Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16), u članu 38. stav 9. menja se i glasi:

„Postrojenja koja u obavljanju svoje delatnosti vrše ko-insineraciju otpada, a za koja se izdaje integrisana dozvola, mogu ponovno da iskoriste otpad kao osnovno ili dodatno gorivo radi dobijanja materijalnih proizvoda, u skladu sa dozvolom nadležnog organa, na osnovu ovog zakona i propisa kojima se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.”

Član 2.

U članu 71. stav 5. menja se i glasi:

„Zabranjen je uvoz otpada radi insineracije, ko-insineracije i odlaganja.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Izuzetno od stava 5. ovog člana dozvoljen je uvoz neopasnog otpada radi ponovnog iskorišćenja za sopstvene potrebe u postrojenjima koja u obavljanju svoje delatnosti vrše ko-insineraciju otpada iz člana 38. stav 9. u skladu sa ovim zakonom.”

Dosadašnji st. 6 -11. postaju st. 7 – 12.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar