Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih subjekata

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA

Član 1.

U Zakonu o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, broj 55/04 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 5. reči: «oblika organizovanja» zamenjuju se rečima: «pravne forme», a posle reči: «u vezi sa» dodaju se reči: «postupkom likvidacije i ».

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

«Registar sadrži podatke o privrednom subjektu, i to:

1) poslovno ime;

2) sedište;

3) datum i vreme osnivanja;

4) datum i vreme promena;

5) matični broj dodeljen od strane Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i broj pod kojim se privredni subjekt vodi u Registru;

6) poresko-identifikacioni broj (PIB);

7) pravnu formu;

8) šifru i opis pretežne delatnosti;

9) brojeve računa u bankama;

10) poslovno ime, pravnu formu, sedište i matični broj osnivača, ako je osnivač pravno lice, odnosno ime i matični broj osnivača ako je osnivač fizičko lice, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2) – 7) Zakona;

11) ime i matični broj direktora i/ili članova upravnog odbora, u zavisnosti od pravne forme, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2) – 7) Zakona;

12) ime i matični broj zastupnika i granice njegovih ovlašćenja, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2) – 7) Zakona;

13) upisan, uplaćen i unet kapital privrednog subjekta.

Registar sadrži i sledeće podatke o privrednom subjektu, ako ti podaci postoje, i to:

1) skraćeno poslovno ime;

2) poslovno ime na stranom jeziku;

3) skraćeno poslovno ime na stranom jeziku;

4) vreme trajanja, ako je privredni subjekt osnovan na određeno vreme;

5) ime i matični broj prokuriste;

6) ime i matični broj ostalih zastupnika i granice njihovih ovlašćenja;

7) podatke o ogranku privrednog subjekta.

Ako se u registar registruju podaci koji se odnose na strano pravno ili fizičko lice, umesto matičnog broja Registar sadrži, za strano fizičko lice broj njegovog pasoša i državu izdavanja, a za strano pravno lice broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i naziv tog registra.

Registar može, ako to zahteva privredni subjekt, da sadrži i sledeće podatke:

1) broj telefona i telefaksa privrednog subjekta;

2) elektronsku adresu privrednog subjekta;

3) adresu internet strane.

Registar sadrži i:

1) podatke o likvidaciji i stečaju privrednog subjekta, u skladu sa zakonom;

2) zabeležbe podataka od značaja za pravni promet privrednog subjekta;

3) podatke o nazivima rezervisanim u skladu sa Zakonom;

4) godišnje finansijske izveštaje privrednog subjekta, sastavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno poslovanje.

U Registar se registruju i sve promene podataka sadržanih u Registru.

Registar sadrži i druge podatke u skladu sa zakonom.»

Član 3.

U članu 17. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

«Podnosilac registracione prijave može da registruje poslovno ime ili skraćeno poslovno ime na stranom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Evropskoj uniji.»

Član 4.

U članu 22. stav 1. tačka 2) reč: «potpisnik» zamenjuje se rečju:

«podnosilac».

U tački 6) reči: «se unose» zamenjuju se rečima: «su uneti».

Tačka 8) briše se.

Dosadašnja tačka 9) postaje tačka 8).

Član 5.

U članu 24. stav 1. reči: «dostavlja ga podnosiocu prijave» zamenjuju se rečima: «istog dana ga objavljuje na internet strani Agencije».

U stavu 3. posle reči: «registracione prijave,» dodaju se reči: «koji dostavlja podnosiocu prijave na način utvrđen zakonom,».

U stavu 4. posle reči «ovog člana» stavlja se zapeta i dodaju reči: «a najkasnije 30 dana od dana objavljivanja zaključka na internet strani Agencije,».

Član 6.

U članu 25. st. 2. i 3. brišu se.

Član 7.

Podnaslov iznad člana 27. «Pravni lek na zaključak o odbacivanju registracione prijave» menja se i glasi: «Pravo na žalbu».

U članu 27. stav 1. posle reči: «Na» dodaju se reči: «rešenje iz člana 25. Zakona i», reči: «ministarstvu nadležnom za poslove privrede ( u daljem tekstu: Ministarstvo)», zamenjuju se rečima: «ministru nadležnom za poslove privrede (u daljem tekstu: ministar)», a reči: «tog zaključka» zamenjuju se rečima: «tog rešenja ili zaključka».

U stavu 3. posle reči: «kojim će» dodaju se reči «zameniti pobijano rešenje, odnosno».

U stavu 4. posle reči «osnovana,» dodaju se reči «odnosno ako ne donese rešenje iz stava 3. ovog člana,».

U stavu 6. tačka 2) menja se i glasi:

«2) doneti rešenje kojim će zameniti pobijano rešenje, odnosno poništiti pobijani zaključak i usvojiti zahtev iz registracione prijave i Registratoru naložiti registraciju u Registar podataka iz registracione prijave;»

U st. 4, 5. i 6. reč: «Ministarstvo» zamenjuju se rečju: «ministar» u odgovarajućem padežu.

Član 8.

Član 28. menja se i glasi:

«Protiv rešenja iz člana 27. stav 6. Zakona može se pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.»

Član 9.

U članu 33. tačka 2) reči: «ugovor o osnivanju» zamenjuju se rečima: «osnivački akt».

Tačka 3) menja se i glasi:

«3) ako je ortak preneo pravo poslovođenja na treće lice, overen potpis tog lica.»

Član 10.

U članu 34. tačka 2) reči: «ugovor o osnivanju» zamenjuju se rečima: «osnivački akt».

Tačka 4) menja se i glasi:

«4) sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga komanditora, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;»

U tački 5) reč: «društva» briše se.

Član 11.

U članu 35. tačka 2) reči: «akt o osnivanju» zamenjuju se rečima: «osnivački akt».

Tačka 3) briše se.

Dosadašnja tačka 4) postaje tačka 3).

Dosadašnja tačka 5) koja postaje tačka 4) menja se i glasi:

«4) sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;»

U dosadašnjoj tački 6) koja postaje tačka 5) reč: «društva» briše se.

Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 6).

Član 12.

U članu 36. stav 1. reč: «sukcesivnog» briše se, a posle reči: «osnivanja» dodaje se reč: «otvorenog».

U tački 2) reči: «akt o osnivanju» zamenjuju se rečima: «osnivački akt».

Tačka 3) briše se.

Dosadašnje tač. 4), 5), 6) i 7) postaju tač. 3), 4), 5) i 6).

U dosadašnjoj tački 8) koja postaje tačka 7) reč: «društva» briše se.

Dosadšnja tačka 9) postaje tačka 8)

Stav 2. menja se i glasi:

«Uz registracionu prijavu osnivanja zatvorenog akcionarskog društva, prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) osnivački akt (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;

3) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

4) sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;

5) odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis zastupnika.»

Član 13.

U članu 41. stav 1. tačka 4) briše se.

Dosadašnje tač. 5), 6) i 7) postaju tač. 4), 5) i 6).

Član 14.

Podnaslov iznad člana 42. i član 42. brišu se.

Član 15.

Posle člana 43. dodaje se podnaslov i član 43a koji glase:

«Registraciona prijava ogranka

Član 43a

Uz registracionu prijavu ogranka prilaže se:

1) akt o obrazovanju ogranka;

2) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan aktom o obrazovanju ogranka;

3) overen potpis zastupnika ogranka.

Ako ogranak obrazuje strano privredno društvo uz registracionu prijavu, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, prilaže se i:

1) izvod iz registra u kome je to privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od stalnog sudskog tumača;

2) dokaz o brojevima računa preko kojih privredno društvo posluje, ako nisu navedeni u dokumentaciji iz tačke 1) ovog člana;

3) overena izjava kojom privredno društvo preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi poslovanja ogranka, sa prevodom overenim od stalnog sudskog tumača.»

Član 16.

U članu 45. stav 1. tačka 1) reč: «direktora» briše se.

Tačka 2) briše se.

Dosadašnja tačka 3) postaje tačka 2).

Član 17.

U članu 46. reči «nadležni organ koji je doneo odluku o zabrani» zamenjuju se rečima «zainteresovano lice».

Član 18.

Posle člana 46. dodaje se podnaslov i član 46a koji glase:

«Registraciona prijava postupka likvidacije

Član 46a

Uz registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije prilaže se:

odluka o pokretanju postupka likvidacije;

odluka o imenovanju likvidacionog upravnika, ako to nisu zastupnici

privrednog društva.

Uz registracionu prijavu drugih podataka u vezi sa postupkom likvidacije ovlašćeni organ prilaže odgovarajući dokaz.»

Član 19.

U članu 47. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

«Uz registracionu prijavu pokretanja stečajnog postupka prilaže se odluka o pokretanju stečajnog postupka.»

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Član 20.

U članu 53. tačka 1) posle reči «odluka» dodaje se reč «skupštine».

Tačka 2) briše se.

Dosadašnja tačka 3) koja postaje tačka 2) menja se i glasi:

«2) potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se povećanje novčanog uloga vrši novim ulozima članova i/ili sporazumom osnivača o vrednosti unetog nenovčanog uloga.»

Član 21.

Član 54. menja se i glasi:

«Uz registracionu prijavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću, radi registracije i objave poveriocima preko internet strane Agencije, prilaže se odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se dokaz o isplati dospelih ili obezbeđenju nedospelih potraživanja koja su poverioci prijavili u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa društva da poverioci nisu podneli zahteve u propisanom roku.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću u pojednostavljenom postupku i smanjenja pretvaranjem u rezerve, prilaže se odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala.»

Član 22.

U članu 55. st. 1 i 2. menjaju se i glase:

«Uz registracionu prijavu odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva po osnovu novih uloga prilaže se odluka skupštine akcionara, odnosno odluka upravnog odbora, o povećanju osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1. ovog člana prilaže se potvrda Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o ukupnom iznosu uspele emisije akcija, na osnovu koje se vrši povećanje osnovnog kapitala.»

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 23.

Član 56. menja se i glasi:

«Uz registracionu prijavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva, radi registracije i objave poveriocima preko internet strane Agencije, prilaže se odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1. ovog člana prilaže se potvrda Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o izvršenom smanjenju kapitala.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i smanjenja pretvaranjem u rezerve, prilaže se odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala.»

Član 24.

Podnaslov iznad člana 57. i član 57. menjaju se i glase:

«Registraciona prijava koncerna, holdinga ili drugog oblika povezivanja

Član 57

Uz registracionu prijavu koncerna, holdinga ili drugog oblika povezivanja, prilaže se:

dokumentacija koja se podnosi uz registracionu prijavu osnivanja

odgovarajuće pravne forme privrednog subjekta, ako se osniva novi privredni subjekt kao kontrolno društvo;

ugovor o povezivanju, ako se kontrolna funkcija prenosi na jedan od

postojećih privrednih subjekata.

Uz registracionu prijavu ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i podređenog društva i prenosu dobiti, prilaže se:

odluka skupštine kontrolnog i svih podređenih društava kojima se

usvaja taj ugovor;

ugovor o posebnim odnosima kontrolnog i podređenog društva ili

prenosu dobiti.

Uz registracionu prijavu prestanka ugovora iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana, prilaže se dokaz o prestanku ugovora.»

Član 25.

Podnaslov iznad člana 58. i član 58. menjaju se i glase:

«Registraciona prijava pripajanja

Član 58.

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o pripajanju, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu pripajanja prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji učestvuje u pripajanju, kojom se usvaja nacrt ugovora o pripajanju i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisima ovlašćenih zastupnika na odluci;

2) ugovor o pripajanju;

3) izmene osnivačkog akta privrednog subjekta kome se vrši pripajanje, ako iste nisu sadržane u ugovoru o pripajanju;

4) finansijski izveštaj – zaključni račun ne stariji od osam meseci svakog privrednog subjekta koje učestvuje u statusnoj promeni.

Odluku skupštine privrednog subjekta – sticaoca je moguće zameniti odlukom upravnog odbora, koja sadrži konstataciju da su ispunjeni zakonski uslovi da se pripajanje izvrši bez odluke skupštine.

Istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta čije se pripajanje vrši.

Ako se pripajanjem povećava osnovni kapital privrednog subjekta – sticaoca, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja podnosi se i registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala privrednog subjekta – sticaoca.

Ako se pripajanjem broj članova privrednog subjekta – sticaoca poveća iznad limita koji je zakonom predviđen za pravnu formu u kojoj je on organizovan, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava promene pravne forme.»

Član 26.

Podnaslov iznad člana 59. i član 59. menjaju se i glase:

«Registraciona prijava spajanja uz osnivanje

Član 59.

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o spajanju uz osnivanje, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu spajanja uz osnivanje prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji učestvuje u spajanju uz osnivanje, kojom se usvaja nacrt ugovora o spajanju uz osnivanje i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisima ovlašćenih zastupnika na odluci;

2) ugovor o spajanju uz osnivanje;

3) finansijski izveštaj – zaključni račun ne stariji od osam meseci svakog privrednog subjekta koje učestvuje u spajanju uz osnivanje;

4) dokumentacija koja se dostavlja za registraciju osnivanja privrednog subjekta u odgovarajućoj pravnoj formi, s tim što ugovor o spajanju iz tačke 2) ovog člana predstavlja osnivački akt.

Istovremeno sa registracionom prijavom spajanja uz osnivanje, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta čije se spajanje vrši.»

Član 27.

Podnaslov iznad člana 60. i član 60. menjaju se i glase:

«Registraciona prijava podele privrednog subjekta uz pripajanje

Član 60.

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o podeli uz pripajanje, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu podele uz pripajanje prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji učestvuje u podeli uz pripajanje, kojom se usvaja nacrt ugovora o podeli uz pripajanje i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisima ovlašćenih zastupnika na odluci;

2) ugovor o podeli uz pripajanje koji sadrži razgraničenje sredstava, prava i obaveza privrednog subjekta koji se deli između privrednih subjekata kojima se vrši pripajanje;

3) izmene osnivačkih akata privrednih subjekata kojima se vrši pripajanje;

4) finansijski izveštaj – zaključni račun ne stariji od osam meseci svakog privrednog subjekta koji učestvuje u statusnoj promeni.

Umesto odluke iz stava 2. tačka 1) ovog člana može se priložiti odluka upravnog odbora koja sadrži konstataciju da su ispunjeni zakonski uslovi da se pripajanje izvrši bez odluke skupštine.

Istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta čija se podela i pripajanje vrši.

Ako se pripajanjem povećava osnovni kapital privrednog subjekta – sticaoca, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala privrednog subjekta – sticaoca.

Ako se pripajanjem broj članova privrednog subjekta sticaoca poveća iznad limita koji je zakonom predviđen za pravnu formu u kojoj je on organizovan, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava promene pravne forme.»

Član 28.

Posle člana 60. dodaje se podnaslov iznad člana i član 60a koji glase:

«Registraciona prijava podele privrednog subjekta uz osnivanje

Član 60a

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o podeli uz osnivanje, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu podele uz osnivanje prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji prestaje podelom, kojom se usvaja nacrt ugovora o podeli uz osnivanje i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisom ovlašćenog zastupnika na odluci;

2) ugovor o podeli uz osnivanje koji sadrži razgraničenje sredstava, prava i obaveza privrednog subjekta koji se deli između privrednih subjekata koji se osnivaju;

3) finansijski izveštaj – zaključni račun ne stariji od osam meseci privrednog subjekta koji se deli;

4) dokumentaciju koja se po ovom zakonu dostavlja za registraciju osnivanja privrednog subjekta u odgovarajućoj pravnoj formi, s tim što ugovor o podeli uz osnivanje iz tačke 2) ovog stava predstavlja osnivački akt privrednih subjekata koji nastaju podelom.

Istovremeno sa registracionom prijavom podele uz osnivanje, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta koji se deli.»

Član 29.

Posle člana 60a dodaje se podnaslov iznad člana i član 60b koji glase:

«Registraciona prijava odvajanja uz pripajanje i odvajanja uz osnivanje

Član 60b

Na registracionu prijavu odvajanja uz pripajanje shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o podeli uz pripajanje, osim odredaba o brisanju privrednog subjekta čija se podela vrši.

Na registracionu prijavu odvajanja uz osnivanje shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o podeli uz osnivanje, osim odredaba o brisanju privrednog subjekta čija se podela vrši.

Istovremeno sa registracionom prijavom odvajanja uz pripajanje i odvajanja uz osnivanje, podnosi se i registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala privrednog subjekta od koga se vrši odvajanje.»

Član 30.

U članu 61. reči: «podela izdvajanjem, i dr.» zamenjuju se rečima: «pripajanje, odvajanje i dr.»

Član 31.

U podnaslovu iznad člana 64. i u članu 64. reč: «oblik» zamenjuje se rečima: «pravna forma» u odgovarajućem padežu.

Član 32.

U članu 68. dodaje se stav 2. koji glasi:

«Po isteku roka od 12 meseci od dana prevođenja u status neaktivnog subjekta, privredni subjekt se briše iz Registra.»

Član 33.

Član 70. menja se i glasi:

«Uz registracionu prijavu za brisanje iz Registra koju likvidacioni upravnik podnosi u roku od 15 dana od dana okončanja postupka likvidacije prilaže se:

finansijski izveštaj sastavljen sa danom okončanja postupka

likvidacije i

izveštaj o sprovođenju likvidacije.

Uz registracionu prijavu za brisanje iz registra koju stečajni upravnik podnosi u roku od 15 dana od dana zaključenja stečajnog postupka prilaže se pravnosnažno rešenje o zaključenju stečajnog postupka.»

Član 34.

U članu 77. stav 2. tačka 1) broj: «450,00» zamenjuje se brojem: «540,00».

U tački 2) broj: «1.700,00» zamenjuje se brojem: «2.040,00».

U tački 3) broj: «3.000,00» zamenjuje se brojem: «3.600,00».

U tački 4) broj: «8.500,00» zamenjuje se brojem: «10.200,00».

U tački 5) broj: «2.500,00» zamenjuje se brojem: «3.000,00».

U tački 6) broj: «250,00» zamenjuje se brojem: «300,00», a broj: «400,00» zamenjuje se brojem «480,00».

U tački 7) broj: «1.300,00» zamenjuje se brojem: «1.560,00», a broj: «2.000,00» zamenjuje se brojem «2.400,00».

U tački 8) broj: «2.400,00» zamenjuje se brojem: «2.880,00», a broj: «3.500,00» zamenjuje se brojem «4.200,00».

U tački 9) broj: «4.200,00» zamenjuje se brojem: «5.040,00», a broj: «8.000,00» zamenjuje se brojem: «9.600,00».

U tački 10) reči: «oblika organizovanja» zamenjuju se rečima: «pravne forme», broj: «4.250,00» zamenjuje se brojem: «5.100,00», a posle reči: «dinara» stavlja se tačka i dodaju reči: «Ako se jednom registracionom prijavom pored promene statusa, odnosno pravne forme traži i promena drugih podataka, pored naknade za registracionu prijavu promene statusa, odnosno pravne forme plaća se i naknada iz tač. 6), 7), 8) ili 9) ovog stava;»

U tački 11) broj: «1.300,00» zamenjuje se brojem: «1.560,00».

U tački 12) broj: «350,00» zamenjuje se brojem: «420,00».

U tački 13) broj: «260,00» zamenjuje se brojem: «312,00».

U tački 14) broj: «720,00» zamenjuje se brojem: «864,00».

U tački 15) broj: «1.300,00» zamenjuje se brojem: «1.560,00».

U tački 16) broj: «600,00» zamenjuje se brojem: «720,00».

U tački 17) broj: «42,00» zamenjuje se brojem: «50,00».

Posle tačke 17) dodaje se tačka 18) koja glasi:

«18) za objavljivanje na internet strani Agencije podataka od značaja za pravni promet 420,00 dinara, s tim što se plaćanje ove naknade ne vrši ako se objavljuje podatak za čiju je registraciju naknada naplaćena u skladu sa tač. 1) do 17) ovoga stava.»

Član 35.

U članu 82. stav 1. posle reči: «15. juna 2005.godine» tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: «osim preduzetnika koji registracionu prijavu za prevođenje u Registar podnose najkasnije do 15. juna 2006.godine.»

Član 36.

U članu 83. stav 2. posle reči: «u Registar» umesto tačke se stavlja zapeta i dodaju se reči: «ako je postupak registracije pravnosnažno okončan posle isteka roka iz člana 82. stav 1. Zakona.»

Član 37.

U članu 84. stav 1. posle reči: «čl.82.» dodaju se reči: «stav 1.».

Član 38.

U članu 85. stav 1. reči: «15.marta 2005.» zamenjuju se rečima: «31. decembra 2005.»

U stavu 2. reči: «15.marta 2005.» zamenjuju se rečima: «15. juna 2006.».

Član 39.

U članu 88. stav 2. reči: «1. marta 2005.» zamenjuju se rečima: «31. decembra 2005.».

Član 40.

U članu 90. reči: «1.marta 2005.» se zamenjuju rečima: «31. decembra 2005.godine.».

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 71., kao i čl. 72. stav 1. tačka 9. Ustava Republike Srbije kojom je, između ostalog, predviđeno da Republika Srbija, uređuje i obezbeđuje osnovne ciljeve i pravce privrednog, naučnog, tehnološkog razvoja, kao i politiku i mere za usmeravanje i podsticanje razvoja.

Razlozi za donošenje ovog zakona

Zakon o registraciji privrednih subjekata („Sl. glasnik RS“, br. 55/04) donet je kako bi se pojednostavio, ubrzao i formalizovao postupak osnivanja privrednih subjekata, i kako bi se stvorila jedinstvena, centralizovana i ažurna elektronska baza podataka o svim privrednim subjektima u Srbiji.

U cilju realizacije navedenog projekta, donet je i Zakon o Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 55/04) kojim je osnovana Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) nadležna da vodi Registar privrednih subjekata (u daljem tekstu:Registar), a uz taj registar i Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar finansijskog lizinga, kao i druge registre određene zakonom. Usvajanje navedena dva zakona u prvoj polovini 2004. godine bilo je neophodno, kako bi se dalje, tokom godine, mogli preduzeti svi koraci u cilju obezbeđenja tehničkih i ljudskih resursa neophodnih za otpočinjanje vođenja registara.

Agencija je otpočela sa radom odmah nakon donošenja navedenih zakona, a sa vođenjem Registra 31. decembra 2004. godine, kako je to propisano članom 90. Zakon o registraciji privrednih subjekata.

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/04) donet je krajem novembra 2004. godine. Taj zakon je predvideo kako izmene u pogledu pravnih formi organizovanja privrednih subjekata, tako i uslova pod kojim se privredni subjekti organizuju, posluju i gase. U tom smislu se ukazala potreba za usklađivanje Zakona o registraciji privrednih subjekata, sa naknadno donetim Zakonom o privrednim društvima.

Takođe se ukazala potreba za produženjem roka za otpočinjanje registracije preduzetnika u Registar Agencije. Članom 90. Zakona o registraciji privrednih subjekata bilo je predviđeno da se sa registracijom preduzetnika otpočne 01. marta 2005. godine. Međutim, u pregovorima o preuzimanju postojeće dokumentacije od organa lokalne samouprave, čije su službe do sada ovaj posao vršile, načeta je tema međusobne saradnje u daljem postupku registracije preduzetnika. Zauzeto je stanovište da preduzetnicima postupak registracije treba olakšati u maksimalnoj mogućoj meri i da je neophodno da se pre preuzimanja ovog posla od strane Agencije, postupak registracije maksimalno uhoda, kako u pogledu obučenosti već postojećih ljudskih resursa Agencije, tako i u pogledu obezbeđenja konačnih softverskih rešenja i hardverskih resursa, koji će u tu svrhu biti korišćeni. Neki organi lokalne samouprave su ponudili Agenciji svoju saradnju i nakon što im ova nedležnost bude preuzeta. Procena je da bi, u cilju koordinacije svih ovih aktivnosti, koje bi se preduzele u cilju maksimalnog pojednostavljenja postupka registracije preduzetnika, sa registracijom preduzetnika od strane Agencije trebalo otpočeti 31. decembra 2005. godine. Obzirom da je realno očekivati da će Agenciji trajno softversko rešenje za Registar privrednih subjekata biti isporučeno tokom novembra meseca, a zbog nezaobilaznih procedura nabavke hardvera i softvera i vremena neophodnog za izradu trajnog softverskog rešenja, predloženo je traženo pomeranje roka za registraciju preduzetnika.

Predložene izmene su izvršene uz konsultacije sa Udruženjem preduzetnika.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

1. Usklađivanje sa terminologijom korišćenom u Zakonu o privrednim društvima (članovi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 30 i 31)

Izmene u članovima 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 30 i 31. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih subjekata (u daljem tekstu: Nacrt zakona), se predlažu u cilju terminološkog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

2. Podaci koji se registruju u Registar (član 2)

Izmene u članuz 2. Nacrta zakona se predlažu u cilju usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, a obzirom na nove pravne forme u kojima se privredni subjekti organizuju, i podatke koje se o tim novim formama registruju u Regiustar.

3. Objavljivanje (član 5)

Izmene u članu 5. Nacrta zakona se predlažu u cilju pravovremenog obaveštavanja podnosioca prijave o tome kako je po njegovoj prijavi odlučeno, a kako bi se izbegla mogućnost da nakon proteka roka predviđenog za registraciju ostane u nedoumici kakmo dalje da postupa.

4. Pravo na žalbu i pokretanje upravnog spora (član 6, 7. i 8)

Izmene u članu 6. Nacrta zakona se predlažu u cilju omogućavanja izjavljivanje žalbe na pozitivno rešenje doneto u prvostepenom postupku i vođenja upravnog spora. Takođe je priodužen rok u kome se može pokrenuti upravni spor. Izmene se predlažu radi usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl. List SRJ br.33/97 i 31/01) i Zakonom o upravnim sporovima (Sl. List SRJ br.46/96)

5. Usklađivanje sa novim pravnim formama predviđenim Zakonom o privrednim društvima (član 12, 14 i 15 )

Izmene u članovima 12, 14 i 15 Nacrta zakona se predlažu u cilju regulisanja upisa podataka o novim pravnim formama koje uvodi Zakon o privrednim društvima, ogranku, otvorenom akcionarskom društvu i zatvorenom akcionarskom društvu, kao i radi brisanja poslovnih udruženja, pošto tu formu Zakon o privrednim društvima više ne poznaje.

6. Usklađivanje sa novim proipisima koji regulišu stečaj i likvidaciju (član 18, 19 i 33)

Izmene u članovima 18, 19. i 33. Nacrta zakona se predlažu u cilju usaglašavanja sa načinima prestanka – gašenja privrednihg subjekata, kakve poznaje Zakon o privrednim društvima i Zakon o stečajnom postupku (Sl. Glasnik RS br.84/04)

7. Povećanje i smanjenje kapitala (član 20, 21, 22. i 23)

Izmene u članovima 20, 21 i 22 Nacrta zakona se predlažu u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakon o privrednim društvima o povećanju i smanjenju kapitala i dokazima na osnovu kojih se vrši registracija tih promena.

8. Statusne promene (član 24, 25, 26, 27, 28, 29. i 30)

Izmene u članovima 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. Nacrta zakona se predlažu u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakon o privrednim društvima o statusnim promenama i dokazima na osnovu kojih se vrši registracija tih promena. Te promene se odnose na registraciju koncerna, holdinga, pripajanja, spajanja uz osnivanje, podele uz pripajanje, podele uz osnivanje, odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje.

9. Brisanje iz registra neaktivnih subjekata (član 32)

Izmena u članu 32. Nacrta zakona se predlaže u cilju ažuriranja Registra, odnosno radi brisanja iz registra privrednih subjekata koji ni nakon 12 meseci od prevođenja u status neaktivan, iz zakonom propisanih razloga, nisu preduzeli aktivnosti u cilju aktiviranja svog statusa. Na ovaj način se stvaraju pretpostavke za ažurnu bazu podataka o privrednim subjektima.

10. Naknade (član 34)

Izmena u članu 34. Nacrta zakona se predlaže u cilju povećanja maksimalnih limita naknada, i realno ne predstavlja povećanje, već usaglašavanje tih limita sa inflacijom od maja 2004. godine kada je Zakon donet, pa do danas, kao i predpostavljenom inflacijom do kraja 2005. godine. Na potrebu za podizanjem limita naknada ukazuje i pad kursa dinara u odnosu na evro od dana kada je Zakon donet. Napominjemo da se radi isključivo o dizanju maksimalnog limita naknada, ne i o dizanju samih naknada, te da je Vlada RS ta koja može, u okviru limita čije se povećanje traži, dozvoliti povećanje nakanada koje su određene Uredbom o visini naknade za registraciju i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre (Objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 137 od 24. decembra 2004)

11. Početak registracije preduzetnika i obaveza njihovog prevođenja u registar (član 35, 38, 39 i 40)

Izmena u članu 35, 38, 39 i 40 Nacrta zakona se predlaže s obzirom da se ukazala potreba za produženjem roka za otpočinjanje registracije preduzetnika u Registar Agencije. Članom 90. Zakona o registraciji privrednih subjekata bilo je predviđeno da se sa registracijom preduzetnika otpočne 01. marta 2005. godine. U nacrtu se predlaže da se sa registracijom preduzetnika od strane Agencije otpočne 31. decembra 2005. godine. Zauzeto je stanovište da preduzetnicima postupak registracije treba olakšati u maksimalnoj mogućoj meri i da je neophodno da se pre preuzimanja ovog posla od strane Agencije, postupak registracije maksimalno uhoda, kako u pogledu obučenosti već postojećih ljudskih resursa Agencije, tako i u pogledu obezbeđenja konačnih softverskih rešenja i hardverskih resursa, koji će u tu svrhu biti korišćeni. U skladu sa navedenim je predloženo i produženje roka za prevođenje preduzetnika iz postojećih registara koje vode nadležni organi lokalne samouprave u Registar Agencije do 15. juna 2006. godine.

12. Prevođenje u Registar privrednih subjekata čiji postupci registracije nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu zakona (član 36)

Izmena u članu 36. Nacrta zakona se predlaže u cilju a pojašnjenja načina prevođenja u Registar privrednih subjekata čiji postupci registracije nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu zakona.

13. Pojašnjenje u vezi sa naknadom (član 37)

Izmena u članu 37. Nacrta zakona se predlaže u cilju a pojašnjenja da se naplata naknade vrši za promene čija se registracija traži istovremeno sa registracionom prijavom za prevođenje u Registar, koja je besplatna.

14. Stupanje na snagu (član 41)

Članom 41. Nacrta zakona predviđeno je da Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva.

Analiza efekata propisa

Ovim zakonom se vrše izmene i dopune postojećeg Zakon o registraciji privrednih subjekata, a iste se vrše u cilju usaglašavanja tog zakona sa naknadno donetim Zakonom o privrednim društvima. U tom delu ovaj zakon ne bi trebao da ima negativne ekonomske efekte, već naprotiv, ukoliko ih bude bilo, ti efekti bi trebali da budu pozitivni, pošto se usaglašavanjem zakona eliminišu dileme u pogledu oblika organizovanja i dokumentacije koja se podnosi uz registracione prijave.

Povećanje naknada koje se predlaže izmenom člana 77. zakona, realno ne predstavlja povećanje, već usaglašavanje sa inflacijom od maja 2004. godine kada je Zakon donet, pa do danas, kao i predpostavljenom inflacijom do kraja 2005. godine. Na potrebu za podizanjem limita naknada ukazuje i pad kursa dinara u odnosu na evro od dana kada je Zakon donet. Napominjemo da se radi isključivo o dizanju maksimalnog limita naknada, ne i o dizanju samih naknada, te da je Vlada RS ta koja može, u okviru limita čije se povećanje traži, dozvoliti povećanje nakanada koje su određene Uredbom o visini naknade za registraciju i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre (Objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 137 od 24. decembra 2004)

VI. Pregled odredaba zakona koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Član 5.

U Registar se registruju osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene oblika organizovanja PRAVNE FORME tog subjekta, podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa POSTUPKOM LIKVIDACIJE, stečajnim postupkom, kao i drugi podaci određeni zakonom.

Član 6.

Registar sadrži podatke o privrednom subjektu, i to:

1) naziv;

2) sedište;

3) datum i vreme osnivanja;

4) datum i vreme promena;

5) broj pod kojim je registrovan u Registru;

6) matični broj dodeljen od strane Zavoda za statistiku Republike Srbije;

7) poresko-identifikacioni broj (PIB);

8) oblik organizovanja;

9) šifra i opis delatnosti;

10) brojevi računa u bankama.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, Registar sadrži i sledeće podatke:

1) naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište osnivača, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2) – 7) ovog zakona;

2) ime, adresu i matični broj direktora i granice njegovih ovlašćenja, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2) – 7) ovog zakona;

3) upisani i uplaćeni kapital, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 3) – 7) ovog zakona.

Registar sadrži godišnje finansijske izveštaje privrednih subjekata sastavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno poslovanje.

Registar sadrži i sledeće podatke o privrednom subjektu, ako ti podaci postoje, i to:

1) skraćeni naziv;

2) naziv na stranom jeziku;

3) skraćeni naziv na stranom jeziku;

4) vreme trajanja, ako je privredni subjekt osnovan na određeno vreme;

5) ime, adresu i matični broj članova upravnih odbora;

6) ime, adresu i matični broj prokuriste;

7) ime, adresu i matični broj ostalih zastupnika i granice njihovih ovlašćenja;

8) delovi pravnog lica sa određenim ovlašćenjima u pravnom prometu.

Registar može, ako to zahteva privredni subjekt, da sadrži i sledeće podatke:

1) broj telefona i telefaksa privrednog subjekta;

2) elektronsku adresu privrednog subjekta;

3) adresu internet strane.

Registar sadrži podatke o nazivima rezervisanim u skladu sa ovim zakonom.

U Registar se registruju promene podataka iz st. 1-6. ovog člana, kao i drugi podaci o privrednom subjektu određeni zakonom.

REGISTAR SADRŽI PODATKE O PRIVREDNOM SUBJEKTU, I TO:

1) POSLOVNO IME;

2) SEDIŠTE;

3) DATUM I VREME OSNIVANjA;

4) DATUM I VREME PROMENA;

5) MATIČNI BROJ DODELjEN OD STRANE REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU KOJI JE ISTOVREMENO I BROJ POD KOJIM SE PRIVREDNI SUBJEKT VODI U REGISTRU;

6) PORESKO-IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB);

7) PRAVNU FORMU;

8) ŠIFRU I OPIS PRETEŽNE DELATNOSTI;

9) BROJEVE RAČUNA U BANKAMA;

10) POSLOVNO IME, PRAVNU FORMU, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ OSNIVAČA, AKO JE OSNIVAČ PRAVNO LICE, ODNOSNO IME I MATIČNI BROJ OSNIVAČA AKO JE OSNIVAČ FIZIČKO LICE, ZA PRIVREDNE SUBJEKTE IZ ČLANA 4. TAČ. 2) – 7) ZAKONA;

11) IME I MATIČNI BROJ DIREKTORA I/ILI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, U ZAVISNOSTI OD PRAVNE FORME, ZA PRIVREDNE SUBJEKTE IZ ČLANA 4. TAČ. 2) – 7) ZAKONA;

12) IME I MATIČNI BROJ ZASTUPNIKA I GRANICE NjEGOVIH OVLAŠĆENjA, ZA PRIVREDNE SUBJEKTE IZ ČLANA 4. TAČ. 2) – 7) ZAKONA;

13) UPISAN, UPLAĆEN I UNET KAPITAL PRIVREDNOG SUBJEKTA.

REGISTAR SADRŽI I SLEDEĆE PODATKE O PRIVREDNOM SUBJEKTU, AKO TI PODACI POSTOJE, I TO:

1) SKRAĆENO POSLOVNO IME;

2) POSLOVNO IME NA STRANOM JEZIKU;

3) SKRAĆENO POSLOVNO IME NA STRANOM JEZIKU;

4) VREME TRAJANjA, AKO JE PRIVREDNI SUBJEKT OSNOVAN NA ODREĐENO VREME;

5) IME I MATIČNI BROJ PROKURISTE;

6) IME I MATIČNI BROJ OSTALIH ZASTUPNIKA I GRANICE NjIHOVIH OVLAŠĆENjA;

7) PODATKE O OGRANKU PRIVREDNOG SUBJEKTA.

AKO SE U REGISTAR REGISTRUJU PODACI KOJI SE ODNOSE NA STRANO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE, UMESTO MATIČNOG BROJA REGISTAR SADRŽI, ZA STRANO FIZIČKO LICE BROJ NjEGOVOG PASOŠA I DRŽAVU IZDAVANjA, A ZA STRANO PRAVNO LICE BROJ POD KOJIM SE TO PRAVNO LICE VODI U MATIČNOM REGISTRU I NAZIV TOG REGISTRA.

REGISTAR MOŽE, AKO TO ZAHTEVA PRIVREDNI SUBJEKT, DA SADRŽI I SLEDEĆE PODATKE:

1) BROJ TELEFONA I TELEFAKSA PRIVREDNOG SUBJEKTA;

2) ELEKTRONSKU ADRESU PRIVREDNOG SUBJEKTA;

3) ADRESU INTERNET STRANE.

REGISTAR SADRŽI I:

1) PODATKE O LIKVIDACIJI I STEČAJU PRIVREDNOG SUBJEKTA, U SKLADU SA ZAKONOM;

2) ZABELEŽBE PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET PRIVREDNOG SUBJEKTA;

3) PODATKE O NAZIVIMA REZERVISANIM U SKLADU SA ZAKONOM;

4) GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE PRIVREDNOG SUBJEKTA, SASTAVLjENE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVENO POSLOVANjE.

U REGISTAR SE REGISTRUJU I SVE PROMENE PODATAKA SADRŽANIH U REGISTRU.

REGISTAR SADRŽI I DRUGE PODATKE U SKLADU SA ZAKONOM.

Član 17.

Registraciona prijava se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Ako podnosilac registracione prijave želi da određene podatke registruje i na engleskom jeziku, uz registracionu prijavu dostavlja i prevod tih podataka, overen od stalnog sudskog tumača za taj jezik.

Ako podnosilac registracione prijave želi da naziv ili skraćeni naziv registruje i na drugom stranom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Evropskoj uniji, a koji nije engleski jezik, uz registracionu prijavu dostavlja i prevod tih podataka, overen od stalnog sudskog tumača za taj jezik.

PODNOSILAC REGISTRACIONE PRIJAVE MOŽE DA REGISTRUJE POSLOVNO IME ILI SKRAĆENO POSLOVNO IME NA STRANOM JEZIKU KOJI JE U SLUŽBENOJ UPOTREBI U EVROPSKOJ UNIJI.

Član 22.

Po prijemu registracione prijave, Registrator proverava:

1) da li je nadležan za postupanje po registracionoj prijavi;

2) da li je kao potpisnik PODNOSILAC registracione prijave naznačeno ovlašćeno lice;

3) da li registraciona prijava sadrži sve podatke u skladu sa ovim zakonom;

4) da li je uz registracionu prijavu priložena sva dokumentacija utvrđena zakonom;

5) da li je uz registracionu prijavu priložen dokaz o uplati naknade za registraciju;

6) da li su podaci koji se unose SU UNETI u registracionu prijavu istovetni kao i podaci u dokumentaciji priloženoj uz prijavu;

7) da li je pod istim nazivom registrovan drugi privredni subjekt, odnosno da li je taj naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, ako se registraciona prijava odnosi na registraciju osnivanja ili promene naziva;

8) da li je pod istim nazivom i sa sedištem u istom mestu registrovan drugi privredni subjekt, ako se registraciona prijava odnosi na registraciju promene sedišta;

9)8) da li je uz registracionu prijavu podneta saglasnost koja je zakonom propisana kao uslov za traženu registraciju.

Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz registracionu prijavu.

Član 24.

Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 22. ovog zakona, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, donosi zaključak o odbacivanju registracione prijave i dostavlja ga podnosiocu prijave ISTOG DANA GA OBJAVLjUJE NA INTERNET SRANI AGENCIJE.

Zaključak iz stava 1. ovog člana sadrži obrazloženje u kome se navode razlozi za odbacivanje registracione prijave, kao i pouku o pravnom leku.

Registrator je dužan da, uz zaključak o odbacivanju registracione prijave KOJI DOSTAVLjA PODNOSIOCU PRIJAVE NA NAČIN UTVRĐEN ZAKONOM, podnosiocu vrati dokumentaciju koja je podneta u pisanoj formi.

Ako podnosilac registracione prijave otkloni utvrđene nedostatke i u roku od pet dana od dana prijema zaključka iz stava 1. ovog člana, A NAJKASNIJE 30 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA ZAKLjUČKA NA INTERNET STRANI AGENCIJE, podnese usaglašenu registracionu prijavu, zadržava pravo prioriteta ranije podnete prijave, uz obavezu dodatnog plaćanja 50% od iznosa naknade koja se plaća za odgovarajuću registraciju.

Član 25.

Ako su ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 22. ovog zakona, Registrator, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, donosi rešenje kojim se zahtev iz registracione prijave usvaja i registraciju bez odlaganja sprovodi u Registar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana ne može se voditi upravni spor.

Pravni lek na zaključak o odbacivanju registracione prijave

PRAVO NA ŽALBU

Član 27.

Na REŠENjE IZ ČLANA 25. ZAKONA I zaključak iz člana 24. ovog zakona podnosilac registracione prijave može, preko Agencije, izjaviti žalbu ministarstvu MINISTRU nadležnom za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo MINISTAR), u roku od osam dana od dana prijema tog zaključka TOG REŠENjA ILI ZAKLjUČKA.

Podnosilac zahteva se u žalbi ne može pozivati na podatke koje nije uneo u registracionu prijavu i dokumentaciju koju uz istu nije dostavio.

Ako Registrator oceni da je žalba osnovana, može doneti rešenje kojim će ZAMENITI POBIJANO REŠENjE, ODNOSNO staviti van snage zaključak i usvojiti zahtev iz registracione prijave, u skladu sa članom 25. ovog zakona.

Ako Registrator oceni da žalba nije osnovana, ODNOSNO AKO NE DONESE REŠENjE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema žalbe, žalbu dostavi Ministarstvu MINISTRU.

Ministarstvo je dužnoMINISTAR JE DUŽAN da odluči po žalbi u roku od 30 dana od dana njenog podnošenja.

MinistarstvoMINISTAR može:

1) odbaciti žalbu iz razloga predviđenih zakonom;

2) pobijani zaključak poništiti, a usvojiti zahtev iz registracione prijave i Registratoru naložiti registraciju u Registar podataka iz registracione prijave DONETI REŠENjE KOJIM ĆE ZAMENITI POBIJANO REŠENjE, ODNOSNO PONIŠTITI POBIJANI ZAKLjUČAK I USVOJITI ZAHTEV IZ REGISTRACIONE PRIJAVE I REGISTRATORU NALOŽITI REGISTRACIJU U REGISTAR PODATAKA IZ REGISTRACIONE PRIJAVE;

3) odbiti žalbu kao neosnovanu.

Član 28.

Protiv rešenja iz člana 27. stav 6. tač. 1) i 3) ovog zakona podnosilac registracione prijave može, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, pokrenuti upravni spor.

Protiv rešenja iz člana 27. stav 6. tačka 2) ovog zakona podnosilac registracione prijave ne može pokrenuti upravni spor.

PROTIV REŠENjA IZ ČLANA 27. STAV 6. ZAKONA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR, U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENjA.

Član 33.

Uz registracionu prijavu osnivanja ortačkog društva prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);

2) ugovor o osnivanju OSNIVAČKI AKT društva, sa overenim potpisima osnivača;

3) overen potpis zastupnika AKO JE ORTAK PRENEO PRAVO POSLOVOĐENjA NA TREĆE LICE, OVEREN POTPIS TOG LICA.

Član 34.

Uz registracionu prijavu osnivanja komanditnog društva prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) ugovor o osnivanju OSNIVAČKI AKT društva, sa overenim potpisima osnivača;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog;

4) procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga komanditora; SPORAZUM OSNIVAČA O VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA KOMANDITORA, AKO ISTI NIJE SADRŽAN U OSNIVAČKOM AKTU;

5) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis zastupnika.

Član 35.

Uz registracionu prijavu osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) akt o osnivanju OSNIVAČKI AKT društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;

3) statut društva;

4) 3) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;

5)4) procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača; SPORAZUM OSNIVAČA O VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA, AKO ISTI NIJE SADRŽAN U OSNIVAČKOM AKTU;

6)5) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

7)6) overen potpis zastupnika.

Član 36.

Uz registracionu prijavu sukcesivnog osnivanja OTVORENOG akcionarskog društva prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) akt o osnivanju OSNIVAČKI AKT društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;

3) statut društva;

4) 3) izveštaj banke o upisanim akcijama;

5)4) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

6)5) dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa;

7)6) procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača;

8)7) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

9)8) overen potpis zastupnika.

Kod simultanog osnivanja akcionarskog društva, uz registracionu prijavu ne prilažu se dokumenta navedena u stavu 1. tač. 4) i 6) ovog člana.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU OSNIVANjA ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, PRILAŽE SE:

1) DOKAZ O IDENTITETU OSNIVAČA (FOTOKOPIJA LIČNE KARTE ILI PASOŠA FIZIČKOG LICA I/ILI IZVOD IZ REGISTRA U KOME JE REGISTROVANO PRAVNO LICE);

2) OSNIVAČKI AKT (ODLUKA ILI UGOVOR), SA OVERENIM POTPISIMA OSNIVAČA;

3) IZVEŠTAJ BANKE O DEPONOVANIM NOVČANIM ULOZIMA NA PRIVREMENI RAČUN;

4) SPORAZUM OSNIVAČA O VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA, AKO ISTI NIJE SADRŽAN U OSNIVAČKOM AKTU;

5) ODLUKA O IMENOVANjU ZASTUPNIKA, AKO ZASTUPNIK NIJE ODREĐEN OSNIVAČKIM AKTOM;

6) OVEREN POTPIS ZASTUPNIKA.

Član 41.

Uz registracionu prijavu osnivanja zadruge prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);

2) akt o osnivanju (odluka ili ugovor);

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) zadružna pravila;

5) 4) izjava osnivača o tome da su obezbedili ulog u skladu sa aktom o osnivanju, ako ta izjava nije sadržana u tom aktu;

6)5) odluka o imenovanju direktora zadruge, ako nije imenovan aktom o osnivanju;

7)6) overen potpis zastupnika.

Uz registracionu prijavu osnivanja zadružnog saveza prilaže se:

1) ugovor o osnivanju zadružnog saveza;

2) odluka o imenovanju zastupnika;

3) overen potpis zastupnika.

Registraciona prijava osnivanja poslovnog udruženja

Član 42.

Uz registracionu prijavu osnivanja poslovnog udruženja prilaže se:

1) ugovor o osnivanju poslovnog udruženja, sa overenim potpisima osnivača;

2) izjava osnivača o tome da su obezbedili ulog u skladu sa ugovorom o osnivanju, ako ta izjava nije sadržana u tom ugovoru;

3) odluka o imenovanju zastupnika;

4) overen potpis zastupnika.

REGISTRACIONA PRIJAVA OGRANKA

ČLAN 43A

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU OGRANKA PRILAŽE SE:

1) AKT O OBRAZOVANjU OGRANKA;

2) ODLUKA O IMENOVANjU ZASTUPNIKA, AKO NIJE IMENOVAN AKTOM O OBRAZOVANjU OGRANKA;

3) OVEREN POTPIS ZASTUPNIKA OGRANKA.

AKO OGRANAK OBRAZUJE STRANO PRIVREDNO DRUŠTVO UZ REGISTRACIONU PRIJAVU, PORED DOKUMENTACIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PRILAŽE SE I:

1) IZVOD IZ REGISTRA U KOME JE TO PRIVREDNO DRUŠTVO REGISTROVANO, SA PREVODOM OVERENIM OD STALNOG SUDSKOG TUMAČA;

2) DOKAZ O BROJEVIMA RAČUNA PREKO KOJIH PRIVREDNO DRUŠTVO POSLUJE, AKO NISU NAVEDENI U DOKUMENTACIJI IZ TAČKE 1) OVOG ČLANA;

3) OVERENA IZJAVA KOJOM PRIVREDNO DRUŠTVO PREUZIMA ODGOVORNOST ZA SVE OBAVEZE KOJE NASTANU U VEZI POSLOVANjA OGRANKA, SA PREVODOM OVERENIM OD STALNOG SUDSKOG TUMAČA.

Član 45.

Uz registracionu prijavu prokure od dokumentacije se prilaže:

1) odluka direktora o davanju prokure;

2) saglasnost nadležnog organa privrednog subjekta za davanje prokure;

3) 2) overen potpis prokuriste.

Uz registracionu prijavu prestanka prokure prilaže se odluka o prestanku prokure.

Član 46.

Uz registracionu prijavu zabrane obavljanja delatnosti privrednog subjekta, nadležni organ koji je doneo odluku o zabrani ZAINTERESOVANO LICE prilaže overeni prepis izvršne odluke.

REGISTRACIONA PRIJAVA POSTUPKA LIKVIDACIJE

ČLAN 46A.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU POKRETANjA POSTUPKA LIKVIDACIJE PRILAŽE SE:

ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA LIKVIDACIJE;

ODLUKA O IMENOVANjU LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA, AKO TO NISU ZASTUPNICI

PRIVREDNOG DRUŠTVA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU DRUGIH PODATAKA U VEZI SA POSTUPKOM LIKVIDACIJE OVLAŠĆENI ORGAN PRILAŽE ODGOVARAJUĆI DOKAZ.

Član 47.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU POKRETANjA STEČAJNOG POSTUPKA PRILAŽE SE ODLUKA O POKRETANjU STEČAJNOG POSTUPKA.

Uz registracionu prijavu podataka u vezi sa postupkom stečaja ovlašćeni organ prilaže odgovarajuću odluku suda, odnosno drugi akt.

Član 53.

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) odluka SKUPŠTINE o povećanju osnovnog kapitala;

2) izmene ugovora o osnivanju društva i statuta društva, donete u skladu sa odlukom iz tačke 1) ovog člana;

3) 2) potvrda banke o uplati novčanog uloga i/ili procena ovlašćenog procenjivača vrednosti unetog nenovčanog uloga. POTVRDA BANKE O UPLATI NOVČANOG ULOGA, AKO SE POVEĆANjE NOVČANOG ULOGA VRŠI NOVIM ULOZIMA ČLANOVA I/ILI SPORAZUMOM OSNIVAČA O VREDNOSTI UNETOG NENOVČANOG ULOGA.

Član 54.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) odluka o smanjenju osnovnog kapitala;

2) izmene osnivačkog akta, odnosno statuta društva, donete u skladu sa odlukom iz tačke 1) ovog člana;

3) dokaz o objavljivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala, sa pozivom poveriocima da prijave svoja potraživanja u skladu sa zakonom;

4) dokaz o isplati dospelih ili obezbeđenju nedospelih potraživanja koja su poverioci prijavili u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa društva da poverioci nisu podneli zahteve u propisanom roku.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU ODLUKE O SMANjENjU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, RADI REGISTRACIJE I OBJAVE POVERIOCIMA PREKO INTERNET STRANE AGENCIJE, PRILAŽE SE ODLUKA SKUPŠTINE O SMANjENjU OSNOVNOG KAPITALA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PRILAŽE SE DOKAZ O ISPLATI DOSPELIH ILI OBEZBEĐENjU NEDOSPELIH POTRAŽIVANjA KOJA SU POVERIOCI PRIJAVILI U PROPISANOM ROKU, ODNOSNO POTVRDA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA DA POVERIOCI NISU PODNELI ZAHTEVE U PROPISANOM ROKU.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U POJEDNOSTAVLjENOM POSTUPKU I SMANjENjA PRETVARANjEM U REZERVE, PRILAŽE SE ODLUKA SKUPŠTINE O SMANjENjU OSNOVNOG KAPITALA.

Član 55.

Uz registracionu prijavu odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva po osnovu novih uloga prilaže se:

1) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala;

2) po potrebi, saglasnost akcionara one klase akcija čija se utvrđena prava menjaju povećanjem osnovnog kapitala;

3) izveštaj ovlašćenog procenjivača o proceni uloga u stvarima i pravima.

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1. ovog člana, zavisno od osnova povećanja kapitala prilaže se:

1) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja akcija javnom ponudom ili

2) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja akcija bez javne ponude ili

3) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital ili

4) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja akcija bez javne ponude prilikom zamene zamenjivih obveznica, koje se izdaju na osnovu odluke Skupštine o izdavanju zamenjivih obveznica koje su prethodno upisane u Registar privrednih subjekata ili

5) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja duga akcionarskog društva u osnovni kapital.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU ODLUKE O POVEĆANjU OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA PO OSNOVU NOVIH ULOGA PRILAŽE SE ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARA, ODNOSNO ODLUKA UPRAVNOG ODBORA, O POVEĆANjU OSNOVNOG KAPITALA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU POVEĆANjA OSNOVNOG KAPITALA NASTALOG SPROVOĐENjEM ODLUKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽE SE POTVRDA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI O UKUPNOM IZNOSU USPELE EMISIJE AKCIJA, NA OSNOVU KOJE SE VRŠI POVEĆANjE OSNOVNOG KAPITALA.

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva iz rezervi akcionarskog društva (pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital) prilažu se:

1) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala;

2) bilans stanja na osnovu koga je doneta odluka o povećanju osnovnog kapitala, sa mišljenjem revizora;

3) godišnji obračun društva za proteklu poslovnu godinu;

4) potvrda uprave da od dana usvajanja bilansa do dana podnošenja prijave nije došlo do smanjenja imovine društva koje bi sprečavalo povećanje osnovnog kapitala, odnosno do povrede prava akcionara.

Uz registracionu prijavu odluke o izdavanju zamenjivih i participativnih obveznica prilaže se odluka skupštine o izdavanju tih obveznica.

Član 56.

Uz registracionu prijavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se:

1) odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala;

2) saglasnost akcionara one klase akcija čija se utvrđena prava menjaju smanjenjem osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) dokaz o objavljivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala, sa pozivom poveriocima da prijave svoja potraživanja u skladu sa zakonom;

2) dokaz o isplati dospelih ili obezbeđenju nedospelih potraživanja, koja su poverioci prijavili u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa akcionarskog društva da poverioci nisu podneli takve zahteve u tom roku;

3) dokaz o pozivanju akcionara na podnošenje akcija radi spajanja ili promene nominalne vrednosti u skladu sa zakonom;

4) dokaz o izvršenom poništavanju akcija, odnosno oglašavanju akcija nevažećim.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na registracionu prijavu odluke o pojednostavljenom smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva, odnosno odluke o povlačenju akcija na teret osnovnog kapitala, kao i registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem tih odluka.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU ODLUKE O SMANjENjU OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA, RADI REGISTRACIJE I OBJAVE POVERIOCIMA PREKO INTERNET STRANE AGENCIJE, PRILAŽE SE ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARA O SMANjENjU OSNOVNOG KAPITALA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA NASTALOG SPROVOĐENjEM ODLUKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽE SE POTVRDA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI O IZVRŠENOM SMANjENjU KAPITALA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA U POJEDNOSTAVLjENOM POSTUPKU I SMANjENjA PRETVARANjEM U REZERVE, PRILAŽE SE ODLUKA SKUPŠTINE O SMANjENjU OSNOVNOG KAPITALA.

Registraciona prijava povezivanja privrednih subjekata

REGISTRACIONA PRIJAVA KONCERNA, HOLDINGA ILI DRUGOG OBLIKA POVEZIVANjA

Član 57.

Uz registracionu prijavu sticanja značajnog ili većinskog učešća kapitala u akcionarskim društvima s javnim upisom akcija prilaže se:

1) ponuda za kupovinu ili razmenu akcija, objavljena u glasilu berze;

2) saglasnost nadležnog državnog organa za sticanje značajnog ili većinskog učešća kapitala, u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrednosti;

3) potvrda banke o uplati novčanog iznosa kupljenih akcija.

Uz registracionu prijavu sticanja značajnog ili većinskog učešća kapitala u akcionarskim društvima bez javnog upisa akcija prilaže se dokumentacija iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Uz registracionu prijavu uzajamnog sticanja kapitala u akcionarskom društvu ili društvu sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) dokaz o nominalnom iznosu ukupnog kapitala i stečenih akcija ili udela u kapitalu akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću;

2) dokaz o nominalnom iznosu kapitala sticaoca i udela akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću u kapitalu sticaoca.

Uz registracionu prijavu prinudnog otkupa ili zamene akcija, odnosno udela, prilaže se:

1) odluka skupštine matičnog društva o otkupu ili zameni akcija, odnosno udela;

2) dokaz o nominalnom iznosu učešća matičnog društva u kapitalu zavisnog društva u visini od 90% i datum sticanja tog učešća.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU KONCERNA, HOLDINGA ILI DRUGOG OBLIKA POVEZIVANjA, PRILAŽE SE:

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ REGISTRACIONU

PRIJAVU OSNIVANjA ODGOVARAJUĆE PRAVNE FORME PRIVREDNOG SUBJEKTA, AKO SE OSNIVA NOVI PRIVREDNI SUBJEKT KAO KONTROLNO DRUŠTVO;

UGOVOR O POVEZIVANjU, AKO SE KONTROLNA FUNKCIJA

PRENOSI NA JEDAN OD POSTOJEĆIH PRIVREDNIH SUBJEKATA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU UGOVORA O POSEBNIM ODNOSIMA KONTROLNOG I PODREĐENOG DRUŠTVA I PRENOSU DOBITI, PRILAŽE SE:

ODLUKA SKUPŠTINE KONTROLNOG I SVIH PODREĐENIH

DRUŠTAVA KOJIMA SE USVAJA TAJ UGOVOR;

UGOVOR O POSEBNIM ODNOSIMA KONTROLNOG I

PODREĐENOG DRUŠTVA ILI PRENOSU DOBITI.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PRESTANKA UGOVORA IZ STAVA 1. TAČKA 2) I STAVA 2. OVOG ČLANA, PRILAŽE SE DOKAZ O PRESTANKU UGOVORA.

Registraciona prijava spajanja preuzimanjem (pripajanjem)

REGISTRACIONA PRIJAVA PRIPAJANjA

Član 58.

Uz registracionu prijavu spajanja preuzimanjem (pripajanjem) jednog privrednog subjekta drugom privrednom subjektu prilaže se:

1) ugovor o pripajanju;

2) izveštaj ovlašćenog procenjivača o vrednosti imovine privrednih subjekata koji učestvuju u pripajanju, sa obrazloženjem predložene zamene akcija ili udela, osim ako sve akcije ili udeli zavisnog preduzeća pripadaju matičnom preduzeću;

3) saglasnosti skupština privrednih subjekata koji učestvuju u pripajanju na ugovor o pripajanju, kao i saglasnost akcionara one klase akcija čija se utvrđena prava pripajanjem privrednih subjekata menjaju;

4) dokaz o objavljivanju obaveštenja o pokretanju postupka za pripajanje u skladu sa zakonom;

5) dokazi o isplati ili obezbeđenju potraživanja poverilaca koji su zahtevali ispunjenje ili obezbeđenje svojih potraživanja u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa privrednih subjekata da poverioci nisu podneli ovakve zahteve u tom roku.

Ako u pripajanju učestvuje javno preduzeće, uz registracionu prijavu se, osim isprava iz stava 1. ovog člana, prilaže i saglasnost nadležnog organa na ugovor o pripajanju.

Ako se pripajanjem poveća osnovni kapital privrednog subjekta preuzimaoca, uz registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi se i dokaz o visini ukupnog osnovnog kapitala.

Ako se 90% osnovnog kapitala zavisnog privrednog subjekta nalazi u svojini matičnog privrednog subjekta, uz registracionu prijavu se ne prilaže saglasnost skupštine zavisnog privrednog subjekta na ugovor o pripajanju, osim ako akcionari ili članovi zavisnog privrednog subjekta koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala privrednog subjekta ne zahtevaju sazivanje skupštine radi donošenja odluke.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU NACRTA UGOVORA O PRIPAJANjU, KOJA SE PODNOSI AKO JE JEDAN ILI VIŠE UČESNIKA OVE STATUSNE PROMENE AKCIONARSKO DRUŠTVO, RADI REGISTRACIJE I OBJAVLjIVANjA TOG NACRTA, DOSTAVLjA SE NACRT UGOVORA .

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PRIPAJANjA PRILAŽE SE:

1) ODLUKA SKUPŠTINE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI UČESTVUJE U PRIPAJANjU, KOJOM SE USVAJA NACRT UGOVORA O PRIPAJANjU I KONSTATUJE DA JE OBAVEŠTAVANjE ČLANOVA PRIVREDNOG SUBJEKTA I POVERILACA O NACRTU UGOVORA IZVRŠENO U SKLADU SA ZAKONOM, SA OVERENIM POTPISIMA OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA NA ODLUCI;

2) UGOVOR O PRIPAJANjU;

3) IZMENE OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG SUBJEKTA KOME SE VRŠI PRIPAJANjE, AKO ISTE NISU SADRŽANE U UGOVORU O PRIPAJANjU;

4) FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAKLjUČNI RAČUN NE STARIJI OD OSAM MESECI SVAKOG PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJE UČESTVUJE U STATUSNOJ PROMENI.

ODLUKU SKUPŠTINE PRIVREDNOG SUBJEKTA – STICAOCA JE MOGUĆE ZAMENITI ODLUKOM UPRAVNOG ODBORA, KOJA SADRŽI KONSTATACIJU DA SU ISPUNjENI ZAKONSKI USLOVI DA SE PRIPAJANjE IZVRŠI BEZ ODLUKE SKUPŠTINE.

ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM PRIPAJANjA, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA BRISANjA PRIVREDNOG SUBJEKTA ČIJE SE PRIPAJANjE VRŠI.

AKO SE PRIPAJANjEM POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG SUBJEKTA – STICAOCA, ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM PRIPAJANjA PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA POVEĆANjA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG SUBJEKTA – STICAOCA.

AKO SE PRIPAJANjEM BROJ ČLANOVA PRIVREDNOG SUBJEKTA – STICAOCA POVEĆA IZNAD LIMITA KOJI JE ZAKONOM PREDVIĐEN ZA PRAVNU FORMU U KOJOJ JE ON ORGANIZOVAN, ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM PRIPAJANjA, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PRAVNE FORME.

Registraciona prijava spajanja novim osnivanjem

REGISTRACIONA PRIJAVA SPAJANjA UZ OSNIVANjE

Član 59.

Uz registracionu prijavu osnivanja novog privrednog subjekta, nastalog spajanjem postojećih privrednih subjekata, od dokumentacije se prilaže:

1) ugovor o spajanju;

2) saglasnost skupština privrednih subjekata, koji učestvuju u spajanju, na ugovor o spajanju;

3) dokaz o objavljivanju obaveštenja o pokretanju postupka za spajanje, u skladu sa zakonom;

4) dokazi o isplati ili obezbeđenju potraživanja poverilaca koji su zahtevali ispunjenje ili obezbeđenje svojih potraživanja u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa privrednih subjekata da poverioci nisu podneli takve zahteve u tom roku.

Ako u spajanju učestvuje javno preduzeće, uz registracionu prijavu se, osim isprava iz stava 1. ovog člana, prilaže i saglasnost nadležnog organa na ugovor o spajanju.

Na registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o registracionoj prijavi osnivanja odgovarajućeg oblika privrednog subjekta.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU NACRTA UGOVORA O SPAJANjU UZ OSNIVANjE, KOJA SE PODNOSI AKO JE JEDAN ILI VIŠE UČESNIKA OVE STATUSNE PROMENE AKCIONARSKO DRUŠTVO, RADI REGISTRACIJE I OBJAVLjIVANjA TOG NACRTA, DOSTAVLjA SE NACRT UGOVORA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU SPAJANjA UZ OSNIVANjE PRILAŽE SE:

1) ODLUKA SKUPŠTINE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI UČESTVUJE U SPAJANjU UZ OSNIVANjE, KOJOM SE USVAJA NACRT UGOVORA O SPAJANjU UZ OSNIVANjE I KONSTATUJE DA JE OBAVEŠTAVANjE ČLANOVA PRIVREDNOG SUBJEKTA I POVERILACA O NACRTU UGOVORA IZVRŠENO U SKLADU SA ZAKONOM, SA OVERENIM POTPISIMA OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA NA ODLUCI;

2) UGOVOR O SPAJANjU UZ OSNIVANjE;

3) FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAKLjUČNI RAČUN NE STARIJI OD OSAM MESECI SVAKOG PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJE UČESTVUJE U SPAJANjU UZ OSNIVANjE;

4) DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA ZA REGISTRACIJU OSNIVANjA PRIVREDNOG SUBJEKTA U ODGOVARAJUĆOJ PRAVNOJ FORMI, S TIM ŠTO UGOVOR O SPAJANjU IZ TAČKE 2) OVOG ČLANA PREDSTAVLjA OSNIVAČKI AKT.

ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM SPAJANjA UZ OSNIVANjE, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA BRISANjA PRIVREDNOG SUBJEKTA ČIJE SE SPAJANjE VRŠI.

Registraciona prijava podele privrednog subjekta

REGISTRACIONA PRIJAVA PODELE PRIVREDNOG SUBJEKTA UZ PRIPAJANjE

Član 60.

Uz registracionu prijavu osnivanja novih privrednih subjekata, nastalih podelom postojećeg privrednog subjekta od dokumentacije prilaže se:

1) odluka skupštine o podeli privrednog subjekta;

2) razgraničenje sredstava, prava i obaveza postojećeg preduzeća između preduzeća nastalih deobom (deobni bilans).

Na registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o registracionoj prijavi osnivanja odgovarajućeg oblika privrednog subjekta.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU NACRTA UGOVORA O PODELI UZ PRIPAJANjE, KOJA SE PODNOSI AKO JE JEDAN ILI VIŠE UČESNIKA OVE STATUSNE PROMENE AKCIONARSKO DRUŠTVO, RADI REGISTRACIJE I OBJAVLjIVANjA TOG NACRTA, DOSTAVLjA SE NACRT UGOVORA .

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PODELE UZ PRIPAJANjE PRILAŽE SE:

1) ODLUKA SKUPŠTINE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI UČESTVUJE U PODELI UZ PRIPAJANjE, KOJOM SE USVAJA NACRT UGOVORA O PODELI UZ PRIPAJANjE I KONSTATUJE DA JE OBAVEŠTAVANjE ČLANOVA PRIVREDNOG SUBJEKTA I POVERILACA O NACRTU UGOVORA IZVRŠENO U SKLADU SA ZAKONOM, SA OVERENIM POTPISIMA OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA NA ODLUCI;

2) UGOVOR O PODELI UZ PRIPAJANjE KOJI SADRŽI RAZGRANIČENjE SREDSTAVA, PRAVA I OBAVEZA PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI SE DELI IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJIMA SE VRŠI PRIPAJANjE;

3) IZMENE OSNIVAČKIH AKATA PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJIMA SE VRŠI PRIPAJANjE;

4) FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAKLjUČNI RAČUN NE STARIJI OD OSAM MESECI SVAKOG PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI UČESTVUJE U STATUSNOJ PROMENI.

UMESTO ODLUKE IZ STAVA 2. TAČKA 1) OVOG ČLANA MOŽE SE PRILOŽITI ODLUKA UPRAVNOG ODBORA KOJA SADRŽI KONSTATACIJU DA SU ISPUNjENI ZAKONSKI USLOVI DA SE PRIPAJANjE IZVRŠI BEZ ODLUKE SKUPŠTINE.

ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM PRIPAJANjA, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA BRISANjA PRIVREDNOG SUBJEKTA ČIJA SE PODELA I PRIPAJANjE VRŠI.

AKO SE PRIPAJANjEM POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG SUBJEKTA – STICAOCA, ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM PRIPAJANjA, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA POVEĆANjA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG SUBJEKTA – STICAOCA.

AKO SE PRIPAJANjEM BROJ ČLANOVA PRIVREDNOG SUBJEKTA STICAOCA POVEĆA IZNAD LIMITA KOJI JE ZAKONOM PREDVIĐEN ZA PRAVNU FORMU U KOJOJ JE ON ORGANIZOVAN, ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM PRIPAJANjA, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PRAVNE FORME.

REGISTRACIONA PRIJAVA PODELE PRIVREDNOG SUBJEKTA UZ OSNIVANjE

ČLAN 60A.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU NACRTA UGOVORA O PODELI UZ OSNIVANjE, KOJA SE PODNOSI AKO JE JEDAN ILI VIŠE UČESNIKA OVE STATUSNE PROMENE AKCIONARSKO DRUŠTVO, RADI REGISTRACIJE I OBJAVLjIVANjA TOG NACRTA, DOSTAVLjA SE NACRT UGOVORA.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU PODELE UZ OSNIVANjE PRILAŽE SE:

1) ODLUKA SKUPŠTINE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI PRESTAJE PODELOM, KOJOM SE USVAJA NACRT UGOVORA O PODELI UZ OSNIVANjE I KONSTATUJE DA JE OBAVEŠTAVANjE ČLANOVA PRIVREDNOG SUBJEKTA I POVERILACA O NACRTU UGOVORA IZVRŠENO U SKLADU SA ZAKONOM, SA OVERENIM POTPISOM OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA NA ODLUCI;

2) UGOVOR O PODELI UZ OSNIVANjE KOJI SADRŽI RAZGRANIČENjE SREDSTAVA, PRAVA I OBAVEZA PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI SE DELI IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SE OSNIVAJU;

3) FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAKLjUČNI RAČUN NE STARIJI OD OSAM MESECI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI SE DELI;

4) DOKUMENTACIJU KOJA SE PO OVOM ZAKONU DOSTAVLjA ZA REGISTRACIJU OSNIVANjA PRIVREDNOG SUBJEKTA U ODGOVARAJUĆOJ PRAVNOJ FORMI, S TIM ŠTO UGOVOR O PODELI UZ OSNIVANjE IZ TAČKE 2) OVOG STAVA PREDSTAVLjA OSNIVAČKI AKT PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJA NASTAJU PODELOM.

ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM PODELE UZ OSNIVANjE, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA BRISANjA PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI SE DELI.

REGISTRACIONA PRIJAVA ODVAJANjA UZ PRIPAJANjE I ODVAJANjA UZ OSNIVANjE

ČLAN 60B.

NA REGISTRACIONU PRIJAVU ODVAJANjA UZ PRIPAJANjE SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA O PODELI UZ PRIPAJANjE, OSIM ODREDABA O BRISANjU PRIVREDNOG SUBJEKTA ČIJA SE PODELA VRŠI.

NA REGISTRACIONU PRIJAVU ODVAJANjA UZ OSNIVANjE SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA O PODELI UZ OSNIVANjE, OSIM ODREDABA O BRISANjU PRIVREDNOG SUBJEKTA ČIJA SE PODELA VRŠI.

ISTOVREMENO SA REGISTRACIONOM PRIJAVOM ODVAJANjA UZ PRIPAJANjE I ODVAJANjA UZ OSNIVANjE, PODNOSI SE I REGISTRACIONA PRIJAVA SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG SUBJEKTA OD KOGA SE VRŠI ODVAJANjE.

Član 61.

Uz registracionu prijavu statusne promene društvenog preduzeća (podela, podela izdvajanjem, i dr. PRIPAJANjE, ODVAJANjE I DR.), u skladu sa propisima kojima se uređuju pravni položaj privrednih subjekata i privatizacija, prilaže se:

1) akt na kome se zasniva statusna promena preduzeća (odluka nadležnog organa preduzeća, ugovor, akt nadležnog organa, i dr.);

2) dokaz o visini društvenog kapitala preduzeća;

3) dokaz da je društveni kapital podeljen u obračunske akcije, odnosno udele određene nominalne vrednosti;

4) statut preduzeća;

5) odluka o imenovanju zastupnika preduzeća ako se zastupnik menja;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje ako se zastupnik menja;

7) druga dokumentacija u skladu sa zakonom.

Registraciona prijava promene oblika PRAVNE FORME privrednog subjekta

Član 64.

Uz registracionu prijavu promene oblika PRAVNE FORME privrednog subjekta prilaže se odluka njegovog ovlašćenog organa o promeni oblika PRAVNE FORME.

Na registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o registracionoj prijavi osnivanja odgovarajućeg oblika PRAVNE FORME privrednog subjekta.

Član 68.

Privrednom subjektu, na zahtev ovlašćenog lica, briše se status neaktivnog subjekta ako:

1) plati naknadu predviđenu za registraciju osnivanja;

2) promeni naziv, u slučaju kada je drugi privredni subjekt registrovan pod tim nazivom.

PO ISTEKU ROKA OD 12 MESECI OD DANA PREVOĐENjA U STATUS NEAKTIVNOG SUBJEKTA, PRIVREDNI SUBJEKT SE BRIŠE IZ REGISTRA.

Član 70.

Ako je nad privrednim subjektom sproveden postupak likvidacije ili stečaja, organ koji je taj postupak sproveo, u roku od 15 dana od dana okončanja postupka, dostavlja Agenciji dokaz o tome, a Registrator po službenoj dužnosti sprovodi brisanje iz Registra.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU ZA BRISANjE IZ REGISTRA KOJU LIKVIDACIONI UPRAVNIK PODNOSI U ROKU OD 15 DANA OD DANA OKONČANjA POSTUPKA LIKVIDACIJE PRILAŽE SE:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SASTAVLjEN SA DANOM

OKONČANjA POSTUPKA LIKVIDACIJE I

IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU LIKVIDACIJE.

UZ REGISTRACIONU PRIJAVU ZA BRISANjE IZ REGISTRA KOJU STEČAJNI UPRAVNIK PODNOSI U ROKU OD 15 DANA OD DANA ZAKLjUČENjA STEČAJNOG POSTUPKA PRILAŽE SE PRAVNOSNAŽNO REŠENjE O ZAKLjUČENjU STEČAJNOG POSTUPKA.

Član 77.

Za registraciju podataka u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra, podnosilac registracione prijave, odnosno zainteresovano lice, plaća naknadu.

Naknada iz stava 1. ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa, i to:

1) za registraciju preduzetnika 450,00 540,00 dinara;

2) za registraciju ortačkog društva 1.700,00 2.040,00 dinara;

3) za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću 3.000,00 3.600,00 dinara;

4) za registraciju akcionarskog društva 8.500,00 10.200,00 dinara;

5) za registraciju ostalih oblika obavljanja privrednih delatnosti iz člana 3. ovog zakona 2.500,00 3.000,00 dinara;

6) za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene za preduzetnike 250,00 300,00 dinara po promeni, a najviše do 400,00 480,00 dinara ukupno po prijavi;

7) za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene za ostale privredne subjekte 1.300,00 1.560,00 dinara po promeni, a najviše do 2.000,00 2.400,00 dinara ukupno po prijavi;

8) za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene za preduzetnike 2.400,00 2.880,00 dinara po promeni, a najviše do 3.500,00 4.200,00 dinara ukupno po prijavi;

9) za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene za ostale privredne subjekte 4.200,00 5.040,00 dinara po promeni, a najviše do 8.000,00 9.600,00 dinara ukupno po prijavi;

10) za registraciju promene statusa, odnosno oblika organizovanja PRAVNE FORME 4.250,00 5.100,00 dinara. AKO SE JEDNOM REGISTRACIONOM PRIJAVOM PORED PROMENE STATUSA, ODNOSNO PRAVNE FORME TRAŽI I PROMENA DRUGIH PODATAKA, PORED NAKNADE ZA REGISTRACIONU PRIJAVU PROMENE STATUSA, ODNOSNO PRAVNE FORME PLAĆA SE I NAKNADA IZ TAČ. 6), 7), 8) ILI 9) OVOG STAVA;

11) za rezervaciju naziva 1.300,00 1.560,00 dinara;

12) za brisanje privrednog subjekta iz Registra 350,00 420,00 dinara;

13) za registrovanje godišnjih finansijskih izveštaja za preduzetnike 260,00 312,00 dinara;

14) za registrovanje godišnjih finansijskih izveštaja za ostale privredne subjekte 720,00 864,00 dinara;

15) za izdavanje izvoda iz Registra 1.300,00 1.560,00 dinara;

16) za izdavanje potvrde o tome da određeni subjekt nije registrovan u Registru 600,00 720,00 dinara;

17) za dostavljanje kopije bilo kojeg dokumenta iz Registra 42,00 50,00 dinara po stranici. ;

18) ZA OBJAVLjIVANjE NA INTERNET STRANI AGENCIJE PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET 420,00 DINARA, S TIM ŠTO SE PLAĆANjE OVE NAKNADE NE VRŠI AKO SE OBJAVLjUJE PODATAK ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NAKNADA NAPLAĆENA U SKLADU SA TAČ. 1) DO 17) OVOGA STAVA.

Visinu naknade za registraciju i usluge iz stava 2. ovog člana kao i visinu naknade za druge usluge koje pruža Agencija, utvrđuje Vlada Republike Srbije na predlog Agencije.

Član 82.

Privredni subjekti iz člana 4. ovog zakona koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u odgovarajući registar, dužni su da na propisanom obrascu podnesu Registru registracionu prijavu za prevođenje u Registar, najkasnije do 15. juna 2005. godine., OSIM PREDUZETNIKA KOJI REGISTRACIONU PRIJAVU ZA PREVOĐENjE U REGISTAR PODNOSE NAJKASNIJE DO 15. JUNA 2006.GODINE.

Privredni subjekti koji podnose registracionu prijavu promene podataka pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, dužni su da prethodno podnesu i registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana.

Član 83.

Postupci registracije privrednih subjekata iz člana 4. ovog zakona, započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da najkasnije u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o upisu u odgovarajući registar, podnesu Registru registracionu prijavu za prevođenje u Registar. , AKO JE POSTUPAK REGISTRACIJE PRAVNOSNAŽNO OKONČAN POSLE ISTEKA ROKA IZ ČLANA 82. STAV 1. ZAKONA.

Član 84.

Za registracionu prijavu iz čl. 82. STAV 1. i 83. ovog zakona ne plaća se naknada za registraciju.

Ako privredni subjekti ne postupe u skladu sa čl. 82. i 83. ovog zakona, Registrator ih prevodi u neaktivan status, u skladu sa ovim zakonom.

Član 85.

Trgovinski sudovi su dužni da najkasnije do 15. marta 2005. 31. DECEMBRA 2005. godine, po dinamici koju utvrde sa Agencijom, dostave Agenciji svoju dokumentaciju o privrednim subjektima, i to: elektronsku bazu podataka, registarske uloške, zbirke isprava, kontrolnik brojeva registarskih uložaka i zbirki isprava i kartone pregleda upisa.

Nadležni organi lokalne samouprave, koji vode registre privatnih preduzetnika dužni su da najkasnije do 15. marta 2005. 15. JUNA 2006. godine, Agenciji dostave svoju evidenciju registrovanih preduzetnika.

Član 88.

Zakon o postupku za upis u sudski registar („Službeni list SRJ“, broj 80/94) i Uredba o upisu u sudski registar („Službeni list SRJ“, br. 1/97, 5/97 i 13/02) ne primenjuju se od 31. decembra 2004. godine na registraciju privrednih subjekata.

Odredbe Zakona o privatnim preduzetnicima („Službeni glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Službeni glasnik RS“, br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 35/02) koje se odnose na upis preduzetnika u odgovarajući registar prestaju da važe 1. marta 2005. 31. DECEMBRA 2005. godine.

Član 90.

Ovaj zakon stupa na snagu 31. decembra 2004. godine, osim odredaba koje se odnose na registraciju preduzetnika, koje stupaju na snagu 1. marta 2005. 31. DECEMBRA 2005. GODINE.

VII. Razlozi za donošenje po hitnom postupku

U skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kako bi se sprečile štetne posledice koje bi odlaganje donošenja ovog zakona imalo. Naime članom 90. Zakona o registraciji privrednih subjekata predviđeno je da se sa registracijom preduzetnika otpočne 01. marta 2005. godine, pa bi usvajanje predloženog zakona nakon tog roka izazvalo pravnu nesigurnost u pogledu toga koji organ vodi registar preduzetnika i izdaje potvrde koje su preduzetnicima neophodne u cilju regulisanja njihovog statusa. Takođe, neusklađenost Zakona o registraciji privrednih subjekata sa Zakonom o privrednim društvima stvara zabunu u pogledu uslova pod kojima se vrši registracija privrednih subjekata i regiustracija promena podataka o već registrovanim proivrednim subjektima, pa je ovaj problem neophodno hitno rešiti, što se upravo čini usvajanjem predloženih izmena i dopuna.

Ostavite komentar