Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/24/EU od 26. febraura 2014. godine o javnim nabavkama i o stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZDirective 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC 2. „CELEX” oznaka EU propisa32014L0024 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: 18.06.2015. Obrađivač: Ministarstvo finansija 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2014-247 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU: PU i DU

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |Član 2.1.1-4. |Definicija naručioca |Član 1. |Definicija naručioca |PU | | | |Član 2.1.5. |Definicija javnog ugovora |Član 2.1. |Definicija ugovora o javnoj nabavci |PU | | | |Član 2.1.16 |Definicija tela za centralizovane javne nabavke |Član 20. |Telo za centralizovane javne nabavke |PU | | | |Član 4. |Iznosi pragova |Član 15.1. |Vrednosni limit ispod kojeg ne postoji obaveza sprovođenje postupka javne nabavke |DU |Iznosi pragova (vrednosnih limita) Direktiva su značajno veći od pragova u Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN), a što je posledica realne razlike u pogledu ekonomskih pokazatelja u odnosu Srbija-EU (GDP, PPS…) | | |Član 5.3 |Načini izračunavanja procenjene vrednosti nabavke |Član 32. |Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke |PU | | | |Član 5.12.b |Načini izračunavanja procenjene vrednosti nabavke |Član 33. |Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara |PU | | | |Član 5.14.b |Načini izračunavanja procenjene vrednosti nabavke |Član 34. |Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke usluga |PU | | | |Član 10.1.a |Izuzetak od primene Direktive za pribavljanje ili zakup nepokretne imovine |Član 3.2. |Izuzetak od primene ZJN prilikom pribavljanja ili zakupa nepokretne imovine |PU | | | |Član 10.1.d |Izuzetak od primene Direktive za pravne usluge |Član 3.2. |Izuzetak od primene ZJN prilikom nabavke pravnih usluga |PU | | | |Član 10.1.g |Izuzetak od primene Direktive za ugovore o radu |Član 3.1. |Izuzetak od primene ZJN u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa i rada van radnog odnosa |PU | | | |Član 10.1.f |Izuzetak od primene Direktive za kredite |Član 3.2. |Izuzetak od primene ZJN prilikom nabavke usluge kredita |PU | | | |Član 12. |Ugovori između subjekata u javnom sektoru |Član 4. |Izuzeci od primene ZJN prilikom nabavki od povezanih lica |PU | | | |Član 19.2. |Udruživanje ponuđača |Član 39. |Sporazum o zajedničkoj ponudi |PU | | | |Član 22. |Pravila koja se primenjuju na komunikaciju |Član 5. |Komunikacija u postupku javne nabavke |PU | | | |Član 26.4.b |Uslovi za sprovođenje pregovaračkog postupka ili konkurentnog dijaloga |Član 12. |Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda |PU | | | |Član 27.1. |Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku |Član 44.1. |Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku |DU |Rok od 35 dana je i u Direktivi i u ZJN kada je reč o javnim nabavkama iznad određene procenjene vrednosti, ali ZJN propisuje i drugi (kraći) rok za javne nabavke ispod tog limita (25 dana), dok Direktiva ima jedinstveni rok za sve javne nabavke, bez obzira na procenjenu vrednost | | |Član 28.1. |Rok za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku |Član 44.1. |Rokovi za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku |DU |Direktiva propisuje rok od 30 dana, a ZJN rok od 35 dana kada je reč o javnim nabavkama iznad određene procenjene vrednosti i 25 dana | | |Član 27.2. |Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku |Član 44.2. |Rokovi za podnošenje ponuda u otvorenom postupku |DU |Metodologija skraćenja minimalnog roka u slučaju objave prethodnog obaveštenja je identična, razlikuje se sâm rok koji je nešto kraći u Direktivi | | |Član 28.2. |Rok za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku |Član 44.2. |Rokovi za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku |DU |Metodologija skraćenja minimalnog roka u slučaju objave prethodnog obaveštenja je identična, razlikuje se sâm rok koji je nešto kraći u Direktivi | | |Član 32.3.b |Pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne isporuke dobara |Član 13.1. |Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – dodatne isporuke dobara |DU |ZJN je restriktivniji od Direktive, odnosno zahteva ispunjenje više uslova za sprovođenje postupka po datom osnovu | | |Član 32.3.d |Pregovarački postupak bez prethodne objave za kupovinu robe pod posebno povoljnim uslovima od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne delatnosti ili je u postupku likvidacije |Član 13.1. |Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – nabavka dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuđača koji je u likvidaciji, osim prinudne likvidacije, ili stečaju |PU | | | |Član 32.5 |Pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne radove i usluge |Član 13.1. |Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – dodatne usluge i radovi |DU |ZJN je restriktivniji od Direktive, odnosno zahteva ispunjenje više uslova za sprovođenje postupka po datom osnovu | | |Član 33. |Okvirni sporazumi |Član 17. i 18. |Okvirni sporazum |PU | | | |Član 35. |Elektronska licitacija |Član 19. |Ukidanje vrednosnog limita iznad kojeg postoji obaveza uspostavljanja sistema elektronske licitacije |PU | | | |Član 37. |Centralizovane aktivnosti i centralizovana tela nabavki |Član 21. |Uprava za zajedničke poslove republičkih organa |PU | | | |Član 38. |Povremena zajednička nabavka |Član 22. |Zajednički postupak javne nabavke |PU | | | |Član 43. |Oznake |Član 35. |Oznake |PU | | | |47.3a |Dodatne informacije |Član 31. |Dodatna pojašnjenja – ukazivanje na nedostatke |PU | | | |Član 47.1 |Određivanje primerenog roka |Član 45. |Rokovi u pregovaračkom – da dopune ponude | | | | |Član 48. |Prethodno informativno obaveštenje |Član 29. |Prethodno obaveštenje |PU | | | |Član 55. |Obaveštenje učesnika u takmičenju i ponuđača |Članovi 49. i 50. |Sadržina i objavljivanje odluke o dodeli ugovora |DU |ZJN za razliku od Direktiva ustanovljava obaveznu sadržinu odluke o dodeli ugovora (odluke o obustavi postupka) i obavezu objave iste na Portalu javnih nabavki | | |Član 51.1. |Oblik objavljivanja oglasa |Član 27. |Vrste oglasa |DU |ZJN propisuje širi krug oglasa o javnim nabavkama | | |Član 51.2. |Način objavljivanja oglasa |Član 28. |Način objavljivanja oglasa |PU |Oglasi o javnim nabavkama se oglašavaju elektronskim putem, ali se oglasi ne dostavljaju Kancelariji za publikacije EU |oglašavanje u Kancelariji za publikacije EU još uvek ne postoji kao obaveza | |Član 57. |Osnovi isključenja |Član 36. |Obavezni uslovi za učešće |DU |Obavezni uslovi, odnosno osnovi isključenja slična su, a razlika je nešto izraženija u obeležjima krivičnih dela koji su osnov izuzeća | | |Član 57.4. |Osnovi isključenja |Član 40. |Negativne reference |PU | | | |Član 58.3. |Minimalni godišnji promet kao uslov finansijskog kapaciteta |Član 37.2 |Dodatni uslovi za učešće u pogledu finansijskog kapaciteta – minimalni godišnji promet |PU | | | |Član 60. |Načini dokazivanja |Član 37.1. |Dokazivanje ispunjenosti obaveznog uslova |PU | | | |Član 60. |Načini dokazivanja |Članovi 37.3 i 38. |Izjava o ispunjenosti obaveznih uslova |PU | | | |Član 67.2. |Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda – socijalni kriterijumi |Član 43. |Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda – socijalni kriterijumi |PU | | | |Član 68. |Troškovi životnog ciklusa |Član 43. |Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda – troškovi životnog ciklusa |PU | | | |Član 72.2. |Izmena ugovora tokom njegovog trajanja |Član. 52. |Izmene ugovora o javnoj nabavci |DU |Direktiva propisuje nešto fleksibilnija pravila za izmenu ugovora o javnoj nabavci | | |Član 74. |Dodela ugovora za društvene i posebne usluge |Član 16. |Usluge na koje se primenjuju postupci javne nabavke male vrednosti bez obzira na procenjenu vrednost |DU |Direktiva utvrđuje širi krug usluga u odnosu na ZJN i prilikom njihove nabavke predviđa mogućnost nabavke bez sprovođenja postupka JN, uz puno poštovanje načela JN, dok ZJN predviđa sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti | | |Član 84. |Pojedinačni izveštaji o postupcima za dodelu ugovora |Član 49. |Izmena izveštaja o stručnoj oceni ponuda |PU | | | |Prilog V |Podaci koje trebaju da sadrže oglasi |Prilog 3 |Sadržaj oglasa o javnim nabavkama |PU | | | |Prilog IX |Sadržaj poziva za podnošenje ponuda, učešće u dijalogu ili pregovoranje |Član 30. |Konkursna dokumentacija – brisanje odredaba koje se odnose na kredit i ne postojanje obaveze traženja bankarske garancije |PU | | | |Prilog XIV |Usluge iz člana 74. (društvene i druge posebne usluge) |Član 74. |Prilog 2 – usluge iz člana 39a |DU |Direktiva predviđa širi krug usluga pod posebnim režimom nabavke i nabavku svih ovih usluga uz puno poštovanje načela, dok ZJN predviđa sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti | | |

Ostavite komentar