Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA

I OBAVLjANjU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA

Član 1.

U Zakonu o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02) u članu 1. stav 1. posle reči: «lokalne samouprave» dodaju se reči: «ili autonomna pokrajina».

Stav 2. menja se i glasi:

«Javno preduzeće se osniva i posluje u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa.»

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

«Na poslovno ime, sedište, zastupanje i statusne promene javnog preduzeća, kao i na druga pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (u daljem tekstu: društva kapitala).»

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 2.

U članu 3. stav 2. menja se i glasi:

«Delatnost od opšteg interesa može da obavlja i privredno društvo, odnosno drugi oblik preduzeća (u daljem tekstu: drugi oblici preduzeća), deo preduzeća i preduzetnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje njihov pravni položaj, kada im nadležni organ poveri obavljanje te delatnosti.»

Član 3.

Član 5. menja se i glasi:

«Akt o osnivanju javnog preduzeća (u daljem tekstu: osnivački akt) sadrži odredbe o:

nazivu i sedištu osnivača;

poslovnom imenu i sedištu javnog preduzeća;

delatnosti javnog preduzeća;

pravima, obavezama i odgovornostima osnivača prema javnom preduzeću i javnog preduzeća prema osnivaču;

uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika;

zastupanju javnog preduzeća;

iznosu osnovnog kapitala, kao i opisu, vrsti i vrednosti nenovčanog

uloga;

organima javnog preduzeća;

9) imovini koja se ne može otuđiti, odnosno imovini za čije je raspolaganje (otuđenje i pribavljanje) potrebna saglasnost osnivača;

10) zaštiti životne sredine;

11) drugim pitanjima koja su od značaja za nesmetano obavljanje delatnosti za koju se osniva javno preduzeće.»

Član 4.

U članu 8. stav 1. reči:»preduzeća sa većinskim učešćem» zamenjuju se rečima: «privrednih društava sa većinskim učešćem».

Član 5.

U članu 9. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

«Javna preduzeća i privredna društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolažu u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom.

Privredna društva sa privatnim kapitalom, odnosno privredna društva sa većinskim učešćem privatnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolažu u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, osnivačkim aktom i ugovorom.»

Član 6.

U članu 10. stav 2. reči: «saveznim zakonom kojim je uređen pravni položaj preduzeća» zamenjuju se rečima: «zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava».

Član 7.

U članu 14. stav 4. briše se.

Član 8.

Član 16. menja se i glasi:

«Upravni odbor:

utvrđuje poslovnu politiku;

donosi dugoročni i srednjoročni plan rada i razvoja i godišnji program poslovanja:

donosi statut;

odlučuje o smanjenju i povećanju osnovnog kapitala;

odlučuje o osnivanju zavisnog društva kapitala;

usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun;

odlučuje o raspodeli dobiti;

donosi investicione programe i programe i kriterijume za investiciona ulaganja;

odlučuje o izdavanju, prodaji i kupovini akcija, kao i prodaji udela u javnom preduzeću ili kupovini udela u drugom preduzeću, odnosno privrednom društvu;

vrši i druge poslove utvrđene osnivačkim aktom i statutom.»

Član 9.

Posle člana 16. dodaju se dva člana koji glase:

«16a

Direktor javnog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje preduzeća; odgovara za zakonitost rada preduzeća; predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje; izvršava odluke upravnog odbora; vrši i druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

16b

Nadzorni odbor nadzire poslovanje javnog preduzeća; pregleda godišnji izveštaj, godišnji obračun i predlog za raspodelu dobiti.

O rezultatima rada, u pismenom obliku, nadzorni odbor najmanje jednom godišnje obaveštava upravni odbor i osnivača.»

Član 10.

U članu 17. stav 2. reči: «saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća» zamenjuju se rečima: «zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava».

Član 11.

Član 18. menja se i glasi:

«Javna preduzeća, kao i drugi oblici preduzeća i preduzetnici koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, registruju se u registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.»

Član 12.

U članu 19. stav 1. reči: «preduzeća sa većinskim učešćem» zamenjuju se rečima: «privredna društva sa većinskim učešćem».

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

«Javno preduzeće prema zavisnom društvu kapitala iz stava 1. ovog člana, ima prava, obaveze i odgovornosti koje ima i osnivač javnog preduzeća prema javnom preduzeću.»

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 13.

U članu 20. reči: «kao i preduzeća» zamenjuju se rečima: «kao i privredna društva».

Član 14.

U članu 21. dodaje se stav 2. koji glasi:

«Odlukom iz stava 1. ovog člana deo sredstava po osnovu dobiti usmerava se osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.»

Član 15.

Član 22. menja se i glasi:

«Unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća i preduzeća, odnosno zavisnog društva kapitala, čiji je osnivač javno preduzeće, zasniva se na dugoročnom i srednjoročnom planu rada i razvoja.

Za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće i preduzeće, odnosno zavisno društvo kapitala, čiji je osnivač javno preduzeće, donose godišnji program poslovanja (u daljem tekstu: Program) i dostavljaju ga osnivaču javnog preduzeća radi davanja saglasnosti najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač javnog preduzeća.

Program sadrži, naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama; elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, kao i politike zarada i zaposlenosti u tom preduzeću, odnosno zavisnom društvu kapitala, koji se utvrđuju u skladu sa politikom projektovanog rasta cena i zarada koju utvrđuje Vlada Republike Srbije za godinu za koju se Program donosi; kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju, kao i kriterijume za određivanje zarade predsednika upravnog odbora i određivanje naknade za rad predsednika nadzornog odbora i članova upravnog i nadzornog odbora.»

Član 16.

Posle člana 22. dodaju se dva člana koji glase:

«Član 22a

U javnom preduzeću, odnosno preduzeću ili zavisnom društvu kapitala čiji je osnivač javno preduzeće, u kome Program nije donet do početka kalendarske godine za koju se Program donosi, zarade se obračunavaju i isplaćuju na način i pod uslovima utvrđenim programom za prethodnu godinu a cene njihovih proizvoda i usluga ne mogu se povećavati, do donošenja Programa u skladu sa članom 22. ovog zakona.

Član 22b

Programi javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, odnosno autonomna pokrajina, kao i preduzeća, odnosno zavisnih društava kapitala, čiji je osnivač to javno preduzeće, a na koje je osnivač javnog preduzeća dao saglasnost, dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada, ministarstvu nadležnom za poslove finansija i ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave, radi praćenja kretanja cena i zarada.

Ako je nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine, dao saglasnost na program iz stava 1. ovog člana, a taj program sadrži elemente koji nisu u skladu sa politikom projektovanog rasta cena i zarada koju za tu godinu utvrđuje Vlada Republike Srbije, ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da se privremeno obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini, do usklađivanja tog programa sa odredbom člana 22. stav 4. ovog zakona.

Nalog iz stava 2. ovog člana ministar nadležan za poslove finansija može izdati i ako nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine, ne obezbedi da se program iz stava 1. ovog člana, koji je donet u skladu sa članom 22. ovog zakona, izvršava u delu koji se odnosi na isplatu zarada i na cene proizvoda i usluga.

Vlada Republike Srbije bliže će urediti postupak privremene obustave sredstava iz st. 2. i 3. ovog člana, kao i način obaveštavanja i sadržinu obaveštenja o usklađivanju programa iz stava 1. ovog člana sa odredbom člana 22. stav 4. ovog zakona i o izvršavanju tog programa.»

Član 17.

U članu 25. stav 1. reči: «preduzeća sa većinskim učešćem» zamenjuju se rečima: «privrednog društva sa većinskim učešćem», posle reči: «funkcionisanje preduzeća» stavlja se zapeta i dodaju reči: «odnosno privrednih društava», a posle reči: «za koje je preduzeće» stavlja se zapeta i dodaju reči : «odnosno privredno društvo».

U tački 2) posle reči: «preduzeća» stavlja se zapeta i dodaju reči: «odnosno privrednog društva».

Član 18.

U članu 26. reči: «preduzeću sa većinskim učešćem» zamenjuju se rečima: «privrednom društvu sa većinskim učešćem».

Član 19.

U članu 27. stav 1. tačka 3) reči: «osim na odluku o cenama proizvoda i usluga koje su na saveznom nivou» brišu se.

Član 20.

U članu 28. stav 1. tačka 2) reči: «osim na odluku o cenama proizvoda i usluga koje su na saveznom nivou» brišu se.

Član 21.

U članu 29. reč: «saveznim» briše se.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem javnih službi, a prema odredbi člana 65. Ustava, zakonom se utvrđuju uslovi i način obavljanja delatnosti, odnosno poslovi za koje se obrazuju javne službe.

II Razlozi za donošenje zakona

Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02) uređuju se način i uslovi osnivanja i poslovanja javnih preduzeća i drugih oblika preduzeća, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa za Republiku, odnosno jedinicu lokalne samouprave ili autnomnu pokrajinu.

Odredbama važećeg zakona, dato je ovlašćenje nadležnom organu jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine da daje saglasnost na akta i odluke javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave odnosno autonomne pokrajine, kao i drugih oblika preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Jedan od osnovnih prioriteta ekonomske politike koji je Vlada Republike Srbije utvrdila za 2005. godinu, a u cilju obezbeđenja makroekonomske stabilnosti, rast cena na malo odnosno zarada u 2005. godini, može da iznosi najviše do 9,1%. U skladu sa ovim, Vlada Republike Srbije donela je budžet Republike Srbije za 2005. godinu i preduzela mere da se javna potrošnja u Republici kreće u skladu s tim. Odstupanje od takve politike na pojedinim sektorima u smislu većeg rasta cena može da ugrozi opštu makroekonomsku stabilnost.

U dosadašnjoj primeni odredaba ovog zakona, u kojima je sadržano navedeno ovlašćenje nadležnih organa jedinica lokalne samouprave odnosno autonomne pokrajine, uočeno je da je od strane istih data saglsnost na povećanja cena komunalnih usluga u pojedinim opštinama i gradovima u Republici, koje su znatno iznad projektovane inflacije za 2005. godinu, a što može da ugrozi pozitivne rezultate i postavljene ciljeve na sektoru cena. Zato je neophodno preduzeti mere kontrole rasta cena u javnim preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava odnosno autonomna pokrajina.

Uvođenjem poreza na dodatu vrednost uočeno je da se vrši povećanje cena iznad realno osnovanog, te je neophodno izvršiti preispitivanje donetih odluka i datih saglasnosti nadležnih organa lokalne samouprave odnosno autonomne pokrajine na izvršena povećanja cena i uskladiti ih sa politikom cena predviđenom za 2005. godinu i na taj način sprečiti dalji neopravdani rast cena.

Imajući u vidu navedeno, a radi sprečavanja monopolskog ponašanja u ovom sektoru u pojedinim gradovima i opštinama, što omogućava materijalne koristi i druge pogodnosti zasnovane na monopolu, što može izazvati poremećaj na tržištu, kao i radi terminološkog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o registraciji privrednih subjekata predlažu se izmene i dopune važećeg zakona.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1.

Predloženo rešenje upućuje na shodnu primenu odredaba zakona kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, za ona pitanja koja nisu posebno uređena Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa.

Čl. 2, 4, 5, 6, 10, 13, 17. i 18.

Izmene u čl. 2, 4, 5, 6, 10, 13, 17. i 18. predlažu se u cilju terminološkog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 3, 8. i 9.

Navedena rešenja predlažu se u cilju preciznijeg definisanja sadržine osnivačkog akta, delokruga upravnog odbora, direktora i nadzornog odbora, obzirom da važeći zakon, povodom navedenih pitanja upućuje na primenu saveznog zakona kojim se uređuje pravni položaj preduzeća. Imajući u vidu, da Zakon o privrednim društvima, čijim je stupanjem na snagu prestao da važi Zakon o preduzećima, ova pitanja uređuje posebno za svaku pravnu formu privrednih društava, bilo je neophodno preciznije definisanje pomenutih pitanja.

Član 7.

Predloženom izmenom vrši se tehničko usaglašavanje sa stavom 2. člana 14. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa.

Član 11.

Izmene se predlažu u cilju terminološkog usaglašavanja sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

Član 12.

Predloženom dopunom pored terminološkog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, predviđeno je i preciznije uređivanje odnosa javnog preduzeća i zavisnog društva kapitala koje to javno preduzeće osniva, s obzirom da se ta zavisna društva kapitala osnivaju sredstvima u državnoj svojini, te je u tom smislu predloženo da javno preduzeće prema zavisnom društvu kapitala koje osniva ima prava, obaveze i odgovornosti koje ima i osnivač javnog preduzeća

Član 14.

Imajući u vidu da važećim zakonom, nije regulisano pitanje raspodele dela sredstava po osnovu dobiti osnivaču, predloženom dopunom uređuje se pitanje načina raspodele dobiti, kao i usmeravanje i uplaćivanje dela sredstava po osnovu te dobiti osnivaču na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Član 15.

Predloženom dopunom predviđeno je preciznije definisanje krajnjeg termina u donošenju godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća, imajući u vidu činjenicu da se u praksi često dešava da većina javnih preduzeća svoj godišnji program poslovanja donosi nakon proteka više meseci u narednoj godini, bilo je neophodno odrediti rok. Takođe, predloženom dopunom utvrđena je sadržina godišnjeg programa poslovanja na taj način što se elementi za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, kao i politike zarada i zaposlenosti u tom preduzeću, utvrđuju u skladu sa politikom projektovanog rasta cena i zarada, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije za godinu za koju se program donosi. Istovremeno se utvrđuje kada se program smatra donetim.

Član 16.

Predloženom dopunom dodavanjem dva nova člana predviđeno je rešenje kojim bi se u cilju obezbeđivanja dosledne primene člana 22. Zakona, utvrdili mehanizmi kontrole zarada odnosno cena proizvoda i usluga javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, odnosno autonomna pokrajina, kao i preduzeća čiji je osnivač javno preduzeće. U tom smislu, u slučaju postupanja suprotno članu 22. stav 4. Zakona, ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da se privremeno obustavi prenos sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno autonomnoj pokrajini do usklađivanja programa sa odredbama člana 22. stav 4. Zakona.

Čl. 19. i 20.

Rešenje se predlaže iz razlog što ne postoji određivanje cena proizvoda i usluga na saveznom nivou.

Član 21.

Navedena izmena predlaže se, imajući u vidu da se zakoni Savezne Republike Jugoslavije izvan poslova Srbije i Crne Gore primenjuju kao zakoni država članica, do donošenja novih propisa od strane država članica.

IV Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V Analiza efekata zakona

Rešenja predložena u ovom zakonu delovaće na javna preduzeća i preduzeća koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa kao poverenu delatnost, kao i na građane korisnike proizvoda i usluga ovih preduzeća.

Primena ovog zakona neće izazvati negativne efekte, a ne zahteva ni posebne troškove za njegovo sprovođenje ni kod javnih preduzeća, a ni kod građana. Kao što je izneto u odeljku ovog obrazloženja «II Razlozi za donošenje zakona», ovaj predlog ima za cilj da spreči uočene negativne posledice prekomernog povećanja cena od strane javnih preduzeća, koje se nalaze u monopolskom položaju prema građanima.

VI Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

U skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, kako bi se sprečile štetne posledice u privredi i društvu, imajući u vidu nekontrolisano povećanje cena iznad okvira predviđenih Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2005. godinu, sa projekcijama za 2006. i 2007. godinu, od strane javnih preduzeća koja su u monopolskom položaju.

VII Pregled odredaba zakona koje se menjaju, odnosno dopunjuju

1. Pojam javnog preduzeća

Član 1.

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave. ILI AUTONOMNA POKRAJINA.

Javno preduzeće se osniva i posluje u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća,privrednih subjekata, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

JAVNO PREDUZEĆE SE OSNIVA I POSLUJE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU USLOVI I NAČIN OBAVLjANjA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA.

NA POSLOVNO IME, SEDIŠTE, ZASTUPANjE I STATUSNE PROMENE JAVNOG PREDUZEĆA, KAO I DRUGA PITANjA KOJA NISU POSEBNO UREĐENA OVIM ZAKONOM, ODNOSNO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU USLOVI I NAČIN OBAVLjANjA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA, SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJE SE ODNOSE NA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I AKCIONARSKO DRUŠTVO (U DALjEM TEKSTU: DRUŠTVA KAPITALA).

Državni kapital u javnom preduzeću podeljen je na akcije ili udele određene nominalne vrednosti i upisuje se u registar.

Državni kapital u javnom preduzeću čine novčana sredstva uložena od strane države i pravo korišćenja nad stvarima i pravima koja su u državnoj svojini.

3. Oblici organizovanja za obavljanje delatnosti od opšteg interesa

Član 3.

Delatnost od opšteg interesa obavljaju javna preduzeća.

Delatnost od opšteg interesa mogu obavljati i drugi oblici preduzeća, deo preduzeća i preduzetnik, u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, zakonom kojim se uređuje položaj preduzetnika, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, kad im nadležni organ poveri obavljanje te delatnosti.

DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA MOŽE DA OBAVLjA I PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO DRUGI OBLIK PRDUZEĆA (U DALjEM TEKSTU: DRUGI OBLICI PREDUZEĆA), DEO PREDUZEĆA I PREDUZETNIK, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE NjIHOV PRAVNI POLOŽAJ, KADA IM NADLEŽNI ORGAN POVERI OBAVLjANjE TE DELATNOSTI.

Drugi oblici preduzeća, deo preduzeća i preduzetnik u obavljanju delatnosti od opšteg interesa imaju isti položaj kao i javno preduzeće, ukoliko odredbama ovog zakona nije drukčije propisano.

Član 5.

Akt o osnivanju javnog preduzeća (u daljem tekstu: osnivački akt), pored odredaba utvrđenih saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, sadrži i odredbe o:

1) osnivačkom kapitalu;

2) pravima, obavezama i odgovornostima preduzeća i osnivača u obavljanju delatnosti od opšteg interesa;

3) imovini koja se ne može otuđiti, odnosno imovini za čije je raspolaganje (otuđenje i pribavljanje) potrebna saglasnost osnivača;

4) drugim pitanjima koja su od značaja za nesmetano obavljanje delatnosti za koju se osniva javno preduzeće.

AKT O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA (U DALjEM TEKSTU: OSNIVAČKI AKT) SADRŽI ODREDBE O:

NAZIVU I SEDIŠTU OSNIVAČA;

POSLOVNOM IMENU I SEDIŠTU JAVNOG PREDUZEĆA;

DELATNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA;

PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA OSNIVAČA PREMA JAVNOM PREDUZEĆU I JAVNOG PREDUZEĆA PREMA OSNIVAČU;

USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANjA I RASPOREĐIVANjA DOBITI I SNOŠENjU RIZIKA;

ZASTUPANjU JAVNOG PREDUZEĆA;

7) IZNOSU OSNOVNOG KAPITALA, KAO I OPISU, VRSTI I VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA;

8) ORGANIMA JAVNOG PREDUZEĆA;

9) IMOVINI KOJA SE NE MOŽE OTUĐITI, ODNOSNO IMOVINI ZA ČIJE JE RASPOLAGANjE (OTUĐENjE I PRIBAVLjANjE) POTREBNA SAGLASNOST OSNIVAČA;

10) ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE;

11) DRUGIM PITANjIMA KOJA SU OD ZNAČAJA ZA NESMETANO OBAVLjANjE DELATNOSTI ZA KOJU SE OSNIVA JAVNO PREDUZEĆE.

Član 8.

Prava, obaveze i odgovornosti između javnih preduzeća ili preduzeća sa većinskim učešćem PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa i države, odnosno jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine, uređuju se aktom o osnivanju, a pojedina prava i obaveze mogu se urediti i ugovorom u skladu s ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Prava, obaveze i odgovornosti između drugih oblika preduzeća ili preduzetnika, koji obavljaju delatnost od opšteg interesa i države, odnosno jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine, uređuju se ugovorom u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži naročito odredbe o:

1) radu i poslovanju preduzeća, odnosno preduzetnika;

2) pravima i obavezama u pogledu korišćenja sredstava u državnoj svojini za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa zakonom;

3) obavezama preduzeća, odnosno preduzetnika u pogledu obezbeđivanja uslova za kontinuirano, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika proizvoda i usluga;

4) međusobnim pravima i obavezama u slučaju kada nisu obezbeđeni ekonomski i drugi uslovi za obavljanje delatnosti od opšteg interesa;

5) pravima i obavezama u slučaju poremećaja u poslovanju preduzeća;

6) drugim pravima i obavezama koja proizlaze iz odredaba zakona kojim se uređuje obavljanje pojedine delatnosti od opšteg interesa i ovog zakona;

7) drugim pitanjima koja su od značaja za ostvarivanje i zaštitu opšteg interesa.

Ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana, zaključuju Vlada Republike Srbije, odnosno izvršni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine i preduzeće, odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost od opšteg interesa, pre otpočinjanja obavljanja te delatnosti.

4. Imovina

Član 9.

Imovinu javnog preduzeća i drugih oblika preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, uključujući i pravo korišćenja dobara u državnoj svojini, odnosno dobara od opšteg interesa.

Preduzeća iz stava 1. ovog člana, za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, mogu koristiti i sredstva u državnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osnivačkim aktom i ugovorom.

Javna preduzeća i preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolažu u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osnivačkim aktom i ugovorom.

Preduzeća sa privatnim kapitalom, odnosno preduzeća sa većinskim učešćem privatnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolažu u skladu sa saveznim zakonom kojim je uređen pravni položaj preduzeća, osnivačkim aktom i ugovorom.

JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA, KOJA OBAVLjAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA IMAJU SVOJU IMOVINU KOJOM UPRAVLjAJU I RASPOLAŽU U SKLADU SA ZAKONOM, OSNIVAČKIM AKTOM I UGOVOROM.

PRIVREDNA DRUŠTVA SA PRIVATNIM KAPITALOM, ODNOSNO PRIVREDNA DRUŠTVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM PRIVATNOG KAPITALA, KOJA OBAVLjAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA, IMAJU SVOJU IMOVINU KOJOM UPRAVLjAJU I RASPOLAŽU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA, OSNIVAČKIM AKTOM I UGOVOROM.

5. Odgovornost za obaveze

Član 10.

Javno preduzeće za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Drugi oblici preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa za svoje obaveze odgovaraju u skladu sa saveznim zakonom kojim je uređen pravni položaj preduzeća ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA.

Preduzetnik koji obavlja delatnost od opšteg interesa za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 14.

Direktora javnog preduzeća imenuje i razrešava osnivač.

Osnivačkim aktom javnog preduzeća utvrđuje se mandat direktora.

Osnivač može do imenovanja direktora javnog preduzeća da imenuje vršioca dužnosti direktora.

Na način iz stava 2. ovog člana, imenuje se i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora može obavljati tu funkciju najduže jednu godinu.

Član 16.

Upravni odbor javnog preduzeća ima delokrug upravnog odbora i skupštine, utvrđen saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća i statutom.

Direktor javnog preduzeća ima delokrug utvrđen saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća i statutom.

Nadzorni odbor javnog preduzeća ima delokrug utvrđen saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća i statutom.

UPRAVNI ODBOR:

UTVRĐUJE POSLOVNU POLITIKU;

2) DONOSI DUGOROČNI I SREDNjOROČNI PLAN RADA I RAZVOJA I GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA;

DONOSI STATUT;

4) ODLUČUJE O SMANjENjU I POVEĆANjU OSNOVNOG KAPITALA;

5) ODLUČUJE O OSNIVANjU ZAVISNOG DRUŠTVA KAPITALA;

6) USVAJA IZVEŠTAJE O POSLOVANjU PREDUZEĆA I GODIŠNjI OBRAČUN;

7) ODLUČUJE O RASPODELI DOBITI;

8) DONOSI INVESTICIONE PROGRAME I PROGRAME I KRITERIJUME ZA INVESTICIONA ULAGANjA;

9) ODLUČUJE O IZDAVANjU, PRODAJI I KUPOVINI AKCIJA, KAO I PRODAJI UDELA U JAVNOM PREDUZEĆU ILI KUPOVINI UDELA U DRUGOM PREDUZEĆU, ODNOSNO PRIVREDNOM DRUŠTVU;

10) VRŠI I DRUGE POSLOVE UTVRĐENE OSNIVAČKIM AKTOM I STATUTOM.

16a

DIREKTOR JAVNOG PREDUZEĆA PREDSTAVLjA I ZASTUPA PREDUZEĆE; ORGANIZUJE I RUKOVODI PROCESOM RADA I VODI POSLOVANjE PREDUZEĆA; ODGOVARA ZA ZAKONITOST RADA PREDUZEĆA; PREDLAŽE PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA I PREDUZIMA MERE ZA NjIHOVO SPROVOĐENjE; IZVRŠAVA ODLUKE URAVNOG ODBORA; VRŠI I DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM, OSNIVAČKIM AKTOM I STATUTOM.

16b

NADZORNI ODBOR NADZIRE POSLOVANjE JAVNOG PREDUZEĆA; PREGLEDA GODIŠNjI IZVEŠTAJ, GODIŠNjI OBRAČUN I PREDLOG ZA RASPODELU DOBITI.

O REZULTATIMA RADA, U PISMENOM OBLIKU NADZORNI ODBOR NAJMANjE JEDNOM GODIŠNjE OBAVEŠTAVA UPRAVNI ODBOR I OSNIVAČA.

7. Opšti akti

Član 17.

Opšti akti javnog preduzeća su statut i drugi opšti akti utvrđeni zakonom.

Drugi oblici preduzeća koji obavljaju delatnost od opšteg interesa imaju opšte akte u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA.

8. Upis u registar

Član 18.

Javna preduzeća i drugi oblici preduzeća koji obavljaju delatnost od opšteg interesa upisuju se u sudski registar u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Preduzetnik koji obavlja delatnost od opšteg interesa upisuje se u registar u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, zakonom kojim se uređuje položaj preduzetnika, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

JAVNA PREDUZEĆA, KAO I DRUGI OBLICI PREDUZEĆA I PREDUZETNICI KOJI OBAVLjAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA, REGISTRUJU SE U REGISTAR U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA.

9. Osnivačka prava

Član 19.

Javna preduzeća i preduzeća sa većinskim učešćem PRIVREDNA DRUŠTVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, mogu osnovati zavisno društvo kapitala za obavljanje delatnosti iz predmeta svog poslovanja utvrđenog osnivačkim aktom.

JAVNO PREDUZEĆE PREMA ZAVISNOM DRUŠTVU KAPITALA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IMA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KOJE IMA I OSNIVAČ JAVNOG PREDUZUEĆA PREMA JAVNOM PREDUZEĆU.

Na akt iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Vlada Republike Srbije, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine.

10. Ulaganje kapitala

Član 20.

Javna preduzeća, kao i preduzeća KAO I PRIVREDNA DRUŠTVA sa većinskim učešćem državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa i drugi oblici preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa mogu ulagati kapital u druga društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa ili delatnosti koja nije delatnost od opšteg interesa, na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine.

11. Raspodela dobiti

Član 21.

Odluku o raspodeli dobiti donosi upravni odbor javnog preduzeća uz saglasnost osnivača.

ODLUKOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DEO SREDSTAVA PO OSNOVU DOBITI USMERAVA SE OSNIVAČU I UPLAĆUJE SE NA RAČUN PROPISAN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA.

12. Unapređenje rada i razvoja

Član 22.

Unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća zasniva se na dugoročnom i srednjoročnom planu rada i razvoja.

Za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće donosi godišnji program poslovanja.

Godišnji program poslovanja iz stava 2. ovog člana posebno prikazuje planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, elemente za celovito sagledavanje politike zarada i zaposlenosti u preduzećima, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju, kao i kriterijume za određivanje zarade predsednika upravnog odbora i određivanje naknade za rad predsednika nadzornog odbora i članova upravnog i nadzornog odbora.

Na planove i programe iz st. 1. i 2. ovog člana, saglasnost daje osnivač.

Vlada Republike Srbije može do donošenja programa iz stava 2. ovog člana da uredi uslove i način obračuna ukupnog iznosa sredstava za zarade u javnim preduzećima i preduzećima čiji je osnivač javno preduzeće.

UNAPREĐENjE RADA I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA I PREDUZEĆA, ODNOSNO ZAVISNOG DRUŠTVA KAPITALA, ČIJI JE OSNIVAČ JAVNO PREDUZEĆE, ZASNIVA SE NA DUGOROČNOM I SREDNjOROČNOM PLANU RADA I RAZVOJA.

ZA SVAKU KALENDARSKU GODINU JAVNO PREDUZEĆE I PREDUZEĆE, ODNOSNO ZAVISNO DRUŠTVO KAPITALA, ČIJI JE OSNIVAČ JAVNO PREDUZEĆE, DONOSE GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA (U DALjEM TEKSTU: PROGRAM) I DOSTAVLjAJU GA OSNIVAČU JAVNOG PREDUZEĆA RADI DAVANjA SAGLASNOSTI NAJKASNIJE DO 1. DECEMBRA TEKUĆE GODINE ZA NAREDNU GODINU.

PROGRAM SE SMATRA DONETIM KADA NA NjEGA SAGLASNOST DA OSNIVAČ JAVNOG PREDUZEĆA.

PROGRAM SADRŽI NAROČITO: PLANIRANE IZVORE PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA; ELEMENTE ZA CELOVITO SAGLEDAVANjE POLITIKE CENA PROIZVODA I USLUGA, KAO I POLITIKE ZARADA I ZAPOSLENOSTI U TOM PREDUZEĆU, ODNOSNO ZAVISNOM DRUŠTVU KAPITALA, KOJI SE UTVRĐUJU U SKLADU SA POLITIKOM PROJEKTOVANOG RASTA CENA I ZARADA KOJU UTVRĐUJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE ZA GODINU ZA KOJU SE PROGRAM DONOSI; KRITERIJUME ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU, KAO I KRITERIJUME ZA ODREĐIVANjE ZARADE PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I ODREĐIVANjE NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA.

ČLAN 22a

U JAVNOM PREDUZEĆU, ODNOSNO PREDUZEĆU ILI ZAVISNOM DRUŠTVU KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ JAVNO PREDUZEĆE, U KOME PROGRAM NIJE DONET DO POČETKA KALENDARSKE GODINE ZA KOJU SE PROGRAM DONOSI, ZARADE SE OBRAČUNAVAJU I ISPLAĆUJU NA NAČIN I POD USLOVIMA UTVRĐENIM PROGRAMOM ZA PRETHODNU GODINU A CENE NjIHOVIH PROIZVODA I USLUGA NE MOGU SE POVEĆAVATI, DO DONOŠENjA PROGRAMA U SKLADU SA ČLANOM 22. OVOG ZAKONA.

ČLAN 22b

PROGRAMI JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ LOKALNA SAMOUPRAVA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KAO I PREDUZEĆA, ODNOSNO ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA, ČIJI JE OSNIVAČ TO JAVNO PREDUZEĆE, A NA KOJE JE OSNIVAČ JAVNOG PREDUZEĆA DAO SAGLASNOST, DOSTAVLjAJU SE MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE TRGOVINE, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE RADA, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE FINANSIJA I MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, RADI PRAĆENjA KRETANjA CENA I ZARADA.

AKO JE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE, DAO SAGLASNOST NA PROGRAM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, A TAJ PROGRAM SADRŽI ELEMENTE KOJI NISU U SKLADU SA POLITIKOM PROJEKTOVANOG RASTA CENA I ZARADA KOJU ZA TU GODINU UTVRĐUJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA MOŽE IZDATI NALOG DA SE PRIVREMENO OBUSTAVI PRENOS TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNOPRENOS PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA AUTONOMNOJ POKRAJINI, DO USKLAĐIVANjA TOG PROGRAMA SA ODREDBOM ČLANA 22. STAV 4. OVOG ZAKONA.

NALOG IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA MOŽE IZDATI I AKO NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE, NE OBEZBEDI DA SE PROGRAM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJI JE DONET U SKLADU SA ČLANOM 22. OVOG ZAKONA, IZVRŠAVA U DELU KOJI SE ODNOSI NA ISPLATU ZARADA I NA CENE PROIZVODA I USLUGA.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE BLIŽE ĆE UREDITI POSTUPAK PRIVREMENE OBUSTAVE SREDSTAVA IZ ST. 2 I 3. OVOG ČLANA, KAO I NAČIN OBAVEŠTAVANjA I SADRŽINU OBAVEŠTENjA O USKLAĐIVANjU PROGRAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SA ODREDBOM ČLANA 22. STAV 4. OVOG ZAKONA I O IZVRŠAVANjU TOG PROGRAMA.

15. Ovlašćenja osnivača

Član 25.

U slučaju poremećaja u poslovanju javnog preduzeća i preduzeća sa većinskim učešćem PRIVREDNOG DRUŠTVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM državnog kapitala, koje obavlja delatnost od opšteg interesa, osnivač može preduzeti mere kojima će obezbediti uslove za nesmetano funkcionisanje preduzeća, ODNOSNO PRIVREDNIH DRUŠTAVA i obavljanje delatnosti za koje je preduzeće, ODNOSNO PRIVREDNO DRUŠTVO osnovano, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa drugačije određeno, a naročito:

1) promenu unutrašnje organizacije javnog preduzeća;

2) razrešenje organa koje imenuje i imenovanje privremenih organa preduzeća, ODNOSNO PRIVREDNOG DRUŠTVA;

3) ograničenja prava pojedinih delova preduzeća da istupaju u pravnom prometu sa trećim licima;

4) ograničenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim sredstvima u državnoj svojini;

5) druge mere određene zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom.

Kad poremećaj u poslovanju javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno autonomna pokrajina može imati za posledicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi ili imovine, a nadležni organ osnivača ne preduzme blagovremeno mere iz stava 1. ovog člana, te mere može preduzeti Vlada Republike Srbije.

Član 26.

Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti osnivač može u javnom preduzeću i preduzeću sa većinskim učešćem PRIVREDNOM DRUŠTVU SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM državnog kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, utvrditi organizaciju za izvršavanje poslova od strateškog značaja za Republiku.

16. Obezbeđivanje zaštite opšteg interesa

Član 27.

Radi obezbeđivanja zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću, Vlada Republike Srbije, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine daje saglasnost na:

1) statut;

2) davanje garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa;

3) tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim na odluku o cenama proizvoda i usluga koje su na saveznom nivou;

4) raspolaganje (pribavljanje i otuđenje) imovinom preduzeća veće vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenom osnivačkim aktom;

5) akt o opštim uslovima za isporuku proizvoda i usluga;

6) ulaganje kapitala;

7) statusne promene;

8) akt o proceni vrednosti državnog kapitala i iskazivanju tog kapitala u akcijama, kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji;

9) druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom.

Predlog za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana Vladi Republike Srbije podnosi nadležno ministarstvo.

Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i na društva kapitala sa većinskim učešćem državnog kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, ako osnivačkim aktom tog društva nije drukčije određeno.

Član 28.

Ostvarivanje opšteg interesa u drugim oblicima preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa za Republiku, odnosno za jedinicu lokalne samouprave ili autonomnu pokrajinu, obezbeđuje se davanjem saglasnosti Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine na:

1) statut;

2) tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim na odluku o cenama proizvoda i usluga koje su na saveznom nivou;

3) druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje pojedine delatnosti od opšteg interesa i ugovorom.

Predlog za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana Vladi Republike Srbije podnosi nadležno ministarstvo.

Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i na preduzetnika koji obavlja delatnost od opšteg interesa.

17. Ostvarivanje prava na štrajk

Član 29.

U javnom preduzeću i drugim oblicima preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa pravo na štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuju uslovi za organizovanje štrajka, kolektivnim ugovorom i aktom osnivača, odnosno poslodavaca o minimumu procesa rada.

Ostavite komentar