Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI

Član 1.

U Zakonu o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) u članu 1. stav 1. posle reči: „teritoriji” dodaje se reč: „opštine” i zapeta, a posle reči: „(u daljem tekstu:” dodaju se reči: „opština, odnosno”.

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Komunalnu policiju opština, odnosno grad obrazuje kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Unutrašnja organizaciona jedinica komunalne policije ne može imati manje od tri komunalna policajca.”

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3

Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.

Poslove komunalne policije obavljaju uniformisani komunalni policajci.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poslove komunalne policije mogu obavljati i komunalni policajci bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne policije.

Načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

Komunalni policajci stručno se osposobljavaju i usavršavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.”

Član 4.

 

U članu 7. stav 1. posle reči: „sarađuje sa” dodaju se reči: „opštinskim, odnosno”.

U st. 2. i 3. posle reči: „policije i” dodaju se reči: „opštinskih, odnosno”.

Član 5.

U članu 8. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Evidenciju o podacima iz stava 2. ovog člana vodi komunalna policija i obezbeđuje korišćenje tih podataka u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 9. stav 2. posle reči: „prigradskom” dodaju se zapeta i reči: „odnosno lokalnom”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Komunalne policije opština, odnosno gradova u obavljanju poslova međusobno sarađuju, razmenjuju podatke i obaveštenja i ostvaruju druge oblike zajedničkog rada u okviru uzajamnog pružanja stručne pomoći.”

Član 7.

U članu 11. stav 1. reč: „Gradsko” zamenjuje se rečima: „Opštinsko, odnosno gradsko”.

U stavu 2. posle reči: „ih” dodaju se reči: „opštinskom, odnosno”.

U stavu 4. reči: „gradsko veće” zamenjuju se rečima: „opštinsko, odnosno gradsko veće”.

Član 8.

Naziv iznad člana 13. i član 13. menjaju se i glase: 

„Uređenje komunalne policije

Član 13.

Poslovi komunalne policije obavljaju se u posebno obrazovanim unutrašnjim organizacionim jedinicama u okviru opštinskih, odnosno gradskih uprava.

U komunalnoj policiji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za područje opštine, odnosno grada određeno aktom o unutrašnjem uređenju komunalne policije (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovode odgovaraju načelniku komunalne policije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, opštine, odnosno gradovi, mogu zajedničkom odlukom da obrazuju zajedničku službu komunalne policije.

Opština se može ugovorom zaključenim sa drugom opštinom, odnosno gradom sporazumeti da komunalna policija opštine, odnosno grada obavlja poslove komunalne policije na njenoj teritoriji.”

Član 9.

U članu 14. st. 1. i 3. reči: „opšte uslove propisane za rad u organima grada” zamenjuju se rečima: „uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog policajca”.

Član 10.

U članu 16. stav 1. posle tačke 8) dodaju se tačka i zapeta i tačka 9), koja glasi:

„9) traženje obaveštenja”.

U stavu 2. reči: „izreći mandatnu kaznu” zamenjuju se rečima: „izdati prekršajni nalog”.

Član 11.

U članu 19. stav 1. posle reči „policije” dodaju se zapeta i reči: „kao i lica koja se zateknu na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne policije”.

Član 12.

U članu 20. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi: 

„Lice zatečeno u vršenju prekršaja iz oblasti koja je u delokrugu komunalne policije čiji je identitet utvrđen proverom identiteta u skladu sa članom 19. ovog zakona ili na način iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac će bez odlaganja dovesti nadležnom prekršajnom sudu.”

Član 13.

Posle člana 24. dodaju se naziv iznad člana i član 24a, koji glase:

„Traženje obaveštenja

Član 24a

U obavljanju poslova komunalni policajac može zatražiti obaveštenje od građanina da bi sprečio kršenje propisa ili otkrio učinioca prekršaja iz delokruga komunalne policije, ali građanin nije dužan da pruži traženo obaveštenje, niti mu se ono može ponovo tražiti.”

 

Član 14.

U članu 25. posle stava 1. dodaju se st. 2 − 4. koji glase:

„Ovlašćenja komunalne policije prema maloletnim licima primenjuju komunalni policajci posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima.

Ovlašćenja komunalne policije prema maloletnom licu primenjuju se u prisustvu roditelja ili staratelja tog lica, odnosno, u slučaju da su nedostupni, u prisustvu predstavnika organa starateljstva.

Prisustvo predstavnika organa starateljstva umesto roditelja može da se obezbedi, ako je moguće, i u slučajevima kada bi prisustvo roditelja bilo štetno za maloletnika izloženog nasilnim ili sličnim radnjama roditelja, ili bi ih toliko iritiralo da bi u velikoj meri ugrozilo izvršenje zadatka komunalne policije.”

Član 15.

Naziv iznad člana 32. i član 32. menjaju se i glase: 

„Zasnivanje radnog odnosa

Član 32.

Radni odnos za obavljanje poslova komunalnog policajca zasniva se po položenom ispitu za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca.

Za zasnivanje radnog odnosa, komunalni policajac, pored uslova predviđenih propisima iz člana 31. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:

1) ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove;

2) ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Ministar nadležan za lokalnu samoupravu donosi propis o načinu utvrđivanja potrebne psihofizičke sposobnosti iz stava 2. tačka 1) ovog člana i rešenjem ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za utvrđivanje ove sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja o tome.

Prilikom zapošljavanja u komunalnoj policiji posebno se vodi računa o rodnoj, etničkoj i drugoj ravnopravnosti i teži prijemu na rad žena i muškaraca iz različitih društvenih grupa, sa krajnjim ciljem da komunalni policajci odražavaju strukturu stanovništva opštine, odnosno grada u kome obavljaju poslove komunalne policije.

Izuzetno, u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog policajca može se primiti profesionalni vojnik, preuzimanjem iz Vojske Srbije, i ovlašćeni policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, pod uslovom da ispunjavaju i ostale uslove predviđene ovim zakonom.”

Član 16.

Član 33. menja se i glasi:

„Član 33.

Stručno osposobljavanje kandidata za komunalne policajce obavezno se sprovodi pre polaganja ispita za komunalnog policajca, i to po posebnom programu.

Nakon završetka stručnog osposobljavanja, kandidat za komunalnog policajca polaže ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca (u daljem tekstu: ispit). 

Komunalni policajac može poslove komunalne policije samostalno da obavlja posle stručnog osposobljavanja i položenog ispita.

Kandidat za komunalnog policajaca dužan je da ispit iz stava 1. ovog člana položi najkasnije u roku od tri meseca od dana završetka stručnog osposobljavanja.

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita kandidata za zasnivanje radnog odnosa u komunalnoj policiji koji su uspešno završili stručno osposobljavanje i položili stručni ispit za potrebe policije u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, sprovodi se po skraćenom postupku.

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita kandidata za zasnivanje radnog odnosa u komunalnoj policiji sprovodi se po skraćenom postupku i za kandidate koji su aktivni ili bivši profesionalni vojnici Vojske Srbije.”

Član 17.

U članu 34. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Deo sastava komunalne policije opštine, odnosno gradovi obavezni su da upute na stručno usavršavanje za rad sa maloletnim licima.”

Član 18.

U članu 35. stav 1. reči: „iz člana 32. stav 1. tačka 2), ispit” brišu se.

Član 19.

U članu 36. stav 1. reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

Član 20.

U članu 39. stav 3. menja se i glasi:

„Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih policajaca i način nošenja uniforme propisuje skupština opštine, odnosno skupština grada, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra nadležnog za unutrašnje poslove i dobijenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.”

Član 21.

Posle člana 39. dodaje se član 39a, koji glasi:

„Član 39a

Boja i izgled uniforme i oznake na uniformi komunalne policije moraju se jasno razlikovati od boje i izgleda uniforme i oznaka na uniformi koja je propisana za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Uprave carina i drugih državnih organa.”

Član 22.

Posle člana 49. dodaje se član 49a, koji glasi:

„Član 49a

U opštinama koje obrazuju komunalnu policiju u skladu sa ovim zakonom, opštinsko veće, na predlog načelnika komunalne policije, doneće prvi strateški plan komunalne policije najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije.”

Član 23.

U članu 4, članu 5. stav 1, članu 6. stav 1, članu 7. stav 1, članu 9. stav 1. tač. 2), 3), 4) i 5), članu 12. stav 1, članu 16. stav 2, članu 17. stav 1, članu 18. stav 2, članu 19. stav 2, članu 31, članu 35. stav 3, članu 36. stav 3, članu 39. stav 2. i članu 41. st. 1. i 2. ispred reči: „grad”, u odgovarajućem padežu dodaju se reči: „opština, odnosno” u odgovarajućem padežu.

Član 24.

U članu 4. stav 1, članu 7. stav 3, članu 11. stav 5, članu 29. stav 5, članu 39. stav 3, članu 41. stav 3 i članu 45. ispred reči: „skupština grada” u određenom padežu dodaju se reči: „skupština opštine, odnosno” u odgovarajućem padežu.

Član 25.

U članu 8. stav 3. (koji postaje stav 4), članu 36. stav 1. i članu 40. stav 2. ispred reči: „gradonačelnik” u određenom padežu dodaju se reči: „predsednik opštine, odnosno” u odgovarajućem padežu.

Član 26.

U članu 15, članu 27. stav 3. i članu 29. stav 6. ispred reči: „gradske uprave” dodaju se reči: „opštinske, odnosno”.

Član 27.

Propisi doneti za sprovođenje Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) ostaju na snazi.

Poslovi i ovlašćenja, koji su utvrđeni ovim zakonom, ne uvode obavezu dodatnog zapošljavanja i jedinice lokalne samouprave će ih obavljati u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje u jedinicama lokalne samouprave.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji sadržan je u članu 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje „druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom” i, s tim u vezi, sa odredbama Ustava kojima se uređuju nadležnosti jedinica lokalne samouprave i pravila o uređenju organa tih jedinica.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji jeste potreba da se komunalna policija obrazuje i u opštinama.

Naime, potreba za uvođenjem komunalne policije utvrđena je na osnovu ocene da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne delatnosti koje su u nadležnosti opštine. Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće kako sprečavanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivno delovati na sprečavanju tih prekršaja. Na ovaj način opštinama se omogućuje da, u saradnji sa policijom i drugim subjektima, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi red u opštini, a time i za bezbedan i miran život svojih stanovnika.

Izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji stvara se pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne policije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti opština.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. predviđa se obrazovanje komunalne policije i u opštinama, radi obavljanja određenih komunalno-policijskih poslova kojima se izvršavaju Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti opština, gradova i grada Beograda i obezbeđuje nesmetano obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

U članu 2. predviđa se da se u opštini, odnosno gradu komunalna policija obrazuje kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu opštinske, odnosno gradske uprave, ili uprave za pojedine oblasti, kao i da broj komunalnih policajaca unutar te jedinice ne može imati manji od tri izvršioca.

Rešenjem u članu 3. uređuje se rukovođenje komunalnom policijom, kao i mogućnost da poslove komunalne policije pored uniformisanih komunalnih policajaca, u izuzetnim slučajevima, mogu obavljati i komunalni policajci bez službene uniforme sa oznakama, a radi što efikasnijeg obavljanja poslova komunalne policije. Takođe, utvrđuje se obaveza stručnog osposobljavanja i usavršavanja komunalnih policajaca.

U članu 4. predviđa se proširenje saradnje komunalne policije sa inspekcijskim službama u opštini, kao i u gradu kao važno pitanje od koga zavisi efikasnost komunalne policije.

U članu 5. utvrđuju se odnosi saradnje između komunalne policije i policije, na način koji obezbeđuje evidenciju podataka o tražiocu podataka i razlozima za njihovo dostavljanje.

U članu 6. uređuje se pitanje odnosa komunalne policije opština i gradova u obavljanju poslova, na način da međusobno sarađuju, razmenjuju podatke, obaveštenja, organizuju zajedničke sastanke i druge vidove uzajamnog pružanja pomoći i razmene pozitivne prakse.

U članu 7. propisuje se obaveza donošenja strateškog plana komunalne policije, tako što se kao nadležni organ za donošenje ovog dokumenta utvrđuje i opštinsko veće, pored gradskog veća.

U članu 8. propisuju se pravila za uređenje komunalne policije. U komunalnoj policiji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice, kojima rukovode šefovi tih jedinica, odgovorni načelniku komunalne policije, kao i način i uslovi za obrazovanje zajedničke službe komunalne policije za dve ili više opština, odnosno gradova. Takođe se propisuje mogućnost da opština, odnosno grad ugovorom sa drugom opštinom i gradom uređuje sva pitanja od značaja za obavljanje poslova komunalne policije druge opštine ili grada na svojoj teritoriji.

Rešenjem u članu 9. propisuju se posebni uslovi za obavljanje poslova načelnika komunalne policije i šefa organizacione jedinice.

U članu 10. proširuju se postojeća ovlašćenja, uvođenjem novog, i to ovlašćenjem za traženje obaveštenja. Takođe, dosadašnje ovlašćenje izricanje mandatne kazne, zamenjuje se ovlašćenjem izdavanja prekršajnog naloga.

Intencija ovoga zakona jeste da se, radi delotvornijeg obavljanja poslova komunalne policije, preciziraju i prošire njihove nadležnosti u primeni ovlašćenja provere identiteta, dovođenja i pregledanja lica i predmeta, što je sadržano u čl. 11, 12. i 13.

U članu 14. uređuje se primena ovlašćenja komunalne policije prema maloletnim licima, što je od posebnog značaja s obzirom na probleme na koje ukazuju dosadašnja praktična iskustva u radu komunalne policije u gradovima.

U čl. 15, 16. i 17. sadržane su odredbe koje se odnose na uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog policajca, propisivanje posebnih uslova za obavljanje poslova i posebne oblike osposobljavanja i usavršavanja, koji uključuju i obavezu polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, kao i obavezu da se deo sastava komunalne policije uputi na stručno usavršavanje za rad sa maloletnim licima.

Rešenja predviđena u čl. 18. i 19. u skladu su sa rešenjima iz čl. 15, 16. i 17. Predloga zakona.

Članom 20. utvrđuje se da izgled uniforme i oznake na uniformi utvrđuje skupština grada, odnosno skupština opštine, po prethodno dobijenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu, a po pribavljenom mišljenju ministra za unutrašnje poslove.

Članom 21. utvrđuje se obaveza razlikovanja uniforme i oznaka na uniformi komunalnih policajaca od propisane uniforme i oznaka pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Uprave carina i drugih državnih organa.

Članom 22. utvrđuje se rok za donošenje prvog strateškog plana komunalne policije u opštinama.

U čl. 23 − 26. sadržane su sve izmene koje se odnose na dopunu postojećeg teksta istim rečima odgovarajućeg značenja.

Članom 27. utvrđuje se da propisi doneti za sprovođenje Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) ostaju na snazi.

Članom 28. utvrđuje se rok stupanja na snagu zakona.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

U budžetima opština, koje žele da iskoriste pravo da obrazuju komunalnu policiju iz ovog zakona, potrebno je obezbediti dodatna sredstva za obrazovanje i početak rada komunalne policije, uključujući i sredstva za nabavku uniforme, oznaka i opreme za rad, kao i za osposobljavanje i usavršavanje komunalnih policajaca. Iznos tih sredstava zavisiće prvenstveno od opredeljenja opština u pogledu broja ljudstva komunalne policije. Ostvarivanje prava na obrazovanje komunalne policuje u opštinama obezbeđuje se u skladu sa finansijskim propisima, kao i propisima koji uređuju maksimalni broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Uvođenjem komunalne policije mogu se očekivati uvećani budžetski prihodi od naplata novčanih kazni za prekršaje, kao i neposredni pozitivni efekti u vidu budžetskih ušteda koji se mogu postići efikasnim delovanjem komunalne policije. Uz to, komunalna policija treba da doprinose boljoj zaštiti ljudi i imovine u opštinama.

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU

Član 1.

(1) Komunalna policija na teritoriji OPŠTINE, grada i grada Beograda (u daljem tekstu: OPŠTINA, ODNOSNO grad) obrazuje se za ovim zakonom određene komunalno-policijske i druge poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: poslovi komunalne policije).

(2) Komunalna policija na teritoriji grada Beograda, pored poslova iz stava 1. ovog člana, obavlja i određene poslove komunalne policije kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih Zakonom o glavnom gradu.

Član 2.

(1) Komunalnu policiju grad obrazuje kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast.

(2) U skladu s načelom ekonomičnosti i radi ujednačenog ostvarivanja svrhe komunalne policije iz člana 1. ovog zakona u svim gradovima, pri obrazovanju i uređenju komunalne policije grad obezbeđuje da broj komunalnih policajaca odgovara broju stanovnika grada prema poslednjem popisu, tako da na svakih pet hiljada stanovnika ne može imati više od jednog komunalnog policajca.

(1) KOMUNALNU POLICIJU OPŠTINA, ODNOSNO GRAD OBRAZUJE KAO UNUTRAŠNJU ORGANIZACIONU JEDINICU U SASTAVU JEDINSTVENOG ORGANA OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE OBRAZOVANE ZA POJEDINU OBLAST.

(2) UNUTRAŠNJA ORGANIZACIONA JEDINICA KOMUNALNE POLICIJE NE MOŽE IMATI MANJE OD TRI KOMUNALNA POLICAJCA.

Član 3.

(1) Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.

(2) Poslove komunalne policije obavljaju komunalni policajci.

(3) Načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

(1) KOMUNALNOM POLICIJOM RUKOVODI NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE.

(2) POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE OBAVLJAJU UNIFORMISANI KOMUNALNI POLICAJCI.

(3) IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE MOGU OBAVLJATI I KOMUNALNI POLICAJCI BEZ SLUŽBENE UNIFORME SA OZNAKAMA, PO PISANOM NALOGU NAČELNIKA KOMUNALNE POLICIJE.

(4) NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE I KOMUNALNI POLICAJCI U OBAVLJANJU POSLOVA IZ DELOKRUGA KOMUNALNE POLICIJE IMAJU POSEBNA OVLAŠĆENJA UTVRĐENA OVIM ZAKONOM, UKLJUČUJUĆI I OVLAŠĆENJA ZA UPOTREBU ODREĐENIH SREDSTAVA PRINUDE.

(5) KOMUNALNI POLICAJCI STRUČNO SE OSPOSOBLJAVAJU I USAVRŠAVAJU U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

Član 4.

(1) Komunalna policija pruža pomoć nadležnim organima OPŠTINE, ODNOSNO grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu odluke SKUPŠTINE OPŠTINE, ODNOSNO skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada po oceni nadležnog organa OPŠTINE, ODNOSNO grada ili ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude.

(2) O angažovanju komunalne policije i o obimu i načinu pružanja pomoći odlučuje načelnik komunalne policije u roku od 48 časova od podnošenja zahteva nadležnog organa OPŠTINE, ODNOSNO grada, odnosno ovlašćene organizacije, shodno odredbama Zakona o policiji o postupku pružanja pomoći u izvršenjima i podzakonskog propisa o načinu obavljanja policijskih poslova kojima se bliže uređuje pružanje ove pomoći.

(3) Ako zbog fizičkog otpora sprovođenje izvršenja ne bude moguće ili ne uspe i pored angažovanja komunalne policije, nadležni organ OPŠTINE, ODNOSNO grada, odnosno ovlašćena organizacija podnosi zahtev policiji da pruži pomoć u sprovođenju izvršenja, u skladu sa Zakonom o policiji.

Član 5.

(1) Komunalna policija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti OPŠTINE, ODNOSNO grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi OPŠTINE, ODNOSNO grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije.

(2) U slučaju opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim oblicima ugrožavanja iz stava 1. ovog člana komunalna policija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica.

Član 6.

(1) Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti OPŠTINE, ODNOSNO grada.

(2) Građani mogu komunalnoj policiji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pismenim putem, elektronskom poštom, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna policija pravi službenu zabelešku.

(3) Komunalna policija je dužna da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.

Član 7.

(1) Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa OPŠTINSKIM, ODNOSNO gradskim inspekcijskim službama, u skladu sa ovim zakonom i zakonima i propisima grada kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

(2) Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata naročito: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne policije i OPŠTINSKIH, ODNOSNO gradskih inspekcijskih službi.

(3) Oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne policije i OPŠTINSKIH, ODNOSNO gradskih inspekcijskih službi bliže propisuje SKUPŠTINA OPŠTINE, ODNOSNO skupština grada.

Član 8.

(1) U obavljanju poslova i primeni ovlašćenja komunalni policajci sarađuju sa policijom.

(2) Kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti komunalne policije, na obrazloženi zahtev, policija će dostaviti lične podatke za građane, podatke za vozila i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.

(3) EVIDENCIJU O PODACIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA VODI KOMUNALNA POLICIJA I OBEZBEĐUJE KORIŠĆENJE TIH PODATAKA U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA.

(4) Radi razvijanja međusobne saradnje komunalne policije i policije, PREDSEDNIK OPŠTINE, ODNOSNO gradonačelnik može sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove da donosi odgovarajuće akte o saradnji i osniva koordinaciona tela od značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Član 9.

(1) Poslovi komunalne policije, u smislu ovog zakona, jesu:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti OPŠTINE, ODNOSNO grada;

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima OPŠTINE, ODNOSNO grada;

4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za OPŠTINU, ODNOSNO grad;

5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u OPŠTINI, ODNOSNO gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti OPŠTINE, ODNOSNO grada (u daljem tekstu: održavanje OPŠTINSKOG, ODNOSNO gradskog reda).

(2) Održavanjem komunalnog reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, ODNOSNO LOKALNOM saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

(3) KOMUNALNE POLICIJE OPŠTINA, ODNOSNO GRADOVA U OBAVLJANJU POSLOVA MEĐUSOBNO SARAĐUJU, RAZMENJUJU PODATKE I OBAVEŠTENJA I OSTVARUJU DRUGE OBLIKE ZAJEDNIČKOG RADA U OKVIRU UZAJAMNOG PRUŽANJA STRUČNE POMOĆI.

Član 11.

(1) Gradsko OPŠTINSKO, ODNOSNO GRADSKO veće, na predlog načelnika komunalne policije, donosi strateški plan komunalne policije kojim, na osnovu procene postojećeg stanja, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova komunalne policije i, s tim u vezi, daje joj razvojne, organizacione, kadrovske i druge osnovne smernice za dalji rad.

(2) U skladu sa strateškim planom, komunalna policija sačinjava godišnje planove rada i dostavlja ih OPŠTINSKOM, ODNOSNO gradskom veću na usvajanje.

(3) Uz predlog plana iz st. 1. i 2. ovog člana, komunalna policija dostavlja i prethodno pribavljeno mišljenje načelnika jedinstvenog organa uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu.

(4) Prilikom razmatranja godišnjeg plana rada komunalne policije OPŠTINSKO, ODNOSNO GRADSKO VEĆE, po potrebi, odlučuje i o izmenama i dopunama strateškog plana komunalne policije.

(5) Na strateške planove, i godišnje planove rada komunalne policije saglasnost daje SKUPŠTINA OPŠTINE, ODNOSNO skupština grada.

Član 12.

(1) Strateški plan i godišnji plan rada komunalne policije usklađuju se pre donošenja sa propisima i odgovarajućim planskim aktima policije, kao i sa stavovima o prioritetima za bezbednost ljudi i imovine u OPŠTINI, ODNOSNO gradu.

(2) Stručnu pomoć u pripremi strateškog plana i godišnjeg plana rada komunalne policije pruža policija, uz podršku ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Unutrašnje organizacione jedinice

UREĐENJE KOMUNALNE POLICIJE

Član 13.

(1) U komunalnoj policiji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za područje grada određeno aktom o unutrašnjem uređenju komunalne policije (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

(2) Organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovode odgovaraju načelniku komunalne policije.

(1) POSLOVI KOMUNALNE POLICIJE OBAVLJAJU SE U POSEBNO OBRAZOVANIM UNUTRAŠNJIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA U OKVIRU OPŠTINSKIH, ODNOSNO GRADSKIH UPRAVA.

(2) U KOMUNALNOJ POLICIJI MOGU SE OBRAZOVATI PODRUČNE ORGANIZACIONE JEDINICE ZA GRADSKU OPŠTINU ILI VIŠE NJIH ILI ZA PODRUČJE OPŠTINE, ODNOSNO GRADA ODREĐENO AKTOM O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU KOMUNALNE POLICIJE (U DALJEM TEKSTU: ORGANIZACIONE JEDINICE).

(3) ORGANIZACIONIM JEDINICAMA RUKOVODE ŠEFOVI TIH JEDINICA, KOJI ZA SVOJ RAD I RAD ORGANIZACIONE JEDINICE KOJOM RUKOVODE ODGOVARAJU NAČELNIKU KOMUNALNE POLICIJE.

(4) IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, OPŠTINE, ODNOSNO GRADOVI, MOGU ZAJEDNIČKOM ODLUKOM DA OBRAZUJU ZAJEDNIČKU SLUŽBU KOMUNALNE POLICIJE.

(5) OPŠTINA SE MOŽE UGOVOROM ZAKLJUČENIM SA DRUGOM OPŠTINOM, ODNOSNO GRADOM SPORAZUMETI DA KOMUNALNA POLICIJA OPŠTINE, ODNOSNO GRADA OBAVLJA POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE NA NJENOJ TERITORIJI.

Član 14.

(1) Za rad na poslovima načelnika komunalne policije zaposleni mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i da ispunjava opšte uslove propisane za rad u organima grada USLOVE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KOMUNALNOG POLICAJCA.

(2) Pored rukovođenja komunalnom policijom, načelnik komunalne policije može neposredno da obavlja poslove komunalne policije.

(3) Za rad na poslovima šefa organizacione jedinice zaposleni mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i da ispunjava opšte uslove propisane za rad u organima grada USLOVE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KOMUNALNOG POLICAJCA.

(4) Pored rukovođenja organizacionom jedinicom, šef te jedinice može neposredno da obavlja poslove komunalne policije.

Član 15.

(1) Načelnika komunalne policije raspoređuje načelnik jedinstvenog organa OPŠTINSKE, ODNOSNO gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna policija.

(2) Šefa organizacione jedinice raspoređuje načelnik jedinstvenog organa OPŠTINSKE, ODNOSNO gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna policija, na predlog načelnika komunalne policije.

Član 16.

(1) U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:

1) upozorenje;

2) usmeno naređenje;

3) provera identiteta;

4) dovođenje;

5) pregledanje lica i predmeta;

6) privremeno oduzimanje predmeta;

7) video nadzor;

8) upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje;

9)TRAŽENJE OBAVEŠTENJA.

(2) Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom OPŠTINE, ODNOSNO grada, izreći mandatnu kaznu IZDATI PREKRŠAJNI NALOG, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Član 17.

(1) Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti OPŠTINE, ODNOSNO grada.

(2) Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Član 18.

(1) Komunalni policajac usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije.

(2) Kad komunalna policija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju u smislu člana 5. ovog zakona, komunalni policajci usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi OPŠTINE, ODNOSNO grada i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga OPŠTINE, ODNOSNO grada.

Član 19.

(1) Komunalni policajac izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije, KAO I LICA KOJA SE ZATEKNU NA MESTU KRŠENJA PROPISA IZ DELOKRUGA KOMUNALNE POLICIJE.

(2) Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa OPŠTINE, ODNOSNO grada, odnosno ovlašćene organizacije.

(3) Pre provere identiteta komunalni policajac dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.

(4) Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Član 20.

(1) Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica proverom iz člana 19. ovog zakona, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

(2)LICE ZATEČENO U VRŠENJU PREKRŠAJA IZ OBLASTI KOJA JE U DELOKRUGU KOMUNALNE POLICIJE ČIJI JE IDENTITET UTVRĐEN PROVEROM IDENTITETA U SKLADU SA ČLANOM 19. OVOG ZAKONA ILI NA NAČIN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOMUNALNI POLICAJAC ĆE BEZ ODLAGANJA DOVESTI NADLEŽNOM PREKRŠAJNOM SUDU.

TRAŽENJE OBAVEŠTENJA

ČLAN 24A

U OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNI POLICAJAC MOŽE ZATRAŽITI OBAVEŠTENJE OD GRAĐANINA DA BI SPREČIO KRŠENJE PROPISA ILI OTKRIO UČINIOCA PREKRŠAJA IZ DELOKRUGA KOMUNALNE POLICIJE, ALI GRAĐANIN NIJE DUŽAN DA PRUŽI TRAŽENO OBAVEŠTENJE, NITI MU SE ONO MOŽE PONOVO TRAŽITI.

Član 25.

(1) Ovlašćenja komunalne policije utvrđena odredbama čl. 17. do 24. ovog zakona primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o policiji i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

(2) OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE PREMA MALOLETNIM LICIMA PRIMENJUJU KOMUNALNI POLICAJCI POSEBNO OSPOSOBLJENI ZA RAD SA MALOLETNICIMA.

(3) OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE PREMA MALOLETNOM LICU PRIMENJUJU SE U PRISUSTVU RODITELJA ILI STARATELJA TOG LICA, ODNOSNO, U SLUČAJU DA SU NEDOSTUPNI, U PRISUSTVU PREDSTAVNIKA ORGANA STARATELJSTVA.

(4) PRISUSTVO PREDSTAVNIKA ORGANA STARATELJSTVA UMESTO RODITELJA MOŽE DA SE OBEZBEDI, AKO JE MOGUĆE, I U SLUČAJEVIMA KADA BI PRISUSTVO RODITELJA BILO ŠTETNO ZA MALOLETNIKA IZLOŽENOG NASILNIM ILI SLIČNIM RADNJAMA RODITELJA, ILI BI IH TOLIKO IRITIRALO DA BI U VELIKOJ MERI UGROZILO IZVRŠENJE ZADATKA KOMUNALNE POLICIJE.

Član 27.

(1) O upotrebi sredstava prinude komunalni policajac podnosi pisani izveštaj načelniku komunalne policije, odnosno licu koje načelnik ovlasti da ocenjuje opravdanost i pravilnost upotrebe sredstava prinude.

(2) Izveštaj se podnosi najkasnije 24 časa od upotrebe sredstava prinude, a sadrži podatke o licu, vremenu i mestu upotrebe sredstava prinude, vrsti upotrebljenog sredstva prinude i drugim činjenicama i okolnostima od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstva prinude.

(3) U slučaju neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude, načelnik komunalne policije preduzima zakonom predviđene mere radi utvrđivanja disciplinske, prekršajne, odnosno krivične odgovornosti komunalnog policajca i odmah o tome obaveštava načelnika jedinstvenog organa OPŠTINSKE, ODNOSNO gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna policija.

(4) Ocena iz stava 1. ovog člana daje se i mere iz stava 3. ovog člana preduzimaju se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude.

Član 29.

(1) Komunalnoj policiji svako može podneti pritužbu ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja komunalnog policajca iz čl. 17. do 24. ovog zakona povređena prava.

(2) Pritužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je do povrede došlo, a razmatra je i sve okolnosti u vezi sa njom utvrđuje načelnik komunalne policije ili lice koje načelnik ovlasti da rešava pritužbe (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

(3) Načelnik komunalne policije, odnosno ovlašćeno lice, o svom stavu i eventualnim merama koje je preduzeo mora podnosioca pritužbe da obavesti dostavljanjem pisanog odgovora u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, čime je postupak po pritužbi zaključen.

(4) U slučajevima kad iz pritužbe ili podataka prikupljenih u postupku kod načelnika, odnosno ovlašćenog lica proizlazi sumnja da je komunalni policajac primenom ovlašćenja iz stava 1. ovog člana učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, načelnik komunalne policije spise predmeta mora da ustupi Komisiji za rešavanje pritužbi, koja vodi dalji postupak rešavanja pritužbe.

(5) Komisiju za rešavanje pritužbi obrazuje skupština grada. U Komisiju, koja se sastoji od predsednika i četiri člana, obavezno se imenuju tri odbornika SKUPŠTINE OPŠTINE, ODNOSNO skupštine grada, načelnik komunalne policije i predstavnik policije.

(6) U postupku razmatranja pritužbe Komisija je ovlašćena da od podnosioca pritužbe i drugih lica prikuplja potrebna obaveštenja i dokaze o činjenicama i okolnostima na koje se pritužba odnosi, kao i da od OPŠTINSKE, ODNOSNO gradske uprave i policije traži potrebnu pomoć i saradnju. Komisija postupak rešavanja pritužbe zaključuje dostavljanjem odgovora podnosiocu pritužbe u roku od 30 dana od dana isteka roka za vođenje postupka kod načelnika komunalne policije, odnosno ovlašćenog lica.

(7) Nezavisno od ishoda rešavanja pritužbe, podnosilac pritužbe ima na raspolaganju sva pravna i druga sredstva za zaštitu svojih prava i sloboda.

Član 31.

Na položaj, dužnosti, prava i odgovornosti komunalnih policajaca primenjuju se propisi o radnim odnosima koji važe za zaposlene u organima OPŠTINE, ODNOSNO grada, ako ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona nije drukčije određeno.

Uslovi za obavljanje poslova

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Član 32.

(1) Načelnik komunalne policije, odnosno komunalni policajac, pored uslova predviđenih propisima iz člana 31. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:

1) ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove;

2) ima položen ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca (u daljem tekstu: ispit);

3) nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

4) nije mu ranije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

(2) Komunalni policajci moraju da imaju stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

(3) Ministar nadležan za lokalnu samoupravu donosi propis o načinu utvrđivanja potrebne psihofizičke sposobnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana i rešenjem ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za utvrđivanje ove sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja o tome.

(1) RADNI ODNOS ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNOG POLICAJCA ZASNIVA SE PO POLOŽENOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA I PRIMENU OVLAŠĆENJA KOMUNALNOG POLICAJCA.

(2) ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, KOMUNALNI POLICAJAC, PORED USLOVA PREDVIĐENIH PROPISIMA IZ ČLANA 31. OVOG ZAKONA, MORA DA ISPUNJAVA I POSEBNE USLOVE I TO DA:

1) IMA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI POTREBNE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE, KOJE SE DOKAZUJU LEKARSKIM UVERENJEM OVLAŠĆENE ZDRAVSTVENE USTANOVE;

2) IMA STEČENO NAJMANJE SREDNJE OBRAZOVANJE U ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU I NAJMANJE JEDNU GODINU RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

(3) MINISTAR NADLEŽAN ZA LOKALNU SAMOUPRAVU DONOSI PROPIS O NAČINU UTVRĐIVANJA POTREBNE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI IZ STAVA 2. TAČKA 1) OVOG ČLANA I REŠENJEM OVLAŠĆUJE ZDRAVSTVENU USTANOVU ZA UTVRĐIVANJE OVE SPOSOBNOSTI I IZDAVANJE LEKARSKIH UVERENJA O TOME.

(4) PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA U KOMUNALNOJ POLICIJI POSEBNO SE VODI RAČUNA O RODNOJ, ETNIČKOJ I DRUGOJ RAVNOPRAVNOSTI I TEŽI PRIJEMU NA RAD ŽENA I MUŠKARACA IZ RAZLIČITIH DRUŠTVENIH GRUPA, SA KRAJNJIM CILJEM DA KOMUNALNI POLICAJCI ODRAŽAVAJU STRUKTURU STANOVNIŠTVA OPŠTINE, ODNOSNO GRADA U KOME OBAVLJAJU POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE.

(5) IZUZETNO, U RADNI ODNOS ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNOG POLICAJCA MOŽE SE PRIMITI PROFESIONALNI VOJNIK, PREUZIMANJEM IZ VOJSKE SRBIJE, I OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENIK MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA,POD USLOVOM DA ISPUNJAVAJU I OSTALE USLOVE PREDVIĐENE OVIM ZAKONOM.

Član 33.

(1) Komunalni policajac – pripravnik može poslove samostalno da obavlja posle stručnog osposobljavanja i položenog ispita iz člana 32. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

(2) Komunalni policajac – pripravnik dužan je da ispit iz stava 1. ovog člana položi najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa u komunalnoj policiji.

(1) STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA KOMUNALNE POLICAJCE OBAVEZNO SE SPROVODI PRE POLAGANJA ISPITA ZA KOMUNALNOG POLICAJCA, I TO PO POSEBNOM PROGRAMU.

(2) NAKON ZAVRŠETKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, KANDIDAT ZA KOMUNALNOG POLICAJCA POLAŽE ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA I PRIMENU OVLAŠĆENJA KOMUNALNOG POLICAJCA ( U DALJEM TEKSTU: ISPIT). 

(3) KOMUNALNI POLICAJAC MOŽE POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE SAMOSTALNO DA OBAVLJA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I POLOŽENOG ISPITA.

(4) KANDIDAT ZA KOMUNALNOG POLICAJACA DUŽAN JE DA ISPIT IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POLOŽI NAJKASNIJE U ROKU OD TRI MESECA OD DANA ZAVRŠETKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.

(5) STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I POLAGANJE ISPITA KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U KOMUNALNOJ POLICIJI KOJI SU USPEŠNO ZAVRŠILI STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I POLOŽILI STRUČNI ISPIT ZA POTREBE POLICIJE U MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE, SPROVODI SE PO SKRAĆENOM POSTUPKU.

(6) STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I POLAGANJE ISPITA KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U KOMUNALNOJ POLICIJI SPROVODI SE PO SKRAĆENOM POSTUPKU I ZA KANDIDATE KOJI SU AKTIVNI ILI BIVŠI PROFESIONALNI VOJNICI VOJSKE SRBIJE.

Član 34.

(1) Održavanje i unapređenje stručnosti komunalnih policajaca obezbeđuje se stručnim usavršavanjem, kao i periodičnim proverama stručne osposobljenosti – redovnim i vanrednim, koje sprovodi ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu.

(2) Komunalni policajac obavezan je da se podvrgne stručnom usavršavanju, kao i proveri stručne osposobljenosti iz stava 1. ovog člana u vreme određeno za usavršavanje, odnosno proveru, o čemu mora biti obavešten pismenim pozivom najkasnije osam dana pre dana za koji je zakazan oblik stručnog usavršavanja ili provera stručne osposobljenosti.

(3)DEO SASTAVA KOMUNALNE POLICIJE OPŠTINE, ODNOSNO GRADOVI OBAVEZNI SU DA UPUTE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA RAD SA MALOLETNIM LICIMA.

Član 35.

(1) Ispit iz člana 32. stav 1. tačka 2), Ispit iz člana 33. i provera stručne osposobljenosti iz člana 34. ovog zakona obavljaju se pred Ispitnom komisijom, koju obrazuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

(2) Program, vreme i način stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, sadržaj i način polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, sadržaj i način vođenja evidencije osposobljavanja i usavršavanja, položenih ispita i izdatih uverenja o položenim ispitima i utvrđenoj osposobljenosti propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

(3) Stručno osposobljavanje i usavršavanje, ispiti i provere osposobljenosti obavljaju se o trošku OPŠTINE, ODNOSNO grada.

Član 36.

(1) Po nalogu PREDSEDNIKA OPŠTINE, ODNOSNO gradonačelnika, načelnik komunalne policije, a po nalogu načelnika komunalne policije, komunalni policajac dužan je da se podvrgne proveri psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije i da u roku od 15 dana od dana prijema naloga dostavi gradonačelniku, odnosno načelniku komunalne policije lekarsko uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove kao dokaz da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za dalje obavljanje poslova komunalne policije iz člana 32. stav 1. STAV 2. tačka 1) ovog zakona.

(2) Nalog iz stava 1. ovog člana izdaje se u pismenom obliku i mora da sadrži naziv i adresu ovlašćene zdravstvene ustanove, razlog, mesto i vreme lekarskog pregleda radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za dalje obavljanje poslova komunalne policije.

(3) Lekarski pregled iz stava 2. ovog člana obavlja se o trošku OPŠTINE, ODNOSNO grada.

Član 39.

(1) Kad obavlja poslove komunalni policajac nosi službenu uniformu sa oznakama.

(2) Oznake na uniformi sastoje se od naziva komunalne policije i OPŠTINE, ODNOSNO grada, prezimena, identifikacionog broja i oznake položaja komunalnog policajca i od grba grada postavljenog na odgovarajućoj podlozi.

(3) IZGLED UNIFORME I OZNAKA NA UNIFORMI KOMUNALNIH POLICAJACA I NAČIN NOŠENJA UNIFORME PROPISUJE SKUPŠTINA OPŠTINE, ODNOSNO SKUPŠTINA GRADA, PO PRETHODNO PRIBAVLJENOM MIŠLJENJU MINISTRA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE I DOBIJENOJ SAGLASNOSTI MINISTRA NADLEŽNOG ZA LOKALNU SAMOUPRAVU.

Član 40.

(1) Komunalni policajac ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja, pokazujući je pre primene ovlašćenja na zahtev lica prema kome ovlašćenje primenjuje.

(2) Službenu legitimaciju izdaje PREDSEDNIK OPŠTINE, ODNOSNO gradonačelnik, kada komunalni policajac stekne pravo da samostalno obavlja svoje poslove. U slučaju prestanka radnog odnosa u komunalnoj policiji komunalni policajac dužan je službenu legitimaciju da preda PREDSEDNIKU OPŠTINE, ODNOSNO gradonačelniku.

(3) Službena legitimacija mora da sadrži podatke o službenom svojstvu i ovlašćenjima komunalnog policajca i njegove identifikacione podatke.

(4) Boju, oblik, sastavne delove, obrasce službenih legitimacija, kao i tekst ovlašćenja komunalnih policajaca, propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu.

Član 41.

(1) Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti komunalni policajci upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, a na vodnom području koje je u nadležnosti OPŠTINE, ODNOSNO grada mogu upotrebljavati i službena plovila.

(2) Oznake na službenim vozilima i plovilima sastoje se od naziva komunalne policije i OPŠTINE, ODNOSNO grada i od grba grada, nanetog u propisanim dimenzijama.

(3) Boju i način označavanja vozila i plovila, kao i opremu komunalne policije, propisuje SKUPŠTINA OPŠTINE, ODNOSNO skupština grada, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.

Član 45.

Propise iz člana 30, člana 32. stav 3, člana 35. stav 2. i člana 40. stav 4. ovog zakona, ministar nadležan za lokalnu samoupravu doneće u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a propise iz člana 7. stav 3, člana 39. stav 3. i člana 41. stav 3. ovog zakona, u istom roku doneće SKUPŠTINA OPŠTINE, ODNOSNO skupština grada.

SAMOSTALNI ČLANOVI ZAKONA

Posle člana 39. dodaje se član 39a, koji glasi:

ČLAN 39A

BOJA I IZGLED UNIFORME I OZNAKE NA UNIFORMI KOMUNALNE POLICIJE MORAJU SE JASNO RAZLIKOVATI OD BOJE I IZGLEDA UNIFORME I OZNAKA NA UNIFORMI KOJA JE PROPISANA ZA PRIPADNIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, VOJSKE SRBIJE, UPRAVE CARINA I DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA.

Posle člana 49. dodaje se član 49a, koji glasi:

ČLAN 49a

U OPŠTINAMA KOJE OBRAZUJU KOMUNALNU POLICIJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, OPŠTINSKO VEĆE, NA PREDLOG NAČELNIKA KOMUNALNE POLICIJE, DONEĆE PRVI STRATEŠKI PLAN KOMUNALNE POLICIJE NAJKASNIJE U ROKU OD DVE GODINE OD DANA STUPANJA NA SNAGU AKTA O OBRAZOVANJU I UNUTRAŠNJEM UREĐENJU KOMUNALNE POLICIJE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji.

Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Municipal Police.

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Predmetni propis nije predviđen Sporazumom niti Prelaznim sporazumom.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoji obaveza

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoje

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Donošenje ovog zakona predviđeno je NPAA-om (2014-2018), u delu koji se odnosi na „Državnu upravu“ (1.1.4) u delu o lokalnoj samoupravi (str. 23 NPAA). Budući da u ovoj oblasti nema pravnih tekovina EU, pa samim tim ni uobičajenog postupka usklađivanja propisa, ovog zakona nema u tabeli NPAA koja pokazuje pregled zakona koji treba da se usklade, kao ni u elektronskoj bazi NPAA.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost predmetnog propisa

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji je preveden na engleski jezik kao jedan od službenih jezika Evropske unije.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Tekst nacrta je predstavljen na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji ” koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo 1. avgusta 2014 godine. Učesnici na Okruglom stolu bili su predstavnici ministarstava, Vlade, profesori univerziteta, predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, nevladinih organizacija, članovi Radne grupe za pripremu Nacrta zakona, kao i druge zainteresovane strane.

Ostavite komentar