alokacije u iznosu od 43.975.631.266 dinara (432.900.894 EUR).

II Stanje javnog duga po osnovu indirektnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) iznosi 216.503.035.399 dinara (2.131.279.413 EUR), od čega:

Unutrašnji dug indirektne obaveze Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 55.543.098.351 dinara (546.772.297 EUR), od čega prema:

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 5.442.849.288 dinara (53.580.000 EUR) – JP Putevi Srbije;

Marfin Bank a.d. Beograd u iznosu od 4.353.582.851 dinara (42.857.143 EUR) – JP Putevi Srbije;

Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 5.079.180.000 dinara (50.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 12.190.032.000 dinara (120.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 4.571.262.000 dinara (45.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

Societe generale Banka a.d. Beograd u iznosu od 4.063.344.000 dinara (40.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

Erste banka a.d. Beograd u iznosu od 4.063.344.000 dinara (40.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

Komercijalna banka a.d. Beograd u iznosu od 2.031.672.000 dinara (20.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd u iznosu od 3.555.426.000 dinara (35.000.000 EUR); – JP Srbija Gas;

Unicredit banka a.d. Beograd u iznosu od 3.047.508.000 dinara (30.000.000 EUR); – JP Srbija Gas;

Unicredit banka a.d. Beograd u iznosu od 2.031.672.000 dinara (20.000.000 EUR); – JP „JAT Airways”;

Societe generale Banka a.d. Beograd u iznosu od 2.031.672.000 dinara (20.000.000 EUR) – JP „JAT Airways”;

Unicredit banka a.d. Beograd u iznosu od 482.522.100 dinara (4.750.000 EUR); – JP „JAT Airways”;

Societe generale Banka a.d. Beograd u iznosu od 482.522.100 dinara (4.750.000 EUR); – JP „JAT Airways”;

Unicredit banka a.d. Beograd u iznosu od 101.583.600 dinara (1.000.000 EUR); – JP „JAT Airways”;

Societe generale Banka a.d. Beograd u iznosu od 101.583.600 dinara (1.000.000 EUR); – JP „JAT Airways”;

Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd u iznosu od 15.034.373 dinara (148.000 EUR); -Opština Kosovska Mitrovica;

Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd u iznosu od 7.517.186 dinara (74.000EUR); -Opština Zvečan;

Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd u iznosu od 7.517.186 dinara (74.000EUR); -Opština Zubin Potok;

Komercijalna banka a.d. Beograd u iznosu od 1.883.274.066 dinara (18.539.155 EUR) – Građevinska direkcija Srbije d.o.o.

2. Spoljni dug indirektne obaveze Republike Srbije u ukupnom iznosu od 160.959.937.048 dinara (1.584.507.116 EUR), od čega prema:

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 38.467.120.078 dinara (378.674.511 EUR);

Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 65.096.242.568 dinara (640.814.487 EUR);

KfW u iznosu od 5.515.796.912 dinara (54.298.104 EUR);

Evropskoj uniji (EU) u iznosu od 22.734.065.451 dinara (223.796.611 EUR), nasleđeni dug prema EU gde su originalni dužnici javna preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, „Železnice Srbije” i „Putevi Srbije”;

Eurofima u iznosu od 10.447.734.098 dinara (102.848.630 EUR);

Vladi Republike Poljske u iznosu od 2.325.625.658 dinara (22.893.712 EUR) – EPS-Obnova elektroprivrede Srbije;

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 1.047.921.374 dinara (10.315.852 EUR), kredit u okviru Programa energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju;

Societe Generale Bank Paris u iznosu od 7.048.658.457 dinara (69.387.760 EUR) – Obaveze prema – JP „Putevi Srbije”.

Export Development Canada u iznosu od 2.337.930.875 dinara (23.014.846 EUR) – RTB Bor;

Export Development Canada u iznosu od 1.660.891.860 dinara (16.350.000 EUR) – RTB Bor;

Srpskoj banci a.d. Beograd u iznosu od 4.277.949.717 dinara (42.112.602 EUR) – Davanje garancije RS za obaveze „JP Jugoimport-SDPR“.

OBRAZLOŽENjE PO POJEDINIM KORISNICIMA

RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava, po zahtevu korisnika.

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava, po zahtevu korisnika.

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava.

RAZDEO 3 – VLADA

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za oblast evropskih integracija

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a kod diskrecionih rashoda izvršeno je povećanje obima sredstava.

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za privredni razvoj

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za socijalnu politiku i društvene delatnosti

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.6 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a izvršeno je i smanjenje obima sredstava za pojedine rashode (diskrecioni rashodi i rashodi za kapitalne izdatke), za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.7 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine rashode (diskrecioni rashodi i rashodi za kapitalne izdatke), za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.8 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine izvršeno je smanjenje obima sredstava.

GLAVA 3.9 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.10 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.13 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.14 – KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine rashode (diskrecioni rashodi i rashodi za kapitalne izdatke), za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.15 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a izvršeno je i smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.16 – KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I

ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 3.17 – KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, zbog sprovođenja indeksacije, kao i zbog potrebe novog zapošljavanja u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

Ovom budžetskom korisniku obezbeđena su dodatna sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama.

GLAVA 3.18 – KANCELARIJA ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU

EFEKATA PROPISA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 4 – USTAVNI SUD

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 5- VISOKI SAVET SUDSTVA

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 6 – SUDOVI

U okviru ovog budžetskog korisnika opredeljena su sredstva na ime naknada za plate neizabranih sudija.

GLAVA 6.4 – VIŠI PREKRŠAJNI SUD

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

GLAVA 6.5 – APELACIONI SUDOVI

U okviru ovog razdela povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

GLAVA 6.6 – VIŠI SUDOVI

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

GLAVA 6.7 – OSNOVNI SUDOVI

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

GLAVA 6.8 – PRIVREDNI SUDOVI

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

GLAVA 6.9 -PREKRŠAJNI SUDOVI

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

RAZDEO 7 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

U okviru razdela ovog budžetskog korisnika izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 8 – JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budžetskog korisnika opredeljena su sredstva na ime naknada za plate neizabranih sudija, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 8.1 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 8.2 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kao i obim sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 8.3 – TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kao i obim sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 8.4 – APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kao i obim sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 8.5 – VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budžetskog korisnika povećana su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 8.6 – OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kao i obim sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 9. – REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

U okviru ovog razdela izvršena je preraspodela u okviru obima, zakonom opredeljenih sredstava.

RAZDEO 10 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršena preraspodela po zahtrevu budžetskog korisnika.

RAZDEO 11 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

U okviru ovog razdela smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Takođe, smanjen je i obim sredstava za pojedine diskrecione rashode.

Sa razdela ovog budžetskog korisnika, ekonomska klasifikacija 512 – Mašine i oprema, izvršen je prenos sredstava u iznosu od 20 miliona dinara i isti je raspoređen na razdeo Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u cilju opremanja poslovnog prostora, za potrebe Državne revizorske institucije.

RAZDEO 12 – FISKALNI SAVET

U okviru ovog razdela smanjena su sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene. Takođe, izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine rashode (diskrecioni rashodi i rashodi za kapitalne izdatke), za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 13 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

U okviru ovog razdela povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Ovom budžetskom korisniku opredeljena su dodatna sredstva za pojedine diskrecione rashode.

GLAVA 13.1 – DIPLOMATSKO – KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, izvršena je i preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava, po zahtevu budžetskog korisnika.

RAZDEO 14 – MINISTARSTVO ODBRANE

U okviru ovog razdela povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a u okviru ostalih rashoda izvršena je preraspodela.

RAZDEO 14.1 – INSPEKTORAT ODBRANE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promene u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 14.2 – VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promene u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 14.3 – VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 15 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

U okviru ovog razdela povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, radi indeksacije i nadoknade sredstava koja su tokom godine sa aproprijacija plata preusmerena na aproprijaciju 416 – Naknade zaposlenima i ostali posebni rashodi, radi isplate jubilarnih nagrada policijskim službenicima. Takođe, u okviru sredstava za plate obezbeđena su i sredstva za prijem 173 novozaposlena u Direkciji policije – Policijska uprava za grad Beograd – policijska brigada.

RAZDEO 16 – BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

U okviru ovog razdela povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 17 – MINISTARSTVO FINANSIJA

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Takođe, u okviru ovog razdela, funkcija 90 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, obezbeđuju se dodatna sredstva i to nedostajuća sredstva za isplatu penzija;

Takođe, u okviru ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, izvršeno je smanjenje sredstava namenjenih za transfere Nacionalnoj službi za zapošljavanje, što je rezultat smanjenja broja korisnika naknade za slučaj nezaposlenosti;

U okviru iste funkcije, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, smanjen je iznos sredstava s obzirom da je procenjeno da se opredeljeni iznos sredstava neće izvršiti do kraja godine;

U okviru Funkcije 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ostvarene su uštede, i to u okviru ekonomskih klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima i 541 – Zemljište;

Sredstva koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj: 101/10), opredeljena ovom budžetskom korisniku na funkciji 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, u okviru Prve komponente instrumenata za predpristupnu pomoć EU – Podrška tranziciji i izgradnja institucija – Projekti koji se finansiraju iz IPA 2008, neće biti realizovana do kraja godine, a što ima za posledicu izostavljanje ovih aproprijacija u rebalansu budžeta;

U okviru Funkcije 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, opredeljuju se sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, za subordinirane kredite poslovnim bankama u iznosu od 15 milijardi dinara;

U okviru funkcije 180 – Transakcije opšteg karaktera, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, smanjuju se nenemenska transferna sredstva, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave;

Sredstva u iznosu od 1 milijarde dinara, preusmerena su sa razdela Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i namenjena su za transfer drugom nivou vlasti – budžetu AP Vojvodina, za kapitalne rashode.

GLAVA 17.1 – UPRAVA CARINA

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a izvršeno je i smanjenje obima sredstava za pojedine rashode (diskrecioni rashodi i rashodi za kapitalne izdatke), za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 17.2 – PORESKA UPRAVA

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine rashode (diskrecioni rashodi i rashodi za kapitalne izdatke), za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 17.4 – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 17.5 – UPRAVA ZA DUVAN

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, ali je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 17.6 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a opredeljena su i dodatna sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu troškova zakupa, utrošene električne energije, telefona i drugih stanih troškova.

GLAVA 17.7 – DEVIZNI INSPEKTORAT

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod ostalih rashoda izvršena predložena preraspodela sredstava u okviru obima opredeljenih sredstava, po zahtevu budžetskog korisnika.

GLAVA 17.8 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 17.9 – UPRAVA ZA JAVNI DUG

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

U okviru ovog budžetskog korisnika, funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

U okviru funkcije 170 – Transakcije vezane za javni dug, izvršeno je samnjenje u okviru aproprijacija eknmomskih klasifikacija 441 – Otplata domaćih kamata i 443 – Otplata kamata po garancijama, dok je na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 442 – Otplata stranih kamata izvršeno povećanje obima sredstava.

RAZDEO 18 – MINISTARSTVO PRAVDE

U okviru ovog budžetskog korisnika, u okviru pojedinih rashoda izvršena je preraspodela, a kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je smanjenje obima sredstava, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 18.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je izvršeno smanjenje obima sredstava za diskrecione rashode za kapitalne izdatke – Mašine i oprema, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 18.2 – DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 18.3 – PRAVOSUDNA AKADEMIJA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 19 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Takođe, izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 19.2 – UPRAVA ZA VETERINU

U okviru ovog budžetskog korisnika, izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 19.3 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršena je preraspodela obima sredstava po zahtevu budžetskog korisnika.

GLAVA 19.4 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava po zahtevu budžetskog korisnika.

GLAVA 19. 5 – BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budžetskog korisnika, izvršeno je smanjenje obima sredstava za rashode za kapitalne izdatke – Zgrade i građevinski objekti, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 19.6 – UPRAVA ZA ŠUME

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršena je preraspodela obima opredeljenih sredstava po zahtevu budžetskog korisnika.

GLAVA 19.9 – DIREKCIJA ZA REFERENTNE NACIONALNE

LABORATORIJE

U okviru ovog budžetskog korisnika, izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 19.10 – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

U okviru ovog budžetskog korisnika, izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine, ali je izvršena i preraspodela po zahtevu budžetskog korisnika.

GLAVA 19.11 – UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

U okviru ovog budžetskog korisnika, izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 20 – MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

U okviru ovog razdela opredeljena su dodatna sredstva, po zahtevu budžetskog korisnika, i to za subvencije privatnim preduzećima – greenfield investicije, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, nabavku domaće fiannsijske imovine, naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – Tranzicioni fond.

RAZDEO 20.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je na pojedinim diskrecionim rashodima izvršeno smanjenje obima sredstava za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 20.2 – USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je na pojedinim diskrecionim rashodima izvršeno smanjenje obima sredstava za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 20.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU

REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA

OSOBA SA INVALIDITETOM

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršeno je smanjenje obima sredstava namenjenih za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u odnosu na obim zakonom opredeljenih sredstava.

RAZDEO 21 – MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

U okviru funkcije 450 – Transport, izvršeno je smanjenje sredstava, u odnosu na obim opredeljenih sredtava, i to u okviru aproprijacija ekonomskih klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti i 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, imajući u vidu procenu da ista neće biti realizovana do kraja godine.

U okviru funkcije 430 – Gorivo i energija, izvršeno je smanjenje obima sredstava, u odnosu na obim opredeljenih sredstava u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, što je učinjeno i na ostalim diskrecionim rashodima za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 21.1 – UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA

ZA PLOVIDBU

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a na pojedinim diskrecionim rashodima izvršeno je smanjenje obima sredstava za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 21.2 – UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a na pojedinim diskrecionim rashodima izvršeno je smanjenje obima sredstava za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 22 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

U okviru ovog razdela ,u okviru funkcije 70 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a u okviru funkcija 90 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu i 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Ovom budžetskom korisniku opredeljena su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 3.423 miliona dinara, i to:

– u okviru funkcije 10 – Bolest i invalidnost, sredstva u iznosu od 500 miliona dinara, za isplatu prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite i 50 miliona dinara za novčane kazne i penale po rešenju sudova;

– u okviru funkcije 40 – Porodica i deca, sredstva u iznosu od 1.194 miliona dinara, za isplatu naknada zarada porodiljama, roditeljski dodatak i dečji dodatak, s obzirom da je u 2011. godini došlo do povećanja broja korisnika naknade zarade i korisnika roditeljskog i dečjeg dodatka. Roditeljski i dečji dodatak se usklađuju u aprilu i oktobru, sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

– u okviru funkcije 70 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, sredstva u iznosu od 1.400 miliona dinara, za socijalnu pomoć ugroženom stanovništvu – za materijalno obezbeđenje porodice, dodatak za negu i pomoć i naknadu za invalidnost .

Takođe, u okviru ove funkcije opredeljuju se i dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 56 miliona dinara za PTT troškove i sredstva u iznosu od 223 miliona dinara za isplatu zarada zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite;

U okviru ovog razdela izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava, dok je kod pojedinih glava u okviru ovog razdela izvršeno smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 23- MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I

PROSTORNOG PLANIRANjA

U okviru ovog razdela izvršeno je povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, i to kod funkcije 560 – Životna sredina neklasifikovana na drugom mestu i 620 – Razvoj zajednice.

Na pojedinim diskrecionim rashodima i rashodima za kapitalne izdatke izvršeno je smanjenje obima sredstava, u odnosu na obim opredeljenih sredstava, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 23.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a na pojedinim diskrecionim rashodima izvršeno je smanjenje obima sredstava, u odnosu na obim opredeljenih sredstava, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 24 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Na rashodima za kapitalne izdatke izvršeno je smanjenje obima sredstava, u odnosu na obim opredeljenih sredstava, za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 24.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava.

GLAVA 24.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje obima sredstava za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 24.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje obima sredstava za koje je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 24.4 – FOND ZA MLADE TALENTE

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava.

RAZDEO 25 – MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I

INFORMACIONOG DRUŠTVA

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršeno je povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, i to u okviru funkcija 460 – Komunikacije i 820 – Usluge kulture, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda, u okviru funkcije 820 – Usluge kultrue, izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine, a kod funkcije 460 – Komunikacije, izvršena je preraspodela sredstava.

Ovom budžetskom korisniku opredeljena su dodatna sredstva, u ukupnom iznosu od 309 miliona dinara, i to u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, sredstva u iznosu od 303 miliona dinara, namenjena za programske aktivnosti i u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, sredstva u iznosu od 6.miliona dinara, namenjena za finansiranje redovne delatnosti JP Novinska agencija „Tanjug” .

GLAVA 25.1 – USTANOVE KULTURE

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok kod ostalih rashoda nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava.

Ovom budžetskom korisniku opredeljena su i dodatna sredstva u okviru aproprijacije ekonmske klasifikacije 416 – Nagrade zaposelnima i ostali poebni rashodi, za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima.

GLAVA 25.2 – UPRAVA ZA DIGITALNU AGENDU

U okviru ovog budžetskog korisnika povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda i rashoda za kapitalne izdatke izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 26 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda i rashoda za kapitalne izdatke izvršeno smanjenje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

Takođe, u okviru ovog razdela opredeljena su dodatna sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifiakcije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, namenjena za povećanje plata jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Kosova i Metohije, po Zaključku Vlade 05 Broj: 121-2983/2011 od 14. aprila 2011. godine.

RAZDEO 27 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 28 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

U okviru ovog razdela povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok su za pojedine diskrecione rashode opredeljena dodatna sredstva.

RAZDEO 29 – REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda i rashoda za kapitalne izdatke izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 30 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 31 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 32 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU

REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda i rashoda za kapitalne izdatke izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 33 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

U okviru ovog razdela povećan je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a za pojedine diskrecione rashode opredeljena su dodatna sredstva u odnosu na obim opredeljenih sredstava.

RAZDEO 34 – ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a za pojedine rashode za zapooslene opredeljena su dodatna sredstva.

RAZDEO 35 – DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

U okviru ovog razdela izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava i smanjenje u okviru pojedinih diskrecionih rashoda.

RAZDEO 36 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 37 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 38 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 39 – REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršena preraspodela po zahtevu budžetskog korisnika.

RAZDEO 40 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA

KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA

U okviru ovog budžetskog korisnika kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 41 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 42 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 43 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 44 – AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kao i kod pojedinih diskrecionih rashoda kod kojih je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 45 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene. Takođe ostvarene su uštede kod pojedinih diskrecionih rashoda.

RAZDEO 46 – POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

U okviru ovog razdela izvršena je preraspodela, po zahtevu budžetskog korisnika, a kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je i smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 47- DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

U okviru ovog razdela nema promena u okviru obima opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine, dok je u okviru rashoda za kapitalne izdatke – mašine i oprema izvršeno povećanje obima sredstava.

RAZDEO 48 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 49 – REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO

REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 50 – UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

REPUBLIČKIH ORGANA

U okviru ovog razdela povećan je obim sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kao i za stalne troškove za izmirivanje dospelih obaveza.

Takođe, ovom budžetskom korisniku, sa razdela Državne revizorske institucije preneta su sredstva u iznosu od 20 miliona dinara, u cilju opremanja poslovnog prostora, za potrebe Državne revizorske institucije.

RAZDEO 51 – UPRAVNI OKRUZI

Rebalansom se predlažu promene u okviru obima opredeljenih sredstava za finansiranje delatnosti ovih budžetskih korisnika, i to za sledeće upravne okruge:

– Srednjobanatski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene;

– Zapadnobački upravni okrug – izvršena je preraspodela, po zahtevu budžetskog korisnika;

– Sremski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene;

– Južnobački upravni okrug – izvršeno je povećanje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode;

– Mačvanski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a kod ostalih rashoda izvršena je preraspodela po zahtevu budžetskog korisnika;

– Kolubarski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, a kod ostalih rashoda izvršena je preraspodela po zahtevu budžetskog korisnika;

– Podunavski upravni okrug – izvršeno je smanjenje obima sredstava za pojedine diskrecione rashode;

– Braničevski upravni okrug – povećanje obima sredstava za stalne troškove;

– Pomoravski upravni okrug – povećanje obima sredstava za usluge po ugovoru;

– Borski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene;

– Zaječarski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene kao i povećanje obima sredstava za stalne troškove;

– Zlatiborski upravni okrug – izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava;

– Raški upravni okrug – izvršeno je smanjenje obima srdstava za pojedine diskrecione rashode, a u okviru aproprijacije 416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi izvršeno je povećanje obima sredstava;

– Nišavski upravni okrug – izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava, po zahtevu budžetskog korisnika;

– Pirotski upravni okrug – povećanje obima sredstava, obezbeđivanjem dodatnih sredstava za izmirivanje obaveza za stalne troškove;

– Jablanički upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene;

– Pčinjski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, kao i za pojedine diskrecione rashode.

– Prizrenski upravni okrug – povećanje obima sredstava u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene.

Kod ostalih upravnih okruga nema promena u odnosu na obim zakonom opredeljenih sredstava.

RAZDEO 52 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA

U okviru ovog razdela smanjen je obim sredstava za rashode za zaposlene, kao i kod pojedinih diskrecionih rashoda i rashoda za kapitalne izdatkem, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine, dok je kod pojedinih rashoda izvršena preraspodela po zahetvu budžetskog korisnika.

RAZDEO 52.1 – UPRAVA ZA BIOMEDICINU

U okviru ovog budžetskog korisnika smanjen je obim sredstava za rashode za zaposlene, kao i kod pojedinih diskrecionih rashoda i rashoda za kapitalne za kapitalne izdatke, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

RAZDEO 53 – MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

U okviru ovog razdela i glave Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za rashode za zaposlene, dok je kod glava u okviru ovog razdela (Osnovno obrazovanje, Srednje obrazovanje, Više i univerzitetsko obrazovanje, Učenički standard, Studentski standard i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja) povećan obim sredstava za rashode za zaposlene u odnosu na obim opredeljenih sredstava za iste namene.

Smanjenje pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno je kod svih glava u okviru razdela Ministarstva prosvete i nauke, osim kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a smanjenje obima sredstva za kapitalne rashode izvršeno je samo u okviru glave Višeg i univerzitetskog obrazvanja.

U okviru ovog budžetskog korisnika izvršena je preraspodela u okviru obima opredeljenih sredstava, po zahtevu budžetskog korisnika.

Takođe, rebalansom se obezbeđuju dodatna sredstva za zaposlene koji rade u ustanovama u oblasti obrazovanja, za isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju i to: ustanovama u užoj Srbiji – 280 miliona dinara i ustanovama u Vojvodini – 260 miliona dinara.

RAZDEO 54 – MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA,

DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda i rashoda za kapitalne izdatke izvršeno je smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 54.1 – UPRAVA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

U okviru ovog budžetskog korisnika nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 55 – MINISTARSTVO VERA I DIJASPORE

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

GLAVA 56. – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

U okviru ovog razdela nema promena u odnosu na obim opredeljenih sredstava za isplatu plata i doprinosa za zaposlene, dok je kod pojedinih diskrecionih rashoda izvršeno smanjenje u odnosu na obim opredeljenih sredstava, s obzirom da je procenjeno da se neće izvršiti do kraja godine.

III. OBRAZLOŽENjE STRUKTURE PRIHODA REPUBLIČKOG BUDžETA

Makroekonomske pretpostavke za rebalans budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Rebalans budžeta Republike Srbije za 2011. godinu zasniva se na ostvarenim makroekonomskim i fiskalnim rezultatima u periodu januar-jul 2011. godine, na revidiranim makroekonomskim i fiskalnim projekcijama za 2011. godinu i planiranoj ekonomskoj i fiskalnoj politici do kraja 2011. godine.

1. Makroekonomska kretanja u periodu januar-jul 2011. godine

Nakon bržeg oporavka privrede u prvom tromesečju 2011. godine, dolazi do usporavanja rasta u drugom kvartalu, pre svega zbog usporavanja rasta fizičkog obima prerađivačke industrije i pada realnog prometa u trgovini na malo. Nastavljen je rast izvoza, ali sporijim tempom, u drugom i početkom trećeg kvartala. Posle uzlaznog trenda inflacije u prvom kvartalu, početak drugog kvartala obeležava njeno usporavanje i deflacija u junu i julu. U istom periodu nastavljen je rast devizne štednje, usporavanje rasta kreditne aktivnosti banaka, kao i apresijacija deviznog kursa dinara. Usporen je realni pad ukupnih prosečnih neto zarada, dok je posmatrano u odnosu na prethodne mesece ublažen pad zaposlenosti.

Tabela 2. Osnovni ekonomski indikatori u periodu januar-jul 2011. godineError! Not a valid link.1 Podatak se odnosi na prvi kvartal 2011. godine.

2 Podatak se odnosi na period januar-jun 2011. godine.

Izvor: RZS, NBS, NSZ

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast BDP u prvom kvartalu 2011. godine iznosio je 3,4% u odnosu na isti period 2010. godine. Rastu BDP najviše su doprineli sektor prerađivačke industrije, sektor saobraćaja i skladištenja i sektor informisanja i komunikacija. Prema preliminarnoj proceni RZS očekuje se realni rast BDP u drugom kvartalu 2011. godine od 2,2%.

Fizički obim industrijske proizvodnje u periodu januar-jul 2011. godine povećan je za 3,5%, a prerađivačke industrije za 2%. U oblasti poljoprivrede očekuje se veća proizvodnja pšenice i suncokreta i manja proizvodnja kukuruza, šećerne repe i soje. Niska agregatna tražnja doprinela je padu realnog prometa u trgovini na malo za 14,2% u odnosu na isti period 2010. godine. Turistički promet, meren brojem noćenja turista, povećan je za 10,4%. Građevinska aktivnost, merena vrednošću izvedenih radova, u prvom kvartalu je realno smanjena za 5,7%, dok je fizički obim saobraćaja povećan za 12,7%.

Spoljnotrgovinsku razmenu obeležava usporavanje rasta u drugom kvartalu 2011. godine u odnosu na prvi kvartal, ali i brži rast uvoza od izvoza robe početkom trećeg kvartala i rast deficita robne razmene. U periodu januar-jul izvoz robe je povećan za 21,6%, uvoz robe za 16,6%, a robni deficit za 9,8%, u odnosu na uporedivi period 2010. godine. Deficit tekućeg računa (bez donacija) u prvom polugodištu 2011. godine je povećan za 47,3 mil. evra kao rezultat povećanja deficita robe i usluga. Neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 566 mil. evra.

Inflacija, merena potrošačkim cenama, na kraju jula 2011. godine iznosila je 6,2% i najvećim delom je rezultat rasta cena hrane u prvom kvartalu i cena derivata nafte.

Prosečne neto zarade u prvih sedam meseci 2011. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine zabeležile su realno smanjenje od 1,8%, dok je prosečna neto zarada u javnom sektoru zabeležila realno smanjenje od 4,1%. Prema podacima RZS u istom periodu prosečan broj zaposlenih lica smanjen je za 3,4%. Broj aktivno nezaposlenih lica prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje povećan je krajem jula 2011. godine za 1,6% u poređenju sa istim periodom 2010. godine. Prema Anketi RZS o radnoj snazi iz aprila 2011. godine, stopa nezaposlenosti lica radnog uzrasta (15-64 godine) iznosila je 22,9%, što je u odnosu na isti mesec prethodne godine povećanje za 2,8 pp. Istovremeno, ukupan broj nezaposlenih lica radnog uzrasta povećan je za 13,4% i iznosio je 649.156 lica.

Kretanja na deviznom tržištu krajem jula 2011. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine obeležava nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 4% i realna od 13,8%. U odnosu na kraj 2010. godine devizni kurs je nominalno aprecirao za 3,3%, a realno za 8,6%. Prosečno dnevno odstupanje od prosečne vrednosti deviznog kursa u prvih sedam meseci 2011. godine iznosilo je 2,4 dinara, što je neznatno manje dnevno odstupanje u poređenju sa istim periodom 2010. godine (2,55 dinara). Kako bi zaustavila veće dnevne oscilacije deviznog kursa NBS je od početka godine intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu neto prodajom 5 mil. evra (kupovina 45 mil. evra i prodaja 50 mil. evra). U istom periodu NBS je neto prodala 46,5 mil. evra bankama putem tromesečnih svop aukcija.

U periodu januar-jul 2011. godine devizna štednja stanovništva je nastavila rast. Krajem jula povećana je u odnosu na isti period prethodne godine za 15,6% i iznosila je 7.493 mil. evra. Devizne rezerve NBS povećane su od početka godine do kraja jula 2011. godine za 382 mil. evra i iznosile su 10.384 mil. evra. Nivo deviznih rezervi NBS bio je dovoljan za pokrivenost novčane mase M1 od 417% i za pokrivenost za oko 7 meseci uvoza robe i usluga.

Banke su do 15. jula 2011. godine odobrile privredi 732,3 mil. evra kredita za likvidnost i to sa valutnom klauzulom u iznosu od 256,6 mil. evra, a dinarskih kredita u iznosu od 475,7 mil. evra. Realizovano je 947 investicionih kredita u vrednosti od 97,4 mil. evra, a odobreno subvencionisanih potrošačkih kredita u iznosu od 24,5 mil. evra.

2. Projekcija makroekonomskih indikatora

Ekonomski oporavak svetske privrede je usporen u drugom kvartalu 2011. godine u odnosu na prvi kvartal. Prema podacima Eurostata realni rast BDP u drugom kvartalu je iznosio po 0,2% u SAD, evrozoni i EU27. Usporavanje globalnog ekonomskog rasta, posebno rasta zemalja koje su glavni spoljnotrgovinski i investicioni partneri Srbije poput Nemačke i Italije, nepovoljno će uticati na oporavak privrede Srbije. Nemačka i Italija su ostvarile nisku stopu rasta BDP u drugom kvartalu 2011. godine od 0,1% i 0,3%, respektivno. Tempo ekonomskog oporavka usporava visoka nezaposlenost i slaba lična potrošnja, kao i problemi refinansiranja dugova država, posebno nesolventnost pojedinih članica evrozone.

MMF je u junskom ekonomskom pregledu procenio realni rast BDP u SAD od 2,5%, evrozoni od 2,0%, zemljama centralno istočne Evrope od 5,3%.

Tabela 3. Međunarodno okruženje – makroekonomski pokazateljiError! Not a valid link.¹ Svetski BDP računat po paritetu kupovne moći

2 MMF, Svetski ekonomski pregled, april 2011. godine

Izvor: MMF, Svetski ekonomski pregled, jun 2011. godine

Na osnovu tendencija u globalnoj ekonomiji, pre svega u zemljama koje su najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srbije i procene osnovnih makroekonomskih indikatora od strane međunarodnih finansijskih institucija, a imajući u vidu tekuća makroekonomska kretanja i planiranu ekonomsku politiku, revidirani su osnovni makroekonomski agregati i indikatori za Republiku Srbiju u 2011. godini.

Tabela 4. Projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja Republike Srbije, %Error! Not a valid link. Izvor: MFIN

Imajući u vidu turbulencija na svetskim finansijskim tržištima, povezanih pre svega sa krizom javnog duga u pojedinim razvijenim zemljama i valutnim zonama povećana je neizvesnost u pogledu brzine daljeg ekonomskog oporavka. Procenjuje se da će stopa realnog rasta BDP u 2011. iznositi 2%. Na rashodnoj strani BDP, u 2011. godini predviđa se umeren realni rast investicija u fiksne fondove, nakon njihovog pada u 2009. i 2010. godini i nastavak pada državne i lične potrošnje. Predviđa se usporavanje rasta spoljnotrgovinske aktivnosti, uz nastavak bržeg rasta izvoza (u evrima) od rasta uvoza robe (17,4% i 13,2%, respektivno), što će omogućiti blago smanjivanje spoljnotrgovinskog deficita na 15,3% BDP i rast deficita tekućeg računa na nivo od 7,6% BDP (7,2% BDP u 2010. godini) .

Očekuje se da će u 2011. godini stopa inflacije biti niža nego u 2010. godini i da će iznositi 7,9%. Nakon velikog pada broja zaposlenih u formalnom sektoru u 2009. i 2010. godini od 5,5% i 4,9%, očekuje se usporavanje pada broja zaposlenih u 2011. godini (-2,8%). Očekuje se i pad realnih prosečnih neto zarada u tekućoj godini od 0,8%.

Imajući u vidu ostvarene rezultate u periodu januar-jul 2011. godine i probleme u sprovođenju ekonomske politike Vlada će u narednom periodu voditi fiskalnu politiku u skladu sa utvrđenim fiskalnim pravilima, kako bi se obezbedili stabilni uslovi privređivanja i neophodan okvir za održiv privredni rast i razvoj. U tom pogledu od posebnog značaja je novi aranžman sa MMF koji je dodatna garancija za nastavak strukturnih reformi, povećanje efikasnosti javnog sektora, poboljšanje uslova poslovanja privatnog sektora i celokupne investicione klime u zemlji. Osnovni cilj monetarne politike ostaće održavanje stabilnosti cena. Nastaviće se politika rukovođeno fluktuirajućeg deviznog kursa.

Ključna podrška makroekonomskoj politici biće nastavak sprovođenja strukturnih reformi u realnom, finansijskom i sektoru opšte države, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Srbije EU.

Obrazloženje prihoda i primanja budžeta

Prihodi i primanja budžeta za 2011. godinu utvrđena su u sledećim iznosima:

Tabela 5. Primanja budžeta Republike Srbije

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNA PRIMANjA   707.345.000.000 1. Poreski prihodi 71 657.845.000.000 1.1. Porez na dohodak građana 7111 71.100.000.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 35.100.000.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 341.355.000.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   104.840.000.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   233.915.000.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.600.000.000 1.4. Akcize 717 161.625.000.000 – Akcize na derivate nafte   75.350.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine   73.750.000.000 – Ostale akcize   12.525.000.000 1.5. Carine 715 39.765.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi   8.900.000.000 2. Neporeski prihodi   49.500.000.000 – Takse 742 15.000.000.000 – Novčane kazne 743 2.200.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 3.500.000.000 – Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 28.800.000.000 od toga deo dobiti javnih preduzeća 745123 9.000.000.000 3.Donacije   0

Projekcija primanja budžeta u 2011. godini sačinjena je na bazi:

procene ostvarenja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja do kraja godine;

realizacije primanja budžeta u periodu januar – avgust tekuće godine;

nove zakonske regulative u oblasti finansiranja lokalne samouprave.

Najvažniji uzroci izmene projekcije prihoda se nalaze u reviziji makroekonomskog okvira i procene kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja (BDP i njegovih komponenti, inflacije, deviznog kursa, kretanja spoljnotrgovinske razmene) u odnosu na okvir koji je služio za izradu Zakona o budžetu i izmenama u strukturi raspodele poreza na zarade.

Ukupni budžetski prihodi planirani su 19,1 mlrd niže u odnosu na prihode projektovane u Zakonu o budžetu, što predstavlja pad od 2,6%. Najveće izmene u projekciji su kod poreza na dodatu vrednost i poreza na dohodak građana. Poreski prihodi su planirani na nivou 2,9% niže od prvobitnog. Neporeski prihodi su planirani na približno istom nivou.

Tabela 6: Prihodi i primanja budžeta u mlrd din u %

Prihodi budžeta Budžet 2011 Rebalans 2011 Indeks nominalnog rasta/pada rebalans/budžet Struktura prihoda budžet, u % Struktura prihoda rebalans, u % Ukupno 726,4 707,3 97,4 100,0 100,0 Poreski prihodi 677,2 657,8 97,1 93,2 93,0 Porez na dohodak građana 79,1 71,1 89,9 10,9 10,1 Porez na dobit preduzeća 35,0 35,1 100,3 4,8 5,0 Porez na dodatu vrednost 355,8 341,4 95,9 49,0 48,3 Akcize 160,1 161,6 101,0 22,0 22,8 Carine 39,6 39,8 100,4 5,5 5,6 Ostali poreski prihodi 7,6 8,9 117,1 1,0 1,3 Neporeski prihodi 49,2 49,5 100,6 6,8 7,0 Donacije 0,0 0,0   0,0 0,0

Prihod po osnovu PDV projektovan je u visini od 341,4 mlrd dinara što predstavlja pad od 4,1%, kao i pad učešća u strukturi ukupnih prihoda na 48,3%. PDV se sastoji iz dve komponente, uvozne i domaće. PDV iz uvoza roba i usluga projektovan je u visini od 233,9 mlrd dinara što čini oko 68,5% ukupnog PDV, a visina je direktno uzrokovana kretanjem uvoza roba i usluga i deviznog kursa. Projekcija uvoznog PDV neznatno je niža u odnosu na iznos projektovan u Zakonu o budžetu. PDV u zemlji, zajedno sa porezom na promet, projektovan je na 107,4 mlrd dinara, što čini oko 31,5% ukupnog PDV. Bruto naplata domaćeg PDV raste po stopi od 7,0%, što je niže od prosečne inflacije u posmatranom periodu, ali je nominalni rast povraćaja od 29,5% u odnosu na isti period prethodne godine doprineo značajnom padu neto domaćeg PDV. Rast povraćaja najvećim delom rezultat je rasta izvoza.

U strukturi prihoda, drugi po veličini su prihodi od akciza, koji su projektovani u iznosu od 161,6 mlrd dinara, što predstavlja neznatno povećanje od 1% u skladu sa izvršenjem tokom godine.

Prihodi od akciza na derivate nafte predviđeni su u iznosu od 75,4 mlrd dinara, u skladu sa očekivanom potrošnjom, i čine 46,6% ukupnih prihoda od akciza.

Uzimajući u obzir očekivanu potrošnju do kraja godine, prihodi po osnovu akciza na duvanske prerađevine planirani su u iznosu od 73,8 mlrd dinara, što čini oko 45,6% ukupnih prihoda od akciza.

Prihodi od ostalih akciza projektovani su imajući u vidu strukturu i obim potrošnje i kretanja tržišnih cena, prevashodno kafe, piva i ostalih alkoholnih pića, i čine 7,8% svih akciza.

Projekcija prihoda od carina je u direktnoj vezi sa obimom i strukturom uvoza. Rast uvoza niži od očekivanog kompenzovan je i slabijim efektom primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (prouzrokovan manjim obimom spoljnotrgovinske razmene sa zemljama članicama EU) te je projektovani iznos prihoda po osnovu carina neznatno promenjen u odnosu na Zakon o budžetu. Učešće prihoda od carina kao poreskog oblika u ukupnim budžetskim prihodima iznosi 5,6%.

Planirani prihodi od poreza na dohodak građana iznose 71,1 mlrd dinara, odnosno 10,1% ukupnih prihoda budžeta. Smanjenje ovih prihoda u najvećoj meri uzrokovano je stupanjem na snagu izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izmenama ovog zakona došlo je do preraspodele prihoda po osnovu poreza na zarade između republičkog budžeta i budžeta lokalnih samouprava. Do sada je prihod po osnovu ovog poreza deljen u odnosu 60:40 u korist budžeta Republike, a od 1. oktobra taj odnos će biti 80:20 u korist lokalnih samouprava. Procenjeni efekat preraspodele, samo po osnovu ovog zakona, u ovoj godini iznosi 11 mlrd dinara, odnosno za toliko će biti niži prihod republičkog budžeta, a viši prihod budžeta lokalnih samouprava. Ovaj efekat delimično je kompenzovan kretanjem ostalih oblika poreza na dohodak.

Prihod od poreza na dobit planiran je u iznosu od 35,1 mlrd dinara, što je neznatna izmena u odnosu na prvobitno procenjeni iznos.

Ostali poreski prihodi čine 1,3% ukupnih budžetskih prihoda u 2011. godini, a projektovani su na nivou od 8,9 mlrd dinara, što je za 17,1% više u odnosu na prvobitnu projekciju. Najznačajniji oblik ove poreske kategorije je porez na upotrebu motornih vozila(registracija), te je i projekcija izmenjena u skladu sa kretanjem prihoda po ovom osnovu.

Planirani neporeski prihodi utvrđeni ovim rebalansom iznose 49,5 mlrd dinara, što čini 7% ukupnih prihoda budžeta Republike Srbije. U odnosu na prvobitnu procenu za 2011. godinu, projektovani neporeski prihodi nominalno su veći za 0,6%.

[pic]

[pic]

IV. OPŠTI INTERES ZBOG KOGA SE PREDLAŽE POVRATNO DEJSTVO ZAKONA

Članom 197. stav 2. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), predviđeno je da samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo, ako to nalaže opšti interes pri donošenju zakona.

Predlogom zakona predviđa se da odredbe koje se odnose na nadležnost ministra pravde iz čl. 23. i 24. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i na vršenje nadležnosti Visokog saveta sudstva iz čl. 83. i 84. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10 i 31/11 – dr. zakon) i nadležnosti Državnog veća tužilaca propisanih članom 127. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09 i 101/10), imaju povratno dejstvo, s obzirom da se primenjuju od 1. septembra 2011. godine (čl. 8, 9. i 10.).

Opšti interes za povratno dejstvo navedenih odredbi zakona postoji iz razloga što nisu stvoreni svi neophodni uslovi za preuzimanje nadležnosti funkcionera Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca od ministra, odnosno Ministarstva pravde, u delu koji se odnosi na izdavanje naloga i predlaganje obima i strukture neophodnih budžetskih sredstava za tekuće rashode, raspodelu budžetskih sredstava za rad pravosudnih organa, kao i za nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava. Neophodni uslovi se odnose na tehničke, organizacione i kadrovske uslove koji su potrebni za preuzimanje navedenih nadležnosti od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

S obzirom na to da se povratno dejstvo odnosi samo na pojedine odredbe zakona, kao i da opšti interes postoji zbog omogućavanja nesmetanog rada pravosudnih organa u Republici Srbiji do kraja 2011. godine, u skladu sa odredbom člana 197. stav 2. Ustava, u ovom slučaju postoji opšti interes za povratno dejstvo navedenih odredbi Predloga zakona.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje državnih organa i organizacija. Stoga je u cilju finansiranja ostvarivanja prava i dužnosti Republike, utvrđenih Ustavom i zakonom, potrebno da se omogući nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka. U suprotnom, bila bi dovedena u pitanje redovna dinamika izvršavanja rashoda i izdataka Republike, a time i izvršavanje funkcija i nadležnosti Republike. Posebno bi bilo ugroženo finansiranje penzija i socijalnih davanja.

Razlog za ranije stupanje na snagu ovog zakona, sadržan je u potrebi da se finansiranje rashoda i izdataka Republike uskladi sa novom procenom prihoda u skladu sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je promenjeno učešće Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u porezu na zarade i koji se primenjuje od 1. oktobra 2011. godine.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – MINISTARSTVO FINANSIJA

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS THE BUDGET LAW FOR 2011. YEAR

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa – NEMA

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju – NEMA

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU? – NIJE

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predložena rešenja su rezultat pregovora sa MMF-om.

Ostavite komentar