Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva 2007/66/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2007. godine o iizmeni direktive Saveta 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi sa poboljšanjem uspešnosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavciDIRECTIVE 2007/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts 2. „CELEX” oznaka EU propisa32007L0066 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: 18.06.2015. Obrađivač: Ministarstvo finansija 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2014-247 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU: PU

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |Član 1. |Obim i dostupnost postupka revizije |Članovi 63, 64 i 65. |aktivna legitimacija u postupku, rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava |PU | | | |Član 2. |Uslovi za postupak revizije |Članovi 63, 64 i 65. |aktivna legitimacija u postupku, rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava, odluke Republičke komisije. |PU | | | |Član 2.a |Period mirovanja |Član 65. |rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava |PU | | | |Član 2.c |Rokovi za podnošenje zahteva za reviziju |Član 65. |rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava | | | | |Član 2.d |Poništavanje |Član 69. |odluke Republičke komisije, poništenje ugovora |PU | | | |

Ostavite komentar