Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), u članu 2. stav 2. menja se i glasi:

„Ovaj zakon primenjuje se i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate poreza (u daljem tekstu: sporedna poreska davanja).”

Član 2.

U članu 2a stav 2. reči: „pokretanja, vođenja i izricanja kazni u prvostepenom prekršajnom postupku u vezi sa javnim prihodima iz stava 1. ovog člana” zamenjuju se rečima: „izdavanja prekršajnog naloga”, a posle reči: „za poreske prekršaje” dodaju se reči: „nadležnom prekršajnom sudu,”.

Član 3.

U članu 7. stav 1. tač. 1) i 2) reč: „poreskoprekršajnom” zamenjuje se rečima: „prekršajnom, predistražnom”.

U stavu 3. reč: „poreskoprekršajnom” zamenjuje se rečima: „prekršajnom, predistražnom”.

U stavu 6. tačka 3) reč: „poreskoprekršajnog” zamenjuje se rečima: „prekršajnog, predistražnog”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Poreska uprava kvartalno, sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, objavljuje na svojoj internet strani naziv, odnosno ime i prezime, PIB i iznos poreskog duga poreskih dužnika, i to pravnih lica sa poreskim dugom u iznosu od 20.000.000 dinara i višem i preduzetnika sa poreskim dugom u iznosu od 5.000.000 dinara i višem, čime obaveza čuvanja službene tajne nije povređena.”

Član 4.

U članu 10. stav 2. tačka 1) reč: „naplaćenog” zamenjuje se rečju: „plaćenog”.

U tački 4) reč: „uplaćeni” zamenjuje se rečju: „plaćeni”.

U stavu 3. reč: „naplaćenog” zamenjuje se rečju: „plaćenog”.

Dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Ako poreski obveznik predaje dokument na jeziku i pismu koji kod poreskog organa nisu u službenoj upotrebi u skladu sa zakonom kojim se uređuju službena upotreba jezika i pisama, poreski organ će odrediti rok u kojem će poreski obveznik dostaviti overeni prevod na srpski jezik.

Ako poreski obveznik u ostavljenom roku ne dostavi overeni prevod iz stava 6. ovog člana, smatra se da dokument nije ni podnet.”

Član 5.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

„Poreska uprava, u okviru poslova državne uprave, vodi prvostepeni i drugostepeni poreski postupak, jedinstveni registar poreskih obveznika i poresko računovodstvo, procenjuje tržišnu vrednost nepokretnosti u skladu sa zakonom, otkriva poreska krivična dela i prekršaje i njihove izvršioce, nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase, prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću, izdaje prekršajne naloge za ove prekršaje i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.”

Član 6.

U članu 18. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Iznos utvrđenog poreza iz stava 1. ovog člana smatra se dugovanim porezom.”

Član 7.

U članu 19. stav 2. menja se i glasi:

„Poresku obavezu:

1) ispunjava poreski obveznik neposredno;

2) ispunjava drugo lice, kada je ovim zakonom ili drugim poreskim zakonom propisano da je odgovorno za ispunjenje poreske obaveze poreskog obveznika;

3) može da ispuni drugo lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje poreske obaveze.”

Član 8.

U članu 23. stav 2. reči: „otpisuje se” zamenjuju se rečju: „prestaje”.

Član 9.

U članu 26. stav 2. menja se i glasi:

„Ne može se dodeliti PIB:

1) pravnom licu čiji osnivač – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ima dospele a neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti;

2) pravnom licu čiji je osnivač fizičko lice koje je istovremeno osnivač i drugog privrednog subjekta koji ima neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda u vezi sa obavljanjem delatnosti;

3) pravnom licu nastalom statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, odnosno mešovitog izdvajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako pravno lice koje je predmet podele ima neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda;

4) preduzetniku koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti.ˮ

U stavu 8. posle reči: „otklanjanja tih smetnji” dodaju se zapeta i reči: „a primerak rešenja dostaviće banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika”.

U stavu 11. reči: „statusa poreskog obveznika” zamenjuju se rečima: „postojanja, odnosno smrti tog lica”.

U stavu 14. posle reči: „iz stava 13. ovog člana,” dodaju se reči: „kao i u drugim slučajevima oduzimanja PIB,”.

Posle stava 14. dodaje se novi stav 15, koji glasi:

„Pri osnivanju privrednih subjekata u postupku statusne promene kod koje privredni subjekt nastavlja da postoji primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.”

Dosadašnji st. 15-17. postaju st. 16-18.

Član 10.

U članu 27. stav 2. tačka 4) reči: „(osim rezidentnog preduzetnika) koje ostvaruje prihode ili poseduje imovinu koji podležu oporezivanju” brišu se.

Član 11.

U članu 28. stav 8. briše se.

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 8. i 9.

Član 12.

U članu 29. st. 3-7. menjaju se i glase:

„Organ koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana prijave ili odjave prebivališta, odnosno boravišta dostavi podatke Poreskoj upravi o: jedinstvenom matičnom broju građana, evidencionom broju za strance, imenu, prezimenu, šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta, adresi prebivališta, odnosno boravišta, mestu rođenja i statusu lica.

Organ koji vodi evidencije o rođenju ili smrti fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana evidencije rođenja ili smrti, odnosno proglašenja nestalog lica za umrlo, o tome dostavi podatke Poreskoj upravi.

Podaci iz st. 1-4. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku.

Postupak dostavljanja podataka iz stava 3. ovog člana sporazumno će bliže urediti ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.”

Dodaju se st. 8-11, koji glase:

„Izuzetno od stava 7. ovog člana, organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika – preduzetnika iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza.

Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena.

Akt kojim se uređuju način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja iz stava 9. ovog člana donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave.

U pogledu zaštite podataka o ličnosti Poreska uprava dužna je da postupa na isti način kao i organ koji joj je te podatke dostavio, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.ˮ

Član 13.

Posle člana 30a dodaje se član 30b, koji glasi:

„Član 30b

Banka je dužna da Poreskoj upravi dostavi u elektronskom obliku podatke o:

1) izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec;

2) uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate;

3) o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca.

Vrste šifri plaćanja za koje se dostavljaju podaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana i način i postupak dostavljanja podataka iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar.

U pogledu zaštite podataka o ličnosti Poreska uprava dužna je da postupa na isti način kao i organ koji joj je te podatke dostavio, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.”

Član 14.

Član 36. menja se i glasi:

„Član 36.

Poreski akt dostavlja se poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa.

Poreski akt smatra se dostavljenim poreskom obvezniku kada se uruči poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, njegovom punomoćniku, njegovom poreskom punomoćniku ili njegovom zastupniku po službenoj dužnosti.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije bilo moguće, poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem obične pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti.

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – pravnom licu i preduzetniku vrši se na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre.

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – fizičkom licu vrši se na adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta.

Ako je poreski obveznik pravno lice, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči licu zaposlenom kod pravnog lica.

Ako je poreski obveznik fizičko lice, uključujući i preduzetnika, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči punoletnom članu njegovog domaćinstva u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno licu zaposlenom kod preduzetnika.

Dostavljanje se, u smislu ovog zakona, smatra urednim i kada lica iz st. 7. i 8. ovog člana odbiju da prime poreski akt ili odbiju da potpišu prijem poreskog akta, ako lice koje vrši dostavljanje o tome sačini službenu belešku.

U slučaju kada se poreski akt smatra dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti u smislu stava 3. ovog člana, odnosno kada se dostavljanje vrši u skladu sa stavom 4. ovog člana, Poreska uprava do 5-og u mesecu za prethodni mesec objavljuje na internet strani PIB poreskog obveznika kome je dostavljanje izvršeno, kao i broj poreskog akta čije je dostavljanje izvršeno.

Poreski akt može se dostaviti i elektronskom poštom ako se poreski obveznik saglasi sa tim načinom dostavljanja.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na dostavljanje poreskog akta drugom učesniku u poreskom postupku.

Poreska uprava određuje način dostavljanja akata iz st. 1-10. ovog člana.”

Član 15.

U članu 38. stav 5. menja se i glasi:

„Poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi u roku od 15 dana od dana nastanka poreske obaveze, osim ako nije drukčije propisano ovim ili drugim poreskim zakonom”.

St. 7, 8. i 9. menjaju se i glase:

„Poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: porez po odbitku), za porez na dodatu vrednost, kao i za:

1) porez na dobit pravnih lica – od 1. oktobra 2014. godine;

2) akcize i za porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige – od 1. januara 2015. godine;

3) godišnji porez na dohodak građana – od 1. aprila 2015. godine;

4) sve ostale poreske oblike – od 1. oktobra 2015. godine.

Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku u skladu sa stavom 7. ovog člana, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.

Poresku prijavu podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika po službenoj dužnosti, odnosno u slučaju kada poreski obveznik propusti da je podnese po nalogu kontrole, kao i u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.”

Dodaje se stav 10, koji glasi:

„Način podnošenja poreske prijave u elektronskom obliku bliže uređuje ministar.”

Član 16.

U članu 40. stav 6. briše se.

Član 17.

U članu 41. stav 1. reči: „poreze koji se plaćaju po odbitku (u daljem tekstu: porez po odbitku)” zamenjuju se rečima: „porez po odbitku”.

Član 18.

U članu 45. stav 1. posle reči: „od značaja za oporezivanje” dodaju se zapeta i reči: „kao i za utvrđivanje činjeničnog stanja u kontroli menjačkog i deviznog poslovanja i igara na sreću”.

Član 19.

Član 62. menja se i glasi:

„Član 62.

Ako je porez utvrđen na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava evidentira iznos poreske obaveze za svakog poreskog obveznika.

Poreska uprava evidentira iznos utvrđenog poreza na osnovu:

1) podnete poreske prijave, uključujući i izmenjenu poresku prijavu, odnosno poreske prijave podnete po nalazu kontrole ili po službenoj dužnosti;

2) dostavljenog rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju:

(1) kada je izvršeno usklađivanje iznosa poreske obaveze iskazane u nepotpunoj ili netačno popunjenoj poreskoj prijavi i kada poreska prijava nije podneta;

(2) kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili kada je zakonom propisano da se, i pored samooporezivanja, poresko rešenje mora doneti;

3) javnog oglasa iz člana 56. stav 3. ovog zakona.

Ako se u postupku kontrole pokrenutom po zahtevu poreskog obveznika, odnosno po službenoj dužnosti utvrdi da je greškom evidentiran netačan iznos poreza i sporednih poreskih davanja, Poreska uprava vrši ispravku u svojim evidencijama.

Način i postupak ispravke iz stava 3. ovog člana bliže uređuje ministar.”

Član 20.

U članu 68. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) dugovani iznos poreza za koji je poreski obveznik – fizičko lice, a koji se utvrđuje  samooporezivanjem, odnosno po rešenju, osim po osnovu prihoda od samostalne delatnosti, uplaćen na poreskoj blagajni;ˮ.

Dodaju se st. 4-6, koji glase:

„Ako poreski obveznik podnese zahtev za plaćanje poreza putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se:

1) dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćeni porez po drugom osnovu, ili

2) dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo.

Dan plaćanja poreza iz stava 4. ovog člana određuje se na osnovu činjeničnog stanja na dan odlučivanja po zahtevu.

Dan na koji je porez na dodatu vrednost plaćen u iznosu većem od dugovanog u smislu stava 4. ovog člana je dan na koji poreski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.”

Član 21.

U članu 70. stav 1. reč: „dospelih” zamenjuje se rečju: „dugovanog”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

1) troškovi naplate;

2) kamata;

3) iznos glavne poreske obaveze.ˮ

Stav 6. menja se i glasi:

„U slučaju iz stava 5. ovog člana, na zahtev poreskog obveznika:

1) namiruje se dugovani porez po drugom osnovu;

2) vrši se povraćaj, ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu.”

Dodaje se stav 7, koji glasi:

„Zahtevom iz stava 6. ovog člana ne smatra se opredeljenje poreskog obveznika da mu se izvrši povraćaj poreza na dodatu vrednost iz poreske prijave za porez na dodatu vrednost.”

Član 22.

U članu 71. stav 3. reči: „e-mailom” zamenjuju se rečima: „elektronskom poštom”.

Član 23.

U nazivu člana 73. reči: „poreskog dugaˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog porezaˮ.

U članu 73. stav 1. reči: „poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelostiˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog poreza, nezavisno od dospelosti, pod uslovom da plaćanje dugovanog porezaˮ.

U stavu 3. reči: „poreskog duga” zamenjuju se rečima: „dugovanog poreza”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje dugovanog poreza na rate, ali najduže do 24 meseca, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci, pri čemu iznos najmanje rate ne može biti manji od 50% iznosa najveće rate.”

U stavu 7. reči: „poreskog dugaˮ, na sva tri mesta, zamenjuju se rečima: „dugovanog porezaˮ.

Stav 8. briše se.

Član 24.

U nazivu člana 74. reči: „poreskog dugaˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog porezaˮ.

U članu 74. stav 1. na oba mesta, reči: „poreskog dugaˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog porezaˮ.

U stavu 2. tačka 4) reči: „čija vrednost ne može biti manja od 150% visine poreskog duga čija se naplata obezbeđujeˮ zamenjuju se rečima: „na kojoj nema tereta;”.

St. 3-7. menjaju se i glase:

„Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima iz stava 2. tač. 1), 2) i 4) ovog člana, sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ovog zakona, Poreska uprava odlučuje iz kojih od predloženih, odnosno od drugih, poreskom obvezniku dostupnih sredstava obezbeđenja, iz stava 2. ovog člana, će se najefikasnije naplatiti dugovani porez i o tome obaveštava poreskog obveznika.

Dokaz da je obezbedio sredstva obezbeđenja iz stava 4. ovog člana poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi kao uslov za potpisivanje sporazuma, odnosno donošenje rešenja iz člana 73. stav 6. ovog zakona.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, od poreskog obveznika ne zahteva se ispunjenje uslova koje je propisala Vlada aktom iz člana 73. stav 2. ovog zakona, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako dugovani porez iz člana 73. stav 3. ovog zakona, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

1) za pravno lice – do 1.000.000 dinara;

2) za preduzetnika – do 200.000 dinara;

3) za fizičko lice – do 100.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.ˮ

U stavu 9. reči: „poreskog duga,ˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog poreza, ili ukoliko za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu,ˮ.

U stavu 10. reči: „poreskog dugaˮ zamenjuju se rečima: „dugovanog porezaˮ.

Član 25.

Član 74a menja se i glasi:

„Član 74a

Izuzetno od člana 73. stav 4. ovog zakona, nadležni organ može, na zahtev poreskog obveznika za davanje saglasnosti na predloženi plan reorganizacije u smislu zakona kojim se uređuje stečaj, dati saglasnost za odlaganje plaćanja poreskog duga, čije je izmirivanje sastavni deo tog plana, u jednakim ratama do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci.

Saglasnost za odlaganje plaćanja poreskog duga u skladu sa stavom 1. ovog člana daje lice iz člana 73. stav 3. ovog zakona.”

Član 26.

U članu 75. stav 5. menja se i glasi:

„Obračunski period je period od prvog dana docnje do dana plaćanja tokom kojeg se kamata evidentira svakog poslednjeg radnog dana u kalendarskom mesecu.ˮ

U stavu 9. reči: „poništeno, izmenjeno ili ukinuto” zamenjuju se rečima: „poništeno ili izmenjeno”.

Dodaje se stav 12, koji glasi:

„Način evidentiranja kamate ministar bliže uređuje aktom iz člana 163. stav 2. ovog zakona.”

Član 27.

U članu 76. stav 1. reči: „plaćanje poreskog duga” zamenjuju se rečima: „plaćanje dugovanog poreza”.

Stav 2. briše se.

Član 28.

U članu 78. stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) uvećanje celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate (u daljem tekstu: uvećanje poreskog duga).”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Iznos uvećanja poreskog duga je prihod budžeta Republike, osim iznosa uvećanja poreskog duga koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, koji pripada budžetu jedinice lokalne samouprave.ˮ

Član 29.

U članu 79. stav 1. tačka 2) reči: „čl. 73, 74a,” zamenjuju se rečima: „člana 73,”.

U stavu 2. reči: „čl. 73, 74a,” zamenjuju se rečima: „člana 73,”.

U stavu 4. reči: „posebnu taksu iz člana 83. stav 1. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „uvećanje poreskog duga”.

Član 30.

U članu 80. stav 1. tačka 2) reči: „posebnu taksu iz člana 83. stav 1. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „iznos uvećanja poreskog duga.”

Član 31.

U nazivu člana 83. reči: „i troškovi prvostepenog poreskog prekršajnog postupkaˮ brišu se.

U članu 83. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: „jednokratne takse i” brišu se, a reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”.

Dosadašnji st. 6. i 7. brišu se.

Član 32.

U članu 112. stav 1. posle reči: „pravno liceˮ zapeta i reči: „odnosno preduzetnikˮ brišu se.

Član 33.

U članu 114a stav 1. posle reči: „na povraćaj,ˮ dodaju se reči: „poreski kredit,ˮ, a reči: „po drugom osnovu” brišu se.

U stavu 2, na oba mesta, posle reči: „na povraćaj,ˮ dodaju se reči: „poreski kredit,ˮ, a reči: „po drugom osnovu”, na oba mesta, brišu se.

Član 34.

U nazivu člana 114b reči: „za poreske prekršajeˮ brišu se.

U članu 114b stav 1. menja se i glasi:

„Prekršajni postupak za koji u skladu sa zakonom zahtev za pokretanje podnosi Poreska uprava ne može se pokrenuti ni voditi ako protekne pet godina od dana kada je prekršaj učinjen.ˮ

U stavu 2. reči: „poreskog prekršajnog postupkaˮ zamenjuju se rečima: „prekršajnog postupka iz stava 1. ovog članaˮ.

Član 35.

U članu 114d stav 1. menja se i glasi:

„Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno radnjom poreskog obveznika preduzetom u cilju ostvarivanja prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja i povraćaj sporednih poreskih davanja.”

U stavu 2. reči: „zakonom određeni” brišu se.

Član 36.

U članu 114ž stav 1. posle reči: „povraćaj,ˮ dodaju se reči: „poreski kredit,ˮ, a reči: „po drugom osnovu” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „povraćaj,ˮ dodaju se reči: „poreski kredit,ˮ, a reči: „po drugom osnovu” brišu se.

Član 37.

Posle člana 114ž dodaju se naziv člana i član 114z, koji glase:

„Zastoj zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza

i sporednih poreskih davanja

Član 114z

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne teče:

1) za vreme od pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke;

2) za vreme kada je drugim zakonom propisano da se poreski postupak ne može otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida.

Vreme trajanja zastoja zastarelosti iz stava 1. ovog člana ne računa se u rok za zastarelost.”

Član 38.

Naziv člana 115a i član 115a brišu se.

Član 39.

U članu 122. stav 2. reč: „triˮ zamenjuje se rečju: „petˮ.

U stavu 3. reč: „triˮ zamenjuje se rečju: „petˮ, a posle reči: „zapisnikaˮ dodaju se reči: „u skladu sa zakonomˮ.

Stav 5. menja se i glasi:

„U rešenju iz stava 4. ovog člana Poreska uprava nalaže poreskom obvezniku i da podnese poresku prijavu u kojoj otklanja utvrđene nepravilnosti ako je poreska prijava osnov za evidentiranje iznosa utvrđenog poreza iz člana 62. stav 2. tačka 1) ovog zakona.”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu po nalogu iz rešenja iz stava 5. ovog člana, Poreska uprava podnosi poresku prijavu umesto poreskog obveznika.”

Član 40.

U članu 123. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Pojedine radnje u okviru određenih postupaka terenske kontrole propisanih ovim zakonom obavlja poreski kontrolor.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 41.

U članu 124. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„U slučaju iz člana 118. stav 3. ovog zakona, kao i kontrole menjačkog poslovanja, kontrole priređivanja igara na sreću i kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, postupak terenske kontrole otpočinje bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku.

Poreski inspektor je dužan da pokaže službenu legitimaciju poreskom obvezniku, a poreski kontrolor službenu legitimaciju ili rešenje o ovlašćenju.”

Član 42.

U članu 125. stav 5. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, po odobrenju suda poreski inspektor ima pravo da uđe i u stan poreskog obveznika, radi vršenja kontrole.ˮ

Član 43.

U članu 128. stav 3. reč: „triˮ zamenjuje se rečju: „petˮ.

U stavu 4. reč: „petˮ zamenjuje se rečju: „osamˮ.

Član 44.

U članu 129. stav 1. reči: „koje obveznik sam vrši,ˮ brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„U rešenju iz stava 1. ovog člana Poreska uprava nalaže poreskom obvezniku i da podnese poresku prijavu u kojoj otklanja utvrđene nepravilnosti ako je poreska prijava osnov za evidentiranje iznosa utvrđenog poreza iz člana 62. stav 2. tačka 1) ovog zakona.”

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu po nalogu iz rešenja iz stava 3. ovog člana, Poreska uprava podnosi poresku prijavu umesto poreskog obveznika.”

Član 45.

U nazivu Glave treće A, posle reči: „MENJAČKOG” dodaju se reči: „I DEVIZNOG”.

Član 46.

Naziv člana 129d i član 129d menjaju se i glase:

„Kontrola menjačkog i deviznog poslovanja

Član 129d

Poreska uprava vrši kontrolu menjačkog poslovanja kod:

1) banaka;

2) rezidenata privrednih subjekata koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njihova delatnost;

3) rezidenata – pravnih lica i preduzetnika koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova izdato od strane Poreske uprave (u daljem tekstu: ovlašćeni menjač).

Poreska uprava vrši kontrolu deviznog poslovanja kod poreskih obveznika – rezidenata i nerezidenta, u skladu sa ovim zakonom.

Kontrola iz st. 1. i 2. ovog člana je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti obavljanja menjačkih i deviznih poslova shodno propisima kojima se uređuje devizno poslovanje.

U postupku kontrole menjačkog i deviznog poslovanja Poreska uprava obavlja:

1) kancelarijsku kontrolu;

2) terensku kontrolu.

Na postupak kontrole menjačkog i deviznog poslovanja, mere koje se preduzimaju u toku i posle obavljene kontrole, kao i na postupak po pravnim lekovima, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na poresku kontrolu.”

Član 47.

Naziv člana 129đ i član 129đ menjaju se i glase:

„Kancelarijska i terenska kontrola menjačkog poslovanja

Član 129đ

Kancelarijska kontrola menjačkog poslovanja obuhvata kontrolu propisane dokumentacije, kao i kontrolu podataka koji se u skladu sa propisima dostavljaju Narodnoj banci Srbije ili banci, odnosno Poreskoj upravi.

Kancelarijska kontrola menjačkog poslovanja vrši se i radi provere ispunjenosti uslova za obavljanje menjačkih poslova, kao i u postupku oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova.

Lice kod kojeg se vrši kontrola učestvuje u postupku kancelarijske kontrole u smislu člana 121. ovog zakona, osim kada se postupak oduzimanja ovlašćenja pokreće na njegov zahtev.

U toku terenske kontrole menjačkog poslovanja poreski inspektor može, uz potvrdu, privremeno oduzeti efektivni strani novac, čekove, dinare, predmete, isprave i dokumentaciju, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namenjeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja.

Efektivni strani novac i čekove iz stava 4. ovog člana poreski inspektor dužan je da deponuje na namenski račun Poreske uprave koji se vodi kod Narodne banke Srbije ili u depo kod Narodne banke Srbije, a dinare iz stava 4. ovog člana na namenski račun Poreske uprave koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove finansija, u roku od dva radna dana od dana njihovog oduzimanja.ˮ

Član 48.

U članu 129e stav 1. posle reči: „nalaže banci,” dodaju se reči: „rezidentu privrednom subjektu koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost,”.

Član 49.

U članu 129ž stav 1. posle reči: „Banka,” dodaju se reči: „rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost,”.

Član 50.

U članu 129z stav 4. posle reči: „banka,” dodaju se reči: „rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost,”.

U stavu 8. posle reči: „Ako banka,” dodaju se reči: „rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost,”.

Član 51.

U članu 129l stav 1. menja se i glasi:

„Poreska uprava donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova kada ovlašćeni menjač podnese zahtev za prestanak obavljanja menjačkih poslova na jednom ili više menjačkih mesta i dostavi dokaze da je postupio u skladu sa propisima koji regulišu menjačko poslovanje.”

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova prestaje da proizvodi pravno dejstvo danom kojim ovlašćeni menjač prestaje sa radom u skladu sa propisima koji uređuju privredna društva i postupak registracije.”

Član 52.

Član 129r menja se i glasi:

„Član 129r

Poreska uprava vrši terensku kontrolu nad priređivanjem igara na sreću u skladu sa ovim zakonom, koja predstavlja postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti priređivanja igara na sreću shodno propisima kojima se uređuje priređivanje igara na sreću.

Na postupak terenske kontrole priređivanja igara na sreću, mere koje se preduzimaju u toku i posle obavljene kontrole, kao i na postupak po pravnim lekovima, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na poresku kontrolu.

U postupku terenske kontrole, poreski inspektor ima ovlašćenje da prisustvuje otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću, kao i dnevnom obračunu blagajne, u igračnicama, u prostorijama sa automatima, odnosno uplatno- isplatnim mestima.

Ako u vršenju poslova terenske kontrole poreski inspektor utvrdi da se priređivanje igara na sreću vrši bez odobrenja Poreske uprave ili drugog organa nadležnog za izdavanje tog odobrenja, odnosno suprotno odredbama zakona koji reguliše oblast igara na sreću, bez odlaganja će doneti rešenje o privremenom zatvaranju objekta, odnosno prostorija u kojima se vrši priređivanje igara i privremenom oduzimanju opreme i predmeta koji su upotrebljeni ili su mogli biti upotrebljeni za priređivanje igara na sreću.

Poreski inspektor je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja iz stava 4. ovog člana, podnese krivičnu prijavu protiv lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti.

Nakon okončanja krivičnog postupka Poreska uprava odlučiće rešenjem o privremeno oduzetoj opremi i predmetima.

Ako se u postupku terenske kontrole priređivača igara na sreću utvrdi držanje i korišćenje neprijavljenih automata, stolova, uplatno-isplatnih mesta koji služe za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja ili opreme koja služi za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, poreski inspektor će preduzeti mere iz st. 4 – 6. ovog člana.

Rešenje iz st. 4. i 6. ovog člana je konačno.

Troškove izvršenja rešenja iz st. 4. i 6. ovog člana u celosti snosi poreski obveznik.ˮ

Član 53.

U članu 131. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) priređuju igre bez prethodno pribavljenog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa propisima koji uređuju oblast igara na sreću.ˮ

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako poreski obveznik vrši prodaju akciznih proizvoda koji nisu obeleženi na propisani način, može mu se izreći zaštitna mera – zabrane obavljanja delatnosti za pravno lice, odnosno preduzetnika u trajanju od tri meseca do jedne godine.ˮ

Član 54.

U članu 134. stav 4. reči: „u skladu sa odredbama člana 138.” zamenjuju se rečima: „na osnovu krivične prijave iz člana 137. stav 1.”.

U stavu 7. reči: „u skladu sa odredbama člana 138.” zamenjuju se rečima: „na osnovu krivične prijave iz člana 137. stav 1.”.

U stavu 8. posle reči: „poreski obveznikˮ dodaju se reči: „od kojeg su stvari oduzeteˮ.

Član 55.

Naziv člana 134a i član 134a menjaju se i glase:

„Označavanje nepokretnosti u toku prinudne naplate

i kada je izrečena mera zabrane vršenja delatnosti

Član 134a

Nepokretnosti obveznika koji su predmet prinudne naplate, odnosno objekti u kojima je zabranjeno obavljanje delatnosti u skladu sa članom 131. ovog zakona vidno se označavaju oznakom Poreske uprave.

Način označavanja, sadržinu i izgled oznake iz stava 1. ovog člana, bliže uređuje ministar.”

Član 56.

U članu 135. stav 3. reč: „predkrivičnom” zamenjuje se rečju: „predistražnom”.

U stavu 4. reči: „prinudno oduzimanje” zamenjuju se rečima: „privremeno oduzimanje”, a reč: „odluke” zamenjuje se rečju: „naredbe”.

Član 57.

Naziv člana 138. i član 138. brišu se.

Član 58.

U članu 139. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Član 59.

Član 159. menja se i glasi:

„Član 159.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku naziv, odnosno ime i prezime i PIB obveznika poreza na imovinu, podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i podatke o naplati tog poreza, a po zahtevu Poreske uprave i podatke o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Način i postupak dostavljanja podataka iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar, na predlog direktora Poreske uprave.ˮ

Član 60.

U članu 159a stav 1. reči: „kod isplatioca prihoda – rezidenta,” brišu se.

U stavu 2. reči: „kod inostranog isplatioca prihoda,” brišu se.

U stavu 4. reči: „Potvrde iz st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „Potvrdu iz stava 2.”.

Član 61.

U članu 160. tačka 5a) briše se.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase, prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću;”.

Član 62.

U nazivu člana 165. reč: „poreskoprekršajnom” zamenjuje se rečju: „prekršajnom”.

U članu 165. stav 2. menja se i glasi:

„Poreska uprava izdaje prekršajne naloge shodnom primenom zakona kojim se uređuju prekršaji.”

Član 63.

Član 176a menja se i glasi:

„Član 176a

Ko skladišti, odnosno smešta dobra ili dozvoli skladištenje, odnosno smeštanje dobara za koja ne poseduje propisanu dokumentaciju o poreklu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Za krivično delo iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

Roba iz stava 1. ovog člana oduzeće se.ˮ

Član 64.

Član 176b menja se i glasi:

„Član 176b

Poreski prekršaji su prekršaji odredaba sadržanih u poreskim zakonima (u daljem tekstu: opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika) i prekršaji odredaba sadržanih isključivo u ovom zakonu (u daljem tekstu: posebni poreski prekršaji).

Za utvrđivanje prekršajne odgovornosti u skladu sa ovim zakonom, preduzetnikom se smatra i fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost, a odgovornim licem u pravnom licu i odgovorno lice lica iz člana 27. stav 2. tačka 2) ovog zakona.ˮ

Član 65.

Naziv odeljka, naziv člana 177. i član 177. menjaju se i glase:

„1) Opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika

Nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave,

neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza

Član 177.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, a obračuna ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20% do 75% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji podnese poresku prijavu, ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice koji ne podnese poresku prijavu, ali plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 do 500.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, ili po nalogu kontrole, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana.

Za prekršaje iz st. 1. do 5. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji neblagovremeno podnese poresku prijavu i ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji neblagovremeno podnese poresku prijavu, a plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

Za prekršaj iz st. 8. i 9. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana.

Poreski obveznik – pravno lice koji po isteku propisanog roka izvrši uplatu poreza utvrđenog rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 13. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% ukupnog prihoda ostvarenog za prethodnu poslovnu godinu, a ako u njoj ne navede potpune podatke novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Primenom odredaba st. 1, 2, 3, 12. i 15. ovog člana ne može se utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisane zakonom kojim se uređuju prekršaji.ˮ

Član 66.

Naziv člana 178. i član 178. menjaju se i glase:

„Prijavljivanje manjih iznosa poreza

i davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi

Član 178.

Ako je iznos poreza utvrđen u poreskoj prijavi manji od iznosa koji je trebalo utvrditi u skladu sa zakonom, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike ova dva iznosa.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji u poreskoj prijavi da netačne podatke što je za posledicu imalo ili moglo da ima utvrđivanje manjeg iznosa poreza, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen u skladu sa zakonom i iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen prema podacima iz poreske prijave.

Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 200.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 100.000 dinara.

Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Ako razlika iz st. 1. i 2. ovog člana iznosi do 5% iznosa koji je utvrđen ili je trebalo da bude utvrđen, poreski obveznik – pravno lice kazniće se novčanom kaznom u visini od 100.000 dinara, a poreski obveznik – preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 dinara.

Primenom odredaba st. 1. i 2. ovog člana ne može se utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisane zakonom kojim se uređuju prekršaji.ˮ

Član 67.

Naziv člana 178a i član 178a menjaju se i glase:

„Nedostavljanje dokumentacije uz poresku prijavu,

evidencionih prijava i zahteva, obaveštenja,

dokumenata i drugih podataka

Član 178a

Poreski obveznik – pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara ako Poreskoj upravi:

1) uz poresku prijavu ne dostavi propisanu dokumentaciju, ili

2) ne podnese evidencionu prijavu, odnosno zahtev za brisanje iz evidencije, ili

3) ne dostavi obaveštenje, dokument ili druge podatke propisane poreskim zakonom.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji po isteku propisanog roka dostavi dokumenta, odnosno podatke iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 3. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara, a za prekršaj iz stava 3. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.ˮ

Član 68.

Naziv člana 178b i član 178b menjaju se i glase:

„Postupanje suprotno pravilima poslovanja

propisanih poreskim zakonom

Član 178b

Poreski obveznik – pravno lice koji ne vodi, odnosno ne čuva evidencije, odnosno poslovne knjige, ne vrši popis, odnosno plaćanja preko tekućeg računa, ne zaključi ugovor, odnosno ne dostavi dokumentaciju, podatke ili obaveštenja trećim licima, propisanim poreskim zakonom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

Izuzetno od st. 1 i 2. ovog člana, poreski obveznik koji ne izvrši popis akciznog proizvoda u skladu sa poreskim zakonom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini trostruke vrednosti ukupnog prometa tog akciznog proizvoda koji je ostvario u prethodnih šest meseci.

Poreski obveznik – pravno lice koji ne prijavi, ne objavi ili ne istakne maloprodajne cene u skladu sa poreskim zakonom, odnosno koji prodaje proizvode po cenama suprotno poreskom zakonu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji iskaže porez u računu suprotno poreskom zakonu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Za prekršaj iz st. 4. i 5. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz st. 1, 3, 4. i 5. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara.ˮ

Član 69.

Naziv odeljka „2) Ostali poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnikaˮ menja se i glasi:

„2) Posebni poreski prekršajiˮ

U članu 179. stav 1. broj: „1.000.000ˮ zamenjuje se brojem: „2.000.000ˮ.

Tačka 2v) briše se.

Tačka 3a) menja se i glasi:

„3a) licu za koje je platio porez po odbitku ne izda potvrdu najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku (član 41. stav 11);”.

U stavu 2. broj: „50.000ˮ zamenjuje se brojem: „100.000ˮ.

U stavu 3. broj: „400.000ˮ zamenjuje se brojem: „500.000ˮ.

U stavu 4. broj: „500.000ˮ zamenjuje se brojem: „1.000.000ˮ.

U stavu 5. reči: „5.000 do 30.000ˮ zamenjuju se rečima: „10.000 do 50.000ˮ.

U stavu 6. broj: „200.000ˮ zamenjuje se brojem: „250.000ˮ.

U stavu 7. broj: „300.000ˮ zamenjuje se brojem: „500.000ˮ.

U stavu 8. reči: „5.000 do 10.000ˮ zamenjuju se rečima: „10.000 do 20.000ˮ.

U stavu 9. reči: „12.500 do 100.000ˮ zamenjuju se rečima: „15.000 do 150.000ˮ.

Stav 10. menja se i glasi:

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakona (član 29. stav 7).ˮ

Posle stava 10. dodaje se novi stav 11, koji glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Agencija za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena (član 29. stav 9).ˮ

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, broj: „1.000.000ˮ zamenjuje se brojem: „2.000.000ˮ.

Dodaje se stav 13, koji glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca (član 30b stav 1).ˮ

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 14, broj: „1.000.000ˮ zamenjuje se brojem: „2.000.000ˮ.

Član 70.

U članu 180. stav 1. reči: „5.000 do 100.000ˮ zamenjuju se rečima: „15.000 do 150.000ˮ.

Tačka 2) briše se.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Poreski obveznik iz stava 1. ovog člana koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara (član 25. tačka 6).ˮ

Član 71.

U članu 181. broj: „5.000ˮ zamenjuje se brojem: „10.000ˮ.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) organu koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, ako Poreskoj upravi u predviđenom roku ne dostavi propisane podatke (član 29. stav 3);”.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) organu koji vodi evidencije o rođenju ili smrti fizičkog lica, u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu o podacima vezanim za rođenje ili smrt, odnosno proglašenje nestalog lica za umrlo (član 29. stav 4);”.

U tački 2a) reči: „stav 14” zamenjuju se rečima: „st. 8. i 14”.

Tačka 2g) menja se i glasi:

„2g) organu, organizaciji ili drugom licu nadležnom za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakona (član 29. stav 7);ˮ.

Posle tačke 2g) dodaje se tačka 2d), koja glasi:

„2d) Agenciji za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena (član 29. stav 9);ˮ.

Posle tačke 3a) dodaje tačka 3b), koja glasi:

„3b) banci koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno o uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca (član 30b stav 1);”.

Tačka 11a) menja se i glasi:

„11a) jedinici lokalne samouprave, ako u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca ne dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku naziv, odnosno ime i prezime i PIB obveznika poreza na imovinu, podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i podatke o naplati tog poreza, a po zahtevu Poreske uprave i podatke o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (član 159)ˮ;

Posle tačke 11a) dodaje tačka 11b), koja glasi:

„11b) državnom organu i organizaciji, ako na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, ne dostavi podatke kojima raspolaže vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koji su od značaja za utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, odnosno koje za te podatke jedinici lokalne samouprave naplati taksu ili drugi trošak (član 159b);”.

Član 72.

U članu 181a stav 1. tačka 4) reči: „stav 4.” zamenjuju se rečima: „stav 3”.

U stavu 2. broj: „10.000ˮ zamenjuje se brojem: „50.000ˮ.

U stavu 3. broj: „5.000ˮ zamenjuje se brojem: „15.000ˮ.

Član 73.

U članu 181b stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije, odnosno pravno lice, koje se ne odazove na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko punomoćnika, za učestvovanje u postupku kancelarijske kontrole, odnosno ne pruži potrebna objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava (član 129o).ˮ

U stavu 2. broj: „5.000ˮ zamenjuje se brojem: „15.000ˮ.

Član 74.

U članu 182b stav 1. reči: „(samooporezivanje), koji se smatraju poreskim prekršajem iz člana 177, člana 179. stav 1. tač. 2b) i 3) i stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 3) tog člana, kao i člana 180. tač. 5) i 6) ovog zakona, neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno pokretati i voditi prekršajni postupak, niti će mu se izreći kazna za prekršajˮ zamenjuju se rečima: „koji se smatraju poreskim prekršajem iz člana 177, člana 179. stav 1. tač. 2b) i 3) i stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 3) tog člana, kao i člana 180. tač. 5) i 6) ovog zakona, neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,ˮ.

U stavu 2. reči: „odnosno pokretati i voditi prekršajni postupak, niti će mu se izreći kazna za prekršaj” brišu se.

Član 75.

Kontrolu umanjenja neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru u skladu sa zakonom kojim se uređuje umanjenje neto prihoda u javnom sektoru, Poreska uprava vrši za prihode isplaćene do dana prestanka primene tog zakona.

Član 76.

Organ koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Poreskoj upravi dostavi podatke iz člana 12. stav 1. ovog zakona, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77.

Do početka podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku u skladu sa članom 15. stav 2. ovog zakona, veliki poreski obveznici podnose poreske prijave u elektronskom obliku u skladu sa članom 38. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13).

Odredbe člana 15. stav 4, člana 39. st. 3. i 4. i člana 44. st. 2. i 3. ovog zakona primenjivaće se počev od dana podnošenja poreske prijave u elektronskom obliku skladu sa članom 15. stav 2. ovog zakona.

U slučaju kada poreski obveznik iz tehničkih razloga nije mogao da, saglasno članu 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), od 1. jula 2014. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, za određeni poreski oblik podnese poresku prijavu u elektronskom obliku, poresku prijavu podnosi neposredno ili putem pošte, a do odgovarajućih datuma koji su članom 15. stav 2. ovog zakona, određeni kao datumi od kojih se poreska prijava podnosi isključivo u elektronskom obliku.

Član 78.

Za isplate prihoda izvršene u 2014. godini poreski obveznik, odnosno poreski platac dužan je da Poreskoj upravi u elektronskom obliku podnese pojedinačnu poresku prijavu propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka i 93/12), najkasnije zaključno sa 31. januarom 2015. godine.

Član 79.

Po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga po kojima ne bude pravosnažno odlučeno do dana stupanja na snagu ovog zakona, nadležni organ odlučiće u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), osim odredaba o visini kamatne stope.

Poreski obveznici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga po odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), to pravo ostvaruju u skladu sa tim zakonom.

Član 80.

Po zahtevima za plaćanje poreza putem preknjižavanja po kojima ne bude pravosnažno odlučeno do dana stupanja na snagu ovog zakona, nadležni organ odlučiće u skladu sa ovim zakonom.

Član 81.

Prekršajni postupci započeti do dana početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RSˮ, broj 65/13) okončaće se po odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13).

Član 82.

Raspored uplaćenog iznosa po osnovu dospelih poreza i sporednih poreskih davanja zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, izvršiće se primenom odredbe člana 70. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13).

Član 83.

Akta iz člana 12. stav 4. i čl. 19. i 55. ovog zakona doneće se u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akta iz člana 12. stav 8. i čl. 13. i 59. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akt iz člana 26. ovog zakona doneće se do 1. decembra 2014. godine.

Član 84.

Odredbe člana 13. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od narednog dana po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu akta iz člana 13. stav 2. ovog zakona.

Odredba člana 14. stav 11. ovog zakona primenjivaće se od narednog dana po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 85.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) čl. 60. i 60a Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 , 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13);

2) čl. 41, 41a, 42, 43, 44. i 45. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13);

3) član 44. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 42/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US i 47/13);

4) čl. 112. i 113. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13);

5) čl. 166, 167. i 168. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13 i 57/14);

6) čl. 72, 72a, 72b, 73, 74. i 74a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 i 57/14);

7) član 28. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10 i 24/11);

8) član 12. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 135/04).

Član 86.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje poreski sistem i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13 – u daljem tekstu: ZPPPA) imaju nekoliko važnih ciljeva:

a) ujednačavanje, objedinjavanje i pooštravanje prekršajne politike u domenu poreskih propisa i usaglašavanje ZPPPA sa Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, broj 65/13 – u daljem tekstu: Zakon o prekršajima);

b) stvaranje pravnog okvira za dalje informatičko osavremenjivanje usluga poreskim obveznicima i rada Poreske uprave;

v) uspostavljanje pravila koja obeshrabruju obezbeđivanje poslovne likvidnosti neplaćanjem poreza;

g) rešavanje dela problema uočenih u dosadašnjoj primeni preciziranjem pojmova i/ili pojedinih postupaka i usaglašavanje ZPPPA sa odredbama drugih zakona.

Najvažniji razlozi za prvi cilj – ujednačavanje, objedinjavanje i pooštravanje prekršajne politike, kao i usaglašavanje ZPPPA sa Zakonom o prekršajima su sledeći:

– Zakonom o prekršajima vođenje prvostepenog prekršajnog postupka, a samim tim i poreskoprekršajnog, preneto je u isključivu nadležnost prekršajnih sudova, te je nužna i promena odredaba koja u ovom domenu uređuju nadležnosti Poreske uprave,

– dosadašnja praksa prema kojoj su prekršaji pravnih lica i preduzetnika bili propisani posebnim poreskim zakonima, a neki od njih i opštim prekršajnim odredbama ZPPPA, stvarala je nedoumice u kom slučaju se primenjuju odredbe posebnih poreskih zakona, a u kom odredbe ZPPPA, za isto biće prekršajnog dela;

– postojeći relativni i apsolutni rasponi utvrđenih kazni, većinom, ne predstavljaju adekvatnu sankciju za kršenje poreskih propisa, kako sa stanovišta odvraćanja od ovog kršenja, tako i sa stanovišta društvene štete koju stvara nepoštovanje poreskih propisa;

– nepostojanje novčanih kazni u fiksnom iznosu onemogućavalo je da se za određene poreske prekršaje izrekne prekršajni nalog i tako smanje troškovi vođenja prekršajnog postupka i poreskim obveznicima i prekršajnim sudovima.

Predloženim izmenama postojeće odredbe o opštim poreskim prekršajima pravnih lica i preduzetnika su proširene i razvrstane u četiri grupe prekršaja:

– nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza;

– prijavljivanje manjih iznosa poreza i davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi;

– nedostavljanje dokumentacije uz poresku prijavu, evidencionih prijava i zahteva, obaveštenja, dokumenata i drugih podataka, i

– postupanje suprotno pravilima poslovanja propisanih poreskim zakonom.

Predložene izmene u ovom domenu omogućavaju da se jednim zakonom, ZPPPA, uredi prekšajna odgovornost za kršenje poreskih propisa, čime je:

– otklonjena nedoumica o tome koji propis treba da se primeni kod odmeravanja visine prekršajne kazne;

– obezbeđena ista sankcija za isti poreski prekršaj (npr. nepodnošenje poreske prijave, neplaćanje poreza po prijavi ili rešenju Poreske uprave, nepodnošenje propisane dokumentacije i slično);

– olakšano postupanje prekršajnih sudova u prekršajnom postupku jer je prekšajna politika objedinjena u jednom zakonu.

Prekršajna politika, odnosno rasponi propisanih kazni prilagođeni su težini prekršaja i vrsti poreskog obveznika. Najveća kazna predviđena je za potpuno oglušivanje o poreske propise, odnosno za slučaj u kojem poreski obveznik nije ni prijavio, ni obračunao, ni platio porez. U ovom slučaju visina prekršajne kazne određena je u rasponu od 30% do 100% dugovanog poreza, uz propisani minimum od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika. U odnosu na dosadašnju prekršajnu politiku najniži relativni iznos kazne je udvostručen, a najviši upetorostručen. S druge strane, prekršajni nalozi predviđeni su u svim slučajevima u kojima je poreski obveznik sa zakašnjenjem ispunio svoje obaveze, ili je učinio propust koji u pogledu poreske obaveze nema uticaj veći od 5% njene utvrđene visine. Visina kazne, koja u skladu sa Zakonom o prekršajima u ovom slučaju mora biti određena jednim iznosom (a ne u rasponu), za pravno lice iznosi 100.000, a za preduzetnika 50.000. Pravila da se visina kazne (najniži i najviši iznosi, kao i relativni iznosi gde su predviđeni) odmerava u zavisnosti od težine prekršaja i oblika organizovanja (kazne za preduzetnike su u principu do četiri puta niže od kazni za pravna lica), te da se u svim slučajevima izvršavanja obaveza ali uz zakašnjenje stvara mogućnost za izricanje prekršajnog naloga sprovedena su dosledno za sve vrste poreskih prekršaja.

U ovu grupu izmena, koje iako ne neposredno povezane sa prekršajima, ali koje predstavljaju objedinjavanje istovrsnih postupaka sada propisanih u različitim posebnim poreskim zakonima, spada i propisivanje svih privremenih mera koje se izriču u postupku kontrole u ZPPPA. Predložene izmene propisuju objedinjena pravila o uslovima i situacijama u kojima se tokom kontrole može privremeno zabraniti obavljanje delatnosti.

Prethodno izložene predložene izmene predstavljaju značajnu promenu koja povećava pravnu sigurnost, obezbeđuje primerenu primenu prekršajne politike, koja istovremeno postaje jedan od bitnih činilaca u odvraćanju od kršenja poreskih propisa.

Druga grupa predloženih izmena koje imaju za cilj stvaranje pravnog okvira za dalje informatičko osavremenjivanje usluga poreskim obveznicima i rada Poreske uprave obuhvata odredbe kojima se omogućava prilagođavanje poslovnih procesa novoj informatičkoj tehnologiji. To su odredbe kojima se preciziraju slučajevi u kojima se poreska prijava podnosi po nalazu kontrole ili službenoj dužnosti, osnov i vreme evidentiranja poreskih obaveza, kao i određena pojednostavljenja i izmene osnova i perioda evidentiranja sistemski obračunate kamate (na kraju svakog meseca, umesto samo na kraju kalendarske godine) i slično. Dakle, razgraničavaju se datumi knjiženja poreske obaveze, odnosno podnošenja zahteva za preknjižavanje ili odlaganje poreske obaveze od datuma od kojeg teče kamata. Takođe, u ovu grupu spada i određivanje konkretnih rokova za otpočinjanje primene podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku po pojedinim poreskim oblicima, koji obezbeđuju dovoljno vremena za pripremu informatičkih sistema obveznika i same Poreske uprave.

Treća grupa predloženih izmena koje imaju za cilj da obeshrabre obezbeđivanje sredstava neplaćanjem poreza sadrži pravila koja u sadejstvu čine da neplaćanje poreza bude finansijski manje isplativo od povlačenja sredstava sa finansijskog tržišta.

U ovu grupu spada izmena redosleda namirenja poreskog duga kojom se ponovo uspostavlja uobičajeni redosled namirenja tako da se osnovni dug namiruje poslednji, a ne prvi u redu. Ovaj redosled važi i u svim privatno-pravnim dužničko-poverilačkim odnosima, a pogotovo bi trebalo da postoji u javno-pravnom odnosu kakav je poresko pravni. Postejeći redosled namirenja prema kojem se prvo namiruje osnovni dug praktično ima za posledicu da kamata kao sporedni poreski dug nikad ne dospeva. Dodatno, ako se u momentu u kojem je usvojen postojeći redosled namirenja on mogao donekle opravdati primenom tada važećeg komfornog načina obračuna kamate (prema kojem se u određenom obračunskom periodu i kamata pripisuje osnovnom dugu i okamaćuje u narednom), a s obzirom na to da je sada na snazi obračun kamate prema prostom interesnom računu od sto (kamata se nikad ne pripisuje osnovnom dugu i ne ukamaćuje), prestali su svi razlozi za postojanje ovog redosleda namirenja poreskog duga.

Trećoj grupi izmena pripadaju i predložene promene odredbi koje uređuju pravila pod kojima se može odložiti plaćanje poreskog duga ili odobriti njegovo plaćanje u ratama. Između ostalog, predloženo je izjednačavanje kamatne stope za odlaganje duga bez obzira da li je u trenutku podnošenja zahteva on dospeo ili ne, plaćanje tekućih obaveza kao raskidni uslov za sporazum, preciziran je raspon u kojem se može kretati visina rate kod plaćanja poreskog duga na rate, kao i kvalitet sredstava obezbeđenja za plaćanje poreskog duga na rate. S druge strane, predloženo je uvođenje obaveze Poreske uprave da poreskog obveznika u okviru postupka odlučivanja po zahtevu o odlaganju obavesti o odgovarajućim sredstvima obezbeđenja za plaćanje poreskog duga na rate kako bi ih on pribavio pre potpisivanja sporazuma. Takođe, predloženo je i povećanje najvišeg iznosa duga koji se može odložiti bez sredstava obezbeđenja, imajući u vidu promene kupovne snage dinara u periodu od prethodno utvrđenih iznosa do danas. Dodatno, jasno su razdvojene pravne posledice pokretanja postupka prinudne naplate koje se odnose na uvećanje poreske obaveze od neposrednih troškova koje tokom postupka ima Poreska uprava.

Četvrta grupa promena ima za cilj preciziranje i pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba ZPPPA, kako bi se njegova primena realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona. Ova grupa obuhvata sledeće najvažnije grupe odredbi:

– odredbe o dostavljanju poreskih akata, kojim se obezbeđuju pravna sigurnost, a kojima se pruža i mogućnost poreskom obvezniku da izabere da mu se poreski akti dostavljaju elektronskom poštom;

– jasno razgraničavanje pojmova poreske obaveze (utvrđeni dugovani porez) od dospele poreske obaveze (dugovani porez koji je dospeo za plaćanje);

– preciziranje dana plaćanja poreza putem preknjižavanja, tako da se poreskom obvezniku ne obračunava kamata ako je po jednoj poreskoj obavezi imao preplatu, a po drugoj poreskoj obavezi imao dospeli dug za koju je podneo zahteva za plaćanje putem preknjižavanja;

– usklađivanje pravila postupanja kod otpočinjanja i trajanja terenske kontrole u odnosu na predmet i složenost kontrole i vrstu obveznika (npr. omogućavanje poreske kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa bez uručivanja naloga obvezniku na početku kontrole, kao i sprovođenje ove kontrole od strane poreskih kontrolora);

– preciziranje obaveze čuvanja službene tajne u svim postupcima (poreskog, predistražnog i sudskog) u kojima učestvuju službena lica Poreske uprave;

– omogućavanje licu koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za plaćanje poreske obaveze da poresku obavezu plati umesto poreskog obveznika;

– preciziranje pravila za postupanje kod dodele i privremenog oduzimanja PIB;

– preciziranje pravila elektronske razmene podataka između Poreske uprave i drugih državnih organa, odnosno banaka, radi smanjenja troškova ove razmene i povećanja efikasnosti analize dostavljenih podataka;

– preciziranje načina i obuhvata kontrole i privremenih mera tokom kontrole menjačkog poslovanja i organizovanja igara na sreću.

Pored toga, ovoj grupi promena pripada i preciziranje obuhvata prava i obaveza koje su predmet zastarevanja. Predviđeno je da se na namirenje dospelih obaveza iz poreskog kredita primenjuje opšti rok zastare, da se zastara prekida i radnjom poreskog obveznika, kao i da zastoj zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza nastaje za vreme trajanja sudskog postupka, odnosno za vreme tokom kojeg je naplata poreza suspendovana posebnim neporeskim zakonom.

Konačno, u ovu četvrtu grupu predloženih izmena spadaju i neophodna usaglašavanja ZPPPA sa odredbama drugih zakona – Krivičnim zakonikom („Službeni glasnik RSˮ, 85/05, 88/05-ispravka, 107/05-ispravka, 72/09, 111/09, 121/12 i 104/13 – u daljem tekstu: Krivični zakonik), Zakonom o krivičnom postupku („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14 – u daljem tekstu: Zakon o krivičnom postupku) i Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 62/06, 31/11 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon o deviznom poslovanju) i Zakonom o stečaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/09, 99/11-dr. zakon i 71/12-odluka US – u daljem tekstu: Zakon o stečaju). Usaglašene su odredbe o postupanju poreske policije sa opštim propisima o predistražnom postupku, kao i o postupanju i obimu kontrole menjačkog poslovanja sa propisima o deviznom poslovanju. Takođe, pravila postupanja Poreske uprave kod davanja saglasnosti na unapred pripremljeni plan reorganizacije, odnosno u postupku stečaja, usaglašene su sa propisima o stečaju.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je jedini način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se da se sporednim poreskim davanjima ne smatraju novčane kazne i troškovi prvostepenog poreskog prekršajnog postupka, iz razloga usaglašavanja sa Zakonom o prekršajima, s obzirom na to da od 1. marta 2014. godine Poreska uprava nije nadležna za vođenje prvostepenog poreskoprekršajnog postupka.

Uz član 2.

Predložene izmene odnose se na usaglašavanje sa Zakonom o prekršajima, uključujući i propisivanje prava Poreskoj upravi da izdaje prekršajne naloge.

Uz član 3.

Predložene izmene odnose se na usaglašavanje sa Zakonom o prekršajima, kao i Zakonom o krivičnom postupku.

Pored toga, predlaže se da Poreska uprava kvartalno, sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, objavljuje na svojoj internet strani naziv, odnosno ime i prezime, PIB i iznos poreskog duga poreskih dužnika, i to pravnih lica koja imaju dug u iznosu od 20.000.000 dinara i višem i preduzetnika sa poreskim dugom u iznosu od 5.000.000 dinara i višem, čime obaveza čuvanja službene tajne nije povređena. Naime, objavljivanje dužnika ima za cilj da učini transparentnim podatke o poreskom dugu onih poreskih obveznika koji neplaćanjem poreza u znatnoj meri utiču na narušavanje osnovnih funkcija države. S tim u vezi, ne smatra se svrsishodnim objavljivanje dužnika sa neznatnim poreskim dugom.

Uz član 4.

Predložene izmene odnose se na tehničko usaglašavanje zakonskih odredaba, kao i propisivanje da će poreski organ odrediti rok u kojem će poreski obveznik dostaviti overeni prevod dokumenta na srpski jezik ako je dokument predat na jeziku i pismu koji kod poreskog organa nisu u službenoj upotrebi u skladu sa zakonom kojim se uređuju službena upotreba jezika i pisama. Ukoliko poreski obveznik ne postupi u ostavljenom roku, smatraće se da dokument nije ni podnet.

Uz član 5.

Predložene izmene odnose se na preciziranje nadležnosti Poreske uprave u smislu usaglašavanja sa drugim zakonima. Naime, predlaže se da Poreska uprava u okviru poslova državne uprave, vodi prvostepeni i drugostepeni poreski postupak, jedinstveni registar poreskih obveznika i poresko računovodstvo, procenjuje tržišnu vrednost nepokretnosti u skladu sa zakonom, otkriva poreska krivična dela i prekršaje i njihove izvršioce, nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase, prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću, izdaje prekršajne naloge za ove prekršaje i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.

Uz član 6.

Predlaže se definisanje dugovanog poreza kao iznosa poreza koji je utvrđen, a koji je poreski obveznik dužan da plati.

Uz član 7.

Predlaže se da poresku obavezu, pored poreskog obveznika i drugog lica odgovornog za ispunjenje poreske obaveze poreskog obveznika ustanovljene poreskim zakonom, a za koje plaćanje poreske obaveze predstavlja dužnost, poresku obavezu poreskog obveznika može da ispuni i drugo lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje te poreske obaveze.

Uz član 8.

Predlaže se tehničko unapređenje zakonske odredbe u smislu da poreska obaveza prestaje kod zaključenja stečajnog postupka bankrotstvom.

Uz član 9.

Predlaže se jasnije određivanje slučajeva u kojima se ne može dodeliti PIB, kao i postupanje Poreske uprave, banke (poslovne) i organizacije nadležne za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika u slučaju privremenog oduzimanja PIB.

Uz član 10.

Predlaže se preciziranje odredbe prema kojoj su rezidentna fizička lica dužna da imaju PIB.

Uz član 11.

Predlaže se brisanje odredbe prema kojoj fizičko lice podnosi prijavu za registraciju u roku od pet dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine, koji podležu oporezivanju. Naime, s obzirom na to da fizička lica ne podnose posebnu prijavu za registruju, predmetna odredba nije svrsishodna.

Uz član 12.

Predlaže se uređivanje određenih postupanja pojedinih državnih organa, i to:

– organa koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica i organa koji vodi evidencije o rođenju ili smrti fizičkog lica da Poreskoj upravi dostavi određene podatke;

– organa, organizacije ili drugog lica nadležnog za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost da može brisati poreskog obveznika – preduzetnika iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza;

– Agenciji za privredne registre da ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena.

Pored toga, predlaže se donošenje akta kojim će ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za unutrašnje poslove sporazumno urediti postupak dostavljanja propisanih podataka, kao i akta kojim će ministar na predlog direktora Poreske uprave urediti način i postupak dostavljanja i sadržine obaveštenja o poreskoj kontroli kod privrednog subjekta, a koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre.

Uz član 13.

Predlaže se propisivanje obaveza banci da Poreskoj upravi u elektronskom obliku dostavlja podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate, kao i o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca.

Takođe, predlaže se donošenje akta ministra nadležnog za poslove finansija kojim bi se uredile vrste šifri plaćanja za koje se dostavljaju propisani podaci i način i postupak dostavljanja podataka.

Uz član 14.

Predlaže se uspostavljanje jasnih pravila koja se odnose na dostavljanje poreskih akata i načini dostavljanja – slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa.

Predlaže se uvođenje obaveze Poreskoj upravi da, u slučaju kada se poreski akt smatra dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti (preporučena pošiljka), odnosno po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti (obična pošiljka), na svojoj internet strani objavi PIB poreskog obveznika kome je dostavljanje izvršeno, kao i broj poreskog akta čije je dostavljanje izvršeno, do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

Pored toga, predlaže se da Poreska uprava uredi na koji će se od propisanih načina vršiti dostavljanje pojedinih akata. Naime, na ovaj način poreski obveznici biće upoznati sa načinom dostavljanja konkretnih poreskih akata (npr. na koji način se dostavlja rešenje kojim se utvrđuje poreska obaveza po nalazu terenske kontrole).

Uz član 15.

Predlaže se propisivanje opšteg roka za podnošenje poreske prijave – 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Ukoliko je drukčije propisano ovim ili drugim poreskim zakonom primenio bi se taj rok.

Predlaže se propisivanje dinamike podnošenja poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku (osim za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za koje se poreske prijave već podnose u tom obliku, kao i za porez na dodatu vrednost), za konkretne poreske oblike, i to za:

1) porez na dobit pravnih lica – od 1. oktobra 2014. godine;

2) akcize i za porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige – od 1. januara 2015. godine;

3) godišnji porez na dohodak građana – od 1. aprila 2015. godine;

4) sve ostale poreske oblike – od 1. oktobra 2015. godine.

Pored toga, predlaže se omogućavanje Poreskoj upravi da, umesto poreskog obveznika, podnese poresku prijavu po službenoj dužnosti, odnosno u slučaju kada poreski obveznik propusti da je podnese po nalogu kontrole, kao i u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.

Predlaže se da ministar bliže uredi način podnošenja poreske prijave u elektronskom obliku.

Uz član 16.

Predlaže se brisanje ovlašćenja ministra nadležnog za poslove finansija da bliže uredi način i postupak podnošenja izmenjene poreske prijave u elektronskom obliku, u cilju usaglašavanja sa drugim zakonskim odredbama.

Uz član 17.

Predlaže se usaglašavanje sa drugim zakonskim odredbama.

Uz član 18.

Predlaže se preciziranje zakonske odredbe u smislu da su poreski obveznik i druga lica dužni da, na zahtev Poreske uprave i u roku koji ona odredi, pruže sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje, kao i za utvrđivanje činjeničnog stanja u kontroli menjačkog i deviznog poslovanja i igara na sreću.

Uz član 19.

Predlaže se jasnije određivanje evidentiranja iznosa utvrđenog poreza.

Pored toga, predlaže se da, ako se u postupku kontrole pokrenutom po zahtevu poreskog obveznika, odnosno po službenoj dužnosti utvrdi da je greškom evidentiran netačan iznos poreza i sporednih poreskih davanja, Poreska uprava vrši ispravku u svojim evidencijama, pri čemu se način i postupak ove ispravke uređuju aktom ministra nadležnog za poslove finansija.

Uz član 20.

Predleže se precizno uređivanje plaćanja poreza uplatom na poreskoj blagajni.

Predlaže se uvođenje jasnih pravila kod plaćanja poreza putem preknjižavanja. Naime, ako poreski obveznik podnese zahtev za plaćanje poreza putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćeni porez po drugom osnovu, ili dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo, pri čemu se dan plaćanja određuje na osnovu činjeničnog stanja na dan odlučivanja po zahtevu. Primera radi, ako poreski obveznik dana 15. jula 2014. godine ima preplatu po osnovu poreza na dobit pravnih lica, a 20. jula 2014. godine dug po osnovu poreza na dodatu vrednost, pri čemu je zahtev za preknjižavanje podneo 23. jula 2014. godine, danom plaćanja poreza na dodatu vrednost putem preknjižavanja smatra se 20. jul 2014. godine, a što znači da se za period od 21. jula 2014. godine do dana prenosa sredstava u korist računa na koji se vrši preknjižavanje vrši storniranje kamate.

Kada je reč o porezu na dodatu vrednost, dan na koji je ovaj porez plaćen u iznosu većem od dugovanog, u smislu konkretne zakonske odredbe, je dan na koji poreski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita u skladu sa zakonom koji se uređuje porez na dodatu vrednost.

Uz član 21.

Predlaže se novi redosled namirenja obaveze. Naime, prema predloženom rešenju prvo se namiruju troškovi naplate, zatim kamata i na kraju iznos glavne poreske obaveze.

Navedeni redosled namirenja predstavlja promenu u odnosu na stanje koje je bilo opravdano u slučaju primene komfornog obračuna kamate koji je podrazumevao plaćanje kamate na kamatu. Predloženo rešenje, faktički, predstavlja usaglašavanje sa postojećim rešenjem prema kojem se obračun kamate vrši primenom prostog interesnog računa od sto.

Kada je reč o porezu na dodatu vrednost, zahtevom za preknjižavanje, odnosno za povraćaj neće se smatrati opredeljenje poreskog obveznika da mu se izvrši povraćaj poreza na dodatu vrednost iz poreske prijave za porez na dodatu vrednost.

Uz član 22.

Predloženom izmenom vrši se tehničko unapređenje zakonske odredbe.

Uz član 23.

Predlaže se uspostavljenje sistema odlaganja plaćanja dugovanog poreza, a kojim se smatra utvrđeni iznos poreza nezavisno od njegove dospelosti.

Predleže se da se odlukom o odlaganju plaćanja dugovanog poreza može odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje dugovanog poreza na rate, ali najduže do 24 meseca, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci, pri čemu iznos najmanje rate ne može biti manji od 50% iznosa najveće rate.

Uz član 24.

Predlaže se da ako se dugovani porez obezbeđuje hipotekom na nepokretnosti poreskog obveznika, zalogom na pokretnim stvarima poreskog obveznika i jemstvom drugog lica koje je vlasnik imovine na kojoj nema tereta, ta sredstvima obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava odlučuje iz kojih od sredstava obezbeđenja (navedenih u Zakonu), će se najefikasnije naplatiti dugovani porez i o tome obaveštava poreskog obveznika. Na taj način poreskom obvezniku omogućava se da bude informisan koje će mu se sredstvo obezbeđenja prihvatiti, a što ima za cilj optimizaciju troškova poreskog obveznika u postupcima pribavljanja sredstava obezbeđenja. Dokaz da je obezbedio sredstva obezbeđenja poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi kao uslov za potpisivanje sporazuma, odnosno donošenje rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza.

Predlaže se udvostručavanje iznosa dugovanog poreza za koji se od poreskog obveznika ne zahteva ispunjenje uslova za odlaganje plaćanja poreskog duga (utvrđenih uredbom Vlade), kao ni davanje sredstava obezbeđenja.

Predlaže se da poreski obveznik kome je odloženo plaćanje dugovanog poreza mora redovno da izmiruje tekuće poreske obaveze.

Uz član 25.

Predlaže se preciziranje zakonskih odredaba koje se odnose na odlaganje plaćanja poreskog duga obuhvaćenog predloženim planom reorganizacije u smislu zakona kojim se uređuje stečaj.

Uz član 26.

Predlaže se da se obračunskim periodom smatra period od prvog dana docnje do dana plaćanja tokom kojeg se kamata evidentira svakog poslednjeg radnog dana u kalendarskom mesecu, kao i donošenje akta ministra nadležnog za poslove finansija kojim će se urediti način evidentiranja kamate u okviru akta kojim se uređuju sadržina, postupak i način vođenja poreskog računovodstva.

Uz član 27.

Predlaže se ukidanje kamatne stope koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, primenom prostog interesnog računa od sto, za poreske obveznike koji su podneli zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga pre njegove dospelosti ili koji su sami prijavili dospelu poresku obavezu čije odlaganje plaćanja zahteva. Na ovaj način, a uzimajući u obzir predloženo rešenje kojim se dugovani porez definiše kao iznos utvrđenog poreza, nezavisno od dospelosti, navedeno rešenje postaje bespredmetno.

Uz član 28.

Predlaže se da pokretanje postupka prinudne naplate poreza ima za posledicu, između ostalog, i uvećanje celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, kao i da iznos tog uvećanja predstavlja prihod budžeta Republike, osim iznosa uvećanja poreskog duga koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave koji pripada budžetu jedinice lokalne samouprave.

Uz čl. 29, 30, 31, 32. i 33.

Predložena rešenja imaju za cilj tehnička usaglašavanja.

Uz član 34.

Predlaže se da prekršajni postupak za koji u skladu sa zakonom zahtev za pokretanje podnosi Poreska uprava ne može da se pokrene ni vodi ako protekne pet godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Uz član 35.

Predlaže se propisivanje da se zastarelost prekida i radnjom poreskog obveznika preduzetom u cilju ostvarivanja prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja i povraćaj sporednih poreskih davanja, a ne samo radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno.

Uz član 36.

Predlaže se tehničko usaglašavanje zakonskih odredaba.

Uz član 37.

Predlaže se uvođenje instituta zastoja zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja. Prema predloženom rešenju, zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne teče za vreme od pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke, kao i za vreme kada je drugim zakonom propisano da se poreski postupak ne može otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida, pri čemu se vreme trajanja zastoja zastarelosti ne računa u rok za zastarelost.

Uz član 38.

Predlaženo rešenje ima za cilj usaglašavanje sa Zakonom o prekršajima.

Uz član 39.

Predlaže se produžavanje roka za podnošenje primedbi poreskog obveznika na zapisnik o kancelarijskoj kontroli i roka za razmatranje primedbi poreskog obveznika na zapisnik od strane poreskog inspektora, sa tri na pet dana.

Predlaže se omogućavanje Poreskoj upravi da umesto poreskog obveznika podnese poresku prijavu, ako poreski obveznik to ne učini po nalogu inspektora kancelarijske kontrole.

Uz član 40.

Predlaže se da pojedine radnje u okviru određenih postupaka terenske kontrole propisanih ovim zakonom obavlja poreski kontrolor.

Uz član 41.

Predlaže se da se i postupci kontrole menjačkog poslovanja, kontrole priređivanja igara na sreću i kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa otpočinju bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku, kao i da poreski kontrolor ima obavezu da pokaže poreskom obvezniku službenu legitimaciju ili rešenje o ovlašćenju.

Uz član 42.

Predloženim rešenjem vrši se tehničko usaglašavanje.

Uz član 43.

Predlaže se produžavanje roka za dostavljanje zapisnika o terenskoj kontroli poreskom obvezniku sa tri na pet dana od dana završetka kontrole i roka za podnošenje primedbi poreskog obveznika na zapisnik o terenskoj kontroli sa pet na osam dana.

Uz član 44.

Predlaže se omogućavanje Poreskoj upravi da umesto poreskog obveznika podnese poresku prijavu, ako poreski obveznik to ne učini po nalogu inspektora terenske kontrole.

Uz čl. 45. i 46.

Predlaže se da jasno definisanje kontrole menjačkog i deviznog poslovanja, a u cilju usaglašavanja sa Zakonom o deviznom poslovanju, kao i tehničkog usaglašavanja.

Uz član 47.

Predlaže se uvođenje posebnih pravila vršenja kancelarijske kontrole menjačkog poslovanja. Prema predloženom rešenju, kancelarijska kontrola menjačkog poslovanja obuhvata kontrolu propisane dokumentacije, kao i kontrolu podataka koji se u skladu sa propisima dostavljaju Narodnoj banci Srbije ili banci, odnosno Poreskoj upravi. Kancelarijska kontrola menjačkog poslovanja vrši se i radi provere ispunjenosti uslova za obavljanje menjačkih poslova, kao i u postupku oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova. Lice kod kojeg se vrši kontrola učestvuje u postupku kancelarijske kontrole, osim kada se postupak oduzimanja ovlašćenja pokreće na zahtev ovlašćenog menjača.

Uz čl. 48, 49. i 50.

Predlaže se tehničko usaglašavanje sa ostalim zakonskim odredbama.

Uz član 51.

Predlaže se jasno propisivanje da ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova prestaje da proizvodi pravno dejstvo danom kojim ovlašćeni menjač prestaje sa radom u skladu sa propisima koji uređuju privredna društva i postupak registracije, kao i tehničko usaglašavanje.

Uz član 52.

Predlaže se jasno definisanje pravila postupka terenske kontrole nad priređivanjem igara na sreću. Ako u vršenju poslova terenske kontrole poreski inspektor utvrdi da se priređivanje igara na sreću vrši bez odobrenja Poreske uprave ili drugog organa nadležnog za izdavanje tog odobrenja, odnosno suprotno odredbama zakona koji reguliše oblast igara na sreću, bez odlaganja će doneti rešenje o privremenom zatvaranju objekta, odnosno prostorija u kojima se vrši priređivanje igara i privremenom oduzimanju opreme i predmeta koji su upotrebljeni ili su mogli biti upotrebljeni za priređivanje igara na sreću. Poreski inspektor je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja, podnese krivičnu prijavu protiv lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti. Ako se u postupku terenske kontrole priređivača igara na sreću utvrdi držanje i korišćenje neprijavljenih automata, stolova, uplatno isplatnih mesta koji služe za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja, opreme koja služi za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, poreski inspektor će preduzeti propisane mere.

Uz član 53.

Predlaže se uvođenje mere zabrane vršenja delatnosti u trajanju do 60 dana ako poreski inspektor utvrdi da se priređuje igra bez prethodno pribavljenog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa propisima koji uređuju oblast igara na sreću.

Takođe, predlaže se da se u slučaju ako poreski obveznik vrši prodaju akciznih proizvoda koji nisu obeleženi na propisani način, može izreći zaštitna mera – zabrane obavljanja delatnosti za pravno lice, odnosno preduzetnika u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Uz član 54.

Predlažena rešenja imaju za cilj usaglašavanje sa Zakonom o krivičnom postupku.

Uz član 55.

Predlaže se uvođenje vidnog označavanja nepokretnosti obveznika koje su predmet prinudne naplate i objekata u kojima je zabranjeno obavljanje delatnosti oznakom Poreske uprave, pri čemu će se aktom ministra nadležnog za poslove finansija urediti način označavanja, sadržina i izgled oznake.

Pored toga, predlaže se usaglašavanje sa Zakonom o prekršajima.

Uz čl. 56, 57. i 58.

Predlažena rešenja imaju za cilj usaglašavanje sa Zakonom o krivičnom postupku.

Uz član 59.

Predlaže se propisivanje obaveze jedinicama lokalne samouprave da u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca dostave Poreskoj upravi u elektronskom obliku naziv, odnosno ime i prezime i PIB obveznika poreza na imovinu, podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu, podatke o naplati tog poreza, a po zahtevu Poreske uprave i podatke o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, pri čemu će se način i postupak dostavljanja tih podataka bliže urediti aktom ministra, na predlog direktora Poreske uprave.

Uz član 60.

Predlaže se preciziranje zakonskih odredaba u smislu da se status rezidenta dokazuje propisanim potvrdama o rezidentnosti kod svih lica, a ne samo kod isplatioca prihoda.

Uz čl. 61. i 62.

Predlaže se usaglašavanje zakonskih odredaba sa Zakonom o prekršajima i drugim zakonima.

Uz član 63.

Predlaže se preciziranje bića krivičnog dela nedozvoljenog skladištenja robe. Prema predloženom rešenju, ko skladišti, odnosno smešta dobra ili dozvoli skladištenje, odnosno smeštanje dobara za koja ne poseduje propisanu dokumentaciju o poreklu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom. Za ovo krivično delo predlaže se da se odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izrekne i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina. Takođe, predlaže se da će se predmetna roba oduzeti.

Uz član 64.

Predlaže se da se poreskim prekršajima smatraju prekršaji odredaba sadržanih u poreskim zakonima (u daljem tekstu: opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika) i prekršaji odredaba sadržanih isključivo u ovom zakonu (u daljem tekstu: posebni poreski prekršaji).

Pored toga, predlaže se da se za utvrđivanje prekršajne odgovornosti u skladu sa ovim zakonom, odgovornim licem u pravnom licu smatra i odgovorno lice u državnom organu i organizaciji, organu i organizaciji teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, bez svojstva pravnog lica, a preduzetnikom i fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost.

Uz čl. 65, 66, 67. i 68.

Predlažu se opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika, i to za nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza, za prijavljivanje manjih iznosa poreza i davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi, za nedostavljanje dokumentacije uz poresku prijavu, evidencionih prijava i zahteva, obaveštenja, dokumenata i drugih podataka, kao i za postupanje suprotno pravilima poslovanja propisanih poreskim zakonom.

1. Za poreske prekršaje koji se odnose na nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza i novčane kazne za te prekršaje, uključujući i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu, predlažu se sledeća rešenja:

1.1. poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika;

1.2. poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, a obračuna ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20% do 75% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika;

1.3. poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji podnese poresku prijavu, ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika;

1.4. poreski obveznik – pravno lice koji ne podnese poresku prijavu, ali plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 do 500.000 dinara;

1.5. poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, ili po nalogu kontrole, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana;

1.6. za prekršaje iz tač. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. i 1.5 kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara;

1.7. poreski obveznik – pravno lice koji neblagovremeno podnese poresku prijavu i ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara;

1.8. poreski obveznik – pravno lice koji neblagovremeno podnese poresku prijavu, a plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara;

1.9. poreski obveznik – pravno lice koji blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara;

1.10. za prekršaj iz tačke 1.7. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara;

1.11. za prekršaj iz tač. 1.8. i 1.9. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara;

1.12. poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog rešenjem poreske uprave kazniće se novčanom kaznom iz tačke 1.1;

1.13. poreski obveznik – pravno lice koji po isteku propisanog roka izvrši uplatu poreza utvrđenog rešenjem poreske uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

1.14. za prekršaj iz tačke 1.13. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara.

1.15. poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% ukupnog prihoda ostvarenog za prethodnu poslovnu godinu, a ako u njoj ne navede potpune podatke novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara.

2. Za poreske prekršaje koji se odnose na prijavljivanje manjih iznosa poreza i davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi i novčane kazne za te prekršaje, uključujući i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu, predlažu se sledeća rešenja:

2.1. ako je iznos poreza utvrđen u poreskoj prijavi manji od iznosa koji je trebalo utvrditi u skladu sa zakonom, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike ova dva iznosa;

2.2. poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji u poreskoj prijavi da netačne podatke, što je za posledicu imalo ili moglo da ima utvrđivanje manjeg iznosa poreza, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen u skladu sa zakonom i iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen prema podacima iz poreske prijave;

2.3. za prekršaj iz tač. 2.1. i 2.2, kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 200.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 100.000 dinara;

2.4. za prekršaj iz tač. 2.1. i 2.2. kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara;

2.5. ako razlika iz tač. 2.1. i 2.2. iznosi do 5% iznosa koji je utvrđen ili je trebalo da bude utvrđen, poreski obveznik – pravno lice kazniće se novčanom kaznom u visini od 100.000 dinara, a poreski obveznik – preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 dinara.

3. Za poreske prekršaje koji se odnose na nedostavljanje dokumentacije uz poresku prijavu, evidencionih prijava i zahteva, obaveštenja, dokumenata i drugih podataka i novčane kazne za te prekršaje, uključujući i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu, predlažu se sledeća rešenja:

3.1. poreski obveznik – pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara ako Poreskoj upravi:

– uz poresku prijavu ne dostavi propisanu dokumentaciju, ili

– ne podnese evidencionu prijavu, odnosno zahtev za brisanje iz evidencije, ili

– ne dostavi obaveštenje, dokument ili druge podatke propisane poreskim zakonom;

3.2. za prekršaj iz tačke 3.1. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara;

3.3. poreski obveznik – pravno lice koji po isteku propisanog roka dostavi dokumenta, odnosno podatke iz tačke 3.1. kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara;

3.4. za prekršaj iz tačke 3.3. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara;

3.5. za prekršaj iz tačke 1.3. kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara, a za prekršaj iz tačke 3.3. člana novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

4. Za poreske prekršaje koji se odnose na postupanje suprotno pravilima poslovanja propisanih poreskim zakonom i novčane kazne za te prekršaje, uključujući i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu, predlažu se sledeća rešenja:

4.1. poreski obveznik – pravno lice koji ne vodi, odnosno ne čuva evidencije, odnosno poslovne knjige, ne vrši popis, odnosno plaćanja preko tekućeg računa, ne zaključi ugovor, odnosno ne dostavi dokumentaciju, podatke ili obaveštenja trećim licima, propisanim poreskim zakonom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.

4.2. za prekršaj iz tačke 4.1. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara;

4.3. izuzetno od tač. 4.1 i 4.2. poreski obveznik koji ne izvrši popis akciznog proizvoda u skladu sa poreskim zakonom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini trostruke vrednosti ukupnog prometa tog akciznog proizvoda koji je ostvario u prethodnih šest meseci;

4.4. poreski obveznik – pravno lice koji ne prijavi, ne objavi ili ne istakne maloprodajne cene u skladu sa poreskim zakonom, odnosno koji prodaje proizvode po cenama suprotno poreskom zakonu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.

4.5. poreski obveznik – pravno lice koji iskaže porez u računu suprotno poreskom zakonu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara.

4.6. za prekršaj iz tač. 4.4. i 4.5. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

4.7. za prekršaj iz tač. 4.1, 4.3, 4.4. i 4.5. kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara.

Uz čl. 69, 70, 71, 72. i 73.

Predlažu se određene izmene koje se odnose na posebne poreske prekršaje. S tim u vezi, najznačajnija predložena rešenja su:

1. povećanje iznosa novčanih kazni za:

1.1. prekršaje pravnih lica iz člana 179. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13 – u daljem tekstu: ZPPPA) maksimalni iznos novčane kazne sa 1.000.000 na 2.000.000 dinara;

1.2. prekršaje iz člana 179. stav 1. ZPPPA maksimalni iznos novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu sa 50.000 na 100.000 dinara;

1.3. prekršaje iz člana 179. stav 1. ZPPPA preduzetnika maksimalni iznos novčane kazne sa 400.000 na 500.000 dinara;

1.4. prekršaje pravnih lica iz člana 179. stav 4. ZPPPA maksimalni iznos novčane kazne sa 500.000 na 1.000.000 dinara;

1.5. prekršaje iz člana 179. stav 4. ZPPPA raspon novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu sa 5.000 do 30.000 dinara na 10.000 do 50.000 dinara;

1.6. prekršaje iz člana 179. stav 4. ZPPPA preduzetnika maksimalni iznos novčane kazne sa 200.000 na 250.000 dinara;

1.7. prekršaje pravnih lica iz člana 179. stav 7. ZPPPA maksimalni iznos novčane kazne sa 300.000 na 500.000 dinara;

1.8. prekršaje iz člana 179. stav 7. ZPPPA raspon novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu sa 5.000 do 10.000 dinara na 10.000 do 20.000 dinara;

1.9. prekršaje iz člana 179. stav 7. ZPPPA preduzetnika raspon novčane kazne sa 12.500 do 100.000 na 15.000 do 150.000 dinara;

1.10. prekršaje organa, organizacije ili drugog lica nadležnog za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza koji izdaje nadležni poreski organ maksimalni iznos novčane kazne sa 1.000.000 na 2.000.000 dinara;

1.11. prekršaje banke iz člana 179. st. 11. i 12. ZPPPA maksimalni iznos novčane kazne sa 1.000.000 na 2.000.000 dinara;

1.12. prekršaje fizičkog lica iz člana 180. stav 1. ZPPPA raspon novčane kazne sa 5.000 do 100.000 dinara na 15.000 do 150.000 dinara;

1.13. prekršaje iz člana 181 stav 1. ZPPPA za odgovorno lice minimalni iznos novčane kazne sa 5.000 na 10.000 dinara;

1.14. prekršaje preduzetnika – ovlašćenog menjača iz člana 181a stav 1. ZPPPA minimalni iznos novčane kazne sa 10.000 na 50.000 dinara;

1.15. prekršaje iz člana 181a stav 1. ZPPPA minimalni iznos novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu – ovlašćenom menjaču sa 5.000 na 15.000 dinara;

1.16. prekršaje iz člana 181b stav 1. ZPPPA minimalni iznos novčane kazne za odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije, odnosno u pravnom licu sa 5.000 na 15.000 dinara.

2. uvođenje prekršaja za:

2.1. organ, organizaciju ili drugo lice nadležnog za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ako izvrši brisanje lica bez dokaza o brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakona, za koji novčana kazna iznosi od 100.000 do 2.000.000 dinara;

2.2. Agenciju za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanjau periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, za koji novčana kazna iznosi od 100.000 do 2.000.000 dinara;

2.3. banku koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnodno uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za koji novčana kazna iznosi od 100.000 do 2.000.000 dinara;

2.4. poreskog obveznika – fizičko lice koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem Poreske uprave, za koji novčana kazna iznosi 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara;

2.5. odgovorno lice u organu koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, ako poreskoj upravi u predviđenom roku ne dostavi propisane podatke, za koji novčana kazna iznosi od 10.000 do 100.000 dinara;

2.6. odgovorno lice u Agenciji za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanjau periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, za koji novčana kazna iznosi od 10.000 do 100.000 dinara;

2.7. odgovorno lice u banci koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno o uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca, za koji novčana kazna iznosi od 10.000 do 100.000 dinara;

2.8. odgovorno lice u državnom organu i organizaciji, ako na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, ne dostavi podatke kojima raspolaže vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koji su od značaja za utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, odnosno koje za te podatke jedinici lokalne samouprave naplati taksu ili drugi trošak, za koji novčana kazna iznosi od 10.000 do 100.000 dinara;

3. Pored toga, predlaže se brisanje, kao i preciziranje pojedinih prekršajnih odredaba, iz razloga usaglašavanja sa predloženim izmenama.

Uz član 74.

Predlaže se preciziranje odredaba koje se odnose na aboliranje od prekršajne odgovornosti, kao i usaglašavanje sa Zakonom o prekršajima.

Uz član 75.

Predlaže se da kontrolu umanjenja neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru u skladu sa zakonom kojim se uređuje umanjenje neto prihoda u javnom sektoru, Poreska uprava vrši za prihode isplaćene do dana prestanka primene tog zakona.

Uz član 76.

Predlaže se da je organ koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, dužan da u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Poreskoj upravi dostavi propisane podatke, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona. Reč je o podacima koji se odnose na: jedinstveni matični broj građana, evidencioni broj za strance, ime, prezime, šifru opštine prebivališta, odnosno boravišta, adresu prebivališta, odnosno boravišta, mesto rođenja i status lica.

Uz član 77.

Predlaže se da do početka podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku u skladu sa dinamikom predloženom ovim zakonom, veliki poreski obveznici podnose poreske prijave u elektronskom obliku u skladu sa članom 38. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), a što znači da se dinamika predložena ovim zakonom ne primenjuje na podnošenje poreskih prijava od strane velikih poreskih obveznika.

Predlaže se da određene zakonske odredbe otpočnu da se primenjuju u skladu sa dinamikom podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku predloženom ovim zakonom. Reč je o odredbama koje se odnose na pravo Poreske uprave da, umesto poreskog obveznika, podnese poresku prijavu.

Takođe, predlaže se da, u slučaju kada poreski obveznik iz tehničkih razloga nije mogao da, saglasno članu 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), od 1. jula 2014. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, za određeni poreski oblik podnese poresku prijavu u elektronskom obliku, poresku prijavu podnosi neposredno ili putem pošte, a do odgovarajućih datuma koji su članom 15. stav 2. ovog zakona, određeni kao datumi od kojih se poreska prijava podnosi isključivo u elektronskom obliku.

Uz član 78.

Predlaže se da je za isplate prihoda izvršene u 2014. godini poreski obveznik, odnosno poreski platac dužan da Poreskoj upravi u elektronskom obliku podnese pojedinačnu poresku prijavu propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka i 93/12), najkasnije zaključno sa 31. januarom 2015. godine. Naime, imajući u vidu da je za isplate prihoda za porez po odbitku izvršene u januaru i februaru 2014. godine bio propisan dualni režim podnošenja poreskih prijava, potrebno je obezbeđivanje evidencija na nivou poreske godine, posebno za režim podnošenja poreskih prijava u skladu sa navedenom zakonskim odredbom, a posebno za režim podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku.

Uz član 79.

Predlaže se da po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga po kojima ne bude pravosnažno odlučeno do dana stupanja na snagu ovog zakona, nadležni organ odlučuje u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), osim odredaba o visini kamatne stope.

Predlaže se da poreski obveznici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga po odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), to pravo ostvaruju u skladu sa tim zakonom.

Uz član 80.

Predlaže se da po zahtevima za plaćanje poreza putem preknjižavanja po kojima ne bude pravosnažno odlučeno do dana stupanja na snagu ovog zakona, nadležni organ odlučuje u skladu sa ovim zakonom.

Uz član 81.

Predlaže se da prekršajni postupci započeti do dana početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RSˮ, broj 65/13), tj. do 1. marta 2014. godine, okončaju po odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13).

Uz član 82.

Predlaže se da se raspored uplaćenog iznosa po osnovu dospelih poreza i sporednih poreskih davanja zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, izvrši primenom odredbe člana 70. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13).

Uz član 83.

Predlaže se određivanje rokova za donošenje podzakonskih akata iz ovog zakona. S tim u vezi, predlaže se da se:

1. u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese:

1.1. akt kojim će se urediti postupak dostavljanja podataka od strane organa koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica Poreskoj upravi;

1.2. akt kojim će se urediti način i postupak ispravke u službenim evidencijama Poreske uprave u slučaju greške kod evidentiranja netačnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja;

1.3. akt kojim će se urediti način označavanja, sadržina i izgled oznake kojom se označavaju nepokretnosti u propisanim slučajevima;

2. u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donese:

2.1. akt kojim će se urediti način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja o otpočinjanju i prestanku kontrole poreskog obveznika, koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre;

2.2. akt kojim će se urediti vrste šifri plaćanja za koje se dostavljaju propisani podaci i način i postupak dostavljanja podataka od strane banke Poreskoj upravi;

2.3. akt kojim će se urediti način i postupak dostavljanja propisanih podataka od strane jedinice lokalne samouprave Poreskoj upravi;

3. do 1. decembra 2014. godine donese akt kojim će urediti način evidentiranja kamate u poreskom računovodstvu.

Uz član 84.

Predlaže se odložena primena odredbe člana 13. stav 1. ovog zakona (po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu akta kojim će se urediti vrste šifri plaćanja za koje se dostavljaju propisani podaci i način i postupak dostavljanja podataka od strane banke Poreskoj upravi) i odredbe člana 14. stav 11. ovog zakona (po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona).

Uz član 85.

Predlaže se da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe određene odredbe iz poreskih zakona, i to:

1) čl. 60. i 60a Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 , 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13);

2) čl. 41, 41a, 42, 43, 44. i 45. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13);

3) član 44. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 42/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US i 47/13);

4) čl. 112. i 113. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13);

5) čl. 166, 167. i 168. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13 i 57/14);

6) čl. 72, 72a, 72b, 73, 74. i 74a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 i 57/14);

7) član 28. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10 i 24/11);

8) član 12. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 135/04).

Uz član 86.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja u funkciji veće finansijske discipline, što će imati pozitivan uticaj na ostvarivanje sredstava iz kojih se finansiraju nadležnosti Republike, autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA

OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi se u što kraćem roku omogućila primena predloženih zakonskih rešenja, a sve u cilju obezbeđivanja prihoda u budžetu Republike Srbije, što predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Budući da se ovim zakonom uređuju poreski postupak i poreska administracija, kako bi se u procesnom smislu doprinelo ostvarivanju mera fiskalne politike koje se uređuju materijalnim poreskim propisima, obračun efekata na bazi izmena i dopuna ovog zakona nije moguće precizno iskazati u apsolutnom iznosu, zbog čega on nije dat u ovim iznosima saglasno odredbi člana 40. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 30/13).

Tri su ključna očekivana efekta predloženih promena.

1) Smanjenje administrativnih troškova:

– razvoj elektronskih usluga koje Poreska uprava pruža obveznicima bitno smanjuje administrativne troškove, kao i potrebno vreme koje zahteva izvršavanje njihovih poreskih obaveza;

– objedinjavanje i grupisanje svih poreskih prekršaja u ZPPPA, kao i uvođenje instituta prekršajnog naloga olakšava primenu prekršajne politike koja je u nadležnosti sudova, a u slučaju blažih poreskih prekršaja smanjuje i troškove vođenja prekršajnog postupka, kako za sudove, tako i za obveznike;

2) Unapređenje efikasnosti kontrole i naplate:

– informatička modernizacija rada Poreske uprave smanjuje obim i vreme potrebno za čisto administrativne radnje i povećava njene kapacitete usmerene u osnovne funkcije: pomoć poreskim obveznicima pri izvršavanju njihovih obaveza, kontrolu i naplatu,

– razvoj informatičkog sistema obezbeđuje obimne, lako pretražive i za analizu rizika pogodne baze podataka o svim obeležjima poreskih obveznika, što omogućava dobro planiranje kontrola a time i povećava verovatnoću otkrivanja netačnog prikazivanja poreskih obaveza, kao i automatsko praćenje blagovremenosti plaćanja poreza a time i brzu i doslednu naplatu dospelog poreza.

3) Jačanje pravne sigurnosti:

– uspostavljanje jasnih pravila dostavljanja poreskih akata i preciziranje pojmova i postupaka osiguravaju jednoobraznost u postupanju Poreske uprave čime unapređuju uslove poslovanja obveznicima obezbeđujući izvesnost posledica određene poresko-pravne situacije,

– usaglašavanje ZPPPA sa odredbama drugih zakona otklanja neizvesnost koja se javlja kao posledica sukoba nadležnosti ili neusaglašenosti u ukupnom pravnom okviru za poslovanje.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Predložena rešenja imaju uticaj na sve učesnike u poresko-pravnom postupku, dakle kako na same poreske obveznike i Poresku upravu, tako i na ostale subjekte koji su obavezni da učine neku radnju u ovom postupku (sudovi, drugi državni organi i organizacije, banke kao nosioci platnog prometa).

Imajući u vidu očekivane efekte predloženih izmena, ukupan uticaj na sve učesnike koji poštuju poreske propise biće pozitivan: smanjuju im se administrativni troškovi, povećava efikasnost rada i povećava pravna sigurnost.

Kad je reč o obveznicima koji krše poreske propise, bilo potpuno izbegavajući plaćanje poreza, bilo netačnim iskazivanjem svojih poreskih obaveza, predložena pravila imaju za cilj da ih obeshrabre u takvom ponašanju, kako povećanjem verovatnoće njegovog otkrivanja, tako i njegovim finansijskim posledicama. Očekivani ukupni društveni rezultati su i u ovom domenu pozitivni, jer se sužava mogućnost nelojalne konkurencije smanjivanjem troškova poslovanja neplaćanjem poreza kojoj poslovni subjekti koji zakonito posluju ne mogu da odgovore i tako trpe štetu.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Predložene izmene neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi, naprotiv smanjiće im administrativne troškove poštovanja poreskih propisa.

3.Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Predložene izmene opravdane su jer smanjuju administrativne troškove primene i poštovanja poreskih propisa, kao i njihove kontrole.

4. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Predložene izmene i dopune Zakona nemaju neposredni uticaj na stvaranje novih privrednih subjekata, ali sužavanjem prostora za nelojalnu konkurenciju poboljšavaju uslove za zdravu tržišnu konkurenciju.

5. Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne.

6. Koje mere će se tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, njihovim objavljivanjem na zvaničnoj internet strani, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

VIII. ODREDBE ZAKONA

KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2.

Ovaj zakon primenjuje se na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (u daljem tekstu: porez).

Ovaj zakon primenjuje se i na novčane kazne, kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza, troškove postupka prinudne naplate poreza i troškove prvostepenog poreskog prekršajnog postupka za koji je nadležna Poreska uprava (u daljem tekstu: sporedna poreska davanja).

OVAJ ZAKON PRIMENJUJE SE I NA KAMATE PO OSNOVU DOSPELOG, A NEPLAĆENOG POREZA I TROŠKOVE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE POREZA (U DALJEM TEKSTU: SPOREDNA PORESKA DAVANJA).

Član 2a

Ovaj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama.

Kod utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda i sporednih poreskih davanja iz stava 1. ovog člana, pokretanja, vođenja i izricanja kazni u prvostepenom prekršajnom postupku u vezi sa javnim prihodima iz stava 1. ovog člana, IZDAVANJA PREKRŠAJNOG NALOGA, kao i kod podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje NADLEŽNOM PREKRŠAJNOM SUDU, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima prava i obaveze koje po ovom zakonu ima Poreska uprava, osim prava i obaveza koje se odnose na:

1) identifikaciju i registraciju poreskih obveznika;

2) procenu poreske osnovice metodom parifikacije i metodom unakrsne procene;

3) otkrivanje poreskih krivičnih dela;

4) odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje donesu organizacione jedinice Poreske uprave, odnosno protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donesu jedinice lokalnih samouprava u poreskom postupku za izvorne javne prihode iz stava 1. ovog člana;

4a) (brisana);

5) (brisana);

6) ostala prava i obaveze Poreske uprave sadržane u odredbama člana 160. tač. 1a), 7b), 9), 11b), 12) i 13a)-13d), čl. 161, 164. i 167-171. ovog zakona.

Član 7.

Službenom tajnom u poreskom postupku (u daljem tekstu: službena tajna), u smislu ovog zakona, smatraju se i čuvaju kao službena tajna:

1) svaki dokument, informacija, podatak ili druga činjenica o poreskom obvezniku do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, poreskoprekršajnom PREKRŠAJNOM, PREDISTRAŽNOM ili sudskom postupku;

2) podaci o tehničkim pronalascima ili patentima, kao i svi drugi podaci o tehnološkim postupcima koje primenjuje poreski obveznik, do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, poreskoprekršajnom PREKRŠAJNOM, PREDISTRAŽNOM ili sudskom postupku.

Povreda službene tajne ugrožava interes poreskih obveznika i javni interes Republike, koji pretežu nad interesom za pristup informacijama od javnog značaja koje predstavljaju službenu tajnu, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene ovim zakonom.

Službenu tajnu dužna su da čuvaju sva službena lica i druga lica koja učestvuju u poreskom, poreskoprekršajnom PREKRŠAJNOM, PREDISTRAŽNOM i sudskom postupku.

Obaveza čuvanja službene tajne odnosi se i na lica iz stava 1. ovog člana kada im prestane radni odnos, odnosno svojstvo u kojem su došli do saznanja o dokumentima, činjenicama, odnosno podacima iz stava 1. ovog člana.

Obaveza čuvanja službene tajne je povređena ako se dokumenti, činjenice, odnosno podaci iz stava 1. ovog člana neovlašćeno koriste ili objave.

Obaveza čuvanja službene tajne nije povređena:

1) radnjom sa kojom se poreski obveznik pismeno saglasi;

2) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak ne mogu povezati sa određenim poreskim obveznikom;

3) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak iznose tokom poreskog, poreskoprekršajnog PREKRŠAJNOG, PREDISTRAŽNOG ili sudskog postupka;

4) ako se radi o poreskom identifikacionom broju (u daljem tekstu: PIB) poreskog obveznika;

5) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak koriste od strane nadležnog organa u postupku otkrivanja krivičnih dela ili prekršaja;

6) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak, u skladu sa odredbama člana 157. ovog zakona, dostavljaju ovlašćenom licu poreskog organa strane države u postupku razmene informacija i pružanja pravne pomoći;

7) ako se poreskom jemcu omogući uvid u podatke o poreskom obvezniku, bitne za regulisanje obaveza koje proističu iz njegovog odnosa prema poreskom obvezniku;

8) ako su određeni dokument, činjenica, odnosno podatak u vezi sa postojanjem poreskog duga.

Poreska uprava mora kvartalno, sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, da na internet strani Poreske uprave objavi obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika, čime obaveza čuvanja službene tajne nije povređena.

PORESKA UPRAVA KVARTALNO, SA PRESEKOM STANJA NA POSLEDNJI DAN U POSLEDNJEM MESECU KVARTALA, OBJAVLJUJE NA SVOJOJ INTERNET STRANI NAZIV, ODNOSNO IME I PREZIME, PIB I IZNOS PORESKOG DUGA PORESKIH DUŽNIKA, I TO PRAVNIH LICA SA PORESKIM DUGOM U IZNOSU OD 20.000.000 DINARA I VIŠEM I PREDUZETNIKA SA PORESKIM DUGOM U IZNOSU OD 5.000.000 DINARA I VIŠEM, ČIME OBAVEZA ČUVANJA SLUŽBENE TAJNE NIJE POVREĐENA.

Član 10.

Poreskopravni odnos je odnos javnog prava koji obuhvata prava i obaveze u poreskom postupku Poreske uprave s jedne i fizičkog, odnosno pravnog lica, s druge strane, kojim se uređuje:

1) obaveza plaćanja poreza, obaveza obezbeđenja poreske obaveze i obaveza plaćanja sporednih poreskih davanja od strane fizičkog, odnosno pravnog lica i pravo Poreske uprave da zahteva ispunjenje ovih obaveza;

2) obaveza fizičkog, odnosno pravnog lica da, u skladu sa zakonom, utvrdi porez, odnosno, po odbitku, naplati porez u ime poreskog obveznika, vodi propisano računovodstvo, podnosi poreske prijave, dostavlja Poreskoj upravi traženu dokumentaciju i podatke, ne obavlja plaćanja na način drukčiji od propisanog, dozvoli pregled svog poslovanja službenom licu Poreske uprave i druge zakonom utvrđene obaveze činjenja, nečinjenja ili trpljenja, u cilju blagovremenog i pravilnog plaćanja poreza, kao i pravo Poreske uprave da zahteva ispunjenje ovih obaveza.

U poreskopravnom odnosu iz stava 1. ovog člana, fizičko, odnosno pravno lice ima pravo:

1) na povraćaj više ili pogrešno naplaćenog PLAĆENOG poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno;

2) na poresku refakciju, odnosno na refundaciju poreza u skladu sa poreskim zakonom;

3) da koristi poreski kredit u odnosu na poresku obavezu, odnosno obavezu po osnovu sporednih poreskih davanja;

4) da koristi više ili pogrešno uplaćeni PLAĆENI porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja.

Ako se lice iz stava 2. ovog člana opredeli za povraćaj više ili pogrešno naplaćenog PLAĆENOG poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i za refakciju, odnosno refundaciju poreza, odnosno za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, Poreska uprava ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako poreskim zakonom nije drukčije uređeno.

Poreski kredit je iznos za koji se umanjuje poreska obaveza.

Druga prava fizičkog, odnosno pravnog lica i obaveze Poreske uprave iz poreskopravnog odnosa uređeni su ovim zakonom.

AKO PORESKI OBVEZNIK PREDAJE DOKUMENT NA JEZIKU I PISMU KOJI KOD PORESKOG ORGANA NISU U SLUŽBENOJ UPOTREBI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA I PISAMA, PORESKI ORGAN ĆE ODREDITI ROK U KOJEM ĆE PORESKI OBVEZNIK DOSTAVITI OVERENI PREVOD NA SRPSKI JEZIK.

AKO PORESKI OBVEZNIK U OSTAVLJENOM ROKU NE DOSTAVI OVERENI PREVOD IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, SMATRA SE DA DOKUMENT NIJE NI PODNET.

Član 11.

Poreska uprava u okviru poslova državne uprave, vodi prvostepeni i drugostepeni poreski postupak, jedinstveni registar poreskih obveznika i poresko računovodstvo, procenjuje tržišnu vrednost nepokretnosti u skladu sa zakonom, kontroliše da li je neto prihod zaposlenih u javnom sektoru umanjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje umanjenje neto prihoda u javnom sektoru, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko utvrdi da nije izvršeno umanjenje neto prihoda, odnosno da nije plaćena razlika za uplatu neto prihoda, otkriva poreska krivična dela i prekršaje i njihove izvršioce, pokreće, vodi i izriče kazne u prvostepenom prekršajnom postupku za javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, a koji nisu u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda, pokreće, vodi i izriče kazne za prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i za prekršaje iz oblasti igara na sreću (u daljem tekstu: poreski prekršajni postupak), podnosi zahteve za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, koji su u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.

PORESKA UPRAVA, U OKVIRU POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE, VODI PRVOSTEPENI I DRUGOSTEPENI PORESKI POSTUPAK, JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA I PORESKO RAČUNOVODSTVO, PROCENJUJE TRŽIŠNU VREDNOST NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM, OTKRIVA PORESKA KRIVIČNA DELA I PREKRŠAJE I NJIHOVE IZVRŠIOCE, NADLEŽNOM PREKRŠAJNOM SUDU PODNOSI ZAHTEVE ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA PORESKE PREKRŠAJE, PREKRŠAJE PROPISANE ZAKONOM KOJI UREĐUJE FISKALNE KASE, PREKRŠAJE IZ OBLASTI MENJAČKOG POSLOVANJA I DRUGIH POSLOVA SHODNO ZAKONU KOJIM JE UREĐENO DEVIZNO POSLOVANJE, KAO I PREKRŠAJE IZ OBLASTI IGARA NA SREĆU, IZDAJE PREKRŠAJNE NALOGE ZA OVE PREKRŠAJE I OBAVLJA DRUGE POSLOVE ODREĐENE OVIM ZAKONOM.

Poreska uprava samostalno izvršava poslove iz stava 1. ovog člana na celokupnoj teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i organizuje se tako da obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju poreskih propisa.

U cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, obavezujući su za postupanje Poreske uprave.

Akti iz stava 3. ovog člana objavljuju se na internet stranama ministarstva nadležnog za poslove finansija i Poreske uprave.

Član 18.

Obaveza plaćanja poreza iz člana 10. stav 1. tačka 1) ovog zakona (u daljem tekstu: poreska obaveza) predstavlja dužnost poreskog obveznika da plati utvrđeni porez, pod uslovima propisanim ovim zakonom ili drugim poreskim zakonom.

Poreski obveznik odgovara za ispunjenje poreske obaveze od momenta kada su nastale činjenice za koje je poreskim zakonom propisano da stvaraju poresku obavezu.

Odredbe o poreskoj obavezi primenjuju se i na obavezu plaćanja sporednih poreskih davanja, osim ako je ovim zakonom drukčije propisano.

IZNOS UTVRĐENOG POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRA SE DUGOVANIM POREZOM.

Član 19.

Ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Poresku obavezu ispunjava neposredno poreski obveznik, osim u slučaju kada je ovim zakonom ili drugim poreskim zakonom propisano da je drugo lice odgovorno za ispunjenje poreske obaveze poreskog obveznika.

PORESKU OBAVEZU:

1) ISPUNJAVA PORESKI OBVEZNIK NEPOSREDNO;

2) ISPUNJAVA DRUGO LICE, KADA JE OVIM ZAKONOM ILI DRUGIM PORESKIM ZAKONOM PROPISANO DA JE ODGOVORNO ZA ISPUNJENJE PORESKE OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA;

3) MOŽE DA ISPUNI DRUGO LICE KOJE PREMA PORESKOM ZAKONU NIJE ODGOVORNO ZA ISPUNJENJE PORESKE OBAVEZE.

Poreski obveznici – pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja obavljaju delatnost, čiji su računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate kod organizacije nadležne za prinudnu naplatu, mogu međusobne novčane obaveze izmirivati i ugovaranjem promene poverioca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), isključivo radi ispunjenja obaveza po osnovu javnih prihoda na koje se primenjuje ovaj zakon.

Član 23.

Poreska obaveza prestaje:

1) naplatom poreza;

2) zastarelošću poreza;

3) otpisom poreza;

4) na drugi zakonom propisani način.

Neplaćena poreska obaveza, poreskog obveznika – pravnog lica nad kojim je pravosnažnim rešenjem zaključen stečajni postupak bankrotstvom, otpisuje se PRESTAJE, osim ako je radi njene naplate upisano založno pravo u javnim knjigama ili registrima, odnosno ako je, pored poreskog obveznika, drugo lice odgovorno za njeno ispunjenje.

Član 26.

U cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB.

Ne može se dodeliti PIB pravnom licu čiji osnivač – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ima dospele a neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti.

NE MOŽE SE DODELITI PIB:

1) PRAVNOM LICU ČIJI OSNIVAČ – PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI FIZIČKO LICE IMA DOSPELE A NEIZMERENE OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA NASTALE U VEZI SA OBAVLJANJEM DELATNOSTI;

2) PRAVNOM LICU ČIJI JE OSNIVAČ FIZIČKO LICE KOJE JE ISTOVREMENO OSNIVAČ I DRUGOG PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI IMA NEIZMIRENIH OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U VEZI SA OBAVLJANJEM DELATNOSTI;

3) PRAVNOM LICU NASTALOM STATUSNOM PROMENOM IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE, ODNOSNO MEŠOVITOG IZDVAJANJA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PRIVREDNA DRUŠTVA, AKO PRAVNO LICE KOJE JE PREDMET PODELE IMA NEIZMERENE OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA;

4) PREDUZETNIKU KOJI IMA DOSPELE, A NEIZMIRENE OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA, NASTALE U VEZI SA OBAVLJANJEM DELATNOSTI.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Poreska uprava dodeliće PIB ako su dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda do 100.000 dinara i ukoliko ove obaveze budu izmirene u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za dodelu PIB, odnosno u tom roku bude pružena neopoziva bankarska garancija ili menica avalirana od strane poslovne banke.

Pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je nadležna Agencija za privredne registre, PIB se dodeljuje preko te Agencije, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Za subjekte iz stava 4. ovog člana registraciona prijava za dodelu PIB podnosi se preko Agencije za privredne registre, u okviru registracione prijave osnivanja.

Prilikom odlučivanja po zahtevu za dodelu PIB iz stava 4. ovog člana neće se utvrđivati postojanje smetnji za dodelu PIB iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko Poreska uprava u roku iz stava 4. ovog člana, na osnovu podataka iz svoje evidencije i evidencije drugih nadležnih organa utvrdi da prijava sadrži podatke koji nisu verodostojni ili su protiv osnivača subjekta iz tog stava izrečene zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane vršenja delatnosti u prekršajnom ili krivičnom postupku, doneće u tom roku rešenje o odbijanju zahteva za dodelu PIB.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole utvrdi da su u vreme dodele PIB postojale smetnje za dodelu PIB iz st. 2. i 7. ovog člana, Poreska uprava će rešenjem privremeno oduzeti dodeljeni PIB – do otklanjanja tih smetnji, A PRIMERAK REŠENJA DOSTAVIĆE BANCI I ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA PRINUDNU NAPLATU IZ NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU OBVEZNIKA.

Ministar, u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, bliže će urediti sadržinu registracione prijave iz stava 5. ovog člana, kao i rok, način i postupak odlučivanja po zahtevu za dodelu PIB subjektima iz stava 4. ovog člana.

U svemu ostalom što nije uređeno odredbama ovog člana u pogledu dodele i oduzimanja PIB subjektima iz stava 4. ovog člana, primenjivaće se odredbe ovog zakona kojim je uređena dodela i oduzimanje PIB ostalim subjektima.

PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka statusa poreskog obveznika POSTOJANJA, ODNOSNO SMRTI TOG LICA.

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

1) akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

2) akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;

3) dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;

4) nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;

5) akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. ovog zakona.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze iz člana 25. tač. 1) i 3) ovog zakona, a primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika.

U slučaju iz stava 13. ovog člana, KAO I U DRUGIM SLUČAJEVIMA ODUZIMANJA PIB, banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

PRI OSNIVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U POSTUPKU STATUSNE PROMENE KOD KOJE PRIVREDNI SUBJEKT NASTAVLJA DA POSTOJI, PRIMENJUJU SE ODREDBE ST. 2. I 3. OVOG ČLANA.

PIB su dužni da koriste i organi i organizacije koji, u skladu sa propisom, vode evidenciju o pravnim i fizičkim licima i na osnovu te evidencije izdaju javne isprave.

Ministar je ovlašćen da propiše i druge akte od značaja za poreski postupak u koje se unosi PIB.

Po žalbama protiv rešenja o odbijanju zahteva za dodelu PIB, odnosno o oduzimanju dodeljenog PIB, odlučuje ministar na predlog komisije koju obrazuje za tu svrhu.

Član 27.

Registracija poreskih obveznika vrši se kod Poreske uprave.

PIB su dužni da imaju:

1) rezidentno pravno lice;

2) državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, bez svojstva pravnog lica;

3) rezidentni preduzetnik;

4) rezidentno fizičko lice (osim rezidentnog preduzetnika) koje ostvaruje prihode ili poseduje imovinu koji podležu oporezivanju;

5) stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica;

6) nerezidentno pravno lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. ovog zakona;

7) nerezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. ovog zakona.

Pod stalnom poslovnom jedinicom nerezidentnog pravnog lica iz stava 2. tačka 5) ovog člana, smatra se stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica definisana odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica.

Na stalnu poslovnu jedinicu iz stava 3. ovog člana primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na pravna lica, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i sadržaj i oblik prijave za registraciju i dokaza o izvršenoj registraciji uređuju se aktom ministra.

Član 28.

Rezidentno pravno lice za čiju registraciju, odnosno upis u registar, nije nadležna Agencija za privredne registre i organ ili organizacija iz člana 27. stav 2. tačka 2) ovog zakona podnose prijavu za registraciju Poreskoj upravi prema mestu sedišta.

Stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica podnosi prijavu za registraciju Poreskoj upravi prema mestu sedišta te stalne poslovne jedinice.

Rezidentni preduzetnik za čiju registraciju nije nadležna Agencija za privredne registre, podnosi prijavu za registraciju Poreskoj upravi nadležnoj prema sedištu radnje.

Nerezidentno pravno lice i nerezidentno fizičko lice iz člana 27. stav 2. tač. 6) i 7) ovog zakona podnose prijavu za registraciju sedištu Poreske uprave.

Pravna lica koja su svrstana u velike poreske obveznike (u daljem tekstu: veliki poreski obveznici), vode se u registru organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za velike poreske obveznike.

Kriterijume za određivanje velikih poreskih obveznika, na osnovu kojih Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika, kao i vrste poreza za koje organizaciona jedinica iz stava 5. ovog člana izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave, na predlog direktora Poreske uprave, propisuje ministar.

Pravno lice, stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica i preduzetnik, podnose prijavu za registraciju u roku od pet dana od dana upisa u sudski ili drugi registar.

Fizičko lice podnosi prijavu za registraciju u roku od pet dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine, koji podležu oporezivanju.

Po izvršenoj registraciji, Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku dokaz o izvršenoj registraciji.

Ako poreski obveznik ne podnese prijavu za registraciju, Poreska uprava će po službenoj dužnosti dodeliti PIB, na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti.

Član 29.

Agencija za privredne registre dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata (osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene oblika organizovanja tog subjekta, podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa stečajnim postupkom i drugi podaci određeni zakonom), kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrše promene osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, ili kojim se vrši bilo koja druga promena od značaja za utvrđivanje poreza.

Sud, organ lokalne samouprave, advokatska komora, profesionalna udruženja, kao i drugi organ ili organizacija nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju određenu delatnost dužni su da, u roku od pet dana od dana izvršenog upisa, Poreskoj upravi dostave obaveštenje o upisu, poništavanju upisa i brisanju iz registra, kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrši promena od značaja za utvrđivanje poreza.

Organ koji vodi evidencije o mestu prebivališta, rođenju ili smrti fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana prijave ili odjave prebivališta, rođenja ili smrti, odnosno proglašenja nestalog lica za umrlo, obavesti Poresku upravu o podacima od značaja za utvrđivanje poreza.

Obaveštenja iz st. 1. do 3. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku ili omogućavanjem direktnog pristupa bazi podataka.

Postupak, sadržaj i način dostavljanja obaveštenja iz st. 1-3. ovog člana bliže uređuje ministar.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

U pogledu zaštite podataka o ličnosti Poreska uprava dužna je da postupa na isti način kao i organ koji joj je te podatke dostavio.

ORGAN KOJI VODI EVIDENCIJE O MESTU PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA FIZIČKOG LICA, DUŽAN JE DA U ROKU OD PET DANA OD DANA PRIJAVE ILI ODJAVE PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA DOSTAVI PODATKE PORESKOJ UPRAVI O: JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA, EVIDENCIONOM BROJU ZA STRANCE, IMENU, PREZIMENU, ŠIFRI OPŠTINE PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA, ADRESI PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA, MESTU ROĐENJA I STATUSU LICA.

ORGAN KOJI VODI EVIDENCIJE O ROĐENJU ILI SMRTI FIZIČKOG LICA, DUŽAN JE DA U ROKU OD PET DANA OD DANA EVIDENCIJE ROĐENJA ILI SMRTI, ODNOSNO PROGLAŠENJA NESTALOG LICA ZA UMRLO, O TOME DOSTAVI PODATKE PORESKOJ UPRAVI.

PODACI IZ ST. 1-4. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU.

POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA SPORAZUMNO ĆE BLIŽE UREDITI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA I MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE.

ORGAN, ORGANIZACIJA ILI DRUGO LICE NADLEŽNO ZA UPIS U PROPISANI REGISTAR LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST NE MOŽE BRISATI LICE IZ PROPISANOG REGISTRA BEZ DOKAZA O PRESTANKU PORESKIH OBAVEZA, ODNOSNO BRISANJU IZ EVIDENCIJE PROPISANE PORESKIM ZAKONOM KOJI IZDAJE NADLEŽNI PORESKI ORGAN, NE STARIJEG OD PET DANA U MOMENTU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA BRISANJE IZ PROPISANOG REGISTRA.

IZUZETNO OD STAVA 7. OVOG ČLANA, ORGAN, ORGANIZACIJA ILI DRUGO LICE NADLEŽNO ZA UPIS U PROPISANI REGISTAR LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST, MOŽE BRISATI PORESKOG OBVEZNIKA – PREDUZETNIKA IZ PROPISANOG REGISTRA BEZ DOKAZA O PRESTANKU PORESKIH OBAVEZA.

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE NE MOŽE IZVRŠITI BRISANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ PROPISANOG REGISTRA, REGISTROVATI STATUSNE PROMENE I VRŠITI PROMENE PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA OSNIVAČA, ODNOSNO ČLANA, NAZIV, SEDIŠTE, ULOG I OBLIK ORGANIZOVANJA U PERIODU OD DOBIJANJA OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE DA ĆE SE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA VRŠITI PORESKA KONTROLA DO DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE PORESKA KONTROLA ZAVRŠENA.

AKT KOJIM SE UREĐUJU NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA I SADRŽINA OBAVEŠTENJA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA DONOSI MINISTAR, NA PREDLOG DIREKTORA PORESKE UPRAVE.

U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI PORESKA UPRAVA DUŽNA JE DA POSTUPA NA ISTI NAČIN KAO I ORGAN KOJI JOJ JE TE PODATKE DOSTAVIO, ODNOSNO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

ČLAN 30B

BANKA JE DUŽNA DA PORESKOJ UPRAVI DOSTAVI U ELEKTRONSKOM OBLIKU PODATKE O:

IZVRŠENIM PLATNIM NALOZIMA ZA ISPLATU, ODNOSNO NALOZIMA ZA PRENOS PO ISPLATIOCIMA PRIHODA I ŠIFRAMA PLAĆANJA DO 5-OG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC;

UPLAĆENIM NOVČANIM SREDSTVIMA NA DEVIZNE RAČUNE FIZIČKIH LICA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA UPLATE;

O UPLATAMA NA RAČUN OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA PO OSNOVU PRIHODA OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI U KALENDARSKOM MESECU, U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA.

VRSTE ŠIFRI PLAĆANJA ZA KOJE SE DOSTAVLJAJU PODACI IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA I NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR.

U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI PORESKA UPRAVA DUŽNA JE DA POSTUPA NA ISTI NAČIN KAO I ORGAN KOJI JOJ JE TE PODATKE DOSTAVIO, ODNOSNO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

Član 36.

Poreski akti u pisanom obliku dostavljaju se poštom ili lično.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši lično, poreski akt smatra se dostavljenim danom prijema poreskog akta od strane poreskog obveznika ili ovlašćenog lica što se potvrđuje njegovim potpisom.

Ako se dostavljanje poreskih akata vrši preko pošte poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti na dostavljanje.

Odredbe st. 1-3. ovog člana, shodno se primenjuju i na dostavljanje drugim učesnicima u poreskom postupku.

PORESKI AKT DOSTAVLJA SE PORESKOM OBVEZNIKU SLANJEM PREPORUČENE POŠILJKE, OBIČNE POŠILJKE ILI PREKO SLUŽBENOG LICA PORESKOG ORGANA.

PORESKI AKT SMATRA SE DOSTAVLJENIM PORESKOM OBVEZNIKU KADA SE URUČI PORESKOM OBVEZNIKU, NJEGOVOM ZAKONSKOM ZASTUPNIKU, NJEGOVOM PUNOMOĆNIKU, NJEGOVOM PORESKOM PUNOMOĆNIKU ILI NJEGOVOM ZASTUPNIKU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.

AKO SE DOSTAVLJANJE PORESKOG AKTA VRŠI SLANJEM PREPORUČENE POŠILJKE, PORESKI AKT SMATRA SE DOSTAVLJENIM DANOM URUČENJA, A AKO URUČENJE NIJE BILO MOGUĆE, PORESKI AKT SMATRA SE DOSTAVLJENIM 15-OG DANA OD DANA PREDAJE PORESKOG AKTA POŠTI.

AKO SE DOSTAVLJANJE PORESKOG AKTA VRŠI SLANJEM OBIČNE POŠILJKE, PORESKI AKT SMATRA SE DOSTAVLJENIM PO ISTEKU ROKA OD 15 DANA OD DANA PREDAJE PORESKOG AKTA POŠTI.

DOSTAVLJANJE PORESKOG AKTA PORESKOM OBVEZNIKU – PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU VRŠI SE NA ADRESU NJEGOVOG SEDIŠTA UPISANU U PROPISANOM REGISTRU, ODNOSNO NA POSEBNU ADRESU ZA PRIJEM POŠTE KOJA JE REGISTROVANA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE.

DOSTAVLJANJE PORESKOG AKTA PORESKOM OBVEZNIKU – FIZIČKOM LICU VRŠI SE NA ADRESU NJEGOVOG PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA.

AKO JE PORESKI OBVEZNIK PRAVNO LICE, PORESKI AKT SMATRA SE DOSTAVLJENIM I KADA SE URUČI LICU ZAPOSLENOM KOD PRAVNOG LICA.

AKO JE PORESKI OBVEZNIK FIZIČKO LICE, UKLJUČUJUĆI I PREDUZETNIKA, PORESKI AKT SMATRA SE DOSTAVLJENIM I KADA SE URUČI PUNOLETNOM ČLANU NJEGOVOG DOMAĆINSTVA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, ODNOSNO LICU ZAPOSLENOM KOD PREDUZETNIKA.

DOSTAVLJANJE SE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA UREDNIM I KADA LICA IZ ST. 7. I 8. OVOG ČLANA ODBIJU DA PRIME PORESKI AKT ILI ODBIJU DA POTPIŠU PRIJEM PORESKOG AKTA, AKO LICE KOJE VRŠI DOSTAVLJANJE O TOME SAČINI SLUŽBENU BELEŠKU.

U SLUČAJU KADA SE PORESKI AKT SMATRA DOSTAVLJENIM 15-OG DANA OD DANA PREDAJE PORESKOG AKTA POŠTI U SMISLU STAVA 3. OVOG ČLANA, ODNOSNO KADA SE DOSTAVLJANJE VRŠI U SKLADU SA STAVOM 4. OVOG ČLANA, PORESKA UPRAVA DO 5-OG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANI PIB PORESKOG OBVEZNIKA KOME JE DOSTAVLJANJE IZVRŠENO, KAO I BROJ PORESKOG AKTA ČIJE JE DOSTAVLJANJE IZVRŠENO.

PORESKI AKT MOŽE SE DOSTAVITI I ELEKTRONSKOM POŠTOM AKO SE PORESKI OBVEZNIK SAGLASI SA TIM NAČINOM DOSTAVLJANJA.

ODREDBE OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENJUJU I NA DOSTAVLJANJE PORESKOG AKTA DRUGOM UČESNIKU U PORESKOM POSTUPKU.

PORESKA UPRAVA ODREĐUJE NAČIN DOSTAVLJANJA AKATA IZ ST. 1. DO 10. OVOG ČLANA.

Član 38.

Poreska prijava predstavlja izveštaj poreskog obveznika Poreskoj upravi o ostvarenim prihodima, izvršenim rashodima, dobiti, imovini, prometu dobara i usluga i drugim transakcijama od značaja za utvrđivanje poreza.

Poreska prijava podnosi se na obrascu, koji propisuje ministar, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi.

Poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po

službenoj dužnosti dužan je da potpiše poresku prijavu, osim ako je drukčije uređeno poreskim propisom.

Ako je poresku prijavu, odnosno neki njen deo pripremio poreski savetnik, i on je obavezan da potpiše poresku prijavu, uz unošenje svog PIB-a.

Poreska prijava se podnosiu roku propisanom poreskim zakonomPoreskoj upravi u mestu u kojem je podneta prijava za registraciju, osim ako je poreskim zakonom drukčije uređeno.

PORESKA PRIJAVA PODNOSI SE PORESKOJ UPRAVI U ROKU OD 15 DANA OD DANA NASTANKA PORESKE OBAVEZE, OSIM AKO NIJE DRUKČIJE PROPISANO OVIM ILI DRUGIM PORESKIM ZAKONOM.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, veliki poreski obveznici podnose poresku prijavu organizacionoj jedinici Poreske uprave iz člana 28. stav 5. ovog zakona, za sve vrste poreza za koje ta organizaciona jedinica izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave.

Poreska prijava podnosi se neposredno ili putem pošte, a može se poslati i u elektronskom obliku, na način koji propiše ministar.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, od 1. marta 2008. godine veliki poreski obveznici su dužni da poresku prijavu, osim izmenjene poreske prijave, podnose isključivo u elektronskom obliku, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Od 1. jula 2014. godine poresku prijavu, osim izmenjene poreske prijave, dužni su da podnose isključivo u elektronskom obliku i poreski obveznici – pravna lica koja nisu svrstana u velike poreske obveznike i preduzetnici, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

PORESKA PRIJAVA PODNOSI SE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU ZA POREZE KOJI SE PLAĆAJU PO ODBITKU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (U DALJEM TEKSTU: POREZ PO ODBITKU), ZA POREZ NA DODATU VREDNOST, KAO I ZA:

1) POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – OD 1. OKTOBRA 2014. GODINE;

2) AKCIZE I ZA POREZ NA PRIHOD OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE – OD 1. JANUARA 2015. GODINE;

3) GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – OD 1. APRILA 2015. GODINE;

4) SVE OSTALE PORESKE OBLIKE – OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE.

DO DANA PRELASKA NA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA STAVOM 7. OVOG ČLANA, PORESKA PRIJAVA SE MOŽE PODNETI NEPOSREDNO ILI PUTEM POŠTE.

PORESKU PRIJAVU PODNOSI PORESKA UPRAVA UMESTO PORESKOG OBVEZNIKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, ODNOSNO U SLUČAJU KADA PORESKI OBVEZNIK PROPUSTI DA JE PODNESE PO NALOGU KONTROLE, KAO I U DRUGIM SLUČAJEVIMA PROPISANIM OVIM ZAKONOM.

NAČIN PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU BLIŽE UREĐUJE MINISTAR.

Član 40.

Ako poreski obveznik ustanovi da poreska prijava, koju je podneo Poreskoj upravi, sadrži grešku ili propust, dužan je da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni (u daljem tekstu: izmenjena poreska prijava).

Prvobitno podneta poreska prijava ne vraća se poreskom obvezniku.

Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Pod uslovom iz st. 1. i 3. ovog člana, smatraće se da greškom ili propustom u prvobitnoj poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana nije učinjeno krivično delo ili prekršaj iz ovog zakona.

Izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana, poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona.

Ministar bliže uređuje način i postupak podnošenja izmenjene poreske prijave u elektronskom obliku.

Član 41.

Poreska prijava za poreze koji se plaćaju po odbitku (u daljem tekstu: porez po odbitku) POREZ PO ODBITKU je izveštaj koji poreski obveznik, odnosno poreski platac, podnosi Poreskoj upravi (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava).

Pojedinačna poreska prijava sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda;

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade, odnosno u drugim slučajevima kada postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, kod isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima, banka je dužna da podnese pojedinačnu poresku prijavu, obračuna i plati porez po odbitku na dan isplate kamate, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate kamate platni promet nije radio.

Pojedinačna poreska prijava i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku.

Ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca pojedinačne poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje pojedinačne poreske prijave sa otklonjenim nedostacima iz stava 6. ovog člana, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Pojedinačna poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu pojedinačne poreske prijave.

Pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar), u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za utvrđivanje obaveze i podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti iz stava 9. ovog člana, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva.

Poreski platac iz stava 1. ovog člana dužan je da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru u elektronskom obliku dostavlja pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda, kao i zbirne podatke po isplatiocima, na mesečnom nivou, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec za koji je izvršen obračun, odnosno isplata.

Akt za izvršavanje ovog člana doneće ministar.

Član 45.

Poreski obveznik i druga lica dužni su da, na zahtev Poreske uprave i u roku koji ona odredi, pruže sve raspoložive informacije, neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje, KAO I ZA UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA U KONTROLI MENJAČKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA I IGARA NA SREĆU.

U zahtevu za davanje informacija navodi se na koga se i na šta se one odnose, kao i upozorenje na posledice uskraćivanja davanja informacija, odnosno davanja neistinitih informacija.

Zahtev za davanje informacija Poreska uprava je, na traženje poreskog obveznika, odnosno drugog lica iz stava 1. ovog člana, dužna da dostavi u pismenom obliku.

Poreski obveznik i drugo lice iz stava 1. ovog člana dužni su da daju informacije u pismenom obliku.

Izuzetno, Poreska uprava će narediti licu dužnom da ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana da to učini usmeno, na službenom mestu, ako informacija nije data kada je zahtevana ili je data u pismenom obliku, a nije razjasnila činjenično stanje.

O usmenoj informaciji, datoj na službenom mestu, sastavlja se zapisnik.

Zapisnik iz stava 6. ovog člana sadrži imena prisutnih lica, mesto, datum i sadržinu informacije, a potpisuju ga službeno lice Poreske uprave i lice koje je dalo informaciju.

Licu koje je dalo usmenu informaciju izdaje se, na lični zahtev, kopija zapisnika.

Član 62.

Ako je porez utvrđen na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava evidentira iznos poreske obaveze za svakog poreskog obveznika.

Poreska uprava obavlja evidentiranje iznosa utvrđenog poreza 1) po prijemu poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave;

2) po dostavi poreskom obvezniku rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju:

(1) kada je izvršeno usklađivanje iznosa poreske obaveze iskazane u nepotpunoj ili netačno popunjenoj poreskoj prijavi;

(2) kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili kada je zakonom propisano da se, i pored samooporezivanja, poresko rešenje mora doneti;

3) danom određenim javnim oglasom iz člana 56. stav 3. ovog zakona.

AKO JE POREZ UTVRĐEN NA NAČIN IZ ČLANA 54. STAV 2. OVOG ZAKONA, PORESKA UPRAVA EVIDENTIRA IZNOS PORESKE OBAVEZE ZA SVAKOG PORESKOG OBVEZNIKA.

PORESKA UPRAVA EVIDENTIRA IZNOS UTVRĐENOG POREZA NA OSNOVU:

1) PODNETE PORESKE PRIJAVE, UKLJUČUJUĆI I IZMENJENU PORESKU PRIJAVU, ODNOSNO PORESKE PRIJAVE PODNETE PO NALAZU KONTROLE ILI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI;

2) DOSTAVLJENOG REŠENJA O UTVRĐIVANJU POREZA U SLUČAJU:

(1) KADA JE IZVRŠENO USKLAĐIVANJE IZNOSA PORESKE OBAVEZE ISKAZANE U NEPOTPUNOJ ILI NETAČNO POPUNJENOJ PORESKOJ PRIJAVI I KADA PORESKA PRIJAVA NIJE PODNETA;

(2) KADA JE ZAKONOM PROPISANO DA SE NE SPROVODI SAMOOPOREZIVANJE ILI KADA JE ZAKONOM PROPISANO DA SE, I PORED SAMOOPOREZIVANJA, PORESKO REŠENJE MORA DONETI;

3) JAVNOG OGLASA IZ ČLANA 56. STAV 3. OVOG ZAKONA.

AKO SE U POSTUPKU KONTROLE POKRENUTOM PO ZAHTEVU PORESKOG OBVEZNIKA, ODNOSNO PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI UTVRDI DA JE GREŠKOM EVIDENTIRAN NETAČAN IZNOS POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA, PORESKA UPRAVA VRŠI ISPRAVKU U SVOJIM EVIDENCIJAMA.

NAČIN I POSTUPAK ISPRAVKE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR.

Član 68.

Dan plaćanja poreza je dan kada je:

1) dugovani iznos poreza i sporednih poreskih davanja poreskog dužnika prenet na propisani uplatni račun javnih prihoda;

2) brisana („Službeni glasnik RS“, br. 61/07)

3) dugovani iznos uplaćen na poreskoj blagajni;

3) DUGOVANI IZNOS POREZA ZA KOJI JE PORESKI OBVEZNIK – FIZIČKO LICE, A KOJI SE UTVRĐUJE  SAMOOPOREZIVANJEM, ODNOSNO PO REŠENJU, OSIM PO OSNOVU PRIHODA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, UPLAĆEN NA PORESKOJ BLAGAJNI;

4) na propisani način poništen, odnosno kupljen vrednosni papir iz člana 67. stav 3. ovog zakona;

5) zaplenjeni novac i prihod od prodaje pokretnih stvari i nepokretnosti prenet na odgovarajući račun javnih prihoda;

6) doneto rešenje Poreske uprave o prenosu stvari u svojinu Republike u skladu sa članom 104. stav 18. ovog zakona;

7) doneto rešenje Poreske uprave o prenosu nepokretnosti u svojinu Republike u skladu sa članom 110. stav 5. ovog zakona;

8) iznos ostvaren prodajom pokretnih stvari i nepokretnosti u postupku prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja uplaćen na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Danom namirenja poreske obaveze putem kompenzacije smatra se dan kada je dokument o kompenzaciji realizovan na način i pod uslovima iz člana 67. stav 4. tačka 1) ovog zakona.

Danom namirenja poreske obaveze putem konverzije poreskog potraživanja u trajni ulog Republike u kapitalu poreskog obveznika smatra se dan kada je Vlada donela akt o konverziji.

AKO PORESKI OBVEZNIK PODNESE ZAHTEV ZA PLAĆANJE POREZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA, DANOM PLAĆANJA POREZA SMATRA SE:

1) DAN NA KOJI JE DOSPEO POREZ KOJI SE PLAĆA PUTEM PREKNJIŽAVANJA, AKO NA TAJ DAN POSTOJI VIŠE PLAĆENI POREZ PO DRUGOM OSNOVU, ILI

2) DAN NA KOJI JE POREZ PO DRUGOM OSNOVU PLAĆEN U IZNOSU VEĆEM OD DUGOVANOG, AKO JE POREZ KOJI SE PLAĆA PUTEM PREKNJIŽAVANJA RANIJE DOSPEO.

DAN PLAĆANJA POREZA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA ODREĐUJE SE NA OSNOVU ČINJENIČNOG STANJA NA DAN ODLUČIVANJA PO ZAHTEVU.

DAN NA KOJI JE POREZ NA DODATU VREDNOST PLAĆEN U IZNOSU VEĆEM OD DUGOVANOG U SMISLU STAVA 4. OVOG ČLANA JE DAN NA KOJI PORESKI OBVEZNIK IMA PRAVO DA PODNESE ZAHTEV ZA POVRAĆAJ NEISKORIŠĆENOG IZNOSA PORESKOG KREDITA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST.

Član 70.

Poreski obveznik određuje prilikom uplate vrstu dospelih DUGOVANOG poreza koje plaća.

Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

1) iznos glavne poreske obaveze;

2) kamata;

3) troškovi naplate;

4) kazna.

RASPORED UPLAĆENOG IZNOSA VRŠI SE PO SLEDEĆEM REDOSLEDU:

1) TROŠKOVI NAPLATE;

2) KAMATA;

3) IZNOS GLAVNE PORESKE OBAVEZE.

Ako poreski obveznik duguje plaćanje više vrsta poreza, a uplaćeni iznos nije dovoljan za plaćanje ukupnog poreskog duga, pojedine vrste poreza naplaćuju se po redosledu njihovog dospevanja.

Kod poreza iz stava 3. ovog člana koji dospevaju istovremeno, naplata se vrši srazmerno učešću pojedinog poreza u ukupno dospelom poreskom dugu.

Ako je iznos uplate po osnovu poreza veći od dugovanog iznosa, iznos preplate može da se koristi za namirenje obaveza po istom osnovu koje kasnije dospevaju.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, namiruju se dospele obaveze po drugom osnovu ili se vrši povraćaj na zahtev obveznika.

U SLUČAJU IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, NA ZAHTEV PORESKOG OBVEZNIKA:

NAMIRUJE SE DUGOVANI POREZ PO DRUGOM OSNOVU;

2) VRŠI SE POVRAĆAJ, AKO NEMA DOSPELIH OBAVEZA PO DRUGOM OSNOVU.

ZAHTEVOM IZ STAVA 6. OVOG ČLANA NE SMATRA SE OPREDELJENJE PORESKOG OBVEZNIKA DA MU SE IZVRŠI POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST IZ PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST.

Član 71.

Poreska uprava će poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, odnosno sporedno poresko davanje osim u slučaju iz člana 74. stav 7. tačka 1) ovog zakona, poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja.

Opomena iz stava 1. ovog člana sadrži i pouku poreskom obvezniku da u roku od pet dana može sa Poreskom upravom da raspravi sporna pitanja u vezi vrste i iznosa poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu.

Opomena iz stava 1. ovog člana dostavlja se na način iz člana 36. ovog zakona, a u cilju efikasnosti šalje se, kada je moguće, i e-mailom ELEKTRONSKOM POŠTOM, telefaksom, telefonom ili po kuriru.

Ako se opomena za plaćanje poreza šalje telefonom, službeno lice Poreske uprave o tome sastavlja službenu belešku i ulaže je u spise predmeta.

Odlaganje plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA

Član 73.

Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti DUGOVANOG POREZA, NEZAVISNO OD DOSPELOSTI, POD USLOVOM DA PLAĆANJE DUGOVANOG POREZA:

1) za poreskog obveznika predstavlja, odnosno predstavljaće neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi, odnosno naneće bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada.

O odlaganju plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

1) ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 24 meseca.

ODLUKOM IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MOŽE SE ODOBRITI JEDNOKRATNO ODLAGANJE ILI PLAĆANJE DUGOVANOG POREZA NA RATE, ALI NAJDUŽE DO 24 MESECA, UZ MOGUĆNOST KORIŠĆENJA ODLOŽENOG PLAĆANJA ZA PRVIH 12 MESECI, PRI ČEMU IZNOS NAJMANJE RATE NE MOŽE BITI MANJI OD 50% IZNOSA NAJVEĆE RATE.

Odluka iz stava 3. ovog člana mora da sadrži obrazložene razloge zbog kojih se odlaganje odobrava.

Odlaganje plaćanja poreskog duga iz st. 1. do 3. ovog člana vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave.

Izuzetno, ako podnosilac zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA, koji ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana, kao sredstvo obezbeđenja naplate ponudi neopozivu bankarsku garanciju ili menicu avaliranu od strane poslovne banke, na iznos koji ne može biti manji od visine poreskog duga DUGOVANOG POREZA čije se plaćanje odlaže, lice iz stava 3. ovog člana može odlučiti da se poreskom obvezniku odobri odlaganje plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA na način iz stava 4. ovog člana.

Poreski obveznik može podneti zahtev iz stava 1. ovog člana i pre dospelosti poreza.

Obezbeđenje naplate poreskog duga DUGOVANOG POREZA

Član 74.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA iz člana 73. stav 3. ovog zakona, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine poreskog duga DUGOVANOG POREZA čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. ovog člana su:

1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;

2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;

3) neopoziva bankarska garancija;

4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150% visine poreskog duga čija se naplata obezbeđuje NA KOJOJ NEMA TERETA;

5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;

6) menica avalirana od strane poslovne banke.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga iz člana 73. stav 3. ovog zakona, Poreska uprava odlučuje iz kojih od predloženih sredstava obezbeđenja će se najefikasnije naplatiti poreski dug.

Ako poreski obveznik ne može da pruži obezbeđenje za celokupan iznos poreskog duga, dužan je da, u postupku iz člana 73. stav 3. ovog zakona, pruži obezbeđenje do iznosa koji njegova finansijska situacija dopušta.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, poreski obveznik će pružiti raspoloživa sredstva obezbeđenja i dokaze o budućim prihodima dovoljnim da pokriju naplatu poreskog duga.

Izuzetno od st. 1. i 2 ovog člana, od poreskog obveznika ne zahteva se ispunjenje uslova koje je propisala Vlada aktom iz člana 73. stav 2. ovog zakona, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako poreski dug iz člana 73. stav 3. ovog zakona, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

1) za pravno lice – do 500.000 dinara;

2) za preduzetnika – do 100.000 dinara;

3) za fizičko lice – do 50.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja poreskog duga, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate nad poreskim obveznikom.

AKO SE DUGOVANI POREZ OBEZBEĐUJE SREDSTVIMA IZ STAVA 2. TAČ. 1), 2) I 4) OVOG ČLANA, SREDSTVA OBEZBEĐENJA NE MOGU BITI MANJA OD 120% VISINE DUGOVANOG POREZA ČIJA SE NAPLATA OBEZBEĐUJE.

U POSTUPKU ODLUČIVANJA O ODLAGANJU PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA IZ ČLANA 73. STAV 3. OVOG ZAKONA, PORESKA UPRAVA ODLUČUJE IZ KOJIH OD PREDLOŽENIH, ODNOSNO OD DRUGIH, PORESKOM OBVEZNIKU DOSTUPNIH SREDSTAVA OBEZBEĐENJA, IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ĆE SE NAJEFIKASNIJE NAPLATITI DUGOVANI POREZ I O TOME OBAVEŠTAVA PORESKOG OBVEZNIKA.

DOKAZ DA JE OBEZBEDIO SREDSTVA OBEZBEĐENJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PORESKI OBVEZNIK DOSTAVLJA PORESKOJ UPRAVI KAO USLOV ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA, ODNOSNO DONOŠENJE REŠENJA IZ ČLANA 73. STAV 6. OVOG ZAKONA.

IZUZETNO OD ST. 1-5. OVOG ČLANA, OD PORESKOG OBVEZNIKA NE ZAHTEVA SE ISPUNJENJE USLOVA KOJE JE PROPISALA VLADA AKTOM IZ ČLANA 73. STAV 2. OVOG ZAKONA, KAO NI DAVANJE SREDSTAVA OBEZBEĐENJA NAPLATE – AKO DUGOVANI POREZ IZ ČLANA 73. STAV 3. OVOG ZAKONA, PO OSNOVU SVIH JAVNIH PRIHODA KOJE NAPLAĆUJE PORESKA UPRAVA, NA DAN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ODLAGANJE NJEGOVOG PLAĆANJA, IZNOSI, I TO:

1) ZA PRAVNO LICE – DO 1.000.000 DINARA;

2) ZA PREDUZETNIKA – DO 200.000 DINARA;

3) ZA FIZIČKO LICE – DO 100.000 DINARA.

AKO SE PORESKI OBVEZNIK NE PRIDRŽAVA ROKOVA IZ SPORAZUMA, ODNOSNO REŠENJA O ODLAGANJU PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA, ILI UKOLIKO U PERIODU ZA KOJI JE ODLOŽENO PLAĆANJE DUGOVANOG POREZA NE IZMIRI TEKUĆU OBAVEZU, PORESKA UPRAVA ĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PONIŠTITI SPORAZUM, ODNOSNO UKINUTI REŠENJE I DOSPELI, A NEPLAĆENI PORESKI DUG, VODEĆI RAČUNA O EFIKASNOSTI NAPLATE, NAPLATITI:

1) IZ SREDSTAVA OBEZBEĐENJA;

2) U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE PORESKOG DUGA.

Ako se dospeli, a neplaćeni poreski dug u slučaju iz stava 7. ovog člana, naplaćuje iz sredstava obezbeđenja, Poreska uprava ne donosi rešenje o prinudnoj naplati, već samo obaveštava poreskog obveznika da će pristupiti prinudnoj naplati dospelog, a neplaćenog duga iz datih sredstava obezbeđenja naplate u skladu sa zakonom.

Ako se poreski obveznik iz stava 6. ovog člana ne pridržava rokova iz rešenja o odlaganju plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA, ILI UKOLIKO ZA VREME ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NE IZMIRI TEKUĆU OBAVEZU, Poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje i dospeli a neplaćeni poreski dug naplatiti u postupku prinudne naplate nad obveznikom.

Poreski obveznik za koga je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje iz st. 7. i 9. ovog člana, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog poreskog duga DUGOVANOG POREZA.

Član 74a

Izuzetno od člana 73. stav 4. ovog zakona, nadležni organ može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika nad kojim se sprovodi reorganizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, odobriti odlaganje plaćanja poreskog duga u jednakim ratama do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci.

Odobrenjem odlaganja plaćanja poreskog duga iz stava 1. ovog člana prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga čiji je rok plaćanja odložen. a vreme za koje je odlaganje plaćanja odobreno ne uračunava se u rok zastarelosti.

O odlaganju plaćanja poreskog duga u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana odlučuje lice iz člana 73 . stav 3. ovog zakona.

IZUZETNO OD ČLANA 73. STAV 4. OVOG ZAKONA, NADLEŽNI ORGAN MOŽE, NA ZAHTEV PORESKOG OBVEZNIKA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA PREDLOŽENI PLAN REORGANIZACIJE U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ, DATI SAGLASNOST ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA, ČIJE JE IZMIRIVANJE SASTAVNI DEO TOG PLANA, U JEDNAKIM RATAMA DO 60 MESECI, UZ MOGUĆNOST KORIŠĆENJA ODLOŽENOG PLAĆANJA ZA PRVIH 12 MESECI.

SAGLASNOST ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA DAJE LICE IZ ČLANA 73 . STAV 3. OVOG ZAKONA.

Član 75.

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirenju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana) dekurzivnim načinom obračuna, bez pripisa kamate glavnici istekom obračunskog perioda.

Kamata se u smislu stava 3. ovog člana obračunava za sve kalendarske dane u obračunskom periodu.

Pod obračunskim periodom podrazumeva se period od prvog dana docnje, odnosno promene iznosa duga i/ili promene stope iz stava 1. ovog člana i/ili isteka svake kalendarske godine u periodu docnje za koji se vrši obračun.

OBRAČUNSKI PERIOD JE PERIOD OD PRVOG DANA DOCNJE DO DANA PLAĆANJA TOKOM KOJEG SE KAMATA EVIDENTIRA SVAKOG POSLEDNJEG RADNOG DANA U KALENDARSKOM MESECU.

Ukupan iznos kamate predstavlja zbir obračunate kamate za pojedine obračunske periode iz stava 5. ovog člana.

Ako se u toku kontrole utvrdi razlika poreske obaveze, kamata se obračunava od dana kada je poresku obavezu poreski obveznik bio dužan da plati.

Na iznos više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj.

Ako je osnov za povraćaj poništeno, izmenjeno ili ukinuto PONIŠTENO ILI IZMENJENO rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.

Ako se obvezniku poreza na dodatu vrednost, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ne izvrši povraćaj tog poreza, kamata se obračunava od narednog dana od dana isteka tog roka.

Obvezniku koji je podneo zahtev za refakciju, odnosno za refundaciju poreza, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim mu je utvrđeno pravo na refakciju, odnosno za refundaciju.

NAČIN EVIDENTIRANJA KAMATE MINISTAR BLIŽE UREĐUJE AKTOM IZ ČLANA 163. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Član 76.

Ako je, u skladu sa odredbama čl. 73 , 74a , 74b , odnosno člana 147. stav 2. ovog zakona, plaćanje poreskog duga PLAĆANJE DUGOVANOG POREZA odloženo, odnosno ako je naplata poreskog duga privremeno odložena zbog obustave izvršenja konačnog poreskog akta (u toku upravnog spora i sl.), kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, odnosno obustava, po stopi iz člana 75. stav 1. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je obveznik podneo zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga pre njegove dospelosti ili je sam prijavio dospelu poresku obavezu čije odlaganje plaćanja zahteva, kamatna stopa je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, primenom prostog interesnog računa od sto.

Član 78.

Pokretanje postupka prinudne naplate poreza ima za posledicu:

1) naplatu iz celokupne imovine poreskog obveznika, osim iz dela određenog u članu 82. ovog zakona;

2) plaćanje troškova iz člana 83. ovog zakona. ;

3) UVEĆANJE CELOKUPNOG PORESKOG DUGA KOJI JE PREDMET PRINUDNE NAPLATE ZA 5% NA DAN POČETKA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE (U DALJEM TEKSTU: UVEĆANJE PORESKOG DUGA);

IZNOS UVEĆANJA PORESKOG DUGA JE PRIHOD BUDŽETA REPUBLIKE, OSIM IZNOSA UVEĆANJA PORESKOG DUGA KOJI JE PRAVNA POSLEDICA PRINUDNE NAPLATE IZVORNIH PRIHODA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJI PRIPADA BUDŽETU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 79.

Postupak prinudne naplate prekida se:

1) ako Poreska uprava pokrene stečajni postupak protiv poreskog obveznika u smislu člana 112. ovog zakona;

2) ako Poreska uprava odobri odlaganje plaćanja poreza iz čl. 73 , 74a, ČLANA 73, odnosno člana 74b ovog zakona;

3) ako se utvrdi postojanje greške kod obračuna poreske obaveze koja ima za rezultat niži porez, do ispravke utvrđivanja;

4) u slučaju iz člana 147. st. 2. i 6. ovog zakona.

Postupak prinudne naplate može se prekinuti ako, po isteku roka iz člana 71. stav 1. ovog zakona, poreski obveznik podnese zahtev za odlaganje naplate, pod uslovima iz čl. 73, 74a, ČLANA 73, odnosno člana 74b ovog zakona.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, Poreska uprava donosi zaključak o prekidu postupka prinudne naplate, koji se dostavlja i organizaciji koja sprovodi prinudnu naplatu sa računa.

Prekid iz st. 1. i 2. ovog člana ne utiče na založno pravo, ni na posebnu taksu iz člana 83. stav 1. ovog zakona UVEĆANJE PORESKOG DUGA.

Član 80.

Postupak prinudne naplate obustavlja se:

1) ako je poreska obaveza poništena;

2) ako poreski obveznik naknadno plati dugovanu obavezu, uključujući nastale troškove i posebnu taksu iz člana 83. stav 1. ovog zakona IZNOS UVEĆANJA PORESKOG DUGA.

U slučaju iz stava 1. ovog člana založno pravo prestaje, u skladu sa ovim zakonom, mere unovčavanja se ukidaju i imovina vraća poreskom obvezniku.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Poreska uprava izdaje rešenje o obustavi postupka prinudne naplate, koje se dostavlja i organizaciji koja sprovodi prinudnu naplatu sa računa.

Troškovi postupka prinudne naplate poreza

i troškovi prvostepenog poreskog prekršajnog postupka

Član 83.

Poreska obaveza uvećava se za posebnu jednokratnu taksu na prinudnu naplatu poreza u visini od 5% od iznosa dospelih, a neplaćenih poreza, koja se obračunava i pripisuje glavnom dugu na dan početka postupka prinudne naplate.

Troškovi prinudne naplate padaju na teret poreskog obveznika.

Visinu troškova prinudne naplate iz stava 2. STAVA 1. ovog zakona propisuje Vlada, na predlog ministra.

Ako poreski obveznik plati poresku obavezu po otpočinjanju postupka prinudne naplate, ne oslobađa se plaćanja jednokratne takse i nastalih troškova prinudne naplate iz st. 1. i 2. STAVA 1. ovog člana.

Troškovi, u smislu stava 2. STAVA 1. ovog člana, ne uključuju troškove nastale greškom Poreske uprave.

Troškove prvostepenog poreskog prekršajnog postupka određuje Poreska uprava u visini od 5% od iznosa izrečene novčane kazne, a najmanje u iznosu od 500 dinara.

Troškovi prvostepenog poreskog prekršajnog postupka padaju na teret lica koje je kažnjeno za prekršaj.

Član 112.

Kada se u postupku prinudne naplate utvrdi da poreski obveznik nema imovinu iz koje se poreski dug prinudnom naplatom može namiriti, odnosno da mu je imovina koja se prodaje Republici po vrednosti manja od poreskog duga, Poreska uprava će rešenjem konstatovati njegovu privremenu nesolventnost i pokrenuti stečajni postupak, u svojstvu poverioca, u skladu sa zakonom, ako je poreski obveznik pravno lice, odnosno preduzetnik.

Ako poreski obveznik ponovo postane solventan, Poreska uprava stavlja van snage rešenje o proglašenoj nesolventnosti i nastavlja postupak prinudne naplate.

Član 114a

Pravo poreskog obveznika na povraćaj, PORESKI KREDIT, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na povraćaj, PORESKI KREDIT, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj, PORESKI KREDIT, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

za poreske prekršaje

Član 114b

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne pet godina od dana kada je prekršaj učinjen.

PREKRŠAJNI POSTUPAK ZA KOJI U SKLADU SA ZAKONOM ZAHTEV ZA POKRETANJE PODNOSI PORESKA UPRAVA NE MOŽE SE POKRENUTI NI VODITI AKO PROTEKNE PET GODINA OD DANA KADA JE PREKRŠAJ UČINJEN.

Na pitanja zastarelosti pokretanja i vođenja prvostepenog poreskog prekršajnog postupka PREKRŠAJNOG POSTUPKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, prekid zastarelosti, zastarelost izvršenja kazne i druga pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prekršaji.

Član 114d

Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja.

ZASTARELOST SE PREKIDA SVAKOM RADNJOM PORESKE UPRAVE PREDUZETOM PROTIV PORESKOG DUŽNIKA U CILJU UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA, ODNOSNO RADNJOM PORESKOG OBVEZNIKA PREDUZETOM U CILJU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ, PORESKI KREDIT, REFAKCIJU I REFUNDACIJU, KAO I NAMIRENJE DOSPELIH OBAVEZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA I POVRAĆAJ SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA.

Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.

Član 114ž

Pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, PORESKI KREDIT, refakciju, refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.

Poreska uprava, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, odnosno o prestanku prava na povraćaj, PORESKI KREDIT, refakciju, refundaciju, kao i na namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, zbog zastarelosti.

ZASTOJ ZASTARELOSTI PRAVA NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA

ČLAN 114Z

ZASTARELOST PRAVA PORESKE UPRAVE NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA NE TEČE:

1) ZA VREME OD POKRETANJA UPRAVNOG SPORA DO PRAVOSNAŽNOSTI SUDSKE ODLUKE;

2) ZA VREME KADA JE DRUGIM ZAKONOM PROPISANO DA SE PORESKI POSTUPAK NE MOŽE OTPOČETI, ODNOSNO DA SE ZAPOČETI PORESKI POSTUPAK PREKIDA.

VREME TRAJANJA ZASTOJA ZASTARELOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE RAČUNA SE U ROK ZA ZASTARELOST.

Podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka

u postupku naplate

Član 115a

Kad se u postupku naplate poreza i sporednih poreskih davanja utvrdi da postoji osnovana sumnja da je učinjen poreski prekršaj, poreski službenik ovlašćen za sprovođenje redovne naplate, odnosno poreski izvršitelj dužan je da, bez odlaganja, podnese zahtev za pokretanje poreskog prekršajnog postupka.

Član 122.

Ako se u postupku kancelarijske kontrole utvrdi postojanje nepravilnosti u pogledu podataka od značaja za utvrđivanje visine poreske obaveze, poreski inspektor je dužan da sačini zapisnik o kontroli.

Poreski obveznik ima pravo da u roku od tri PET dana od dana prijema zapisnika o kancelarijskoj kontroli podnese primedbe na taj zapisnik.

Poreski inspektor je dužan da primedbe iz stava 2. ovog člana razmotri u roku od tri PET dana od dana prijema i sačini dopunu zapisnika U SKLADU SA ZAKONOM.

Na osnovu zapisnika iz st. 1. i 3. ovog člana, Poreska uprava donosi rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona, u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika.

U rešenju iz stava 4. ovog člana kojim se porez po odbitku utvrđuje zbirno na nivou isplatioca prihoda, Poreska uprava nalaže poreskom obvezniku i da podnese pojedinačnu poresku prijavu u kojoj otklanja utvrđene nepravilnosti.

U REŠENJU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PORESKA UPRAVA NALAŽE PORESKOM OBVEZNIKU I DA PODNESE PORESKU PRIJAVU U KOJOJ OTKLANJA UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI AKO JE PORESKA PRIJAVA OSNOV ZA EVIDENTIRANJE IZNOSA UTVRĐENOG POREZA IZ ČLANA 62. STAV 2. TAČKA 1) OVOG ZAKONA.

AKO PORESKI OBVEZNIK NE PODNESE PORESKU PRIJAVU PO NALOGU IZ REŠENJA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, PORESKA UPRAVA PODNOSI PORESKU PRIJAVU UMESTO PORESKOG OBVEZNIKA.

Član 123.

Terenska kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava proverava zakonitost u radu i pravilnost ispunjavanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika.

Terensku kontrolu obavlja poreski inspektor na osnovu naloga za kontrolu.

POJEDINE RADNJE U OKVIRU ODREĐENIH POSTUPAKA TERENSKE KONTROLE PROPISANIH OVIM ZAKONOM OBAVLJA PORESKI KONTROLOR.

Poreski inspektor u toku terenske kontrole koristi i podatke prikupljene na način iz člana 120. stav 1. ovog zakona.

Član 124.

Nalog za terensku kontrolu Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku, na način iz člana 36. ovog zakona, neposredno pre početka kontrole.

U slučaju iz člana 118. stav 3. ovog zakona, poreski inspektor otpočinje postupak terenske kontrole bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku.

Pre početka terenske kontrole, poreski inspektor je dužan da pokaže službenu legitimaciju poreskom obvezniku.

U SLUČAJU IZ ČLANA 118. STAV 3. OVOG ZAKONA, KAO I KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA, KONTROLE PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I KONTROLE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNIH KASA, POSTUPAK TERENSKE KONTROLE OTPOČINJE BEZ DOSTAVLJANJA NALOGA ZA TERENSKU KONTROLU PORESKOM OBVEZNIKU.

PORESKI INSPEKTOR JE DUŽAN DA POKAŽE SLUŽBENU LEGITIMACIJU PORESKOM OBVEZNIKU, A PORESKI KONTROLOR SLUŽBENU LEGITIMACIJU ILI REŠENJE O OVLAŠĆENJU.

Poreska uprava može da odloži početak sprovođenja terenske kontrole ako poreski obveznik podnese usmeni prigovor odmah po prijemu naloga iz stava 1. ovog člana, navodeći razloge za odlaganje kontrole, s tim što je u roku od 24 časa od prijema naloga dužan da dostavi prigovor u pismenom obliku Poreskoj upravi.

Ako poreski inspektor oceni da je usmeni prigovor izjavljen da bi se ometala terenska kontrola, otpočeće postupak kontrole i navesti u zapisniku razloge na osnovu kojih je doneo takvu odluku.

Po prigovoru iz stava 4. ovog člana, Poreska uprava donosi zaključak protiv kojeg nije dopušten pravni lek.

Član 125.

Terenska kontrola vrši se u poslovnim prostorijama poreskog obveznika ili na drugom mestu, u zavisnosti od predmeta kontrole.

Poreski obveznik dužan je da, ako se terenska kontrola vrši u njegovim poslovnim prostorijama, obezbedi odgovarajuće mesto za rad poreskog inspektora.

Ako ne postoji odgovarajući prostor za vršenje terenske kontrole, uz pristanak poreskog obveznika, kontrola se može obaviti u njegovim stambenim prostorijama, odnosno na drugom mestu koje odredi Poreska uprava, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ako se terenska kontrola ne obavlja u poslovnim prostorijama poreskog obveznika, poreski inspektor je dužan da pregleda prostorije i o tome sačini belešku, koja se unosi u zapisnik iz člana 128. ovog zakona.

Poreski inspektor ima pravo da uđe na zemljište i u poslovne prostorije poreskog obveznika, a po odobrenju suda i u stan poreskog obveznika, radi vršenja kontrole.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, PO ODOBRENJU SUDA PORESKI INSPEKTOR IMA PRAVO DA UĐE I U STAN PORESKOG OBVEZNIKA, RADI VRŠENJA KONTROLE.

Poreskom obvezniku ili njegovom punomoćniku, odnosno zastupniku mora se pružiti mogućnost da prisustvuju pregledu zemljišta, prostorija, odnosno stana iz stava 5. ovog člana.

Ako lica iz stava 6. ovog člana ne koriste mogućnost da prisustvuju pregledu zemljišta, prostorija, odnosno stana, a poreski inspektor oceni da se na taj način onemogućava ili odlaže sprovođenje poreske kontrole, obaviće kontrolu iz stava 5. ovog člana i bez njihovog prisustva, uz prisustvo dva punoletna svedoka.

Činjenice iz stava 7. ovog člana poreski inspektor unosi u zapisnik.

Član 128.

Poreski inspektor sastavlja zapisnik o terenskoj kontroli.

Svaka stranica zapisnika mora biti označena rednim brojem i potpisana.

Zapisnik o terenskoj kontroli dostavlja poreskom obvezniku, u roku od tri PET dana od dana završetka kontrole.

Na zapisnik o terenskoj kontroli poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od pet OSAM dana od dana prijema zapisnika, osim na doneto usmeno rešenje iz člana 133. stav 2. ovog zakona.

Ako su primedbe podnete na stranom jeziku u roku iz stava 4. ovog člana, smatraće se da su blagovremeno podnete ako se u roku od naredna dva dana dostavi prevod primedbi na srpski jezik overen od strane ovlaćenog lica.

Ako su u primedbama izneti novi dokazi i činjenice, zbog kojih bi trebalo promeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku ili izmeniti ranije pravne ocene, poreski inspektor će o takvim dokazima i činjenicama ili o novim pravnim ocenama sastaviti dopunski zapisnik.

Na dopunski zapisnik iz stava 6. ovog člana ne može se izjaviti prigovor.

Član 129.

Ako se u postupku terenske kontrole utvrdi da poreski obveznik nije primenio, ili nije pravilno primenio propise prilikom utvrđivanja poreza koje obveznik sam vrši, na osnovu zapisnika o izvršenoj terenskoj kontroli, odnosno dopunskog zapisnika, donosi se rešenje iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona.

Poreska uprava donosi rešenje iz stava 1. ovog člana u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika o terenskoj kontroli.

U rešenju iz stava 1. ovog člana kojim se porez po odbitku utvrđuje zbirno na nivou isplatioca prihoda, Poreska uprava nalaže poreskom obvezniku i da podnese pojedinačnu poresku prijavu u kojoj otklanja utvrđene nepravilnosti.

U REŠENJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PORESKA UPRAVA NALAŽE PORESKOM OBVEZNIKU I DA PODNESE PORESKU PRIJAVU U KOJOJ OTKLANJA UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI AKO JE PORESKA PRIJAVA OSNOV ZA EVIDENTIRANJE IZNOSA UTVRĐENOG POREZA IZ ČLANA 62. STAV 2. TAČKA 1) OVOG ZAKONA.

AKO PORESKI OBVEZNIK NE PODNESE PORESKU PRIJAVU PO NALOGU IZ REŠENJA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, PORESKA UPRAVA PODNOSI PORESKU PRIJAVU UMESTO PORESKOG OBVEZNIKA.

GLAVA TREĆA A

OVLAŠĆENJA PORESKOG ORGANA U OBLASTI MENJAČKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA

Kontrola menjačkog poslovanja

Član 129d

Poreska uprava vrši kontrolu menjačkog poslovanja kod banaka i ovlašćenih menjača u skladu sa ovim zakonom.

Kontrola iz stava 1. ovog člana je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti obavljanja menjačkih poslova shodno propisima kojima se uređuje devizno poslovanje.

U postupku kontrole menjačkog poslovanja Poreska uprava, u skladu sa zakonom, obavlja:

1) kancelarijsku kontrolu;

2) terensku kontrolu.

Na postupak kontrole menjačkog poslovanja, mere koje se preduzimaju u toku i posle obavljene kontrole, kao i na postupak po pravnim lekovima, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na poresku kontrolu.

KONTROLA MENJAČKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA

ČLAN 129D

PORESKA UPRAVA VRŠI KONTROLU MENJAČKOG POSLOVANJA KOD:

1) BANAKA,

2) REZIDENATA PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJAJU NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJIHOVA DELATNOST I

3) REZIDENATA – PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI IMAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA IZDATO OD STRANE PORESKE UPRAVE (U DALJEM TEKSTU: OVLAŠĆENI MENJAČ).

PORESKA UPRAVA VRŠI KONTROLU DEVIZNOG POSLOVANJA KOD PORESKIH OBVEZNIKA – REZIDENATA I NEREZIDENTA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

KONTROLA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA JE POSTUPAK PROVERE I UTVRĐIVANJA ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI OBAVLJANJA MENJAČKIH I DEVIZNIH POSLOVA SHODNO PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DEVIZNO POSLOVANJE.

U POSTUPKU KONTROLE MENJAČKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA PORESKA UPRAVA OBAVLJA:

1) KANCELARIJSKU KONTROLU;

2) TERENSKU KONTROLU.

NA POSTUPAK KONTROLE MENJAČKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA, MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U TOKU I POSLE OBAVLJENE KONTROLE, KAO I NA POSTUPAK PO PRAVNIM LEKOVIMA, SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PORESKU KONTROLU.

Terenska kontrola menjačkog poslovanja

Član 129đ

Terenska kontrola menjačkog poslovanja započinje nalogom za terensku kontrolu, koji se uručuje banci, odnosno ovlašćenom menjaču, neposredno pred početak terenske kontrole.

U toku terenske kontrole menjačkog poslovanja poreski inspektor može, uz potvrdu, privremeno oduzeti efektivni strani novac, čekove, dinare, predmete, isprave i dokumentaciju, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namenjeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja.

Efektivni strani novac i čekove iz stava 2. ovog člana poreski inspektor dužan je da deponuje na namenski račun Poreske uprave koji se vodi kod Narodne banke Srbije ili u depo kod Narodne banke Srbije, a dinare – na namenski račun Poreske uprave koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove finansija, u roku od dva radna dana od dana njihovog oduzimanja.

KANCELARIJSKA I TERENSKA KONTROLA MENJAČKOG POSLOVANJA

ČLAN 129Đ

KANCELARIJSKA KONTROLA MENJAČKOG POSLOVANJA OBUHVATA KONTROLU PROPISANE DOKUMENTACIJE, KAO I KONTROLU PODATAKA KOJI SE U SKLADU SA PROPISIMA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ILI BANCI, ODNOSNO PORESKOJ UPRAVI.

KANCELARIJSKA KONTROLA MENJAČKOG POSLOVANJA VRŠI SE I RADI PROVERE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA, KAO I U POSTUPKU ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA.

LICE KOD KOJEG SE VRŠI KONTROLA UČESTVUJE U POSTUPKU KANCELARIJSKE KONTROLE U SMISLU ČLANA 121. OVOG ZAKONA, OSIM KADA SE POSTUPAK ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA POKREĆE NA NJEGOV ZAHTEV.

U TOKU TERENSKE KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA PORESKI INSPEKTOR MOŽE, UZ POTVRDU, PRIVREMENO ODUZETI EFEKTIVNI STRANI NOVAC, ČEKOVE, DINARE, PREDMETE, ISPRAVE I DOKUMENTACIJU, AKO POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA SU UPOTREBLJENI ILI BILI NAMENJENI ILI NASTALI IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DELA ILI PREKRŠAJA.

EFEKTIVNI STRANI NOVAC I ČEKOVE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PORESKI INSPEKTOR DUŽAN JE DA DEPONUJE NA NAMENSKI RAČUN PORESKE UPRAVE KOJI SE VODI KOD NARODNE BANKE SRBIJE ILI U DEPO KOD NARODNE BANKE SRBIJE, A DINARE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA NA NAMENSKI RAČUN PORESKE UPRAVE KOJI SE VODI KOD MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, U ROKU OD DVA RADNA DANA OD DANA NJIHOVOG ODUZIMANJA.

Član 129e

Kada poreski inspektor u vršenju terenske kontrole menjačkih poslova utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost koja se može otkloniti, Poreska uprava donosi rešenje kojim nalaže banci, REZIDENTU PRIVREDNOM SUBJEKTU KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJA NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJEGOVA DELATNOST, odnosno ovlašćenom menjaču da otkloni utvrđenu nezakonitost, odnosno nepravilnost i određuje mu rok za naloženo postupanje.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se podneti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 1. ovog člana.

Član 129ž

Banka, REZIDENT PRIVREDNI SUBJEKT KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJA NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJEGOVA DELATNOST, odnosno ovlašćeni menjač, dužan je da o izvršenju naloga iz rešenja iz člana 129e ovog zakona pismeno obavesti Poresku upravu i to najkasnije prvog narednog radnog dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja.

Poreska uprava proverava izvršenje naloga iz rešenja iz stava 1. ovog člana i, ako proverom utvrdi da su izvršeni svi nalozi, donosi zaključak o obustavi naloga iz rešenja.

Kada Poreska uprava utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio naloge iz rešenja iz člana 129e ovog zakona, donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto.

Kada Poreska uprava utvrdi da banka nije izvršila naloge iz rešenja iz člana 129e ovog zakona, o tome obaveštava Narodnu banku Srbije koja preduzima odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.

Član 129z

Ako ovlašćeni menjač onemogući vršenje terenske kontrole menjačkih poslova, Poreska uprava donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja menjačkih poslova na kontrolisanom menjačkom mestu u periodu do 30 radnih dana.

Na rešenje Poreske uprave iz stava 1. ovog člana može se podneti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 1. ovog člana.

Pod onemogućavanjem vršenja terenske kontrole menjačkih poslova, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se da banka, REZIDENT PRIVREDNI SUBJEKT KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJA NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJEGOVA DELATNOST, odnosno ovlašćeni menjač onemogući poreskom inspektoru uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata, odnosno ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i gotovine u dinarima.

Ovlašćeni menjač dužan je da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja iz stava 1. ovog člana, isto istakne na vidno mesto na tom menjačkom mestu, sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun.

Dokaze o izvršenju radnji iz stava 5. ovog člana ovlašćeni menjač dužan je da dostavi Poreskoj upravi u pisanoj formi odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza iz stava 5. ovog člana.

Ako banka onemogući poreskom inspektoru da vrši terensku kontrolu menjačkih poslova, u smislu stava 4. ovog člana, Poreska uprava o tome obaveštava Narodnu banku Srbije koja preduzima mere iz svoje nadležnosti.

Ako banka, REZIDENT PRIVREDNI SUBJEKT KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJA NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJEGOVA DELATNOST, odnosno ovlašćeni menjač onemogući vršenje terenske kontrole menjačkih poslova, Poreska uprava podnosi i krivičnu prijavu za krivično delo onemogućavanje vršenja kontrole, u skladu sa Krivičnim zakonikom.

Član 129l

Poreska uprava donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova kada ovlašćeni menjač podnese zahtev za prestanak obavljanja menjačkih poslova na jednom ili više menjačkih mesta i dostavi dokaze da je sav efektivni strani novac prodao banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i svu gotovinu u dinarima uplatio na svoj tekući račun.

PORESKA UPRAVA DONOSI REŠENJE O ODUZIMANJU OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA KADA OVLAŠĆENI MENJAČ PODNESE ZAHTEV ZA PRESTANAK OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA NA JEDNOM ILI VIŠE MENJAČKIH MESTA I DOSTAVI DOKAZE DA JE POSTUPIO U SKLADU SA PROPISIMA KOJI REGULIŠU MENJAČKO POSLOVANJE.

Rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova iz stava 1. ovog člana pravno lice ili preduzetnik prilaže nadležnom organu za privredne registre uz registracionu prijavu za brisanje iz registra privrednih subjekata.

Rešenje Poreske uprave iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA PRESTAJE DA PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO DANOM KOJIM OVLAŠĆENI MENJAČ PRESTAJE SA RADOM U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU PRIVREDNA DRUŠTVA I POSTUPAK REGISTRACIJE.

Član 129r

Poreska uprava vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona putem terenske kontrole kod priređivača.

Priređivači su dužni da poreskom inspektoru omoguće obavljanje terenske kontrole nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem.

Priređivači su dužni da poreskom inspektoru omoguće pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača.

Poreski inspektor može prisustvovati otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću u igračnicama, odnosno u prostorijama sa automatima, kao i dnevnom obračunu blagajne.

Ako u obavljanju poslova terenske kontrole poreski inspektor utvrdi da se igra na sreću priređuje suprotno odredbama ovog zakona, bez odlaganja doneće rešenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno nezakonitosti.

Ako priređivač u ostavljenom roku ne postupi u skladu sa rešenjem iz stava 5. ovog člana, izvršiće se pečaćenje igračnice, kladionice, kao i privremeno oduzimanje stolova i automata i druge opreme za priređivanje igara na sreću, a najduže 30 dana, nakon čega će se izvršiti njihovo trajno oduzimanje i uništenje.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno.

Troškove izvršenja rešenja iz stava 5. ovog člana u celosti snosi priređivač.

PORESKA UPRAVA VRŠI TERENSKU KONTROLU NAD PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KOJA PREDSTAVLJA POSTUPAK PROVERE I UTVRĐIVANJA ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU SHODNO PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU.

NA POSTUPAK TERENSKE KONTROLE PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU, MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U TOKU I POSLE OBAVLJENE KONTROLE, KAO I NA POSTUPAK PO PRAVNIM LEKOVIMA, SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PORESKU KONTROLU.

U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE, PORESKI INSPEKTOR IMA OVLAŠĆENJE DA PRISUSTVUJE OTVARANJU, OBRAČUNAVANJU I ZATVARANJU STOLOVA I AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU, KAO I DNEVNOM OBRAČUNU BLAGAJNE, U IGRAČNICAMA, U PROSTORIJAMA SA AUTOMATIMA, ODNOSNO UPLATNO-ISPLATNIM MESTIMA.

AKO U VRŠENJU POSLOVA TERENSKE KONTROLE PORESKI INSPEKTOR UTVRDI DA SE PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU VRŠI BEZ ODOBRENJA PORESKE UPRAVE ILI DRUGOG ORGANA NADLEŽNOG ZA IZDAVANJE TOG ODOBRENJA, ODNOSNO SUPROTNO ODREDBAMA ZAKONA KOJI REGULIŠE OBLAST IGARA NA SREĆU, BEZ ODLAGANJA ĆE DONETI REŠENJE O PRIVREMENOM ZATVARANJU OBJEKTA, ODNOSNO PROSTORIJA U KOJIMA SE VRŠI PRIREĐIVANJE IGARA I PRIVREMENOM ODUZIMANJU OPREME I PREDMETA KOJI SU UPOTREBLJENI ILI SU MOGLI BITI UPOTREBLJENI ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU.

PORESKI INSPEKTOR JE DUŽAN DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA DONOŠENJA REŠENJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, PODNESE KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV LICA OD KOGA JE PRIVREMENO ODUZETA OPREMA I PREDMETI.

NAKON OKONČANJA KRIVIČNOG POSTUPKA PORESKA UPRAVA ODLUČIĆE REŠENJEM O PRIVREMENO ODUZETOJ OPREMI I PREDMETIMA.

AKO SE U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU UTVRDI DRŽANJE I KORIŠĆENJE NEPRIJAVLJENIH AUTOMATA, STOLOVA, UPLATNO-ISPLATNIH MESTA KOJI SLUŽE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU KLAĐENJA ILI OPREME KOJA SLUŽI ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, PORESKI INSPEKTOR ĆE PREDUZETI MERE IZ ST. 4 – 6. OVOG ČLANA.

REŠENJE IZ ST. 4. I 6. OVOG ČLANA JE KONAČNO.

TROŠKOVE IZVRŠENJA REŠENJA IZ ST. 4. I 6. OVOG ČLANA U CELOSTI SNOSI PORESKI OBVEZNIK.

Član 131.

U toku poreske kontrole poreski inspektor može poreskom obvezniku izreći zabranu vršenja delatnosti u trajanju do 60 dana ako utvrdi da se:

1) delatnost obavlja tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza (otpremnica, faktura, izjava kupca i dr.);

2) izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar, u skladu sa propisima;

3) izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima o radnim odnosima, kao i ako ta lica nisu, u skladu sa propisima, prijavljena nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja;

4) promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi propisani način.;

5) PRIREĐUJU IGRE BEZ PRETHODNO PRIBAVLJENOG MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, A U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU OBLAST IGARA NA SREĆU.

Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku izriče se za poslovne prostorije poreskog obveznika u kojima su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana.

AKO PORESKI OBVEZNIK VRŠI PRODAJU AKCIZNIH PROIZVODA KOJI NISU OBELEŽENI NA PROPISANI NAČIN, MOŽE MU SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA – ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI ZA PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIKA U TRAJANJU OD TRI MESECA DO JEDNE GODINE.

Član 134.

Kad poreski inspektor naredi meru oduzimanja stvari iz člana 130. ovog zakona, dužan je da oduzete stvari po vrsti i količini uskladišti na mestu određenom aktom ministra.

Vrednost stvari iz stava 1. ovog člana utvrđuje komisija u visini cene po kojoj se ta stvar može nabaviti na tržištu u momentu oduzimanja, u roku od pet dana od dana oduzimanja.

Ako je oduzeta stvar podložna kvarenju ili ako njeno čuvanje iziskuje velike troškove, Poreska uprava postupa na način iz člana 104. stav 4. ovog zakona.

Po konačnosti rešenja iz člana 133. stav 1. ovog zakona, odnosno po okončanju postupka pokrenutog u skladu sa odredbama člana 138. NA OSNOVU KRIVIČNE PRIJAVE IZ ČLANA 137. STAV 1. ovog zakona, oduzete stvari, osim stvari iz stava 3. ovog člana, prodaju se putem javne prodaje, odnosno preko trgovačke mreže, a oduzeti akcizni proizvodi, izuzev derivata nafte, papirne tube za cigarete, filteri za cigarete, papir za cigarete, mašinice za punjenje papirnih tuba za cigarete, kao i druge mašinice za uvijanje rezanog duvana komisijski se uništavaju.

Pre javne prodaje iz stava 4. ovog člana, Poreska uprava ponovo vrši utvrđivanje vrednosti oduzetih stvari u slučaju kada je proteklo više od godinu dana od dana oduzimanja stvari.

Javna prodaja oduzetih stvari iz stava 4. ovog člana vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona koje uređuju javnu prodaju pokretnih stvari u postupku prinudne naplate.

Vlada uređuje postupak sa oduzetim stvarima iz ovog člana za slučaj kad se oduzete stvari ne prodaju na ponovljenim usmenim javnim nadmetanjima, pod uslovom iz stava 4. ovog člana, u roku od tri meseca od pravosnažnosti rešenja iz člana 133. stav 1. ovog zakona, odnosno po okončanju postupka pokrenutog u skladu sa odredbama člana 138. NA OSNOVU KRIVIČNE PRIJAVE IZ ČLANA 137. STAV 1. ovog zakona.

Kupac oduzetih stvari ne može biti poreski obveznik OD KOJEG SU STVARI ODUZETE, lice zaposleno u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica.

Sredstva ostvarena prodajom stvari, po odbitku troškova, uplaćuju se u budžet Republike.

Izuzetno, Vlada može stvari iz stava 1. ovog člana, osim stvari koje se komisijski uništavaju u smislu stava 4. ovog člana, ustupiti bez naknade državnim organima, humanitarnim organizacijama i drugim korisnicima humanitarne pomoći, ustanovama kulture, kao i u druge opravdane svrhe.

Oduzete stvari iz stava 1. ovog člana koje se ne mogu prodati, odnosno upotrebiti zbog zdravstvenih, veterinarskih, fitosanitarnih, sigurnosnih i drugih propisanih razloga ili usled većeg oštećenja, uništavaju se u skladu sa propisima.

Troškove prevoza i uništavanja snosi poreski obveznik od koga su oduzete stvari, a ako je on nepoznat ili nedostupan, troškove prevoza i uništavanja snosi Poreska uprava.

Akt za izvršavanje ovog člana doneće ministar.

Podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka

u postupku poreske kontrole

Član 134a

Kad se u postupku poreske kontrole utvrdi da postoji osnovana sumnja da je učinjen poreski prekršaj, poreski inspektor u postupku kancelarijske, odnosno terenske kontrole dužan je da, bez odlaganja, podnese zahtev za pokretanje poreskog prekršajnog postupka.

OZNAČAVANJE NEPOKRETNOSTI U TOKU PRINUDNE NAPLATE I KADA JE IZREČENA MERA ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI

ČLAN 134A

NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJE SU PREDMET PRINUDNE NAPLATE, ODNOSNO OBJEKTI U KOJIMA JE ZABRANJENO OBAVLJANJE DELATNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 131. OVOG ZAKONA VIDNO SE OZNAČAVAJU OZNAKOM PORESKE UPRAVE.

NAČIN OZNAČAVANJA, SADRŽINU I IZGLED OZNAKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, BLIŽE UREĐUJE MINISTAR.

Član 135.

Otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca obavlja Poreska policija.

Poreska krivična dela su krivična dela utvrđena ovim i drugim zakonom, koja kao moguću posledicu imaju potpuno ili delimično izbegavanje plaćanja poreza, sačinjavanje ili podnošenje falsifikovanog dokumenta od značaja za oporezivanje, ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole, nedozvoljen promet akciznih proizvoda i druge nezakonite radnje koje su u vezi sa izbegavanjem i pomaganjem u izbegavanju plaćanja poreza.

Radi otkrivanja poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca Poreska policija u predkrivičnom PREDISTRAŽNOM postupku postupa kao organ unutrašnjih poslova i ovlašćena je da, u skladu sa zakonom, preduzima sve potražne radnje, izuzev ograničenja kretanja.

Poreska policija, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje krivični postupak, može pozivati i saslušavati osumnjičenog uključujući i njegovo prinudno dovođenje, pre pokretanja krivičnog postupka izvršiti pretresanje stana, poslovnih ili drugih prostorija, prevoznih sredstava i lica kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo i izvršiti prinudno oduzimanje PRIVREMENO ODUZIMANJE predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku za poreska krivična dela. Pretresanje stana i drugih prostorija može se vršiti samo na osnovu odluke NAREDBE suda i uz prisustvo dva svedoka.

Ovlašćenja iz st. 3. i 4. ovog člana Poreska policija preduzima samostalno, a ukoliko se prilikom sprovođenja tih ovlašćenja osnovano očekuje otpor, na zahtev Poreske policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova pružiće pomoć radi omogućavanja sprovođenja izvršenja tih ovlašćenja. Sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Poreska policija ostvaruje i druge oblike saradnje.

Oblik i način ostvarivanja saradnje iz stava 5. ovog člana sporazumno će svojim aktom bliže urediti ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Postupak po krivičnoj prijavi

Član 138.

Javni tužilac dužan je da uzme u razmatranje krivičnu prijavu iz člana 137. stav 1. ovog zakona u roku od tri dana od dana prijema.

Javni tužilac dužan je da o svojoj odluci po krivičnoj prijavi obavesti rukovodioca Poreske policije u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Član 139.

Ako se u postupku iz člana 135. stav 3. ovog zakona utvrdi da u radnjama lica nema elemenata poreskog krivičnog dela, već one predstavljaju druga kažnjiva dela, inspektor Poreske policije će podneti odgovarajuću prijavu nadležnom organu.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana dužan je da uzme u razmatranje prijavu u roku od tri dana od dana prijema.

Nadležni organ kojem je podneta prijava iz stava 1. ovog člana dužan je da o ishodu postupka obavesti rukovodioca Poreske policije u roku od osam dana od dana donošenja odluke povodom prijave.

Činjenice i dokaze od značaja za visinu poreske obaveze, utvrđene u postupku iz člana 135. stav 3. ovog zakona, inspektor Poreske policije dostavlja organizacionoj jedinici Poreske uprave gde je poreski obveznik registrovan.

Član 159.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku baze podataka o obveznicima poreza na imovinu, kao i podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNA JE DA U ROKU OD PET DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA DOSTAVI PORESKOJ UPRAVI U ELEKTRONSKOM OBLIKU NAZIV, ODNOSNO IME I PREZIME I PIB OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU, PODATKE IZ PORESKIH PRIJAVA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU, KAO I PODATKE O NAPLATI TOG POREZA, A PO ZAHTEVU PORESKE UPRAVE I PODATKE O UTVRĐIVANJU I NAPLATI OSTALIH IZVORNIH PRIHODA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR, NA PREDLOG DIREKTORA PORESKE UPRAVE.

Član 159a

Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nerezident dokazuje kod isplatioca prihoda – rezidenta, potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Status rezidenta Republike Srbije, kod inostranog isplatioca prihoda, rezident dokazuje potvrdom na posebnom obrascu, osim u slučajevima kada se status rezidenta dokazuje potvrdom na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Postupak i način izdavanja, kao i izgled obrazaca iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar.

Potvrde iz st. 1. i 2. POTVRDU IZ STAVA 2. ovog člana izdaje Poreska uprava.

Član 160.

Poreska uprava:

1) vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika;

1a) vodi registre u oblasti menjačkog poslovanja u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje, kao i u oblasti igara na sreću u skladu sa propisima kojima se uređuju igre na sreću;

2) vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom;

3) vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom;

4) vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja;

5) otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere

5a) pokreće i vodi prvostepeni poreski prekršajni postupak i izriče kazne za poreske prekršaje, osim u slučaju kada je, prema zakonu kojim se uređuju prekršaji, prvostepeni prekršajni postupak u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda;

6) podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje za koje je, prema zakonu kojim se uređuju prekršaji, prvostepeni prekršajni postupak u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda;

6) IZDAJE PREKRŠAJNE NALOGE, ODNOSNO NADLEŽNOM PREKRŠAJNOM SUDU PODNOSI ZAHTEVE ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA PORESKE PREKRŠAJE, PREKRŠAJE PROPISANE ZAKONOM KOJI UREĐUJE FISKALNE KASE, PREKRŠAJE IZ OBLASTI MENJAČKOG POSLOVANJA I DRUGIH POSLOVA SHODNO ZAKONU KOJIM JE UREĐENO DEVIZNO POSLOVANJE, KAO I PREKRŠAJE IZ OBLASTI IGARA NA SREĆU;

6a) (brisana)

7) odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave;

7a) (brisana)

7b) odlučuje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donese jedinica lokalne samouprave u poreskom postupku za izvorne javne prihode iz člana 2a stav 1. ovog zakona;

8) stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

9) razvija i održava jedinstveni poreski informacioni sistem;

10) vodi poresko računovodstvo;

11) planira i sprovodi obuku zaposlenih;

11a) vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica i po izvršenom nadzoru preduzima mere u skladu sa zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak;

11b) vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

11v) obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima interne revizije u javnom sektoru;

12) pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa za poreze koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi;

13) obezbeđuje javnost u radu;

13a) izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova;

13b) organizuje obuku i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova;

13v) vrši kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja, u skladu sa propisima kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i kontrolu spoljnotrgovinskog poslovanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom;

13g) (brisana);

13d) obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću, u skladu sa propisima;

14) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom;

15) obavlja i druge poslove na osnovu zaključenih ugovora uz naknadu, u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja Poreske uprave u poreskom

i poreskoprekršajnom PREKRŠAJNOM postupku

Član 165.

Po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u poreskom postupku rešava ministar ili lice koje on ovlasti.

Poreska uprava vodi poreski prekršajni postupak shodnom primenom zakona kojim se uređuju prekršaji, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

PORESKA UPRAVA IZDAJE PREKRŠAJNE NALOGE SHODNOM PRIMENOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PREKRŠAJI.

Član 176a

Ko skladišti robu na koju se plaća porez u prostoriji koja nije registrovana za tu namenu ili ko dozvoli da se u njegovoj prostoriji skladišti roba a prostorija nije za to registrovana, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko u registrovanoj prostoriji za skladištenje robe uskladišti robu na koju se plaća porez za koju ne postoji propisana dokumentacija o poreklu robe i plaćenom porezu.

Za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

Roba iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.

KO SKLADIŠTI, ODNOSNO SMEŠTA DOBRA ILI DOZVOLI SKLADIŠTENJE, ODNOSNO SMEŠTANJE DOBARA ZA KOJA NE POSEDUJE PROPISANU DOKUMENTACIJU O POREKLU, KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE I NOVČANOM KAZNOM.

ZA KRIVIČNO DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU IZRIČE SE I MERA BEZBEDNOSTI ZABRANE VRŠENJA POZIVA, DELATNOSTI ILI DUŽNOSTI U TRAJANJU OD JEDNE DO PET GODINA.

ROBA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODUZEĆE SE.

Član 176b

Poreski prekršaji su prekršaji propisani ovim zakonom i drugim poreskim propisima.

PORESKI PREKRŠAJI SU PREKRŠAJI ODREDABA SADRŽANIH U PORESKIM ZAKONIMA (U DALJEM TEKSTU: OPŠTI PORESKI PREKRŠAJI PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA) I PREKRŠAJI ODREDABA SADRŽANIH ISKLJUČIVO U OVOM ZAKONU (U DALJEM TEKSTU: POSEBNI PORESKI PREKRŠAJI).

ZA UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PREDUZETNIKOM SE SMATRA I FIZIČKO LICE KOJE JE OBVEZNIK POREZA NA DODATU VREDNOST, A ODGOVORNIM LICEM U PRAVNOM LICU I ODGOVORNO LICE LICA IZ ČLANA 27. STAV 2. TAČKA 2) OVOG ZAKONA.

Poreski prekršaji poreskih obveznika – pravnih lica i preduzetnika

Nepodnošenje poreske prijave, neobračunavanje i neplaćanje poreza

Član 177.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu propisanu poreskim zakonom, uključujući i pojedinačnu poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 15% do 20% iznosa poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu iz stava 1. ovog člana, a obračuna ali ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10% do 15% iznosa poreza utvrđenog u poreskoj kontroli.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji podnese poresku prijavu iz stava 1. ovog člana, a obračuna ali ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 5% do 10% iznosa poreza utvrđenog u poreskoj kontroli.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu iz stava 1. ovog člana, ali obračuna i plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 1% do 5% iznosa poreza utvrđenog u poreskoj kontroli.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu propisanu poreskim zakonom u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 15% do 20% iznosa poreza utvrđenog rešenjem Poreske uprave.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 30.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 3. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 5. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 30.000 dinara.

Za prekršaje iz ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

1) OPŠTI PORESKI PREKRŠAJI PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

NEPODNOŠENJE I NEBLAGOVREMENO PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE, NEOBRAČUNAVANJE, NEPLAĆANJE I NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE POREZA

ČLAN 177.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI NE PODNESE PORESKU PRIJAVU, NE OBRAČUNA I NE PLATI POREZ, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 30% DO 100% IZNOSA DUGOVANOG POREZA UTVRĐENOG U POSTUPKU PORESKE KONTROLE, A NE MANJE OD 500.000 DINARA ZA PRAVNO LICE, ODNOSNO 100.000 DINARA ZA PREDUZETNIKA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI NE PODNESE PORESKU PRIJAVU, A OBRAČUNA ALI NE PLATI POREZ KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 20% DO 75% IZNOSA DUGOVANOG POREZA UTVRĐENOG U PORESKOJ KONTROLI, A NE MANJE OD 400.000 DINARA ZA PRAVNO LICE, ODNOSNO 80.000 DINARA ZA PREDUZETNIKA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI PODNESE PORESKU PRIJAVU, ALI NE PLATI POREZ KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 10% DO 50% IZNOSA DUGOVANOG POREZA UTVRĐENOG U PORESKOJ KONTROLI, A NE MANJE OD 250.000 DINARA ZA PRAVNO LICE, ODNOSNO 50.000 DINARA ZA PREDUZETNIKA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI NE PODNESE PORESKU PRIJAVU, ALI PLATI POREZ U ZAKONOM PROPISANOM ROKU, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA, A PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 50.000 DO 500.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI NE PODNESE PORESKU PRIJAVU U SLUČAJEVIMA KADA JE ZAKONOM PROPISANO DA SE NE SPROVODI SAMOOPOREZIVANJE, ILI PO NALOGU KONTROLE, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ZA PREKRŠAJE IZ ST. 1. DO 5. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI NEBLAGOVREMENO PODNESE PORESKU PRIJAVU I NE PLATI POREZ U ZAKONOM PROPISANOM ROKU, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 150.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI NEBLAGOVREMENO PODNESE PORESKU PRIJAVU, A PLATI POREZ U ZAKONOM PROPISANOM ROKU, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI BLAGOVREMENO PODNESE PORESKU PRIJAVU, A NE PLATI POREZ U ZAKONOM PROPISANOM ROKU, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 7. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ ST. 8. I 9. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 40.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI NE IZVRŠI UPLATU POREZA UTVRĐENOG REŠENJEM PORESKE UPRAVE KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI PO ISTEKU PROPISANOG ROKA IZVRŠI UPLATU POREZA UTVRĐENOG REŠENJEM PORESKE UPRAVE KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 13. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 40.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI PORESKOJ UPRAVI NE PODNESE INFORMATIVNU PORESKU PRIJAVU KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 3% UKUPNOG PRIHODA OSTVARENOG ZA PRETHODNU POSLOVNU GODINU, A AKO U NJOJ NE NAVEDE POTPUNE PODATKE NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA.

PRIMENOM ODREDABA ST. 1, 2, 3, 12. I 15. OVOG ČLANA NE MOŽE SE UTVRDITI NOVČANA KAZNA U IZNOSU VIŠEM OD NAJVIŠEG IZNOSA NOVČANE KAZNE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PREKRŠAJI.

Prijavljivanje manjih iznosa poreza

Član 178.

Ako je iznos poreza utvrđen u poreskoj prijavi manji od iznosa koji je trebalo utvrditi u skladu sa zakonom, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 1% razlike ova dva iznosa.

Ako razlika iz stava 1. ovog člana iznosi od 5% do 25% iznosa koji je trebalo da bude utvrđen u poreskoj prijavi, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u visini od 5% te razlike.

Ako razlika iz stava 1. ovog člana iznosi od 25% do 50% iznosa koji je trebalo da bude utvrđen u poreskoj prijavi, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u visini od 15% te razlike.

Ako je razlika iz stava 1. ovog člana veća od 50% iznosa koji je trebalo da bude utvrđen u poreskoj prijavi, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u visini od 25% te razlike.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 3. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 30.000 dinara.

Za prekršaje iz ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

PRIJAVLJIVANJE MANJIH IZNOSA POREZA

I DAVANJE NETAČNIH PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI

ČLAN 178.

AKO JE IZNOS POREZA UTVRĐEN U PORESKOJ PRIJAVI MANJI OD IZNOSA KOJI JE TREBALO UTVRDITI U SKLADU SA ZAKONOM, PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 30% RAZLIKE OVA DVA IZNOSA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI U PORESKOJ PRIJAVI DA NETAČNE PODATKE, ŠTO JE ZA POSLEDICU IMALO ILI MOGLO DA IMA UTVRĐIVANJE MANJEG IZNOSA POREZA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 30% RAZLIKE IZNOSA POREZA KOJI JE UTVRĐEN ILI TREBAO DA BUDE UTVRĐEN U SKLADU SA ZAKONOM I IZNOSA POREZA KOJI JE UTVRĐEN ILI TREBAO DA BUDE UTVRĐEN PREMA PODACIMA IZ PORESKE PRIJAVE.

ZA PREKRŠAJ IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE PRAVNO LICE NOVČANOM KAZNOM NAJMANJE U IZNOSU OD 200.000 DINARA, A PREDUZETNIK NAJMANJE U IZNOSU OD 100.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA.

AKO RAZLIKA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA IZNOSI DO 5% IZNOSA KOJI JE UTVRĐEN ILI JE TREBALO DA BUDE UTVRĐEN, PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 100.000 DINARA, A PORESKI OBVEZNIK – PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 50.000 DINARA.

PRIMENOM ODREDABA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA NE MOŽE SE UTVRDITI NOVČANA KAZNA U IZNOSU VIŠEM OD NAJVIŠEG IZNOSA NOVČANE KAZNE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PREKRŠAJI.

Davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi

Član 178a

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji u poreskoj prijavi da netačne podatke što je za posledicu imalo ili moglo da ima utvrđivanje manjeg iznosa poreza, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 1% razlike iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen u skladu sa zakonom i iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen prema podacima iz poreske prijave.

Ako razlika iz stava 1. ovog člana iznosi od 5% do 25%, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u visini od 5% te razlike.

Ako razlika iz stava 1. ovog člana iznosi od 25% do 50%, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u visini od 15% te razlike.

Ako je razlika iz stava 1. ovog člana veća od 50%, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom u visini od 25% te razlike.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 3. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 500.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 30.000 dinara.

Za prekršaje iz ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

NEDOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE UZ PORESKU PRIJAVU,

EVIDENCIONIH PRIJAVA I ZAHTEVA,

OBAVEŠTENJA, DOKUMENATA I DRUGIH PODATAKA

ČLAN 178A

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA AKO PORESKOJ UPRAVI:

1) UZ PORESKU PRIJAVU NE DOSTAVI PROPISANU DOKUMENTACIJU, ILI

2) NE PODNESE EVIDENCIONU PRIJAVU, ODNOSNO ZAHTEV ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE, ILI

3) NE DOSTAVI OBAVEŠTENJE, DOKUMENT ILI DRUGE PODATKE PROPISANE PORESKIM ZAKONOM.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 500.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI PO ISTEKU PROPISANOG ROKA DOSTAVI DOKUMENTA, ODNOSNO PODATKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 3. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DO 100.000 DINARA, A ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 3. OVOG ČLANA NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DINARA.

Nepodnošenje informativne poreske prijave

Član 178b

Poreski obveznik – pravno lice, odnosno preduzetnik koji Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% ukupnog prihoda ostvarenog za prethodnu poslovnu godinu.

POSTUPANJE SUPROTNO PRAVILIMA POSLOVANJA

PROPISANIH PORESKIM ZAKONOM

ČLAN 178B

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI NE VODI, ODNOSNO NE ČUVA EVIDENCIJE, ODNOSNO POSLOVNE KNJIGE, NE VRŠI POPIS, ODNOSNO PLAĆANJA PREKO TEKUĆEG RAČUNA, NE ZAKLJUČI UGOVOR, ODNOSNO NE DOSTAVI DOKUMENTACIJU, PODATKE ILI OBAVEŠTENJA TREĆIM LICIMA, PROPISANIM PORESKIM ZAKONOM KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 500.000 DINARA.

IZUZETNO OD ST.1 I 2. OVOG ČLANA, PORESKI OBVEZNIK KOJI NE IZVRŠI POPIS AKCIZNOG PROIZVODA U SKLADU SA PORESKIM ZAKONOM KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U VISINI TROSTRUKE VREDNOSTI UKUPNOG PROMETA TOG AKCIZNOG PROIZVODA KOJI JE OSTVARIO U PRETHODNIH ŠEST MESECI.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI NE PRIJAVI, NE OBJAVI ILI NE ISTAKNE MALOPRODAJNE CENE U SKLADU SA PORESKIM ZAKONOM, ODNOSNO KOJI PRODAJE PROIZVODE PO CENAMA SUPROTNO PORESKOM ZAKONU KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA.

PORESKI OBVEZNIK – PRAVNO LICE KOJI ISKAŽE POREZ U RAČUNU SUPROTNO PORESKOM ZAKONU KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 500.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ ST. 1, 3, 4. I 5. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DO 100.000 DINARA.

2) Ostali poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika

2) POSEBNI PORESKI PREKRŠAJI

Član 179.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne podnese, ili ne podnese u propisanom roku prijavu za registraciju (član 25. tačka 1), član 27. i član 28. stav 7);

2) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi u određenom roku, poslovne knjige i evidencije koje sa njim povezana nerezidentna lica vode u inostranstvu ili Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, odnosno overene prepise ili overene prevode tih knjiga i evidencija (član 37. st. 3-5);

2a) na zahtev Poreske uprave ne obezbede izvod podataka iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija, pristup i uvid u podatke u svojim elektronsko vođenim poslovnim knjigama i evidencijama, pristup i uvid u softversku i hardversku opremu, kao i bazu podataka koji se koriste u okviru sistema za elektronsko vođenje poslovnih knjiga i evidencija (član 37a stav 1);

2b) poresku prijavu ne podnose u elektronskom obliku (član 38. stav 8);

2v) poresku prijavu ne podnese u elektronskom obliku ( član 38. stav 9);

3) u pojedinačnoj poreskoj prijavi navede netačne podatke (član 41);

3a) u informativnoj poreskoj prijavi ne navede potpune podatke ( član 42 );

3A) LICU ZA KOJE JE PLATIO POREZ PO ODBITKU NE IZDA POTVRDU NAJKASNIJE DO 31. JANUARA GODINE KOJA SLEDI GODINI U KOJOJ JE PLAĆEN POREZ PO ODBITKU, KOJA SADRŽI PODATKE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (ČLAN 41. STAV 11);

4) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi na označeno mesto na uvid i proveru poslovne knjige i evidencije, poslovnu dokumentaciju i druge isprave (član 25. tačka 3) i član 44);

5) ne dopusti da se obavi uviđaj na stvari, prostoriji ili zemljištu, odnosno da se kroz njih ili preko njih pređe radi uviđaja (čl. 49. i 50);

6) ometa sprovođenje prinudne naplate, ili ako se ne udalji sa mesta na kojem se sprovodi prinudna naplata i nastavi njeno ometanje, ili ako odbije da stvari koje poseduje učini dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate ( član 89. stav 7. i član 90. stav 3);

6a) ako ne postupi po nalogu iz rešenja iz člana 96a stav 2. ovog zakona, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti nadležni poreski organ o promenama koje mogu uticati na izvršenje rešenja iz člana 96a stav 2. ovog zakona (član 96a st. 3. i 4);

7) na zahtev poreskih izvršitelja ne preda stvar poreskog obveznika koja se kod njega nalazi, a ne plati poresku obavezu poreskog obveznika umesto predaje stvari (član 103. stav 1);

8) onemogućava poreskom inspektoru, odnosno poreskom izvršitelju da uđe na zemljište i u prostorije u kojima obavlja delatnost, a po odobrenju suda i u stan radi podvrgavanja kontroli, odnosno sprovođenja prinudne naplate (član 25. tačka 7) i član 125. stav 5);

9) kod njega zaposleno lice ometa ovlašćenog službenika Poreske uprave – poreskog inspektora da privremeno zapečati poslovni ili skladišni prostor u postupku terenske kontrole, da obavi prinudnu naplatu ili drugu zakonom utvrđenu dužnost (član 126. stav 2);

10) na zahtev Poreske uprave, odnosno poreskog inspektora, ne podnese dokumentaciju, ili ne pruži informacije i obaveštenja, ili ne da izjave koje su od uticaja na utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje (član 25. tačka 3), član 121. stav 1. i član 127. stav 1);

11) poreskom inspektoru u postupku terenske kontrole ne omogući uvid u stanje robe, odnosno u poslovne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju ili isprave, ili ako to u njegovo ime ne učini od njega određeno ili kod njega zaposleno lice ili drugo lice (član 127. st. 2, 3. i 7);

12) kod njega zaposleno lice onemogućava poreskog inspektora u sprovođenju mere oduzimanja robe ili oduzimanja dokumentacije u toku poreske kontrole (član 130);

13) otuđi stvari za koje je poreski inspektor izrekao meru privremene zabrane otuđenja (član 132. stav 3. tačka 5);

14) u postupku prikupljanja obaveštenja ne postupi po zahtevu Poreske policije (član 135. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 400.000 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o licu koje je, kao nerezident, opunomoćilo za izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama (član 14. stav 2);

2) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu ( član 25. tačka 8);

3) za podatke koje obrađuje sredstvima za automatsku obradu podataka ne obezbedi, na zahtev Poreske uprave, izvod podataka na mediju koji Poreska uprava naznači, ili ako Poreskoj upravi ne omogući potpuni uvid u računovodstveni sistem kroz dokumentaciju, a kada je neophodno i kroz pristup hardveru i softveru (član 37. stav 6);

4) se, na zahtev Poreske uprave, ne odazove na poziv radi pojašnjenja, ili ne pruži podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje (član 45. i član 47. stav 2);

5) ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz nenovčanog potraživanja poreskog obveznika i Poreskoj upravi ne preda stvari koje duguje poreskom obvezniku (član 97. stav 2);

6) Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o hartijama od vrednosti poreskog obveznika koje kod sebe čuva, sa procenom njihove vrednosti, ili ako u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu, ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave (član 98. st. 3-5);

7) stvar obuhvaćenu izlučnom tužbom koja mu je ostavljena na čuvanje ne sačuva u nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi (član 102. stav 4);

8) ne izvrši ili ne izvrši u propisanom roku rešenje o prinudnoj naplati na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima poreskog obveznika, odnosno ako ne izvrši rešenje o naplati poreskog duga obveznika iz sopstvenih sredstava u skladu sa zakonom (član 189. st. 8. i 9).

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 10.000 DO 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 200.000 250.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno upis u registar ili ako prijavi netačne izmene podataka (član 25. tačka 1);

2) prilikom podnošenja poreske prijave ili drugog propisanog akta na propisanom mestu ne unese svoj PIB (član 26. stav 12);

3) u poresku prijavu ne unese PIB poreskog savetnika, ili je podnese nepotpisanu od tog lica, ako je to lice pripremilo prijavu ili njen deo (član 38. stav 4);

4) ne postupi po nalogu Poreske uprave da učestvuje u postupku kancelarijske kontrole ili da pruži tražena objašnjenja (član 25. tačka 9) i član 121. stav 1);

5) ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mesto za rad poreskih inspektora u postupku terenske kontrole (član 125. st. 2. i 3);

6) ne bude prisutan tokom terenske kontrole, ili odbije da učestvuje u postupku terenske kontrole, u skladu sa ovim zakonom (član 25. tačka 9) i član 127 ).

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 10.000 DO 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 12.500 do 100.000 15.000 DO 150.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza koji izdaje nadležni poreski organ (član 29. stav 6).

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ORGAN, ORGANIZACIJA ILI DRUGO LICE NADLEŽNO ZA UPIS U PROPISANI REGISTAR LICA KOJA OBAVLJAJU ODREĐENU DELATNOST AKO IZVRŠI BRISANJE LICA BEZ DOKAZA O PRESTANKU PORESKIH OBAVEZA, ODNOSNO BRISANJU IZ EVIDENCIJE PROPISANE PORESKIM ZAKONOM KOJI IZDAJE NADLEŽNI PORESKI ORGAN, OSIM ZA LICA IZ ČLANA 29. STAV 8. OVOG ZAKONA (ČLAN 29. STAV 7).

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE AKO IZVRŠI BRISANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ PROPISANOG REGISTRA, REGISTRUJE STATUSNE PROMENE, ODNOSNO VRŠI PROMENE PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA OSNIVAČA, ODNOSNO ČLANA, NAZIV, SEDIŠTE, ULOG I OBLIK ORGANIZOVANJA U PERIODU OD DOBIJANJA OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE DA ĆE SE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA VRŠITI PORESKA KONTROLA DO DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE PORESKA KONTROLA ZAVRŠENA (ČLAN 29. STAV 9).

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja dozvoli isplatu zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda fizičkih lica po osnovu kojih se plaća porez po odbitku, ako nalog kojim se banci nalaže isplata tih prihoda, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona, osim isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima (član 30a).

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ BANKA KOJA PORESKOJ UPRAVI NE DOSTAVI U ELEKTRONSKOM OBLIKU PODATKE O IZVRŠENIM PLATNIM NALOZIMA ZA ISPLATU, ODNOSNO NALOZIMA ZA PRENOS PO ISPLATIOCIMA PRIHODA I ŠIFRAMA PLAĆANJA DO 5-OG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC, ODNOSNO UPLAĆENIM NOVČANIM SREDSTVIMA NA DEVIZNE RAČUNE FIZIČKIH LICA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA UPLATE ILI O UPLATAMA NA RAČUN OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA PO OSNOVU PRIHODA OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI U KALENDARSKOM MESECU, U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA (ČLAN 30B STAV 1).

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka, koja porez i sporedna poreska davanja, za čije obezbeđenje naplate je ustanovljena privremena mera zabrane prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika i upisana u registru blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, na osnovu poreskog rešenja ne prenese sa računa poreskog obveznika, do visine raspoloživih sredstava na tom računu, na propisani uplatni račun javnih prihoda (član 66. stav 6).

Član 180.

Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 15.000 DO 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, koje nije preduzetnik ako:

1) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o licu koje je, kao nerezident, opunomoćilo za izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama (član 14. stav 2);

2) Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u propisanom roku prijavu za registraciju, ako u prijavi za registraciju navede netačne podatke, ili ako ne prijavi sve kasnije izmene podataka u toj prijavi, ili ako prijavi netačne izmene podataka (član 25. tačka 1);

3) ometa ili sprečava ovlašćenog službenika Poreske uprave u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti u poreskom postupku (član 25. tačka 7);

4) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu (član 25. tačka 8);

5) prilikom podnošenja poreske prijave ili drugog propisanog akta na propisanom mestu ne unese svoj PIB (član 26. stav 12);

6) Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u zakonskom ili dodatnom roku poresku prijavu, ili ako je podnese nepotpisanu, ili u prijavu unese netačne podatke, a ne ispravi ih u propisanom roku, ili je podnese bez potrebne dokumentacije i dokaza od značaja za utvrđivanje poreza (član 25. tačka 2), član 38. st. 2. i 3, član 40. stav 1. i član 41);

7) na zahtev Poreske uprave, ne dostavi ili ne dostavi na označeno mesto na uvid i proveru isprave od značaja za oporezivanje (član 44);

8) se, na zahtev Poreske uprave, ne odazove na poziv radi pojašnjenja, ili ne pruži podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje (član 45. i član 47. stav 2);

9) ne dopusti da se obavi uviđaj na stvari, prostoriji ili zemljištu, odnosno da se kroz njih ili preko njih pređe radi uviđaja (čl. 49. i 50);

10) ometa sprovođenje prinudne naplate, ili ako se ne udalji sa mesta na kome se sprovodi prinudna naplata i nastavi njeno ometanje, ili ako odbije da stvari koje poseduje učini dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate (član 89. stav 7. i član 90. stav 3);

11) ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz nenovčanog potraživanja poreskog obveznika i Poreskoj upravi ne preda stvari koje duguje poreskom obvezniku (član 97. stav 2);

12) stvar obuhvaćenu izlučnom tužbom koja mu je ostavljena na čuvanje ne sačuva u nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi (član 102. stav 4);

13) na zahtev poreskih izvršitelja ne preda stvar poreskog obveznika koja se kod njega nalazi, a ne plati poresku obavezu poreskog obveznika umesto predaje stvari (član 103. stav 1);

14) ne postupi po nalogu Poreske uprave da učestvuje u postupku kancelarijske kontrole ili da pruži tražena objašnjenja (član 25. tačka 9) i član 121. stav 1);

15) ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mesto za rad poreskih inspektora u postupku terenske kontrole (član 125. st. 2. i 3);

16) ne omogući poreskom inspektoru da uđe na zemljište i u prostorije u kojima obavlja delatnost, a po odobrenju suda i u stan, radi podvrgavanja kontroli (član 125. stav 5);

17) ne bude prisutan tokom terenske kontrole, ili odbije da učestvuje u postupku terenske kontrole, u skladu sa ovim zakonom (član 25. tačka 9) i član 127);

18) na zahtev Poreske uprave, odnosno poreskog inspektora, ne podnese dokumentaciju ili ne pruži informacije i obaveštenja, ili ne da izjave od uticaja na utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje ( član 25. tačka 3), član 121. stav 1. i član 127. stav 1);

19) poreskom inspektoru u postupku terenske kontrole ne omogući uvid u stanje robe, odnosno u dokumentaciju ili isprave, a ne odredi lice koje će to učiniti u njegovo ime (član 127. st. 2. i 3);

20) onemogućava poreskog inspektora u sprovođenju mere oduzimanja robe ili oduzimanja dokumentacije u toku poreske kontrole (član 130);

21) u postupku prikupljanja obaveštenja ne postupi po zahtevu Poreske policije (član 135. stav 3).

PORESKI OBVEZNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI NE IZVRŠI UPLATU POREZA UTVRĐENOG U PORESKOJ PRIJAVI, ODNOSNO REŠENJEM PORESKE UPRAVE KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50% UTVRĐENOG POREZA, A NE MANJE OD 50.000 DINARA (ČLAN 25. TAČKA 6).

Član 181.

Novčanom kaznom od 5.000 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u:

1) sudu, organu lokalne samouprave, advokatskoj komori, profesionalnom udruženju, kao i u drugom organu ili organizaciji nadležnim za upis u odgovarajući registar, ako Poreskoj upravi ne dostavi, ili ne dostavi u predviđenom roku propisano obaveštenje, odnosno podatke (član 29. stav 2. i član 184);

1A) ORGANU KOJI VODI EVIDENCIJE O MESTU PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA FIZIČKOG LICA, AKO PORESKOJ UPRAVI U PREDVIĐENOM ROKU NE DOSTAVI PROPISANE PODATKE (ČLAN 29. STAV 3);

2) upravnom, odnosno sudskom organu koji vodi evidencije ili donosi odluke o mestu prebivališta, rođenju ili smrti fizičkog lica, odnosno proglašenju nestalog lica za umrlo, ako Poresku upravu ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku o podacima od značaja za utvrđivanje poreza (član 29. stav 3);

2) ORGANU KOJI VODI EVIDENCIJE O ROĐENJU ILI SMRTI FIZIČKOG LICA, U PROPISANOM ROKU NE OBAVESTI PORESKU UPRAVU O PODACIMA VEZANIM ZA ROĐENJE ILI SMRT, ODNOSNO PROGLAŠENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO (ČLAN 29. STAV 4);

2a) banci, ako ne obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja o oduzimanju PIB-a (član 26. stav 14 ST. 8. i 14);

2b) banci, ako ne obustavi izmirivanje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom (član 87a );

2v) organizaciji za prinudnu naplatu, ako ne obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i ako iznos obračunate kamate ne prenese na odgovarajuće račune javnih prihoda (član 95. stav 2);

2g) organu, organizaciji ili drugom licu nadležnom za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost, ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza koji izdaje nadležni poreski organ (član 29. stav 6);

2G) ORGANU, ORGANIZACIJI ILI DRUGOM LICU NADLEŽNOM ZA UPIS U PROPISANI REGISTAR LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST, AKO IZVRŠI BRISANJE LICA BEZ DOKAZA O PRESTANKU PORESKIH OBAVEZA, ODNOSNO BRISANJU IZ EVIDENCIJE PROPISANE PORESKIM ZAKONOM KOJI IZDAJE NADLEŽNI PORESKI ORGAN, OSIM ZA LICA IZ ČLANA 29. STAV 8. OVOG ZAKONA (ČLAN 29. STAV 7);

2D) AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE AKO IZVRŠI BRISANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ PROPISANOG REGISTRA, REGISTRUJE STATUSNE PROMENE, ODNOSNO VRŠI PROMENE PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA OSNIVAČA, ODNOSNO ČLANA, NAZIV, SEDIŠTE, ULOG I OBLIK ORGANIZOVANJA U PERIODU OD DOBIJANJA OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE DA ĆE SE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA VRŠITI PORESKA KONTROLA DO DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE PORESKA KONTROLA ZAVRŠENA (ČLAN 29. STAV 9);

3) banci, ako pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu otvori račun bez podnetog dokaza o izvršenoj registraciji (član 30. stav 1);

3a) banci koja dozvoli isplatu zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda fizičkih lica po osnovu kojih se plaća porez po odbitku, ako nalog kojim se banci nalaže isplata tih prihoda, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona, osim isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima (član 30a);

3B) BANCI KOJA PORESKOJ UPRAVI NE DOSTAVI U ELEKTRONSKOM OBLIKU PODATKE O IZVRŠENIM PLATNIM NALOZIMA ZA ISPLATU, ODNOSNO NALOZIMA ZA PRENOS PO ISPLATIOCIMA PRIHODA I ŠIFRAMA PLAĆANJA DO 5-OG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC, ODNOSNO O UPLAĆENIM NOVČANIM SREDSTVIMA NA DEVIZNE RAČUNE FIZIČKIH LICA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA UPLATE ILI O UPLATAMA NA RAČUN OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA PO OSNOVU PRIHODA OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI U KALENDARSKOM MESECU, U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA (ČLAN 30B STAV 1);

4) Poreskoj upravi, odnosno kod banke, ako ne izvrši, odnosno ne izvrši u propisanom roku, ili uz pripadajuću kamatu povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno poresku refakciju, odnosno refundaciju poreza, odnosno preknjižavanje (član 65. stav 4);

4a) banci koja porez i sporedna poreska davanja, za čije obezbeđenje naplate je ustanovljena privremena mera zabrane prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika i upisana u registru blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, na osnovu poreskog rešenja, ne prenese sa računa poreskog obveznika, do visine raspoloživih sredstava na tom računu, na propisani uplatni račun javnih prihoda (član 66. stav 6);

5) brisana („Službeni glasnik RS“, br. 61/07)

6) organu nadležnom za vođenje založnog registra pokretnih stvari, registra nepokretnosti, odnosno registra blokiranih računa, ako ne upiše založno pravo poreskog poverioca u propisanom roku (član 87. stav 5. i član 188. st. 1. i 4);

7) organu nadležnom za vođenje registra nepokretnosti, ako ne dostavi, ili ne dostavi u propisanom roku, Poreskoj upravi traženi izvod iz javnih knjiga o nepokretnostima koje su svojina poreskog obveznika i izveštaj da li je upisana hipoteka drugog poverioca ( član 90. stav 2);

8) banci, ako prinudnu naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika ne vrši u skladu sa zakonom, ili ako ne izvrši rešenje o naplati poreskog duga obveznika naplatom iz sredstava te banke u skladu sa zakonom (član 95. st. 2. i 3);

9) banci ili drugom pravnom licu, kod kojeg se čuvaju hartije od vrednosti poreskog obveznika, ako Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o tim hartijama od vrednosti sa procenom njihove vrednosti, odnosno ako upropisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu, ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave (član 98. st. 3-5);

10) banci, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o zabrani raspolaganja sredstvima na računu poreskog obveznika (član 132. stav 3. tačka 1);

11) državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ako Poreskoj upravi ne dostavi činjenice koje je doznalo obavljajući poslove iz svog delokruga, a koje ukazuju na mogućnost da poreska obaveza nije ispunjena (član 158);

11a) jedinici lokalne samouprave, ako u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca ne dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku baze podataka o obveznicima poreza na imovinu, kao i podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu (član 159);

11A) JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, AKO U ROKU OD PET DANA PO ISTEKU KALENDARSKOG MESECA NE DOSTAVI PORESKOJ UPRAVI U ELEKTRONSKOM OBLIKU NAZIV, ODNOSNO IME I PREZIME I PIB OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU, PODATKE IZ PORESKIH PRIJAVA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU, KAO I PODATKE O NAPLATI TOG POREZA, A PO ZAHTEVU PORESKE UPRAVE I PODATKE O UTVRĐIVANJU I NAPLATI OSTALIH IZVORNIH PRIHODA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (ČLAN 159);

11B) DRŽAVNOM ORGANU I ORGANIZACIJI, AKO NA ZAHTEV ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA, NE DOSTAVI PODATKE KOJIMA RASPOLAŽE VRŠEĆI POSLOVE IZ SVOJE NADLEŽNOSTI, A KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE IZVORNIH PRIHODA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO KOJE ZA TE PODATKE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE NAPLATI TAKSU ILI DRUGI TROŠAK (ČLAN 159B);

12) banci, ako ne obustavi, ili ne obustavi u propisanom roku sve transakcije preko računa pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji nisu dostavili dokaz o izvršenoj registraciji (član 185. stav 2);

13) banci, ako ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz novčanih potraživanja poreskog obveznika i ne izvrši prenos sredstava sa računa njegovog dužnika na propisani uplatni račun javnih prihoda, odnosno ako ne izvrši rešenje o prinudnoj naplati dugovanog iznosa neposredno iz sredstava te banke u skladu sa zakonom (član 189);

14) organu nadležnom za evidenciju nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini ako u propisanom roku ne preuzme u državinu nepokretnosti i pokretne stvari prenete u svojinu Republike (član 104. stav 19. i član 110. stav 11).

Član 181a

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) o izvršenju naloga iz rešenja iz člana 129e ovog zakona pismeno ne obavesti Poresku upravu u propisanom roku (član 129ž stav 1);

2) u propisanom roku rešenje o privremenoj zabrani obavljanja menjačkih poslova na menjačkom mestu ne istakne na vidno mesto na tom menjačkom mestu, odnosno ako sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu ne proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima ne uplati na svoj tekući račun (član 129z stav 5);

3) u propisanom roku ne dostavi Poreskoj upravi u pisanoj formi dokaze o izvršenju radnji iz člana 129z stav 5. ovog zakona ( član 129z stav 6);

4) u propisanom roku pismeno ne obavesti Poresku upravu o izvršenju rešenja iz člana 129i stav 1, odnosno člana 129i stav 4. STAV 3. ovog zakona (član 129i st. 2. i 5);

5) u propisanom roku iz člana 129i stav 4. ovog zakona sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu ne proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima ne uplati na svoj tekući račun (član 129i stav 4);

6) ako ovlašćeni menjač kome je rešenjem Poreske uprave oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na nekim od više menjačkih mesta, u propisanom roku sav efektivni strani novac i svu gotovinu u dinarima sa tog menjačkog mesta ne prenese na menjačko mesto koje nastavlja sa radom (član 129k stav 1);

7) ako ovlašćeni menjač koji ima jedno menjačko mesto kome je rešenjem Poreske uprave oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na tom mestu, odnosno ako ovlašćeni menjač koji ima više menjačkih mesta kome je rešenjem Poreske uprave oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima, u propisanom roku sav efektivni strani novac sa tih menjačkih mesta ne proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i svu gotovinu u dinarima ne uplati na svoj tekući račun (član 129k stav 2);

8) u propisanom roku Poreskoj upravi u pisanoj formi ne dostavi dokaze da je izvršio obaveze iz člana 129k st. 1. i 2. ovog zakona (član 129k stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik – ovlašćeni menjač novčanom kaznom od 10.000 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – ovlašćenom menjaču novčanom kaznom od 5.000 15.000 do 150.000 dinara.

Član 181b

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije, odnosno pravno lice, koje:

1) se ne odazove na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko punomoćnika, za učestvovanje u postupku kancelarijske kontrole, odnosno ne pruži potrebna objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava (član 129o);

2) ne omogući poreskom inspektoru obavljanje poslova terenske kontrole nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem, odnosno ne omogući pregled prostorija, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija, softvera i drugih dokumenata ili podataka na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača (član 129r st. 2. i 3).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije, odnosno pravno lice, koje se ne odazove na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko punomoćnika, za učestvovanje u postupku kancelarijske kontrole, odnosno ne pruži potrebna objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava (član 129o).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije, odnosno odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 15.000 do 150.000 dinara.

Član 182b

Protiv lica koje učini radnju, odnosno propust, u vezi sa porezom čije utvrđivanje obavlja sam poreski obveznik (samooporezivanje), koji se smatraju poreskim prekršajem iz člana 177, člana 179. stav 1. tač. 2b) i 3) i stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 3) tog člana, kao i člana 180. tač. 5) i 6) ovog zakona, neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno pokretati i voditi prekršajni postupak, niti će mu se izreći kazna za prekršaj KOJI SE SMATRAJU PORESKIM PREKRŠAJEM IZ ČLANA 177, ČLANA 179. STAV 1. TAČ. 2B) I 3) I STAV 3. U VEZI SA STAVOM 1. TAČKA 3) TOG ČLANA, KAO I ČLANA 180. TAČ. 5) I 6) OVOG ZAKONA, NEĆE SE PODNOSITI ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA, ako to lice, pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi učinjene radnje ili propusta, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno prijavi učinjenu radnju, odnosno propust i istovremeno plati dugovani iznos poreza uvećan za obračunatu kamatu iz člana 75. ovog zakona.

Protiv lica koje učini radnju, odnosno propust iz stava 1. ovog člana, u vezi sa porezom koji se utvrđuje rešenjem, neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno pokretati i voditi prekršajni postupak, niti će mu se izreći kazna za prekršaj ako to lice, pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi sa učinjenom radnjom ili propustom, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno prijavi učinjenu radnju, odnosno propust, kao i utvrđeni iznos poreza plati u propisanom roku.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 75.

KONTROLU UMANJENJA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE UMANJENJE NETO PRIHODA U JAVNOM SEKTORU, PORESKA UPRAVA VRŠI ZA PRIHODE ISPLAĆENE DO DANA PRESTANKA PRIMENE TOG ZAKONA.

ČLAN 76.

ORGAN KOJI VODI EVIDENCIJE O MESTU PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA FIZIČKOG LICA, DUŽAN JE DA U ROKU OD PET DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, PORESKOJ UPRAVI DOSTAVI PODATKE IZ ČLANA 12. STAV 1. OVOG ZAKONA, SA STANJEM NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 77.

DO POČETKA PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ČLANOM 15. STAV 2. OVOG ZAKONA, VELIKI PORESKI OBVEZNICI PODNOSE PORESKE PRIJAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ČLANOM 38. STAV 8. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02-ISPRAVKA, 23/03-ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-DR. ZAKON, 62/06-DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09-DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12-ISPRAVKA, 93/12, 47/13 I 108/13).

ODREDBE ČLANA 15. STAV 4, ČLANA 39. ST. 3. I 4. I ČLANA 44. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA PRIMENJIVAĆE SE POČEV OD DANA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU SKLADU SA ČLANOM 15. STAV 2. OVOG ZAKONA.

U SLUČAJU KADA PORESKI OBVEZNIK IZ TEHNIČKIH RAZLOGA NIJE MOGAO DA, SAGLASNO ČLANU 38. STAV 9. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02-ISPRAVKA, 23/03-ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-DR. ZAKON, 62/06-DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09-DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12-ISPRAVKA, 93/12, 47/13 I 108/13), OD 1. JULA 2014. GODINE DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, ZA ODREĐENI PORESKI OBLIK PODNESE PORESKU PRIJAVU U ELEKTRONSKOM OBLIKU, PORESKU PRIJAVU PODNOSI NEPOSREDNO ILI PUTEM POŠTE, A DO ODGOVARAJUĆIH DATUMA KOJI SU ČLANOM 15. STAV 2. OVOG ZAKONA, ODREĐENI KAO DATUMI OD KOJIH SE PORESKA PRIJAVA PODNOSI ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU.

ČLAN 78.

ZA ISPLATE PRIHODA IZVRŠENE U 2014. GODINI PORESKI OBVEZNIK, ODNOSNO PORESKI PLATAC DUŽAN JE DA PORESKOJ UPRAVI U ELEKTRONSKOM OBLIKU PODNESE POJEDINAČNU PORESKU PRIJAVU PROPISANU ČLANOM 41. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02-ISPRAVKA, 23/03-ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-DR. ZAKON, 62/06-DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09-DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12-ISPRAVKA I 93/12), NAJKASNIJE ZAKLJUČNO SA 31. JANUAROM 2015. GODINE.

ČLAN 79.

PO ZAHTEVIMA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA PO KOJIMA NE BUDE PRAVOSNAŽNO ODLUČENO DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, NADLEŽNI ORGAN ODLUČIĆE U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02-ISPRAVKA, 23/03-ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-DR. ZAKON, 62/06-DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09-DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12-ISPRAVKA, 93/12, 47/13 I 108/13), OSIM ODREDABA O VISINI KAMATNE STOPE.

PORESKI OBVEZNICI KOJI SU DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA STEKLI PRAVO NA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA PO ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02-ISPRAVKA, 23/03-ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-DR. ZAKON, 62/06-DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09-DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12-ISPRAVKA, 93/12, 47/13 I 108/13), TO PRAVO OSTVARUJU U SKLADU SA TIM ZAKONOM.

ČLAN 80.

PO ZAHTEVIMA ZA PLAĆANJE POREZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA PO KOJIMA NE BUDE PRAVOSNAŽNO ODLUČENO DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, NADLEŽNI ORGAN ODLUČIĆE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ČLAN 81.

PREKRŠAJNI POSTUPCI ZAPOČETI DO DANA POČETKA PRIMENE ZAKONA O PREKRŠAJIMA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BROJ 65/13) OKONČAĆE SE PO ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02-ISPRAVKA, 23/03-ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-DR. ZAKON, 62/06-DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09-DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12-ISPRAVKA, 93/12, 47/13 I 108/13).

ČLAN 82.

RASPORED UPLAĆENOG IZNOSA PO OSNOVU DOSPELIH POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA ZAKLJUČNO SA 31. DECEMBROM 2014. GODINE, IZVRŠIĆE SE PRIMENOM ODREDBE ČLANA 70. STAV 2. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02-ISPRAVKA, 23/03-ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-DR. ZAKON, 62/06-DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09-DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12-ISPRAVKA, 93/12, 47/13 I 108/13).

ČLAN 83.

AKTA IZ ČLANA 12. STAV 4. I ČL. 19. I 55. OVOG ZAKONA DONEĆE SE U ROKU OD MESEC DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

AKTA IZ ČLANA 12. STAV 8. I ČL. 13. I 59. OVOG ZAKONA DONEĆE SE U ROKU OD TRI MESECA DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

AKT IZ ČLANA 26. OVOG ZAKONA DONEĆE SE DO 1. DECEMBRA 2014. GODINE.

ČLAN 84.

ODREDBE ČLANA 13. STAV 1. OVOG ZAKONA PRIMENJIVAĆE SE OD NAREDNOG DANA PO ISTEKU 30-OG DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU AKTA IZ ČLANA 13. STAV 2. OVOG ZAKONA.

ODREDBA ČLANA 14. STAV 11. OVOG ZAKONA PRIMENJIVAĆE SE OD NAREDNOG DANA PO ISTEKU TRI MESECA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 85.

DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE:

1) ČL. 60. I 60A ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 84/04 , 86/04 – ISPRAVKA, 61/05, 61/07, 93/12 I 108/13);

2) ČL. 41, 41A, 42, 43, 44. I 45. ZAKONA O AKCIZAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 22/01, 73/01, 80/02 – DR. ZAKON, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – DR. ZAKON, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 I 47/13);

3) ČLAN 44. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 26/01, 42/02 – SUS, 80/02, 80/02 – DR. ZAKON, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US I 47/13);

4) ČL. 112. I 113. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 25/01, 80/02, 80/02 – DR. ZAKON, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 I 108/13);

5) ČL. 166, 167. I 168. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 24/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 135/04, 62/06, 65/06 – ISPRAVKA, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ISPRAVKA, 108/13 I 57/14);

6) ČL. 72, 72A, 72B, 73, 74. I 74A ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13 I 57/14);

7) ČLAN 28. ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10 I 24/11);

8) ČLAN 12. ZAKONA O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 135/04).

ČLAN 86.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar