Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa-Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

3. Usklađenost propisa sa odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 83/08 – u daljem tekstu: Sporazum)

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa

Sporazum: Poglavlje V Opšte odredbe Naslov VI Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije član 72. i član 76. – Javne nabavke

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

– opšti rok za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom zajednice prema članu 72. Sporazuma;

– rok za usklađivanje odredbi Zakona o javnim nabavkama u delu koji se odnosi na prednost datu domaćim ponuđačima i dobrima prema članu 76. Sporazuma (prednost data domaćim ponuđačima postaje prednost izražena u ceni i u periodu od pet godina će se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu).

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma

Delimično ispunjena, odnosno ispunjena

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama vrši se delimično usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije i najboljom evropskom praksom u oblasti javnih nabavki, u meri u kojoj je to moguće na sadašnjem nivou razvoja u Republici Srbiji.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u skladu je sa planiranim aktivnostima u 2015. godini

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Ugovor o evropskoj uniji i Ugovor o funkcionisanju Evropske unije

Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/24/EU od 26. febraura 2014. godine o javnim nabavkama i o stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZ

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/25/EU od 26. februara 2014. godine o nabavkama naručilaca koji obavljaju delatnosti u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZ

Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC

Direktiva 2007/66/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2007. godine o iizmeni direktive Saveta 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi sa poboljšanjem uspešnosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavci

DIRECTIVE 2007/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Na postojećem nivou razvoja Republike Srbije u ovom trenutku je moguće samo delimično usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije i najboljom evropskom praksom u oblasti javnih nabavki. Izmene, odnosno dopune koje se predlažu Predlogom zakona predstavljaju korak dalje u smislu usaglašavanja sa navedenim zakonodavstvom.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

– opšti rok za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom zajednice prema članu 72. Sporazuma;

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Sporazum je preveden na srpski jezik u formi zakona.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Propis nije preveden na službeni jezik Evropske unije.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U postupku pripreme navedenog propisa ostvarena je saradnja sa konsultantima

angažovanih na projektu PLAC.

Ostavite komentar