Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/25/EU od 26. februara 2014. godine o nabavkama naručilaca koji obavljaju delatnosti u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZDirective 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC 2. „CELEX” oznaka EU propisa32014L0025 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: 18.06.2015. Obrađivač: Ministarstvo finansija 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2014-247 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU: PU

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |Član 4.3. |Dodela isključivog prava u transparentnom i konkurentnom postupku |Član 53. |Dodela isključivog prava u transparentnom i konkurentnom postupku |PU | | | |Član 23.1.b |Ugovori između naručilaca kao povezanih lica |Član 54.1. |Izuzeci od primene ZJN prilikom nabavki od povezanih lica |PU | | | |Član 23.1.b |Ugovori koje dodeljuju određeni naručioci u svrhu nabavke energije ili goriva za proizvodnju energije |Član 54.2. |Izuzeće od primene zakona za naručioce iz oblasti energetike |PU | | | |

Ostavite komentar