Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244

Na osnovu člana 61. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05 i 61/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZVRŠAVANjU ZAKONA

O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENjA REZOLUCIJE

SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244

Član 1.

U Uredbi o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Službeni glasnik RS”, broj 15/05), u članu 1. reči: „(„Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 86/04 – u daljem tekstu: Zakon)” zamenjuju se rečima: „(„Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05 i 61/07 – u daljem tekstu: Zakon)”.

Član 2.

U članu 2. reč: „odnosno” zamenjuje se rečima: „kao i na promet koji se vrši”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, mestom prometa telekomunikacionih usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost.”

Član 3.

Naziv Odeljka III. PROMET DOBARA DOMAĆEG POREKLA SA TERITORIJE APKM NA TERITORIJU REPUBLIKE VAN APKM menja se i glasi: „III. PROMET DOBARA DOMAĆEG POREKLA I MOTORNIH VOZILA SA TERITORIJE APKM NA TERITORIJU REPUBLIKE VAN APKM”.

Član 4.

Posle naziva Odeljka III. dodaje se naslov, koji glasi: „Promet dobara domaćeg porekla”.

Član 5.

U članu 4. stav 3. alineja druga reči: „nadležne organizacione jedinice Uprave za javna plaćanja” zamenjuju se rečima: „nadležnog organa”.

Član 6.

U članu 6. stav 3. reči: „Uprave za javna plaćanja” zamenjuju se rečima: „Uprave za trezor”.

Član 7.

Posle člana 8. dodaju se naslov i čl. 8a, 8b, 8v i 8g, koji glase:

„Promet motornih vozila

Član 8a

Na promet motornih vozila sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM obračunava se i plaća PDV.

Prometom motornih vozila iz stava 1. ovog člana smatra se prenos prava raspolaganja na motornim vozilima od strane lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji APKM licu sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Republike van APKM.

Član 8b

Lice sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji APKM, koje vrši promet motornih vozila sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM dostavlja Posebnom odeljenju račun, odnosno drugi dokument o prometu motornih vozila, kao i dokument na osnovu kojeg je steklo pravo raspolaganja na tim dobrima.

Račun, odnosno drugi dokument iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

– naziv, odnosno ime i prezime i adresu lica sa teritorije APKM;

– mesto i datum prometa;

– naziv, odnosno ime i prezime i PIB lica sa teritorije Republike van APKM;

– vrstu motornog vozila i druge podatke o motornom vozilu (npr. broj motora, broj šasije);

– cenu motornog vozila.

Član 8v

Posebno odeljenje obračunava PDV i popunjava Obračunski list za PDV.

Obračunati PDV iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na propisani uplatni račun.

Po uplati obračunatog PDV nadležna organizaciona jedinica Uprave za trezor izdaje potvrdu o plaćenom PDV.

Potvrda iz stava 3. ovog člana sadrži sledeće podatke:

– naziv, odnosno ime i prezime i adresu uplatioca;

– datum uplate;

– broj računa uplatioca ako je plaćanje obračunatog PDV izvršeno prenosom novčanih sredstava sa računa uplatioca;

– iznos plaćenog PDV;

– broj uplatnog računa sa pozivom na PIB primaoca dobara;

– broj Obračunskog lista za PDV.

Član 8g

Obračunski list za PDV i potvrda o plaćenom PDV iz člana 8v stav 3. ove uredbe smatraju se dokazima o izmirenim poreskim obavezama u smislu propisa kojima se uređuje registracija motornih vozila. ”

Član 8.

U članu 10. stav 4. alineja druga posle reči: „obveznika PDV – isporučioca dobara” dodaju se zapeta i reči: „odnosno dokaz o uplati novčanih sredstava od strane primaoca dobara – fizičkog lica sa teritorije APKM na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara”.

U alineji trećoj posle reči: „Narodnoj banci Srbije” dodaju se reči: „ili poslovnoj banci”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Za obveznike PDV koji vrše promet nafte i naftnih derivata sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, kao dokazi da su ova dobra otpremljena na teritoriju APKM, pored dokaza iz stava 4. ovog člana, služi i dokaz o plaćenom PDV za unos nafte i naftnih derivata na teritoriju APKM. ”

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar