Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Član 1.

U Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15), u članu 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave;”.

U tački 2) reči: „obavljanja delatnosti koje su u opštem interesu” zamenjuju se rečima: „zadovoljavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter,”.

Podtačka (3) menja se i glasi:

„(3) da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravljanja tog pravnog lica imenuje naručilac.”.

Tačka 3) briše se.

Stav 2. menja se i glasi: ,,Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Uprave za javne nabavke utvrđuje spisak naručilaca iz stava 1. tačka 1) ovog zakona.”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zaključen u pisanoj ili elektronskoj formi između jednog ili više ponuđača i jednog ili više naručilaca, koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova;”.

U tački 5) posle reči: „ugovor o javnoj nabavci” dodaju se reči: ,,ili okvirni sporazum”.

U tački 10) posle reči: ,,rukovodilac naručioca” dodaju se reči: ,,kome su povereni poslovi javnih nabavki”.

Tač. 12), 13) i 14) brišu se.

Tačka 20) menja se i glasi:

,,20) {0><}90{>Okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručilaca i jednog ili više dobavljača, čija je svrha utvrđivanje uslova ugovora koji će se dodeljivati tokom određenog perioda, a koji se odnose na cene i, gde je to prikladno, na količine;”.<0}

Tačka 23) menja se i glasi:

,,23) javna nabavka male vrednosti je nabavka čija procenjena vrednost nije veća od vrednosti određene ovim zakonom, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od vrednosti određene ovim zakonom;”.

Član 3.

Posle člana 6. dodaje se naziv iznad člana i član 6a, koji glase:

,,Mešovite nabavke

Član 6a

Ukoliko predmet ugovora o javnoj nabavci čini više predmeta u smislu čl. 4 – 6. ovog zakona, predmet se određuje prema osnovnom predmetu ugovora. Ukoliko predmet ugovora čine dobra i usluge, odnosno usluge iz Priloga 1 i druge usluge, osnovni predmet ugovora jeste onaj koji čini veći deo procenjene vrednosti javne nabavke.

Ukoliko je za nabavku dela predmeta nabavke obavezna primena odredaba ovog zakona, a na drugi deo se ne primenjuju odredbe ovog zakona:

1) ukoliko je predmet nabavke objektivno deljiv – naručilac može sprovesti odvojene postupke nabavke ili dodeliti jedan ugovor u postupku javne nabavke, izuzev u slučaju nabavki iz člana 128. ovog zakona;

2) ukoliko je predmet nabavke objektivno nedeljiv – naručilac će dodeliti jedan ugovor u postupku javne nabavke, izuzev u slučaju nabavki iz člana 128. ovog zakona.

Ukoliko predmet nabavke čine i nabavke iz čl. 127. i 128. ovog zakona:

1) ako je predmet nabavke objektivno deljiv – naručilac može sprovesti odvojene postupke nabavke ili dodeliti jedan ugovor:

(1) bez primene ovog zakona, ako predmet nabavke čine i nabavke iz člana 128. ovog zakona i ako je dodela jednog ugovora posebno opravdana objektivnim razlozima i nije doneta u cilju izbegavanja primene odredaba ovog zakona;

(2) u postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, ako predmet nabavke čine i nabavke iz člana 127. ovog zakona i ako je dodela jednog ugovora posebno opravdana objektivnim razlozima i nije doneta u cilju izbegavanja primene osnovnih odredaba ovog zakona;

2) ukoliko je predmet nabavke objektivno nedeljiv – naručilac će ugovor dodeliti bez primene ovog zakona, ako predmet nabavke čine i nabavke iz člana 128. ovog zakona, odnosno u postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, ako predmet nabavke čine i nabavke iz člana 127. ovog zakona.”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

,,2) nabavke, odnosno konkurse za dizajn koje su naručioci obavezni da sprovedu u skladu sa postupcima nabavki ustanovljenim:

(1) međunarodnim ugovorom ili drugim aktom na osnovu kojeg je nastala međunarodna obaveza, a koji je zaključen sa jednom ili više država i/ili užih političko-teritorijalnih jedinica i koji se odnosi na radove, dobra ili usluge namenjene zajedničkoj primeni ili zajedničkom iskorišćavanju od strane potpisnica;

(2) od strane međunarodnih organizacija;”

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

,,2a) nabavke i konkurse za dizajn koji se sprovode u skladu sa pravilima utvrđenim od strane međunarodnih organizacija ili međunarodnih finansijskih institucija, ako se te nabavke, odnosno konkursi za dizajn u potpunosti finansiraju od strane tih organizacija, odnosno institucija. U slučaju nabavki i konkursa za dizajn koje većim delom finansira međunarodna organizacija ili međunarodna finansijska institucija, strane se usaglašavaju o postupcima nabavke koji će se primenjivati<0};”.

Tačka 12) menja se i glasi:

,,12) zasnivanje radnog odnosa i rad van radnog odnosa u smislu zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, osim ugovora o delu. U slučaju zaključenja ugovora o delu koji imaju za predmet samostalno izvršenje određenog intelektualnog posla iz oblasti nauke ili prosvete ili obavljanje umetničke ili druge delatnosti iz oblasti kulture, u skladu sa zakonom, a čija pojedinačna vrednost nije veća od 12.000.000 dinara, uključujući i poreze i doprinose, na godišnjem nivou, odnosno za period važenja ugovora ako je period važenja ugovora duži od godinu dana, ne primenjuju se odredbe ovog zakona;”.

Posle tačke 12) dodaju se tač. 13), 14), 15), 16) i 17), koje glase:

,,13) usluge kredita bez obzira da li su u vezi sa prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata;

14) pravne usluge, i to:

usluge zastupanja od strane advokata:

– u postupku arbitraže ili sporazumnog rešavanja sporova, u zemlji i inostranstvu, kao i pred međunarodnom arbitražom ili međunarodnim telom za sporazumno rešavanje sporova;

– u postupcima pred sudovima ili drugim organima javne vlasti u zemlji i inostranstvu ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama;

usluge pravnih saveta koje advokat pruža u pripremi postupaka iz podtačke (1) ove tačke ili kad postoji jasan pokazatelj i velika verovatnoća da će doći do takvog postupka;

pravne usluge koje pružaju zakonski zastupnici ili staratelji ili druge pravne usluge čije je izvršioce izabrao sud ili su određeni za obavljanje određenih zadataka pod nadzorom suda;

pravne usluge vezane za vršenje službenih ovlašćenja;

pribavljanje ili zakup zemljišta, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine i prava u vezi sa njima;

nabavke dobara i usluga čija je procenjena vrednost niža od 15.000.000 dinara, za potrebe diplomatsko-konzularnog predstavništva, međunarodne misije i obavljanje drugih aktivnosti Republike Srbije u inostranstvu, kao i na nabavke radova za te potrebe čija je procenjena vrednost niža od 30.000.000 dinara;

finansiranje obavljanja određene delatnosti, posebno putem bespovratne pomoći, koje je povezano sa obavezom nadoknade dobijenih sredstava ukoliko nisu korišćena u predviđene svrhe, ako se finansijska sredstva dodeljuju zainteresovanim licima na transparentan način pod jednakim uslovima.”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Dosadašnji st. 4. i 5. brišu se.

Član 5.

Posle člana 7. dodaje se član 7a, koji glasi:

,,Član 7a

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje naručilac zaključuje sa drugim pravnim licem ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

naručilac vrši nadzor nad tim pravnim licem sličan nadzoru koji vrši nad svojim organizacionim jedinicama u smislu stava 2. ovog člana;

pravno lice nad kojim naručilac vrši nadzor, više od 80% svojih aktivnosti u Republici Srbiji vrši u cilju obavljanja poslova koje mu je naručilac poverio ili koje su mu poverila druga pravna lica nad kojima taj naručilac vrši nadzor;

u nadziranom pravnom licu nema učešća privatnog kapitala koji ima odlučujući uticaj na donošenje odluka, odnosno sprečavanje donošenja odluka, u skladu sa važećim propisima.

Smatra se da naručilac vrši nadzor nad pravnim licem sličan nadzoru koji vrši nad svojim organizacionim jedinicama u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, ako ima presudan uticaj na strateške ciljeve i na važne odluke tog pravnog lica. Takav nadzor može vršiti i drugo pravno lice nad kojim naručilac na isti način vrši nadzor.

Stav 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju kada nadzirano pravno lice koje je naručilac, zaključuje ugovor sa naručiocem koji vrši nadzor nad njim ili sa drugim pravnim licem nad kojim isti naručilac vrši nadzor, pod uslovom da u tom pravnom licu sa kojim se zaključuje ugovor nema učešća privatnog kapitala koji ima odlučujući uticaj.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje naručilac zaključuje sa drugim pravnim licem nad kojim naručilac ne vrši nadzor u skladu sa stavom 1. ovog člana, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

naručilac zajedno sa drugim naručiocima vrši nadzor nad tim pravnim licem sličan onom koji vrše nad svojim organizacionim jedinicama u smislu stava 5. ovog člana;

pravno lice nad kojim ti naručioci vrše nadzor, više od 80% svojih aktivnosti obavlja u izvršavanju zadataka koje su mu poverili ti naručioci ili koje su mu poverila druga pravna lica nad kojima ti naručioci vrše nadzor;

u nadziranom pravnom licu nema učešća privatnog kapitala koji ima odlučujući uticaj na donošenje odluka, odnosno sprečavanje donošenja odluka, u skladu sa važećim propisima.

Smatra se da naručioci zajednički vrše nadzor nad pravnim licem u smislu stava 4. tačka 1) ovog člana ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) organi nadziranog pravnog lica nadležni za odlučivanje sastavljeni su od predstavnika svih naručilaca koji vrše nadzor nad tim pravnim licem. Pojedinačni predstavnici mogu predstavljati nekoliko ili sve naručioce;

2) ti naručioci mogu zajedno da vrše odlučujući uticaj na strateške ciljeve i na važne odluke tog pravnog lica;

3) nadzirano pravno lice nema interese različite od interesa naručilaca koji nad njim vrše nadzor.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje zaključuju dva ili više naručioca ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

ugovor uspostavlja ili utvrđuje saradnju između naručilaca radi vršenja javnih usluga koje su dužni da izvršavaju, a sa ciljem ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa;

uspostavljanje te saradnje vrši se isključivo za potrebe u opštem interesu;

naručioci ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20% aktivnosti na koje se odnosi saradnja.

Za utvrđivanje procentualnog iznosa iz stava 1. tačka 2), stava 4. tačka 2) i stava 6. tačka 3) ovog člana uzima se u obzir prosek ukupnih prihoda od prodaje za period od prethodne tri godine ili kraći period ako zbog datuma osnivanja, početka obavljanja delatnosti, zbog reorganizacije njihovih delatnosti ili drugih opravdanih razloga nisu dostupni podaci za prethodne tri godine i ukoliko iz poslovnih projekcija tog lica proizlazi ispunjenost propisanog uslova.”.

Član 6.

U članu 20. stav 1. posle reči: ,,ili faksom” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: ,,kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki.”.

Član 7.

U članu 21. stav 6. menja se i glasi:

,,Uprava za javne nabavke sačiniće model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama.”.

U stavu 7. reči: ,,u skladu sa planom iz stava 6. ovog člana”, brišu se.

Stav 8. briše se.

Član 8.

U članu 22. stav 5. menja se i glasi:

,,Naručioci su dužni da interni akt objave na svojoj internet stranici.”.

St. 6 – 11. brišu se.

Član 9.

Član 23. menja se i glasi:

,,Član 23.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može sarađivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom pripremanja ponude, ukoliko se na taj način narušava jednakost ponuđača i konkurencija u postupku javne nabavke. U suprotnom naručilac je dužan da odbije ponudu i da bez odlaganja obavesti nadležne državne organe.

Ako je ponuđač, odnosno podnosilac prijave neposredno ili posredno dao, ponudio ili stavio u izgled neku korist ili pokušao da sazna poverljive informacije ili da na bilo koji način utiče na postupanje naručioca u toku postupka javne nabavke, naručilac je dužan da ponudu odbije i da bez odlaganja obavesti nadležne državne organe.”.

Član 10.

U članu 27. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

,,Naručilac u slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana može da nastavi postupak javne nabavke, s tim da će ugovor, ukoliko bude zaključen sa ponuđačem za koga postoji sumnja da je povredio konkurenciju, biti raskinut po sili zakona ukoliko organizacija nadležna za zaštitu konkurencije utvrdi postojanje povrede konkurencije.”.

Član 11.

U članu 30. stav 1. posle reči: ,,sukoba interesa” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ,,ukoliko je postojanje sukoba interesa uticalo ili moglo uticati na odlučivanje u postupku javne nabavke.”.

Član 12.

U članu 34. stav 4. reči: ,,dostavlja svim podnosiocima prijava” zamenjuju se rečima: ,,objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici”.

U stavu 7. reči: ,,ili ako stekne negativnu referencu”, brišu se, a posle reči: ,,dostavlja svim kandidatima” dodaju se reči: ,,i objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici”.

U stavu 8. posle reči: ,,na Portalu javnih nabavki” dodaju se reči: ,,i na svojoj internet stranici”.

Član 13.

U članu 35. stav 1. tačka 1) posle reči: ,,dodelu ugovora” dodaje se zapeta i reči: ,,odnosno okvirnog sporazuma”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

,,U slučaju iz stava 1. tačke 2) ovog člana ne primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na procenjenu vrednost.”.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 14.

U članu 36. stav 1. tačka 1) posle reči: ,,dodelu ugovora” dodaje se zapeta i reči: ,,odnosno okvirnog sporazuma”.

U tački 4) reči: ,,u otvorenom ili restriktivnom postupku” brišu se, a reč: ,,dve” zamenjuje se rečju: ,,tri”.

U tački 5) reči: ,,u otvorenom ili restriktivnom postupku” brišu se, a reč: ,,dve” zamenjuje se rečju: ,,tri”.

U tački 6) reči: ,,uz saglasnost ostalih poverilaca,” i reči: ,,(usvojen plan reorganizacije)” brišu se.

Stav 7. menja se i glasi:

,,Nakon donošenja odluke o pokretanju pregovaračkog postupka, naručilac je dužan da istovremeno sa slanjem poziva za podnošenje ponuda, objavi obaveštenje o pokretanju postupka koje sadrži podatke iz Priloga 3E i konkursnu dokumentaciju.”.

St. 11 – 13. brišu se.

Član 15.

U članu 37. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

,,U slučaju da naručilac objektivno nije u mogućnosti da odredi ekonomsku strukturu javne nabavke u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, ne primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na procenjenu vrednost.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: ,,dostavlja svim podnosiocima prijava” zamenjuju se rečima: ,,objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: ,,iz stava 4.”, zamenjuju se rečima ,,iz stava 5.”

Dosadašnji st. 6, 7, 8, 9, 10. i 11. postaju st. 7, 8, 9, 10, 11. i 12.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 13. reči: ,,iz stava 11.”, zamenjuju se rečima ,,iz stava 12.”

Dosadašnji st. 13, 14, 15. i 16. postaju st. 14, 15, 16. i 17.

Dosadašnji st. 17, 18. i 19. brišu se.

Član 16.

Član 39. stav 1. menja se i glasi:

,,Javna nabavka male vrednosti, u smislu ovog zakona, jeste nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 5.000.000 dinara.

Stav 2. menja se i glasi:

,,Na nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara, a ukoliko ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona”.

Stav 5. menja se i glasi:

,,Naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti može da pozove najmanje tri lica, koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude i istovremeno objavljuje poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.”.

Član 17.

Posle člana 39. dodaje se član 39a, koji glasi:

,,Član 39a

,,Na nabavku usluga iz Priloga 2, mogu da se primene odredbe ovog zakona kojima se uređuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke”.

Član 18.

Član 40. menja se i glasi:

,,Član 40.

 Naručilac može da zaključi okvirni sporazum nakon sprovedenog postupka javne nabavke iz člana 31. ovog zakona.

            Okvirni sporazum se zaključuje sa jednim ili više ponuđača, a naručilac je dužan da u pozivu za podnošenje ponuda, odnosno prijava navede sa koliko ponuđača zaključuje okvirni  sporazum.

Ukoliko naručilac ne dobije unapred određeni broj prihvatljivih ponuda, naručilac može da zaključi okvirni sporazum sa manjim brojem ponuđača, odnosno i sa jednim.  

Okvirni sporazum ne može trajati duže od tri godine, a ako je zaključen sa jednim ponuđačem ne može trajati duže od dve godine.

Okvirni sporazum mogu koristiti samo naručioci koji su precizno navedeni u okvirnom sporazumu ili se na osnovu okvirnog sporazuma jasno može utvrditi kojim naručiocima je namenjen.

Ugovori o javnoj nabavci koji se zaključuju na osnovu okvirnog sporazuma moraju se dodeliti pre završetka trajanja okvirnog sporazuma, s tim da se trajanje pojedinih ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma ne mora podudarati sa trajanjem tog okvirnog sporazuma, već po potrebi može trajati kraće ili duže.

Okvirni sporazum se ne može koristiti na način kojim bi se sprečila, ograničila ili narušila konkurencija i jednakost ponuđača.

Pri zaključenju ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma strane ne mogu menjati bitne uslove okvirnog sporazuma.

Na osnovu okvirnog sporazuma može se umesto ugovora o javnoj nabavci izdati narudzbenica ako sadrži bitne elemente ugovora.

Uprava za javne nabavke sačiniće modele i uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma.”.

Član 19.

Posle člana 40. dodaju se naziv iznad člana i član 40a, koji glase: 

 „Zaključenje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma

Član 40a

Ako je okvirni sporazum zaključen sa jednim dobavljačem ugovor se zaključuje na osnovu uslova predviđenih okvirnim sporazumom i ponude dostavljene u postupku javne nabavke za zaključenje okvirnog sporazuma.

Ako je okvirni sporazum zaključen sa više dobavljača, ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma može se zaključiti na jedan od sledećih načina:

prema uslovima za dodelu ugovora utvrđenim u okvirnom sporazumu, na osnovu već dostavljenih ponuda dobavljača, bez ponovnog otvaranja konkurencije među dobavljačima;

ponovnim otvaranjem konkurencije među dobavljačima, ako okvirnim sporazumom nisu utvrđeni svi uslovi za dodelu ugovora.

U slučaju iz stava 2. tačka 2) ovog člana, naručilac je obavezan da:

(1) uputi poziv svim dobavljačima sa kojima je zaključio okvirni sporazum da podnesu ponudu;

(2) predvidi primereni rok za podnošenje ponuda;

(3) obezbedi da se ponude ne otvore pre isteka roka za podnošenje ponuda;

(4) donese odluku o dodeli ugovora dobavljaču koji je dostavio najpovoljniju ponudu na osnovu kriterijuma navedenih u konkursnoj dokumentaciji za okvirni sporazum.

U slučaju iz stava 3. ovog člana naručilac objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, odluku o dodeli ugovora.

Naručilac u slučaju iz stava 3. tačka 2) ovog člana može da koristi i elektronsku licitaciju.

Član 20.

Naziv iznad člana 47. i član 47. brišu se.

Član 21.

U članu 48. stav 2. posle reči: ,,oblikuje”, dodaju se reči ,,po partijama, uvek kada je to moguće,”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

,,Telo za centralizovane javne nabavke može biti obrazovano od strane više naručilaca.”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: ,,3. i 4.” zamenjuju se rečima: ,,3. – 5.”.

Dosadašnji stav 6. briše se.

Član 22.

U članu 49. stav 2. menja se i glasi:

,,Predmet javne nabavke iz stava 1. ovog člana, uslove, način planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenje postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove bliže uređuje Vlada.”.

U stavu 3. reči: ,,sprovodi isključivo otvoreni i restriktivni postupak i” brišu se.

St. 4, 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji st. 7, 8, 9, 10. i 11. postaju st. 4, 5, 6, 7. i 8.

Stav 12. briše se.

Član 23.

U članu 50. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

,,Naručioci mogu zajednički sprovesti određeni postupak javne nabavke ili jedan naručilac može ovlastiti drugog naručioca da u njegovo ime i za njegov račun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme određene radnje u tom postupku.

U slučaju iz stava 1. ovog člana naručioci donose posebnu odluku”.

Član 24.

Član 51. menja se i glasi:

,,Član 51.

Naručilac je dužan da donese godišnji plan javnih nabavki koji sadrži sledeće podatke:

1) redni broj javne nabavke;

2) predmet javne nabavke;

3) procenjenu vrednost javne nabavke;

4) vrstu postupka javne nabavke;

5) okvirni datum pokretanja postupka;

6) okvirni datum zaključenja ugovora;

7) okvirni rok trajanja ugovora.

Naručilac u planu javnih nabavki iz stava 1. ovog člana navodi ukoliko nabavku sprovodi preko tela za centralizovane nabavke.

Plan javnih nabavki, izmene i dopune plana naručilac objavljuje na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana donošenja.

Izmenom i dopunom plana javnih nabavki smatra se izmena u pogledu povećanja procenjene vrednosti javne nabavke za više od 10%, izmena predmeta javne nabavke, odnosno planiranje nove javne nabavke.

Ako pojedini podaci iz plana javnih nabavki predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz plana se neće objaviti.

U slučaju iz stava 5. ovog člana plan javnih nabavki se u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Formu plana javnih nabavki kao i način objavljivanja na Portalu javnih nabavki, bliže uređuje Uprava za javne nabavke.”.

Član 25.

Član 52. menja se i glasi:

,,Član 52.

,,Naručilac može da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u godišnjem planu javnih nabavki.

U izuzetnim slučajevima, kada javnu nabavku nije moguće unapred planirati ili iz razloga hitnosti, naručilac može da pokrene postupak javne nabavke i ako nabavka nije predviđena u planu javnih nabavki.

Obaveze koje naručilac preuzima ugovorom o javnoj nabavci moraju biti ugovorene u skladu sa propisima kojima se uređuje budzetski sistem, odnosno raspolaganje finansijskim sredstvima.”.

Član 26.

U članu 53. stav 1. tačka 5) posle reči: ,,nabavke”, dodaju se reči: ,,ukupno, a i posebno za svaku partiju kada je to moguće”.

Član 27.

U članu 54. stav 9. briše se.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 9.

Dosadašnji stav 11. koji postaje stav 10. menja se glasi:

,,Nakon donošenja rešenja članovi komisije potpisuju izjavu kojom potvrđuju da u predmetnoj javnoj nabavci nisu u sukobu interesa. Ukoliko smatraju da mogu biti u sukobu interesa ili ukoliko u toku postupka javne nabavke saznaju da mogu doći u sukob interesa, članovi komisije o tome bez odlaganja obaveštavaju organ koji je doneo rešenje, a koji preduzima potrebne mere kako ne bi došlo do štetnih posledica u daljem toku postupka javne nabavke.”.

Dosadašnji st. 12, 13. i 14. postaju st. 11, 12. i 13.

Član 28.

U članu 55. stav 1. posle tačke 10) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju tač. 11), 12), 13) i 14), koje glase:

,,11) obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava;

12) odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci;

13) obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava;

14) obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke.”.

Član 29.

U članu 57. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 2. i 3.

Član 30.

U članu 59. stav 1. menja se i glasi:

,,Naručilac može da objavi prethodno obaveštenje o nameri da sprovede postupak javne nabavke.”.

Član 31.

U članu 61. stav 4. tačka 5) reči: ,,(osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev)” brišu se, a tačka iza reči ,,sl”, zamenjuje se tačkom i zapetom.

U tački 6) reči: ,,odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita” brišu se, a zapeta posle reči: ,,planove”, zamenjuje se tačkom i zapetom.

St. 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 7. reči: ,,bankarsku garanciju kao” brišu se.

Dosadašnji st. 10, 11. i 12. postaju st. 8, 9. i 10.

Član 32.

U članu 63. stav 2. menja se i glasi:

,,Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Stav 3. menja se i glasi:

,,U slučaju iz stava 2. ovog člana naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.”.

Član 33.

U članu 64. stav 4. menja se i glasi:

,,Naručilac ne može određivati procenjenu vrednost javne nabavke, niti može deliti istovrsnu javnu nabavku na više nabavki s namerom izbegavanja primene ovog zakona ili pravila određivanja vrste postupka u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke. Istovrsna javna nabavka je nabavka koja ima istu ili sličnu namenu, pri čemu isti ponuđači u odnosu na prirodu delatnosti koju obavljaju mogu da je ispune.”.

Član 34.

U članu 65. stav 1. tačka 2) reči: ,,sa 36” zamenjuju se rečima: ,,sa 48”.

Član 35.

U članu 66. stav 2. tačka 3) briše se.

U stavu 3. tačka 2) reči: ,,sa 36” zamenjuju se rečima: ,,sa 48”.

Član 36.

Naziv iznad člana 73. i član 73. menjaju se i glase:

,,Korišćenje oznaka

Član 73.

Ako naručilac namerava da nabavi dobra, usluge ili radove sa specifičnim ekološkim, društvenim ili drugim karakteristikama, može u tehničkim specifikacijama, kriterijumima za dodelu ugovora ili uslovima za izvršenje ugovora, zahtevati određene oznake kao dokaz da dobra, usluge ili radovi odgovaraju traženim karakteristikama pod uslovom da su ispunjeni svi sledeći uslovi:

da se zahtev za oznaku isključivo odnosi na kriterijume koji su u vezi sa predmetom javne nabavke i da je odgovarajući za definisanje karakteristika predmeta javne nabavke;

da je zahtev za oznaku određen na osnovu objektivno proverljivih i nediskriminatorskih kriterijuma;

da su oznake određene u otvorenom i transparentnom postupku uz učešće svih interesnih grupa, poput državnih organa, korisnika usluga, socijalnih partnera, potrošača, proizvođača, distributera, nevladinih organizacija i sl;

da su oznake dostupne svim zainteresovanim licima;

da su zahtevi za oznakom određeni od strane trećeg lica nad kojim zainteresovano lice, odnosno ponuđač koji se prijavio za dobijanje oznake ne može vršiti odlučujući uticaj.

Ako naručilac zahteva tačno određenu oznaku, dužan je da prihvati sve oznake koje potvrđuju da dobra, usluge ili radovi ispunjavaju zahteve odgovarajuće oznake.

U situaciji kada zainteresovano lice očigledno nije bilo u mogućnosti da pribavi određenu oznaku koju je naručilac zahtevao u konkursnoj dokumentaciji ili odgovarajuću oznaku, naručilac je dužan da prihvati drugi odgovarajući način dokazivanja koji može obuhvatiti i tehničku dokumentaciju proizvođača pod uslovom da zainteresovano lice dokaže da dobra, usluge ili radovi koje on nudi ispunjavaju zahteve određene oznake ili određene zahteve koje je naručilac predvideo.”.

Član 37.

U članu 75. stav 1. tačka 3) briše se.

U stavu 2. reči: ,,ponuđač garantuje da je imalac intelektualne svojine” zamenjuju se rečima: ,,nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.”.

Član 38.

U članu 77. stav 1. tačka 2) posle reči: ,,nadležnog suda” dodaje se zapeta i reči: ,,odnosno nadležne policijske uprave”.

Tačka 3) briše se.

U stavu 2. tačka 1) posle reči: ,,specijalizovanih institucija.” dodaju se reči: ,,Minimalni godišnji prihod koji se traži od ponuđača ne sme biti veći od dvostruke procenjene vrednosti javne nabavke, osim u izuzetnim slučajevima kada je to neophodno zbog posebnih rizika povezanih sa predmetom javne nabavke.”.

U tački 2) podtačka (4) reči: ,,koji rade za ponuđača” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

,,Naručilac može odrediti u konkursnoj dokumentaciji da se ispunjenost svih ili pojedinih uslova, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona, dokazuje dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove.”.

Član 39.

U članu 79. stav 2. menja se i glasi:

,,Ako je ponuđač dostavio izjavu iz člana 77. stav 4. ovog zakona, naručilac je pre donošenja odluke o dodeli ugovora dužan da od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača. Naručilac nije dužan da od ponuđača zatraži dostavljanje svih ili pojedinih dokaza ukoliko za istog ponuđača poseduje odgovarajuće dokaze iz drugih postupaka javnih nabavki kod tog naručioca.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

,,Naručilac nije dužan da postupi na način iz stava 2. ovog člana u slučaju postupka javne nabavke male vrednosti i pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona čija je procenjena vrednost manja od iznosa iz člana 39. stav 1. ovog zakona.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: ,,na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza“ zamenjuju se rečima: ,,dokaze iz st. 1. i 2. ovog člana.”.

Dosadašnji st. 4, 5, 6, 7, 8. i 9. postaju st. 5, 6, 7, 8, 9. i 10.

Član 40.

U članu 81. stav 4. menja se i glasi:

,,Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.”.

Član 41.

U članu 82. stav 1. reč: ,,će” zamenjuje se rečima:,,može”, a posle reči: ,,tri godine ”, dodaju se reči:,,pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda”.

U stavu 2. reč: ,,će” zamenjuju se rečima:,,može”, a posle reči: ,,tri godine ”, dodaju se reči:,,pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda”.

U stavu 3. tačka 8) reči: ,,određen konkursnom dokumentacijom”, brišu se.

Član 42.

Član 83. briše se.

Član 43.

U članu 84. stav 4. posle reči: ,,elemente kriterijuma”, dodaje se zapeta i reči: ,,odnosno način”.

Član 44.

U članu 85. stav 2. tačka 15) reči: ,,i dr.” brišu se i dodaje se tačka i zapeta i tač. 16) i 17), koje glase:

,,16) socijalni kriterijumi;

troškovi životnog ciklusa i dr.”.

Član 45.

,,U članu 95. stav 1. tačka 1) reči: ,,40 dana” zamenjuju se rečima: ,,35 dana.”.

U stavu 2. tačka 1) reči: ,,30 dana” zamenjuju se rečima: ,,20 dana”, a reči: ,,u roku od najmanje 30 dana, a najviše šest meseci” zamenjuju se rečima: ,,u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci” .

U tački 2) reči: ,,22 dana” zamenjuju se rečima: ,,15 dana” a reči: ,,u roku od najmanje 30 dana, a najviše šest meseci” zamenjuju se rečima: ,,u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci”.

Član 46.

U članu 97. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

,,Ukoliko naručilac sprovodi pregovarački postupak iz člana 35. stav 1. tačka 1) ovog zakona i odluči da pozove samo i sve ponuđače koji su učestvovali u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu da dopune svoje ponude, tako da ih učine prihvatljivim, odrediće rok primeren vremenu potrebnom za dopunu ponude.”.

Član 47.

U članu 104. stav 1. tačka 2) posle reči: ,,javne nabavke” dodaju se reči: ,,ukupno i posebno za svaku partiju”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

,,Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.”.

Dosadašnji st. 4, 5, 6. i 7. postaju st. 5, 6, 7. i 8.

Član 48.

Član 105. stav 2. menja se i glasi:

,,Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naročito sledeće podatke:

1) predmet javne nabavke;

2) procenjenu vrednost javne nabavke ukupno i posebno za svaku partiju;

3) osnovne podatke o ponuđačima;

4) ponude koje su odbijene, razloge za njihovo odbijanje i ponuđenu cenu tih ponuda;

5) ako je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cene, detaljno obrazloženje – način na koji je utvrđena ta cena;

6) način primene metodologije dodele pondera;

7) naziv ponuđača kome se dodeljuje ugovor, a ako je ponuđač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvođača i naziv podizvođača.”.

Član 49.

U članu 107. stav 4. menja se i glasi:

,,Naručilac može dodeliti ugovor ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke ako nije veća od uporedive tržišne cene i ako su ponuđene cene u svim odgovarajućim ponudama veće od procenjene vrednosti javne nabavke.”.

Član 50.

U članu 108. stav 4. posle reči: ,,oceni ponuda” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: ,,osim podataka iz člana 105. stav 2. tač. 9) i 10) ovog zakona” brišu se.

U stavu 5. reči: ,,dostavi svim ponuđačima” zamenjuju se rečima: ,,objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici”.

Stav 6. menja se i glasi:

,,Ako pojedini podaci iz odluke predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz odluke se neće objaviti”.

Stav 7. menja se i glasi:

U slučaju iz stava 6. ovog člana odluka se u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji”.

Stav 8. briše se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

Član 51.

U članu 109. stav 2. posle reči: ,,započeti postupak okonča” zapeta se briše, a reči ,,odnosno” zamenjuju se rečima: ,,ili”.

U stavu 3. reči: ,,dostavi ponuđačima” zamenjuju se rečima: ,,objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici”.

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

,,Ako pojedini podaci iz odluke predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz odluke se neće objaviti.

U slučaju iz stava 7. ovog člana odluka se u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.”.

Član 52.

U članu 113. stav 1. menja se i glasi:

,,Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.”.

Član 53.

Naziv iznad člana 115. i član 115. menjaju se i glase:

,,Izmene tokom trajanja ugovora

Član 115.

,,Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 39. stav 1. ovog zakona, odnosno člana 124a za naručioce iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, pod uslovom da je ta mogućnost jasno i precizno navedena u konkursnoj dokumentaciji i ugovoru o javnoj nabavci.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu cene i drugih bitnih elemenata ugovora iz objektivnih razloga koji moraju biti jasno i precizno određeni u konkursnoj dokumentaciji, ugovoru o javnoj nabavci, odnosno predviđeni posebnim propisima. Promenom cene ne smatra se usklađivanje cene sa unapred jasno definisanim parametrima u ugovoru i konkursnoj dokumentaciji

Limiti iz stava 1. ovog člana ne odnose se na viškove radova ukoliko su isti ugovoreni.

Izmenom ugovora o javnoj nabavci iz st. 1. i 2. ovog člana ne može se menjati predmet nabavke.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana naručilac je dužan da donese odluku o izmeni ugovora koja sadrži podatke u skladu sa Prilogom 3L i da u roku od tri dana od dana donošenja istu objavi na Portalu javnih nabavki i izveštaj dostavi Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.”.

Član 54.

U članu 117. stav 2. menja se i glasi:

,,Isključivo ili posebno pravo koje je dodeljeno na osnovu objektivnih kriterijuma, na transparentan način u postupku u kojem je izvršeno javno objavljivanje, primenom propisa o javnim nabavkama, javno privatnom partnerstvu i koncesijama ili drugom postupku u kojem su primenjeni objektivni kriterijumi i obezbeđena transparentnost i javno objavljivanje, ne smatra se isključivim ili posebnim pravom u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana.”.

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 55.

U članu 122. stav 1. tačka 1) reči : ,,članom 7.” zamenjuju se rečima: ,,čl. 7. i 7a”.

Tačka 4) menja se i glasi:

,,4) kada naručilac koji se bavi delatnošću iz člana 119. stav 1. ovog zakona nabavlja:

(1) energiju ili

(2) gorivo za proizvodnju energije;”.

Stav 2. briše se.

Član 56.

Posle člana 124. dodaju se naziv iznad člana 124a i član124a, koji glase:

,,Posebna pravila za javnu nabavku male vrednosti

Član 124a

„Javna nabavka male vrednosti u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, u smislu ovog zakona, jeste nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 10.000.000 dinara, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 10.000.000 dinara.”.

Član 57.

U članu 127. stav 6. posle reči: ,, uređuje” dodaju se reči: ,, uslovi, način i”.

Član 58.

U članu 129. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, naručilac ne pribavlja mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog postupka”.

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 59.

Posle člana 131. dodaju se naziv glave i čl.131a – 131e, koji glase:

„Va JAVNE NABAVKE RADI OTKLANjANjA POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

I TEHNIČKO – TEHNOLOŠKIH NESREĆA -UDESA

Pojam elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće-udesa

Član 131a

Elementarna nepogoda je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porekla, prouzrokovan delovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odronjavanje ili klizanje zemljišta, snežni nanosi i lavina, ekstremne temperature vazduha, nagomilavanje leda na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, epidemija stočnih zaraznih bolesti i pojava štetočina i druge prirodne pojave većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi ili prouzrokuju štetu većeg obima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije.

Tehničko-tehnološka nesreća – udes je iznenadni i nekontrolisani događaj ili niz događaja koji je izmakao kontroli prilikom upravljanja određenim sredstvima za rad i prilikom postupanja sa opasnim materijama u proizvodnji, upotrebi, transportu, prometu, preradi, skladištenju i odlaganju, kao što su požar, eksplozija, havarija, saobraćajni udes u drumskom, rečnom, železničkom i avio saobraćaju, udes u rudnicima i tunelima, zastoj rada žičara za transport ljudi, rušenje brana, havarija na elektroenergetskim, naftnim i gasnim postrojenjima, akcidenti pri rukovanju radioaktivnim i nuklearnim materijama, a čije posledice ugrožavaju bezbednost i živote ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije.

Predmet i način utvrđivanja predmeta javne nabavke

Član 131b

Javne nabavke koje se sprovode radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća-udesa i drugih nesreća (u daljem tekstu: nepogode i nesreće), su nabavke dobara, usluga ili radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji ili sanaciji objekata oštećenih u nepogodi ili nesreći, kao i druge nabavke radi sprečavanja produženog štetnog dejstva nepogode i nesreće, utvrđene državnim programom pomoći i obnove područja pogođenog nepogodom ili nesrećom, koji donosi Vlada (u daljem tekstu: državni program obnove), u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita i otklanjanje posledica nepogoda i nesreća.

Državnim programom obnove utvrđuju se mere i kriterijumi za pružanje pomoći, odnosno kriterijumi, mere i postupak za obnovu i saniranje posledica nepogoda ili nesreća po oblastima i teritoriji.

Objektima iz stava 1. ovog člana smatraju se: porodični stambeni objekti, stambeni i stambeno-poslovni objekti, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim objektima; elektroenergetski objekti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije; objekti rudne proizvodnje i snabdevanja; objekti gasne infrastrukture; putevi i javne železničke infrastrukture; telekomunikacioni objekti, odnosno mreže, sistemi i sredstva, uključujući i objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija); objekti komunalne infrastrukture; objekti posebne namene i objekti javne namene u javnoj svojini; objekti kulturnih dobara i kulturne infrastrukture.

Posebna pravila postupka javne nabavke koja se sprovodi radi otklanjanja posledica nepogode i nesreće

Član 131v

Javne nabavke iz člana 132b stav 1. ovog zakona sprovode se u otvorenom postupku.

U postupku javne nabavke iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na plan javnih nabavki, prethodno obaveštenje, način dokazivanja obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke, rokove za podnošenje ponuda i rokove za odlučivanje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Rok za podnošenje ponuda i način dokazivanja ispunjenosti uslova

Član 131g

Rok za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke iz člana 132v stav 1. ovog zakona ne može biti kraći od deset dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.

U postupku javne nabavke iz stava 1. ovog člana ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove.

Zaštita prava

Član 131d

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava aktivnosti naručioca u postupku iz člana 132v stav 1. ovog zakona.

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava da zaključi ugovor o javnoj nabavci.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki dužna je da o zahtevu za zaštitu prava odluči rešenjem u roku od pet dana od dana prijema urednog zahteva.

O žalbi protiv zaključka naručioca, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je dužna da odluči u roku od tri dana od dana prijema žalbe.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je dužna da odluku iz st. 3. i 4. ovog člana dostavi naručiocu, podnosiocu zahteva i izabranom ponuđaču, u roku od dva dana od dana donošenja.

Primena drugih postupaka javne nabavke

Član 131đ

Naručilac može da odluči da javnu nabavku dobara, usluga ili radova radi otklanjanja posledica nepogoda ili nesreća koje su utvrđene državnim programom obnove, sprovede, umesto u otvorenom postupku, primenom druge vrste postupka javne nabavke, ako su za njegovu primenu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na plan javnih nabavki, prethodno obaveštenje, način dokazivanja obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke i na pribavljanje mišljenja Uprave za javne nabavke o osnovanosti pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda.

Ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke iz stava 1. ovog člana, dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove.

Za primenu postupka iz stava 1. ovog člana, naručilac je dužan da pribavi saglasnost Uprave za javne nabavke.

Nabavke radi otklanjanja posledica nepogoda i nesreća

na koje se ne primenjuje zakon

Član 131e

Nabavke radi otklanjanja posledica nepogoda i nesreća na koje se ne primenjuje ovaj zakon su nabavke koje se vrše radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u toku i neposredno po nastupanju nepogode i nesreće, u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Nabavke iz stava 1. ovog člana su nabavke dobara, usluga ili radova koji se odnose na:

evakuaciju, odnosno premeštanje ljudi i životinja, kao i materijalnih i kulturnih dobara, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica, sa ugrožene teritorije na teritoriju na kojoj ne postoji opasnost, odnosno koja pruža uslove za život i zaštitu;

obezbeđivanje hitnog smeštaja i hitan smeštaj u odgovarajuće objekte; pružanje zdravstvene zaštite bolesnim licima ili povređenim u elementarnoj nepogodi;

snabdevanje namirnicama, pitkom vodom, odećom, obućom, lekovima i drugim predmetima, odnosno sredstvima, ugroženog i postradalog stanovništva, spajanje razdvojenih porodica, psihološku podršku i stvaranje drugih uslova za život;

sprovođenje sanitarno – higijenskih uslova i sanitarno-tehničkih mera na terenu, u naselju i objektima, u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti, epidemija i drugih štetnih posledica po stanovništvo i materijalna dobra;

uklanjanje, identifikaciju i hitno sahranjivanje poginulih, odnosno umrlih, uklanjanje leševa životinja, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, dekontaminaciju i remedijaciju objekata i terena;

sprovođenje odgovarajućih radnji i postupaka za izviđanje ruševina, pronalaženje lica zatrpanih u ruševinama, osiguranje oštećenih i pomerenih delova konstrukcija zgrada i objekata radi sprečavanja daljeg rušenja, spasavanje zatrpanih odnosno njihovo izvlačenje izvan zone rušenja, mere prve pomoći i hitne medicinske pomoći, kao i druge mere kojima se doprinosi zaštiti i spasavanju iz ruševina;

preduzimanje mera za očuvanje dobara bitnih za opstanak, objekata za vodosnabdevanje, održavanje potrebnog obima poljoprivredne i druge proizvodnje i opstanak biljnog i životinjskog fonda kroz obezbeđenje i čuvanje potrebnih količina i vrsta dobara neophodnih za život stanovništva, kao i kulturno-istorijskih, materijalnih i drugih bitnih dobara;

obezbeđivanje prevoženja i prelaza preko reka i jezera, pronalaženje i izvlačenje nastradalih i utopljenih; odstranjivanje vode iz poplavljenih objekata i površina oko objekata;

preduzimanje hitnih mera radi sprečavanja ili odlaganja izlivanja vode iz rečnog korita u naseljenim mestima i plavljenja stambenih objekata (postavljanje dzakova sa peskom, čišćenje odvodnih kanala i sl.);

preduzimanje drugih sličnih aktivnosti radi obezbeđivanja zaštite života

i zdravlja ugroženog stanovništva i životinja, kao i radi zaštite materijalnih i kulturnih dobara, u skladu sa propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.”

Član 60.

U članu 133. stav 3. reči: ,,polugodišnji i” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

,,Uprava za javne nabavke je dužna da godišnji izveštaj o javnim nabavkama objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.”.

Član 61.

U članu 134. stav 2. reči: ,,sedmostrukog” zamenjuju se rečima: ,,petostrukog”.

Član 62.

U članu 136. stav 1. tač. 7), 10) i 12) brišu se.

U tački 14) zapeta posle reči ,,tromesečni” i reči: ,,polugodišnji”, brišu se.

Član 63.

U članu 139. stav 1. tačka 3) reči: ,,i Uprave za javne nabavke” brišu se.

Član 64.

U članu 140. stav 1. reči: „šest članova” zamenjuje se rečima: „osam članova”.

Član 65.

U članu 141. stav 5. reči: „četiri člana” zamenjuju se rečima: „pet članova”.

Član 66.

U članu 143. stav 2. reči: ,,i koje položi stručni ispit za službenika za javne nabavke” brišu se.

Član 67.

Posle člana 144. dodaju se naziv člana 144a i član 144a, koji glase:

„Sprečenost za rad i odsustvo člana Republičke komisije

Član 144a

U slučaju sprečenosti za rad ili odsustva sa rada predsednika ili člana Republičke komisije, u trajanju dužem od 60 dana, nadležni odbor može predložiti Narodnoj skupštini da radi zamene sprečenog ili odsutnog predsednika ili člana Republičke komisije imenuje drugo lice za vršioca dužnosti predsednika ili člana Republičke komisije bez sprovođenja javnog konkursa do njegovog povratka.

Lice iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati odgovarajuće uslove za izbor iz člana 141. ovog zakona.

Član 68.

U članu 145. stav 1. u tački 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6), koja glasi:

,,6) podnese ostavku.”.

U stavu 3. posle reči: ,,za njegovo razrešenje” dodaju se reči: ,,i istovremeno podnosi predlog za imenovanje lica za vršioca dužnosti predsednika ili člana Republičke komisije u slučaju da predsednik ili član Republičke komisije bude razrešen, bez sprovođenja javnog konkursa, a do izbora novog predsednika ili člana Republičke komisije po postupku propisanom ovim zakonom”.

Član 69.

U članu 146. stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. i 13. postaju st. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12.

Član 70.

Član 147. stav 2. reči: ,,šestomesečni izveštaj o svom radu do 30. septembra, odnosno do 31. marta,” zamenjuju se rečima: ,,godišnji izveštaj o svom radu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu”.

Član 71.

U članu 148. stav 1. posle reči: ,,odnosno zainteresovano lice”, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: ,,koji ima interes za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog zakona.”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: ,,stava 3.” zamenjuju se rečima: ,,stava 2.”, a reči ,,st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima ,,stava 1.”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: ,,stava 3.” zamenjuju se rečima: ,,stava 2.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 72.

Član 149. menja se i glasi:

,,Član 149.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 3. ovog člana, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Odredbe st. 3. i 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u tom postupku.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, a pet dana u postupku javne nabavke male vrednosti i donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa članom 40a ovog zakona.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz st. 3. i 4. ovog člana, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog zakona.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži podatke iz Priloga 3Lj”.

Član 73.

Član 150. menja se i glasi:

,,Član 150.

U slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava naručilac ne može doneti odluku o dodeli ugovora, odluku o zaključenju okvirnog sporazuma, odluku o priznavanju kvalifikacije i odluku o obustavi postupka, niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim u slučaju pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz stava 1. ovog člana pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena.

Republička komisija, na predlog naručioca, može dozvoliti naručiocu da preduzme aktivnosti iz stava 1. ovog člana pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci značajno ugrozilo interes Republike Srbije.

Ako je zahtev za zaštitu prava podnet nakon zaključenja ugovora u skladu sa članom 112. stav 2. ovog zakona naručilac ne može izvršiti ugovor o javnoj nabavci do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim ako su ispunjeni uslovi iz st. 2. i 3. ovog člana i ako naručilac ili Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.

Ako naručilac smatra da postoje uslovi iz stava 3. ovog člana, dužan je da odmah po prijemu, bez prethodne provere, zahtev za zaštitu prava i kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke dostavi Republičkoj komisiji sa obrazloženim predlogom za donošenje odluke Republičke komisije.

Ako utvrdi da su ispunjeni uslovi, Republička komisija donosi rešenje kojim usvaja predlog naručioca iz stava 5. ovog člana u roku od pet dana od dana prijema predloga i kompletne dokumentacije.

Odluku iz stava 2. ovog člana, naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Ako je zahtev za zaštitu prava uložen u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tačka 3) ovog zakona, podnosilac zahteva može predložiti da Republička komisija donese rešenje kojim se zabranjuje naručiocu da zaključi, odnosno izvrši ugovor o javnoj nabavci.

Republička komisija će u roku od pet dana rešenjem usvojiti predlog podnosioca zahteva iz stava 8. ovog člana, ukoliko utvrdi da bi zaključenje, odnosno izvršenje ugovora o javnoj nabavci bez prethodne provere pravilnosti postupka moglo da prouzrokuje znatnu štetu po javna sredstva.

Ako Republička komisija donese rešenje iz stava 9. ovog člana, naručilac ne može zaključiti, odnosno izvršiti ugovor o javnoj nabavci.

Naručilac može da odluči da zaustavi dalje aktivnosti u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava, pri čemu je dužan da u obaveštenju o podnetom zahtevu za zaštitu prava navede da zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na okvirni sporazum.”.

Član 74.

U članu 151. stav 2. menja se i glasi:

,,Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente iz stava 1. ovog člana, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom.“

Stav 3. menja se i glasi:

,,Zaključak iz stava 2. ovog člana naručilac dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja.”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Protiv zaključka naručioca iz stava 2. ovog člana podnosilac zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji, dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu”.

Član 75.

U članu 152. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Zaključak iz stava 2. ovog člana naručilac dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Nakon prijema žalbe naručilac će u roku od tri dana dostaviti Republičkoj komisiji potrebnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o žalbi”.

Član 76.

U članu 153. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

,,2) dostaviti Republičkoj komisiji odgovor u kojem će se izjasniti na sve navode zahteva za zaštitu prava i kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke, radi odlučivanja o zahtevu za zaštitu prava.

Posle stava 2. ovog člana dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

,,Ukoliko rešenjem iz stava 1. tačka 1) ovog člana naručilac nije usvojio sve navode zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva može pisanim izjašnjenjem nastaviti postupak pred Republičkom komisijom u roku od tri dana od dana prijema rešenja o čemu istovremeno obaveštava naručioca.

U slučaju iz stava 3. ovog člana naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke dostavi Republičkoj komisiji.”.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5. i 6.

Član 77.

U članu 154. stav 1. menja se i glasi:

,,Nakon prijema pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva za nastavak postupka pred Republičkom komisijom ili odgovora naručioca iz člana 153. ovog zakona, Republička komisija utvrđuje da li:

je zahtev za zaštitu prava, odnosno pisano izjašnjenje podnet u roku;

podnosilac zahteva ima aktivnu legitimaciju;

zahtev sadrži sve obavezne elemente iz člana 151. ovog zakona.”.

U stavu 2. reč: ,,podatke” zamenjuju se rečju: ,,elemente”.

Član 78.

U članu 156. stav 1. menja se i glasi:

,,Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od:

1) 60.000 dinara u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

2) 120.000 dinara ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000 dinara;

3) 120.000 dinara ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000 dinara, ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama;

4) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara;

5) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara, ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama.”.

Član 79.

U članu 157. stav 2. posle reči: ,,ili je ugovor ništav” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ,,kao i da li postoje razlozi zbog kojih postupak javne nabavke ne može da se okonča na zakonit način.”.

U stavu 5. tačka 1) menja se i glasi:

,,1) odbacuje zahtev za zaštitu prava, odnosno pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom;”.

U stavu 6. tačka 1) menja se i glasi:

,,1) usvaja zahtev za zaštitu prava kao osnovan, u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke;”

Tačka 4) briše se.

U tački 6) reči: ,,iz člana 150. stav 4. i člana 150. stav 6.”, zamenjuju se rečima: ,,iz člana 150. stav 5. i člana 150. stav 8.”.

U stavu 7. posle reči: ,,svoju odluku i” dodaju se reči: ,,može da”.

Član 80.

U članu 158. stav 1. menja se i glasi:

,,Republička komisija je dužna da o zahtevu za zaštitu prava odluči rešenjem u roku od 20 dana od dana prijema kompletne dokumentacije potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja i odlučivanje.”.

Stav 3. briše se.

St. 4, 5, 6. i 7. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

,,Republička komisija je dužna da odluku iz st. 1. i 2. ovog člana dostavi naručiocu, podnosiocu zahteva i izabranom ponuđaču u roku od pet dana od dana donošenja.”.

Član 81.

U članu 164. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Član 82.

U članu 169. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

,,3) ne obavlja komunikaciju na način propisan ovim zakonom ili ne objavi interni akt i interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama (čl. 20, 21. i 22);”

Tačka 4) menja se i glasi:

,,4) ne objavi ili ne dostavi poziv za podnošenje ponuda, konkursnu dokumentaciju, izmene i dopune konkursne dokumentacije ili odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije i druge oglase (čl. 57, 62. i 63);”.

U stavu 3. tačka 1) reči: „sprovede nabavku”, zamenjuju se rečima: „nabavi dobra, usluge ili radove”, a posle reči: „čl. 7,”. dodaju se reči „7a”.

Tačka 5) menja se i glasi:

,,5) ne donese plan javnih nabavki, ne objavi plan javnih nabavki ili ako ne poštuje pravila o sačinjavanju plana javnih nabavki (član 51);

Tačka 7) briše se.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) izmeni ugovor o javnoj nabavci suprotno odredbama člana 115. ovog zakona;”.

Član 83.

U Prilogu 1. kategorija 6. alineja druga menja se i glasi:

,, – bankarske i investicione usluge (osim finansijskih usluga iz člana 7. ovog zakona);”.

Kategorija 8. menja se i glasi:

,,8. usluge istraživanja i razvoja;”.

Kategorija 21. menja se i glasi:

,, 21. pravne usluge (osim pravnih usluga iz člana 7. ovog zakona);”.

Član 84.

Prilog 2 menja se i glasi:

,,PRILOG 2

USLUGE IZ ČLANA 39a

Broj

kategorije Predmet

zdravstvene i socijalne usluge;

pravne usluge (osim nabavki pravnih usluga iz člana 7. ovog zakona);

usluge hotela i restorana;

usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja;

usluge u oblastima rekreacije, kulture i sporta.”.

Član 85.

U Prilogu 3A tačka 9. briše se.

U Prilogu 3B tačka 15. briše se, a tač. 16, 17, 18, 19. i 20. postaju tač. 15, 16, 17, 18. i 19.

U Prilogu 3V tačka 12. briše se, a tač. 13, 14, 15, 16. i 17. postaju tač. 12, 13, 14, 15. i 16.

U Prilogu 3Đ u nazivu posle reči: „restriktivnog”, dodaju se reči: „i kvalifikacionog”.

Posle tačke 5. dodaje se tačka 6, koja glasi:

6. lista kandidata; ”.

Dosadašnje tač. 5, 6, 7. i 8. postaju tač. 6, 7, 8. i 9.

Prilog 3Ž menja se i glasi:

,,Ž

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava

naziv, adresa i internet stranica naručioca;

vrsta naručioca;

vrsta postupka javne nabavke;

za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda/prijava;

datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka;

razlog za produženje roka;

vreme i mesto za podnošenje ponuda (novi rok);

vreme i mesto otvaranja ponuda.”.

Posle priloga 3L dodaju se prilozi 3Lj i 3M, koji glase:

,,3Lj

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;

2. vrsta naručioca;

3. vrsta postupka javne nabavke;

4. za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

5. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

6. faza postupka javne nabavke u kojoj je podnet zahtev za zaštitu prava;

7. informacija da li naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke.

3M

Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke

naziv, adresa i internet stranica naručioca;

vrsta naručioca;

vrsta postupka javne nabavke;

za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

osnov za poništenje postupka.”.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 86.

Podzakonski akti koji se donose u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15), biće usklađeni sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15), koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 87.

Naručilac je dužan da interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama iz člana 21. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15), donese i objavi na svojoj internet stranici u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Naručilac je dužan da interni akt iz člana 22. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15) objavi na svojoj internet stranici u roku od 60 dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 88.

Na postupke javnih nabavki započete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti.

Član 89.

Na postupke zaštite prava započete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti postupci javnih nabavki na koje se zaštita prava odnosi.

Član 90.

Dva nova člana Republičke komisije biće izabrana u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 91.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 12-18. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14).

Član 92.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 24. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

Ostavite komentar