Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon i 106/15), u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, broj 101/13), u članu 32. reči: „1. juna 2016.” zamenjuju se rečima: „1. januara 2017.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova sadržan je u odredbi člana 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Član 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, broj 101/13) predstavlja prelaznu odredbu tog zakona kojim je određen rok za preuzimanje određenih nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa od strane Visokog saveta sudstva. Reč je o nadležnostima koje se odnose na poslove pravosudne uprave, ovlašćenja za donošenje akta kojim se uređuje unutrašnje uređenje i rad suda, nadzor nad primenom tog akta, nadležnosti vezanih za predlaganje i obim neophodnih budžetskih sredstava, nadzor nad raspodelom budžetskih sredstava, preuzimanje arhive, kao i zaposlenih u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa koji sada obavljaju poslove koji se preuzimaju.

Međutim, kako bi se obezbedilo da se stvore svi neophodni uslovi za rad Visokog saveta sudstva u skladu sa preuzetim nadležnostima, neophodno je produžiti rok za preuzimanje nadležnosti. Jednostavno, u ovom trenutku ne postoje personalni ni materijalni uslovi za preuzimanje nadležnosti, pa bi, ako se rok ne bi produžio, došlo do stanja koje ne bi pogodovalo radu sudova. Novi rok do kada će Visoki savet sudstva preuzeti zakonom određene nadležnosti ministarstva određen je s obzirom na potrebu da se preuzimanje nadležnosti poklopi sa početkom fiskalne godine. Konačno, i sam Visoki savet sudstva je svojim dopisom broj 011-00-00002/2016-01 od 21. januara 2016. godine predložio da se odloži preuzimanje nadležnosti od Ministarstva pravde sve do 1. januara 2017. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona vrši se izmena člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova. Izmene se odnose samo na rok do kojeg će Visoki savet sudstva preuzeti zakonom određene nadležnosti od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Član 2. Zakona uređuje stupanje zakona na snagu, odnosno predviđa da zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno da se obezbede sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, budući da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa i ostvarivanje prava građana.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

Član 32.

Nadležnosti ministarstva nadležnog za pravosuđe iz člana 57. stav 3, člana 70. st. 2, 4. i 5, člana 74. stav 2. i člana 75. stav 1, od 1. juna 2016. 1. JANUARA 2017. godine preuzima Visoki savet sudstva.

Nadležnosti ministarstva nadležnog za pravosuđe propisane u čl. 83. i 84, prestaju od 1. juna 2016. 1. JANUARA 2017. godine.

Visoki savet sudstva od 1. juna 2016. 1. JANUARA 2017. godine preuzima od ministarstva nadležnog za pravosuđe prava, obaveze, predmete i arhivu koji su potrebni za vršenje preuzetih poslova iz stava 1. ovog člana.

Visoki savet sudstva preuzima od 1. juna 2016. 1. JANUARA 2017. godine i državne službenike i nameštenike u ministarstvu nadležnom za pravosuđe koji rade na poslovima iz preuzetog delokruga.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama Zakona o o uređenju sudova

Draft Law on Amendments to the Law on Organization of Courts

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Naslov VII. – Pravosuđe, slobode i bezbednost, u okviru kojeg je član 80 – Jačanje institucija i vladavina prava.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

– /

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Pravne tekovine EU sa kojima je domaće zakonodavstvo potpuno usklađeno

– /

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

– /

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe Direktive).

-/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– /

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– /

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova nije ostvarena saradnja sa Evropskom komisijom s obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o neznatnom obimu izmena.

Ostavite komentar