Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), u članu 61. stav 6, posle reči: „terorizma” dodaju se zapeta i reči: „otmice vazduhoplova, sabotaže, protivpravnog prisvajanja vazduhoplova i građanskih nemira”.

U stavu 7. posle reči: „do 500 kg,” dodaju se reči: „a koji se ne koriste u komercijalne svrhe, odnosno koji se koriste za obuku pilota, sportsko ili amatersko letenje, unutar vazdušnog prostora Republike Srbije,”.

U stavu 9. posle reči: „sa teritorije Evropske unije,” dodaju se reči: „odnosno Republike Srbije,”.

Član 2.

Posle člana 107. dodaje se član 107a, koji glasi:

„Član 107a

Izuzetno od člana 62. stav 2. tačka 1) podtačka (3) al. 1-4. ovog zakona, za vazduhoplove koji se ne koriste u komercijalne svrhe, odnosno koji se koriste za obuku pilota, sportsko ili amatersko letenje i koji se koriste samo za let unutar vazdušnog prostora Republike Srbije, najniža suma osiguranja, po jednom štetnom događaju, određena ugovorom o osiguranju iz člana 61. stav 1. ovog zakona, ne može biti niža od:

za vazduhoplove kojima MTOM iznosi:

– manje od 200 kg 10.000 SDR

– manje od 500 kg 30.000 SDR

– manje od 1.000 kg 70.000 SDR

– manje od 2.700 kg 100.000 SDR

– manje od 6.000 kg 150.000 SDR.”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 7. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, odnosno svojinske i obligacione odnose.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenjem Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 – u daljem tekstu: Zakon), sistemski je regulisana oblast obaveznog osiguranja u saobraćaju imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije i regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja tržišta osiguranja u Republici Srbiji.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (u daljem tekstu: Predlog zakona), nastao je kao rezultat analize uticaja koji je Zakon imao na obavezno osiguranje od odgovornosti vlasnika vazduhoplova za štetu koju upotrebom vazduhoplova pričini trećim licima i putnicima (u daljem tekstu: obavezno osiguranje vazduhoplova).

Naime, Zakonom su uvedene značajne novine u obaveznom osiguranju vazduhoplova, u skladu sa propisima Evropske unije i međunarodnim vazduhoplovnim propisima. Sledstveno tome, izmenjena je struktura podele letelica po MTOM, kao i iznosi najnižih suma osiguranja (iznosi se sada izražavaju u SDR).

S obzirom na to da su iznosi najnižih suma osiguranja značajno povećani u odnosu na iznose iz prethodnog zakona, značajno su povećane i premije obaveznog osiguranja vazduhoplova. Navedeno je dovelo do toga da najveći broj tzv. malih letelica (do 6.000 kg MTOM – mali avioni, jedrilice, UL avioni, motorni zmajevi, paraglajderi i sl.) još uvek nije registrovan, odnosno da su neki registrovani u zemljama u okruženju. Inače, navedene letelice uglavnom koriste aero klubovi i služe za obuku i u sportsko-rekreativne svrhe.

Predloženim izmenama omogućuje se postepeno povećavanje iznosa najnižih suma osiguranja koje će se danom pristupa Republike Srbije Evropskoj uniji potpuno usaglasiti sa iznosom propisanim regulativom EU, što će za posledicu imati postepeniji rast premije obaveznog osiguranja vazduhoplova, a time i razvoj sportskog i rekreativnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji, bez ugrožavanja interesa osiguranika, trećih lica i putnika.

SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona dopunjuje se član 61. Zakona na način da se, u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta 785/2004 proširuje lista rizika koje pokriva obavezno osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima. Takođe, vrši se preciziranje za koje vazduhoplove obavezno osiguranje ne mora da pokriva štete zbog rizika rata i terorizma. Precizirana je i odredba koja se tiče obuhvata osiguranja za vazduhoplove koji samo preleću teritoriju Republike Srbije, bez poletanja ili sletanja sa njene teritorije.

Članom 2. Predloga zakona dodaje se novi član 107a u Zakon, kojim se određuju niži iznosi najniže sume osiguranja za obavezno osiguranje vlasnika pojedinih vrsta vazduhoplova, pod uslovom da se vazduhoplovi ne koriste u komercijalne svrhe, odnosno da se koriste za obuku pilota, sportsko ili amatersko letenje i to samo unutar vazdušnog prostora Republike Srbije, u skladu sa ciljem donošenja ovog zakona.

Članom 3. Predloga zakona određeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

– Određenje problema koje ovaj zakon treba da reši

Donošenjem Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 – u daljem tekstu: Zakon), sistemski je regulisana oblast obaveznog osiguranja u saobraćaju imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije, regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja tržišta osiguranja u Republici Srbiji.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, nastao je kao rezultat analize uticaja koji je Zakon imao na obavezno osiguranje od odgovornosti vlasnika vazduhoplova za štetu koju upotrebom vazduhoplova pričini trećim licima i putnicima (u daljem tekstu: obavezno osiguranje vazduhoplova).

Naime, Zakonom su uvedene značajne novine u obaveznom osiguranju vazduhoplova, u skladu sa propisima Evropske unije i međunarodnih vazduhoplovnih propisa. Sledstveno tome, izmenjena je struktura podele letelica po MTOM, kao i iznosi najnižih suma osiguranja (iznosi se sada izražavaju u SDR).

S obzirom da su iznosi najnižih suma osiguranja značajno povećani u odnosu na iznose iz prethodnog zakona, značajno su povećane i premije obaveznog osiguranja vazduhoplova. Navedeno je dovelo do toga da najveći broj tzv. malih letelica (do 6.000 kg MTOM – mali avioni, jedrilice, ultralaki avioni, motorni zmajevi, paraglajderi i sl) još uvek nije registrovano, odnosno da su neki registrovani u zemljama u okruženju. Inače, navedene letelice uglavnom koriste aero klubovi i služe za obuku i sportsko-rekreativne svrhe.

U Republici Srbiji postoji preko 70 organizacija (aeroklubovi, teritorijalni savezi i strukovni savezi) koji su u sastavu Vazduhoplovnog saveza Srbije. Ove organizacije okupljaju preko 2.500 članova, koji učestvuju u aktivnostima kao što su vazduhoplovno i raketno modelarstvo, padobranstvo, vazduhoplovno jedriličarstvo, letenje motornim avionima, letenje ultralakim vazduhoplovima, zmajarstvo, paraglajding, balonarstvo i druge vazduhoplovne aktivnosti vezane za vazduhoplovne sportove.

Broj tzv. malih letelica, na koje se odnose predložene izmene, kreće se oko 300, pri čemu najveći deo (50%) čine letelice do 200 kg MTOM (paraglajderi). S obzirom da su Zakonom značajno povećani iznosi najnižih suma osiguranja u odnosu na prethodne propise (sa 2.000 – 250.000 dolara na 10.000 – 7.000.000 SDR, za letelice do 6.000 kg MTOM), koji su doveli do višestruko povećanja premije, a to je na kraju dovelo do toga da vrlo mali procenat tzv. malih letelica bude registrovan, što je ugrozilo postojanje sportskog letenja, odnosno kompletnih vazduhoplovnih sportova, kao i osnovne obuke za pilote za tzv. male letelice.

– Ciljevi koji se postižu njegovim donošenjem

Predloženim izmenama i dopunama Zakona, smanjuju se iznosi najnižih suma osiguranja, u odnosu na postojeće rešenje, koje ne ugrožavaju prava osiguranika i oštećenih (s obzirom da su predložene sume veće od suma koje su važile po ranijim propisima, a imajući u vidu i činjenicu da sportski vazduhoplovi ne lete iznad ili blizu naseljenih mesta). Predložene odredbe će biti na snazi do pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kada će u skladu sa Zakonom na snazi biti veće sume koje su usklađene sa evropskim propisima. Ovo odlaganje će pomoći razvoj sportskog vazduhoplovstva, na način da će omogućiti niže troškove osiguranja koji će se postepeno povećavati (prateći rast standarda i opšteg ekonomskog razvoja) do ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju, kada će svakako morati biti usklađeni sa evropskim.

Što se tiče tržišta osiguranja, ukupna premija obaveznog osiguranja vazduhoplova je u 2009. godini bila oko 169 miliona dinara, što predstavlja manje od 0,4% učešća u ukupnoj premiji osiguranja na tržištu Republike Srbije. Pri tome treba imati u vidu da se najveći deo navedene premije ne odnosi na tzv. male letelice, već na avione veće MTOM na koje se i ne odnose predložene izmene. Imajući navedeno u vidu, predložene izmene neće imati negativan uticaj na ukupnu premiju osiguranja, dok se očekuje pozitivan uticaj imajući u vidu da će veći broj letelica biti osiguran.

– Koje su druge mogućnosti za rešavanje problema?

Pošto se izmene tiču materije koja je regulisana Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, nije bilo drugih mogućnosti za rešavanje problema.

– Zašto je donošenje akta najbolje za rešavanje problema?

Kao što je već navedeno, predložene izmene se odnose na materiju koja je regulisana zakonom, tako da nije bilo mogućnosti za rešavanje problema na drugi način.

– Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Predložena rešenja će imati pozitivan uticaj na aero klubove, sportsko i amatersko vazduhoplovstvo i vlasnike tzv. malih letelica, putem nižih troškova osiguranja, kao i na društva za osiguranje, putem većeg broja osiguranih vazduhoplova tzv. malih letelica.

– Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi posebno malim i srednjim preduzećima

Primena ovog akta neće izazvati ni građanima ni privredi izdvajanje dodatnih troškova, već će uticati na smanjenje troškova aero klubovima, društvima za sportsko i amatersko vazduhoplovstvo i vlasnicima tzv. malih letelica

– Da li donošenje zakona stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Predložena rešenja, prevashodno imaju uticaj na postojeće aero klubove, sportsko i amatersko vazduhoplovstvo i vlasnike tzv. malih letelica, ali niži troškovi obaveznog osiguranja mogu, posredno, da utiču na osnivanje novih klubova i povećanje broja građana koji se bave sportskim i amaterskim vazduhoplovstvom.

– Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o Nacrtu zakona?

Pri izradi Nacrta zakona traženi su i uzeti u obzir inicijative i predlozi svih relevantnih subjekata i to: nadležnih ministarstava, Narodne banke Srbije, Privredne komore Srbije, Vazduhoplovnog saveza Srbije i Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

– Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja akta?

Po donošenju zakona, Vlada će blagovremeno izvršiti neophodne izmene Uredbe o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 89/09), kako bi se omogućila primena novih zakonskih rešenja. Primena zakona će se ogledati kroz niže premije obaveznog osiguranja vlasnika vazduhoplova (tzv. malih letelica) od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i putnicima.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU KOJE SE MENjAJU

Obaveza osiguranja vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima

Član 61.

Vlasnik vazduhoplova dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom vazduhoplova pričini trećim licima i putnicima.

Treće lice iz stava 1. ovog člana je svako lice, osim putnika i članova letačke i kabinske posade vazduhoplova koji su na dužnosti u toku leta.

Putnik iz stava 1. ovog člana je svako lice koje se prevozi vazduhoplovom, uz saglasnost vlasnika vazduhoplova, osim članova letačke i kabinske posade vazduhoplova koji su na dužnosti u toku leta.

Ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog člana pokriva i štete pričinjene teretu i prtljagu.

Ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog člana ne mora pokrivati štete pričinjene teretu i prtljagu, ako se vazduhoplov ne koristi u komercijalne svrhe.

Ugovorom o osiguranju iz stava 1. ovog člana pokrivene su i štete zbog rizika rata i terorizma, OTMICE VAZDUHOPLOVA, SABOTAŽE, PROTIVPRAVNOG PRISVAJANjA VAZDUHOPLOVA I GRAĐANSKIH NEMIRA.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, za vazduhoplove kojima MTOM iznosi do 500 kg, A KOJI SE NE KORISTE U KOMERCIJALNE SVRHE, ODNOSNO KOJI SE KORISTE ZA OBUKU PILOTA, SPORTSKO ILI AMATERSKO LETENjE, UNUTAR VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE, ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog člana ne mora pokrivati štete zbog rizika rata i terorizma.

Vlasnik inostranog vazduhoplova koji ulazi u vazdušni prostor Republike Srbije mora biti osiguran od odgovornosti za štetu iz stava 1. ovog člana, ako nema drugo obezbeđenje za naknadu štete ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

Izuzetno od stava 8. ovog člana, vlasnik vazduhoplova koji nije registrovan u Republici Srbiji, odnosno državi članici Evropske unije, odnosno čiji je vazduhoplov registrovan izvan teritorije Evropske unije i čiji letovi ne uključuju sletanje na teritoriju ili poletanje sa teritorije Evropske unije, ODNOSNO REPUBLIKE SRBIJE, nego samo let u vazdušnom prostoru Republike Srbije, ne mora ugovorom o osiguranju iz stava 1. ovog člana imati pokrivene štete pričinjene putnicima, teretu i prtljagu.

Registracija vazduhoplova i produženje registracije može se izvršiti kad se organu nadležnom za registraciju podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju iz stava 1. ovog člana.

Vlasnik vazduhoplova koji ne podleže obaveznoj godišnjoj registraciji, dužan je da zaključi ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog člana prilikom dobijanja odgovarajuće dozvole za upotrebu.

ČLAN 107A

IZUZETNO OD ČLANA 62. STAV 2. TAČKA 1) PODTAČKA (3) AL. 1-4. OVOG ZAKONA, ZA VAZDUHOPLOVE KOJI SE NE KORISTE U KOMERCIJALNE SVRHE, ODNOSNO KOJI SE KORISTE ZA OBUKU PILOTA, SPORTSKO ILI AMATERSKO LETENjE I KOJI SE KORISTE SAMO ZA LET UNUTAR VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE, NAJNIŽA SUMA OSIGURANjA, PO JEDNOM ŠTETNOM DOGAĐAJU, ODREĐENA UGOVOROM O OSIGURANjU IZ ČLANA 61. STAV 1. OVOG ZAKONA, NE MOŽE BITI NIŽA OD:

ZA VAZDUHOPLOVE KOJIMA MTOM IZNOSI:

– MANjE OD 200 kg 10.000 SDR

– MANjE OD 500 kg 30.000 SDR

– MANjE OD 1.000 kg 70.000 SDR

– MANjE OD 2.700 kg 100.000 SDR

– MANjE OD 6.000 kg 150.000 SDR.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa- Vlada Republike Srbije

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Compulsory Traffic Insurance

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Sporazum: Poglavlje III Pružanje usluga – član 61. i član 91. Bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Četiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Delimično ispunjene

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

U toku je postepena liberalizacija kretanja kapitala, koja će biti potpuno sprovedena u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov IV, Poglavlje 3. – Usluge, član 56.

Predmetni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju nije predmet uređenja primarnih izvora prava EU

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Uredba 785/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. godine o zahtevima osiguranja za avio prevoznike i kompanija za (Službeni glasnik L 138, 30/04/2004 str. 1-6) – potpuno usklađeno

Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators (Official Journal L 138 , 30/04/2004 p. 1 –6)

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

1. Naziv propisa EU Uredba 785/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. godine o zahtevima osiguranja za avio prevoznike i kompanija za (Službeni glasnik L 138, 30/04/2004 str. 1-6)Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators (Official Journal L 138 , 30/04/2004 p. 1 –6) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32004R0785 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Republike Srbije Obrađivač: Ministarstvo finansija 4. datum izrade tabele30.9.2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Compulsory Traffic Insurance 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 2.2.g 2. This Regulation shall not apply to:(g) aircraft, including gliders, with a MTOM of less than 500 kg, and microlights, which;- are used for non-commercial purposes, or- are used for local flight instruction which does not entail the crossing of international borders,in so far as the insurance obligations under this Regulation relating to the risks of war and terrorism are concerned. 1.2. U stavu 7. istog člana, posle reči:„do 500 kg,” dodaju se reči: „a koji se ne koriste u komercijalne svrhe, odnosno koji se koriste za obuku pilota, sportsko ili amatersko letenje, unutar vazdušnog prostora Republike Srbije,” Potpuno usklađeno Potpuna usklađenost zajedno sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. 6.2. For liability in respect of baggage, the minimum insurance cover shall be 1000 SDRs per passenger in commercial operations. 6.3. For liability in respect of cargo, the minimum insurance cover shall be 17 SDRs per kilogram in commercial operations. 6.4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply with respect to flights over the territory of the Member States carried out by non-Community air carriers and by aircraft operators using aircraft registered outside the Community which do not involve a landing on, or take-off from, such territory. 7.1. Category | MTOM(kg) | Minimum insurance(million SDRs) |1 | < 500 | 0,75 2 | < 1000 | 1,5 3 | < 2700 | 3 4 | < 6000 | 7 5 | < 12000 | 18 6 | < 25000 | 80 7 | < 50000 | 150 8 | < 200000 | 300 9 | < 500000 | 500 10 | ≥ 500000 | 700 If at any time insurance cover for damage to third parties due to risks of war or terrorism is not available to any air carrier or aircraft operator on a per-accident basis, such air carrier or aircraft operator may satisfy its obligation to insure such risks by insuring on an aggregate basis. The Commission shall closely monitor the application of this provision in order to ensure that such aggregate is at least equivalent to the relevant amount set out in the table. 2. Posle člana 107. dodaje se član 107a:„Član 107aIzuzetno od člana 62. stav 2. tačka 1) podtačka (3) al. 1-4. ovog zakona, za vazduhoplove koji se ne koriste u komercijalne svrhe, odnosno koji se koriste za obuku pilota, sportsko ili amatersko letenje i koji se koriste samo za let unutar vazdušnog prostora Republike Srbije, najniža suma osiguranja, po jednom štetnom događaju, određena ugovorom o osiguranju iz člana 61. stav 1. ovog zakona, ne može biti niža od:za vazduhoplove kojima MTOM iznosi:- manje od 200 kg 10.000 SDR- manje od 500 kg 30.000 SDR- manje od 1.000 kg 70.000 SDR- manje od 2.700 kg 100.000 SDR- manje od 6.000 kg 150.000 SDR.” Potpuno usklađeno danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji Potpuna usklađenost zajedno sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. 1, 2.3, 2.4, 9, 10 i 11 Neprenosivo Navedene odredbe nisu predmet usklađivanja

Ostavite komentar