Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O SARADNjI U OBLASTI POLjOPRIVREDE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede, sačinjen 26. oktobra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede sadržan je u odredbi člana 99. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje zakona

Zaključivanjem i potvrđivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede:

– saradnja između Repubike Srbije i Države Izrael u oblasti poljoprivrede dobiće pravni okvir;

– povećaće se obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda;

– stvoriće se mogućnost za saradnju u oblasti obrazovanja, studijskih boravaka eksperata, razmene iskustava i rezultata naučnog istraživanja.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede, potpisan 26. oktobra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje stupanje na snagu Zakona tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

SPORAZUM

IZMEđU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE DRŽAVE IZRAEL

O

SARADNjI U OBLASTI POLjOPRIVREDE

potvrđujući značaj poljoprivredno-prehrambenog sektora u obe zemlje u skladu sa svojim poljoprivrednim politikama i razvojnim programima i saglasne da razvijaju, unapređuju i proširuju poljoprivrednu saradnju između dve zemlje,

složile su se o sledećem:

Član 1.

Strane su saglasne da:

a) sarađuju kako bi doprinele ostvarenju državnih i institucionalnih ciljeva poljoprivrednog razvoja,

b) unapređuju razmenu tehničkog i naučnog znanja u korist poljoprivrednih sektora obe zemlje, kao i razmenu podataka i iskustava iz oblasti poljoprivrednih politika i njihovog sprovođenja,

c) podstiču saradnju između asocijacija, organizacija i privatnog sektora dve zemlje.

Član 2.

Uzimajući u obzir relativne prednosti u oblasti poljoprivrednog i ruralnog razvoja obeju zemalja, predlažu se sledeće teme za saradnju:

a) izgradnja kapaciteta i transfer tehničkog znanja i iskustva (know-how),

b) transfer tehnologije,

c) razvoj sistema za prenos tehničkih i praktičnih znanja poljoprivrednicima i sistema za istraživanje i razvoj,

d) razmena naučnih i agrotehnoloških informacija,

e) unapređenje javno-privatnih partnerstava,

f) poboljšanje diversifikacije i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje (na pr. s naglaskom na stočni inventar i hortikulturu),

g) vodoprivreda i inovativne tehnike navodnjavanja,

h) ruralni razvoj i alternativne privredne delatnosti,

i) konzervacija zemljišta i precizna poljoprivredna praksa.

Član 3.

Strane će razmenjivati znanja iz oblasti poljoprivrede kroz razmenu informacija o njihovim poljoprivrednim zakonima, statistikama i drugim pitanjima od uzajamnog interesa.

Član 4.

Kako bi olakšali bilateralnu trgovinu poljoprivrednim proizvodima, Strane će podsticati razmenu informacija o propisima koji se odnose na zaštitu bilja, fitosanitarna i veterinarska pitanja.

Član 5.

Strane će zajednički promovisati održavanje simpozijuma i seminara o poljoprivrednoj proizvodnji i gore navedenim temama.

Član 6.

Finansiranje aktivnosti vršiće se na osnovu zajedničkog dogovora Strana.

Član 7.

Razmena eksperata i tehničkog znanja i iskustva (know-how) činiće deo primene ovog sporazuma.

Član 8.

Strane mogu u svakom trenutku izmeniti i dopuniti ovaj sporazum. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurama koje su predviđene u članu 9. ovog sporazuma.

Član 9.

Sporazum stupa na snagu danom prijema poslednje diplomatske note kojom Strane obaveštvaju jedna drugu o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum ostaje na snazi pet (5) godina, posle čega će biti automatski produžavan za naredne petogodišnje periode. Međutim, bilo koja Strana može isti raskinuti, tako što će drugoj Strani dostaviti diplomatskim putem pismeno obaveštenje o raskidu. U tom slučaju Sporazum će prestati da se primenjuje protekom šest meseci od datuma obaveštavanja o njegovom prestanku.

Raskid ovog sporazuma neće uticati na programe koji su pokrenuti pre raskida ovog sporazuma, osim ako se Strane drukčije ne dogovore.

Sačinjeno u Beogradu, dana 26. oktobra 2009. godine, što prema hebrejskom kalendaru odgovara hešvan 8. 5770. godine, u dva originalna primerka na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavna je engleska verzija.

Za Za

Vladu Republike Srbije Vladu Države Izrael

dr Saša Dragin SHALOM SIMHON

ministar ministar

Ostavite komentar